22003A1231(04)Úřední věstník L 345 , 31/12/2003 S. 0119 - 0149


Dohoda ve formě výměny dopisů

mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o vzájemných liberalizačních opatřeních a nahrazení zemědělských protokolů dohody o přidružení mezi ES a Marokem

A. Dopis Evropského společenství

V Bruselu dne …

Vážený pane,

mám tu čest odvolat se na jednání, která se uskutečnila podle článku 16 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, která je v platnosti ode dne 1. března 2000 a stanoví, že Společenství a Maroko budou postupně liberalizovat vzájemný obchod se zemědělskými produkty.

Tato jednání se uskutečnila v souladu s ustanoveními čl. 18 odst. 1 Evropsko-středomořské dohody, který stanoví, že po 1. lednu 2000 Společenství a Maroko přezkoumají situaci s cílem určit liberalizační opatření, která mají strany uplatňovat ode dne 1. ledna 2001.

Po uzavření jednání se obě strany dohodly takto:

1. Protokoly 1 a 3 k dohodě o přidružení se nahrazují protokoly připojenými k této dohodě.

2. V čl. 18 odst. 1 dohody o přidružení se data "1. leden 2000" a "1. leden 2001" nahrazují daty "1. leden 2007" a "1. leden 2008".

3. Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a Marockým královstvím, připojená k dohodě o přidružení, která se týká článku 1 protokolu 1 a upravuje dovozy čerstvých řezaných květin a poupat položky 060310 společného celního sazebníku do Společenství, se zrušuje.

4. Tato dohoda se použije ode dne 1. ledna 2004, s výjimkou článků 2, 4 a 5 protokolu 1, které se použijí na rajčata ode dne 1. října 2003.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil, že Vaše vláda s obsahem tohoto dopisu souhlasí.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za Radu Evropské unie

B. Dopis Maroka

V Rabatu dne …

Vážený pane,

mám tu čest potvrdit, že jsem dnešního dne obdržel Váš dopis tohoto znění:

"Mám tu čest odvolat se na jednání, která se uskutečnila podle článku 16 Evropsko-středomořské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé, která je v platnosti od 1. března 2000 a stanoví, že Společenství a Maroko budou postupně liberalizovat vzájemný obchod se zemědělskými produkty.

Tato jednání se uskutečnila v souladu s ustanoveními čl. 18 odst. 1 Evropsko-středomořské dohody, který stanoví, že po 1. lednu 2000 Společenství a Maroko přezkoumají situaci s cílem určit liberalizační opatření, která mají strany uplatňovat od 1. ledna 2001.

Po uzavření jednání se obě strany dohodly takto:

1. Protokoly 1 a 3 k dohodě o přidružení se nahrazují protokoly připojenými k této dohodě.

2. V čl. 18 odst. 1 dohody o přidružení se data "1. leden 2000" a "1. leden 2001" nahrazují daty "1. leden 2007" a "1. leden 2008".

3. Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Společenstvím a Marockým královstvím, připojená k dohodě o přidružení, která se týká článku 1 protokolu 1 a upravuje dovozy čerstvých řezaných květin a poupat položky 060310 společného celního sazebníku do Společenství, se zrušuje.

4. Tato dohoda se použije ode dne 1. ledna 2004, s výjimkou článků 2, 4 a 5 protokolu 1, které se použijí na rajčata ode dne 1. října 2003.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil, že Vaše vláda s obsahem tohoto dopisu souhlasí."

Mám tu čest informovat Vás, že Marocké království souhlasí.

Přijměte prosí, vážený pane, ujištění o mé nehlubší úctě.

Za Marocké království

--------------------------------------------------

Protokol 1

o režimech pro dovoz zemědělských produktů pocházejících z Maroka do Společenství

Článek 1

1. Produkty pocházející z Maroka, uvedené v příloze 1.A, je možné dovážet do Společenství v souladu s podmínkami uvedenými níže a v příloze.

2. Dovozní cla se buď zruší nebo sníží o množství uvedené pro každý produkt ve sloupci "a" přílohy 1.A.

Tam, kde společný celní sazebník u některých produktů označených hvězdičkou ve sloupci "a" nebo "c" stanoví valorická cla a specifické clo, snížení uvedené ve sloupci "a" a "c", jak je uvedeno v odstavci 3, se použije pouze na valorické clo.

3. Pro některé produkty se cla zrušují v rámci limitů celních kvót uvedených pro každé z nich ve sloupci "b" přílohy 1.A.

Pro množství dovezená nad rámec kvót se společná cla sníží, jak je uvedeno ve sloupci "c" zmíněné přílohy.

V prvním roce používání této dohody se objemy celních kvót, jejichž období započalo před vstupem této dohody v platnost, s výjimkou rajčat kódu KN 07020000, vypočtou jako poměrná část základních objemů s přihlédnutím k části období, která uplynula již před datem vstupu této dohody v platnost.

4. Pro některé produkty uvedené v příloze 1.A a označené ve sloupci "d" se kvóty od 1. ledna 2004 do 1. ledna 2007 zvyšují o čtyři stejné části, z nichž každá odpovídá 3 % objemu kvóty.

5. Pokud Společenství sníží cla doložky nejvyšších výhod, jež uplatňuje, odstraňování cel uvedené ve sloupcích "a" a "c" se vztahuje na uvedená snížená cla.

Článek 2

1. Pro čerstvá nebo chlazená rajčata kódu KN 07020000 pro každé období od 1. října do 31. května (dále jen "hospodářský rok") podle následujících celních kvót a s výhradou odstavce 2 níže:

(v tunách) | Hospodářský rok |

2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 a další |

Základní měsíční kvóty

říjen | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |

listopad | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |

prosinec | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

leden | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

únor | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

březen | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |

duben | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

květen | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |

Celkem | 175000 | 175000 | 175000 | 175000 |

Dodatková kvóta(od 1. listopadu do 31. května)

Řádek A | 15000 | 25000 | 35000 | 45000 |

Řádek B | 15000 | 5000 | 15000 | 25000 |

a) budou zrušena valorická cla

b) úroveň vstupní ceny, nad kterou se specifická cla snižují na nulu (dále jen "dohodnutá vstupní cena"), bude 461 EUR za tunu.

2. Pokud celkové množství rajčat pocházejících z Maroka, které je v daném hospodářském roce uvolněno do volného oběhu ve Společenství, nepřesáhne součet základních měsíčních kvót a dodatečné kvóty platné pro tento hospodářský rok, použije se pro následující hospodářský rok dodatečná kvóta uvedená v řádku A výše uvedeného odstavce 1. Tam, kde tato podmínka v daném hospodářském roce není splněna, použije se pro následující hospodářský rok dodatečná kvóta uvedená v řádku B výše uvedeného odstavce 1. Pro účely posouzení, zda byla tato podmínka splněna, je však přípustná maximální tolerance 1 %.

3. Maroko se zavazuje zajistit, aby v žádném jednotlivém měsíci nebylo využito více než 30 % této dodatečné kvóty.

4. Čerpání základních měsíčních celních kvót se pro měsíce říjen až prosinec každého hospodářského roku zastaví 15. ledna a pro měsíce leden až březen každého hospodářského roku druhý pracovní den po 1. dubnu. Následující pracovní den určí Komise nevyužitá množství příslušných základních měsíčních kvót a převede je do dodatečné kvóty pro dotyčný hospodářský rok. Od uvedených dat se veškeré žádosti se zpětnou platností ohledně již uzavřených základních měsíčních celních kvót, jakož a veškerá nevyužitá množství, která mají být do těchto kvót vrácena, odeberou od dodatečné celní kvóty na příslušný hospodářský rok nebo se k ní přidají.

Článek 3

Pro níže uvedené produkty se dohodnutá vstupní cena, nad kterou se specifická cla v uvedených obdobích snižují na nulu, stanoví jako částka uvedená v tabulce a valorická cla se pro množství a období uvedená v tomto článku zrušují.

Produkty | Množství ( v tunách) | Období | Dohodnutá vstupní cena |

Okurky KN 07070005 | 5600 | 1. 11. – 31. 5. | 449 EUR |

Artyčoky KN 07091000 | 500 | 1. 11. – 31. 12. | 571 EUR |

Cukety KN 07099070 | 20000 | 1. 10. – 31. 1. | 424 EUR |

1. 2. – 31. 3. | 413 EUR |

1. 4. – 20. 4. | 424 EUR |

Pomeranče, čerstvé KN ex080510 | 300000 | 1. 12. – 31. 5. | 264 EUR |

Klementinky, čerstvé KN ex08052010 | 130000 | 1. 11. – konec února | 484 EUR |

Článek 4

Pro produkty uvedené v článcích 2 a 3 platí, že:

- pokud je dovozní cena určité zásilky 2 %, 4 %, 6 % nebo 8 % pod dohodnutou vstupní cenou, činí specifické clo v rámci kvóty 2 %, 4 %, 6 % nebo 8 % dohodnuté vstupní ceny;

- pokud je dovozní cena určité zásilky nižší než 92 % dohodnuté vstupní ceny, použije se specifické clo upravené v rámci WTO;

- tyto dohodnuté vstupní ceny se snižují ve stejném poměru a stejným tempem jako dovozní ceny upravené v rámci WTO.

Článek 5

1. Cílem zvláštních úprav stanovených články 2 a 3 tohoto protokolu je zachovat úroveň tradičního vývozu Maroka do Společenství a zabránit narušení trhů Společenství.

2. S cílem zajistit plné dosažení cíle popsaného v prvním odstavci a v článcích 2 a 3 a zlepšit stabilitu trhu a plynulost dodávek se mezi stranami konají konzultace ve druhém čtvrtletí každého roku, nebo kdykoli o to jedna ze stran požádá do tří pracovních dnů od takové žádosti.

Předmětem konzultací je obchod v předcházejícím hospodářském roce a výhled pro nadcházející hospodářský rok, zejména situace na trhu, odhady výroby, odhadované výrobní a vývozní ceny a možný vývoj trhu.

Tam, kde je to nezbytné, podniknou strany nezbytné kroky k zajištění plného dosažení cíle popsaného v prvním odstavci tohoto článku a v článcích 2 a 3.

3. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této dohody, s uvážením obzvláštní citlivosti zemědělských trhů, pokud dovozy produktů pocházejících z Maroka, které podléhají koncesím poskytnutým podle tohoto protokolu, způsobí vážné narušení trhů Společenství ve smyslu článku 25 dohody, uskuteční smluvní strany ihned konzultace s cílem nalézt vhodné řešení. Do nalezení takového řešení může Společenství podniknout opatření, která považuje za nezbytná.

Článek 6

Víno pocházející z Maroka, které nese kontrolované označení původu, musí být doprovázeno osvědčením o původu v souladu se vzorem v příloze 1.B tohoto protokolu nebo dokladem V I 1 nebo V I 2 opatřeným poznámkami ohledně osvědčení a analýz vyžadovaných v souladu s článkem 25 nařízení (ES) č. 883/2001 při dovozu vína, hroznové šťávy a hroznového moštu.

--------------------------------------------------

Příloha 1.A

Kód KN | Popis zboží | Snížení cla DNV (%) | Celní kvóta (netto hmotnost v tunách) | Snížení cla DNV nad rámec aktuálních celních kvót (%) | Zvláštní ustanovení |

a | b | c | d |

01019019 | Koně jiní než jateční | 100 | | | |

ex0204 | Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené, jiné než maso ovce domácí | 100 | | | |

020500 | Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 100 | | | |

0208 | Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené | 100 | | | |

ex0602 | Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí, jiné než růže | 100 | | | |

ex060240 | Růže, též roubované, jiné než řízky | 100 | | | |

060310 | Řezané květiny a poupata, čerstvé | 100 | 3 000 | — | Čl. 1 odst. 4 |

06031010 | Růže, od 15. října do 31. května |

06031020 | Karafiáty, od 15. října do 31. května |

06031040 | Gladioly, od 15. října do 31. května |

06031050 | Chryzantémy, od 15. října do 31. května |

06031030 | Orchideje, od 15. října do 14. května | 100 | 2 000 | — | Čl. 1 odst. 4 |

06031080 | Ostatní, od 15. října do 14. května |

ex07019050ex07019090 | Rané brambory, od 1. prosince do 30. dubna | 100 | 120 000 | 40 | Čl. 1 odst. 4 |

07020000 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená, od 1. října do 31. května | | | 60 | Článek 2 |

07020000 | Rajčata, čerstvá nebo chlazená, od 1. června do 30. září | 60 | | | |

ex07031011 | Cibule, čerstvá nebo chlazená, od 15. února do 15. května | 100 | 8000 | 60 | Čl. 1 odst. 4 |

0703101907099090 | Divoká cibule (Muscari comosum), od 15. února do 15. května | | | | |

07031090 | Šalotka, čerstvá nebo chlazená | 100 | 1000 | – | Čl. 1 odst. 4 |

07032000 | Česnek, čerstvý nebo chlazený | | | | |

07039000 | Pór a jiná cibulová zelenina, čerstvá nebo chlazená | | | | |

ex0704 | Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené, kromě čínského zelí | 100 | 500 | – | Čl. 1 odst. 4 |

ex07049090 | Čínské zelí, čerstvé nebo chlazené | 100 | 200 | – | Čl. 1 odst. 4 |

07051100 | Hlávkový salát, čerstvý nebo chlazený | 100 | 200 | – | Čl. 1 odst. 4 |

07051900 | Salát (Lactuca sativa), kromě hlávkového salátu | 100 | 600 | – | Čl. 1 odst. 4 |

07052900 | čekanka (Cichorium spp.), kromě čekanky Witloof (Cichorium intybus var. foliosum), čerstvá nebo chlazená |

07061000 | Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené |

070690 | Salátová řepa, kozí brada, hlízový celer, ředkvička a podobné jedlé kořeny, čerstvé nebo chlazené |

07070005 | Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené, od 1. listopadu do 31. května | | | | Článek 3 |

07070005 | Okurky a nakládačky, čerstvé nebo chlazené, od 1. června do 31. října | 100 | | | |

07070090 | Nakládačky a malé nakládací okurčičky, čerstvé nebo chlazené | 100 | 100 | – | Čl. 1 odst. 4 |

07081000 | Hrách (Pisum sativum), čerstvý nebo chlazený, od 1. října do 30. dubna | 100 | | | |

07082000 | Fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.), čerstvé nebo chlazené, od 1. října do 30. dubna | 100 | | | |

07091000 | Artyčoky, čerstvé nebo chlazené, od 1. listopadu do 31. prosince | | | 30 | Článek 3 |

07091000 | Artyčoky, čerstvé nebo chlazené, od 1. do 31. října a od 1. ledna do 31. března | 100 | | | |

07092000 | Chřest, čerstvý nebo chlazený, od 1. října do 31. května | 100 | | | |

07093000 | Lilek, čerstvý nebo chlazený, od 1. prosince do 30. dubna | 100 | | | |

07094000 | Celer, jiný než hlízový, čerstvý nebo chlazený | 100 | 9000 | – | Čl. 1 odst. 4 |

ex07095100 | Houby rodu Agaricus (žampiony), čerstvé nebo chlazené, kromě hub pěstovaných |

07095910 | Lišky jedlé, čerstvé nebo chlazené |

07095930 | Hřiby, čerstvé nebo chlazené |

ex07095990 | Ostatní jedlé houby, čerstvé nebo chlazené, kromě hub pěstovaných |

07097000 | Špenát, novozélandský špenát a lebeda zahradní, čerstvé nebo chlazené |

07096010 | Sladké paprikové lusky, čerstvé nebo chlazené | 100 | | | |

07096099 | Ostatní plody rodu Capsicum nebo Pimenta, od 15. listopadu do 30. června | 100 | | | |

07099010 | Saláty, jiné než hlávkový salát (Lactuca sativa) a čekanka (Cichorium spp.), čerstvé nebo chlazené | 100 | | | |

07099031 | Olivy, čerstvé nebo chlazené, určené k jiným účelům než pro výrobu oleje | 100 | | | |

07099039 | Ostatní olivy, čerstvé nebo chlazené | 100 | | | |

07099040 | Kapary, čerstvé nebo chlazené | 100 | | | |

07099060 | Cukrová kukuřice, čerstvá nebo chlazená | 100 | | | |

07099070 | Cukety, čerstvé nebo chlazené, od 1. října do 20. dubna | | | | Článek 3 |

07099070 | Cukety, čerstvé nebo chlazené, od 21. dubna do 31. května | 60 | | | |

ex07099090 | Ibišek, čerstvý nebo chlazený, od 15. února do 15. června | 100 | | | |

ex0710 | Zmrazená zelenina jiná než hrách a jiná než plody papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta | 100 | 10 000 | | Čl. 1 odst. 4 |

ex0710210007102900 | Hrách, též vařený ve vodě nebo v páře, zmrazený | 100 | | | |

07108059 | Plody papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené | 100 | | | |

07112010 | Olivy prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požívání, k jiným účelům než pro výrobu oleje | 100 | | | |

07113000 | Kapary prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požívání | 100 | | | |

07114000071151000711590007119030071190500711908007119090 | Okurky a nakládačky, houby, lanýže, cukrová kukuřice, cibule, ostatní zelenina (s výjimkou nového koření) a zeleninové směsi, prozatímně konzervované (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodné k požívání | 100 | 600 | – | Čl. 1 odst. 4 |

07119010 | Plody papriky rodu Capsicum nebo rodu Pimenta, kromě sladkých paprikových lusků, prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požívání | 100 | | | |

ex0712 | Sušená zelenina, kromě cibule a oliv | 100 | 2000 | – | Čl. 1 odst. 4 |

ex07135000 | Bob, koňský bob a ostatní luštěniny, k setí | 100 | | | |

ex0713500007139090 | Bob, koňský bob a ostatní luštěniny, jiné než k setí | 100 | | | |

08041000 | Datle ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřesahujícím 35 kg | 100 | | | |

080420 | Fíky | 100 | | | |

08044000 | Avokádo | 100 | | | |

ex080510 | Pomeranče čerstvé, od 1. prosince do 31. května | | | 80 | Článek 3 |

ex080510 | Pomeranče čerstvé, od 1. června do 30. listopadu | 100 | | | |

ex08051080 | Pomeranče, jiné než čerstvé | 100 | | | |

ex08052010 | Klementinky čerstvé, od 1. listopadu do konce února | | | 80 | Článek 3 |

ex08052010 | Klementinky čerstvé, od 1. března do 31. října | 100 | | | |

ex08052030ex08052050ex0805207008052090 | Mandarinky (včetně druhu tangerin a satsuma), čerstvé; wilkingy a podobné citrusové hybridy, čerstvé | 100 | | | |

08054000 | Grapefruity, čerstvé nebo sušené | 100 | | | |

ex08055010 | Citrony čerstvé | 100 | | | |

ex080550 | Citrony a limety, jiné než čerstvé | 100 | | | |

ex08061010 | Stolní hrozny, čerstvé, od 1. listopadu do 31. července | 100 | | | |

08071100 | Vodní melouny, čerstvé, od 1. ledna do 15. června | 100 | | | |

08071900 | Ostatní melouny, čerstvé, od 15. října do 31. května | 100 | | | |

08082090 | Kdoule, čerstvé | 100 | 1000 | 50 | |

08091000 | Meruňky, čerstvé | 100 | 3500 | – | Čl. 1 odst. 4 |

080920 | Třešně, višně, čerstvé |

080930 | Broskve, včetně nektarinek, čerstvé |

08094005 | Švestky, čerstvé, od 1. listopadu do 31. května | 100 | | | |

08101000 | Jahody, čerstvé, od 1. listopadu do 31. května | 100 | | | |

08102010 | Maliny, čerstvé, od 15. května do 15. července | 100 | | | |

08105000 | Kiwi, čerstvá, od 1. ledna do 30. dubna | 100 | 250 | — | Čl. 1 odst. 4 |

ex08109095 | Granátová jablka, čerstvá | 100 | | | |

ex08109095 | Opuncie a mišpule, čerstvé | 100 | | | |

ex0811 | Ovoce, nikoli vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, bez přídavku cukru | 100 | | | |

ex08129020 | Pomeranče, rozkouskované, prozatímně konzervované | 100 | | | |

ex08129099 | Ostatní citrusové plody, rozkouskované, prozatímně konzervované | 100 | | | |

08131000 | Meruňky, sušené | 100 | | | |

08134010 | Broskve, včetně nektarinek, sušené | 100 | | | |

08134050 | Papáje, sušené | 100 | | | |

08134095 | Ostatní ovoce, sušené | 100 | | | |

0813501208135015 | Směsi sušeného ovoce, jiné než sušené švestky | 100 | | | |

09041200 | Pepř, drcený nebo v prášku | 100 | | | |

09042090 | Plody rodu Capsicum nebo Pimenta, drcené nebo v prášku | 100 | | | |

0910 | Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a ostatní koření | 100 | | | |

12099190 | Ostatní semena zeleniny | 100 | | | |

12099999 | Ostatní semena ovoce k setí | 100 | | | |

12119030 | Tonková semena | 100 | | | |

121210 | Svatojánský chléb, včetně semen svatojánského chleba | 100 | | | |

ex130220 | Pektinové látky a pektináty | 25 | | | |

1509 | Olivový olej a jeho frakce, též rafinovaný, ale chemicky neupravený | 100 | 3500 | – | Čl. 1 odst. 4 |

1510 | Ostatní oleje a jejich frakce, získané výhradně z oliv, též rafinované, avšak chemicky neupravené, a směsi těchto olejů nebo frakcí s oleji nebo frakcemi čísla 1509 |

ex20011000 | Okurky, nakládačky, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

ex20011000 | Malé nakládací okurčičky, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové | 100 | 10000 (hmotnost netto v sušeném stavu) | — | Čl. 1 odst. 4 |

ex20019093 | Cibule, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

20019020 | Plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové | 100 | | | |

ex20019050 | Houby, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

ex20019065 | Olivy, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

ex20019070 | Sladké paprikové lusky, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

ex20019075 | Salátová řepa, připravená nebo konzervovaná v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

ex20019085 | Červené zelí, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

ex20019096 | Ostatní zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, připravené nebo konzervované v octě nebo v kyselině octové, bez přidaného cukru | 100 | | | |

20021010 | Rajčata, loupaná | 100 | | | |

200290 | Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové (jiná než rajčata celá nebo pokrájená) | 100 | 2000 | – | Čl. 1 odst. 4 |

2003102020031030 | Houby rodu Agaricus, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové | 100 | | | |

20032000 | Lanýže, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové | 100 | | | |

20039000 | Ostatní houby, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové | 100 | | | |

20041099 | Ostatní brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazené | 100 | | | |

ex20049030 | Kapary a olivy, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazené | 100 | | | |

20049050 | Hrách (Pisum sativum) a zelené fazole (Phaseolus spp.) v lusku, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazené | 100 | 10 500 | 20 | Čl. 1 odst. 4 |

20054000 | Hrách (Pisum sativum), připravený nebo konzervovaný jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazený |

20055900 | Ostatní fazole, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazené |

20049098 | Ostatní zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, zmrazená | 100 | | | |

20051000 | Homogenizovaná zelenina připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená | 100 | | | |

20052020 | Brambory, tenké plátky, smažené nebo pečené, též solené nebo ochucené, v hermeticky uzavřených obalech, vhodné k okamžité spotřebě | 100 | | | |

20052080 | Ostatní brambory, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 100 | | | |

20055100 | Vyloupané fazole, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 100 | | | |

20056000 | Chřest, připravený nebo konzervovaný jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazený | 100 | | | |

200570 | Olivy, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 100 | | | |

20059010 | Plody rodu Capsicum, jiné než sladké paprikové lusky, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 100 | | | |

20059030 | Kapary, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 100 | | | |

20059050 | Artyčoky, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 100 | | | |

20059060 | Mrkev, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená | 100 | | | |

20059070 | Zeleninové směsi, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 100 | | | |

20059080 | Ostatní zelenina, připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazená | 100 | | | |

20071091 | Homogenizované přípravky z tropického ovoce | 100 | | | |

20071099 | Ostatní homogenizované přípravky | 100 | | | |

20079190 | Citrusové plody, ostatní | 100 | | | |

20079991 | Jablečné protlaky (pyré), včetně kompotů | 100 | | | |

20079998 | Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty, ostatní | 100 | | | |

2008305120083071ex20083090 | Grapefruity v částech | 80 | | | |

Mandarinky (včetně druhů tangerines a satsumas), rozkouskované; druhy klementinky, wilkingy a jiné podobné hybridy citrusových plodů), rozkouskované

ex20083055 | –ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 1 kg | 100 | | | |

ex20083075 | –ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 1 kg | 80 | | | |

ex2008305920083079 | Pomeranče a citrony, rozkouskované | 80 | | | |

ex20083090 | Citrusové plody, rozkouskované | 80 | | | |

ex20083090 | Dužina citrusových plodů | 40 | | | |

2008506120085069 | Meruňky, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu, s přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 1 kg | 100 | 10 000 | 20 | Čl. 1 odst. 4 |

2008507120085079 | Meruňky, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu, s přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 1 kg | 100 | 5000 | – | Čl. 1 odst. 4 |

ex2008509220085094 | Meruňky půlené, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu a cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu 4,5 kg nebo více | 100 | | | |

ex2008509220085094 | Dužina meruněk, jinak upravená nebo konzervovaná, bez přídavku alkoholu a cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 4,5 kg | 100 | 10 000 | 50 | Čl. 1 odst. 4 |

ex20085099 | Meruňky, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu, s přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 4,5 kg | 100 | 7200 | 50 | Čl. 1 odst. 4 |

20087099 | Broskve a nektarinky půlené, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu, s přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 4,5 kg |

ex20087092ex20087094 | Broskve a nektarinky půlené, jinak upravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu, s přídavkem cukru, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 4,5 kg | 50 | | | |

200892512008925920089272200892742008927620089278 | Směsi ovoce, bez přídavku alkoholu, s přídavkem cukru | 100 | 100 | 55 | Čl. 1 odst. 4 |

20091120091200200919 | Pomerančová šťáva | 100 | 50 000 | 70 | Čl. 1 odst. 4 |

2009210020092911200929192009299120092999 | Grapefruitová šťáva | 100 | 1000 | 70 | Čl. 1 odst. 4 |

2009391120093919 | Šťáva ze všech ostatních citrusových plodů | 100 | | | |

ex20093111ex20093119ex20093931ex20093939 | Šťáva ze všech ostatních citrusových plodů, jiná než citrónová šťáva | 100 | | | |

ex2204 | Víno z čerstvých hroznů | 100 | 95200 hl | – | Čl. 1 odst. 4 |

ex22042179ex22042180ex22042183ex22042184 | Vína nesoucí jedno z následujících označení původu: Berkane, Saïs, Beni, M'tir, Gerrouane, Zemmour a Zennata, v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry, se skutečným obsahem alkoholu nejvýše 15 % obj. | 100 | 56000 hl | – | Čl. 1 odst. 4 |

ex2302 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin, jiné než kukuřičné nebo rýžové | 100 | | | |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA 1.B

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Protokol 3

o režimech pro dovoz zemědělských produktů pocházejících ze Společenství do Maroka

Článek 1

1. Dovozní cla na dovoz výrobků pocházejících ze Společenství do Maroka uvedených v příloze tohoto protokolu jsou stanovena ve sloupci "a" přílohy. Postupná snížení podle této dohody budou provedena v procentech uvedených ve sloupcích "c", "e", "g", "i" a "k" pro množství zahrnutá v celních kvótách uvedených ve sloupcích "b", "d", "f", "h" a "j".

2. Aniž je dotčen odstavec 3, dojde-li po podpisu této dohody ke snížení cla erga omnes, nahradí toto snížené clo pro účely odstavce 1 cla uvedená ve sloupci "a" přílohy ode dne vstupu tohoto snížení v platnost.

3. Pro produkty kódu KN ex10019099, jak je uvedeno v příloze, je clem uvedeným ve sloupci "a" přílohy clo platné dne 1. října 2003 a pro účely výpočtu snížení cla zůstane uvedené clo na této úrovni nebo pod ní.

Pokud bude dotyčné clo po tomto datu sníženo podle zásady erga omnes, upraví se procento stanovené ve sloupcích "c", "e", "g", "i" a "k" podle těchto pravidel:

- pokud je clo sníženo podle zásady erga omnes, zvýší se uvedené procento o 0,275 % za každý procentní bod snížení;

- pokud je clo následně zvýšeno podle zásady erga omnes, sníží se uvedené procento o 0,275 % za každý procentní bod nárůstu;

- pokud je clo opět upraveno směrem nahoru nebo dolů, upraví se procento vyplývající z použití předchozích odrážek podle příslušného vzorce.

Článek 2

1. Celní kvóta na obiloviny kódu KN ex10019099 bude stanovena podle poznámky pod čarou na straně 2 přílohy na základě marocké produkce v aktuálním roce, kterou marocké orgány odhadnou a zveřejní během května. V případě potřeby se kvóta na konci července upraví na základě sdělení marockých orgánů o konečném objemu marocké produkce. Výsledek takové úpravy však musí být upraven o 5 % nahoru nebo dolů na základě výsledku konzultací uvedených v odstavci 2.

Výše uvedená celní kvóta není v platnosti během června a července. Smluvní strany souhlasí, že v průběhu konzultací uvedených v předchozím odstavci zváží možnost prodloužit harmonogram s ohledem na předpokládaný vývoj marockého trhu. Harmonogram však může být prodloužen nejvýše do 31. srpna.

2. Pro účely řízení ustanovení odstavce 1 a s cílem zajistit dodávky na marocký trh, stejně jako stabilitu a kontinuitu tohoto trhu, a stabilizovat ceny na marockém trhu a uchovat tradiční obchodní toky, se v odvětví obilovin použijí následující mechanismy spolupráce.

Před začátkem každého hospodářského roku, nejpozději však ve druhé polovině května, se mezi stranami budou konat konzultace.

Účelem těchto konzultací bude projednat situaci na trhu obilovinami, zejména předpověď výroby marocké pšenice obecné, stav zásob, spotřebu, výrobní a vývozní ceny a možný vývoj na trhu, stejně jako možnosti přizpůsobení nabídky poptávce.

3. Pokud po vstupu této dohody v platnost poskytne Maroko třetí zemi na základě mezinárodní dohody větší snížení cla na obiloviny kódu KN ex10019099, zavazuje se poskytnout Společenství stejné snížení cla formou autonomního opatření.

Článek 3

Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení této dohody, s uvážením obzvláštní citlivosti zemědělských trhů, pokud dovozy produktů pocházejících ze Společenství, které podléhají koncesím poskytnutým podle tohoto protokolu, způsobí vážné narušení marockého trhu ve smyslu článku 25 dohody, uskuteční smluvní strany ihned konzultace s cílem nalézt vhodné řešení. Do nalezení takového řešení může Maroko podniknout opatření, která považuje za nezbytná.

--------------------------------------------------

PRILOHA

() Tato sazba se vztahuje na celní hodnotu. Je-li deklarovaná hodnota nižší než 3500 MAD na tunu, vztahuje se na rozdíl mezi stanovenou prahovou hodnotou (3500 MAD na tunu) a deklarovanou hodnotou dovozní clo 123 %.

Kód KN | Popis výrobku | Dovozní cla (%) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 a další roky |

a | Kvóta (v tunách) | Snížení cel (%) | Kvóta (v tunách) | Snížení cel (%) | Kvóta (v tunách) | Snížení cel (%) | Kvóta (v tunách) | Snížení cel (%) | Kvóta (v tunách) | Snížení cel (%) |

b | c | d | e | f | g | h | i | j | k |

ex010210 | Čistokrevný plemenný skot (kromě krav) | 2,5 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

010511 | Drůbež druhu kur domácí, o hmotnosti nejvýše 185 g | 2,5 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 |

ex020220 | Hovězí maso nevykostěné, zmrazené, kromě čtvrtí zvaných "kompenzované" | 254,0 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 | 4000 | 82,3 |

020712 | Maso drůbeže druhu kur domácí, nedělené, zmrazené | 110,0 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 | 200 | 27,3 |

ex02072710 | Kusy krůt vykostěné, zmrazené, drcené | 60,0 | 770 | 36,7 | 770 | 36,7 | 840 | 40,0 | 910 | 43,3 | 1000 | 46,7 |

02072730 | Krůtí prsa a jejich části, nevykostěná, zmrazená | | | | | | | | | | | |

02072750 | Krůtí spodní stehna a jejich části, nevykostěná, zmrazená | | | | | | | | | | | |

02072760 | Celá krůtí křídla, též bez špiček, zmrazená | 110,0 | 60 | 13,6 | 70 | 13,6 | 80 | 18,2 | 90 | 22,7 | 100 | 27,3 |

02072770 | Krůtí stehna a jejich části, nevykostěná, zmrazená, jiná než krůtí spodní stehna a jejich části | | | | | | | | | | | |

02072780 | Ostatní kusy krůt, vykostěné, zmrazené | | | | | | | | | | | |

040130 | Smetana, s obsahem tuku více než 6 % hmotnostních | 109,0 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 | 1000 | 88,5 |

04021011 | Mléko a smetana v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 2,5 kg | 109,0 | 4000 | 72,5 | 4000 | 72,5 | 4300 | 72,5 | 4600 | 72,5 | 4800 | 72,5 |

04021019 | Mléko a smetana v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 2,5 kg | 60,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

04022111 | Mléko a smetana v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnostních, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 2,5 kg | 109,0 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 | 3200 | 20,2 |

04022119 | Mléko a smetana v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 11 %, ale nepřesahujícím 27 % hmotnostních, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 2,5 kg |

04022191 | Mléko a smetana v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnostních, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 2,5 kg |

04022199 | Mléko a smetana v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku větším než 27 % hmotnostních, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 2,5 kg |

04029131 | Mléko a smetana zahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku větším než 8 %, ale nejvýše 10 % hmotnostních, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 2,5 kg (kromě mléka a smetany v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku větším než 1,5 % hmotnostních) | 109,0 | 2600 | 24,8 | 2600 | 24,8 | 2600 | 29,4 | 2600 | 33,9 | 2600 | 38,6 |

04029159 | Mléko a smetana zahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku větším než 10 %, ale nejvýše 45 % hmotnostních, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 2,5 kg (kromě mléka a smetany v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku větším než 1,5 % hmotnostních) |

04029199 | Mléko a smetana zahuštěné, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, s obsahem tuku větším než 45 % hmotnostních, ve vnitřním obalu o netto obsahu větším než 2,5 kg (kromě mléka a smetany v prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku větším než 1,5 % hmotnostních) |

040299 | Mléko a smetana zahuštěné, obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 109,0 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 | 1000 | 90,9 |

040390110403901904039031040390390403905104039059 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, neochucené a neobsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao | 109,0 | 300 | 74,3 | 300 | 74,3 | 300 | 76,1 | 300 | 78,0 | 300 | 79,8 |

040410 | Syrovátka a modifikovaná (upravená) syrovátka, též zahuštěná nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla | 17,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

040510 | Máslo | 32,5 | 8200 | 69,2 | 8200 | 69,2 | 8500 | 69,2 | 8700 | 69,2 | 9000 | 69,2 |

04052000 | Mléčné pomazánky | 50,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |

04059000 | Jiné tuky a oleje získané z mléka | 17,5 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |

040620 | Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

040630 | Tavené sýry, jiné než strouhané nebo práškové | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

040640 | Sýry s modrou plísní | 75,0 | 100 | 41,3 | 100 | 41,3 | 100 | 49,3 | 100 | 57,3 | 100 | 65,3 |

ex040690 | Ostatní sýry, kromě sýra k dalšímu zpracování spadajícího pod kód KN 04069001 | 75,0 | 1000 | 52,0 | 1000 | 52,0 | 1000 | 57,0 | 1000 | 62,0 | 1000 | 68,0 |

04069001 | Ostatní sýry k dalšímu zpracování | 17,5 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

04070019 | Vejce z domácí drůbeže, na násadu (kromě vajec krůtích nebo husích) | 52,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

04089980 | Ptačí vejce, bez skořápky, čerstvá, vařená ve vodě nebo v páře, lisovaná, zmrazená nebo jinak konzervovaná, též obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla, vhodné k lidské spotřebě (kromě sušených vajec a žloutků | 50,0 | 60 | 50,0 | 60 | 50,0 | 70 | 50,0 | 80 | 50,0 | 90 | 50,0 |

04090000 | Přírodní med | 50,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 | 100 | 30,0 |

05040000 | Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části | 32,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1400 | 100,0 | 1600 | 100,0 |

50 |

52 |

0601 | Cibule, hlízy, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; sazenice, rostliny a kořeny čekanky, jiné než kořeny čísla 1212 | 17,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

32,5 |

50 |

060220 | Stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované, plodící jedlé ovoce a ořechy; vinné keře, roubované nebo kořenovité | 2,5 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 | 500 | 100,0 |

17,5 |

50 |

06029030 | Sazenice zeleniny a jahodníku | 17,5 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1300 | 100,0 | 1450 | 100,0 | 1600 | 100,0 |

06029045 | Kořenové řízky a mladé rostliny stromů, keřů a keříčků (kromě stromů plodících jedlé ovoce a ořechy) | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

06029099 | Ostatní živé pokojové rostliny (kromě kořenových řízků, mladých rostlin a kvetoucích rostlin s poupaty nebo květy) | 17,5 | 300 | 42,9 | 300 | 42,9 | 400 | 57,1 | 500 | 71,4 | 600 | 100,0 |

07011000 | Brambory sadbové, čerstvé nebo chlazené | 40,0 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 | 50000 | 37,5 |

07032000 | Česnek, čerstvý nebo chlazený | 50,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1300 | 100,0 | 1500 | 100,0 |

0712905007129090 | Mrkev a ostatní zelenina a zeleninové směsi, sušené, též rozřezané na kousky nebo plátky, rozdrcené nebo v prášku, avšak jinak neupravované | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 |

07131010 | Hrách (Pisum sativum), suchý, vyluštěný, k setí | 17,5 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 | 450 | 100,0 |

07131090 | Hrách (Pisum sativum), suchý, vyluštěný, též loupaný nebo drcený (kromě hrachu k setí) | 50,0 | 350 | 24,0 | 350 | 24,0 | 350 | 28,0 | 350 | 32,0 | 350 | 36,0 |

07133390 | Fazole obecné (Phaseolus vulgaris), suché, vyluštěné, též loupané nebo drcené (kromě fazolí k setí) | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 | 150 | 50,0 |

ex07135000 | Boby (Vicia faba var. major) a koňské boby (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. Minor), suché, vyluštěné, k setí | 25,0 | 4200 | 40,0 | 4200 | 50,0 | 4200 | 60,0 | 4200 | 70,0 | 4200 | 80,0 |

07139090 | Ostatní sušené luštěniny, vyluštěné, též loupané nebo drcené, jiné než k setí | 50,0 | 3600 | 20,0 | 3600 | 20,0 | 3600 | 26,0 | 3600 | 30,0 | 3600 | 42,0 |

08021290 | Mandle, čerstvé nebo sušené, bez skořápky (kromě hořkých mandlí) | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

08022200 | Lískové oříšky (Corylus spp.), čerstvé nebo sušené, bez skořápky, též vyloupané | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

080290 | Ostatní ořechy, čerstvé nebo sušené, též bez skořápky nebo vyloupané | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

08044000 | Avokádo, čerstvé nebo sušené | 52,0 | 100 | 23,1 | 100 | 23,1 | 100 | 28,8 | 100 | 32,7 | 100 | 44,2 |

080620 | Vinné hrozny, sušené | 52,0 | 100 | 23,1 | 100 | 23,1 | 100 | 28,8 | 100 | 32,7 | 100 | 44,2 |

ex080810 | Jablka, čerstvá, od 1. února do 30. dubna | 52,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

08082050 | Hrušky, čerstvé, od 1. února do 30. dubna | 52,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

08105000 | Kiwi, čerstvá | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 |

08132000 | Švestky, sušené | 52,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

10011000 | Pšenice tvrdá, od 1. prosince do 31. března | 75 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 |

ex10019099 | Špalda, běžná pšenice a sourež, jiná než k setí | 135 | 1060000Článek 2 | 38,0 | 1060000Článek 2 | 38,0 | 1060000Článek 2 | 38,0 | 1060000Článek 2 | 38,0 | 1060000Článek 2 | 38,0 |

10030010 | Ječmen, osivo | 36,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

ex10030090 | Ječmen (jiný než k setí a ke sladování), od 1. prosince do 31. března | 35 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 | 100000 | 20,0 |

ex10030090 | Ječmen, ke sladování | 35 | 10000 | 100,0 | 10000 | 100,0 | 12000 | 100,0 | 14000 | 100,0 | 16000 | 100,0 |

10040000 | Oves | 2,5 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 | 800 | 100,0 |

25 |

30 |

100510 | Kukuřice, osivo | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

10059000 | Kukuřice, jiná než osivo | 35 | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | | 2000 | |

10061010 | Neloupaná rýže (rýže paddy), k setí | 2,5 | 100,0 | 1000 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

100630 | Rýže poloomletá nebo celoomletá, též hlazená nebo leštěná | 140 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

10070090 | Zrna čiroku (kromě hybridů k setí) | 25 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 |

1107101911071099 | Slad, nepražený, jiný než v podobě mouky | 40,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 | 5000 | 25,0 |

11081200 | Kukuřičný škrob | 32,5 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 | 800 | 23,1 |

11081300 | Bramborový škrob | 32,5 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 | 500 | 23,1 |

ex12059000 | Semena řepky, též drcená, k drcení | 2,5 | 1250 | 100,0 | 1250 | 100,0 | 1500 | 100,0 | 1750 | 100,0 | 2000 | 100,0 |

12060010 | Slunečnicová semena, k setí | 2,5 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 | 250 | 100,0 |

ex12060099 | Slunečnicová semena, též drcená (kromě semen k setí, semen loupaných a semen ve slupce šedě a bíle proužkované), k drcení | 2,5 | 2500 | 100,0 | 2500 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3500 | 100,0 | 4000 | 100,0 |

12075090 | Hořčičná semena, též drcená (kromě semen k setí) | 25,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 |

12091000 | Řepná semena, k setí | 2,5 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 | 1000 | 100,0 |

12092100 | Semena vojtěšky (alfalfa), k setí | 2,5 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

120991 | Semena zeleniny, k setí | 2,5 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 | 1200 | 100,0 |

1212101012121091 | Svatojánský chléb a semena svatojánského chleba, nezbavená slupek, nedrcená, nemletá | 32,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 |

12130000 | Sláma a plevy, nezpracované, též pořezané, pomleté, lisované nebo ve formě pelet | 25-40 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 | 1150 | 100,0 |

1214 | Krmná řepa, tuřín a jiné krmné kořeny; seno, vojtěška (alfalfa), jetel, vičenec ligrus, kapusta zimní (kadeřavá), vlčí bob, vikev a podobné pícniny, též ve formě pelet | 2,5 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 | 61000 | 100,0 |

15071090 | Sojový olej, surový, odslizený (kromě sojového oleje k technickým nebo průmyslovým účelům jiným než k výrobě potravin k lidské spotřebě) | 2,5 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 | 30000 | 100,0 |

ex150790 | Sojový olej a jeho frakce, též rafinovaný, balený | 25,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

ex150890 | Podzemnicový olej a jeho frakce, též rafinovaný, balený |

15091090 | Olivový olej, panenský, jiný než panenský olivový olej na svícení | 52,05 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 | 500 | 32,7 |

15121191 | Slunečnicový olej, surový, (kromě oleje k technickým nebo průmyslovým účelům jiným než k výrobě potravin k lidské spotřebě) | 2,5 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 | 4000 | 100,0 |

151411 | Řepkový nebo řepicový olej, surový | 2,5 | 12500 | 100,0 | 12500 | 100,0 | 15000 | 100,0 | 17500 | 100,0 | 20000 | 100,0 |

ex15141990 | Řepkové nebo řepicové oleje s nízkým obsahem kyseliny erukové (pevné oleje s obsahem kyseliny erukové méně než 2 %) a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené (kromě surového oleje k technickým nebo průmyslovým účelům jiným než k výrobě potravin k lidské spotřebě), balené | 25,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 | 600 | 100,0 |

151511 | Lněný olej, surový | 2,5 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 | 125 | 100,0 |

1515904015159059 | Ostatní rostlinné oleje, surové | 2,5 | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 50 | 100,0 | 75 | 100,0 | 100 | 100,0 |

1515906015159099 | Ostatní rostlinné oleje a jejich frakce | 25,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 | 150 | 100,0 |

ex200290 | Rajčata připravená nebo konzervovaná jinak než v octě nebo v kyselině octové (jiná než rajčata celá nebo pokrájená), v obalech po více než 1 kg | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

200310200390 | Houby, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové | 50,0 | 200 | 70,0 | 200 | 70,0 | 200 | 80,0 | 200 | 90,0 | 200 | 100,0 |

20041010 | Brambory, vařené, mrazené | 25,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 | 1000 | 60,0 |

2005400020055100 | Hrách (Pisum sativum) a fazole (Vigna spp., Phaseolus spp.), připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 | 100 | 50,0 |

2005701020057090 | Olivy, připravené nebo konzervované jinak než v octě nebo v kyselině octové, nezmrazené | 50,0 | 100 | 10,0 | 100 | 10,0 | 100 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 |

ex2007101020071091ex20071099200799202007993120079935ex200799392007995120079955ex200799582007999120079993ex20079998 | Džemy, ovocná želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky (pyré) a pasty jiné než z citrusových plodů, jahod a meruněk | 50,0 | 150 | 20,0 | 150 | 20,0 | 200 | 30,0 | 250 | 40,0 | 300 | 50,0 |

2008191320081919 | Pražené mandle a pistácie, a ořechy a jiná semena, včetně jejich směsí, připravené nebo konzervované, ve vnitřním obalu o netto obsahu nejvýše 1 kg | 50,0 | 100 | 20,0 | 100 | 20,0 | 100 | 30,0 | 100 | 40,0 | 100 | 50,0 |

200870612008707120087079 | Broskve včetně nektarinek, připravené nebo konzervované, bez přídavku alkoholu, s přidaným cukrem | 50,0 | 150 | 20,0 | 150 | 20,0 | 150 | 30,0 | 150 | 40,0 | 150 | 50,0 |

2009791920097999 | Jablečná šťáva, nezkvašená, bez přídavku alkoholu, koncentrovaná | 50,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 | 300 | 100,0 |

ex200980792009808820098099 | Ovocné nebo zeleninové šťávy, nezkvašené, koncentrované | 50,0 | 500 | 70,0 | 500 | 70,0 | 580 | 80,0 | 660 | 90,0 | 730 | 100,0 |

2009905920099098 | Směsi ovocných šťáv, včetně moštu z vinných hroznů, a zeleninových šťáv (jiné než jablečné, hruškové, z citrusových plodů, ananasové a z tropického ovoce), bez přidaného cukru | 50,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 | 100 | 100,0 |

220410 | Šumivá vína | 52,0 | 3000 hl | 23,1 | 3000 hl | 23,1 | 3000 hl | 32,7 | 3000 hl | 42,3 | 3000 hl | 53,8 |

220421 | Ostatní vína z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu nejvýše 2 litry | 52,0 | 6000 hl | 23,1 | 6000 hl | 23,1 | 6000 hl | 32,7 | 6000 hl | 42,3 | 6000 hl | 53,8 |

220429 | Ostatní vína z čerstvých hroznů, v nádobách o obsahu větším než 2 litry | 52,0 | 12000 hl | 23,1 | 12000 hl | 23,1 | 12000 hl | 32,7 | 12000 hl | 42,3 | 12000 hl | 53,8 |

2302301023023090 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování pšenice | 2,5 | 3000 | 100,0 | 3000 | 100,0 | 3500 | 100,0 | 4200 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

2302401023024090 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování jiných obilovin | 2,5 | 12500 | 100,0 | 12500 | 100,0 | 15000 | 100,0 | 17500 | 100,0 | 20000 | 100,0 |

2303201123032018 | Řepné řízky | 2,5 | 40000 | 100,0 | 40000 | 100,0 | 50000 | 100,0 | 60000 | 100,0 | 72000 | 100,0 |

23032090 | Bagasa a jiné cukrovarnické odpady (kromě řepných řízků) | 32,5 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 | 5000 | 100,0 |

230910 | Výživa pro psy a kočky, v balení pro maloobchodní prodej | 32,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 | 1000 | 38,5 |

ex230990 | Ostatní přípravky používané k výživě zvířat (pouze okcidiostatika na základu, cholin 70, přípravky ke krmení ryb, antibiotika, náhražky mléka, sušené melasované řepné řízky, rezidua výroby škrobu, jiné než premixy) | 17,5 | 6000 | 100,0 | 6000 | 100,0 | 9000 | 100,0 | 12000 | 100,0 | 15000 | 100,0 |

ex23099099 | Přípravky používané k výživě zvířat | 52,0 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 | 1000 | 51,9 |

24011060 | Tabák orientálního typu, sun-cured, sušený při denním světle, neodřapíkovaný | 17,5 | 200 | 100,0 | 200 | 100,0 | 300 | 100,0 | 400 | 100,0 | 500 | 100,0 |

24011070 | Tabák dark air-cured, neodřapíkovaný |

24012090 | Částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák, dále nezpracovaný |

--------------------------------------------------

Společné prohlášení

Smluvní strany souhlasí s tím, že přezkoumají situaci ohledně celních preferencí zavedených v protokolu 3, zejména u těchto produktů: živočišné nebo rostlinné tuky a oleje kódů KN 15151910, 15159060, 15159099, 15161090, 15162095, 15162096 a 15162098 a řepný cukr kódu KN 17011290, v souladu s cílem stanoveným v článku 13 dohody o přidružení

--------------------------------------------------

Společné prohlášení

Smluvní strany berou na vědomí, že pro účely řízení preferenčních kvót bude Marocké království tuto dohodu provádět prostřednictvím nabídkového řízení.

Pokud se režim nabídkového řízení změní nebo bude zaveden systém přímých plateb, souhlasí smluvní strany s tím, že se mezi nimi v souladu s článkem 20 dohody o přidružení uskuteční konzultace.

--------------------------------------------------