10.3.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 64/1


ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č. 115/2004

ze dne 6. srpna 2004,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda“), a zejména na články 86 a 98 této Dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 90/2004 ze dne 8. června 2004 (1).

(2)

Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala pilotní projekty pro účast mladých lidí.

(3)

Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto spolupráci od 1. ledna 2004,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 4 Protokolu 31 k Dohodě se mění takto:

1.

Za odstavec 2i se vkládá nový odstavec, který zní:

„2j.

Státy ESVO se od 1. ledna 2004 účastní akcí Společenství týkajících se tohoto rozpočtového řádku souhrnného rozpočtu EU na rozpočtový rok 2004:

Rozpočtový řádek 15 07 03:‚Pilotní projekty pro účast mladých lidí‘.“

2.

Odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3.

Státy ESVO finančně přispívají na programy a akce uvedené v odstavcích 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i a 2j v souladu s čl. 82 odst. 1 písm. a) Dohody.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po posledním oznámení Smíšenému výboru EHP podle čl. 103 odst. 1 Dohody (2).

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 6. srpna 2004.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  Úř. věst. L 349, 25.11.2004, s. 52.

(2)  Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.