22002A0809(01)Úřední věstník L 213 , 09/08/2002 S. 0030 - 0037


Dohoda

o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Indickou republikou

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

(dále jen "Společenství") na straně jedné a

VLÁDA INDICKÉ REPUBLIKY,

(dále jen "Indie") na straně druhé,

(dále jen "strany"),

VZHLEDEM k významu vědy a techniky pro jejich hospodářský a společenský rozvoj,

S VĚDOMÍM, že Společenství a Indie provádějí společné vědeckotechnické programy v různých oblastech společného zájmu a že je pro ně oboustranně výhodné posílit spolupráci,

S KONSTATOVÁNÍM, že v různých oblastech vědy a techniky probíhá aktivní spolupráce a výměna informací na základě Dohody o partnerství a rozvoji mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou, která byla podepsána dne 20. prosince 1993,

S OHLEDEM na společné prohlášení z vrcholné schůzky ES-Indie ze dne 28. června 2000,

S PŘÁNÍM rozšířit spolupráci v oblasti výzkumu a techniky s cílem posílit spolupráci v oblastech společného zájmu a podpořit používání výsledků této spolupráce k jejich hospodářskému a společenskému prospěchu,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Cíl

Strany podporují a usnadňují spolupráci mezi Společenstvím a Indií v oblastech společného zájmu, kde provádějí činnosti vědeckého a technického výzkumu a rozvoje.

Článek 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

a) "spoluprací" jakákoli činnost, kterou strany podle této dohody vyvíjejí a podporují, a zejména společný výzkum;

b) "informacemi" vědecké a technické údaje, výsledky nebo metody výzkumu a rozvoje vyplývající ze společného výzkumu prováděného podle této dohody, jakož i veškeré další informace, které účastníci zapojení do spolupráce případně i samy strany považují za nezbytné;

c) "duševním vlastnictvím" pojem vymezený v článku 2 Úmluvy o založení Světové organizace duševního vlastnictví podepsané ve Stockholmu dne 14. července 1967;

d) "společným výzkumem" výzkum, technologický rozvoj nebo demonstrace prováděné s finanční podporou jedné nebo obou stran nebo bez této finanční podpory, který zahrnuje spolupráci účastníků ze Společenství i z Indie a je jako společný výzkum písemně označen stranami nebo jejich výkonnými subjekty nebo zmocněnci. Pokud finanční podporu poskytuje pouze jedna strana, provede toto označení tato strana a účastník daného projektu;

e) "účastníkem" nebo "subjektem výzkumu" jakákoli právnická nebo fyzická osoba, vysokoškolská instituce, výzkumný ústav nebo jakýkoli jiný právní subjekt nebo podnik usazený ve Společenství nebo v Indii, který se účastní činností spolupráce, včetně stran samých.

Článek 3

Zásady

Spolupráce spočívá na následujících zásadách:

a) vzájemný prospěch založený na celkové rovnováze výhod;

b) vzájemný přístup k činnostem výzkumu a technologického rozvoje prováděných každou ze stran;

c) včasná výměna informací, které mohou ovlivnit spolupráci;

d) řádná ochrana práv duševního vlastnictví.

Článek 4

Oblasti spolupráce

Spolupráce podle této dohody se může vztahovat na veškeré činnosti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací zahrnuté v první aktivitě rámcového programu na základě článku 164 Smlouvy o založení Evropského společenství, jakož i na všechny obdobné činnosti prováděné v Indii v odpovídajících oblastech vědy a techniky.

Tato dohoda nemá vliv na účast Indie jako rozvojové země na činnosti Společenství v oblasti výzkumu pro rozvoj.

Článek 5

Způsoby spolupráce

Spolupráce může mít tuto podobu:

- vzájemná účast indických výzkumných subjektů na projektech v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací souvisejících s první aktivitou rámcového programu a výzkumných subjektů Společenství na indických projektech v obdobných oblastech výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací. Tato účast podléhá předpisům a postupům použitelným pro projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací v každé straně,

- společné projekty v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací se provádějí, pokud účastníci připraví plán zavádění výsledků technického rozvoje tak, jak je uvedeno v příloze této dohody,

- spojení již probíhajících projektů výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací podle postupů použitelných v programech výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací každé strany,

- návštěvy a výměny vědeckých pracovníků a technických odborníků,

- společná organizace vědeckých seminářů, konferencí, sympozií a pracovních konferencí, stejně jako účast odborníků na těchto činnostech,

- společné akce pro šíření výsledků a výměnu zkušeností souvisejících s projekty výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací, které byly financovány,

- výměny a sdílení zařízení a materiálů včetně sdíleného využívání technicky vyspělých výzkumných zařízení,

- výměna informací o zvyklostech, právních předpisech a programech týkajících se spolupráce podle této dohody,

- jakoukoli jinou podobu činnosti doporučenou řídícím výborem a považovanou za odpovídající příslušným politikám a postupům obou stran.

Článek 6

Koordinace a usnadňování spolupráce

a) Koordinaci a usnadňování spolupráce, na které se vztahuje tato dohoda, bude jménem Indie zajišťovat ministerstvo vědy a techniky (odbor vědy a techniky) a jménem Společenství útvary Evropské Komise (generální ředitelství pro vědu, výzkum a vývoj), které budou jednat jako výkonní zástupci stran.

b) Výkonní zástupci zřídí Řídící výbor pro vědeckotechnickou spolupráci (dále jen "řídící výbor") pověřený spravováním této dohody; výbor se skládá ze stejného počtu úředních zástupců každé strany a ze spolupředsedů jmenovaných stranami; výbor přijme svůj jednací řád.

c) Řídící výbor plní tyto funkce:

i) podporuje různé činnosti spolupráce uvedené v článku 4 této dohody a dohlíží na ně, jakož i činnosti vykonávané v rámci výzkumných činností Společenství pro rozvoj;

ii) doporučuje společné projekty výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací, které mají být financovány na základě sdílení nákladů stranami, které přijal jako odpověď na schválené znění společné výzvy k podávání návrhů podané souběžně výkonnými zástupci.

Společné projekty, které předloží vědci jedné strany k účasti na programech druhé strany, vybere v souladu se svým odpovídajícím postupem výběru každá strana s možností účasti odborníků z obou stran;

iii) podle čl. 5 první a druhé odrážky označuje pro následující rok mezi potenciálními odvětvími spolupráce v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací prioritní odvětví nebo pododvětví společného zájmu, v nichž je spolupráce žádoucí.

iv) podle čl. 5 třetí odrážky navrhuje vědeckým odborníkům obou stran, aby spojili své projekty, které by se mohly doplňovat nebo být vzájemně výhodné;

v) podle čl. 5 čtvrté až osmé odrážky podává doporučení;

vi) doporučuje stranám prostředky pro posílení a zlepšení spolupráce, které jsou v souladu se zásadami stanovenými touto dohodou;

vii) přezkoumává účinnost fungování a provádění této dohody a hodnotí probíhající projekty spolupráce, kterých se Indie účastní jako rozvojová země v rámci činností Společenství v oblasti výzkumu pro rozvoj;

viii) předkládá stranám výroční zprávu o úrovni, pokroku a účinnosti spolupráce zahájené podle této dohody. Tato zpráva se předkládá smíšenému výboru zřízenému podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o partnerství a rozvoji.

d) Řídící výbor se schází zpravidla jednou ročně, pokud možno před zasedáním smíšeného výboru zřízeného podle Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Indickou republikou o partnerství a rozvoji a v souladu se společně dohodnutým rozvrhem; zasedání se konají střídavě ve Společenství a v Indii. Na žádost některé ze stran lze uspořádat mimořádná zasedání.

e) Rozhodnutí řídícího výboru jsou přijímána na základě souhlasu stran. Na každém zasedání se vede zápis zahrnující záznamy o přijatých rozhodnutích a zásadních projednávaných bodech. Tyto zápisy schvalují spolupředsedové řídícího výboru.

f) Cestovné a výdaje na ubytování účastníků zasedání řídícího výboru nese každá strana za své účastníky. Ostatní výdaje na zasedání řídícího výboru nese hostitelská strana.

Článek 7

Financování

a) Činnosti spolupráce jsou vykonávány v závislosti na dostupnosti odpovídajících finančních prostředků a podléhají právním předpisům (včetně těch, které se týkají osvobození od daní a cel) platným na území stran a politikám a programům stran.

b) Výdaje vyplývající z vybraných činností spolupráce sdílejí účastníci, aniž by došlo k převodu finančních prostředků mezi stranami.

c) Prováděcí ustanovení upřesní podrobné administrativní a finanční podmínky činností spolupráce.

d) Projekty výzkumu, technologického rozvoje a demonstrací, kterých se účastní Indie jako rozvojová země a které jsou financovány v rámci činností Společenství v oblasti výzkumu pro rozvoj, jsou vyloučeny z ustanovení písmene b) a c).

Článek 8

Vstup pracovníků a zařízení

Každá strana přijme v rozumné míře v rámci právních předpisů platných na území každé strany veškerá příslušná opatření, aby usnadnila vstup na své území, pobyt na něm a jeho opuštění pracovníkům, materiálu, údajům a zařízení zapojeným do spolupráce nebo využívaným při spolupráci, které určí strany podle této dohody.

Článek 9

Šíření a používání informací

Na šíření a používání informací a řízení, přiznávání a výkon práv duševního vlastnictví vyplývajících ze společného výzkumu podle této dohody se vztahují požadavky přílohy této dohody. Příloha je nedílnou součástí této dohody.

Článek 10

Územní oblast působnosti

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství, a to za podmínek stanovených v této smlouvě, a na straně druhé na území Indie. Toto ustanovení nevylučuje spolupráci na volném moři, ve vesmíru nebo na území třetích zemí v souladu s mezinárodním právem.

Článek 11

Vstup v platnost, vypovězení a řešení sporů

a) Tato dohoda vstupuje v platnost dnem, kdy si strany písemně oznámily splnění svých příslušných vnitřních postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost.

b) Tato dohoda se uzavírá na počáteční období pěti let a může být obnovena mlčky po posouzení provedeném během předposledního roku každého následujícího pětiletého období.

c) Tuto dohodu lze změnit dohodou stran. Změny vstoupí v platnost dnem, kdy si strany písemně oznámily splnění svých příslušných vnitřních postupů nezbytných pro změnu dohody v platnost.

d) Tuto dohodu může kterákoli ze stran kdykoli písemně vypovědět s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Pozbytí platnosti této dohody uplynutím doby nebo jejím vypovězením neovlivní platnost nebo trvání případných ujednání přijatých na jejím základě ani zvláštní práva a povinnosti vzniklé na základě její přílohy.

e) Veškeré otázky nebo spory týkající se výkladu nebo provádění této dohody budou upraveny vzájemnou dohodou stran.

Článek 12

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském a hindském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této dohodě své podpisy.

+++++ TIFF +++++

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic.Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos.Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet.

+++++ TIFF +++++

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la República de la IndiaPå Republikken Indiens regerings vegneFür die Regierung der Republik IndienΓια την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της ΙνδίαςFor the Government of the Republic of IndiaPour le gouvernement de la République de l'IndePer il governo della Repubblica dell'IndiaVoor de regering van de Republiek IndiaPelo Governo da República da ÍndiaIntian tasavallan hallituksen puolestaPå Republiken Indiens regerings vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Práva duševního vlastnictví vytvořená nebo poskytnutá podle této dohody se udělují v souladu s touto přílohou.

PŮSOBNOST

Tato příloha se vztahuje na společný výzkum prováděný na základě této dohody, nedohodnou-li se strany jinak.

I. Vlastnictví, přidělení a vykonávání práv

1. Pro účely této dohody je pojem "duševní vlastnictví" vymezen v čl. 2 písm. c) dohody.

2. Tato příloha upravuje přiznávání práv a zájmů stranám a jejich účastníkům. Každá strana a její účastníci zajistí, aby druhá strana a její účastníci mohli získávat práva duševního vlastnictví přiznaná podle této přílohy. Tato příloha nemění ani se nedotýká přiznávání práv, zájmů a poplatků mezi stranou a jejími státními příslušníky nebo účastníky, ani předpisů o šíření a používání informací, které jsou určeny právními předpisy a zvyklostmi této strany.

3. Strany se budou rovněž řídit těmito zásadami, které budou podmínkami smluvních ujednání:

a) účinná ochrana duševního vlastnictví. Strany zajistí, aby si ony samy a/nebo jejich účastníci v rozumné době vzájemně oznamovali vytvoření jakéhokoli duševního vlastnictví, které vyplyne z této dohody nebo ze způsobů jejího provádění, a aby včas požadovali ochranu tohoto duševního vlastnictví;

b) účinné využívání výsledků s ohledem na příspěvky stran a jejich účastníků;

c) nediskriminační zacházení s účastníky druhé strany ve srovnání se zacházením s vlastními účastníky, pokud jde o vlastnictví, používání a šíření informací, jakož i vlastnictví, přiznávání a výkon práv duševního vlastnictví;

d) ochrana obchodního tajemství.

4. Účastníci společně vypracují plán zavádění výsledků technického rozvoje. Plán zavádění výsledků technického rozvoje je specifická dohoda mezi účastníky týkající se provádění společného výzkumu, který vymezuje jejich práva a povinnosti, včetně práv a povinností týkajících se vlastnictví a používání informací a práv duševního vlastnictví včetně zveřejňování, které budou vytvořeny během společného výzkumu.

Pokud jde o práva duševního vlastnictví upravuje plán zavádění výsledků technického rozvoje, zejména vlastnictví, ochranu, práva užívání pro účely výzkumu a rozvoje, zhodnocení a šíření včetně ustanovení o společném zveřejňování, o právech a povinnostech hostujících vědeckých pracovníků a o postupech při řešení sporů. Plán zavádění výsledků technického rozvoje se rovněž může vztahovat na obecné nebo zvláštní informace, udělování licencí a na konečné výsledky. Plány zavádění výsledků technického rozvoje se vypracují v souladu s předpisy a pravidly platnými v každé straně s ohledem na cíle společného výzkumu, na příslušné finanční nebo jiné příspěvky stran a účastníků, na výhody a nevýhody udělování licencí podle území nebo oblastí použití, na požadavky ukládané platnými právními předpisy, na postupy řešení sporů a na další činitele, které účastníci považují za vhodné. Práva a povinnosti týkající se výzkumu prováděného hostujícími vědeckými pracovníky (tj. vědeckými pracovníky, kteří nemají vztah k některé straně nebo účastníkovi) jsou rovněž upraveny v plánech zavádění výsledků technického rozvoje. Plány zavádění výsledků technického rozvoje schvaluje orgán nebo jiný příslušný subjekt dotčené strany, který se podílí na financování výzkumu, a to před uzavřením smluv o specifické spolupráci při výzkumu a rozvoji, jichž se plány zavádění výsledků technického rozvoje týkají.

5. Přiznávání informací nebo práv duševního vlastnictví vyplývajících ze společného výzkumu, které nejsou uvedeny v plánu zavádění výsledků technického rozvoje, bude zajištěno podle zásad uvedených ve zmíněném plánu zavádění výsledků technického rozvoje. V případě neshody, kterou nelze vyřešit dohodnutým postupem řešení sporů, se informace nebo duševní vlastnictví stanou společným vlastnictvím všech účastníků společného výzkumu, který je původcem duševního vlastnictví nebo informací. Každý účastník, na něž se toto ustanovení vztahuje, je oprávněn tyto informace nebo duševní vlastnictví používat pro své obchodní využití bez geografického omezení.

6. V souladu s platnými právními předpisy zajistí každá strana, aby druhé straně a jejím účastníkům byla přiznána práva duševního vlastnictví v souladu s těmito zásadami.

7. Při zachování podmínek hospodářské soutěže v oblastech uvedených v této dohodě usiluje každá strana, aby práva nabytá na základě této dohody a ujednání uzavřených podle ní byla vykonávána tak, aby zejména podporovala:

i) šíření a používání informací vytvořených, šířených či jinak zpřístupněných na základě této dohody, a

ii) přijetí a provádění mezinárodních norem.

8. Vypovězení této dohody nebo uplynutí její platnosti neovlivní práva nebo povinnosti účastníků, pokud jde o práva duševního vlastnictví vyplývající z probíhajících projektů v souladu s touto přílohou.

II. Díla chráněná autorským právem a písemná díla vědecké povahy

Autorská práva stran nebo jejich účastníků požívají zacházení v souladu s Bernskou úmluvou (Pařížský akt 1971) a s Dohodou TRIPS.

Aniž je dotčen oddíl III a nestanoví-li plány zavádění výsledků technického rozvoje jinak, zveřejňují strany a účastníci dotčeného společného výzkumu jeho výsledky společnou dohodou. Vedle zmíněného obecného pravidla platí následující postupy:

1. Zveřejní-li jedna strana nebo její veřejné subjekty časopisy, články, zprávy a vědecká a technická díla včetně videozáznamů a softwaru, které jsou výsledkem společného výzkumu prováděného na základě dohody, má druhá strana právo na celosvětovou nevýlučnou neodvolatelnou a bezplatnou licenci na překlad, zpracování, předávání a veřejné šíření takových děl.

2. Strany zajistí, aby písemná díla vědecké povahy pocházející ze společného výzkumu prováděného podle této dohody a vydávaná nezávislými vydavateli, byla co nejvíce šířena.

3. Ve všech výtiscích díla chráněného autorským právem, jež má být veřejně šířeno a předváděno podle těchto ustanovení, musí být uvedeno jméno autora či autorů, ledaže výslovně odmítnou své jmenování. V každém výtisku musí být rovněž zřetelně uvedeno potvrzení společné podpory obou stran.

III. Nezveřejňované informace

A. Nezveřejňované informace písemné povahy

1. Strany, jejich orgány nebo účastníci určí co nejdříve a nejlépe v plánu zavádění výsledků technického rozvoje informace týkající se této dohody, které nemají být zveřejněny, zejména s ohledem na tato kritéria:

a) důvěrnost informací v tom smyslu, že informace nejsou, jako celek nebo ve zvláštním uspořádání nebo sestavě jejich součástí, obecně známy odborníkům v příslušném oboru ani snadno dostupné zákonnými prostředky;

b) skutečná nebo potenciální obchodní hodnota informací vzhledem k jejich důvěrné povaze;

c) dřívější ochrana informací, přijala-li osoba příslušná podle práva okolnostmi odůvodněná opatření na ochranu důvěrnosti informací.

V určitých případech se strany nebo jejich účastnící mohou dohodnout, že neurčí-li jinak, nemohou být informace sdělované, vyměňované nebo vytvořené během společného výzkumu podle této dohody zcela nebo zčásti zveřejněny.

2. Každá strana zajistí, aby ona sama nebo její účastníci jasně označovali nezveřejňované informace například vhodným označením nebo omezující poznámkou. Toto ustanovení se rovněž použijí pro všechny celkové nebo částečné reprodukce zmíněných informací.

Strana, která obdrží nezveřejňované informace podle této dohody respektuje jejich důvěrnou povahu. Tato omezení automaticky zaniknou, pokud je vlastník těchto informací sdělí bez omezení odborníkům v daném oboru.

3. Nezveřejňované informace sdělované na základě této dohody mohou být přijímající stranou dále šířeny osobám, které ji tvoří, nebo osobám, které tato strana zaměstnává, jakož i ostatním ministerstvům nebo orgánům, které jsou zvláště oprávněny pro zvláštní účely probíhajícího společného výzkumu, za podmínky, že zmíněné informace budou šířeny na základě písemné dohody o utajení a že bude jejich důvěrná povaha snadno rozpoznatelná v souladu s výše uvedenými ustanoveními.

4. Přijímající strana může za podmínky, že předem získá písemný souhlas strany, která poskytuje nezveřejňované informace, tyto informace šířit ve větší míře, než to dovoluje odstavec 3. Strany spolupracují při vývoji postupů pro podávání žádostí a pro získávání předběžného písemného povolení nezbytného pro rozsáhlejší šíření a každá strana udělí toto povolení v rozsahu, který jí umožňují její politiky a právní předpisy.

B. Nezveřejňované nepísemné informace

S nepísemnými nezveřejňovanými informacemi či jinými důvěrnými nebo chráněnými informacemi poskytovanými na seminářích nebo jiných jednáních pořádaných na základě této dohody nebo s informacemi vznikajícími při zaměstnávání pracovníků, při používání zařízení nebo při společných projektech zacházejí strany nebo jejich účastníci podle zásad uvedených v této dohodě pro písemné informace za podmínky, že příjemce zmíněných nezveřejňovaných nebo jiných důvěrných či chráněných informací byl v okamžiku jejich sdělení písemně upozorněn na důvěrnou povahu těchto informací.

C. Ochrana

Každá strana učiní vše, aby zaručila, že nezveřejňované informace, které získala na základě této dohody, budou chráněny podle této dohody. Zjistí-li jedna ze stran, že není nebo že nebude schopna dodržet ustanovení o nešíření podle oddílů A a B, uvědomí o tom neprodleně druhou stranu. Strany se poté konzultují, aby stanovily příslušná opatření.

--------------------------------------------------