9.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 247/22


ROZHODNUTÍ č. 1/2006 RADY MINISTRŮ AKT–ES

ze dne 2. června 2006,

kterým se upřesňuje víceletý finanční rámec na období 2008–2013 a upravuje revidovaná dohoda o partnerství AKT–ES

(2006/608/ES)

RADA MINISTRŮ AKT–ES,

s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (1), ve znění revidovaném v Lucemburku dne 25. června 2005 (2) (dále jen „dohoda o partnerství AKT–ES“), a zejména na bod 3 přílohy Ia této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha Ia dohody o partnerství AKT–ES týkající se víceletého finančního rámce spolupráce podle dohody AKT–ES pro období po 9. Evropském rozvojovém fondu (dále jen „ERF“) uvádí, že Evropská unie zachová v rámci dohody o partnerství AKT–ES výši své pomoci státům AKT alespoň na stejné úrovni jako v případě 9. ERF, se započtením účinků inflace, růstu v rámci Evropské unie a rozšíření o deset nových členských států v roce 2004, ale neuvádí ani přesné období, které rámec pokrývá (5 nebo 6 let), ani částku nebo finanční nástroj (souhrnný rozpočet Evropské unie nebo nový ERF).

(2)

Při ukončení jednání o revizi dohody o partnerství AKT–ES v Bruselu dne 23. února 2005 se EU zavázala navrhnout v co nejkratší době přesnou částku, jakož i dobu použitelnosti.

(3)

Evropská rada na svém zasedání dne 16. prosince 2005 rozhodla o přesném období, které má rámec pokrývat (6 let), o částce (22 682 milionů EUR v běžných cenách) a o finančním nástroji (10. ERF).

(4)

Skupina států AKT by i nadále měla být způsobilá získat dodatečné zdroje v rámci jiných finančních nástrojů, jak je stanoveno v příslušných nástrojích, v souladu s prohlášením XV připojeným k dohodě o partnerství AKT–ES. Přispívá-li skupina států AKT z ERF na mezinárodní nebo meziregionální iniciativy, mělo by být zajištěno zviditelnění tohoto příspěvku,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Rada ministrů AKT–ES schvaluje úpravy Dohody o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000, ve znění revidovaném v Lucemburku dne 25. června 2005, které jsou uvedeny v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem přijetí.

V Port Moresby dne 2. června 2006.

Za Radu ministrů AKT–ES

předseda

O. ROJAS


(1)  Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

(2)  Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 26.


PŘÍLOHA

Do dohody o partnerství AKT–ES se vkládá nová příloha, která zní:

„PŘÍLOHA Ib

Víceletý finanční rámec na období 2008–2013

1.

Pro účely uvedené v této dohodě a pro období počínající 1. lednem 2008 činí celková částka finanční pomoci skupině států AKT v rámci tohoto víceletého finančního rámce 23 966 milionů EUR, jak je uvedeno v bodech 2 a 3.

2.

Částka 21 966 milionů EUR v rámci 10. Evropského rozvojového fondu (ERF) se zpřístupní ke dni vstupu víceletého finančního rámce v platnost. Tato částka se rozdělí mezi jednotlivé nástroje spolupráce takto:

a)

17 766 milionů EUR na financování státních a regionálních indikativních programů. Tato přidělená částka bude použita k financování:

i)

státních indikativních programů států AKT v souladu s články 1 až 5 přílohy IV této dohody o prováděcích a řídících postupech,

ii)

regionálních indikativních programů na podporu regionální a meziregionální spolupráce a integrace států AKT v souladu s články 6 až 11, čl. 13 odst. 1 a článkem 14 přílohy IV této dohody o prováděcích a řídících postupech;

b)

2 700 milionů EUR na financování spolupráce uvnitř AKT a meziregionální spolupráce s mnoha nebo všemi státy AKT v souladu s článkem 12, čl. 13 odst. 2 a článkem 14 přílohy IV této dohody o prováděcích a řídících postupech. Tento soubor zahrnuje strukturální pomoc společným institucím: CDE a CTA uvedeným v příloze III této dohody, nad nimiž je vykonáván dohled v souladu s pravidly a postupy stanovenými v uvedené příloze, a Společnému parlamentnímu shromáždění uvedenému v článku 17 této dohody. Tento soubor také pokrývá pomoc na úhradu provozních výdajů sekretariátu AKT podle bodů 1 a 2 protokolu 1 připojeného k této dohodě;

c)

1 500 milionů EUR na financování investičního nástroje podle podmínek stanovených v příloze II („Podmínky financování“) této dohody, přičemž tato částka zahrnuje dodatečný příspěvek 1 100 milionů EUR na zdroje investičního nástroje řízeného jako revolvingový fond, a 400 milionů EUR ve formě grantů na financování úrokového příspěvku podle článků 2 a 4 uvedené přílohy po dobu trvání 10. ERF.

3.

Operace financované v rámci investičního nástroje, včetně odpovídajících úrokových příspěvků, jsou řízeny Evropskou investiční bankou (EIB). Jako doplněk k 10. ERF poskytne EIB částku až do výše 2 000 milionů EUR v podobě půjček z vlastních zdrojů. Tyto zdroje se poskytují pro účely uvedené v příloze II této dohody v souladu s podmínkami stanovenými statutem EIB a příslušnými ustanoveními o podmínkách investičního financování, stanovenými v uvedené příloze. Všechny ostatní finanční zdroje v rámci tohoto víceletého finančního rámce jsou spravovány Komisí.

4.

Nerozhodne-li Rada Evropské unie jednomyslně jinak, nelze po 31. prosinci 2007 nebo po dni vstupu tohoto víceletého finančního rámce v platnost, podle toho, co nastane později, přidělovat žádné zůstatky z 9. EFR či z předchozích evropských rozvojových fondů a žádné prostředky uvolněné z projektů v rámci těchto ERF, s výjimkou zůstatků a prostředků uvolněných po dni vstupu v platnost podle systému pro stabilizaci výnosů z vývozu základních zemědělských produktů (STABEX) v rámci evropských rozvojových fondů předcházejících 9. ERF a nevyčerpaných zůstatků a vrácených částek přidělených na financování investičního nástroje, vyjma souvisejících úrokových příspěvků. Prostředky případně přidělené v období po 31. prosinci 2007 do vstupu této dohody v platnost, jak je uvedeno výše, budou použity výhradně k zajištění funkčnosti správy EU a k úhradě průběžných nákladů na zabezpečení probíhajících projektů až do doby, než 10. ERF vstoupí v platnost.

5.

Celková částka tohoto víceletého finančního rámce pokrývá období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2013. Prostředky 10. ERF, kromě částek přidělených na financování investičního nástroje a vyjma souvisejících úrokových příspěvků, nebudou po 31. prosinci 2013 dále přidělovány, nerozhodne-li Rada Evropské unie na návrh Komise jednomyslně jinak.

6.

Výbor velvyslanců může jménem Rady ministrů AKT–ES přijmout v rámci celkové částky víceletého finančního rámce vhodná opatření pro uspokojení potřeb programování v rámci některého z přídělů uvedených v bodě 2, včetně přerozdělení prostředků mezi těmito příděly.

7.

Strany provedou přezkum plnění, přičemž vyhodnotí stupeň realizace závazků a plateb, jakož i výsledky a dopad poskytnuté pomoci. Tento přezkum bude proveden na základě návrhu připraveného Komisí v roce 2010. Přispěje rovněž k rozhodnutí o výši finanční spolupráce po roce 2013.

8.

Každý členský stát může Komisi nebo EIB poskytnout dobrovolný příspěvek na podporu cílů dohody o partnerství AKT-ES. Členské státy mohou rovněž spolufinancovat projekty nebo programy, například v rámci zvláštních iniciativ řízených Komisí nebo EIB. Musí být zaručeno vlastnictví AKT na vnitrostátní úrovni těchto iniciativ.“


PROHLÁŠENÍ

Prohlášení týkající se víceletého finančního rámce na období 2008–2013 dohodnutého na 31. zasedání Rady ministrů AKT–ES Port Moresby, Papua Nová Guinea 1. a 2. června 2006

1.   Dohody o hospodářském partnerství: Prohlášení EU:

Dohody o hospodářském partnerství jakožto rozvojové nástroje jsou zaměřené na podporu hladké a postupné integrace států AKT do světové ekonomiky, zejména prostřednictvím plného využití potenciálu regionální integrace a obchodu jih-jih.

Komise znovu potvrzuje význam dalších kroků směrem k soudržné regionální integraci a k reformám odvětvových politik, jakož i skutečnost, že potřeby postupně vyplývající z provádění dohod o hospodářském partnerství budou zohledněny v programovém dialogu s AKT ohledně přezkumu 9. ERF na konci období a ohledně zdrojů 10. ERF, pokrývajícím časové období po vstupu v platnost dne 1. ledna 2008.

Evropská unie dále připomíná své závazky, že vedle zdrojů ERF zvýší do roku 2010 podstatným způsobem též pomoc v oblasti obchodu.

2.   Uvolněné prostředky: Prohlášení Společenství:

Na základě přezkumu výsledků v roce 2010 a návrhu Komise zváží Rada Evropské unie přijetí jednomyslného rozhodnutí o převodu všech finančních prostředků uvolněných z projektů AKT financovaných z 9. ERF či předchozích ERF do rezerv 10. ERF. Vzhledem k důležitým rozvojovým cílům dohod o hospodářském partnerství bude Rada Evropské unie při tomto zvažování rovněž věnovat pozornost další podpoře nákladů spojených se strukturálními úpravami a jiným rozvojovým potřebám v souvislosti s prováděním dohod o hospodářském partnerství.

3.   Úrokové dotace: Prohlášení Společenství:

Evropská investiční banka, která uznává vysoké adaptační náklady, jimž země Protokolu o cukru čelí v důsledku reforem ES v odvětví cukru, bude usilovat o zaměření části zdrojů investiční facility a svých vlastních zdrojů na investice v odvětví cukru zemí AKT, které jsou signatáři Protokolu o cukru. V případě potřeby bude na základě kritérií způsobilosti uvedených v příloze II dohody z Cotonou ze souboru grantů na financování úrokových dotací uvedeného v odst. 2 písm. c) přílohy Ib dohody z Cotonou uvolněna částka nejvýše 100 milionů EUR.