5.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 56/36


Revidované vysvětlivky k příloze III – Definice pojmu původní produkty a metody správní spolupráce – Dohody, kterou se zakládá přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Chilskou republikou na straně druhé

(2005/C 56/05)

Článek 17 – Technické důvody

Průvodní osvědčení EUR.1 může být odmítnuto z „technických důvodů“, pokud nebylo vystaveno předepsaným způsobem. V takovém případě smí být dodatečně předloženo zpětně vystavené a potvrzené osvědčení. Příklady odmítnutí z technických údajů jsou tyto:

průvodní osvědčení EUR.1 bylo vystaveno na jiném než předepsaném formuláři (např. na formuláři chybí gilošované pozadí, velikost či barva formuláře se výrazně odlišuje od vzoru, na formuláři není uvedeno sériové číslo, formulář není vytištěn v některém z úředně určených jazyků),

některá z povinných kolonek (např. kolonka 4 na osvědčení EUR.1) není vyplněna, s výjimkou kolonky 8,

průvodní osvědčení EUR.1 není opatřeno razítkem ani podpisem (např. v kolonce 11),

průvodní osvědčení EUR.1 nese úřední záznam neoprávněného orgánu,

pro úřední záznam na osvědčení bylo použito nové razítko, které dosud nebylo nahlášeno,

namísto originálu je předložen opis či fotokopie průvodního osvědčení EUR.1,

v kolonce 5 je uvedena země, která není smluvní stranou dohody (např. Izrael nebo Kuba).

Postup:

Osvědčení se označí údajem „Dokument neakceptován“ s uvedením důvodu(ů) a poté se vrátí dovozci, který si může nechat zpětně vystavit nový dokument. Celní orgány si však mohou ponechat fotokopii odmítnutého dokumentu pro případ ověření po propuštění zboží či při podezření z podvodu.

Článek 31 – Odmítnutí preferenčního zacházení bez ověření

Jedná se o případy, ve kterých se doklad o původu považuje za nepoužitelný, mimo jiné z těchto důvodů:

popis zboží chybí (kolonka 8 na průvodním osvědčení EUR.1) nebo se vztahuje na jiné než předložené zboží;

doklad o původu vystavila země, která není smluvní stranou dohody, a to i pokud se jedná o zboží s původem ve Společenství nebo v Chile (např. osvědčení EUR.1 vydané Izraelem pro výrobky s původem v Chile);

některá z povinných kolonek na průvodním osvědčení EUR.1 nese stopy neověřených výmazů nebo změn (např. kolonky pro popis zboží nebo počet balení, zemi určení nebo zemi původu);

lhůta uvedená na průvodním osvědčení EUR.1 uplynula z jiných důvodů než z těch, na které se vztahují právní předpisy (např. mimořádné okolnosti), s výjimkou případů, kdy bylo zboží předloženo před uplynutím lhůty;

doklad o původu je předložen dodatečně pro zboží, které bylo původně dovezeno podvodem;

v kolonce 4 na průvodním osvědčení EUR.1 je uvedena země, která není smluvní stranou dohody, na jejímž základě se žádá o preferenční zacházení.

Postup:

Doklad o původu se označí údajem „Nepoužitelný“ a celní orgány, kterým byl předložen, si jej ponechají, aby se zabránilo jeho dalšímu použití.

Celní orgány dovážející země případně o odmítnutí neprodleně informují celní nebo příslušné vládní orgány země vývozu, aniž jsou dotčena právní řízení zahájená podle vnitřních právních předpisů.

Záznamy použité ve vysvětlivkách k článkům 17 a 31

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ