22002A1212(01)Úřední věstník L 335 , 12/12/2002 S. 0018 - 0028


Dodatkový protokol

k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé, kterým se stanoví právní úprava obchodování s rybami a produkty rybolovu

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen "Společenství",

na straně jedné a

VLÁDA BULHARSKÉ REPUBLIKY

na straně druhé,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Bulharskou republikou na straně druhé (dále jen "Evropská dohoda") byla podepsána v Bruselu dne 8. března 1993 a vstoupila v platnost dne 1. února 1995,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE proběhla a byla úspěšně uzavřena technická jednání mezi Společenstvím a Bulharskou republikou o vzájemných celních koncesích v odvětví rybolovu, založená na čl. 21 odst. 5 a článku 24 Evropské dohody,

VZHLEDEM K TOMU, ŽE Společenství a Bulharská republika se rovněž dohodly na administrativně jednoduchém postupu při pokud možno co nejrychlejším postupném uplatňování sjednaných celních koncesí,

NA ZÁKLADĚ ROZHODNUTÍ používat dohodnuté celní koncese za účelem zavedení plně liberalizovaného obchodu se všemi druhy ryb a produktů rybolovu,

SE DOHODLY NA TOMTO:

Článek 1

Dnem vstupu tohoto protokolu v platnost uplatní obě strany neomezený volný obchod se všemi produkty uvedenými v příloze I.

Dnem vstupu tohoto protokolu v platnost sníží obě strany cla používaná Společenstvím a Bulharskou republikou pro všechny ostatní druhy ryb a produktů rybolovu vymezené v článku 1 nařízení Rady (ES) č. 104/2000 a v příloze II tohoto protokolu o 30 %.

Jeden rok po vstupu tohoto protokolu v platnost sníží obě strany cla o dalších 30 % celních sazeb platných v době vstupu tohoto protokolu v platnost.

Dva roky po vstupu tohoto protokolu v platnost nebo po společné dohodě před tímto dnem se uplatní neomezený volný obchod pro všechny druhy ryb a produktů rybolovu.

Článek 2

Snížení uvedená v článku 1 se vypočítají podle běžných matematických zásad, přičemž se vezme v úvahu, že:

a) všechna čísla, která mají za desetinnou čárkou číslo menší než 50 (včetně), se zaokrouhlují dolů na nejbližší celé číslo;

b) všechna čísla, která mají za desetinnou čárkou číslo větší než 50, se zaokrouhlují nahoru na nejbližší celé číslo;

c) všechna cla nižší než 2 % se automaticky stanovují na nulu.

Článek 3

Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po dni, kdy si strany vzájemně oznámí, že dokončily své vnitřní postupy.

Článek 4

Tento protokol může být změněn rozhodnutím Rady přidružení na základě vzájemné dohody a po dokončení odpovídajících vnitřních postupů.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre del dos mil dos.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november to tusind og to.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November zweitausendundzwei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δύο.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year two thousand and two.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille deux.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre duemiladue.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november tweeduizendtwee.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de dois mil e dois.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksi.Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundratvå.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 protokolu, pro které se ode dne vstupu tohoto protokolu v platnost uplatňuje neomezený volný obchod

Položka celního sazebníku | Popis |

030193 | – – Kapr, živý |

03026911 | – – – – Kapr, čerstvý nebo chlazený |

030321 | – – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) kromě jater, jiker a mlíčí, zmrazený: |

03035000 | – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) kromě jater, jiker a mlíčí, zmrazení |

030371 | – – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus), zmrazené: |

030374 | – – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), zmrazená: |

030379 | – – Ostatní zmrazené ryby: |

03041019 | – – – – Filé z ostatních sladkovodních ryb, čerstvé nebo chlazené |

ex03041038 | – – – –Filé ze sledě a makrely, čerstvé nebo chlazené |

ex03041091 | – – – Ostatní čerstvé nebo chlazené maso (též mleté) ze sladkovodních ryb kromě masa ze pstruha |

030420 | – Zmrazené filé: |

030490 | – Ostatní rybí maso (též mleté), zmrazené: |

030530 | – Rybí filé, sušené, solené nebo ve slaném nálevu, kromě uzeného: |

03054100 | – – Losos východní (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho), uzené |

030549 | – – Ostatní uzené ryby, včetně filé: |

030569 | – – Ostatní solené ryby kromě sušených a uzených ryb a jiných ryb ve slaném nálevu: |

03061330 | – – Garnáti rodu Crangon, zmrazení |

03062331 | – – – – Garnáti rodu Crangon, čerství, chlazení nebo vaření v páře či ve vodě |

03062339 | – – – – Ostatní |

03073110 | – – – Slávky jedlé (Mytilus spp.), živé, čerstvé nebo chlazené |

03073910 | – – – Slávky jedlé (Mytilus spp.) kromě živých, čerstvých nebo chlazených |

030749 | – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) a olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), kromě živých, čerstvých nebo chlazených |

03079913 | – – – –Mořské škeble - zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae, zmrazené |

160412 | – – Sledi, upravení nebo konzervovaní: |

160414 | – – Tuňáci, tuňák pruhovaný a palometa jednobarevná ( Sarda spp.), upravení nebo konzervovaní: |

16041910 | – – – Lososovité kromě lososa, upravené nebo konzervované: |

16041991 | – – – – Filé, syrové, pouze obalené těstem nebo ve strouhance, též předsmažené v oleji, hluboce zmrazené |

16041992 | – – – – – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), upravené nebo konzervované |

16041993 | – – – – – Treska tmavá (Pollachius virens), upravená nebo konzervovaná |

16041994 | – – – – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.), upravení nebo konzervovaní |

160420 | – Ostatní přípravky nebo konzervy z ryb: |

160430 | – Kaviár a kaviárové náhražky: |

160520 | – Upravení nebo konzervovaní garnáti a krevety: |

160590 | – Upravení nebo konzervovaní měkkýši a jiní vodní bezobratlí |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II [1]

Seznam produktů uvedených v článku 1 protokolu, pro které budou cla během přechodného období dvou let zrušena

Položka celního sazebníku | Popis |

| Živé ryby: |

030110 | – Okrasné ryby: |

03011010 | – – Sladkovodní ryby |

03011090 | – – Mořské ryby |

| – Ostatní živé ryby: |

030191 | – – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): |

03019110 | – – – Druhů Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster |

03019190 | – – – Ostatní |

03019200 | – – Úhoři (Anguilla spp.) |

030199 | – – Ostatní: |

| – – – Sladkovodní ryby: |

03019911 | – – – – Losos východní (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) |

03019919 | – – – – Ostatní |

03019990 | – – – Mořské ryby |

| Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa pod číslem 0304: |

| – Lososovité kromě jater, jiker a mlíčí: |

030211 | – – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster): |

03021110 | – – – Druhů Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster |

03021190 | – – – Ostatní |

03021200 | – – Losos východní (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) |

03021900 | – – Ostatní |

| – Platýsovité (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) kromě jater, jiker a mlíčí: |

030221 | – – Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis): |

03022110 | – – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) |

03022130 | – – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) |

03022190 | – – – Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) |

03022200 | – – Platýs velký (Pleuronectes platessa) |

03022300 | – – Mořský jazyk (Solea spp.) |

030229 | – – Ostatní: |

03022910 | – – – Kambala průsvitná (Lepidorhombus spp.) |

03022990 | – – – Ostatní |

| – Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí: |

030231 | – – Tuňáci bílí nebo křídlatí (Thunnus alalunga): |

03023110 | – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604 |

03023190 | – – – Ostatní |

030232 | – – Tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares): |

03023210 | – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604 |

03023290 | – – – Ostatní |

030233 | – – Tuňák pruhovaný: |

03023310 | – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604 |

03023390 | – – – Ostatní |

030239 | – – Ostatní: |

| – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604: |

03023911 | – – – – Tuňáci obecní (Thunnus thynnus) |

03023919 | – – – – Ostatní |

| – – – Ostatní: |

03023991 | – – – – Tuňáci obecní (Thunnus thynnus) |

03023999 | – – – – Ostatní |

03024000 | – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) kromě jater, jiker a mlíčí |

030250 | – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) kromě jater, jiker a mlíčí: |

03025010 | – – Druhu Gadus morhua |

03025090 | – – Ostatní |

| – Ostatní ryby kromě jater, jiker a mlíčí: |

030261 | – – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), malé sardinky (Sardinella spp.), šproty (Sprattus sprattus): |

03026110 | – – – Sardinky druhu Sardina pilchardus |

03026130 | – – – Sardinky rodu Sardinops; malé sardinky (Sardinella spp.) |

03026180 | – – – Šproty (Sprattus sprattus) |

03026200 | – – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) |

03026300 | – – Treska tmavá (Pollachius virens) |

03026400 | – – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |

030265 | – – Máčka skvrnitá a ostatní žraloci: |

03026520 | – – – Máčky druhu Squalus acanthias |

03026550 | – – – Máčky druhu Scyliorhinus spp. |

03026590 | – – – Ostatní |

03026600 | – – Úhoři (Anguilla spp.) |

ex030269 | – – Ostatní: |

| – – – Sladkovodní ryby: |

03026919 | – – – – Ostatní |

| – – – Mořské ryby: |

| – – – – Ryby rodu Euthynnus kromě tuňáků pruhovaných (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) uvedených pod číslem 030233: |

03026921 | – – – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604 |

03026925 | – – – – – Ostatní |

| – – – – Okouníci (Sebastes spp.): |

03026931 | – – – – – Druhu Sebastes marinus |

03026933 | – – – – – Ostatní |

03026935 | – – – – Ryby druhu Boreogadus saida |

03026941 | – – – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus) |

03026945 | – – – – Mník mořský (Molva spp.) |

03026951 | – – – – Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska pollak (Pollachius pollachius) |

03026955 | – – – – Sardele (Engraulis spp.) |

03026961 | – – – – Mořan tmavý (Dentex dentex a Pagellus spp.) |

| – – – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.): |

| – – – – – Štikozubci rodu Merluccius: |

03026966 | – – – – – – Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec žijící v hlubinách (Merluccius paradoxus) |

03026967 | – – – – – – Štikozubec jižní (Merluccius australis) |

03026968 | – – – – – – Ostatní |

03026969 | – – – – – Štikozubci rodu Urophycis |

03026975 | – – – – Rejnok (Brama spp.) |

03026981 | – – – – Ďas mořský (Lophius spp.) |

03026985 | – – – – Treska modravá (Micromesistius poutassou nebo Gadus poutassou) |

03026986 | – – – – Treska patagonská (Micromesistius australis) |

03026987 | – – – – Mečoun obecný (Xiphias gladius) |

03026991 | – – – – Kranas obecný (Caranx trachurus, Trachurus trachurus) |

03026992 | – – – – Hruj černá (Genypterus blacodes) |

03026994 | – – – – Okoun mořský (Dicentrarchus labrax) |

03026995 | – – – – Pražman zlatý (Sparus aurata) |

03026998 | – – – – Ostatní |

03027000 | – Játra, jikry a mlíčí |

| Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa pod číslem 0304: |

03031000 | – Losos východní (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) kromě jater, jiker a mlíčí |

| – Ostatní lososovité kromě jater, jiker a mlíčí: |

03032200 | – – Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka obecná (Hucho hucho) |

03032900 | – – Ostatní |

| – Platýsovité (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) kromě jater, jiker a mlíčí: |

030331 | – – Platýs obrovský (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) |

03033110 | – – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) |

03033130 | – – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) |

03033190 | – – – Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) |

03033200 | – – Platýs velký (Pleuronectes platessa) |

03033300 | – – Mořský jazyk (Solea spp.) |

030339 | – – Ostatní: |

03033910 | – – – Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus) |

03033920 | – – – Kambala průsvitná (Lepidorhombus spp.) |

03033930 | – – – Ryby rodu Rhombosolea |

03033980 | – – – Ostatní |

| – Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jater, jiker a mlíčí: |

030341 | – – Tuňáci bílí nebo křídlatí (Thunnus alalunga): |

| – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604 |

03034111 | – – – – Celí |

03034113 | – – – – Vykuchaní a bez žaber |

03034119 | – – – – Ostatní (např. bez hlav) |

03034190 | – – – Ostatní |

030342 | – – Tuňáci žlutoploutví (Thunnus albacares): |

| – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604: |

| – – – – Celí: |

03034212 | – – – – – O hmotnosti vyšší než 10 kg/ks |

03034218 | – – – – – Ostatní |

| – – – – Vykuchaní a bez žaber: |

03034232 | – – – – – O hmotnosti vyšší než 10 kg/ks |

03034238 | – – – – – Ostatní |

| – – – – Ostatní (např. bez hlav): |

03034252 | – – – – – O hmotnosti vyšší než 10 kg/ks |

03034258 | – – – – – Ostatní |

03034290 | – – – Ostatní |

030343 | – – Tuňák pruhovaný: |

| – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604: |

03034311 | – – – – Celí |

03034313 | – – – – Vykuchaní a bez žaber |

03034319 | – – – – Ostatní (např. bez hlav) |

03034390 | – – – Ostatní |

030349 | – – Ostatní: |

| – – – K průmyslové výrobě produktů spadajících pod číslo 1604: |

| – – – – Tuňáci obecní (Thunnus thynnus): |

03034921 | – – – – – Celí |

03034923 | – – – – – Vykuchaní a bez žaber |

03034929 | – – – – – Ostatní (např. bez hlav) |

| – – – – Ostatní: |

03034941 | – – – – – Celí |

03034943 | – – – – – Vykuchaní a bez žaber |

03034949 | – – – – – Ostatní (např. bez hlav) |

03034990 | – – – Ostatní |

030360 | – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) kromě jater, jiker a mlíčí: |

03036011 | – – Druhu Gadus morhua |

03036019 | – – Druhu Gadus ogac |

03036090 | – – Druhu Gadus macrocephalus |

| – Ostatní ryby kromě jater, jiker a mlíčí: |

03037200 | – – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus) |

03037300 | – – Treska tmavá (Pollachius virens) |

030375 | – – Máčka skvrnitá a ostatní žraloci: |

03037520 | – – – Máčky druhu Squalus acanthias |

03037550 | – – – Máčky druhu Scyliorhinus spp. |

03037590 | – – – Ostatní |

03037600 | – – Úhoři (Anguilla spp.) |

03037700 | – – Okoun mořský (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) |

030378 | – – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.): |

| – – – Štikozubci rodu Merluccius: |

03037811 | – – – – Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec žijící v hlubinách (štikozubec kapský žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus) |

03037812 | – – – – Štikozubec argentinský (žijící v jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi) |

03037813 | – – – – Štikozubec jižní (Merluccius australis) |

03037819 | – – – – Ostatní |

03037890 | – – – Štikozubci rodu Urophycis |

030380 | – Játra, jikry a mlíčí: |

03038010 | – – Tvrdé a měkké jikry a mlíčí k výrobě deoxyribonukleové kyseliny nebo sulfátu protaminu |

03038090 | – – Ostatní |

| Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené: |

ex030410 | – Čerstvé nebo chlazené: |

| – – Filé: |

| – – – Ze sladkovodních ryb: |

03041011 | – – – – Ze pstruhů druhů Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita a Oncorhynchus gilae |

03041013 | – – – – Z lososa východního (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), z lososa obecného (Salmo salar) a z hlavatky obecné (Hucho hucho) |

| – – – Ostatní: |

03041031 | – – – – Z tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a z ryb druhu Boreogadus saida |

03041033 | – – – – Z tresky tmavé (Pollachius virens) |

03041035 | – – – – Z okouníků (Sebastes spp.) |

ex03041038 | – – – – Ostatní |

| – – Ostatní rybí maso (též mleté): |

ex03041091 | – – – Ze sladkovodních ryb |

| – – – Ostatní: |

03041097 | – – – – Filé ze sleďů |

03041098 | – – – – Ostatní |

| Ryby sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety vhodné k lidské spotřebě: |

03051000 | – Rybí moučky, prášky a pelety vhodné k lidské spotřebě |

03052000 | – Játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu |

03054200 | – – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

| – Sušené ryby, též solené, kromě uzených: |

030551 | – – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus): |

03055110 | – – – Sušené, nesolené |

03055190 | – – – Sušené, solené |

030559 | – – Ostatní: |

| – – – Ryby druhu Boreogadus saida: |

03055911 | – – – – Sušené, nesolené |

03055919 | – – – – Sušené, solené |

03055930 | – – –Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03055950 | – – –Sardele (Engraulis spp.) |

03055960 | – – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides) a platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis) |

03055970 | – – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus) |

03055990 | – – – Ostatní |

| – Ryby solené, kromě sušených a uzených, a ryby ve slaném nálevu: |

03056100 | – – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii) |

03056200 | – – Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) |

03056300 | – – Sardele (Engraulis spp.) |

| Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; korýši v krunýřích, vaření v páře nebo ve vodě, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů vhodné k lidské spotřebě: |

| – Zmrazení: |

030611 | – – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.): |

03061110 | – – – Langustí ocásky |

03061190 | – – – Ostatní |

030612 | – – Humři (Homarus spp.): |

03061210 | – – – Celí |

03061290 | – – – Ostatní |

ex030613 | – – Garnáti a krevety: |

03061310 | – – – Čeledi Pandalidae |

03061340 | – – – Garnáti červení žijící v hlubinách (Parapenaeus longirostris) |

03061350 | – – – Garnáti rodu Penaeus |

03061380 | – – – Ostatní |

030614 | – – Krabi: |

03061410 | – – – Krabi druhů Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus |

03061430 | – – – Krabi druhu Cancer pagurus |

03061490 | – – – Ostatní |

030619 | – – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů vhodných k lidské spotřebě: |

03061910 | – – – Raci potoční |

03061930 | – – – Humři severští (Nephrops norvegicus) |

03061990 | – – – Ostatní |

| – Nezmrazené: |

03062100 | – – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |

030622 | – – Humři (Homarus spp.): |

03062210 | – – – Živí |

| – – – Ostatní: |

03062291 | – – – – Celí |

03062299 | – – – – Ostatní |

ex030623 | – – Garnáti a krevety: |

03062310 | – – – Čeledi Pandalidae |

03062390 | – – – Ostatní |

030624 | – – Krabi: |

03062410 | – – – Krabi druhů Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. a Callinectes sapidus |

03062430 | – – – Krabi druhu Cancer pagurus |

03062490 | – – – Ostatní |

030629 | – – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů vhodných k lidské spotřebě: |

03062910 | – – – Raci potoční |

03062930 | – – – Humři severští (Nephrops norvegicus) |

03062990 | – – – Ostatní |

| Měkkýši, též bez skořápek, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; vodní bezobratlí kromě korýšů a měkkýšů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, kromě korýšů, vhodné k lidské spotřebě: |

030710 | – Ústřice: |

03071010 | – – Ústřice ploché (rodu Ostrea), živé a o hmotnosti do 40 g/kus (včetně lastury) |

03071090 | – – Ostatní |

| – Hřebenatkovití, včetně hřebenatek malých rodů Pecten, Chlamys nebo Placopecten: |

03072100 | – – Živé, čerstvé nebo chlazené |

030729 | – – Ostatní: |

03072910 | – – – Hřebenatky svatojakubské (Pectem maximus), zmrazené |

03072990 | – – – Ostatní |

| – Slávky jedlé (Mytilus spp., Perna spp.): |

ex030731 | – – Živé, čerstvé nebo chlazené: |

03073190 | – – – Perna spp. |

ex030739 | – – Ostatní: |

03073990 | – – – Perna spp. |

| – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.); a olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

030741 | – – Živé, čerstvé nebo chlazené: |

03074110 | – – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) |

| – – – Olihně (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): |

03074191 | – – – – Loligo spp., Ommastrephes sagittatus |

ex03074199 | – – – – Ostatní |

| – Chobotnice (Octopus spp.): |

03075100 | – – Živé, čerstvé nebo chlazené |

030759 | – – Ostatní: |

03075910 | – – – Zmrazené |

03075990 | – – – Ostatní |

03076000 | – Hlemýždi kromě mořských hlemýžďů |

| – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z vodních bezobratlých, kromě korýšů, vhodných k lidské spotřebě: |

03079100 | – – Živí, čerství nebo chlazení |

ex030799 | – – Ostatní: |

| – – – Zmrazené: |

03079911 | – – – – Illex spp. |

03079915 | – – – – Medúzy (Rhopilema spp.) |

03079918 | – – – – Jiní vodní bezobratlí |

03079990 | – – – Ostatní |

| Přípravky nebo konzervy z ryb; kaviár a jeho náhražky z rybích jiker: |

| – Ryby, celé nebo jejich části, kromě nadrobno rozřezaných: |

16041100 | – – Lososi |

160413 | – – Sardinky, malé sardinky a šproty: |

| – – – Sardinky: |

16041311 | – – – – V olivovém oleji |

16041319 | – – – – Ostatní |

16041390 | – – – Ostatní |

160415 | – – Makrely: |

| – – – Druhů Scomber scombrus a Scomber japonicus: |

16041511 | – – – – Filé |

16041519 | – – – – Ostatní |

16041590 | – – –Druhu Scomber australasicus |

16041600 | – – Sardele |

ex160419 | – – Ostatní: |

| – – – Ryby rodu Euthynnus kromě tuňáka pruhovaného (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): |

16041931 | – – – – Filé známé jako "loins" |

16041939 | – – – – Ostatní |

16041950 | – – – Ryby druhu Orcynopsis unicolor |

| – – – – Ostatní: |

16041995 | – – – – – Treska pestrá (Theragra chalcogramma) a treska pollak (Pollachius pollachius) |

16041998 | – – – – – Ostatní |

| Korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí, upravení nebo konzervovaní: |

16051000 | – Krabi |

160530 | – Humři: |

16053010 | – – Humří maso, vařené, pro výrobu humřího másla nebo humřích past, paštik, polévek či omáček |

16053090 | – – Ostatní |

16054000 | – Ostatní korýši |

ex190220 | – Nadívané těstoviny, též vařené nebo jinak upravené: |

19022010 | – – Obsahující více než 20 % hmotnosti ryb, korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých |

[1] Již neplatné nařízení Komise (ES) č. 2263/2000 (Úř. věst. L 264, 18.10.2000, s. 1).

--------------------------------------------------