21998A0624(01)Úřední věstník L 181 , 24/06/1998 S. 0003 - 0048


Dohoda o partnerství a spolupráci

mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy a Moldavskou republikou [1]

DOHODA O PARTNERSTVÍ A SPOLUPRÁCI,

kterou se zakládá partnerství mezi Evropským společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Moldavskou republikou na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

SPOJENÉ KRÁLOVSÁTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

(dále jen "členské státy"), a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGI,

(dále jen "Společenství"),

na jedné straně

a MOLDAVSKÁ REPUBLIKA

na straně druhé,

PAMĚTLIVY vazeb mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Moldavskou republikou a společně sdílených hodnot,

UZNÁVAJÍCE, že Společenství a Moldavská republika si přejí posílit tyto vazby a vytvořit partnerství a spolupráci, které by upevnily a rozšířily vztahy navázané v minulosti, zejména Dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou dne 18. prosince 1989,

BEROUCE V ÚVAHU závazek Společenství a jeho členských států a Moldavské republiky upevňovat politické a hospodářské svobody, které tvoří samotný základ partnerství,

BEROUCE V ÚVAHU závazek stran podporovat mezinárodní mír a mezinárodní bezpečnost a mírové řešení sporů a spolupracovat za tímto účelem v rámci Organizace spojených národů a Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě,

VZHLEDEM k pevnému odhodlání Společenství a jeho členských států a Moldavské republiky naplňovat v plném rozsahu všechny zásady a ustanovení obsažené v Závěrečném aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE), v závěrečných dokumentech z následných zasedání v Madridu a ve Vídni, v dokumentu bonnské konference KBSE o hospodářské spolupráci, v Pařížské chartě pro novou Evropu a v helsinském dokumentu KBSE 1992 pod názvem "Výzvy ke změně",

UZNÁVAJÍCE v této souvislosti, že podpora nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Moldavské republiky přispěje k zachování míru a stability v regionu střední a východní Evropy a na evropském kontinentu jako celku,

POTVRZUJÍCE oddanost Společenství a jeho členských států a Moldavské republiky Evropské energetické chartě a prohlášení z konference v Lucernu z dubna 1993,

PŘESVĚDČENY o prvořadé důležitosti právního státu a dodržování lidských práv, zejména práv menšin, vytvoření pluralitního systému se svobodnými a demokratickými volbami a ekonomické liberalizace zaměřené na vytvoření tržního hospodářství,

UZNÁVAJÍCE úsilí Moldavské republiky o vytvoření politického a ekonomického systému, který respektuje právní řád a lidská práva, včetně práv osob patřících k menšinám, a to, že v Moldavské republice funguje pluralitní systém se svobodnými a demokratickými volbami a je zajištěna ekonomická liberalizace,

PŘESVĚDČENY, že plné uplatňování této dohody o partnerství a spolupráci je jednak závislé na pokračování a dosažení politických, hospodářských a právních reforem v Moldavské republice a na zavádění faktorů, které jsou nezbytné pro spolupráci, zejména v souvislosti se závěry bonnské konference KBSE, a jednak k nim rovněž přispívá,

PŘEJÍCE SI v oblastech, na které se vztahuje tato dohoda, povzbuzovat proces regionální spolupráce se sousedními zeměmi za účelem podpory prosperity a stability v regionu,

PŘEJÍCE SI zahájit a rozvíjet pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu,

BEROUCE V ÚVAHU ochotu Společenství poskytnout potřebnou hospodářskou spolupráci a technickou pomoc,

MAJÍCE NA ZŘETELI prospěšnost dohody pro postupné prohloubení přátelských vztahů mezi Moldavskou republikou a širší zónou spolupráce v Evropě a v sousedních regionech, jakož i její postupné zapojení do otevřeného mezinárodního systému,

BEROUCE V ÚVAHU závazek stran liberalizovat obchod na základě zásad obsažených ve Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT),

VÍTAJÍCE A UZNÁVAJÍCE význam úsilí Moldavské republiky, které se zaměřuje na přechod jejího hospodářství od země se státem řízenou ekonomikou a centrálně plánovaným hospodářstvím k tržnímu hospodářství,

VĚDOMY SI potřeby zlepšit podmínky, které ovlivňují podnikání a investice a podmínky v oblastech jako usazování společností, zaměstnanost, poskytování služeb a pohyb kapitálu,

PŘESVĚDČENY o tom, že tato dohoda vytvoří nové klima pro jejich hospodářské vztahy, a zejména pro rozvoj obchodu a investic, které jsou nezbytné pro ekonomickou restrukturalizaci a technickou modernizaci,

PŘEJÍCE SI zahájit úzkou spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí, přičemž berou v úvahu vzájemnou závislost stran v této oblasti,

PŘEJÍCE SI rozvíjet kulturní spolupráci a výměnu informací,

SE DOHODLY NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

Tímto se zakládá partnerství mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na druhé straně. Cíle tohoto partnerství jsou:

- poskytnout vhodný rámec pro politický dialog mezi stranami, který umožňuje rozvoj úzkých politických vztahů,

- podporovat obchod, investice a harmonické hospodářské vztahy mezi stranami, a tím podpořit jejich udržitelný hospodářský rozvoj,

- vytvořit základ pro spolupráci v oblasti legislativní, hospodářské, sociální, finanční a kulturní,

- podporovat úsilí Moldavské republiky při upevňování její demokracie a při rozvoji jejího hospodářství a dokončení přechodu k tržnímu hospodářství.

HLAVA I

OBECNÉ ZÁSADY

Článek 2

Dodržování demokracie, zásad mezinárodního práva a lidských práv, jak jsou vymezeny především Helsinským závěrečným aktem a Pařížskou chartou pro novou Evropu, a dodržování zásad tržního hospodářství, vyjádřených zejména v dokumentech bonnské konference KBSE, je základem vnitřní a zahraniční politiky stran a představuje zásadní prvek partnerství a této dohody.

Článek 3

Strany se domnívají, že je pro jejich budoucí prosperitu a stabilitu nezbytné, aby nové nezávislé státy vzniklé rozpuštěním Svazu sovětských socialistických republik (dále jen "nezávislé státy bývalého Sovětského svazu") udržovaly a rozvíjely vzájemnou spolupráci v souladu se zásadami Helsinského závěrečného aktu a s mezinárodním právem a v duchu dobrých sousedských vztahů, a pro podporu tohoto procesu vyvinou veškeré úsilí.

Článek 4

Strany se zavazují, že podle pokroků Moldavské republiky v procesu hospodářských reforem posoudí další rozpracování odpovídajících hlav této dohody, zejména hlavy III a článku 48, s úmyslem vytvořit mezi sebou zónu volného obchodu. Rozpracování může stranám doporučit Rada pro spolupráci uvedená v článku 82. Takové rozpracování vstupuje v platnost jedině na základě dohody mezi stranami v souladu s jejich vlastními postupy. Strany se v roce 1998 navzájem konzultují za účelem zjištění, zda okolnosti, zejména pokroky Moldavské republiky při hospodářských tržně orientovaných reformách a tamější vládnoucí hospodářské podmínky, umožňují zahájení jednání o vytvoření zóny volného obchodu.

Článek 5

Strany se zavazují, že společně a po vzájemné dohodě prozkoumají změny, které může být vhodné učinit v jakékoli části dohody vzhledem ke změnám okolností, a zejména vzhledem k situaci vzniklé v důsledku přistoupení Moldavské republiky ke GATT. První přezkum se uskuteční tři roky po vstupu dohody v platnost nebo jakmile se Moldavská republika stane smluvní stranou GATT, podle toho, co nastane dříve.

HLAVA II

POLITICKÝ DIALOG

Článek 6

Mezi stranami se zavádí pravidelný politický dialog, který mají v úmyslu rozvíjet a prohlubovat. Doprovází a upevňuje sbližování mezi Společenstvím a Moldavskou republikou, podporuje politické a hospodářské změny probíhající v této zemi a přispívá k vytváření nových forem spolupráce. Politický dialog:

- posiluje vazby mezi Moldavskou republikou a Společenstvím a jeho členskými státy, a tím i společenstvím demokratických národů. Hospodářské sbližování dosažené na základě této dohody povede k intenzivnějším politickým vztahům,

- povede k rostoucímu sbližování postojů k mezinárodním otázkám společného zájmu, a tím zvýší bezpečnost a stabilitu,

- předpokládá, že strany budou usilovat o spolupráci v otázkách významných pro posilování stability a bezpečnosti v Evropě, dodržování zásad demokracie a respektování a podporu lidských práv, zejména práv menšin, a v případě potřeby o těchto otázkách pořádají konzultace.

Článek 7

Na úrovni ministrů probíhá politický dialog v rámci Rady pro spolupráci a při dalších příležitostech podle vzájemné dohody.

Článek 8

Další postupy a mechanismy politického dialogu zavedou stranami především v těchto formách:

- pravidelná setkání na úrovni vyšších úředníků mezi zástupci Moldavské republiky a zástupci Společenství,

- plné využívání diplomatické cesty mezi stranami, včetně vhodných kontaktů na dvoustranné i mnohostranné úrovni, jako například při zasedáních Organizace spojených národů či KBSE,

- výměna informací v záležitostech oboustranného zájmu, které se týkají politické spolupráce v Evropě,

- jakékoli jiné prostředky, které mohou přispět k upevnění a rozvoji politického dialogu.

Článek 9

Na parlamentní úrovni probíhá politický dialog v rámci Parlamentního výboru pro spolupráci zřízeného článkem 87.

HLAVA III

OBCHOD SE ZBOŽÍM

Článek 10

1. Strany si vzájemně udělí doložku nejvyšších výhod ve všech oblastech, které se týkají:

- dovozních a vývozních cel a poplatků, včetně metod výběru těchto cel a poplatků,

- ustanovení o celním odbavení, tranzitu, skladech a překládce,

- daní a ostatních vnitrostátních poplatků jakéhokoliv druhu, které se přímo nebo nepřímo vztahují na dovážené zboží,

- způsobů platby a převodu těchto plateb,

- předpisů upravujících prodej, nákup, dopravu, distribuci a používání zboží na vnitrostátním trhu.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na:

a) výhody poskytnuté s cílem vytvořit celní unii nebo zónu volného obchodu nebo na základě vytvoření takové unie nebo zóny;

b) výhody poskytnuté určitým zemím v souladu s pravidly GATT a s dalšími mezinárodními dohodami ve prospěch rozvojových zemí;

c) výhody poskytnuté sousedním zemím za účelem usnadnění příhraničního styku.

3. Odstavec 1 a čl. 11 odst. 3 se nepoužijí během přechodného období, které končí dnem přistoupení Moldavské republiky ke GATT nebo dnem 31. prosince 1998, nastane-li dříve, pro výhody stanovené v příloze I, které Moldavská republika poskytuje jiným nezávislým státům bývalého Sovětského svazu a které předcházejí dni vstupu dohody v platnost.

Článek 11

1. Strany souhlasí s tím, že zásada svobody tranzitu zboží je nezbytnou podmínkou pro dosažení cílů této dohody.

2. V této souvislosti každá strana zajistí přes své území neomezený tranzit zboží pocházejícího z celního území nebo určeného pro celní území druhé strany.

3. Mezi oběma stranami platí pravidla stanovená v čl. v odst. 2, 3, 4 a 5 GATT.

4. Pravidly stanovenými v tomto článku nejsou dotčena zvláštní pravidla dohodnutá mezi stranami, která platí pro zvláštní odvětví, zejména dopravu, nebo zvláštní výrobky.

Článek 12

Aniž jsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z mezinárodních smluv o dočasném dovozu zboží, jimiž jsou obě strany vázány, poskytne kromě toho každá strana druhé straně osvobození od dovozních cel a poplatků na dočasně dovezené zboží, a to v případech a podle postupů stanovených jakoukoliv jinou mezinárodní smlouvou v této oblasti, kterou je strana vázána, a v souladu se svými právními předpisy. Je třeba vzít v úvahu podmínky, za nichž dotyčná strana přijala závazky vyplývající z takové smlouvy.

Článek 13

Zboží pocházející z Moldavské republiky a ze Společenství se dováží do Společenství a Moldavské republiky bez množstevních omezení, aniž jsou dotčeny články 17, 20, 21, ustanovení přílohy II této dohody a články 77, 81, 244, 249 a 280 aktu o přistoupení Španělska a Portugalska k Evropskému společenství.

Článek 14

1. Výrobky území jedné strany dovážené na území druhé strany nepodléhají, přímo nebo nepřímo, daním ani jiným vnitrostátním poplatkům jakéhokoli druhu vyšším než ty, které se uplatňují, přímo nebo nepřímo, na podobné domácí výrobky.

2. Kromě toho se těmto výrobkům poskytuje zacházení neméně příznivé než to, které se poskytuje podobným výrobkům vnitrostátního původu, pokud jde o veškeré právní a správní předpisy a podmínky ovlivňující jejich vnitřní prodej, nabízení za účelem prodeje, nákup, dopravu, distribuci nebo použití. Tento odstavec nebrání použití rozdílných vnitřních poplatků za dopravu, které vycházejí výhradně z hospodářského provozu dopravních prostředků, a nikoli ze státní příslušnosti výrobku.

Článek 15

Mezi stranami se použijí tyto články GATT obdobně:

1. čl. VII odst. 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d, 5;

2. článek VIII;

3. článek IX;

4. článek X.

Článek 16

Obchod se zbožím se mezi stranami uskutečňuje za tržní ceny.

Článek 17

1. Pokud je určitý výrobek dovážen na území jedné ze stran v takovém zvýšeném množství nebo za takových podmínek, že to způsobuje nebo hrozí způsobit újmu domácím výrobcům podobných nebo přímo si konkurujících výrobků, mohou Společenství nebo Moldavská republika, podle toho, které strany se tato situace týká, přijmout vhodná opatření v souladu s následujícími podmínkami a postupy.

2. Před přijetím jakýchkoli opatření nebo v případech, na něž je použitelný odstavec 4, jakmile je to možné, poskytne Společenství nebo Moldavská republika Výboru pro spolupráci náležité informace za účelem nalezení řešení přijatelného pro obě strany.

3. Jestliže strany nedosáhnou dohody na základě takových konzultací do 30 dnů po informování Výboru pro spolupráci o akcích za účelem vyřešení situace, může strana, která požádala o konzultace, omezit dovoz dotyčných výrobků nebo přijmout jiná vhodná opatření v takovém rozsahu a po takovou dobu, jaká je nezbytná pro zabránění škodě nebo pro její napravení.

4. Za kritických okolností, kdy by odklad způsobil těžko napravitelné škody, mohou strany přijmout opatření před uskutečněním konzultací, avšak za podmínky, že konzultace budou navrženy bezprostředně po přijetí těchto opatření.

5. Při výběru opatření podle tohoto článku upřednostní strany taková opatření, která co nejméně narušují dosažení cílů této dohody.

Článek 18

Nic v této hlavě, a zejména v článku 17, žádným způsobem neovlivňuje ani se nedotýká přijetí antidumpingových nebo vyrovnávacích opatření v souladu s článkem VI GATT, s Dohodou o provádění článku VI GATT, s Dohodou o výkladu a provádění článků VI, XVI a XXIII GATT nebo se souvisejícími vnitrostátními právními předpisy kteroukoliv ze stran.

Pokud jde o antidumpingové a antisubvenční šetření, souhlasí obě strany s tím, že prozkoumají informace předložené druhou strany a oznámí dotyčným zúčastněným osobám základní skutečnosti a kritéria, na jejichž základě se má provést konečné rozhodnutí. Před uvalením konečných antidumpingových nebo vyrovnávacích cel učiní strany vše, co je v jejich silách, aby dosáhly konstruktivního řešení problému.

Článek 19

Tato dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží odůvodněné veřejnou mravností, veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností, ochranou zdraví a života lidí a zvířat nebo ochranou rostlin, ochranou přírodních zdrojů, ochranou národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochranou duševního, průmyslového nebo obchodního vlastnictví nebo předpisy týkajícími se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi stranami.

Článek 20

Tato hlava se nevztahuje na obchod s textilními výrobky kapitol 50 až 63 kombinované nomenklatury. Obchod s těmito výrobky upravuje samostatná dohoda parafovaná dne 14. května 1993 a prozatímně používaná od 1. ledna 1993.

Článek 21

1. Obchod s výrobky, na které se vztahuje Smlouva o založení Evropského společenství uhlí a oceli, se řídí touto hlavou, kromě článku 13.

2. Zřizuje se kontaktní skupina pro otázky uhlí a oceli, která se skládá ze zástupců Společenství na jedné straně a ze zástupců Moldavské republiky na druhé straně.

Kontaktní skupina si pravidelně vyměňuje informace o všech otázkách souvisejících s uhlím a ocelí, které jsou předmětem zájmu obou stran.

Článek 22

Obchod s jaderným materiálem se uskutečňuje podle Smlouvy o založení Evropské společenství pro atomovou energii. V případě nutnosti bude obchod s jaderným materiálem podléhat ustanovením zvláštní dohody, která bude uzavřena mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii a Moldavskou republikou.

HLAVA IV

USTANOVENÍ O PODNIKÁNÍ A INVESTICÍCH

KAPITOLA I

PRACOVNÍ PODMÍNKY

Článek 23

1. S výhradou právních předpisů, podmínek a postupů platných v každém členském státě usilují Společenství a členské státy o to, aby zajistily, že moldavští státní příslušníci dovoleně zaměstnaní na území členského státu nebudou diskriminováni na základě státní příslušnosti ve srovnání s vlastními státními příslušníky dotčeného členského státu, pokud jde o pracovní podmínky, odměnu nebo propuštění ze zaměstnání.

2. S výhradou právních předpisů, podmínek a postupů platných v Moldavské republice usiluje Moldavská republika o to, aby zajistila, že státní příslušníci členského státu dovoleně zaměstnaní na jejím území nebudou diskriminováni na základě státní příslušnosti ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky, pokud jde o pracovní podmínky, odměnu nebo propuštění ze zaměstnání.

Článek 24

Koordinace sociálního zabezpečení

Strany uzavřou dohody za účelem:

i) přijetí, s výhradou podmínek a úprav použitelných v každém členském státě, opatření nezbytných pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení pro pracovníky moldavské státní příslušnosti zákonně zaměstnané na území členského státu. Tato opatření zejména zajistí, že:

- veškerá pojistná období, doby zaměstnání nebo pobytu získané takovými pracovníky v různých členských státech se sčítají dohromady pro účely starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, jakož i pro účely lékařské péče,

- veškeré důchody starobní, pozůstalostní, v důsledku pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nebo invalidity z nich vyplývající, s výjimkou bezpříspěvkových požitků, jsou volně převoditelné v kurzu použitelném podle právních předpisů dlužícího členského státu nebo států,

ii) přijetí, s výhradou podmínek a úprav použitelných v Moldavské republice, opatření nezbytných pro poskytnutí pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou zákonně zaměstnáni v Moldavské republice, zacházení podobného tomu, které je uvedeno v bodě i) druhé odrážce.

Článek 25

Opatření, která je třeba přijmout v souladu s článkem 24 této dohody, se nedotýkají práv nebo povinností vyplývajících z dvoustranných dohod mezi členskými státy a Moldavskou republikou, zajišťují-li tyto dohody státním příslušníkům členských států nebo Moldavské republiky příznivější zacházení.

Článek 26

Rada pro spolupráci posoudí, které společné kroky mohou být podniknuty za účelem kontroly nedovoleného přistěhovalectví, a přitom zohlední zásadu a praxi zpětného přijetí.

Článek 27

Rada pro spolupráci posoudí, jakým způsobem lze zlepšit pracovní podmínky podnikatelů v souladu s mezinárodními závazky stran, zejména závazky uvedenými v dokumentu bonnské konference KBSE.

Článek 28

Rada pro spolupráci vydává doporučení pro provádění článků 23, 26 a 27.

KAPITOLA II

PODMÍNKY PRO USAZOVÁNÍ A ČINNOST SPOLEČNOSTÍ

Článek 29

1. a) Společenství a jeho členské státy poskytnou při usazování moldavských společností na svém území v souladu se svými právními a správními předpisy zacházení, které není méně příznivé než zacházení poskytované společnostem kterékoliv třetí země.

b) Aniž jsou dotčeny výhrady uvedené v příloze IV, poskytnou Společenství a jeho členské státy pro činnost dceřiných společností moldavských společností usazených na svém území zacházení, které není méně příznivé než zacházení poskytované pro činnost společností Společenství, a to v souladu se svými právními a správními předpisy.

c) Společenství a jeho členské státy poskytnou pro činnost poboček moldavských společností usazených na svém území zacházení, které není méně příznivé než zacházení poskytované pro činnost poboček společností z kterékoliv třetí země, a to v souladu se svými právními a správními předpisy.

2. a) Aniž jsou dotčeny výhrady uvedené v příloze V, poskytne Moldavská republika při usazování podniků Společenství zacházení, které není méně příznivé než to, které poskytuje moldavským společnostem nebo společnostem kterékoliv třetí země, podle toho, které z nich je příznivější, a to v souladu se svými právními a správními předpisy.

b) Moldavská republika poskytne dceřiným společnostem a pobočkám společností ze Společenství zastoupeným na jejím území, pokud se týká jejich obchodní činnosti, zacházení podle svých právních a správních předpisů, které je neméně výhodné než zacházení poskytované jejím společnostem nebo pobočkám anebo společnostem nebo pobočkám kterékoliv třetí země, podle toho, které z nich je příznivější.

3. Odstavce 1 a 2 nelze použít k obcházení právních a správních předpisů jedné strany použitelných na přístup dceřiných společností podniků druhé strany usazených na území takové první strany k určitým odvětvím nebo činnostem.

Ze zacházení uvedeného v odstavcích 1 a 2 mají prospěch společnosti usazené ve Společenství a v Moldavské republice ke dni vstupu v platnost této dohody a společnosti usazené po tomto dni od okamžiku usazení.

Článek 30

1. Aniž je dotčen článek 101, nevztahuje se článek 29 na leteckou, vnitrozemskou vodní a námořní dopravu.

2. Pokud jde však o činnosti, které provozují lodní dopravci při poskytování služeb mezinárodní námořní dopravy, včetně kombinované dopravy, která zahrnuje námořní dopravu, umožní každá strana společnostem druhé strany podnikatelskou přítomnost na svém území formou dceřiných společností nebo poboček, a to za podmínek usazování a činnosti, které nejsou méně příznivé než podmínky, které poskytuje svým vlastním společnostem nebo dceřiným společnostem či pobočkám společností kterékoliv třetí země, podle toho, které z nich jsou výhodnější.

Mezi tyto činnosti patří mimo jiné:

a) uvádění na trh a prodej služeb námořní dopravy a souvisejících služeb prostřednictvím přímého styku se zákazníky, od cenových nabídek až po fakturaci, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby poskytovány nebo nabízeny samotným dodavatelem služeb nebo je poskytují dodavatelé služeb, se kterými má prodejce služeb uzavřeny stálé obchodní dohody;

b) nákup a využívání všech dopravních nebo souvisejících služeb, včetně služeb všech druhů vnitrostátní dopravy, zejména vnitrozemské vodní, silniční a železniční dopravy, které jsou nezbytné pro zajištění integrovaných služeb, a to na vlastní účet nebo na účet zákazníků (a k dalšímu prodeji zákazníkům);

c) příprava podkladů pro přepravní, celní nebo jiné doklady týkající se původu a povahy přepravovaného zboží;

d) poskytování obchodních informací všemi prostředky, včetně počítačových informačních systémů a elektronické výměny dat (s výhradou nediskriminačních omezení v oblasti telekomunikací);

e) uzavírání obchodních dohod, včetně kapitálové účasti a zaměstnávání pracovníků vybraných na místě (nebo zahraničních pracovníků s výhradou příslušných ustanovení této dohody) s místním lodním dopravcem;

f) jednání jménem společností, mimo jiné při organizování zastávek plavidla nebo, je-li to třeba, při převzetí nákladu.

Článek 31

Pro účely této dohody se:

a) "společností Společenství", popř. "moldavskou společností", rozumí obchodní společnost, která byla založena v souladu s právními předpisy členského státu, popř. Moldavské republiky, a která má své sídlo, správní ústředí nebo hlavní provozovnu na území Společenství, popř. na území Moldavské republiky. Pokud však společnost založená v souladu s právními předpisy členského státu, popř. Moldavské republiky, má na území Společenství, popř. Moldavské republiky, pouze své sídlo, považuje se za společnost Společenství, popř. moldavskou společnost, pokud má její činnost skutečnou a nepřetržitou vazbu s hospodářstvím jednoho z členských států, popř. Moldavské republiky;

b) "dceřinou společností" rozumí společnost, která je první společností účinně ovládána;

c) "pobočkou" společnosti rozumí provozovna, která nemá právní subjektivitu, budí dojem trvalosti, např. jako rozšíření mateřské společnosti, má své vedení a je materiálně vybavena pro sjednávání obchodů se třetími osobami, takže tyto osoby, ačkoliv vědí, že v případě potřeby existuje právní vazba s mateřskou společností, jejíž správní ústředí se nachází v zahraničí, nemusí jednat přímo s touto mateřskou společností, ale mohou uzavírat obchody v provozovně, která je rozšířením mateřské společnosti;

d) "usazováním" rozumí právo společností Společenství nebo moldavských společností, jak jsou vymezeny v písmenu a), zahájit hospodářskou činnost vytvořením dceřiných společností a poboček v Moldavské republice nebo ve Společenství;

e) "činností" rozumí vykonávání hospodářských činností;

f) "hospodářskými činnostmi" rozumějí průmyslové nebo obchodní činnosti a výkon svobodných povolání.

Pokud jde o mezinárodní námořní dopravu, včetně kombinované dopravy, která se zčásti skládá z dopravy námořní, státní příslušníci členských států, popř. Moldavské republiky, usazení mimo Společenství, popř. Moldavskou republiku, a společnosti provozující lodní dopravu usazené mimo Společenství, popř. Moldavskou republiku, a ovládané státními příslušníky členského státu, popř. státními příslušníky Moldavské republiky, požívají výhod plynoucích z této kapitoly a z kapitoly III, pokud jsou jejich plavidla registrovaná v tomto členském státě, popř. v Moldavské republice, v souladu s odpovídajícími právními předpisy těchto států.

Článek 32

1. Bez ohledu na další ustanovení této dohody se straně nebrání v tom, aby přijala ochranná opatření, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, pojistníků nebo osob, vůči nimž má poskytovatel finančních služeb fiduciární povinnost, či opatření pro zajištění integrity a stability finančního systému. V případech, kdy tato opatření nejsou v souladu s ustanoveními této dohody, nesmějí být používána jako prostředek, jak se vyhnout závazkům strany vyplývajícím z této dohody.

2. Žádné ustanovení této dohody nelze vykládat tak, že by strana měla povinnost zveřejnit informace o obchodech a účetnictví jednotlivých zákazníků nebo jakékoliv důvěrné nebo chráněné informace, které mají veřejné subjekty.

Článek 33

Ustanovení této dohody nebrání tomu, aby strana přijala opatření nezbytná k tomu, aby zabránila obcházení svých opatření ohledně přístupu třetích zemí na svůj trh za pomoci ustanovení této dohody.

Článek 34

1. Bez ohledu na kapitolu I této hlavy je společnost Společenství usazená na území Moldavské republiky, popř. moldavská společnost usazená na území Společenství, oprávněna zaměstnávat nebo mít zaměstnány prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností nebo poboček, v souladu s právními předpisy platnými v hostitelské zemi usazení, na území Moldavské republiky nebo Společenství, zaměstnance, kteří jsou státními příslušníky členských států Společenství nebo Moldavské republiky, za předpokladu, že takoví zaměstnanci jsou klíčovým personálem, jak je definován v odstavci 2, a že jsou zaměstnáni výhradně těmito společnostmi, dceřinými společnostmi nebo pobočkami. Povolení k pobytu a pracovní povolení platí pro tyto zaměstnance pouze po dobu výkonu tohoto zaměstnání.

2. Klíčovým personálem výše uvedených společností (dále jen "organizace") jsou "osoby převedené v rámci společnosti", jak jsou vymezeny v písmenu c) a které náležejí do následujících kategorií, a to za předpokladu, že organizace je právnickou osobou a že dotčené osoby jí byly zaměstnány nebo byly společníky (nikoliv většinovými akcionáři) této organizace alespoň po dobu jednoho roku před tímto převedením:

a) vedoucí pracovníci organizace, kteří především řídí podnik a kteří jsou pod obecným dohledem a vedením představenstva či akcionářů nebo rovnocenných osob a jejichž úkoly spočívají v:

- řízení podniku, jeho oddělení či útvaru,

- dohledu nad prací a kontroly práce ostatních kontrolních, odborných nebo vedoucích zaměstnanců,

- osobním oprávnění přijímat a propouštět zaměstnance nebo doporučovat jejich přijetí a propuštění a v přijímání jiných opatření ohledně zaměstnanců;

b) osoby pracující v organizaci, které mají mimořádné znalosti nepostradatelné pro služby poskytované podnikem, jeho výzkumné vybavení, technologie nebo řízení. Posouzení těchto znalostí může odrážet kromě znalostí specifických pro podnik také vysokou úroveň kvalifikace související s druhem práce, který vyžaduje zvláštní technické znalosti, včetně členství v profesích vyžadujících povolení;

c) "osobou převedenou v rámci společnosti" se rozumí fyzická osoba, která pracuje v organizaci na území strany a která je dočasně převedena v souvislosti s výkonem hospodářských činností na území druhé strany; dotčená organizace musí mít hlavní provozovnu na území strany a převedení se musí uskutečnit do podniku (pobočky, dceřiné společnosti) této organizace skutečně provádějícího podobné hospodářské činnosti na území druhé strany.

Článek 35

1. Strany vynaloží veškeré úsilí, aby se vyhnuly přijímání takových opatření nebo vykonávání takových činností, které by zpřísnily podmínky pro usazování a činnost společností obou stran navzájem ve srovnání se situací existující ke dni předcházejícímu dni podpisu této dohody.

2. Tento článek se nedotýká článku 43: případy uvedené v článku 43 se řídí výlučně jeho ustanoveními.

3. V duchu partnerství a spolupráce a v souvislosti s článkem 50 informuje moldavská vláda Společenství o svých záměrech předložit nové právní předpisy nebo přijmout nové správní předpisy, jež mohou zpřísnit podmínky pro usazování a činnost dceřiných společností a poboček společností Společenství v Moldavské republice ve srovnání se situací existující ke dni předcházejícímu dni podpisu této dohody. Společenství může od Moldavské republiky požadovat návrhy těchto právních nebo správních předpisů a vést o nich konzultace.

4. V případech, kdy by zavedení nových právních či správních předpisů v Moldavské republice zpřísnilo podmínky pro usazování společností Společenství a činnost poboček společností a dceřiných společností Společenství v Moldavské republice ve srovnání se situací existující ke dni podpisu této dohody, nebudou se tyto předpisy po dobu tří let od jejich vstupu v platnost vztahovat na dceřiné společnosti a pobočky již usazené v Moldavské republice v okamžiku vstupu tohoto předpisu v platnost.

KAPITOLA III

PŘESHRANIČNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MEZI SPOLEČENSTVÍM A MOLDAVSKOU REPUBLIKOU

Článek 36

1. V souladu s touto kapitolou se strany zavazují podniknout kroky nezbytné k tomu, aby společnostem Společenství a moldavským společnostem, které jsou usazeny na území strany, která není totožná se stranou osoby, pro niž jsou služby určeny, postupně dovolily poskytovat služby, a vezmou přitom v úvahu rozvoj odvětví služeb na území obou stran.

2. Rada pro spolupráci vydá doporučení pro provádění odstavce 1.

Článek 37

Strany spolupracují s cílem rozvíjet tržně orientované odvětví služeb v Moldavské republice.

Článek 38

1. Strany se zavazují účinně provádět zásadu neomezeného přístupu na mezinárodní námořní trh a k mezinárodní námořní dopravě na obchodním základě.

a) Výše uvedeným ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z Kodexu jednání liniových konferencí Organizace spojených národů, které platí pro jednu nebo druhou stranu této dohody. Linky, které nejsou členy konference, mohou provozovat svou činnost v soutěži s konferencí, pokud dodržují zásadu korektní hospodářské soutěže na obchodním základě.

b) Strany potvrzují svůj závazek zachovat prostředí svobodné soutěže jako základní rys obchodu s volně loženým pevným a kapalným nákladem.

2. Při provádění zásad uvedených v odstavci 1 strany:

a) nebudou od vstupu této dohody v platnost používat žádná ustanovení o sdílení nákladu, která jsou součástí dvoustranných dohod uzavřených mezi členskými státy Společenství a bývalým Sovětským svazem;

b) nezavedou do budoucích dvoustranných dohod se třetími zeměmi ujednání o sdílení nákladu, kromě výjimečných situací, kdy by společnosti provozující liniovou námořní dopravu z jedné ze stran této dohody jinak neměly účinnou příležitost ucházet se o obchod do dotyčné třetí země a z ní;

c) v budoucích dvoustranných dohodách zakáží systém sdílení nákladu v případě volně loženého pevného a kapalného nákladu;

d) při vstupu této dohody v platnost zruší všechna jednostranná opatření, správní, technické a ostatní překážky, které by mohly mít omezující nebo diskriminační účinky na svobodné poskytování služeb v mezinárodní námořní dopravě.

Každá strana mimo jiné poskytne lodím plujícím pod vlajkou druhé strany zacházení ne méně příznivé, než jaké poskytuje svým vlastním lodím, pokud jde o přístup do přístavů otevřených mezinárodnímu obchodu, používání infrastruktury a pomocných námořních služeb těchto přístavů a dále pokud jde o související poplatky a dávky, celní úlevy a přidělování kotvišť a zařízení pro nakládku a vykládku.

3. Státní příslušníci a společnosti Společenství poskytující služby mezinárodní námořní dopravy mohou svobodně poskytovat služby mezinárodní říčně-námořní dopravy na vnitrozemských vodních cestách Moldavské republiky a naopak.

Článek 39

S cílem zajistit koordinovaný rozvoj dopravy mezi stranami přizpůsobený jejich obchodním potřebám mohou být podmínky pro vzájemný přístup na trh a pro poskytování služeb v silniční, železniční a vnitrozemské vodní dopravě, a případně i v letecké dopravě, upraveny zvláštními dohodami, které budou v případě potřeby sjednány stranami, jak je uvedeno v článku 96 po vstupu této dohody v platnost.

KAPITOLA IV

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 40

1. Tato hlava se použije s výhradou omezení odůvodněných veřejným zájmem, veřejnou bezpečností nebo veřejným zdravím.

2. Nepoužije se na činnosti, které jsou na území kterékoliv strany spojeny, byť i příležitostně, s výkonem veřejné moci.

Článek 41

Pro účely této hlavy nebrání žádné ustanovení této dohody stranám v používání jejich právních a správních předpisů, které upravují vstup a pobyt, práci, pracovní podmínky, usazování fyzických osob a poskytování služeb za předpokladu, že je nebudou používat takovým způsobem, aby omezily nebo odstranily výhody vzniklé kterékoli straně na základě určitého ustanovení této dohody. Výše uvedené ustanovení se nedotýká použití článku 40.

Článek 42

Kapitoly II, III a IV se vztahují rovněž na společnosti, které jsou společně ovládány a výlučně vlastněny moldavskými společnostmi a společnostmi Společenství.

Článek 43

Zacházení ohledně odvětví nebo opatření upravených ve Všeobecné dohodě o obchodu službami (GATS), které poskytne jedna strana druhé straně podle této dohody, nesmí být jeden měsíc před dnem vstupu GATS v platnost příznivější než zacházení poskytnuté touto první stranou na základě ustanovení GATS, a to pokud jde o každé odvětví či dílčí odvětví služeb a způsob jejich poskytování.

Článek 44

Pro účely kapitol II, III a IV se nepřihlíží k zacházení poskytnutému Společenstvím, jeho členskými státy nebo Moldavskou republikou na základě závazků sjednaných v dohodách o hospodářské integraci v souladu se zásadami článku V GATS.

Článek 45

1. Doložka nejvyšších výhod udělená v souladu s touto hlavou se nevztahuje na daňová zvýhodnění, která strany poskytují nebo budou poskytovat v budoucnosti na základě dohod o zamezení dvojího zdanění nebo jiných daňových ujednání.

2. Ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že by bránila stranám podle daňových ustanovení dohod o zamezení dvojího zdanění a jiných daňových ujednání nebo podle domácích daňových předpisů přijímat nebo uplatňovat opatření zaměřená na zabránění daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti.

3. Ustanovení této hlavy nelze vykládat tak, že by při uplatňování jejich daňových předpisů bránila členským státům nebo Moldavské republice rozlišovat mezi daňovými poplatníky, nejsou ve shodné situaci, zejména pokud jde o místo pobytu.

Článek 46

Aniž je tím dotčen článek 34, žádné ustanovení kapitol II, III a IV nelze vykládat tak, že by opravňovalo:

- státní příslušníky členských států vstupovat nebo pobývat na území Moldavské republiky a státní příslušníky Moldavské republiky vstupovat nebo pobývat na území Společenství v jakémkoli postavení, zejména jako akcionář nebo společník společnosti, vedoucí pracovník nebo zaměstnanec této společnosti či dodavatel nebo příjemce služeb,

- dceřiné společnosti nebo pobočky moldavských společností ve Společenství k tomu, aby zaměstnávaly nebo daly zaměstnat na území Společenství státní příslušníky Moldavské republiky,

- dceřiné společnosti nebo pobočky společností Společenství v Moldavské republice k tomu, aby zaměstnávaly nebo daly zaměstnat na území Moldavské republiky státní příslušníky členských států,

- moldavské společnosti nebo dceřiné společnosti nebo pobočky moldavských společností ve Společenství poskytovat moldavské státní příslušníky, aby pracovali pro jiné osoby a pod jejich vedením na základě dočasných pracovních smluv,

- společnosti Společenství nebo moldavské dceřiné společnosti nebo pobočky společností Společenství poskytovat státní příslušníky členských států na základě dočasných pracovních smluv.

HLAVA V

BĚŽNÉ PLATBY A KAPITÁL

Článek 47

1. Strany se zavazují, že povolí veškeré platby na běžném účtu platební bilance ve volně směnitelné měně mezi rezidenty Společenství a Moldavské republiky spojené s pohybem zboží, služeb nebo osob prováděným v souladu s touto dohodou.

2. Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost strany zajistí volný pohyb kapitálu týkající se přímých investic uskutečněných ve společnostech, které byly založeny v souladu s právními předpisy hostitelské země, investic uskutečněných v souladu s kapitolou II hlavy IV a likvidace a repatriace těchto investic a veškerého zisku z nich pocházejícího.

3. Aniž je tím dotčen odstavec 2 nebo 5, počínaje vstupem této dohody v platnost nebudou zaváděna nová devizová omezení v souvislosti s pohybem kapitálu a běžnými platbami s ním spojenými mezi rezidenty Společenství a Moldavské republiky a nedojde ke zpřísnění platných předpisů.

4. Strany povedou konzultace za účelem usnadnění pohybu druhů kapitálu jiných než uvedených v odstavci 2 mezi Společenstvím a Moldavskou republikou, aby podpořily cíle této dohody.

5. Dokud nebude dosaženo plné směnitelnosti moldavské měny ve smyslu článku VIII Článků Dohody o Mezinárodním měnovém fondu (MMF), může Moldavské republika v rámci tohoto článku za výjimečných okolností uplatnit devizová omezení spojená s poskytnutím nebo přijetím krátkodobých a střednědobých finančních úvěrů, a to v takovém rozsahu, v jakém jsou tato omezení zavedena vůči Moldavské republice při poskytnutí těchto úvěrů a v jakém jsou přípustná na základě statusu Moldavská republika v MMF. Moldavská republika uplatní tato omezení nediskriminačním způsobem. Budou uplatňována tak, aby působila co nejmenší újmu této dohodě. O zavedení a o všech změnách těchto opatření informuje Moldavská republika bezodkladně Radu pro spolupráci.

6. Pokud ve výjimečných případech vzniknou nebo hrozí kvůli pohybu kapitálu mezi Společenstvím a Moldavskou republikou vážné obtíže při provádění devizové nebo měnové politiky ve Společenství nebo v Moldavské republice, může Společenství nebo Moldavská republika, aniž jsou tím dotčeny odstavce 1 a 2, na dobu nejvýše šesti měsíců přijmout ochranná opatření ohledně pohybu kapitálu mezi Společenstvím a Moldavskou republikou, jestliže tato opatření jsou bezpodmínečně nezbytná.

HLAVA VI

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ, OCHRANA DUŠEVNÍHO, PRŮMYSLOVÉHO A OBCHODNÍHO VLASTNICTVÍ A LEGISLATIVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 48

1. Strany se dohodly, že budou pracovat na nápravě nebo odstranění omezení hospodářské soutěže ze strany podniků nebo v důsledku státního zásahu, prostřednictvím použití svých právních předpisů o hospodářské soutěži nebo jinak, pokud tato omezení mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Moldavskou republikou.

2. Aby se dosáhlo cílů uvedených v odstavci 1,

2.1 strany zajistí, aby v oblasti své soudní pravomoci měly a vynucovaly právní předpisy reagující na omezení hospodářské soutěže podniky;

2.2 smluvní strany upustí od poskytování státních podpor, které zvýhodněním určitých podniků nebo produkce zboží, jež není prvotní látkou ve smyslu GATT, nebo poskytováním služeb narušují nebo hrozí narušit soutěž, pokud ovlivňují obchod mezi Společenstvím a Moldavskou republikou;

2.3 na žádost jedné strany poskytne druhá strana informace o svých systémech podpor nebo o konkrétních jednotlivých případech státní podpory. Informace, které na které se vztahují právní předpisy smluvních stran o profesním nebo obchodním tajemství, není třeba poskytovat;

2.4 smluvní strany prohlašují, pokud se týká státního obchodního monopolu, svou ochotu zajistit, aby od čtvrtého roku po vstupu této dohody v platnost byla vyloučena každá diskriminace týkající se podmínek zásobování a odbytu mezi státními příslušníky smluvních stran;

2.5 v případě veřejných podniků nebo podniků, jimž členské státy nebo Moldavské republika udělují výhradní práva, strany vyhlašují svou připravenost od čtvrtého roku ode dne vstupu této dohody v platnost zajistit, že nebude zavedeno ani zachováno žádné opatření narušující obchod mezi Společenstvím a Moldavskou republikou v míře odporující zájmům stran. Toto ustanovení nebrání plnění, podle práva nebo ve skutečnosti, konkrétních úkolů přidělených takovým podnikům;

2.6 období definovaná v odstavcích 2.4 a 2.5 lze po dohodě stran prodloužit.

3. Na žádost Společenství nebo Moldavské republiky se mohou ve Výboru pro spolupráci uskutečnit konzultace o omezeních nebo narušeních hospodářské soutěže uvedených v odstavcích 1 a 2 a o vynucování jejich pravidel hospodářské soutěže, s výhradou omezení uložených právními předpisy o zveřejňování informací, důvěrnosti a obchodním tajemství. Konzultace mohou též zahrnout otázky výkladu odstavců 1 a 2.

4. Strany, které mají zkušenosti s používáním pravidel hospodářské soutěže, věnují plnou pozornost tomu, aby druhé straně na vyžádání a v rámci dostupných zdrojů poskytla technickou pomoc při rozpracovávání a provádění pravidel hospodářské soutěže.

5. Výše uvedená ustanovení se nikterak nedotýkají práva stran použít přiměřených prostředků, zejména těch, které jsou uvedeny v článku 18, proti narušování pohybu zboží nebo služeb.

Článek 49

1. Na základě tohoto článku a přílohy III pokračuje Moldavská republika ve zlepšování ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví tak, aby do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost zajistila úroveň ochrany podobnou té, která existuje ve Společenství, včetně účinných prostředků k prosazení těchto práv.

2. Do konce pátého roku po vstupu této dohody v platnost přistoupí Moldavská republika k mnohostranným smlouvám o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, které jsou uvedeny v odstavci 1 přílohy III, jichž jsou členské státy smluvními stranami nebo které členské státy fakticky uplatňují podle odpovídajících ustanovení těchto smluv.

Článek 50

1. Strany uznávají, že důležitou podmínkou pro posílení hospodářských vztahů mezi Moldavskou republikou a Společenstvím je sblížení stávajících a budoucích právních předpisů Moldavské republiky s právem Společenství. Moldavská republika se snaží zajistit, aby její právní předpisy byly postupně slučitelné s právními předpisy Společenství.

2. Sbližování právních předpisů se týká zejména těchto oblastí: celní právo, právo obchodních společností, bankovní právo, účetnictví a daně obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana zaměstnanců na pracovišti, finanční služby, pravidla hospodářské soutěže, zadávání veřejných zakázek, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, životní prostředí, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technické předpisy a normy, právní a správní předpisy pro oblast jaderné technologie, doprava.

3. Společenství poskytne Moldavské republice technickou pomoc pro provádění těchto opatření, která může mimo jiné zahrnovat:

- výměnu odborníků,

- včasné poskytování informací, zejména o dotčených právních předpisech,

- organizování seminářů,

- vzdělávací činnosti,

- pomoc při překladech právních předpisů Společenství v dotčených odvětvích.

HLAVA VII

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 51

1. Společenství a Moldavská republika zahájí hospodářskou spolupráci s cílem přispět k procesu hospodářské reformy a obnovy a k udržitelnému rozvoji Moldavské republiky. Tato spolupráce upevní stávající hospodářské vazby ve prospěch obou stran.

2. Politiky a další opatření jsou připravovány tak, aby podpořily hospodářské a společenské reformy a restrukturalizaci hospodářského systému v Moldavské republice, a řídí se požadavky udržitelnosti a harmonického společenského rozvoje; současně se do nich v plném rozsahu začlení ohledy na životní prostředí.

3. Za tímto účelem se spolupráce soustředí zejména na průmyslovou spolupráci, podporu a ochranu investic, veřejné zakázky, normy a posuzování shody, těžbu a suroviny, vědu a techniku, všeobecné a odborné vzdělávání, zemědělství a potravinářství, energetiku, životní prostředí, dopravu, telekomunikace, finanční služby, praní peněz, měnovou politiku, regionální rozvoj, spolupráci v sociální oblasti, cestovní ruch, malé a střední podniky, informace a komunikace, ochranu spotřebitele, cla, spolupráci v oblasti statistiky, ekonomii a drogy.

4. Zvláštní pozornost je třeba věnovat opatřením, která mohou posílit spolupráci mezi nezávislými státy bývalého Sovětského svazu a ostatními sousedními zeměmi s cílem podporovat harmonický rozvoj regionu.

5. Ve vhodných případech mohou být hospodářská spolupráce a další formy spolupráce upravené v této dohodě podporovány technickou pomocí poskytnutou Společenstvím, přičemž se vezmou v úvahu odpovídající nařízení Rady Společenství týkajícím se technické pomoci nezávislým státům bývalého Sovětského svazu, priority dohodnuté v rámcovém programu týkajícím se technické pomoci, kterou poskytuje Společenství Moldavské republice, a stanovené koordinační a prováděcí postupy.

6. Rada pro spolupráci může vyslovit doporučení, pokud jde o rozvoj spolupráce v oblastech stanovených v odstavci 3.

Článek 52

Průmyslová spolupráce

1. Spolupráce se zaměří zejména na podporu:

- budování podnikatelských vztahů mezi hospodářskými subjekty obou stran, například se zřetelem na převod technologií a know-how,

- účasti Společenství na úsilí Moldavské republiky o restrukturalizaci a technickou modernizaci průmyslu,

- zlepšení řízení,

- rozvoje vhodných obchodních pravidel a praktik včetně uvádění výrobků na trh,

- ochrany životního prostředí,

- přizpůsobení struktury průmyslové výroby normám rozvinutého tržního hospodářství,

- konverze vojenskoprůmyslového komplexu.

2. Tímto článkem není dotčeno uplatňování pravidel Společenství v oblasti hospodářské soutěže, která platí pro podniky.

Článek 53

Podpora a ochrana investic

1. S přihlédnutím k pravomocem a působnosti Společenství a členských států usiluje spolupráce o vytvoření prostředí příznivého domácímu i zahraničnímu soukromému investování, především vytvořením lepších podmínek pro ochranu investic, pro převod kapitálu a výměnu informací o investičních příležitostech.

2. Mezi cíle spolupráce patří zejména:

- ve vhodných případech uzavření dohod mezi členskými státy a Moldavskou republikou o podpoře a ochraně investic,

- ve vhodných případech uzavření dohod mezi členskými státy a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění,

- vytvoření příznivých podmínek pro získání zahraničních investic do moldavského hospodářství,

- vypracování stabilního a přiměřeného obchodního práva a podmínek obchodu a výměna informací o zákonech, jiných předpisech a správních postupech v oblasti investic,

- výměna informací o investičních příležitostech, mimo jiné ve formě obchodních veletrhů, výstav, obchodních týdnů a jiných akcí.

Článek 54

Veřejné zakázky

Strany spolupracují, aby vyvinuly podmínky pro otevřené a konkurenční zadávaní zakázek na dodávky zboží a služeb, zejména prostřednictvím nabídkového řízení.

Článek 55

Spolupráce v oblasti norem a posuzování shody

1. Spolupráce mezi stranami podporuje vyrovnání s mezinárodně sjednanými kritérii, zásadami a pokyny, které se dodržují v oblasti jakosti. Požadovaná opatření usnadní pokrok směřující k vzájemnému uznávání v oblasti posuzování shody a ke zlepšení jakosti moldavských výrobků.

2. Za tímto účelem strany usilují o:

- podporu vhodné spolupráce s organizacemi a institucemi, které se specializují v těchto oblastech,

- podporu používání technických předpisů Společenství a uplatňování evropských norem a postupů posuzování shody,

- umožnění předávání zkušeností a technických informací v oblasti řízení jakosti.

Článek 56

Hornictví a suroviny

1. Strany mají za cíl zvýšit investice a obchod v oblasti hornictví a surovin.

2. Spolupráce se zaměří zejména na:

- výměnu informací o rozvoji v odvětví hornictví a v odvětví neželezných kovů,

- vytvoření právního rámce pro spolupráci,

- obchodní otázky,

- rozvíjení zákonodárných a jiných opatření v oblasti ochrany životního prostředí,

- odbornou přípravu,

- bezpečnost v těžebním průmyslu.

Článek 57

Spolupráce v oblasti vědy a techniky

1. Strany podporují spolupráci v oblasti civilního vědeckého výzkumu a technického vývoje na základě vzájemné výhodnosti a s přihlédnutím k dostupnosti zdrojů na základě přiměřeného přístupu ke svým programům a s výhradou vhodné úrovně účinné ochrany práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

2. Spolupráce v oblasti vědy a techniky zahrnuje:

- výměnu vědeckých a technických informací,

- společné činnosti v rámci vědeckého výzkumu a technického vývoje,

- činnosti odborné přípravy a programy mobility pro vědce, výzkumníky a techniky obou stran zapojené do vědeckého výzkumu a technického vývoje.

Pokud má tato spolupráce formu činností zahrnujících vzdělávání nebo odbornou přípravu, uskutečňuje se v souladu s článkem 58.

Na základě dohody mohou obě strany spolupracovat oblasti vědy a techniky jinými formami.

Při uskutečňování této spolupráce se věnuje zvláštní pozornost přesunu vědců, inženýrů, výzkumníků a techniků, kteří jsou nebo byli zapojeni do výzkumu nebo výroby zbraní hromadného ničení, do jiných odvětví.

3. Spolupráce podle tohoto článku se uskutečňuje na základě zvláštních ujednání sjednaných a uzavřených v souladu s postupy přijatými každou ze stran a obsahujících, mimo jiné, vhodná ustanovení o právech duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví.

Článek 58

Vzdělávání a odborná příprava

1. Strany spolupracují s cílem zvýšit úroveň všeobecného vzdělávání a odborné kvalifikace v Moldavské republice, a to jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru.

2. Spolupráce se zaměří zejména na:

- modernizaci systémů vyššího vzdělávání a odborné přípravy v Moldavské republice, včetně systému certifikace vysokoškolských vzdělávacích institucí a vysokoškolských diplomů,

- odbornou přípravu vedoucích pracovníků ve veřejném i soukromém sektoru a státních úředníků v prioritních oblastech, které budou určeny,

- spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a mezi vzdělávacími institucemi a podniky,

- mobilitu učitelů, absolventů škol, správních zaměstnanců, mladých vědců a výzkumníků a mladých lidí,

- podporu výuky v oblasti evropských studií v rámci příslušných institucí,

- výuku jazyků Společenství,

- postgraduální odbornou přípravu konferenčních tlumočníků,

- odbornou přípravu novinářů,

- odbornou přípravu školitelů.

3. Případná účast jedné strany v různých programech v oblasti vzdělávání a odborné přípravy druhé strany se bude posuzovat v souladu s jejími vlastními postupy a v případech potřeby se následně vytvoří institucionální rámec a plány spolupráce vycházející z účasti Moldavské republiky v programu Společenství TEMPUS.

Článek 59

Zemědělství a potravinářství

Cílem spolupráce v této oblasti je uskutečnění agrární reformy, modernizace, privatizace a restrukturalizace zemědělství, potravinářství a odvětví služeb v Moldavské republice, rozvoj domácích a zahraničních trhů pro arménské produkty za podmínek zajišťujících ochranu životního prostředí a s přihlédnutím k nezbytnosti zlepšit zabezpečení dodávek potravin a také rozvoj zemědělského průmyslu, zpracování a distribuce zemědělských produktů. Strany mají rovněž za cíl postupné sbližování moldavských norem s technickými předpisy Společenství ohledně průmyslových a zemědělských potravinářských produktů, včetně hygienických a rostlinolékařských norem.

Článek 60

Energetika

1. Spolupráce se uskutečňuje v rámci zásad tržní ekonomiky a Evropské energetické charty a rozvíjí se ve světle postupující integrace evropských energetických trhů.

2. Spolupráce mimo jiné zahrnuje:

- vliv výroby, dodávky a spotřeby energie na životní prostředí, aby se zabránilo škodám na životním prostředí vyvolaným těmito činnostmi nebo aby se tyto škody minimalizovaly,

- zlepšení kvality a bezpečnosti dodávek energie, včetně diverzifikace dodavatelů, způsobem, který je příznivý z ekonomického i ekologického hlediska,

- formulaci energetické politiky,

- zlepšení v oblasti řízení a regulace odvětví energetiky v souladu s tržní ekonomikou,

- zavedení řady institucionálních, právních, daňových a dalších podmínek, které jsou nezbytné pro podporu zvýšení obchodu a investic v odvětví energetiky,

- podporu úspor energie a energetické účinnosti,

- modernizaci energetické infrastruktury,

- zlepšení energetických technologií při dodávce a konečné spotřebě pro všechny druhy energie,

- řízení a technickou odbornou přípravu v odvětví energetiky.

Článek 61

Životní prostředí

1. Majíce na paměti Evropskou energetickou chartu a prohlášení z konference v Lucernu z dubna 1993 strany rozvíjejí a upevňují svou spolupráci v oblasti životního prostředí a zdraví obyvatelstva.

2. Spolupráce se zaměřuje na boj proti zhoršování životního prostředí a zahrnuje zejména:

- účinné sledování znečištění a hodnocení životního prostředí; systém informací o stavu životního prostředí,

- boj proti místnímu, regionálnímu a přeshraničnímu znečišťování ovzduší a vody,

- obnovu životního prostředí,

- udržitelnou, účinnou a z hlediska životního prostředí šetrnou výrobu a využití energie,

- bezpečnost průmyslových zařízení,

- klasifikaci chemikálií a bezpečné zacházení s nimi,

- kvalitu vody,

- snižování produkce odpadu, jeho recyklaci a bezpečné odstranění, provádění Basilejské úmluvy,

- dopad zemědělství, půdní eroze a chemického znečištění na životní prostředí,

- ochranu lesů,

- zachování biologické rozmanitosti, chráněných oblastí a udržitelné využívání a řízení biologických zdrojů,

- územní plánování, včetně plánování výstavby a urbanistického plánování,

- využívání ekonomických a daňových nástrojů,

- změnu globálního klimatu,

- vzdělávání v oblasti životního prostředí a uvědomělý vztah k němu,

- provádění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států, uzavřené v Espoo.

3. Spolupráce se uskutečňuje zejména prostřednictvím:

- plánování postupu v případě katastrof a jiných nouzových situací,

- výměny informací a odborníků, včetně informací a odborníků zabývajících se přenosem čistých technologií a bezpečným a životnímu prostředí příznivým využíváním biotechnologií,

- činností společného výzkumu,

- zlepšování právních předpisů sbližováním s normami Společenství,

- spolupráce na regionální úrovni, včetně spolupráce v rámci Evropské agentury pro životní prostředí, a na mezinárodní úrovni,

- rozvoje strategií, zejména týkajících se globálních a klimatických otázek a zaměřených na dosažení udržitelného rozvoje,

- studií o vlivu na životní prostředí.

Článek 62

Doprava

1. Strany rozvíjejí a upevňují svou spolupráci v oblasti dopravy.

2. Cílem této spolupráce je mimo jiné restrukturalizace a modernizace dopravních systémů a sítí v Moldavské republice, a rozvoj a případně zabezpečení slučitelnosti dopravních systémů v souvislosti s rozvojem globálnějšího dopravního systému.

Spolupráce se zaměří na:

- modernizaci řízení a provozu silniční dopravy, železnic, přístavů a letišť,

- modernizaci a rozvoj infrastruktury železnic, vodních cest, silnic, přístavů, letišť a letecké navigace, včetně modernizace hlavních tras společného zájmu a transevropských spojení pro výše uvedené druhy dopravy,

- podporu a rozvoj kombinované dopravy,

- podporu společných programů výzkumu a vývoje,

- přípravu legislativního a institucionálního rámce pro rozvoj a provádění dopravní politiky mimo jiné zaměřené na privatizaci odvětví dopravy.

Článek 63

Poštovní služby a telekomunikace

Smluvní strany v rámci svých pravomocí a působnosti rozšíří a upevní spolupráci v těchto oblastech:

- vypracování politik a pokynů pro rozvoj odvětví telekomunikací a poštovních služeb,

- formulace zásad tarifní politiky a marketingu v oblasti telekomunikací a poštovních služeb,

- podpora rozvoje projektů pro telekomunikace a poštovní služby a získávání investic,

- zvýšení účinnosti a kvality poskytování telekomunikačních a poštovních služeb, mimo jiné prostřednictvím liberalizace činností dílčích odvětví,

- pokročilé používání telekomunikací, zejména v oblasti elektronického převodu finančních prostředků,

- řízení telekomunikačních sítí a jejich optimalizace,

- vhodný regulační základ pro poskytování telekomunikačních a poštovních služeb a pro využívání spektra rádiových kmitočtů,

- odborná příprava v oblasti telekomunikačních a poštovních služeb pro činnost v tržních podmínkách.

Článek 64

Finanční služby

Cílem spolupráce je především usnadnit zapojení Moldavské republiky do všeobecně přijímaného systému vzájemného vypořádání. Technická pomoc se zaměří na:

- rozvoj bankovních a finančních služeb, rozvoj společného trhu úvěrových zdrojů, zapojení Moldavské republiky do všeobecně přijímaného systému vzájemného vypořádání,

- rozvoj systému a institucí veřejných financí v Moldavské republice, výměnu zkušeností a odbornou přípravu pracovníků v oblasti veřejných financí,

- rozvoj pojišťovacích služeb, které by mimo jiné vytvořily příznivý rámec pro účast společností Společenství při zakládání společných podniků v odvětví pojišťovnictví v Moldavské republice, jakož i rozvoj pojištění vývozních úvěrů.

Tato spolupráce přispěje zejména k rozvoji vztahů mezi Moldavskou republikou a členskými státy v odvětví finančních služeb.

Článek 65

Měnová politika

Na žádost moldavských orgánů poskytne Společenství technickou pomoc určenou na podporu úsilí Moldavské republiky o posílení jejího měnového systému a zavedení plné směnitelnosti moldavské měny a postupného přizpůsobení její politiky politikám Evropského měnového systému. To zahrnuje neformální výměnu stanovisek týkajících se zásad a fungování Evropského měnového systému.

Článek 66

Praní peněz

1. Strany se dohodly, že je nezbytné vynaložit úsilí a spolupracovat, aby se zabránilo zneužívání jejich finančních systémů k legalizaci výnosů z trestné činnosti obecně, a zejména z trestných činů souvisejících s drogami.

2. Spolupráce v této oblasti zahrnuje správní a technickou pomoc za účelem vypracování vhodných norem zaměřených proti praní peněz, které jsou rovnocenné s normami, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fóra, včetně Financial Action Task Force (FATF).

Článek 67

Regionální rozvoj

1. Strany upevní spolupráci v oblasti regionálního rozvoje a územního plánování.

2. Za tímto účelem strany podporují výměnu informací o regionální politice a politice územního plánování a o metodách vypracování regionálních politik mezi státními, regionálními a místními orgány, přičemž zvláštní důraz se klade na rozvoj znevýhodněných oblastí.

Dále podporují přímé styky mezi odpovídajícími regiony a veřejnými organizacemi, které odpovídají za plánování regionálního rozvoje, mimo jiné s cílem vyměňovat si metody a způsoby, jak podporovat regionální rozvoj.

Článek 68

Spolupráce v sociální oblasti

1. V oblasti zdraví a bezpečnosti rozvíjejí strany vzájemnou spolupráci s cílem zlepšit úroveň ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Spolupráce se zaměří na tyto oblasti:

- vzdělávání a odbornou přípravu v otázkách zdraví a bezpečnosti, přičemž se zvláštní pozornost věnuje vysoce rizikovým odvětvím činnosti,

- rozvoj a podporu preventivních opatření pro boj proti nemocím z povolání a proti jiným onemocněním souvisejícím s prací,

- prevenci vážných nehod a nakládání s jedovatými chemikáliemi,

- výzkum zaměřený na vypracování základu poznatků o pracovním prostředí a o zdraví a bezpečnosti pracovníků.

2. V oblasti zaměstnanosti zahrnuje spolupráce zejména technickou pomoc při:

- optimalizaci trhu práce,

- modernizaci služeb zaměřených na hledání zaměstnání a poradenských služeb,

- plánování a řízení programů restrukturalizace,

- podpoře rozvoje místní zaměstnanosti,

- výměně informací o programech pružného zaměstnání, včetně programů motivujících k samostatné výdělečné činnosti a podporujících podnikání.

3. Strany věnují zvláštní pozornost spolupráci v oblasti sociální ochrany, kam náleží zejména spolupráce při plánování a provádění reforem sociální ochrany v Moldavské republice.

Tyto reformy v Moldavské republice mají za cíl vyvinout metody ochrany, které jsou vlastní tržnímu hospodářství a zahrnují všechny formy sociální ochrany.

Článek 69

Cestovní ruch

Strany posílí a rozvinou vzájemnou spolupráci, která zahrnuje:

- usnadnění cestovního ruchu,

- spolupráci mezi oficiálními orgány pro cestovní ruch,

- rozšíření toku informací,

- převod know-how,

- prostudování možností pro společné činnosti,

- odbornou přípravu pro rozvoj cestovního ruchu.

Článek 70

Malé a střední podniky

1. Strany usilují o rozvoj a posílení malých a středních podniků a jejich sdružení a spolupráce mezi malými a středními podniky ve Společenství a v Moldavské republice.

2. Spolupráce zahrnuje technickou pomoc, a to především v těchto oblastech:

- rozvoj právního rámce pro malé a střední podniky,

- rozvoj vhodné infrastruktury (agentura pro podporu malých a středních podniků, komunikace, pomoc při vytváření fondu pro malé a střední podniky),

- rozvoj podnikatelských zón.

Článek 71

Informace a komunikace

Strany podporují vývoj moderních metod nakládání s informacemi, včetně médií, a podporují účinnou vzájemnou výměnu informací. Za prioritu se považují programy zaměřené na poskytování základních informací o Společenství a Moldavské republice široké veřejnosti, včetně případného přístupu do databází při plném dodržování práv duševního vlastnictví.

Článek 72

Ochrana spotřebitele

Strany zahájí úzkou spolupráci zaměřenou na dosažení slučitelnosti svých systémů ochrany spotřebitele. Tato spolupráce zahrnuje zejména výměnu informací o legislativní činnosti a o institucionální reformě, vytvoření stálých systémů vzájemného informování o nebezpečných výrobcích, zlepšení informovanosti spotřebitelů zejména o cenách a vlastnostech nabízených produktů a služeb, rozvoj výměny mezi zástupci zájmů spotřebitelů, větší slučitelnost politik ochrany spotřebitele a organizaci seminářů a odborných stáží.

Článek 73

Cla

1. Cílem spolupráce je zajistit dodržování všech předpisů, které mohou být přijaty v souvislosti s obchodem a s poctivým obchodem, a dosáhnout sblížení celního systému Moldavské republiky s celním systémem Společenství.

2. Spolupráce zahrnuje zejména:

- výměnu informací,

- zdokonalování pracovních metod,

- zavedení kombinované nomenklatury a jednotného správního dokladu,

- vzájemné propojení mezi tranzitními režimy Společenství a Moldavské republiky,

- usnadnění kontrol a formalit při přepravě zboží,

- podporu zavádění moderních celních informačních systémů,

- organizaci seminářů a odborných stáží.

3. Aniž jsou tím dotčeny jiné formy spolupráce uvedené v této dohodě, zejména v článku 76, je vzájemná pomoc mezi správními orgány stran v celních záležitostech upravena v protokolu připojeném k této dohodě.

Článek 74

Spolupráce v oblasti statistiky

Cílem spolupráce v této oblasti je vyvinutí výkonného statistického systému, který poskytuje spolehlivé statistiky potřebné pro podporu a sledování procesu hospodářské reformy a pro přispění k rozvoji soukromého podnikání v Moldavské republice.

Strany spolupracují zejména v těchto oblastech:

- přizpůsobení moldavského statistického systému mezinárodním metodám, normám a klasifikaci,

- výměna statistických informací,

- poskytování makroekonomických a mikroekonomických statistických informací, které jsou nezbytné pro provádění a řízení hospodářských reforem.

Společenství poskytne k tomuto účelu Moldavské republice technickou pomoc.

Článek 75

Hospodářství

Strany usnadní proces hospodářské reformy a koordinaci hospodářské politiky vzájemnou spoluprací směřující k lepšímu pochopení základních prvků svých hospodářství a plánu a provádění hospodářské politiky v tržní ekonomice. Za tímto účelem si strany vyměňují informace o makroekonomických výkonech a výhledech.

Společenství poskytne technickou pomoc s cílem:

- pomoci Moldavské republice v procesu hospodářské reformy poskytnutím odborného poradenství a technické pomoci,

- podporovat spolupráci mezi ekonomy k urychlení převodu know-how nezbytného pro návrh hospodářské politiky a zajistit značné rozšíření výzkumu souvisejícího s touto politikou.

Článek 76

Boj proti drogám

V rámci svých pravomocí a působnosti spolupracují strany při zvyšování účinnosti a výkonnosti politik a opatření zaměřených proti nedovolené výrobě a distribuci omamných a psychotropních látek a obchodu s nimi, včetně prevence zneužívání chemických prekurzorů, a dále při podpoře prevence a snižování poptávky po drogách. Spolupráce v této oblasti je založena na vzájemných konzultacích a úzké koordinaci stran, pokud jde o cíle a strategie v různých oblastech souvisejících s drogami.

HLAVA VIII

KULTURNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 77

Strany se zavazují podporovat, povzbuzovat a usnadňovat kulturní spolupráci. Ve vhodných případech mohou být předmětem spolupráce programy kulturní spolupráce Společenství nebo takové programy jednoho či více členských států a lze rozvíjet další činnosti společného zájmu.

HLAVA IX

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 78

Za účelem dosažení cílů této dohody a v souladu s články 79, 80 a 81 využívá Moldavská republika dočasnou finanční pomoc poskytovanou Společenstvím jako technickou pomoc formou grantů. Cílem této pomoci je urychlit ekonomickou transformaci Moldavské republiky.

Článek 79

Tato finanční pomoc se poskytuje v rámci programu TACIS upraveném v odpovídajícím nařízení Rady.

Článek 80

Cíle a oblasti finanční pomoci Společenství se určí v rámcovém programu odrážejícím stanovené priority dohodnuté stranami, přičemž se přihlédne k potřebám Moldavské republiky, k absorpčním schopnostem odvětví a k postupu reformy. Strany o tom informují Radu pro spolupráci.

Článek 81

Za účelem umožnění optimálního využití dostupných zdrojů zajistí strany, aby se příspěvky technické pomoci Společenství poskytovaly v úzké součinnosti s příspěvky z jiných zdrojů, kterými jsou například členské státy, další země a mezinárodní organizace, jako například Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj a Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Rozvojový program OSN (UNDP) a MMF.

HLAVA X

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 82

Zřizuje se Rada pro spolupráci, která dohlíží na provádění této dohody. Schází se jednou za rok na úrovni ministrů. Zkoumá veškeré důležité otázky vznikající v rámci dohody a veškeré jiné dvoustranné nebo mezinárodní otázky společného zájmu pro dosažení cílů této dohody. Rada pro spolupráci může také po dohodě stran vydávat vhodná doporučení.

Článek 83

1. Rada pro spolupráci se skládá z členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a z členů vlády Moldavské republiky na straně druhé.

2. Rada pro spolupráci přijme svůj jednací řád.

3. Funkci předsedy Rady pro spolupráci střídavě vykonává zástupce Společenství a člen vlády Moldavské republiky.

Článek 84

1. Radě pro spolupráci je při výkonu jejích funkcí nápomocen Výbor pro spolupráci složený ze zástupců členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a ze zástupců vlády Moldavské republiky na straně druhé, zpravidla na úrovni vyšších úředníků. Funkci předsedy Výboru pro spolupráci střídavě vykonává Společenství a Moldavská republika.

Rada pro spolupráci ve svém jednacím řádu stanoví povinnosti Výboru pro spolupráci, mezi něž patří příprava zasedání Rady pro spolupráci, a dále stanoví způsob práce výboru.

2. Rada pro spolupráci může přenést jakoukoliv ze svých pravomocí na Výbor pro spolupráci, který zajišťuje kontinuitu mezi jednotlivými zasedáními Rady pro spolupráci.

Článek 85

Rada pro spolupráci může rozhodnout o vytvoření dalších zvláštních výborů nebo orgánů, které jí mohou být nápomocny při výkonu jejích funkcí, a určí jejich složení a povinnosti, jakož i způsob jejich práce.

Článek 86

Při zkoumání otázek vzniklých v rámci této dohody ve vztahu k ustanovením, která se odvolávají na článek GATT, přihlíží Rada pro spolupráci v co největší míře k výkladu, který k dotyčnému článku obecně zastávají smluvní strany GATT.

Článek 87

Zřizuje se Parlamentní výbor pro spolupráci. Představuje fórum pro členy moldavského parlamentu a Evropského parlamentu, kde se scházejí a vyměňují si názory. Schází se ve lhůtách, které si sám určí.

Článek 88

1. Parlamentní výbor pro spolupráci se skládá z členů Evropského parlamentu na jedné straně a z členů moldavského parlamentu na straně druhé.

2. Parlamentní výbor pro spolupráci přijme svůj jednací řád.

3. Parlamentnímu výboru pro spolupráci střídavě předsedá Evropský parlament a moldavský parlament, v souladu s ustanoveními přijatými v jeho jednacím řádu.

Článek 89

Parlamentní výbor pro spolupráci může od Rady pro spolupráci požadovat významné informace o provádění této dohody; Rada výboru tyto informace následně předá.

Parlamentní výbor pro spolupráci bude informován o doporučeních Rady pro spolupráci.

Parlamentní výbor pro spolupráci může Radě pro spolupráci vydávat doporučení.

Článek 90

1. V rámci působnosti této dohody se každá ze stran zavazuje, že zajistí, aby fyzické a právnické osoby druhé strany měly bez diskriminace ve srovnání s jejími vlastními státními příslušníky přístup k příslušným soudům a správním orgánům stran, aby mohly hájit svá osobní a majetková práva, včetně práv týkajících se duševního, průmyslového nebo obchodního vlastnictví.

2. V mezích svých pravomocí a působnosti strany:

- povzbudí přijetí rozhodčího řízení pro řešení sporů vzniklých na základě obchodních transakcí a spolupráce, které provedly hospodářské subjekty Společenství a Moldavské republiky,

- souhlasí s tím, že v případech, kdy se spor předloží k rozhodčímu řízení, si každá strana sporu, s výjimkou případů, kdy předpisy rozhodčího centra vybraného smluvními stranami stanoví jinak, může zvolit svého vlastního rozhodce bez ohledu na jeho státní příslušnost a že předsedající třetí rozhodce nebo jediný rozhodce může být státním příslušníkem třetího státu,

- doporučí svým hospodářským subjektům, aby si po vzájemné dohodě vybraly právo, jímž se řídí jejich smlouvy,

- podpoří použití rozhodčích pravidel vypracovaných Komisí OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) a podpoří vedení rozhodčího řízení v rozhodčím centru signatářského státu Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřené dne 10. června 1958 v New Yorku.

Článek 91

Tato dohoda nebrání straně, aby přijala opatření,

a) která považuje za nezbytná pro zabránění úniku informací v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

b) která se týkají výroby zbraní, střeliva nebo válečného materiálu nebo obchodu s nimi nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nezbytné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nenarušují podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c) která považuje za zásadní pro vlastní bezpečnost v případě závažných vnitřních nepokojů ohrožujících zachování práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí představujícího hrozbu války nebo z důvodu plnění závazků přijatých k zachování míru a mezinárodní bezpečnosti;

d) která považuje za nezbytná pro dodržování svých mezinárodních povinností a závazků při kontrole průmyslového zboží a technologií dvojího užití.

Článek 92

1. V oblastech upravených touto dohodou, a aniž jsou dotčena zvláštní opatření v ní obsažená,

- úprava uplatňovaná Moldavskou republikou vůči Společenství nesmí působit diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky nebo jejich společnostmi či podniky,

- úprava uplatňovaná Společenstvím vůči Moldavské republice nesmí působit diskriminaci mezi moldavskými státními příslušníky nebo jejími společnostmi či podniky.

2. Odstavcem 1 není dotčeno právo stran uplatňovat odpovídající ustanovení svých daňových předpisů vůči daňovým poplatníkům, kteří nejsou ve shodné situaci, pokud jde o místo pobytu.

Článek 93

1. Kterákoli strana může předložit Radě pro spolupráci jakýkoli spor ohledně provádění nebo výkladu této dohody.

2. Rada pro spolupráci může urovnat tento spor formou doporučení.

3. V případě, že spor není možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoli ze stran oznámit druhé straně jmenování dohodce; druhá strana poté musí do dvou měsíců jmenovat druhého dohodce. Při používání tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Třetího dohodce jmenuje Rada pro spolupráci.

Doporučení dohodců se přijmou většinou hlasů. Tato doporučení nejsou pro strany závazná.

Článek 94

Strany souhlasí s tím, že na žádost jedné ze stran bezodkladně zahájí a vhodnými cestami povedou konzultace a projednají veškeré záležitosti, které se týkají výkladu nebo provádění této dohody a dalších souvisejících hledisek vztahů mezi nimi.

Tímto článkem nejsou žádným způsobem dotčeny ani ovlivněny články 17, 18, 93 a 99.

Článek 95

Zacházení poskytnuté Moldavské republice na základě této dohody nesmí být v žádném případě příznivější než zacházení, které si členské státy poskytují navzájem.

Článek 96

Pro účely této dohody se výrazem "strany" rozumí Moldavská republika na jedné straně a na straně druhé Společenství, členské státy nebo Společenství a členské státy v souladu s jejich pravomocemi.

Článek 97

Smlouva o energetické chartě a protokoly k ní se po svém vstupu v platnost použijí na otázky upravené v této dohodě, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je to v nich stanoveno.

Článek 98

Tato dohoda se uzavírá na počáteční období deseti let. Poté se automaticky prodlužuje vždy o rok, pokud ji žádná ze stran šest měsíců před uplynutím její platnosti písemným oznámením druhé straně nevypoví.

Článek 99

1. Strany přijmou veškerá obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých závazků podle této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů vyjádřených v této dohodě.

2. Domnívá-li se některá ze stran, že druhá strana neplní své závazky vyplývající z této dohody, může přijmout vhodná opatření. Předtím, avšak s výjimkou zvlášť naléhavých případů, poskytne Radě pro spolupráci všechny související informace, které jsou nezbytné pro důkladné posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost těm, která nejméně naruší fungování této dohody. Tato opatření se na žádost druhé strany bezodkladně oznámí Radě pro spolupráci.

Článek 100

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy I, II, III, IV a V a protokol tvoří nedílnou součást této dohody.

Článek 101

Dokud nebude dosaženo rovnocenných práv pro jednotlivce a hospodářské subjekty na základě této dohody, nejsou touto dohodou dotčena práva jim poskytnutá na základě stávajících dohod mezi jedním nebo více členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé, s výjimkou oblastí, které náležejí do pravomoci Společenství, a aniž jsou dotčeny závazky členských států vyplývající z této dohody v oblastech, které náležejí do jejich pravomoci.

Článek 102

Tato dohoda se na jedné straně vztahuje na území, na které se vztahují Smlouvy o založení Evropského společenství, o založení Evropského společenství uhlí a oceli a o založení Evropského společenství pro atomovou energii, za podmínek stanovených v těchto smlouvách, a na straně druhé na území Moldavské republiky.

Článek 103

Depozitářem této dohody je generální tajemník Rady Evropské unie.

Článek 104

Prvopis této dohody sepsaný v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském a moldavském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Rady Evropské unie.

Článek 105

Tuto dohodu schválí strany v souladu se svými postupy.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvním dnem druhého měsíce, který následuje po dni, kdy si strany navzájem oznámí, že postupy uvedené v prvním pododstavci byly dokončeny.

Svým vstupem v platnost, a pokud se týká vztahů mezi Moldavskou republikou a Společenstvím, nahrazuje tato dohoda Dohodu mezi Evropským hospodářským společenstvím, Evropským společenstvím pro atomovou energii a Svazem sovětských socialistických republik o obchodu a hospodářské a obchodní spolupráci, podepsanou v Bruselu dne 18. prosince 1989.

Článek 106

V případě, že do dokončení postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost začnou být použitelné v roce 1994 určité části této dohody na základě prozatímní dohody mezi Společenstvím a Moldavskou republikou, souhlasí strany s tím, že za těchto okolností se výrazem "den vstupu této dohody v platnost" označuje den, kdy vstoupí v platnost prozatímní dohoda.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Fatto a Bruxelles, addì ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.Gedaan te Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Novembro de mil novecentos e noventa e quatro.Întocmit la Bruxelles în a douăzeci şi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nouă sute nouăzeci şi patru.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgieFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de Espana

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τηζ Ευρωπαϊκέζ ΚοινότητεζFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunita europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

[1] Dohoda vypracovaná v jedenácti úředních jazycích Evropské unie (v jazyce španělském, dánském, německém, řeckém, anglickém, francouzském, italském, nizozemském, portugalském, finském, švédském) byla zveřejněna v Úředním věstníku L 181, 24.6.1998, s. 3.Jazyková znění v jazyce českém, estonském, lotyšském, litevském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském se zveřejňují v tomto svazku zvláštního vydání z roku 2004.

--------------------------------------------------

SEZNAM PŘIPOJENÝCH DOKUMENTŮ

Příloha I | Informativní seznam výhod poskytovaných Moldavskou republikou nezávislým státům bývalého Sovětského svazu s souladu s čl. 10 odst. 3 |

Příloha II | Odchylky od článku 13 |

Příloha III | Smlouvy o duševním, průmyslovém a obchodním vlastnictví podle článku čl. 49 odst. 2 |

Příloha IV | Výhrady Společenství v souladu s čl. 29 odst. 1 písm. b) |

Příloha V | Výhrady Moldavské republiky v souladu s čl. 29 odst. 2 písm. a) |

Protokol o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

INFORMATIVNÍ SEZNAM VÝHOD POSKYTOVANÝCH MOLDAVSKOU REPUBLIKOU NEZÁVISLÝM STÁTŮM BÝVALÉHO SOVĚTSKÉHO SVAZU V SOULADU S ČL. 10 ODST. 3

1. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán:

Neuplatňují se žádná dovozní cla.

Neuplatňují se vývozní cla na zboží dodané podle clearingových a mezistátních ujednání, a to v objemech v nich stanovených.

Při vývozu a dovozu se neuplatňuje DPH. Při vývozech se neuplatňuje spotřební daň.

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán: Vývozní kvóty pro dodávky výrobků podle ročních mezistátních dohod o obchodu a spolupráci se otevírají stejným způsobem jako kvóty pro dodávky pro státní potřeby.

2. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán.

Platby lze provádět v národní měně těchto zemí nebo v kterékoli jiné měně přijímané Moldavskou republikou nebo těmito zeměmi.

Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Estonsko, Gruzie, Kazachstán, Litva, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán: Zvláštní systém neobchodních operací, včetně plateb prováděných na základě těchto operací.

3. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán: Zvláštní systém běžných plateb.

4. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán: Zvláštní systém cen v obchodě s některými surovinami a polotovary.

5. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán: Zvláštní podmínky tranzitu.

6. Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Kazachstán, Kyrgyzstán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajina, Uzbekistán: Zvláštní podmínky celního řízení.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ODCHYLKY OD ČLÁNKU 13

1. Výjimečná opatření, která se odchylují od článku 13, může Moldavská republika přijmout ve formě množstevních omezení na nediskriminujícím základě.

2. Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo určitých odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím zejména tam, kde tyto obtíže působí výrazné sociální problémy.

3. Celková hodnota dovozů produktů, pro která platí tato opatření, nesmí překročit 15 % celkového dovozu ze Společenství během posledního roku před zavedením množstevních omezení, o nichž existují statistiky.

Tato ustanovení se neobcházejí prostřednictvím zvýšené celní ochrany na dotyčné dovážené zboží.

4. Tato opatření smějí být používána pouze během přechodné doby, která končí dne 31. prosince 1998, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo k datu, kdy se Moldavská republika stane smluvní stranou GATT, pokud to nastane dříve.

5. Moldavská republika uvědomí Radu pro spolupráci o veškerých výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout podle této přílohy; na požádání Společenství se ještě před jejich uplatněním uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na něž se vztahují.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

SMLOUVY O DUŠEVNÍM, PRŮMYSLOVÉM A OBCHODNÍM VLASTNICTVÍ PODLE ČL. 49 ODST. 2

1. Ustanovení čl. 49 odst. 2 se vztahuje na tyto mnohostranné smlouvy:

- Bernská úmluva o ochraně literárních a uměleckých děl (Pařížský akt, 1971),

- Mezinárodní úmluva na ochranu výkonných umělců, výrobců zvukových záznamů a rozhlasových organizací (Řím, 1961),

- Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek (Madrid, 1989),

- Niceská dohoda o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek (Ženeva 1977, ve znění z roku 1979),

- Mezinárodní úmluva na ochranu nových odrůd rostlin (UPOV) (Ženevský akt, 1991).

2. Rada pro spolupráci může doporučit, aby se čl. 49 odst. 2 vztahoval na další mnohostranné smlouvy. Hrozí-li v oblasti duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví obtíže, které ovlivňují obchodní podmínky, uskuteční se na žádost kterékoli strany naléhavé konzultace, jejichž cílem je dosažení vzájemně uspokojivého řešení.

3. Strany potvrzují význam, který přikládají závazkům vzniklým na základě následujících mnohostranných smluv:

- Budapešťská smlouva o mezinárodním uznávání uložení mikroorganismů k účelům patentového řízení (1977, ve znění z roku 1980),

- Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví (Stockholmský akt, 1967, pozměněn v roce 1979),

- Madridská dohoda o mezinárodním zápisu známek (Stockholmský akt, 1967, pozměněný v roce 1979),

- Smlouva o patentové spolupráci (Washington 1970, pozměněná v roce 1984).

4. Od vstupu této dohody v platnost poskytne Moldavská republika společnostem a státním příslušníkům Společenství v oblasti uznávání a ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví zacházení, které není méně příznivé než zacházení poskytnuté kterékoliv třetí zemi na základě dvoustranných dohod.

5. Odstavec 4 se nevztahuje na výhody poskytované Moldavskou republikou třetí zemi na základě účinné vzájemnosti a na výhody poskytované Moldavskou republikou jiné zemi bývalého SSSR.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

VÝHRADY SPOLEČENSTVÍ V SOULADU S ČL. 29 ODST. 1 PÍSM. b)

Hornictví

V některých členských státech se může požadovat koncese pro důlní a těžební činnost v případě společností, které nejsou ovládány subjekty Společenství.

Rybolov

Přístup k biologickým zdrojům a lovištím v mořských vodách nacházejících se pod svrchovaností a jurisdikcí členských států Společenství a jejich vytěžování jsou možné pouze pro rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu Společenství a registrovaná na území Společenství, pokud není stanoveno jinak.

Nákup nemovitostí

V některých členských státech podléhá omezením nákup nemovitostí společnostmi, které nejsou společnostmi Společenství.

Audiovizuální služby včetně rozhlasu

Národní zacházení v oblasti výroby a distribuce, včetně vysílání a dalších forem přenosu pro veřejnost, může být vyhrazeno pro audiovizuální díla, která splňují určitá kritéria původu.

Telekomunikační služby včetně mobilních a satelitních služeb

Vyhrazené služby

V některých členských státech je omezen přístup na trh, pokud jde o doplňkové služby a infrastrukturu.

Služby svobodných povolání

Služby vyhrazené fyzickým osobám, které jsou státními příslušníky členských států. Za určitých podmínek mohou tyto osoby zakládat společnosti.

Zemědělství

V některých členských státech se neuplatňuje národní zacházení pro společnosti, které nejsou ovládány subjekty Společenství a které chtějí založit zemědělský podnik. Nákup vinic společnostmi, které nejsou ovládány subjekty Společenství, podléhá oznámení, popř. povolení.

Služby tiskových kanceláří

V některých členských státech platí omezení pro zahraniční účast v nakladatelstvích a v rozhlasových a televizních společnostech.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

VÝHRADY MOLDAVSKÉ REPUBLIKY V SOULADU S ČL. 29 ODST. 2 PÍSM. a)

Některé aspekty procesu privatizace podléhají podmínkám nebo omezením.

Nabývání a prodej zemědělské půdy a lesů.

Organizace hazardních her, sázení, loterií a jiných podobných aktivit.

Bankovní služby:

Minimální kapitálový požadavek pro moldavskou dceřinou společnost společnosti ze třetích zemí činí 2 miliony USD.

--------------------------------------------------

PROTOKOL

o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto protokolu se rozumí:

a) "celními předpisy" předpisy platné na území stran, které upravují dovoz, vývoz, tranzit zboží a jeho umístění do určitého celního režimu, včetně opatření pro zákaz, omezení a kontrolu přijatých dotčenou stranou;

b) "clem" veškerá cla, daně, poplatky nebo jiné dávky, které se vyměřují a vybírají na území stran na základě celních předpisů; nejsou jím poplatky a dávky, které se svou výší omezují na přibližné náklady poskytnutých služeb;

c) "dožadujícím orgánem" příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen stranou a který podává žádost o pomoc v celních záležitostech;

d) "dožádaným orgánem" příslušný správní orgán, který byl pro tento účel určen stranou a který obdrží žádost o pomoc v celních záležitostech;

e) "porušením" jakékoli porušení celních předpisů, jakož i pokus o jejich porušení.

Článek 2

Oblast působnosti

1. Strany si vzájemně pomáhají v oblastech spadajících do jejich pravomoci s cílem zajistit řádné uplatňování celních předpisů, zejména při prevenci, zjišťování a vyšetřování porušení celních předpisů, a to způsobem a za podmínek, které jsou stanoveny v tomto protokolu.

2. Pomoc v celních záležitostech, jak je upravena v tomto protokolu, se vztahuje na správní orgány stran, které jsou příslušné pro provádění tohoto protokolu. Nejsou jí dotčeny předpisy, jimiž se řídí vzájemná pomoc v trestních věcech. Ani se nevztahuje na informace získané při výkonu pravomocí na základě žádosti soudního orgánu, pokud s tím tento orgán nesouhlasí.

Článek 3

Pomoc na žádost

1. Na žádost dožadujícího orgánu mu dožádaný orgán poskytne všechny potřebné informace, které dožadujícímu orgánu umožní zajistit správné uplatňování celních předpisů, včetně informací o oznámených nebo plánovaných operacích, které porušují nebo by mohly porušovat tyto předpisy.

2. Na žádost dožadujícího orgánu dožádaný orgán sdělí, zda zboží vyvezené z území jedné strany bylo řádně dovezeno na území druhé strany, a v případě potřeby informuje o celním režimu tohoto zboží.

3. Na žádost dožadujícího orgánu dožádaný orgán podnikne nezbytné kroky, které zajistí sledování:

a) fyzických nebo právnických osob, u kterých existuje důvodné podezření, že porušují nebo porušily celní předpisy;

b) pohybů zboží, které jsou oznámeny jako potenciálně podezřelé ze závažného porušování celních předpisů;

c) dopravních prostředků, u kterých existuje důvodné podezření, že byly, jsou nebo mohou být použity při porušování celních předpisů;

d) míst, kde se shromáždily zásoby zboží způsobem, který vyvolává důvodné podezření, že toto zboží je určeno k dodání pro operace porušující celní předpisy druhé strany.

Článek 4

Pomoc bez žádosti

V souladu se svými právními předpisy a ostatními právními nástroji si strany navzájem poskytnou v rámci svých pravomocí pomoc bez předchozí žádosti, považují-li to za nezbytné pro správné uplatňování celních předpisů, zejména pokud získají informace o:

- operacích, které porušily, porušují nebo by porušily tyto předpisy a které mohou být předmětem zájmu druhé smluvní strany,

- nových způsobech nebo metodách používaných při provádění těchto operací,

- zboží, o němž je známo, že je předmětem porušování celních předpisů.

Článek 5

Oznámení a doručení

Na žádost dožadujícího orgánu podnikne dožádaný orgán v souladu se svými právními předpisy všechny nezbytné kroky k tomu, aby zajistil

- doručení všech dokumentů,

- oznámení všech rozhodnutí,

které patří do působnosti tohoto protokolu, adresátovi bydlícímu nebo usazenému na jeho území. V tomto případě se použije čl. 6 odst. 3.

Článek 6

Forma a obsah žádostí o pomoc

1. Žádosti podle tohoto protokolu se podávají písemně. K žádosti se přikládají doklady potřebné k jejímu vyřízení. V případě potřeby lze z důvodů naléhavosti přijmout i ústní žádost, která však musí být bezodkladně potvrzena písemně.

2. Žádosti podle odstavce 1 obsahují tyto informace:

a) dožadující orgán podávající žádost;

b) požadované opatření;

c) předmět a důvod žádosti;

d) dotčené právní předpisy a jiné právní skutečnosti;

e) co nejpřesnější a nejúplnější údaje o fyzických nebo právnických osobách, které jsou cílem šetření;

f) přehled významných skutečností a dosud provedených šetření, s výjimkou případů uvedených v článku 5.

3. Žádosti se podávají v úředním jazyce dožádaného orgánu nebo v jazyce pro něj přijatelném.

4. Pokud žádost nesplňuje formální náležitosti, lze žádat o její opravu nebo doplnění; lze však nařídit předběžná opatření.

Článek 7

Vyřizování žádostí

1. Za účelem vyhovění žádosti o pomoc dožádaný orgán v rámci svých pravomocí a dostupných zdrojů postupuje tak, jako by jednal z vlastního podnětu nebo na žádost jiných orgánů téže strany, to znamená, že předá informace, které již má k dispozici, provede odpovídající šetření nebo zajistí jejich provedení. Toto ustanovení platí rovněž pro správní útvar, kterému dožádaný orgán žádost předal, protože nemohl konat sám.

2. Žádosti o pomoc se vyřizují v souladu s právními a správními předpisy dožádané strany.

3. Náležitě zmocnění úředníci strany mohou se souhlasem druhé strany a za podmínek jí stanovených získat od úředníků dožádaného orgánu nebo jiného orgánu, za který dožádaný orgán odpovídá, informace o porušeních celních předpisů, pokud tyto informace dožadující orgán potřebuje pro účely tohoto protokolu.

4. Úředníci strany mohou být, po dohodě s druhou zúčastněnou stranou a za jí stanovených podmínek, přítomni vyšetřováním prováděným na území této druhé strany.

Článek 8

Forma předávaných informací

1. Dožádaný orgán seznámí dožadující orgán s výsledky vyšetřování ve formě dokumentů, ověřených kopií, zpráv a podobně.

2. Dokumenty podle odstavce 1 lze nahradit elektronicky zpracovanými informacemi v jakékoli formě plnícími stejný účel.

Článek 9

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Strany mohou odmítnout poskytnutí pomoci stanovené v tomto protokolu, pokud by její poskytnutí:

a) pravděpodobně ohrozilo svrchovanost, veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné zásadní zájmy nebo

b) se týkalo měnových nebo daňových předpisů jiných, než jsou celní předpisy, nebo

c) představovalo porušení průmyslového, obchodního nebo profesního tajemství.

2. Žádá-li dožadující orgán o pomoc, kterou by sám nemohl poskytnout, byl-li by o ni požádán, upozorní na tuto skutečnost ve své žádosti. O způsobu, jak naložit s takovou žádostí, rozhodne dožádaný orgán.

3. Rozhodnutí o odmítnutí pomoci a jeho odůvodnění se bezodkladně oznámí dožadujícímu orgánu.

Článek 10

Povinnost zachovávat důvěrnost

1. Všechny informace sdělené v jakékoliv formě na základě tohoto protokolu jsou důvěrné povahy. Vztahuje se na ně úřední tajemství a požívají ochrany poskytované informacím stejného druhu podle odpovídajících právních předpisů strany, která je obdržela, a odpovídajících předpisů použitelných pro orgány Společenství.

2. Osobní údaje se nepředávají, lze-li se důvodně se domnívat, že by předání nebo použití poskytnutých údajů bylo v rozporu se základními právními zásadami některé ze stran, a zejména pokud by dotčená osoba utrpěla bezdůvodnou újmu. Na žádost sdělí přijímající strana poskytující straně, jak byly poskytnuté informace použity a jakého výsledku bylo docíleno.

3. Osobní údaje lze poskytnout pouze celním orgánům a v případě trestního řízení i prokuratuře a soudu. Jiné osoby nebo orgány mohou tyto informace získat pouze s předchozím souhlasem poskytujícího orgánu.

4. Poskytující strana ověří správnost poskytovaných informací. Jakmile se zdá, že informace byla nepřesná nebo že měla být zničena, oznámí to ihned přijímající straně. Tato strana je povinna provést opravu nebo zničení této informace.

5. Dotčená osoba může na svou žádost získat informace o uložených údajích a o účelu jejich uložení; tím nejsou dotčeny případy, kdy převažuje veřejný zájem.

Článek 11

Použití informací

1. Získané informace lze použít pouze pro účely tohoto protokolu a mohou být použity v každé ze stran pro jiné účely pouze s předchozím písemným souhlasem správního orgánu, který informace poskytl; tyto informace podléhají omezením, která tento orgán stanoví.

2. Odstavec 1 nebrání využití informací v soudním nebo správním řízení, které je následně zahájeno pro porušení celních předpisů.

3. Strany mohou ve svých protokolech, zprávách a svědeckých výpovědích a v soudním řízení a stíhání použít jako důkazy informace získané a dokumenty konzultované v souladu s tímto protokolem.

Článek 12

Znalci a svědci

Úředník dožádaného orgánu může být pověřen, aby v mezích uděleného pověření vystoupil jako znalec nebo svědek v soudním nebo správním řízení týkajícím se záležitostí uvedených v tomto protokolu v pravomoci druhé strany a aby předložil předměty, dokumenty nebo jejich ověřené kopie, kterých je pro řízení třeba. Předvolání k takovému řízení musí výslovně uvést, v jaké záležitosti a v jaké funkci nebo postavení bude úředník vyslechnut.

Článek 13

Náklady pomoci

Strany se vzdávají všech vzájemných nároků na náhradu nákladů vzniklých podle tohoto protokolu, s výjimkou případných nákladů na znalce a svědky a nákladů na tlumočníky a překladatele, kteří nejsou závislí na veřejné službě.

Článek 14

Provádění

1. Správa tohoto protokolu se svěřuje ústředním celním orgánům Moldavské republiky na jedné straně a příslušným útvarům Komise Evropských společenství, případně celním orgánům členských států Evropské unie na straně druhé. Ty rozhodnou o všech praktických opatřeních a ujednáních, které jsou nezbytné pro provádění tohoto protokolu, přičemž vezmou v úvahu platné předpisy v oblasti ochrany údajů. Mohou doporučit příslušným orgánům změny, které by podle jejich názoru měly být v tomto protokolu provedeny.

2. Strany se vzájemně konzultují a následně se informují o podrobnostech prováděcích předpisů, které jsou přijaty v souladu s tímto protokolem.

Článek 15

Doplňkovost

1. Tento protokol doplňuje jakékoli dohody o vzájemné pomoci, které byly nebo mohou být uzavřeny mezi jedním nebo více členskými státy Evropské unie a Moldavskou republikou, a nebrání jejich uplatňování. Nevylučuje ani, aby byla podle těchto dohod poskytována rozsáhlejší vzájemná pomoc.

2. Aniž je dotčen článek 11, nejsou těmito dohodami dotčeny předpisy Společenství, které upravují předávání informací získaných v celních záležitostech, na nichž by mohlo mít Společenství zájem, mezi příslušnými útvary Komise Evropských společenství a celními orgány členských států.

--------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ AKT

Zplnomocnění zástupci:

BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

ŘECKÉ REPUBLIKY,

ŠPANĚLSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

IRSKA,

ITALSKÉ REPUBLIKY,

LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

smluvních stran Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a Smlouvy o založení EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII,

(dále jen "členské státy"), a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI a EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII, (dále jen "Společenství"),

na jedné straně a

zplnomocnění zástupci MOLDAVSKÉ REPUBLIKY

na straně druhé,

kteří se sešli dne dvacátého osmého listopadu tisíc devět set devadesát čtyři k podpisu Dohody o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (dále jen "dohoda"), přijali tyto dokumenty:

dohodu včetně příloh a tento protokol:

Protokol o vzájemné pomoci mezi správními orgány v celních záležitostech

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Moldavské republiky přijali následující společná prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

Společné prohlášení k článku 4 dohody

Společné prohlášení k článku 17 dohody

Společné prohlášení k článku 18 dohody

Společné prohlášení k článku 29 dohody

Společné prohlášení k článku 30 dohody

Společné prohlášení k pojmu "ovládání" v čl. 31 písm. b) a článku 42 dohody

Společné prohlášení k článku 49 dohody

Společné prohlášení k článku 99 dohody

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Moldavské republiky dále vzali na vědomí následující jednostranné prohlášení francouzské vlády připojené k tomuto závěrečnému aktu:

Jednostranné prohlášení francouzské vlády ohledně zámořských zemí a území

Zplnomocnění zástupci členských států a Společenství a zplnomocnění zástupci Moldavské republiky zároveň vzali na vědomí následující výměnu dopisů připojenou k tomuto závěrečnému aktu:

Výměna dopisů mezi Společenstvím a Moldavskou republikou o usazování společností

Hecho en Bruselas, el veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende november nitten hundrede og fire og halvfems.Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten November neunzehnhundertvierundneunzig.Έγινε στιζ Βρυξέλλεζ, στιζ είκοσι οκτώ Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα τέσσερα.Done at Brussels on the twenty-eighth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-four.Fait à Bruxelles, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Fatto a Bruxelles, addi ventotto novembre millenovecentonovantaquattro.Gedaan to Brussel, de achtentwintigste november negentienhonderd vierennegentig.Feito em Bruxelas, em vinte a oito de Novembro de mil novecentos e noventa e quatro.Întocmit la Bruxelles în a douăzeci şi opta zi a lunii noiembrie în anul o mie nouă sute nouăzeci şi patru.

Pour le Royaume de BelgiqueVoor het Koninkrijk BelgieFür das Königreich Belgien

+++++ TIFF +++++

På Kongeriget Danmarks vegne

+++++ TIFF +++++

Für die Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Για την Ελληνική Δημοκρατία

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de Espana

+++++ TIFF +++++

Pour la République française

+++++ TIFF +++++

Thar cheann Na hÉireannFor Ireland

+++++ TIFF +++++

Per la Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Pela República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

Por las Comunidades EuropeasFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τηζ Ευρωπαϊκέζ ΚοινότητεζFor the European CommunitiesPour les Communautés européennesPer le Comunita europeeVoor de Europese GemeenschappenPelas Comunidades Europeias

+++++ TIFF +++++

Pentru Republica Moldova

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Společné prohlášení k článku 4 dohody

Strany jsou přesvědčeny, že by měly přistoupit k jednáním o zóně volného obchodu v souladu s článkem 4, tato jednání by se měla týkat všech výrobků, s nimiž se mezi stranami obchoduje.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení k článku 17 dohody

Společenství a Moldavská republika prohlašují, že znění ochranné doložky neposkytuje ochranu GATT.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení k článku 18 dohody

Má se za to, že účelem ani důsledkem článku 18 není zpomalit postupy stanovené v odpovídajících právních předpisech stran o vyšetřování záležitostí spojených s antidumpingem a subvencemi, překážet jim ani narušovat je.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení týkající se článku 29 dohody

Aniž jsou dotčeny přílohy IV a V a články 43 a 46, strany souhlasí s tím, že slova "v souladu se svými právními a správními předpisy" uvedená v čl. 29 odst. 1 a 2 znamenají, že každá strana může upravit usazování a činnost společností na svém území za předpokladu, že tyto předpisy nevytvářejí pro usazování a činnost společností druhé strany žádné nové výhrady, které by měly za následek méně příznivé zacházení než to, které se poskytuje jejich vlastním společnostem nebo společnostem, dceřiným společnostem nebo pobočkám společností jakékoli třetí strany.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení k článku 30 dohody

Obchodní přítomnost společností strany, které se zabývají dopravou po vnitrozemských vodních cestách na území druhé strany, se řídí právními předpisy použitelnými v rámci členských států nebo Moldavské republiky, a to do doby, než budou dohodnuta zvláštní příznivější ustanovení pro tuto obchodní přítomnost, pokud se tato přítomnost neřídí jinými legislativními nástroji, které jsou pro strany závazné.

Má se za to, že obchodní přítomnost má podobu dceřiných společností nebo poboček, jak je definováno v článku 31.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení k pojmu "ovládání" uvedenému v čl. 31 písm. b) a článku 42 dohody

1. Strany potvrzují svou vzájemnou shodu na tom, že otázka ovládání závisí na skutečných okolnostech konkrétního případu.

2. Společnost se například považuje za "ovládanou" jinou společností, a tedy za její dceřinou společnost, jestliže:

- druhá společnost drží přímo či nepřímo většinu hlasovacích práv, nebo

- druhá společnost má právo jmenovat nebo odvolávat většinu správního orgánu, řídícího orgánu nebo dozorčího orgánu a je současně akcionářem nebo společníkem dceřiné společnosti.

3. Obě strany nepovažují výčet kritérií uvedený v odstavci 2 za vyčerpávající.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení k článku 49 dohody

Strany souhlasí s tím, že pro účely této dohody se za duševní, průmyslové a obchodní vlastnictví považují zejména autorská práva, včetně autorských práv k počítačovým programům a práva příbuzná, práva k patentům, průmyslovým vzorům, zeměpisným označením včetně označení původu, ochranným známkám výrobků a služeb, topografiím integrovaných obvodů a dále ochrana proti nekalé soutěži, jak je uvedena v článku 10a Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, a ochrana nezveřejněných informací o know-how.

--------------------------------------------------

Společné prohlášení k článku 99 dohody

Za účelem správného výkladu a jeho praktického používání se strany dohodly na tom, že výraz "zvlášť naléhavé případy" uvedený v článku 99 této dohody označuje případy jejího závažného porušení jednou ze stran. Za závažné porušení této dohody se považuje:

a) vypovězení této smlouvy, které není přípustné podle obecných pravidel mezinárodního práva, nebo

b) porušení zásadních prvků této dohody uvedených v článku 2.

--------------------------------------------------

Jednostranné prohlášení francouzské vlády

Francouzská republika bere na vědomí, že dohoda o partnerství a spolupráci s Moldavskou republikou se nevztahuje na zámořské země a území přidružené k Evropskému společenství na základě Smlouvy o založení Evropského společenství.

--------------------------------------------------

VÝMĚNA DOPISŮ

mezi Společenstvím a Moldavskou republikou o usazování společností

A. Dopis Moldavské republiky

Vážený pane,

dovoluji se odvolat na dohodu o partnerství a spolupráci parafovanou dne 26. července 1994.

Jak jsem již zdůraznil v průběhu jednání, poskytuje Moldavská republika společnostem Společenství, které jsou usazeny a vyvíjejí svou činnost v Moldavské republice, svým způsobem výsadní postavení. Vysvětlil jsem, že tento postoj odráží vůli Moldavské republiky všemi prostředky podporovat usazování společností Společenství v Moldavské republice.

V této věci si Vám dovoluji potvrdit, že během období mezi dnem parafování této dohody a dnem vstupu v platnost příslušných článků upravujících usazování společností nepřijme Moldavská republika opatření nebo předpisy, které by ve srovnání se situací stávající ke dni parafování této dohody mohly vést k diskriminaci nebo k prohloubení stávající diskriminace společností Společenství ve srovnání s moldavskými společnostmi nebo společnostmi z třetí země.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Za vláduMoldavské republiky

B. Dopis Společenství

Vážený pane,

děkuji Vám za dopis s dnešním datem tohoto znění:

"dovoluji se odvolat na dohodu o partnerství a spolupráci parafovanou dne 26. července 1994.

Jak jsem již zdůraznil v průběhu jednání, poskytuje Moldavská republika společnostem Společenství, které jsou usazeny a vyvíjejí svou činnost v Moldavské republice, svým způsobem výsadní postavení. Vysvětlil jsem, že tento postoj odráží vůli Moldavské republiky všemi prostředky podporovat usazování společností Společenství v Moldavské republice.

V této věci si Vám dovoluji potvrdit, že během období mezi dnem parafování této dohody a dnem vstupu v platnost příslušných článků upravujících usazování společností nepřijme Moldavská republika opatření nebo předpisy, které by ve srovnání se situací stávající ke dni parafování této dohody mohly vést k diskriminaci nebo k prohloubení stávající diskriminace společností Společenství ve srovnání s moldavskými společnostmi nebo společnostmi z třetí země.

Byl bych Vám zavázán, kdybyste potvrdil přijetí tohoto dopisu."

Potvrzuji přijetí tohoto dopisu.

Přijměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejvyšší úctě.

Za Evropská společenství

--------------------------------------------------