22002A0430(06)Úřední věstník L 114 , 30/04/2002 S. 0430 - 0467


DOHODA

mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o některých aspektech vládních zakázek

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ (dále jen "Společenství")

na jedné straně a

ŠVÝCARSKÁ KONFEDERACE (dále jen "Švýcarsko")

na straně druhé,

dále jen "strany",

VZHLEDEM K úsilí a závazkům stran liberalizovat své trhy v oblasti zadávání veřejných zakázek, zejména prostřednictvím Mezivládní dohody o vládních zakázkách (Government Procurement Agreement, GPA) uzavřené v Marrákeši dne 15. dubna 1994, která vstoupila v platnost dne 1. ledna 1996, a přijímáním vnitrostátních předpisů stanovících účinné otevření trhu v oblasti vládních zakázek prostřednictvím postupné liberalizace,

VZHLEDEM K výměně dopisů ze dnů 25. března a 5. května 1994 mezi Evropskou komisí a švýcarským Federálním úřadem pro zahraniční obchod,

VZHLEDEM K dohodě uzavřené mezi Švýcarskem a Společenstvím dne 22. července 1972,

S PŘÁNÍM rozšířit oblast působnosti svých příloh dodatku I GPA,

S PŘÁNÍM dále pokračovat v úsilí o liberalizaci vzájemným poskytnutím přístupu k zakázkám na výrobky, práce a služby, zadávaným svými provozovateli v odvětví telekomunikací, provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb, které vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným státním orgánem a jsou činné v odvětví pitné vody, elektřiny, městské dopravy, letišť a námořních nebo vnitrozemských přístavů,

SE DOHODLY TAKTO:

KAPITOLA 1

ROZŠÍŘENÍ OBLASTI PŮSOBNOSTI MEZIVLÁDNÍ DOHODY O VLÁDNÍCH ZAKÁZKÁCH V RÁMCI SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE

Článek 1

Závazky Společenství

1. S cílem doplnit a rozšířit rozsah svých závazků vůči Švýcarsku podle Mezivládní dohody o vládních zakázkách (Government Procurement Agreement, GPA) uzavřené dne 15. dubna 1994 v rámci Světové obchodní organizace (WTO) se Společenství zavazuje změnit své přílohy a obecné poznámky u dodatku I GPA takto:

zrušit odkaz na Švýcarsko v první odrážce obecné poznámky č. 2, aby tak bylo umožněno švýcarským dodavatelům a poskytovatelům služeb vznášet podle článku XX námitky proti zadávání zakázek subjekty Společenství uvedenými v příloze 2 odstavci 2.

2. Společenství oznámí tuto změnu sekretariátu WTO do jednoho měsíce po vstupu této dohody v platnost.

Článek 2

Závazky Švýcarska

1. S cílem doplnit a rozšířit rozsah svých závazků vůči Společenství podle GPA se Švýcarsko zavazuje změnit své přílohy a obecné poznámky u dodatku I GPA takto:

v příloze 2 vložit do "Seznamu subjektů" za bod 2 nový bod, který zní:

"3. Orgány a veřejné subjekty na úrovni okresů a obcí."

2. Švýcarsko oznámí tuto změnu sekretariátu WTO do jednoho měsíce po vstupu této dohody v platnost.

KAPITOLA II

ZAKÁZKY ZADÁVANÉ PROVOZOVATELI V ODVĚTVÍ TELEKOMUNIKACÍ, PROVOZOVATELI ŽELEZNIC A URČITÝMI PODNIKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Článek 3

Cíle, definice a oblast působnosti

1. Účelem této dohody je zajistit dodavatelům a poskytovatelům služeb obou stran vzájemný průhledný přístup bez jakékoliv diskriminace k zakázkám na výrobky a služby, včetně stavebních služeb, zadávaným provozovateli v odvětví telekomunikací, provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb obou stran.

2. Pro účely této kapitoly se rozumí:

a) "provozovateli v odvětví telekomunikací" subjekty, které zajišťují nebo provozují veřejné telekomunikační sítě nebo poskytují jednu nebo více veřejných telekomunikačních služeb a které jsou buď orgány veřejné moci, nebo veřejnými podniky, nebo vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran;

b) "veřejnou telekomunikační sítí" telekomunikační infrastruktura přístupná veřejnosti, která umožňuje přenos signálů mezi koncovými body sítě pomocí kabelu, krátkých vln, optických nebo jiných elektromagnetických prostředků;

c) "veřejnými telekomunikačními službami" služby, které spočívají zcela nebo částečně v přenosu nebo směrování signálů po veřejné telekomunikační síti prostřednictvím telekomunikačních postupů vyjma rozhlasu a televize;

d) "provozovateli železnic" zadavatelé, kteří jsou buď orgány veřejné moci, nebo veřejnými podniky, nebo vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran a kteří vykonávají jako jednu ze svých činností provozování sítí poskytujících služby veřejnosti v oblasti železniční dopravy;

e) "subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické" zadavatelé, kteří jsou buď orgány veřejné moci nebo veřejnými podniky nebo kteří vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran a kteří vykonávají jako jednu ze svých činností kteroukoliv z činností uvedených v bodech i) a ii) níže nebo kteroukoliv jejich kombinaci:

i) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí plynu nebo tepla nebo zásobování těchto sítí plynem nebo teplem; nebo

ii) využívání zeměpisné oblasti za účelem průzkumu nebo těžby ropy, zemního plynu, uhlí nebo jiných pevných paliv;

f) "soukromými podniky veřejných služeb" zadavatelé, na které se nevztahuje GPA, ale kteří vykonávají činnost na základě zvláštních nebo výlučných práv udělených příslušným orgánem jedné ze stran a kteří vykonávají jako jednu ze svých činností kteroukoliv z činností uvedených v bodech i) až v) níže nebo kteroukoliv jejich kombinaci:

i) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí pitné vody nebo zásobování těchto sítí pitnou vodou;

ii) poskytování nebo provoz pevných sítí určených k poskytování služeb veřejnosti v souvislosti s výrobou, dopravou nebo distribucí elektřiny nebo zásobování těchto sítí elektřinou;

iii) poskytování letištních nebo jiných terminálových zařízení leteckým dopravcům;

iv) poskytování námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení námořním nebo vnitrozemským vodním dopravcům;

v) provozování sítí poskytujících služby veřejnosti v oblasti městské železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy.

3. Tato dohoda se vztahuje na právní předpisy a praxi týkající se zakázek zadávaných provozovateli v odvětví telekomunikací, provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb (dále jen "zahrnuté subjekty") stran, jak jsou definovány v tomto článku a uvedeny v přílohách I až IV, a na zadávání zakázek těmito zahrnutými subjekty.

4. Články 5 a 6 se vztahují na zakázky nebo na soubory zakázek, jejichž odhadovaná hodnota bez daně z přidané hodnoty není nižší než:

a) v případě zakázek zadaných provozovateli v odvětví telekomunikací:

i) 600000 EUR nebo ekvivalent ve zvláštních právech čerpání (ZPČ), pokud jde o dodávky a služby;

ii) 5000000 EUR nebo ekvivalent v ZPČ, pokud jde o stavební práce;

b) v případě zakázek zadaných provozovateli železnic a subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické:

i) 400000 EUR nebo ekvivalent v ZPČ, pokud jde o dodávky a služby;

ii) 5000000 EUR nebo ekvivalent v ZPČ, pokud jde o stavební práce;

c) v případě zakázek zadaných soukromými podniky veřejných služeb:

i) 400000 ZPČ nebo ekvivalent v eurech, pokud jde o dodávky a služby;

ii) 5000000 ZPČ nebo ekvivalent v eurech, pokud jde o stavební práce.

Přepočet eur na ZPČ se provádí v souladu s postupy stanovenými v Mezivládní dohodě o vládních zakázkách (GPA).

5. Tato kapitola se nevztahuje na zakázky zadané provozovateli v odvětví telekomunikací na nákupy určené výlučně k poskytování jedné nebo více telekomunikačních služeb, pokud jiné subjekty mají možnost nabízet tytéž služby ve stejné zeměpisné oblasti a v podstatě za stejných podmínek. Každá strana neprodleně uvědomí druhou stranu o uvedených zakázkách. Toto ustanovení se vztahuje za stejných podmínek také na zakázky zadané provozovateli železnic, subjekty činnými v oblasti energie jiné než elektrické a soukromými podniky veřejných služeb, jakmile budou tato odvětví liberalizována.

6. Tato dohoda se vztahuje na služby, včetně stavebních služeb, vyjmenované v přílohách VI a VII této dohody.

7. Tato dohoda se nevztahuje na zahrnuté subjekty, pokud splňují podmínky stanovené v čl. 2 odst. 4, čl. 2 odst. 5, článku 3, čl. 6 odst. 1, čl. 7 odst. 1, čl. 9 odst. 1, článcích 10, 11, 12 a čl. 13 odst. 1 směrnice 93/38/EHS, naposledy pozměněné směrnicí 98/4/ES (Úř. věst. L 101, 4.4.1998, s. 1) pro Společenství a v přílohách VI a VIII pro Švýcarsko.

Tato dohoda se nevztahuje na zakázky zadané provozovateli železnic, je-li předmětem těchto zakázek nákup nebo nájem výrobků za účelem refinancování zakázek na dodávky zadaných v souladu s touto dohodou.

Článek 4

Postupy při zadávání zakázek

1. Strany zajistí, aby postupy a praxe pro zadávání zakázek přijaté zahrnutými subjekty byly nediskriminační, průhledné a spravedlivé. Tyto postupy a praxe musí splňovat alespoň tyto podmínky:

a) výzva k podání nabídek se provádí zveřejněním oznámení o zakázce, předběžného oznámení nebo oznámení o existenci systému kvalifikace. Tato oznámení nebo souhrn jejich hlavních prvků se zveřejní alespoň v jednom z úředních jazyků GPA na vnitrostátní úrovni v případě Švýcarska na jedné straně a na úrovni Společenství na straně druhé. Obsahují všechny nezbytné informace o plánovaných zakázkách, a zejména upřesňují povahu postupu pro zadávání zakázek, který bude použit;

b) stanovené lhůty musí poskytovat dodavatelům nebo poskytovatelům služeb čas pro přípravu a předložení nabídek;

c) zadávací dokumentace obsahuje veškeré nezbytné informace, zejména technické specifikace a kritéria výběru a kritéria pro zadávání zakázek, aby účastníci mohli předkládat nabídky, ke kterým lze přihlížet. Zadávací dokumentace se na žádost předá dodavatelům nebo poskytovatelům služeb;

d) kritéria výběru musí být nediskriminační. Kvalifikační systém používaný zahrnutými subjekty se musí zakládat na předem daných nediskriminačních kritériích a způsoby a podmínky účasti musí být poskytnuty na žádost;

e) kritérii pro zadávání zakázek může být buď největší hospodářská výhodnost posuzovaná na základě hledisek, jako jsou datum dodání nebo provedení, efektivnost nákladů, jakost, technická hodnota, záruční servis, záruky dostupnosti náhradních dílů, cena atd., nebo pouze nejnižší cena.

2. Strany rovněž zajistí, aby technické specifikace stanovené jejich zahrnutými subjekty v zadávací dokumentaci byly vymezeny spíše s ohledem na technické údaje než na popis požadovaných vlastností. Tyto specifikace jsou založeny na mezinárodních normách, pokud existují, a neexistují-li, na vnitrostátních technických předpisech, uznaných vnitrostátních normách nebo uznaných stavebních předpisech. Technické specifikace, které mají zabránit zahrnutému subjektu strany nakupovat výrobky nebo služby pocházející z druhé strany a které mají bránit obchodu s těmito výrobky nebo službami mezi stranami, jsou zakázány.

Článek 5

Námitkové řízení

1. Strany zavedou nediskriminační, rychlé, průhledné a účinné postupy, které umožní dodavatelům a poskytovatelům služeb podávat námitky proti porušení této dohody v souvislosti se zadáváním zakázek, na nichž měli nebo mají zájem. Použije se námitkové řízení podle přílohy V.

2. Strany zajistí, aby zahrnuté subjekty nejméně tři roky uchovávaly doklady týkající se zadávacích řízení podle této kapitoly.

3. Strany zajistí, aby rozhodnutí přijatá subjekty příslušnými pro námitkové řízení byla řádně prováděna.

KAPITOLA III

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Zákaz diskriminace

1. Strany zajistí, aby při postupech a praxi pro zadávání zakázek nad prahovými hodnotami stanovenými v čl. 3 odst. 4 zahrnuté subjekty usazené na jejich území:

a) nepřiznávaly výrobkům, službám, dodavatelům a poskytovatelům služeb druhé strany méně příznivé zacházení než

i) domácím výrobkům, službám, dodavatelům a poskytovatelům služeb; nebo

ii) výrobkům, službám, dodavatelům a poskytovatelům služeb ze třetích zemí;

b) nepřiznávaly dodavatelům nebo poskytovatelům služeb usazeným v místě méně příznivé zacházení než jiným dodavatelům nebo poskytovatelům služeb usazeným v místě na základě stupně přidružení k fyzickým nebo právnickým osobám druhé strany, stupně kontroly těmito osobami nebo stupně vlastnění těchto osob;

c) nediskriminovaly dodavatele nebo poskytovatele služeb usazené v místě z důvodu, že dodávaný výrobek nebo služba pocházejí z druhé strany;

d) neukládaly kompenzace v kvalifikacích a při výběru výrobků, služeb, dodavatelů nebo poskytovatelů služeb nebo při vyhodnocování nabídek a zadávání zakázek.

2. Strany se zavazují, že nebudou od příslušných orgánů nebo zahrnutých subjektů požadovat, aby jednaly přímo nebo nepřímo diskriminujícím způsobem. Ilustrativní seznam oblastí, ve kterých je tato diskriminace možná, je uveden v příloze X.

3. Strany se zavazují, že v postupech a praxi pro zadávání zakázek pod prahovými hodnotami stanovenými v čl. 3 odst. 4 budou podporovat zahrnuté subjekty, aby zacházely s dodavateli a poskytovateli služeb druhé strany v souladu s odstavcem 1. Strany souhlasí, že podmínky a provádění tohoto ustanovení budou do pěti let po vstupu této dohody v platnost přezkoumány s ohledem na zkušenosti získané v rámci vzájemných vztahů. Za tím účelem vypracuje smíšený výbor seznam situací, ve kterých se použije zásada stanovená v tomto článku 6.

4. Zásady stanovené v odstavci 1, zejména v písm. a) bodě i), a v odstavcích 2 a 3 se nedotýkají opatření nezbytných v důsledku vnitřního integračního procesu Společenství a vytvoření a fungování vnitřního trhu Společenství, stejně jako vývoje domácího švýcarského trhu. Obdobně se tyto zásady, a zejména zásady stanovené v písm. a) bodě ii), nedotýkají preferenčního zacházení poskytovaného podle stávajících nebo budoucích dohod o regionální hospodářské integraci. Uplatňování tohoto ustanovení však nesmí ohrozit správu této dohody. Opatření, na která se tento odstavec vztahuje, jsou uvedena v příloze IX; každá strana může oznámit další opatření, na která se vztahuje tento odstavec. Na žádost kterékoliv ze stran se smíšený výbor uskuteční konzultace s cílem zajistit, aby tato dohoda byla i nadále uspokojivě prováděna.

Článek 7

Výměna informací

1. V rozsahu nezbytném pro zajištění účinného provádění kapitoly II se strany vzájemně informují o zamýšlených změnách svých právních předpisů, které spadají nebo mohou spadat do oblasti působnosti této dohody (návrhy směrnic, navrhované právní a správní předpisy a návrhy změn mezikantonálního konkordátu).

2. Strany se také vzájemně informují o jakékoliv jiné otázce důležité pro výklad a používání této dohody.

3. Strany si vzájemně sdělí jména a adresy "kontaktních míst" zodpovědných za poskytování informací o právních předpisech spadajících do oblasti působnosti této dohody a GPA, a to i na místní úrovni.

Článek 8

Kontrolní orgán

1. Provádění této dohody sleduje v každé ze stran nezávislý orgán. Tento orgán je oprávněn přijmout jakoukoliv stížnost týkající se používání této dohody a jedná urychleně a účinně.

2. Do dvou let po vstupu této dohody v platnost bude kontrolní orgán také oprávněn zahájit řízení nebo podniknout správní či soudní kroky proti zahrnutým subjektům v případě porušení této dohody v souvislosti se zadávacím řízením.

Článek 9

Naléhavá opatření

1. Domnívá-li se některá strana, že druhá strana nesplnila své závazky podle této dohody nebo že právní a správní předpisy nebo praxe druhé strany zásadně omezují nebo hrozí omezením výhod, které pro ni vyplývají z této dohody, a strany nejsou schopné se rychle dohodnout na vhodné kompenzaci nebo jiném řešení sporu, může poškozená strana, aniž tím jsou dotčena jiná práva a povinnosti vyplývající pro ni z mezinárodního práva, pozastavit zcela nebo částečně provádění této dohody. O tomto pozastavení neprodleně uvědomí druhou stranu. Poškozená strana může také dohodu vypovědět v souladu s čl. 18 odst. 3.

2. Rozsah a platnost těchto opatření jsou omezeny na to, co je nezbytné k nápravě situace a podle potřeby pro zajištění spravedlivého rozdělení práv a povinností vyplývajících z této dohody.

Článek 10

Urovnávání sporů

Každá smluvní strana může předložit spornou záležitost, která se týká výkladu nebo používání této dohody, smíšenému výboru, který usiluje o vyřešení sporu. Smíšenému výboru budou poskytnuty všechny důležité informace pro důkladné prověření situace za účelem nalezení přijatelného řešení. Za tím účelem smíšený výbor prověří všechny možnosti pro zachování řádného fungování této dohody.

Článek 11

Smíšený výbor

1. Zřizuje se smíšený výbor. Zajišťuje účinné provádění a fungování této dohody. Za tím účelem zajišťuje výměnu názorů a informací a poskytuje fórum pro konzultace mezi stranami.

2. Smíšený výbor se skládá ze zástupců stran a jedná na základě vzájemné dohody. Přijme svůj jednací řád a může zřizovat pracovní skupiny, které mu budou nápomocny při plnění jeho úkolů.

3. Za účelem zajištění účinného fungování této dohody se smíšený výbor schází nejméně jednou ročně nebo na žádost kterékoliv ze stran.

4. Smíšený výbor pravidelně přezkoumává přílohy této dohody. Smíšený výbor je může pozměnit na žádost kterékoliv ze stran.

Článek 12

Informační technologie

1. Strany spolupracují s cílem zajistit, aby byly informace o zakázkách obsažené v jejich databázích, zejména oznámení a zadávací dokumentace, srovnatelné, pokud jde o jejich kvalitu a dostupnost. Obdobně spolupracují s cílem zajistit, aby byly informace vyměňované elektronickou cestou mezi zúčastněnými osobami pro potřeby zadávání veřejných zakázek srovnatelné, pokud jde o jejich kvalitu a dostupnost.

2. S patřičnou pozorností věnovanou otázkám interoperability a propojení přijmou strany, poté co prohlásí informace uvedené v odstavci 1 za srovnatelné, všechna nezbytná opatření pro zajištění přístupu pro dodavatele a poskytovatele služeb druhé strany k informacím o zakázkách, zejména k oznámením o zakázce, které jsou uloženy v jejich databázích. Každá strana rovněž poskytne dodavatelům a poskytovatelům služeb druhé strany přístup ke svým elektronickým systémům pro zadávání zakázek, zejména k elektronickému nabídkovému řízení. Strany také dodržují čl. XXIV odst. 8 GPA.

Článek 13

Provádění dohody

1. Strany přijmou všechna nezbytná obecná i zvláštní opatření k zajištění plnění závazků podle této dohody.

2. Strany se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit dosažení cílů této dohody.

Článek 14

Přezkum

Strany přezkoumají tuto dohodu nejpozději do tří let od jejího vstupu v platnost s cílem případně zlepšit její fungování.

Článek 15

Vztah k dohodám WTO

Touto dohodou nejsou dotčena práva a povinnosti stran podle dohod uzavřených pod záštitou WTO.

Článek 16

Územní působnost

Tato dohoda se vztahuje na jedné straně na území, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství za podmínek v ní stanovených, a na území Švýcarska na straně druhé.

Článek 17

Přílohy

Přílohy této dohody tvoří její nedílnou součást.

Článek 18

Vstup v platnost a trvání dohody

1. Tato dohoda bude ratifikována nebo schválena strany v souladu s jejich postupy. Vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po posledním oznámení o uložení listin o ratifikaci nebo schválení všech následujících sedmi dohod:

- dohoda o některých aspektech vládních zakázek,

- dohoda o volném pohybu osob,

- dohoda o letecké dopravě,

- dohoda o přepravě zboží a cestujících po železnici a silnici,

- dohoda o obchodu se zemědělskými produkty,

- dohoda o vzájemném uznávání posuzování shody,

- dohoda o vědecké a technické spolupráci.

2. Tato dohoda se uzavírá na počáteční období sedmi let. Bude obnovena na dobu neurčitou, pokud před uplynutím počátečního období Společenství nebo Švýcarsko neoznámí druhé straně jinak. Jestliže je učiněno toto oznámení, použije se odstavec 4.

3. Společenství nebo Švýcarsko může ukončit tuto dohodu oznámením o svém rozhodnutí druhé straně. Jestliže je učiněno toto oznámení, použije se odstavec 4.

4. Sedm dohod uvedených v odstavci 1 zaniká šest měsíců po přijetí oznámení o neobnovení podle odstavce 2 nebo o ukončení podle odstavce 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a) až c) a článku 5 dohody)

ZAHRNUTÍ PROVOZOVATELÉ V ODVĚTVÍ TELEKOMUNIKACÍ

Příloha I A — Společenství

Belgie | Belgacom |

Dánsko | Tele Danmark A/S a dceřiné společnosti |

Německo | Deutsche Bundespost Telekom |

Řecko | OTE/Hellenic Telecom Organisation |

Španělsko | Telefónica de Spain SA |

Francie | France Telecom |

Irsko | Telecom Eireann |

Itálie | Telecom Italia |

Lucembursko | Administration des postes et télécommunications |

Nizozemsko | Koninklijke PTT Netherlands NV a dceřiné společnosti, kromě PTT Post BV |

Rakousko | Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) |

Portugalsko | Portugal Telecom a dceřiné společnosti |

Finsko | Sonera |

Švédsko | Telia |

Spojené království | British Telecommunications BT City of Kingston upon Hull. |

Tito provozovatelé v odvětví telekomunikací jsou zahrnuti, pokud spadají do oblasti působnosti směrnice 93/38/EHS, ve znění směrnice 98/4/ES (Úř. věst. L 101, 4.4.1998, s. 1).

Příloha I B — Švýcarsko

Specifikace subjektů činných v oblasti telekomunikací podle čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. a) až c) dohody

Subjekty poskytující veřejnou telekomunikační službu na základě koncese podle čl. 66 první odrážky federálního zákona o telekomunikacích ze dne 30. dubna 1997.

Například: Swisscom.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. d) a článku 5 dohody)

ZAHRNUTÍ PROVOZOVATELÉ ŽELEZNIC

Příloha II A — Společenství

Belgie | Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. |

Dánsko | Danske Statsbaner DSB Subjekty působící/zřízené podle lov nr. 295 om privatbanerne ze dne 6. června 1984, jf. lov nr. 245 ze dne 6. srpna 1977. |

Německo | Deutsche Bundesbahn Jiné subjekty poskytující železniční služby veřejnosti uvedené v § 2 odst. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz ze dne 29. března 1951. |

Řecko | Organizace železnic Řecka (OSE)/Οργανισμός Σιδηρόδρομων Ελλάδος (ΟΣΕ) |

Španělsko | Red Nacional de los Ferrocarriles Espańoles (RENFE). Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC). Eusko Trenbideak (Bilbao). Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV). |

Francie | Société nationale des chémins de fer français a jiné železniční sítě přístupné veřejnosti uvedené v loi d'orientation des transports intérieurs ze dne 30. prosince 1982 hlavě II kapitole 1, železniční doprava. |

Irsko | Iarnrod Éireann (Irish Rail). |

Itálie | Ferrovie dello Stato Subjekty poskytující železniční služby na základě koncese podle článku 10 Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Subjekty vykonávající činnost na základě koncese udělené státem podle zvláštních zákonů, viz hlava XI kapitola II oddíl Ia Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. Subjekty poskytující železniční služby veřejnosti na základě koncese podle článku 4 Legge 14 giugno 1949, n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione. Subjekty nebo místní orgány poskytující železniční služby na základě koncese podle článku 14 Legge 2 agosto 1952, n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione. |

Lucembursko | Chemins de fer luxembourgeois (CFL). |

Nizozemsko | Nederlandse Spoorwegen NV. |

Rakousko | Subjekty poskytující železniční služby veřejnosti podle Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957). |

Portugalsko | Caminhos de Ferro Portugueses. |

Finsko | Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna |

Švédsko | Veřejné subjekty provozující železniční služby v souladu s förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar a lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Regionální a místní veřejné subjekty provozující regionální nebo místní železniční komunikace podle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik. Soukromé subjekty provozující železniční služby na základě povolení podle förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar, pokud je toto povolení v souladu s čl. 2 odst. 3 směrnice. |

Spojené království | British Railways Boards. Northern Ireland Railways. |

Příloha II B — Švýcarsko

Specifikace provozovatelů železnic podle čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. d) dohody

Chemins de fer fédéraux (CFF) [1]

Subjekty ve smyslu čl. 1 odst. 2 a čl. 2 odst. 1 zákona o železnicích ze dne 20. prosince 1957, pokud provozují služby veřejné dopravy na normálně rozchodných nebo úzkorozchodných tratích [2].

Například: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

[1] S výjimkou holdingů a podniků, které nejsou činné přímo v odvětví dopravy.

[2] S výjimkou holdingů a podniků, které nejsou činné přímo v odvětví dopravy.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. e) a článku 5 dohody)

SUBJEKTY ČINNÉ V OBLASTI ENERGIE

Příloha III A — Společenství

a) Doprava nebo distribuce plynu nebo tepla

Belgie | Distrigaz SA vykonávající činnost podle loi du 29 juillet 1983. Subjekty dopravující plyn na základě povolení nebo koncese podle loi du 12 avril 1965, modifiée par la loi du 28 juillet 1987. Subjekty distribuující plyn a vykonávající činnost podle loi relative aux intercommunales ze dne 22. prosince 1986. Místní orgány nebo sdružení místních orgánů distribuující teplo. |

Dánsko | Dansk Olie og Naturgas A/S vykonávající činnost na základě výlučného práva uděleného podle bekendtgørelse nr. 869 om eneretsbevilling til indførsel, forhandling, transport og oplagring af naturgas ze dne 18. června 1979. Subjekty vykonávající činnost podle lov nr. 249 om naturgasforsyning ze dne 7. června 1972. Subjekty distribuující plyn nebo teplo na základě povolení podle kapitoly IV lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 330 ze dne 29. června 1983. Subjekty dopravující plyn na základě povolení podle bekendtgørelse nr. 141 om rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde af kulbrinter ze dne 13. března 1974 (instalace potrubí na kontinentálním šelfu pro dopravu uhlovodíků). |

Německo | Subjekty dopravující nebo distribuující plyn podle § 2 odst. 2 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 13. prosince 1935, naposledy pozměněného zákonem ze dne 19. prosince 1977. Místní orgány nebo sdružení místních orgánů distribuující teplo. |

Řecko | DEP dopravující nebo distribuující plyn podle ministerského rozhodnutí 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaiou armodiotiton schetikon me to fysiko aerio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia). Aténské městské plynárny S.A. DEFA dopravující nebo distribuující plyn. |

Španělsko | Subjekty vykonávající činnost podle Ley no 10 ze dne 15. června 1987. |

Francie | Société nationale des gaz du Sud-Ouest dopravující plyn. Gaz de France, zřízený a vykonávající činnost podle loi 46/6288 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946. Subjekty (sociétés d'économie mixte nebo régies) distribuující elektřinu, které spadají pod článek 23 loi 48/1260 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 12. srpna 1948. Compagnie française du méthane dopravující plyn. Místní orgány nebo sdružení místních orgánů distribuující teplo. |

Irsko | Irish Gas Board vykonávající činnost podle Gas Act 1976 to 1987 a jiné subjekty řídící se statutem. Dublin Corporation distribuující plyn. |

Itálie | SNAM a SGM e Montedison dopravující plyn. Subjekty distribuující plyn podle Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 a podle Decreto del PR n. 902 del 4 ottobre 1986. Subjekty distribuující teplo pro veřejnost na základě článku 10 Legge n. 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi). Místní orgány nebo sdružení místních orgánů distribuující teplo. |

Lucembursko | Société de transport de gaz SOTEG SA. Gaswierk Esch-Uelzecht SA. Service industriel de la commune de Dudelange. Service industriel de la commune de Luxembourg. Místní orgány nebo sdružení místních orgánů distribuující teplo. |

Nizozemsko | NV Nederlandse Gasunie. Subjekty dopravující nebo distribuující plyn na základě licence (vergunning) udělené místními orgány podle Gemeentewet. Místní subjekty nebo subjekty provincií dopravující nebo distribuující plyn pro veřejnost podle Gemeentewet a Provinciewet. Místní orgány nebo sdružení místních orgánů distribuující teplo. |

Rakousko | Plyn: zadavatelé dopravující nebo distribuující plyn podle Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935 ve znění dRGBl. I S 467/1941. Teplo: zadavatelé dopravující nebo distribuující teplo, které mají licenci podle rakouského obchodního zákoníku a živnostenského zákona (Gewerbeordnung BGBl. č. 50/1974). |

Portugalsko | Petroquímica e Gás de Portugal (EP) podle Decreto-Lei no 346-A/88 ze dne 29. září 1988. |

Finsko | Obecní subjekty pro zásobování energií nebo jejich sdružení nebo jiné subjekty distribuující plyn nebo teplo na základě koncese udělené obecními orgány. |

Švédsko | Subjekty, dopravující nebo distribuující plyn nebo teplo na základě koncese podle lagen (1978:160) om vissa rörledningar. |

Spojené království | British Gas plc a jiné subjekty vykonávající činnost podle Gas Act 1986. Místní orgány nebo sdružení místních orgánů distribuující teplo podle Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976. Electricity Boards distribuující teplo podle Electricity Act 1947. |

b) Průzkum a těžba ropy nebo zemního plynu

Subjekty, kterým bylo uděleno oprávnění, povolení, licence nebo koncese k průzkumu nebo těžbě ropy a zemního plynu podle těchto právních předpisů:

Belgie | Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arręté royal no 83 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz ze dne 28. listopadu 1939. Arrêté royal ze dne 15. listopadu 1919. Arrêté royal ze dne 7. dubna 1953. Arrêté royal ze dne 15. března 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale ze dne 15. června 1969). Arrêté de l'exécutif régional wallon ze dne 29. září 1982. Arrêté de l'exécutif flamand ze dne 30. května 1984. |

Dánsko | Lov nr. 293 om anvendelse af Danmarks undergrund ze dne 10. června 1981. Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 ze dne 1. května 1979. |

Německo | Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980, naposledy pozměněný dne 12. února 1990. |

Řecko | Zákon 87/1975 o zřízení DEP-EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy). |

Španělsko | Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos ze dne 27. června 1974 a jeho prováděcí předpisy. |

Francie | Code minier (décret 56-838 ze dne 16. srpna 1956) ve znění loi 56-1327 ze dne 29. prosince 1956, ordonnance 58-1186 ze dne 10. prosince 1958, décret 60-800 ze dne 2. srpna 1960, loi 77-620 ze dne 16. června 1977, décret 80-204 ze dne 11. března 1980. |

Irsko | Continental Shelf Act 1960. Petroleum and Other Minerals Development Act 1960. Ireland Exclusive licensing terms 1975. Revised licensing terms 1987. Petroleum (Production) Act (NI) 1964. |

Itálie | Legge n. 136 ze dne 19. února 1953. Legge n. 6 ze dne 11. ledna 1957, ve znění Legge n. 613 ze dne 21. července 1967. |

Lucembursko | — |

Nizozemsko | Mijnwet nr. 285 ze dne 21. dubna 1810. Wet opsporing delfstoffen nr. 258 ze dne 3. května 1967. Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 ze dne 23. září 1965. |

Rakousko | Subjekty zřízené podle Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975, naposledy pozměněného BGBl Nr. 193/1993). |

Portugalsko | Povrchová oblast: Decreto-Lei no 543/74 ze dne 16. října 1974, no 168/77 ze dne 23. dubna 1977, no 266/80 ze dne 7. srpna 1980, no 174/85 ze dne 21. května 1985 a Despacho no 22 ze dne 15. března 1979. Podpovrchová oblast: Decreto-Lei no 47973 ze dne 30. září 1967, no 49369 ze dne 11. listopadu 1969, no 97/71 ze dne 24. března 1971, no 96/74 ze dne 13. března 1974, no 266/80 ze dne 7. srpna 1980, no 2/81 ze dne 7. ledna 1981 a no 245/82 ze dne 22. června 1982. |

Finsko | — |

Švédsko | Subjekty, které jsou držiteli koncese pro průzkum nebo těžbu ropy nebo zemního plynu podle minerallagen (1991:45) nebo kterým bylo uděleno povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. |

Spojené království | Petroleum Production Act 1934, rozšířený Continental Shelf Act 1964. Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964. |

b) Průzkum a těžba uhlí nebo jiných pevných paliv

Belgie | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle arrêté du Régent ze dne 22. srpna 1948 a zákona ze dne 22. dubna 1980. |

Dánsko | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle lovbekendtgørelse nr. 531 ze dne 10. října 1984. |

Německo | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Bundesberggesetz ze dne 13. srpna 1980, naposledy pozměněného dne 12. února 1980. |

Řecko | Veřejný energetický podnik Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Mining Code of 1973, ve znění zákona ze dne 27. dubna 1976. |

Španělsko | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Ley 22/1973 de Minas ze dne 21. července, ve znění Ley 54/1980 ze dne 5. listopadu a Real Decreto Legislativo 1303/1986 ze dne 28. června. |

Francie | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle code minier (Décret 58-863 ze dne 16. srpna 1956), ve znění loi 77-620 ze dne 16. června 1977, décret 80-204 a arrêté ze dne 11. března 1980. |

Irsko | Bord na Mona. Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí podle Minerals Development Acts, 1940 až 1970. |

Itálie | Carbo Sulcis SpA. |

Lucembursko | — |

Nizozemsko | — |

Rakousko | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv podle Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975). |

Portugalsko | Empresa Carbonífera do Douro. Empresa Nacional de Uránio. |

Finsko | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv a vykonávající činnost na základě výlučného práva podle článků 1 a 2 Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78). |

Švédsko | Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv na základě koncese podle minerallagen (1991:45) nebo lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter nebo kterým bylo uděleno povolení podle lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. |

Spojené království | British Coal Corporation (BCC) zřízená podle Coal Industry Nationalisation Act 1946. Subjekty, které obdržely licenci od BCC podle Coal Industry Nationalisation Act 1946. Subjekty provádějící průzkum nebo těžbu pevných paliv podle Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969. |

Příloha III B — Švýcarsko

a) Doprava nebo distribuce plynu nebo tepla

Subjekty dopravující nebo distribuující plyn podle článku 2 "Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux" ze dne 4. října 1963.

Subjekty dopravující nebo distribuující teplo na základě kantonální koncese.

Například: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b) Průzkum a těžba ropy nebo zemního plynu

Subjekty provádějící průzkum a těžbu ropy nebo zemního plynu v souladu s "Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie" ze dne 24. září 1955.

Například: Seag AG.

c) Průzkum a těžba uhlí nebo jiných pevných paliv

Žádné subjekty ve Švýcarsku.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

(k čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. f) a článku 5 dohody)

ZAHRNUTÉ SOUKROMÉ PODNIKY VEŘEJNÝCH SLUŽEB

Příloha IV A — Společenství

a) Výroba, doprava nebo distribuce pitné vody

Belgie | Subjekt zřízený podle décret de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau ze dne 2. července 1987. Subjekt zřízený podle arrêté portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau ze dne 23. dubna 1986. Subjekt zřízený podle arrêté de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau ze dne 17. července 1985. Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu, zřízené podle loi relative aux intercommunales ze dne 22. prosince 1986. Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu, zřízené podle code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales. |

Dánsko | Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu, uvedené v čl. 3 odst. 3 lovbekendtgørelse om vandforsyning m.v. ze dne 4. července 1985. |

Německo | Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Eigenbetriebsverordnungen nebo Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe). Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder. Subjekty vyrábějící vodu podle Gesetz über Wasser- und Bodenverbände ze dne 10. února 1937 a Erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände ze dne 3. září 1937. (Regiebetriebe) vyrábějící nebo distribuující vodu podle Kommunalgesetze a zejména Gemeindeordnungen der Länder. Subjekty zřízené podle Aktiengesetz ze dne 6. září 1965, naposledy pozměněného dne 19. prosince 1985, nebo GmbH-Gesetz ze dne 20. května 1898, naposledy pozměněného dne 15. května 1986, nebo mající právní formu Kommanditgesellschaft vyrábějící nebo distribuující vodu na základě zvláštní smlouvy s regionálními nebo místními orgány. |

Řecko | Aténský podnik pro zásobování vodou (Etaireia Ydrefseos — Apochetefseos Protevoysis) zřízený podle zákona 1068/80 ze dne 23. srpna 1980. Soluňský podnik pro zásobování vodou (Organismos Ydrefseos Thessalonikis) vykonávající činnost podle prezidentského dekretu 61/1988. Voloský podnik pro zásobování vodou (Etaireia Ydrefseos Voloy) vykonávající činnost podle zákona 890/1979. Obecní podniky (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) vyrábějící nebo distribuující vodu zřízené podle zákona 1069/80 ze dne 23. srpna 1980. Sdružení místních orgánů (Syndesmoi ydrefsis) vykonávající činnost podle zákona o místních orgánech (Kodikas Dimon kai Koinotiton) provedeného prezidentským dekretem 76/1985. |

Španělsko | Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Ley no 7/1985 ze dne 2. dubna 1985, Reguladora de las Bases del Régimen local a Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local. Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid ze dne 20. prosince 1984. Mancomunidad de los Canales de Taibilla, zákon ze dne 27. dubna 1946. |

Francie | Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle: dispositions générales sur les régies, code de communes L 323-1 à L&nbsp 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies)code des communes L 323-8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)décret-loi ze dne 28. prosince 1926, Règlement d'administration publique ze dne 17. února 1930code des communes L 323-10 à L 323-13, R323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière)code des communes L 323-9, R323-7 à R323-74, décret ze dne 19. října 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière)code des communes L 324-1 à L 324-6, R324-1 à R324-13 (gestion déléguée, concession et affermage)jurisprudence administrative, circulaire intérieure (gérance) ze dne 13. prosince 1975; nebocode des communes R 324-6, circulaire intérieure (régie intéressée) ze dne 13. prosince 1975Circulaire intérieure (exploitation aux risques et périls) ze dne 13. prosince 1975Décret ze dne 20. května 1955, Loi sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) ze dne 7. července 1983code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages). |

Irsko | Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964. |

Itálie | Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Testo unico delle leggi sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578 ze dne 15. října 1925 a Decreto del P.R. n. 902 ze dne 4. října 1986. Ente Autonomo Acquedotto Pugliese zřízená podle RDL n. 2060 ze dne 19. října 1919. Ente Acquedotti Siciliani zřízená podle leggi regionali n. 2/2 ze dne 4. září 1979 a n. 81 ze dne 9. srpna 1980. Ente Sardo Acquedotti e Fognature zřízená podle Legge n. 9 ze dne 5. června 1963. |

Lucembursko | Místní orgány distribuující vodu. Sdružení místních orgánů vyrábějících nebo distribuujících vodu zřízená podle loi concernant la création des syndicats de communes ze dne 14. února 1900, ve znění zákona ze dne 23. prosince 1958 a zákona ze dne 29. července 1981, a podle loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre ze dne 31. července 1962. |

Nizozemsko | Subjekty vyrábějící nebo distribuující vodu podle Waterleidingwet ze dne 6. dubna 1957, ve znění zákonů ze dne 30. června 1967, 10. září 1975, 23. června 1976, 30. září 1981, 25. ledna 1984 a 29. ledna 1986. |

Rakousko | Subjekty místních orgánů (Gemeinden) a sdružení místních orgánů (Gemeindeverbände), vyrábějící, dopravující nebo distribuující vodu podle Wasserversorgungsgesetze devíti spolkových zemí. |

Portugalsko | Empresa Pública das Águas Livres vyrábějící nebo distribuující vodu podle Decreto-Lei no 190/81 ze dne 4. července 1981. Místní orgány vyrábějící nebo distribuující vodu. |

Finsko | Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující vodu podle článku 1 Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) ze dne 23. prosince 1977. |

Švédsko | Místní orgány a obecní podniky, které vyrábějí nebo distribuují pitnou vodu podle lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar. |

Spojené království | Water companies vyrábějící nebo distribuující vodu podle Water Acts 1945 a 1989. Central Scotland Water Development Board vyrábějící nebo distribuující vodu a Water Authorities vyrábějící nebo distribuující vodu podle Water (Scotland) Act 1980. Department of the Environment for Northern Irland zodpovědné za výrobu a distribuci vody podle Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973. |

b) Výroba, doprava nebo distribuce elektřiny

Belgie | Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle článku 5: des régies communales et intercommunales loi sur les distributions d'énergie électrique ze dne 10. března 1925. Subjekty vyrábějící nebo distribuující elektřinu podle loi relative aux intercommunales ze dne 22. prosince 1986. Ebes, Intercom, Unerg a jiné subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu, kterým byla udělena koncese pro distribuci podle článku 8: Les concessions communales et intercommunales loi sur les distributions d'énergie électrique ze dne 10. března 1925. Société publique de production d'électricité (SPE). |

Dánsko | Subjekty vyrábějící nebo dopravující elektřinu na základě licence podle § 3, stk 1, lov nr 54 ze dne 25. února 1976 om elforsyning, jf. bekendtgørelse nr 607 ze dne 17. prosince 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde. Subjekty distribuující elektřinu v souladu s § 3, stk 2, lov nr 54 ze dne 25. února 1976 om elforsyning, jf bekendtgørelse nr 607 ze dne 17. prosince 1976 om elforsyningslovens anvendelsesområde a na základě povolení vyvlastnění podle článku 10 až 15 lov om electriske stærkstrømsanlæg, jf lovbekendtgørelse nr 669 ze dne 28. prosince 1977. |

Německo | Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu v souladu s § 2 Absatz 2 Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) ze dne 13. prosince 1935, naposledy pozměněném zákonem ze dne 19. prosince 1977, s výjimkou samovýroby elektřiny, pokud nespadá do oblasti působnosti směrnice podle čl. 2 odst. 5. |

Řecko | Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Podnik pro zásobování elektřinou) zřízený podle zákona 1468 ze dne 2. srpna 1950 Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy a vykonávající činnost podle zákona 57/85 Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy. |

Španělsko | Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle článku 1 Decreto ze dne 12. března 1954, kterým se schvaluje Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía a podle Decreto 2617/1966 ze dne 20. října 1966 sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas. Red Eléctrica de Espańa SA zřízená podle Real Decreto 91/1985 ze dne 23. ledna 1985. |

Francie | Électricité de France zřízená a vykonávající činnost podle loi 46/6288 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 8. dubna 1946. Subjekty (sociétés d'économie mixte nebo régies) distribuující elektřinu a uvedené v článku 23 Loi 48/1260 portant modification des lois 46/6288 du 8. avril 1946 et 46/2298 du 21. octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ze dne 12. srpna 1948. Compagnie nationale du Rhône. |

Irsko | The Electricity Supply Board (ESB) zřízený a vykonávající činnost podle Electricity Supply Act 1927. |

Itálie | Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) zřízená podle Legge n. 1643 ze dne 6. prosince 1962, schválená Decreto n. 1720 ze dne 21. prosince 1965. Subjekty vykonávající činnost na základě koncese podle čl. 4 odst. 5 nebo 8 Legge n. 1643 — Istituzione dell’Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche ze dne 6. prosince 1962. Subjekty vykonávající činnost na základě koncese podle článku 20 Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 — Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell’Ente nazionale per l'energia elettrica ze dne 18. března 1965. |

Lucembursko | Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg vyrábějící nebo distribuující elektřinu podle convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg, schválené zákonem ze dne 4. ledna 1928. Société électrique de l'Our (SEO). Syndicat de communes SIDOR. |

Nizozemsko | Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland. Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA). Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH). Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ). Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP). Subjekty distribuující elektřinu na základě licence (vergunning) udělené orgány provincií podle Provinciewet. |

Rakousko | Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle druhého Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947) a Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), včetně Elektrizitätswirtschaftsgesetze devíti spolkových zemí. |

Portugalsko | Electricidade de Portugal (EDP) zřízená podle Decreto-Lei no 502/76 ze dne 30. června 1976. Subjekty distribuující elektřinu podle Artigo 1o do Decreto-Lei no 344-B/82 ze dne 1. září 1982, ve znění Decreto-Lei no 297/86 ze dne 19. září 1986. Subjekty vyrábějící elektřinu podle Decreto-Lei no 189/88 ze dne 27. května 1988. Nezávislí výrobci elektřiny podle Decreto-Lei no 189/88 ze dne 27. května 1988. Empresa de Electricidade dos Açores — EDA, EP, zřízená podle Decreto Regional no 16/80 ze dne 21. srpna 1980. Empresa de Electricidade da Madeira, EP, zřízená podle Decreto Lei no 12/74 ze dne 17. ledna 1974 a regionalizovaná podle Decreto-Lei no 31/79 ze dne 24. února 1979 a Decreto-Lei no 91/79 ze dne 19. dubna 1979. |

Finsko | Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu na základě koncese podle článku 27 Sähkölaki (319/79) ze dne 16. března 1979. |

Švédsko | Subjekty dopravující nebo distribuující elektřinu na základě koncese podle lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar. |

Spojené království | Central Electricity Generating Board (CEGB) a Area Electricity Boards vyrábějící, dopravující nebo distribuující elektřinu podle Electricity Act 1947 a Electricity Act 1957. North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB) dopravující nebo distribuující elektřinu podle Electricity (Scotland) Act 1979. South of Scotland Electricity Board (SSEB) dopravující nebo distribuující elektřinu podle Electricity (Scotland) Act 1979. Northern Ireland Electricity Service (NIES) zřízená podle Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972. |

c) Zadavatelé v oblasti městské železniční dopravy, automatizovaných systémů, tramvajové, trolejbusové, autobusové nebo lanové dopravy

Belgie | Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB). Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na základě smlouvy uzavřené se SNCV podle článku 16 a 21 arrêté relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars ze dne 30. prosince 1946. Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB). Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA). Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG). Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC). Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL). Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV) a jiné subjekty zřízené podle loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer ze dne 22. února 1962. Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na základě smlouvy se STIB podle článku 10 nebo s jinými dopravci podle článku 11 arrêté royal 140 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérét public dépendant du ministère des communications ze dne 30. prosince 1982. |

Dánsko | Danske Statsbaner DSB. Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti na základě povolení podle lov nr. 115 om buskørsel ze dne 29. března 1978. |

Německo | Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na krátké vzdálenosti na základě povolení (Öffentlichen Personennahverkehr) podle Personenbeförderungsgesetz ze dne 21. března 1961, naposledy pozměněného dne 25. července 1989. |

Řecko | Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios. (Elektrobusy v oblasti Atény — Pireus) vykonávající činnost podle dekretu 768/1970 a zákona 588/1977. Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios. (Elektrizované železnice Atény — Pireus) vykonávající činnost podle zákonů 352/1976 a 588/1977. Epicheirisi Astikon Sygkoinonion. (Podnik městské dopravy) vykonávající činnost podle zákona 588/1977. Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion. (Společný příjmový fond autobusů) vykonávající činnost podle dekretu 102/1973. RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda: Městský autobusový podnik na Rhodu. Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis. (Městský dopravní podnik Soluně) vykonávající činnost podle dekretu 3721/1957 a zákona 716/1980. |

Španělsko | Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 71 Ley de Régimen local. Corporación metropolitana de Madrid. Corporación metropolitana de Barcelona. Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti podle článku 71 Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ze dne 31. července 1987. Subjekty poskytující městské nebo meziměstské autobusové služby veřejnosti podle článků 113 až 118 Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ze dne 31. července 1987. FEVE, RENFE (nebo Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) poskytující autobusové služby veřejnosti podle Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ze dne 31. července 1957. Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti podle Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres ze dne 31. července 1957. |

Francie | Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 7-II loi 82-1153 (transports intérieurs, orientation) ze dne 30. prosince 1982. Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR a jiné subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti na základě povolení uděleného Syndicat des transports parisiens podle ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne. |

Irsko | Iarnrod Éireann (Irish Rail). Bus Éireann (Irish Bus). Bus Átha Cliath (Dublin Bus). Subjekty poskytující služby veřejnosti podle pozměněného Road Transport Act 1932. |

Itálie | Subjekty poskytující dopravní služby na základě koncese podle článku 1 Legge n. 1822 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) ze dne 28. září 1939, ve znění článku 45 Decreto del Presidente della Repubblica n. 771 ze dne 28. června 1955. Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle článku 1 bodu 15 Regio Decreto n. 2578 — Approvazione del Testo unico della legge sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province ze dne 15. října 1925. Subjekty vykonávající činnost na základě koncese podle článku 242 nebo 256 Regio Decreto n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili ze dne 9. května 1912. Subjekty vykonávající činnost na základě koncese podle článku 4 Legge n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione ze dne 14. června 1949. Subjekty vykonávající činnost na základě koncese podle článku 14 Legge n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione ze dne 2. srpna 1952. |

Lucembursko | Chemins de fer luxembourgeois (CFL). Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg. Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE). Entrepreneurs d'autobus vykonávající činnost podle règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées ze dne 3. února 1978. |

Nizozemsko | Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti podle kapitoly II (Openbaar vervoer) Wet Personenvervoer ze dne 12. března 1987. |

Rakousko | Subjekty poskytující dopravní služby podle Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) a Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952). |

Portugalsko | Rodoviária Nacional, EP. Companhia Carris de Ferro de Lisboa. Metropolitano de Lisboa, EP. Serviços de Transportes Colectivos do Porto. Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro. Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro. Serviços Municipalizados de Transporte de Braga. Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra. Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre. |

Finsko | Veřejné nebo soukromé subjekty provozující autobusovou dopravu podle Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä a Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Dopravní podnik Helsinek), který provozuje dopravu metrem a tramvajovou dopravu pro veřejnost. |

Švédsko | Subjekty provozující městskou železniční nebo tramvajovou dopravu podle lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik a lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet. Veřejné nebo soukromé subjekty provozující trolejbusovou nebo autobusovou dopravu v souladu s lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik a lagen (1983:293) om yrkestrafik. |

Spojené království | Subjekty poskytující autobusové služby veřejnosti podle London Regional Transport Act 1984. Glasgow Underground. Greater Manchester Rapid Transit Company. Docklands Light Railway. London Underground Ltd. British Railways Board. Tyne and Wear Metro. |

d) Zadavatelé v oblasti letištních zařízení

Belgie | Régie des voies aériennes zřízená podle arrêté-loi portant création de la régie des voies aériennes ze dne 20 listopadu 1946, ve znění arrêté royal portant refonte du statut de la régie des voies aériennes ze dne 5. října 1970. |

Dánsko | Letiště provozovaná na základě povolení podle § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 ze dne 11. září 1985. |

Německo | Letiště podle definice v článku 38 Absatz 2 Nr. 1 Luftverkehrszulassungsordnung ze dne 13. března 1979, naposledy pozměněného Verordnung ze dne 21. července 1986. |

Řecko | Letiště provozovaná podle zákona 517/1931 o zřízení civilního letectva (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)). Mezinárodní letiště provozovaná podle prezidentského dekretu 647/981. |

Španělsko | Letiště spravovaná Aeropuertos Nacionales a provozovaná podle Real Decreto 278/1982 ze dne 15. října 1982. |

Francie | Aéroports de Paris provozovaná podle hlavy V článků L 251-1 à 252-1 code de l'aviation civile. Aéroport de Bâle-Mulhouse, zřízený podle Convention franco-suisse ze dne 4. července 1949. Letiště podle definice v článku L 270-1 code de l'aviation civile. Letiště provozovaná podle Cahier des charges type d'une concession d'aéroport, Décret ze dne 6. května 1955. Letiště provozovaná na základě Convention d'exploitation podle článku L 221 code de l'aviation civile. |

Irsko | Letiště Dublin, Cork a Shannon spravovaná Aer Rianta — Irish Airports. Letiště provozovaná na základě Public use License udělené podle Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 z roku 1959) a Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground AIDS) Order 1970 (SI No 291 z roku 1970). |

Itálie | Civilní státní letiště (aerodromi civili istituiti dallo Stato) uvedená v článku 692 Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 ze dne 30. března 1942. Subjekty provozující letištní zařízení na základě koncese udělené podle článku 694 Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 ze dne 30. března 1942. |

Lucembursko | Aéroport de Findel. |

Nizozemsko | Letiště provozovaná podle článků 18 a násl. Luchtvaartwet ze dne 15. ledna 1958 (stbld. 47), pozměněného dne 7. června 1978. |

Rakousko | Austro Control GmbH. Subjekty podle definice v článcích 60 až 80 Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. Nr. 253/1957). |

Portugalsko | Letiště spravovaná Aeroportos e Navegaçăo Aérea (ANA), EP podle Decreto-Lei no 246/79. Aeroporto de Funchal a Aeroporto de Porto Santo, regionalizovaná podle Decreto-Lei no 284/81. |

Finsko | Letiště spravovaná Ilmailulaitos/Luftfartsverket podle Ilmailulaki (595/64). |

Švédsko | Veřejně vlastněná letiště provozovaná podle lagen (1957:297) om luftfart. Soukromě vlastněná letiště provozovaná s povolením k provozu podle zákona, pokud toto povolení odpovídá kritériím čl. 2 odst. 3 směrnice. |

Spojené království | Letiště spravovaná British Airports Authority plc. Letiště, která mají statut public limited companies (plc), provozovaná podle Airports Act 1986. |

e) Zadavatelé v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavních nebo jiných terminálových zařízení

Belgie | Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles. Port autonome de Liège. Port autonome de Namur. Port autonome de Charleroi. Port de la ville de Gand. Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse haveninrichtingen. Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut—Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers). Port de Nieuwport. Port d'Ostende. |

Dánsko | Přístavy definované v čl. 1, I až III bekendtgørelse nr. 604 ze dne 16. prosince 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 ze dne 12. května 1976 om trafikhavne. |

Německo | Námořní přístavy v úplném nebo částečném vlastnictví územních celků (Länder, Kreise, Gemeinden). Vnitrozemské přístavy, které podléhají Hafenordnung podle Wassergesetze der Länder. |

Řecko | Přístav Pireus (Organismos Limenos Peiraios) zřízený podle mimořádného zákona 1559/1950 a zákona 1630/1951. Přístav Soluň (Organismos Limenos Thessalonikis) zřízený dekretem N.A. 2251/1953. Ostatní přístavy, které se řídí prezidentským dekretem 649/1977 (N.A. 649/1977) Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (dohled, organizace provozu a správní kontrola). |

Španělsko | Puerto de Huelva zřízený podle Decreto no 2380/692 ze dne 2. října 1969: Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva. Puerto de Barcelona zřízený podle Decreto no 2407/78 ze dne 25. srpna 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía. Puerto de Bilbao zřízený podle Decreto no 2408/78 ze dne 25. srpna 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía. Puerto de Valencia zřízený podle Decreto no 2409/78 ze dne 25. srpna 1978: Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía. Juntas de Puertos v provozu podle Ley 27/68 ze dne 20. června 1968: Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía a podle Decreto no 1350/70 ze dne 9. dubna 1970: Juntas de Puertos. Reglamento. Přístavy, které řídí Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, v provozu podle Ley 27/68 ze dne 20. června 1968, Decreto 1958/78 ze dne 23. června 1978 a Decreto 571/81 ze dne 6. května 1981. Přístavy uvedené v Real Decreto 989/82 ze dne 14. května 1982: Puertos. Clasificación de los de interés general. |

Francie | Port autonome de Paris zřízený podle loi 68/917 relative au port autonome de Paris ze dne 24. října 1968. Port autonome de Strasbourg zřízený podle convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port ze dne 20. května 1923, schválené zákonem ze dne 26. dubna 1924. Ostatní vnitrozemské přístavy zřízené nebo spravované podle článku 6 (navigation intérieure) décret 69-140 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes ze dne 6. února 1969. Samostatné přístavy provozované podle článků L 111-1 a násl. code des ports maritimes. Nesamostatné přístavy provozované podle článků R121-1 a násl. code des ports maritimes. Přístavy spravované regionálními orgány (départements) nebo provozované na základě koncese udělené regionálními orgány (départements) podle článku 6 loi 86-663 ze dne 22. července 1983 complétant la loi 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État ze dne 7. ledna 1983. |

Irsko | Přístavy provozované podle Harbour Acts 1946 až 1976. Přístav Dun Laoghaire provozovaný podle State Harbours Act 1924. Přístav Rosslare Harbour provozovaný podle Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899. |

Itálie | Státní přístavy a ostatní přístavy spravované Capitaneria di Porto podle Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 ze dne 30. března 1942. Samostatné přístavy (enti portuali) zřízené zvláštními zákony podle článku 19 Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327 ze dne 30. března 1942. |

Lucembursko | Port de Mertert zřízený a provozovaný podle Loi relative à l'aménagement et à l'exploitation port fluvial sur la Moselle ze dne 22. července 1963. |

Nizozemsko | Havenbedrijven zřízený a provozovaný podle Gemeentewet ze dne 29. června 1851. Havenschap Vlissingen zřízený Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen ze dne 10. září 1970. Havenschap Terneuzen zřízený Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen ze dne 8. dubna 1970. Havenschap Delfzijl zřízený Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl ze dne 31. července 1957. Industrie- en havenschap Moerdijk zřízený gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk ze dne 23. října 1970, schválený Koninklijk Besluit nr. 23 ze dne 4. března 1972. |

Rakousko | Vnitrozemské přístavy v úplném nebo částečném vlastnictví Länder nebo Gemeinden. |

Portugalsko | Porto de Lisboa zřízený podle Decreto Real ze dne 18. února 1907 a provozovaný podle Decreto-Lei no 36976 ze dne 20. července 1948. Porto do Douro e Leixões zřízený podle Decreto-Lei no 36977 ze dne 20. července 1948. Porto do Sines zřízený podle Decreto-Lei no 508/77 ze dne 14. prosince 1977. Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimão e Faro provozované podle Decreto-Lei no 37754 ze dne 18. února 1950. |

Finsko | Přístavy provozované podle Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76). Kanál Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta). |

Švédsko | Přístavy a terminálová zařízení podle lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn a förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal. |

Spojené království | Harbour Authorities ve smyslu článku 57 Harbours Act 1964, které poskytují přístavní zařízení námořním nebo vnitrozemským vodním přepravcům. |

Příloha IV B — Švýcarsko

Specifikace soukromých podniků veřejných služeb uvedených v čl. 3 odst. 1 a čl. 3 odst. 2 písm. f) dohody

a) Výroba, doprava nebo distribuce pitné vody

Subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující pitnou vodu a vykonávající činnost podle kantonálních nebo místních právních předpisů nebo podle zvláštních dohod, které jsou s těmito právními předpisy v souladu.

Například: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b) Výroba, doprava nebo distribuce elektřiny

Subjekty dopravující a distribuující elektřinu, kterým může být uděleno právo vyvlastňovat podle "Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant" ze dne 24. června 1902.

Subjekty vyrábějící elektřinu podle "Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques" ze dne 22. prosince 1916 a Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique ze dne 23. prosince 1959.

Například: CKW, ATEL, EGL.

c) Městská železniční doprava, automatizované systémy, tramvajová, trolejbusová, autobusová nebo lanová doprava

Subjekty poskytující tramvajové služby ve smyslu čl. 2 odst. 1 "Loi fédérale sur les chemins de fer" ze dne 20. prosince 1957.

Subjekty poskytující dopravní služby veřejnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 "Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus" ze dne 29. března 1950.

Subjekty provozující jako obchodní činnost pravidelnou osobní dopravu na základě koncese udělené podle článku 4 "Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route" ze dne 18. června 1993, pokud jejich linky poskytují službu ve smyslu čl. 5 odst. 3 "Ordonnance sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi des chemins de fer" ze dne 18. prosince 1995.

d) Letiště

Subjekty provozující letiště na základě koncese udělené podle čl. 37 odst. 1 "Loi fédérale sur la navigation aérienne" ze dne 21. prosince 1948.

Například: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

(k článku 5 dohody týkajícímu se námitkového řízení)

1. Námitky jsou postoupeny soudu nebo nestrannému a nezávislému přezkumnému orgánu, který nemá žádný zájem na výsledku zadávání veřejných zakázek, jehož členové jsou prosti vnějšího vlivu a jehož rozhodnutí jsou právně závazná. Je-li pro zahájení námitkového řízení stanovena lhůta, musí tato lhůta trvat nejméně deset dní a může začít běžet teprve od okamžiku, kdy je znám nebo by měl být znám důvod stížnosti.

Přezkumný orgán, který není soudem, buď podléhá soudnímu přezkumu, nebo pracuje podle postupů, které zajistí, aby:

a) účastníci měli právo být slyšeni před přijetím rozhodnutí, mohli být v řízení zastupováni a doprovázeni a měli přístup k celému řízení;

b) mohli být slyšeni svědkové a přezkumnému orgánu byla předložena dokumentace, která se vztahuje k zakázce a je nezbytná pro řádný průběh řízení;

c) ústní jednání mohla být veřejná a rozhodnutí byla vyhotovována písemně a obsahovala odůvodnění.

2. Strany zajistí, aby opatření týkající se námitkového řízení obsahovala ustanovení zmocňující buď:

a) co nejdříve přijmout prozatímní opatření za účelem nápravy údajného protiprávního jednání nebo zamezení dalšímu poškozování dotčených zájmů, včetně opatření k pozastavení postupu pro zadání zakázky nebo provádění rozhodnutí přijatého zahrnutým subjektem, a

b) zrušit nebo zajistit zrušení protiprávního rozhodnutí, včetně odstranění diskriminačních technických, hospodářských nebo finančních specifikací z oznámení o zakázce, předběžného oznámení, oznámení o existenci systému kvalifikace nebo jiného dokumentu týkajícího se dotyčného zadávacího řízení. Pravomoci orgánu příslušného k námitkovému řízení však mohou být omezeny na přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním, pokud již byla smlouva uzavřena zahrnutým subjektem,

nebo vykonávat nepřímý tlak na zahrnuté subjekty, aby napravily protiprávní jednání nebo aby zabránily jejich páchání a aby předcházely škodám.

3. V rámci námitkového řízení musí být upraveno také přiznání náhrady škody osobám poškozeným protiprávním jednáním. Pokud škoda vznikla z důvodu přijetí protiprávního rozhodnutí, mohou strany požadovat, aby napadené rozhodnutí bylo nejprve zrušeno nebo prohlášeno za protiprávní.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

(k čl. 3 odst. 6 a 7 dohody)

SLUŽBY

Tato dohoda se vztahuje na tyto služby uvedené v odvětvové klasifikaci služeb podle dokumentu MTN.GNS/W/120:

Popis | Kód CPC (Centrální klasifikace produktů) |

Údržba a opravy | 6112, 6122, 633, 886 |

Pozemní doprava včetně služeb obrněných vozů a doručovatelské služby s výjimkou přepravy poštovních zásilek | 712 (s výjimkou 71235), 7512, 87304 |

Letecká doprava: přeprava cestujících a nákladu, s výjimkou přepravy poštovních zásilek | 73 (s výjimkou 7321) |

Pozemní přeprava poštovních zásilek (s výjimkou železniční dopravy) a letecká přeprava poštovních zásilek | 71235, 7321 |

Telekomunikační služby | 752 (s výjimkou 7524, 7525, 7526) |

Finanční služby:

a)pojišťovací služby | ex 81 812, 814 |

b)bankovní a investiční služby | |

Počítačové a související služby | 84 |

Účetní evidence, vedení a kontrola účtů | 862 |

Služby průzkumu trhu a průzkumu veřejného mínění | 864 |

Poradenské služby v oblasti řízení a související služby | 865, 866 |

Služby architektů; inženýrské služby a integrované inženýrské služby; městské a krajinné plánování; související vědecké a technické poradenství; technické zkoušky a analýzy | 867 |

Reklamní služby | 871 |

Úklid budov a správa nemovitostí | 874, 82201-82206 |

Vydavatelské a tiskařské služby, paušální nebo smluvní | 88442 |

Odstraňování odpadních vod a pevných odpadů; čištění města a silnic a podobné služby | 94 |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VII

(k čl. 3 odst. 6 dohody)

STAVEBNÍ SLUŽBY

Specifikace zahrnutých stavebních služeb:

1. Definice:

Smlouva na stavební služby je smlouva, jejímž předmětem je provádění staveb, prací inženýrského stavitelství nebo stavebních prací ve smyslu oddílu 51 Centrální klasifikace produktů (CPC), jakýmikoliv prostředky.

2. Seznam příslušných služeb z oddílu 51 CPC

Příprava stavenišť | 511 |

Stavební práce | 512 |

Inženýrské stavitelství | 513 |

Kompletace a stavba prefabrikovaných konstrukcí | 514 |

Specializované stavební práce | 515 |

Instalační práce | 516 |

Kompletační a dokončovací práce | 517 |

Ostatní stavební služby | 518 |

Závazky přijaté stranami v rámci této dohody v oblasti služeb, včetně stavebních služeb, se omezují na počáteční závazky specifikované v konečných nabídkách ES a Švýcarska předložených v rámci Všeobecné dohody o obchodu službami.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VIII

(k čl. 3 odst. 7 dohody)

Švýcarsko

Tato dohoda se ve Švýcarsku nepoužije na:

a) zakázky zadávané zadavateli pro účely jiné než vykonávání jejich činností podle čl. 3 odst. 2 a příloh I až IV této dohody nebo k vykonávání jejich činností mimo Švýcarsko;

b) zakázky zadávané za účelem dalšího prodeje nebo pronájmu třetím osobám, za předpokladu, že zadavatel nepožívá žádná zvláštní nebo výlučná práva k prodeji nebo pronájmu předmětu uvedených zakázek a ostatní subjekty mohou tento předmět prodat nebo pronajmout za stejných podmínek jako zadavatel;

c) zakázky zadávané na nákup vody;

d) zakázky zadávané zadavatelem, který není orgánem veřejné moci a který zásobuje pitnou vodou nebo elektřinou sítě poskytující služby veřejnosti, pokud dotyčný subjekt vyrábí pitnou vodu nebo elektřinu z důvodu, že jejich spotřeba je nezbytná pro vykonávání činnosti, která není uvedena v čl. 3 odst. 2 písm. f) bodech i) a ii), a dodávky do veřejné sítě závisejí pouze na vlastní spotřebě subjektu a v průměru za předchozí tři roky, včetně probíhajícího roku, nepřesáhly 30 % celkové výroby pitné vody nebo energie dotyčného subjektu;

e) zakázky zadávané zadavatelem, který není orgánem veřejné moci a který zásobuje plynem nebo teplem sítě poskytující služby veřejnosti, pokud je výroba plynu nebo tepla dotyčným subjektem nevyhnutelným důsledkem vykonávání činnosti, která není uvedena v čl. 3 odst. 2 písm. e) bodě i), a dodávky do veřejné sítě mají za cíl pouze hospodářské využití této výroby a v průměru za předchozí tři roky, včetně probíhajícího roku, nečiní více než 20 % obratu subjektu;

f) zakázky zadávané na dodávky energie nebo paliv na výrobu energie;

g) zakázky zadávané zadavateli poskytujícími služby autobusové dopravy veřejnosti, pokud ostatní subjekty mohou volně poskytovat tyto služby, buď obecně nebo v určité zeměpisné oblasti, za stejných podmínek jako zadavatelé;

h) zakázky zadávané zadavateli vykonávajícími činnost uvedenou v čl. 3 odst. 2 písm. d), za předpokladu, že předmětem zakázek je prodej a nájem výrobků pro refinancovací zakázky na dodávky zadané v souladu s touto dohodou;

i) zakázky zadávané podle mezinárodní dohody, které se vztahují na společné provádění nebo využívání projektu stranami;

j) zakázky zadávané podle zvláštního postupu mezinárodní organizace;

k) zakázky, které jsou stranami prohlášeny za tajné, nebo jejichž provádění vyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření v souladu s právními a správními předpisy platnými v signatářských státech, nebo pokud to vyžaduje ochrana základních bezpečnostních zájmů dotyčného státu.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IX

(k čl. 6 odst. 4 dohody)

Příloha IX A – Opatření oznámená Evropským společenstvím:

Příloha IX B – Opatření oznámená Švýcarskem:

Přezkumná řízení v souladu s čl. 6 odst. 4 této dohody zavedená na základě Loi fédérale sur le marché intérieur ze dne 6. října 1995 v kantonech a obcích pro zakázky pod prahovými hodnotami.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA X

(uvedeno v čl. 6 odst. 2 dohody)

Příklady oblastí, ve kterých je diskriminace možná:

Právní předpisy, postupy nebo praxe, jako jsou dávky, cenové preference, místní požadavky týkající se obsahu, investic nebo výroby, podmínky pro udělení licence nebo povolení nebo práva na financování nebo na podávání nabídek, které diskriminují nebo nutí zahrnutý subjekt strany diskriminovat při zadávání veřejných zakázek výrobky, služby, dodavatele nebo poskytovatele služeb druhé strany, jsou zakázány.

--------------------------------------------------

Závěrečný Akt

Zplnomocnění zástupci

EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

a

ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE,

kteří se sešli jednadvacátého dne měsíce června roku tisíc devět set devadesát devět v Lucemburku k podpisu Dohody o určitých aspektech veřejných zakázek mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací, přijali společná prohlášení uvedená dále a připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Společné prohlášení smluvních stran o postupech při zadávání zakázek a námitkových řízeních

Společné prohlášení smluvních stran o kontrolních orgánech

Společné prohlášení smluvních stran o aktualizaci příloh

Společné prohlášení o dalších jednáních.

Rovněž vzali na vědomí tato prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Prohlášení Švýcarska o zásadě vzájemnosti v souvislosti s otevíráním trhů na úrovni okresů a obcí pro dodavatele a poskytovatele služeb ze Společenství

Prohlášení o účasti Švýcarska ve výborech.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por la Confederación SuizaFor Det Schweiziske EdsforbundFür die Schweizerische EidgenossenschaftΓια την Ελβετική ΣυνομοσπονδίαFor the Swiss ConfederationPour la Confédération suissePer la Confederazione svizzeraVoor de Zwitserse BondsstaatPela Confederação SuíçaSveitsin valaliiton puolestaPå Schweiziska edsförbundets vägnar

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

o zadávacích řízeních a námitkových řízeních

Strany souhlasí, že jejich povinnosti podle článků 4 a 5 Dohody o některých aspektech vládních zakázek jsou splněny, pokud vyžadují od zahrnutých subjektů Švýcarska, na jedné straně, aby dodržovaly pravidla GPA, a od zahrnutých subjektů Společenství a jeho členských států, na straně druhé, aby dodržovaly pravidla směrnice 93/38/EHS, naposledy pozměněné směrnicí 98/4/ES (Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1) a směrnicí 92/13/EHS (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14).

--------------------------------------------------

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

o kontrolních orgánech

Pokud jde o Společenství, kontrolním orgánem uvedeným v článku 8 této dohody může být Komise Evropských společenství nebo nezávislý vnitrostátní orgán členského státu, aniž by byly výlučně zmocněny jednat podle této dohody. podle článku 211 Smlouvy o ES již má Komise Evropských společenství pravomoci uvedené v čl. 8 odst. 2.

Pokud jde o Švýcarsko, kontrolním orgánem může být federální orgán pro celé švýcarské území nebo kantonální orgán v rámci své pravomoci.

--------------------------------------------------

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

o aktualizaci příloh

Smluvní strany se zavazují aktualizovat přílohy Dohody o určitých aspektech veřejných zakázek nejpozději do jednoho měsíce po jejím vstupu v platnost.

--------------------------------------------------

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

o dalších jednáních

Evropské společenství a Švýcarská konfederace vyjadřují svůj úmysl jednat o uzavření dohod v oblastech společného zájmu, jako je aktualizace protokolu 2 Dohody o volném obchodu 1972 a švýcarská účast v některých programech Společenství, které se týkají vzdělávání, mládeže, sdělovacích prostředků, statistiky a životního prostředí. Přípravné práce k těmto jednáním se bezodkladně uskuteční, jakmile budou ukončena současná dvoustranná jednání.

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ ŠVÝCARSKA

o zásadě vzájemnosti v souvislosti s otevíráním trhů na úrovni okresů a obcí pro dodavatele a poskytovatele služeb ze Společenství

V souladu se zásadou vzájemnosti a se záměrem omezit přístup k zakázkám zadávaným ve Švýcarsku na úrovni okresů a obcí dodavatelům a poskytovatelům služeb ze Společenství vloží Švýcarsko za první odstavec obecné poznámky č. 1 ke svým přílohám k Mezivládní dohodě o zadávání veřejných zakázek nový odstavec, který zní:"ohledně zakázek zadávaných subjekty uvedenými v příloze 2 části 3 dodavatelům výrobků a služeb z Kanady, Izraele, Japonska, Korejské republiky, Norska, Spojených států amerických, Hongkongu (Čína), Singapuru a Aruby."

--------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ

o účasti Švýcarska ve výborech

Rada souhlasí, aby se zástupci Švýcarska, pokud se jich týkají daná témata, účastnili zasedání následujících výborů a odborných pracovních skupin jako pozorovatelé:

- výborů pro výzkumné programy včetně Výboru pro vědeckotechnický výzkum (CREST),

- Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků,

- Koordinační skupiny pro vzájemné uznávání vysokoškolských diplomů,

- Poradních výborů pro letecké trasy a používání pravidel hospodářské soutěže v oblasti letecké dopravy.

Zástupci Švýcarska se neúčastní při hlasování výborů.

V případě dalších výborů zabývajících se oblastmi, na které se vztahují tyto dohody, v nichž Švýcarsko přijalo buď acquis communautaire nebo odpovídající opatření, Komise jedná se švýcarskými odborníky způsobem stanoveným v článku 100 Dohody o EHP.

--------------------------------------------------