7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/44


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 73/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům,

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 38/2006 ze dne 10. března 2006 (1)

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody tak, aby zahrnovala rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES ze dne 14. prosince 2005, kterým se mění rozhodnutí č. 2256/2003/ES s ohledem na prodloužení programu pro propagaci správných postupů a monitorování při zavádění informačních a komunikačních technologií na rok 2006 (2).

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby danou rozšířenou spolupráci umožňoval od 1. ledna 2006,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V deváté odrážce čl. 2 odst. 5 (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2256/2003/ES) protokolu 31 k Dohodě se doplňuje nová pododrážka, která zní:

„—

32005 D 2113: rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2113/2005/ES ze dne 14. prosince 2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 34).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem poté, co je Smíšenému výboru EHP učiněno poslední oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (3).

Použije se ode dne 1. ledna 2006.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 147, 1.6.2006, s. 58.

(2)  Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 34.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.