22001D0125Úřední věstník L 022 , 24/01/2002 S. 0003 - 0004


Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 125/2001

ze dne 23. listopadu 2001,

kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Příloha I Dohody byla změněna rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 102/2001 ze dne 26. října 2001 [1].

(2) Rozhodnutí Komise 2000/280/ES ze dne 30. března 2000 o změně rozhodnutí 93/24/EHS a 93/244/EHS a o dalších zárukách ohledně Aujeszkyho choroby u prasat, která jsou určena pro regiony Francie a Německa prosté této choroby [2], by mělo být začleněno do Dohody.

(3) Rozhodnutí Komise 2000/330/ES ze dne 18. dubna 2000, kterým se schvalují testy k detekci protilátek proti brucelóze skotu v rámci směrnice Rady 64/432/EHS [3], by mělo být začleněno do Dohody.

(4) Rozhodnutí Komise 2000/442/ES ze dne 11. července 2000, kterým se podruhé mění rozhodnutí 1999/466/ES a 1999/467/ES, kterými se stádům skotu některých členských států nebo regionů členských států uděluje status stád úředně prostých brucelózy a status stád úředně prostých tuberkulózy [4], by mělo být začleněno do Dohody.

(5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/15/ES ze dne 10. dubna 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [5], by měla být začleněna do Dohody.

(6) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/20/ES ze dne 16. května 2000, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství [6], by měla být začleněna do Dohody.

(7) Toto rozhodnutí by se nemělo vztahovat Island a Lichtenštejnsko,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

V kapitole I přílohy I Dohody se části 4.1 a 4.2 mění takto:

1. V bodě 1 (směrnice Rady 64/432/EHS) části 4.1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— 32000 L 0015: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/15/ES ze dne 10. dubna 2000 (Úř. věst. L 105, 3.5.2000, s. 34);

— 32000 L 0020: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/20/ES ze dne 16. května 2000 (Úř. věst. L 163, 4.7.2000, s. 35)."

2. V bodech 9 (rozhodnutí Komise 93/24/EHS) a 19 (rozhodnutí Komise 93/244/EHS) části 4.2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32000 D 0280: rozhodnutí Komise 2000/280/ES ze dne 30. března 2000 (Úř. věst. L 92, 13.4.2000, s. 24)."

3. V bodech 45 (rozhodnutí Komise 1999/467/ES) a 46 (rozhodnutí Komise 1999/466/ES) části 4.2 se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— 32000 D 0442: rozhodnutí Komise 2000/442/ES ze dne 11. července 2000 (Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 51)."

4. V části 4.2 se za bod 54 (rozhodnutí Komise 2000/258/ES) vkládá nový bod, který zní:

"55. 32000 D 0330: Rozhodnutí Komise 2000/330/ES ze dne 18. dubna 2000, kterým se schvalují testy k detekci protilátek proti brucelóze skotu v rámci směrnice Rady 64/432/EHS (Úř. věst. L 114, 13.5.2000, s. 37)".

Článek 2

Znění rozhodnutí 2000/280/ES, 2000/330/ES, 2000/442/ES a směrnic 2000/15/ES a 2000/20/ES v norském jazyce, které má být zveřejněno v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství, je platné.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 24. listopadu 2001 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [7].

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 23. listopadu 2001.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

E. Bull

[1] Úř. věst. L 322, 6.12.2001, s. 6.

[2] Úř. věst. L 92, 13.4.2000, s. 24.

[3] Úř. věst. L 114, 13.5.2000, s. 37.

[4] Úř. věst. L 176, 15.7.2000, s. 51.

[5] Úř. věst. L 105, 3.5.2000, s. 34.

[6] Úř. věst. L 163, 4.7.2000, s. 35.

[7] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------