22000D1214(14)Úřední věstník L 315 , 14/12/2000 S. 0030 - 0031


Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP

č. 84/2000

ze dne 2. října 2000,

kterým se mění Protokol 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru ve znění Protokolu o úpravě Dohody o Evropském hospodářském prostoru (dále jen "Dohoda"), a zejména s ohledem na články 86 a 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Protokol 31 k Dohodě byl změněn rozhodnutím Smíšeného výboru EHP č. 37/2000 ze dne 31. března 2000 [1].

(2) Je vhodné rozšířit spolupráci smluvních stran Dohody, aby zahrnovala síť epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství (rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES [2]).

(3) Protokol 31 k Dohodě by proto měl být změněn tak, aby umožňoval tuto rozšířenou spolupráci od 1. ledna 2000,

ROZHODL TAKTO:

Článek 1

Článek 16 protokolu 31 k Dohodě mění takto:

1. V odstavci 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

398 D 2119 : rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 2119/98/ES ze dne 24. září 1998 o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství (Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 1)."

2. Odstavec 2 se nahrazuje tímto:"Státy EFTA se účastní programů a akcí Společenství uvedených v odst. 1 prvních třech odrážkách od 1. ledna 1996, programu uvedeného v odst. 1 čtvrté odrážce od 1. ledna 1997, programu uvedeného v odst. 1 páté odrážce od 1. ledna 1998 a programů uvedených v odst. 1 šesté, sedmé, osmé a deváté odrážce od 1. ledna 2000."

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 3. října 2000 za předpokladu, že Smíšenému výboru EHP jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody [3].

Použije se ode dne 1. ledna 2000.

Článek 3

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP Úředního věstníku Evropských společenství.

V Bruselu dne 2. října 2000.

Za Smíšený výbor EHP

předseda

G. S. Gunnarsson

[1] Úř. věst. L 141, 15.6.2000, s. 65.

[2] Úř. věst. L 268, 3.10.1998, s. 1.

[3] Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.

--------------------------------------------------