22.12.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 339/8


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 111/2005

ze dne 30. září 2005,

kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru, ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha II Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 76/2005 ze dne 10. června 2005 (1).

(2)

Směrnice Komise 2005/21/ES ze dne 7. března 2005, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku Směrnice Rady 72/306/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (2), by měla být začleněna do Dohody.

(3)

Směrnice Komise 2005/27/ES ze dne 29. března 2005, kterou se z důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES týkající se sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu zařízení pro nepřímý výhled vozidel vybavených těmito zařízeními (3), by měla být začleněna do Dohody,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Kapitola I přílohy II Dohody se mění takto:

1.

V bodě 12 (směrnice Rady 72/306/EHS) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„—

32005 L 0021: směrnice Komise 2005/21/ES ze dne 7. března 2005 (Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 25).“

2.

V bodě 45zc (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/97/ES) se doplňují slova:

„ve znění:

32005 L 0027: směrnice Komise 2005/27/ES ze dne 29. března 2005 (Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 44).“

Článek 2

Znění směrnic 2005/21/ES a 2005/27/ES v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie, jsou platná.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. října 2005 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody (4).

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 30. září 2005.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

JKJ Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  Úř. věst. L 268, 13.10.2005, s. 5.

(2)  Úř. věst. L 61, 8.3.2005, s. 25.

(3)  Úř. věst. L 81, 30.3.2005, s. 44.

(4)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.