22006A0428(01)

Dohoda mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci

Úřední věstník L 115 , 28/04/2006 S. 0050 - 0056


Dohoda

mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií o spolupráci a pomoci

MEZINÁRODNÍ TRESTNÍ SOUD

(dále jen "Soud")

na jedné straně a

EVROPSKÁ UNIE

(dále jen "EU"), zastoupená předsednictvím Rady Evropské unie,

na straně druhé

(dále jen "strany"),

VZHLEDEM k zásadnímu významu a přednostní povaze, které má upevnění právního státu a úcta k lidským právům a humanitárnímu právu, jakož i zachování míru a posílení mezinárodní bezpečnosti v souladu s Chartou Organizace spojených národů a s článkem 11 Smlouvy o Evropské unii,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že zásady Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a zásady, kterými se řídí jeho činnost, jsou plně v souladu se zásadami a cíli Evropské unie,

ZDŮRAZŇUJÍCE důležitost výkonu práva v souladu se zásadami právního státu a nestranného řízení se zvláštním důrazem na práva obviněného stanovená v Římském statutu,

BEROUCE NA VĚDOMÍ zvláštní úlohu, kterou hrají v řízení před Soudem oběti a svědkové, jakož i potřebu konkrétních opatření zaměřených na zajištění jejich bezpečnosti a efektivní účasti v souladu s Římským statutem,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že Evropská bezpečnostní strategie přijatá Evropskou radou dne 12. prosince 2003 podporuje mezinárodní řád založený na účinném multilateralismu,

BEROUCE V ÚVAHU společný postoj Rady 2003/444/SZBP ze dne 16. června 2003 o Mezinárodním trestním soudu, jakož i akční plán Rady navazující na tento společný postoj, a zejména významnou úlohu Mezinárodního trestního soudu pro předcházení a zamezení páchání závažných trestných činů spadajících do jeho pravomoci,

VZHLEDEM K TOMU, že se Evropská unie zavázala podporovat účinné fungování Mezinárodního trestního soudu a zvyšovat jeho všeobecnou podporu pomocí prosazování co nejširší účasti v Římském statutu,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že tuto dohodu je nutno vykládat ve spojení s Římským statutem Mezinárodního trestního soudu a s jednacím a důkazním řádem a že jim tato dohoda podléhá,

PŘIPOMÍNAJÍCE, že čl. 87 odst. 6 Římského statutu stanoví, že Soud může jakoukoli mezivládní organizaci požádat o poskytnutí informací nebo dokumentů a že také může požádat o jiné formy spolupráce a pomoci, na kterých se s touto organizací dohodne a které jsou v souladu s jeho kompetencemi nebo mandátem,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že tato dohoda zahrnuje podmínky spolupráce a pomoci mezi Mezinárodním trestním soudem a Evropskou unií a nikoli mezi Mezinárodním trestním soudem a členskými státy Evropské unie,

BEROUCE NA VĚDOMÍ, že vedle společného postoje 2003/444/SZBP a akčního plánu EU, který na uvedený společný postoj navazuje, by se Mezinárodní trestní soud a Evropská unie měly za tímto účelem dohodnout na podmínkách spolupráce a pomoci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Účel dohody

Tato dohoda, kterou uzavírá Evropská unie (dále jen "EU") a Mezinárodní trestní soud (dále jen "Soud") podle ustanovení Smlouvy o Evropské unii (dále jen "Smlouva o EU") a Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (dále jen "statut"), stanoví podmínky spolupráce a pomoci mezi EU a Soudem.

Článek 2

Definice termínů

1. Pro účely této dohody se "EU" rozumí Rada Evropské unie (dále jen "Rada"), generální tajemník/vysoký představitel a generální sekretariát Rady, jakož i Komise Evropských společenství (dále jen "Evropská komise"). Pojem "EU" neoznačuje jednotlivé členské státy jako takové.

2. Pro účely této dohody se "Soudem" rozumí:

a) předsednictví;

b) odvolací oddělení, oddělení řízení v první instanci a oddělení předběžného řízení;

c) úřad prokurátora;

d) kancelář;

e) sekretariát shromáždění smluvních států.

Článek 3

Dohody členských států

1. Tato dohoda, včetně jakékoli dohody nebo jakýchkoli dohod uzavřených podle článku 11 této dohody, se nevztahuje na žádosti o informace od Soudu, které se týkají jiných informací než jsou dokumenty EU, včetně utajovaných informací EU, s původem v jednotlivých členských státech. V těchto případech se žádost podává přímo u daného členského státu.

2. Článek 73 Římského statutu se obdobně použije na žádosti podané Soudem u EU podle této dohody.

Článek 4

Závazky spolupráce a pomoci

EU a Soud se dohodly na případné úzké vzájemné spolupráci s cílem usnadnit účinné plnění svých příslušných povinností, jakož i na vzájemných konzultacích o otázkách společného zájmu podle ustanovení této dohody při plném dodržování příslušných ustanovení Smlouvy o EU a statutu. V zájmu usnadnění plnění tohoto závazku spolupráce a pomoci souhlasily strany s ustavením vhodných pravidelných kontaktů mezi Soudem a styčným místem EU pro Soud.

Článek 5

Účast na jednáních

EU může pozvat Soud k účasti na jednáních a konferencích pořádaných pod její záštitou, na kterých se projednávají otázky, na nichž má Soud zájem, a tím být Soudu nápomocna v otázkách spadajících do jeho pravomoci.

Článek 6

Podpora hodnot, na kterých se zakládá statut

EU a Soud v případě potřeby spolupracují při přijímání podnětů k podpoře šíření zásad, hodnot a ustanovení statutu a souvisejících dokumentů.

Článek 7

Výměna informací

1. EU a Soud zajistí v nejširší možné a uskutečnitelné míře pravidelnou výměnu informací a dokumentů společného zájmu v souladu se statutem a s jednacím a důkazním řádem.

2. EU se s ohledem na své povinnosti a pravomoci podle Smlouvy o EU zavazuje spolupracovat se Soudem a poskytovat mu informace nebo dokumenty, jimiž disponuje a které může Soud podle čl. 87 odst. 6 statutu od EU vyžádat.

3. EU může z vlastního podnětu a v souladu se Smlouvou o EU poskytovat informace nebo dokumenty, které mohou být důležité pro práci Soudu.

4. Tajemník Soudu poskytne v souladu se statutem a s jednacím a důkazním řádem informace a dokumentaci týkající se spisů, ústních jednání, rozsudků a příkazů Soudu, o které může mít EU zájem.

Článek 8

Zajištění bezpečnosti nebo ochrany

V případě, že by spolupráce včetně zveřejňování informací nebo dokumentů podle této dohody ohrozila bezpečnost nebo ochranu současných nebo bývalých zaměstnanců EU nebo by jiným způsobem nepříznivě ovlivnila bezpečnost nebo řádný průběh jakékoli operace nebo činnosti EU, může Soud nařídit, zejména na žádost EU, vhodná ochranná opatření.

Článek 9

Utajované informace

Ustanovení týkající se uvolňování utajovaných informací EU ze strany EU některému orgánu Soudu jsou uvedena v příloze k této dohodě, která je její nedílnou součástí.

Článek 10

Výpovědi zaměstnanců Evropské unie

1. Pokud si Soud vyžádá výpověď úředníka nebo jiného zaměstnance EU, zavazuje se EU plně spolupracovat se Soudem a v případě nutnosti a s řádným ohledem na své povinnosti a pravomoci podle Smlouvy o EU a příslušných pravidel, které z ní vyplývají, přijmout veškerá nezbytná opatření, aby bylo Soudu umožněno vyslechnout výpověď takové osoby, zejména zproštěním dané osoby závazku mlčenlivosti.

2. S odkazem na článek 8 strany uznávají, že v případě, že úředníci nebo jiní zaměstnanci EU jsou požádáni o výpověď před Soudem, mohou být nezbytná opatření na jejich ochranu.

3. S výhradou statutu a jednacího a důkazního řádu je EU zmocněna jmenovat zástupce, který bude nápomocen jakémukoli úředníku nebo jinému zaměstnanci EU vystupujícímu jako svědek před Soudem.

Článek 11

Spolupráce mezi Evropskou unií a prokurátorem

1. Při plném dodržování Smlouvy o EU:

i) se EU zavazuje spolupracovat s prokurátorem v souladu se statutem a jednacím a důkazním řádem tím, že mu bude poskytovat další informace v držení EU, o které prokurátor požádá;

ii) se EU zavazuje spolupracovat s prokurátorem v souladu s čl. 54 odst. 3 písm. c) statutu;

iii) přijme EU v souladu s čl. 54 odst. 3 písm. d) statutu taková ujednání nebo dohody, které nejsou v rozporu se statutem a jichž může být zapotřebí k usnadnění spolupráce mezi EU a prokurátorem.

2. Prokurátor podá písemnou žádost o informace generálnímu tajemníkovi/vysokému představiteli. Generální tajemník/vysoký představitel písemně odpoví nejpozději do jednoho měsíce.

3. EU a prokurátor se mohou dohodnout, že EU poskytne prokurátorovi dokumenty nebo informace pod podmínkou zachování důvěrnosti a výlučně za účelem vytváření nových důkazů a že se tyto dokumenty nebo informace bez souhlasu EU neposkytnou jiným orgánům Soudu nebo třetím stranám v žádném stadiu řízení ani po jeho skončení. Použijí se pravidla o utajovaných informacích podle článku 9.

Článek 12

Výsady a imunity

Pokud Soud usiluje o vykonání své pravomoci nad osobou, která je údajně trestně odpovědná za trestný čin spadající do pravomoci Soudu, a pokud tato osoba požívá podle příslušných pravidel mezinárodního práva jakékoli výsady a imunity, zavazuje se příslušný orgán EU plně spolupracovat se Soudem a s řádným ohledem na své povinnosti a pravomoci podle Smlouvy o EU a pravidel, která z ní vyplývají, přijmout veškerá nezbytná opatření, aby bylo Soudu umožněno vykonat svou pravomoc, zejména odejmutím takových výsad a imunit v souladu s veškerými příslušnými pravidly mezinárodního práva.

Článek 13

Personální opatření

Podle čl. 44 odst. 4 statutu se EU a Soud dohodly, že případ od případu určí, za jakých výjimečných okolností smí Soud využít odborných znalostí pracovníků poskytnutých bezplatně ze strany EU, aby byli nápomocni práci jakýchkoli orgánů Soudu.

Článek 14

Služby a zařízení

Na žádost Soudu poskytne EU s výhradou dostupnosti taková zařízení a takové služby, které mohou být pro účely Soudu požadovány, včetně případné podpory přímo na místě. Podmínky, za kterých mohou být jakákoli taková zařízení, služby nebo podpora ze strany EU poskytnuty, budou popřípadě předmětem předběžných doplňujících ujednání.

Článek 15

Odborná příprava

Podle potřeby a po konzultaci se Soudem EU usiluje o podporu rozvoje odborné přípravy a pomoci pro soudce, prokurátory, úředníky a právní zástupce v oblasti jejich práce související se Soudem.

Článek 16

Korespondence

1. Pro účely této dohody se,

a) pokud jde o EU,

veškerá korespondence zasílá Radě na tuto adresu:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels

.

S výhradou odstavce 2 předá vedoucí spisovny Rady veškerou korespondenci členským státům, Evropské komisi a styčnému místu EU pro Soud;

b) pokud jde o Soud,

veškerá korespondence zasílá tajemníkovi, popřípadě prokurátorovi.

2. Korespondenci od jedné strany, která je přístupná pouze určitým oprávněným úředníkům, orgánům nebo útvarům této strany, lze výjimečně z provozních důvodů zasílat a zpřístupňovat pouze určitým oprávněným úředníkům, orgánům nebo útvarům druhé strany, kteří jsou konkrétně označeni za příjemce, a to s ohledem na jejich příslušnost a při dodržení zásady "vědět jen to nejnutnější". Pokud jde o EU, předává se tato korespondence prostřednictvím vedoucího spisovny Rady.

Článek 17

Provádění

1. Úřad prokurátora a kancelář Soudu a generální tajemník Rady a Evropské komise dohlížejí na provádění této dohody v souladu se svými příslušnými pravomocemi.

2. Soud a EU mohou pro účely provádění této dohody uzavřít taková ujednání, jaká uznají za vhodná.

Článek 18

Urovnávání sporů

Veškeré neshody mezi EU a Soudem vzniklé výkladem nebo uplatňováním této dohody se řeší konzultací mezi stranami.

Článek 19

Vstup v platnost a přezkum

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce po podpisu dohody stranami.

2. Tato dohoda může být přezkoumána pro zvážení případných změn na žádost kterékoli strany. Dohoda se přezkoumá nejpozději do pěti let od svého vstupu v platnost.

3. Jakákoli změna této dohody může být učiněna pouze písemně a po vzájemné dohodě mezi stranami.

Článek 20

Vypovězení dohody

Tuto dohodu může jedna strana vypovědět písemným oznámením o vypovězení druhé straně. Výpověď nabývá účinku šest měsíců po převzetí oznámení druhou stranou, nedotýká se však žádných závazků, které již podle ustanovení této dohody byly převzaty. Zejména se v souladu s ustanoveními této dohody i nadále chrání veškeré utajované informace poskytnuté nebo získané výměnou podle této dohody.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní řádně zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

1. V případě žádosti orgánu Soudu o utajované informace EU ve smyslu článku 34 statutu lze tyto informace poskytnout pouze v souladu s bezpečnostními předpisy Rady [1].

Pro účely této dohody se utajovanou informací rozumí každá informace (tedy poznatek, který může být jakýmkoli způsobem sdělován) nebo materiál, pro které je stanoveno, že vyžadují ochranu proti nedovolenému vyzrazení, a které byly takto označeny bezpečnostním stupněm utajení (dále jen "utajované informace").

Zejména:

i) Soud zajistí, že se u utajovaných informací EU, které mu byly poskytnuty, zachová stupeň bezpečnostního utajení přiřazený EU a ochrání tyto informace na stejné úrovni ochrany, jakou předpokládají bezpečnostní předpisy Rady. V tomto ohledu Soud zabezpečí ochranu požadovanou EU v souladu s pravidly, opatřeními a postupy, které se zavedou podle odstavce 4;

ii) Soud nepoužije poskytnuté utajované informace EU k jiným účelům než k těm, pro které mu tyto utajované informace a dokumenty EU byly poskytnuty;

iii) Soud neposkytne tyto informace ani dokumenty třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu EU v souladu se zásadou souhlasu původce, stanovenou v bezpečnostních předpisech Rady;

iv) Soud zajistí, že přístup k utajovaným informacím EU, které pro něj byly uvolněny, bude povolen pouze osobám, pro které platí zásada "vědět jen to nejnutnější";

v) Soud zajistí, že všechny osoby, které při výkonu svých úředních povinností potřebují přístup k informacím se stupněm utajení CONFIDENTIEL UE a vyšším nebo jejichž povinnosti nebo postavení mohou přístup k takovým informacím umožňovat, projdou odpovídajícími bezpečnostními prověrkami dříve, než jim je k takovým informacím udělen přístup, a to v souladu s opatřeními, která se zavedou na základě objektivních kritérií podle odstavce 4;

vi) Soud zajistí, že před poskytnutím přístupu k utajovaným informacím EU jsou všechny osoby, které přístup k takovým informacím potřebují, informovány o požadavcích ochranných bezpečnostních předpisů vztahujících se ke stupni utajení informací, k nimž mají mít přístup, a že budou tyto požadavky dodržovat;

vii) S ohledem na svůj stupeň utajení jsou utajované informace EU předávány Soudu diplomatickou poštou, vojenskou poštovní službou, zabezpečenou poštovní službou, zabezpečenými telekomunikacemi nebo kurýrní službou. Soud v předstihu oznámí generálnímu sekretariátu Rady EU název a adresu subjektu zodpovědného za bezpečnost utajovaných informací a přesné adresy, na které musí být informace předány, a zajistí, že adresáti projdou bezpečnostními prověrkami;

viii) Soud zajistí, že všechny objekty, pozemky, budovy, kanceláře, místnosti, komunikační a informační systémy atd., ve kterých jsou uloženy utajované informace EU nebo ve kterých se s nimi nakládá, jsou chráněny pomocí vhodných fyzických bezpečnostních opatření v souladu s opatřeními, která se zavedou podle odstavce 4;

ix) Soud zajistí, že utajované dokumenty EU, které mu jsou předány, se v okamžiku svého převzetí zaznamenají do zvláštní evidence. Soud zajistí, že se kopie utajovaných dokumentů EU, které jsou mu předány a mohou být vyhotoveny přijímajícím subjektem, jakož i jejich počet a distribuce, zaznamenají v této zvláštní evidenci. Soud oznámí EU datum vrácení těchto dokumentů EU nebo poskytne osvědčení o jejich zničení;

x) Soud oznámí generálnímu sekretariátu Rady EU jakýkoli případ ohrožení utajovaných informací EU, které mu byly předány. V takovém případě Soud zahájí šetření a přijme vhodná opatření k zamezení opětovného ohrožení v souladu s opatřeními, která se zavedou podle odstavce 4.

2. Při provádění odstavce 1 není povoleno žádné obecné uvolňování informací, pokud mezi sebou strany nezavedou a nedohodnou postupy týkající se určitých kategorií informací.

3. Před poskytnutím utajovaných informací EU Soudu je lze zařadit do nižšího stupně utajení nebo úplně vyjmout z režimu utajení v souladu s bezpečnostními předpisy Rady. Do každého utajovaného dokumentu EU obsahujícího vnitrostátní utajované informace může nahlížet zaměstnanec Soudu, pouze pokud prošel náležitou bezpečnostní prověrkou, nebo mohou být tyto informace zařazeny do nižšího stupně utajení nebo úplně vyjmuty z režimu utajení pouze s výslovným písemným souhlasem původce.

4. Za účelem provádění této dohody se mezi všemi třemi subjekty uvedenými níže zavedou bezpečnostní opatření za účelem stanovení norem vzájemné bezpečnostní ochrany pro utajované informace, které jsou předmětem této dohody:

a) Bezpečnostní kancelář Soudu odpovídá za vypracování bezpečnostních opatření pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných Soudu podle této dohody.

b) Bezpečnostní kancelář generálního sekretariátu Rady, pod vedením a z pověření generálního tajemníka Rady, jednajícího jménem Rady a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních opatření pro ochranu a zabezpečení utajovaných informací poskytovaných EU podle této dohody.

c) Bezpečnostní ředitelství Evropské komise, jednající jménem Evropské komise a z jejího zmocnění, odpovídá za vypracování bezpečnostních opatření pro ochranu utajovaných informací poskytovaných nebo vyměňovaných podle této dohody v rámci Evropské komise a jejích prostor.

d) Na straně EU podléhají tyto normy schválení Bezpečnostním výborem Rady.

5. Strany si poskytují vzájemnou pomoc v záležitostech bezpečnosti utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, a ve věcech společného zájmu. Subjekty uvedené v odstavci 4 vedou vzájemné bezpečnostní konzultace a provádějí prověrky pro posouzení účinnosti bezpečnostních opatření v rámci svých příslušných povinností, které se stanoví podle odstavce 4.

6. Strany mají bezpečnostní organizaci a bezpečnostní programy založené na základních zásadách bezpečnosti a minimálních bezpečnostních normách, které budou zahrnuty do bezpečnostních systémů stran, vypracovaných podle odstavce 4, aby bylo zajištěno, že na utajované informace, na které se vztahuje tato dohoda, bude uplatňována rovnocenná úroveň ochrany.

7. Před prvním poskytnutím utajovaných informací, na které se vztahuje tato dohoda, si musí příslušné bezpečnostní subjekty uvedené v odstavci 4 vzájemně potvrdit, že přijímající strana je schopna chránit a zabezpečit informace, na které se vztahuje tato dohoda, způsobem odpovídajícím opatřením, která se zavedou podle odstavce 4.

8. Tato dohoda se nedotýká možnosti EU dát k dispozici Soudu informace s nejvyšším stupněm utajení, pokud Soud zajistí stejnou úroveň ochrany, jakou předpokládají bezpečnostní předpisy Rady.

[1] Rozhodnutí Rady 2001/264/ES ze dne 19. března 2001, kterým se přijímají bezpečnostní předpisy Rady (Úř. věst. L 101, 11.4.2001, s. 1).

--------------------------------------------------