7.9.2006   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 245/3


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP č. 57/2006

ze dne 2. června 2006,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 101/2005 ze dne 8. července 2005 (1).

(2)

Do Dohody je třeba začlenit rozhodnutí Komise 2005/631/ES ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat (2),

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole XVIII přílohy II Dohody se za bod 4zzn (rozhodnutí Komise 2005/53/ES) vkládá nový bod, který zní:

„4zzo

32005 D 0631: rozhodnutí Komise 2005/631/ES ze dne 29. srpna 2005 o základních požadavcích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/5/ES zajišťujících přístup záchranných služeb k polohovým majákům Cospas-Sarsat (Úř. věst. L 225, 31.8.2005, s. 28).“

Článek 2

Znění rozhodnutí 2005/631/ES v islandském a norském jazyce, která se zveřejní v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou závazná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. června 2006, ze předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 dohody (3).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 2. června 2006.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

R. WRIGHT


(1)  Úř. věst. L 306, 24.11.2005, s. 32.

(2)  Úř. věst. L 225, 31.8.2005, s. 28.

(3)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.