21.10.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 278/9


EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÁ DOHODA

zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

Smluvní strany Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli (dále jen „členské státy“), a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ,

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI

(dále jen „Společenství“) na jedné straně a

TUNISKÁ REPUBLIKA

(dále jen „Tunisko“) na straně druhé,

VZHLEDEM k důležitosti stávajících tradičních vazeb mezi Společenstvím, jeho členskými státy a Tuniskem a společně sdíleným hodnotám;

VZHLEDEM k tomu, že Společenství, jeho členské státy a Tunisko si přejí posílit tyto vazby a navázat trvalé vztahy, založené na vzájemnosti, partnerství a společném rozvoji;

VZHLEDEM k významu, který strany přikládají zásadám Charty Organizace spojených národů, zejména dodržování lidských práv a politických a hospodářských svobod, které tvoří vlastní základ přidružení;

VZHLEDEM k politickému a hospodářskému rozvoji posledních let, a to jak na evropském kontinentu, tak v Tunisku;

VZHLEDEM k významnému pokroku, který Tunisko a tuniský lid učinil při dosahování svého cíle – úplné integrace tuniského hospodářství do hospodářství světového a účasti ve společenství demokratických národů;

VĚDOMY si důležitosti této dohody, založené na spolupráci a dialogu, pro trvalou stabilitu a bezpečnost v evropsko-středomořské oblasti;

VĚDOMY si důležitosti vztahů v celkovém evropsko-středomořském kontextu na jedné straně a cílů integrace mezi zeměmi Maghrebu na straně druhé;

BEROUCE V ÚVAHU hospodářské a společenské rozdíly mezi Společenstvím a Tuniskem a přejíce si dosáhnout cílů tohoto přidružení pomocí vhodných ustanovení této dohody;

S PŘÁNÍM navázat a rozvinout pravidelný politický dialog o dvoustranných a mezinárodních otázkách společného zájmu;

S PŘIHLÉDNUTÍM K ochotě Společenství poskytnout Tunisku významnou podporu v jeho úsilí o hospodářskou reformu, strukturální změny a společenský rozvoj;

VZHLEDEM k závazku volného obchodu jak ze strany Společenství, tak ze strany Tuniska, v souladu s právy a povinnostmi vyplývajícími ze Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT);

S PŘÁNÍM zřídit spolupráci podporovanou pravidelným dialogem o hospodářských, společenských a kulturních otázkách, s cílem zlepšit vzájemné porozumění;

PŘESVĚDČENY, že tato dohoda vytvoří příznivé podmínky pro rozvoj jejich hospodářských vztahů, zejména obchodu a investic, které jsou klíčové pro hospodářskou restrukturalizaci a technickou modernizaci,

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

1.   Tímto se zakládá přidružení mezi Společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Tuniskem na straně druhé.

2.   Cílem této dohody je:

poskytnout vhodný rámec pro politický dialog mezi stranami, který umožní rozvoj úzkých vztahů ve všech oblastech, které strany považují za vhodné pro tento dialog,

stanovit podmínky pro postupnou liberalizaci obchodu se zbožím, službami a kapitálem,

podporovat obchod a rozšíření harmonických hospodářských a společenských vztahů mezi stranami, zejména pomocí dialogu a spolupráce, s cílem podporovat rozvoj a prosperitu Tuniska a jeho obyvatel,

přispět k integraci zemí Maghrebu pomocí podpory obchodu a spolupráce mezi Tuniskem a jinými zeměmi této oblasti,

podporovat hospodářskou, sociální, kulturní a finanční spolupráci.

Článek 2

Vztahy mezi stranami a rovněž všechna ustanovení této dohody jsou založeny na dodržování lidských práv a demokratických principů, kterými se řídí domácí a zahraniční politika stran a které tvoří podstatný prvek této dohody.

HLAVA I

POLITICKÝ DIALOG

Článek 3

1.   Mezi stranami se zavádí pravidelný politický dialog, který napomůže vybudovat mezi partnery trvalý vztah solidarity, přispěje k prosperitě, stabilitě a bezpečnosti v oblasti Středomoří a vytvoří atmosféru porozumění a tolerance mezi kulturami.

2.   Politický dialog a spolupráce jsou určeny především k tomu, aby:

a)

usnadnily sblížení mezi stranami pomocí rozvoje lepšího vzájemného porozumění a pravidelné koordinace mezinárodních otázek společného zájmu;

b)

umožnily každé straně zohlednit postoj a zájmy druhé strany;

c)

přispěly k posílení bezpečnosti a stability v oblasti Středomoří, zejména v oblasti Maghrebu;

d)

pomohly rozvíjet společné iniciativy.

Článek 4

Politický dialog se bude zabývat veškerými otázkami společného zájmu stran, zejména podmínkami nutnými k zajištění míru, bezpečnosti a regionálního rozvoje pomocí podpory spolupráce, zejména v rámci skupiny zemí Maghreb.

Článek 5

Politický dialog bude probíhat v pravidelných intervalech a kdykoli to bude nutné, zejména:

a)

na úrovni ministrů, zejména v Radě přidružení;

b)

na úrovni vyšších úředníků zastupujících Tunisko na jedné straně a předsednictvo Rady a Komise na straně druhé;

c)

s plným využitím komunikačních prostředků diplomacie, včetně pravidelných krátkých porad, konzultací u příležitosti mezinárodních setkání a kontaktů mezi diplomatickými zástupci ve třetích zemích;

d)

případně všemi ostatními prostředky, které přispějí k intenzivnějšímu dialogu a ke zvýšení jeho efektivity.

HLAVA II

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Článek 6

Během přechodného období, které bude trvat maximálně dvanáct let počínaje dnem vstupu této dohody v platnost, Společenství a Tunisko postupně vytvoří oblast volného obchodu v souladu s ustanoveními této dohody a ustanoveními Všeobecné dohody o clech a obchodu z roku 1994 a jiných mnohostranných dohod o obchodu se zbožím připojených k Dohodě o zřízení Světové obchodní organizace (dále jen „GATT“).

KAPITOLA I

PRŮMYSLOVÉ VÝROBKY

Článek 7

Ustanovení této kapitoly se použijí na výrobky pocházející ze Společenství a z Tuniska, s výjimkou výrobků uvedených v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 8

V obchodu mezi Společenstvím a Tuniskem nebudou zavedena žádná nová dovozní cla ani poplatky s rovnocenným účinkem.

Článek 9

Výrobky pocházející z Tuniska budou dováženy do Společenství bez cel a poplatků s rovnocenným účinkem a bez množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 10

1.   Ustanovení této kapitoly nevylučují možnost, že si Společenství při dovozu zboží pocházejícího z Tuniska, vyjmenovaného v příloze 1, zachová zemědělskou složku.

Zemědělská složka bude odrážet rozdíly mezi cenou zemědělských produktů na trhu Společenství, u kterých se má za to, že se používají při výrobě tohoto zboží, a cenou dovozů ze třetích zemí, pokud celková cena uvedených základních produktů je vyšší než ve Společenství. Zemědělská složka může mít podobu pevně stanovené částky nebo valorického cla. Pokud to bude vhodné, budou tyto rozdíly nahrazeny zvláštními cly založenými na celním zařazení zemědělské složky nebo valorickými cly.

Na zemědělskou složku se přiměřeně použijí ustanovení kapitoly 2 pro zemědělské produkty.

2.   Ustanovení této kapitoly nevylučují, že Tunisko bude odděleně určovat zemědělskou složku v platných dovozních clech na výrobky pocházející ze Společenství uvedené v příloze 2. Zemědělská složka může mít podobu pevně stanovené částky nebo valorického cla.

Na zemědělskou složku se přiměřeně použijí ustanovení kapitoly 2 pro zemědělské produkty.

3.   V případě výrobků pocházejících ze Společenství, uvedených v seznamu 1 přílohy 2, použije Tunisko po vstupu této dohody v platnost dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, které nebudou vyšší než cla a poplatky s rovnocenným účinkem platné dne 1. ledna 1995 v rámci celních kvót v uvedeném seznamu 1.

Během odstraňování průmyslové složky cel podle odstavce 4 nesmí úroveň cel, která se použijí na výrobky, u kterých se mají zrušit celní kvóty, překročit úroveň cel platných dne 1. ledna 1995.

4.   V případě výrobků pocházejících ze Společenství, uvedených v seznamu 2 přílohy 2, odstraní Tunisko průmyslovou složku cel v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 3 této dohody ohledně výrobků uvedených v příloze 4.

V případě produktů pocházejících ze Společenství, uvedených v seznamech 1 a 3 přílohy 2, odstraní Tunisko průmyslovou složku cel v souladu s ustanoveními čl. 11 odst. 3 této dohody ohledně produktů uvedených v příloze 5.

5.   Zemědělské složky používané podle odstavců 1 a 2 mohou být sníženy, pokud se v obchodu mezi Společenstvím a Tuniskem sníží poplatek použitelný na základní zemědělský produkt, nebo pokud je takové snížení výsledkem vzájemných koncesí vztahujících se na zemědělské produkty.

6.   Snížení uvedené v odstavci 5, seznam dotyčných produktů a případně celní kvóty, v rámci kterých se snížení použije, stanoví Rada přidružení.

Článek 11

1.   Dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, použitelné na dovozy produktů pocházejících ze Společenství do Tuniska, kromě produktů uvedených v přílohách 3 až 6, se zruší po vstupu této dohody v platnost.

2.   Dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, použitelné na dovozy produktů pocházejících ze Společenství, které jsou uvedeny v příloze 3, do Tuniska, se postupně zruší podle následujícího časového rozvrhu:

dnem vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 85 % základního cla;

jeden rok po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 70 % základního cla;

dva roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 55 % základního cla;

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 40 % základního cla;

čtyři roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 25 % základního cla;

pět let po dni vstupu této dohody v platnost se zruší zbývající cla.

3.   Dovozní cla a poplatky s rovnocenným účinkem, použitelné na dovozy produktů pocházejících ze Společenství, uvedených v příloze 4 a 5, do Tuniska, se postupně zruší podle následujícího časového rozvrhu:

V případě seznamu uvedeného v příloze 4:

dnem vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 92 % základního cla;

jeden rok po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 84 % základního cla;

dva roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 76 % základního cla;

tři roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 68 % základního cla;

čtyři roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 60 % základního cla;

pět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 52 % základního cla;

šest let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 44 % základního cla;

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 36 % základního cla;

osm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 28 % základního cla;

devět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 20 % základního cla;

deset let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 12 % základního cla;

jedenáct let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 4 % základního cla;

dvanáct let po dni vstupu této dohody v platnost se zruší zbývající cla.

V případě seznamu uvedeného v příloze 5:

čtyři roky po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 88 % základního cla;

pět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 77 % základního cla;

šest let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 66 % základního cla;

sedm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 55 % základního cla;

osm let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 44 % základního cla;

devět let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 33 % základního cla;

deset let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 22 % základního cla;

jedenáct let po dni vstupu této dohody v platnost se každé clo a poplatek sníží na 11 % základního cla;

dvanáct let po dni vstupu této dohody v platnost se zruší zbývající cla.

4.   V případě vážných obtíží u některého produktu může Výbor pro přidružení po vzájemné dohodě stran změnit příslušný časový rozvrh stanovený v odstavci 3, a to za předpokladu, že rozvrh, u kterého se přezkum požaduje, nesmí pro daný produkt překročit maximální přechodné období dvanácti let. Neučiní-li Výbor pro přidružení rozhodnutí do třiceti dnů od žádosti o přezkoumání časového rozvrhu, může Tunisko předběžně pozastavit postup podle časového rozvrhu po období, které nepřekročí jeden rok.

5.   Pro každý produkt bude základním clem, na které se použijí postupná snižování stanovená v odstavcích 2 a 3, clo skutečně uplatňované vůči Společenství dne 1. ledna 1995.

6.   Jestliže po 1. lednu 1995 doje k jakémukoli snížení cel erga omnes, tato snížená cla nahradí základní cla uvedená v odstavci 5 počínaje dnem, kdy se toto snížení uplatní.

7.   Tunisko sdělí Společenství svá základní cla.

Článek 12

Ustanovení článků 10 a 11 a čl. 19 písm. b) se nepoužijí na produkty v seznamu v příloze 6. Úpravu, která se použije na tyto produkty, znovu přezkoumá Rada přidružení čtyři roky po vstupu této dohody v platnost.

Článek 13

Ustanovení týkající se zrušení dovozních cel se použijí také pro cla fiskální povahy.

Článek 14

1.   Tunisko může přijmout výjimečná opatření omezeného trvání odchylující se od ustanovení článku 11 ve formě zvýšených nebo znovuzavedených cel.

Tato opatření se mohou týkat pouze nově vznikajících průmyslových odvětví nebo odvětví procházejících restrukturalizací nebo čelících vážným obtížím, zejména tam, kde tyto obtíže působí vážné sociální problémy.

Dovozní cla, kterým v Tunisku podléhají produkty pocházející ze Společenství, zaváděná na základě těchto opatření, nepřevýší 25 % hodnoty a zachovají preferenční prvek pro produkty pocházející ze Společenství. Celková hodnota dovozu produktů, které podléhají těmto opatřením, nesmí přesáhnout 15 % celkového dovozu průmyslových výrobků ze Společenství za poslední rok, pro který jsou k dispozici statistiky.

Tato opatření se použijí po dobu nepřevyšující pět let, pokud Výbor pro přidružení nepovolí jejich další trvání. Jejich použitelnost končí nejpozději uplynutím maximálního přechodného období dvanácti let.

Žádná taková opatření týkající se daného produktu nelze zavádět, pokud uplynuly více než tři roky od zrušení všech cel a množstevních omezení nebo poplatků a opatření s rovnocenným účinkem, která se týkají uvedeného produktu.

Tunisko uvědomí Výbor pro přidružení o všech výjimečných opatřeních, která zamýšlí přijmout, a na žádost Společenství se ještě před jejich zavedením uskuteční konzultace o těchto opatřeních a o odvětvích, na která se vztahují Pokud budou takováto opatření uplatněna, poskytne Tunisko Výboru časový rozvrh odstraňování cel zavedených podle tohoto článku. Tento časový rozvrh stanoví postupné odstraňování těchto cel ve stejných ročních sazbách, počínaje nejpozději dva roky po jejich zavedení. Výbor pro přidružení může rozhodnout o odlišném časovém rozvrhu.

2.   Výbor pro přidružení může, odchylně od odst. 1 čtvrtého pododstavce, výjimečně povolit Tunisku, aby zachovalo opatření již přijatá podle odstavce 1 po dobu nejvýše tří let po skončení dvanáctiletého přechodného období, a tak zohlednit obtíže související se zřizováním nového průmyslového odvětví.

KAPITOLA II

ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY A PRODUKTY RYBOLOVU

Článek 15

Ustanovení této kapitoly se použijí na produkty pocházející ze Společenství a z Tuniska vyjmenované v příloze II Smlouvy o založení Evropského společenství.

Článek 16

Společenství a Tunisko postupně provedou větší liberalizaci svého vzájemného obchodu se zemědělskými produkty a produkty rybolovu.

Článek 17

1.   Zemědělské produkty a produkty rybolovu pocházející z Tuniska budou při dovozu do Společenství požívat výhod stanovených v protokolech č. 1 a 2.

2.   Zemědělské produkty pocházející ze Společenství budou při dovozu do Tuniska požívat výhod stanovených v protokolu č. 3.

Článek 18

1.   Ode dne 1. ledna 2000 budou Společenství a Tunisko vyhodnocovat situaci s cílem stanovit liberalizační opatření, která Společenství a Tunisko použijí s účinkem od 1. ledna 2001, v souladu s cílem stanoveným v článku 16.

2.   Aniž jsou dotčena ustanovení předchozího odstavce a s přihlédnutím ke struktuře obchodu se zemědělskými produkty mezi stranami a zvláštní citlivosti těchto produktů bude Společenství a Tunisko v Radě přidružení pravidelně posuzovat každý produkt a posoudí možnosti vzájemného udělování dalších koncesí.

KAPITOLA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Aniž jsou dotčena ustanovení GATT:

a)

v obchodu mezi Společenstvím a Tuniskem se nezavedou žádná nová množstevní omezení dovozů ani opatření s rovnocenným účinkem;

b)

v obchodu mezi Tuniskem a Společenstvím se po vstupu této dohody v platnost zruší množstevní omezení dovozů a opatření s rovnocenným účinkem;

c)

Společenství a Tunisko nepoužijí na vývozy mezi sebou ani cla ani poplatky s rovnocenným účinkem, ani množstevní omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 20

1.   Zavedou-li Společenství nebo Tunisko zvláštní pravidla v důsledku provádění vlastní zemědělské politiky, změní-li stávající nebo dojde-li ke změně ustanovení o provádění jejich zemědělské politiky, mohou s ohledem na dotyčné produkty změnit ustanovení této dohody.

Strana, která tyto změny provede, o nich informuje Výbor pro přidružení. Na žádost druhé strany se sejde Výbor pro přidružení, aby bylo řádně přihlédnuto k jejím zájmům.

2.   Pokud Společenství nebo Tunisko při používání odstavce 1 upraví ujednání této dohody pro zemědělské produkty, poskytne dovozům pocházejícím z druhé strany výhody srovnatelné s výhodami obsaženými v této dohodě.

3.   Jakékoli změny ustanovení této dohody budou na žádost druhé smluvní strany předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 21

Produktům pocházejícím z Tuniska se při dovozu do Společenství nedostane příznivějšího zacházení, než jaké členské státy uplatňují mezi sebou.

Používáním ustanovení této dohody není dotčeno nařízení Rady (EHS) č. 1911/91 ze dne 26. června 1991 o používání právních předpisů Společenství na Kanárských ostrovech.

Článek 22

1.   Smluvní strany se zdrží jakýchkoli opatření nebo praktik vnitrostátní fiskální povahy, způsobujících přímou či nepřímou diskriminaci produktů jedné strany vůči obdobným produktům, pocházejícím z území druhé strany.

2.   U produktů vyvážených na území jedné strany neexistuje nárok na náhradu nepřímých vnitrostátních daní převyšujících částku nepřímé daně, která byla přímo nebo nepřímo vybrána.

Článek 23

1.   Tato dohoda nevylučuje existenci nebo vytvoření celních unií, oblastí volného obchodu nebo ujednání o přeshraničním obchodu, pokud nemění právní úpravu obchodování podle této dohody.

2.   Mezi Společenstvím a Tuniskem se v rámci Výboru pro přidružení uskuteční konzultace o dohodách, jimiž se zřizují celní unie nebo oblasti volného obchodu a případně o dalších významných otázkách spojených s obchodní politikou každé strany vůči třetím zemím. Konzultace se uskuteční zejména v případě přistoupení třetí země ke Společenství, aby bylo zajištěno, že bude přihlédnuto ke společným zájmům Společenství a Tuniska uvedených v této dohodě.

Článek 24

Zjistí-li jedna ze stran, že v obchodě s druhou stranou dochází k dumpingu ve smyslu článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, může přijmout vhodná opatření proti těmto praktikám v souladu s Dohodou o provádění článku VI Všeobecné dohody o clech a obchodu, svými příslušnými vnitrostátními právními předpisy a podmínkami a postupy stanovenými v článku 27.

Článek 25

Je-li některý produkt dovážen v tak zvýšeném množství a za takových podmínek, že působí nebo hrozí, že způsobí:

vážnou újmu domácím výrobcům obdobných nebo přímo si konkurujících produktů na území jedné ze smluvních stran nebo

vážná narušení jakéhokoli hospodářského odvětví nebo obtíže, které by mohly vyvolat vážné poškození hospodářské situace v oblasti,

může Společenství nebo Tunisko přijmout vhodná opatření za podmínek a v souladu s postupy stanovenými v článku 27.

Článek 26

V případech, kdy dodržování ustanovení čl. 19 písm. c) vede:

i)

ke zpětnému vývozu do třetí země, vůči níž vyvážející strana zachovává pro daný produkt množstevní omezení vývozu, vývozní cla nebo opatření či poplatky s rovnocenným účinkem;

ii)

k vážnému nedostatku nebo hrozbě nedostatku produktu, který je podstatný pro vyvážející stranu,

a pokud výše uvedené situace způsobí nebo mohou způsobit vyvážející straně vážné obtíže, může tato strana přijmout vhodná opatření v souladu s podmínkami a postupy stanovenými v článku 27. Tato opatření musí být nediskriminační a budou zrušena, jakmile okolnosti nebudou již dále opravňovat jejich zachovávání.

Článek 27

1.   V případě, že Společenství nebo Tunisko podrobí dovoz produktů způsobilých vyvolat obtíže uvedené v článku 25 správnímu řízení, jehož účelem je rychlé poskytování informací o vývoji obchodních toků, uvědomí o tom druhou stranu.

2.   V případech uvedených v článcích 24, 25 a 26 ještě před přijetím tam uvedených opatření, nebo v případech, na něž se vztahuje odst. 3 písm. d), Společenství nebo Tunisko poskytnou Výboru pro přidružení podle povahy případu, všechny potřebné informace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost takovým, která co nejméně naruší fungování této dohody.

Dotyčná smluvní strana neprodleně oznámí ochranná opatření Výboru pro přidružení a budou předmětem pravidelných konzultací, zejména s ohledem na jejich zrušení, které se uskuteční, jakmile to okolnosti dovolí.

3.   Při provádění odstavce 2 se použijí následující ustanovení:

a)

pokud jde o článek 24, bude vyvážející strana informována o případu dumpingu ihned, jakmile orgány dovážející strany zahájí šetření. Pokud dumping nebyl ukončen ve smyslu článku VI GATT, nebo do třiceti dnů od oznámení této záležitosti nebylo dosaženo jiného uspokojivého řešení, může dovážející strana přijmout vhodná opatření;

b)

pokud jde o článek 25, budou obtíže vzniklé ze situace popsané v tomto článku předloženy k přezkoumání Výboru pro přidružení, který je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí k odstranění těchto obtíží.

Pokud Výbor pro přidružení nebo vyvážející strana neučiní rozhodnutí, které by odstranilo tyto obtíže, ani nebude dosaženo jiného uspokojivého řešení do třiceti dnů od oznámení této záležitosti, může dovážející strana přijmout vhodná opatření pro dosažení nápravy. Tato opatření nesmí překročit míru nezbytnou pro nápravu nastalých obtíží;

c)

pokud jde o článek 26, budou obtíže vyplývající ze situací popsaných v tomto článku předloženy k přezkoumání Výboru pro přidružení.

Výbor pro přidružení je oprávněn učinit jakékoli rozhodnutí nutné k odstranění těchto obtíží. Pokud toto rozhodnutí neučiní do třiceti dnů od oznámení případu, může vyvážející strana použít na vývoz daného produktu vhodná opatření;

d)

vyžadují-li výjimečné okolnosti okamžité jednání, a znemožní tak předchozí oznámení nebo posouzení, Společenství nebo Tunisko jsou oprávněny, podle toho, kdo z nich je postižen, v situacích uvedených v článcích 24, 25 a 26 bezodkladně použít předběžná opatření nezbytná k řešení situace a neprodleně o tom informovat druhou stranu.

Článek 28

Dohoda nevylučuje zákazy nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu, z důvodů veřejné morálky, veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti, ochrany zdraví a života lidí, zvířat nebo rostlin, ochrany národního bohatství umělecké, historické nebo archeologické hodnoty nebo ochrany duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví nebo předpisů týkajících se zlata a stříbra. Tyto zákazy nebo omezení však nesmějí sloužit jako prostředek svévolné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu mezi stranami.

Článek 29

Pojem „původní produkty“ pro účely provádění této hlavy a metody správní spolupráce týkající se této hlavy jsou definovány v protokolu č. 4.

Článek 30

Pro zařazování zboží v obchodu mezi stranami se použije kombinovaná nomenklatura.

HLAVA III

PRÁVO USAZOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Článek 31

1.   Strany souhlasí s rozšířením oblasti působnosti dohody tak, aby se společnosti jedné strany mohly usazovat na území druhé strany, a s liberalizací poskytování služeb společnostmi jedné strany příjemcům služeb druhé strany.

2.   Rada přidružení učiní doporučení pro dosažení cíle popsaného v odstavci 1.

U těchto doporučení vezme Rada přidružení v úvahu zkušenosti s prováděním reciproční doložky nejvyšších výhod a příslušné závazky obou stran podle Všeobecné dohody o obchodu službami, připojené k Dohodě o založení Světové obchodní organizace (dále jen „GATS“), zejména ty uvedené v článku V GATS.

3.   Rada přidružení učiní první zhodnocení uskutečňování tohoto cíle nejpozději pět let po vstupu této dohody v platnost.

Článek 32

1.   V první fázi obě strany znovu potvrdí své závazky podle GATS, zejména závazek poskytnout vzájemné zacházení na základě doložky nejvyšších výhod v odvětví služeb, na které se vztahuje tento závazek.

2.   V souladu s GATS tomuto zacházení nepodléhají:

a)

výhody poskytnuté jednou ze stran podle dohody ve smyslu článku V GATS nebo opatření učiněná na základě takové dohody;

b)

jiné výhody poskytnuté v souladu se seznamem výjimek ze zacházení na základě doložky nejvyšších výhod přiloženým jednou ze stran ke GATS.

HLAVA IV

PLATBY, KAPITÁL, HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A JINÁ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

KAPITOLA I

BĚŽNÉ PLATBY A POHYB KAPITÁLU

Článek 33

S výhradou ustanovení článku 35 se strany zavazují, že umožní, aby se všechny běžné platby pro běžné převody uskutečňovaly ve volně směnitelné měně.

Článek 34

1.   Pokud jde o transakce na kapitálovém účtu platební bilance, počínaje dnem vstupu této dohody v platnost, Společenství a Tunisko zajistí volný pohyb kapitálu z přímých investic uskutečněných do společností založených v souladu s platnými právními předpisy, jakož i likvidaci a repatriaci těchto investic a případného zisku z nich.

2.   Strany uskuteční vzájemné konzultace s cílem usnadnit a po splnění nezbytných podmínek plně liberalizovat pohyb kapitálu mezi Společenstvím a Tuniskem.

Článek 35

Čelí-li jeden nebo více členských států Společenství nebo Tunisko nebo hrozí-li, že budou čelit, vážným obtížím platební bilance, Společenství nebo Tunisko, podle povahy případu, je oprávněno, v souladu s podmínkami stanovenými Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a články VIII a XIV Dohody o Mezinárodním měnovém fondu, přijmout omezující opatření týkající se běžných plateb, která budou mít omezené trvání a nesmějí jít nad rámec opatření, nezbytně nutných pro odstranění obtíží platební bilance. Společenství nebo Tunisko, podle povahy případu, o nich ihned uvědomí druhou stranu a předloží jí co nejdříve časový rozvrh pro zrušení těchto opatření.

KAPITOLA II

HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A JINÁ HOSPODÁŘSKÁ USTANOVENÍ

Článek 36

1.   Pokud mohou ovlivnit obchod mezi Společenstvím a Tuniskem, jsou s řádným fungováním této dohody neslučitelné:

a)

veškeré dohody mezi podniky, rozhodnutí sdružení podniků a jednání ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže

b)

zneužití dominantního postavení jedním nebo více podniky na území Společenství nebo Tuniska jako celku nebo jejich podstatné části;

c)

jakákoli veřejná podpora, která narušuje nebo hrozí, že naruší hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo výrobu určitého zboží, s výjimkou případů, uvedených ve Smlouvě o založení Evropského společenství uhlí a oceli.

2.   Jakékoli praktiky v rozporu s tímto článkem budou hodnoceny na základě kritérií vyplývajících z článků 85, 86 a 92 Smlouvy o založení Evropského společenství, v případě produktů spadajících do oblasti působnosti Evropského společenství uhlí a oceli, článků 65 a 66 smlouvy o založení tohoto Společenství a pravidel týkajících se státní podpory, včetně sekundární legislativy.

3.   Rada přidružení přijme do pěti let od vstupu této dohody v platnost nezbytná opatření k provádění odstavců 1 a 2.

Než budou tato pravidla přijata, pro provádění a interpretaci odst. 1 písm. c) a souvisejících částí odstavce 2 se použijí ustanovení Dohody o výkladu a používání článků VI, XVI a XXIII Všeobecné dohody o clech a obchodu.

4.

a)

Pro účely použití ustanovení odst. 1 písm. c) strany uznávají, že během prvních pěti let od vstupu této dohody v platnost bude jakákoli státní podpora poskytnutá Tuniskem hodnocena s přihlédnutím ke skutečnosti, že na Tunisko bude nahlíženo jako na oblast totožnou s oblastmi Společenství popsanými v čl. 92 odst. 3 písm. a) Smlouvy o založení Evropského společenství.

Co se týká výrobků z oceli, na něž se vztahuje smlouva o založení ESUO, může Tunisko výjimečně během stejného období poskytnout státní podporu na restrukturalizační účely, pokud:

na konci restrukturalizačního období podpora povede k životaschopnosti zvýhodněných společností za normálních tržních podmínek,

výše a intenzita pomoci je omezena částkou, která je absolutně nezbytná pro obnovení této životaschopnosti, a je postupně snižována,

restrukturalizační program je spjat s komplexním programem pro racionalizaci a omezení kapacit v Tunisku.

Rada přidružení s přihlédnutím k hospodářské situaci Tuniska rozhodne, zda toto období bude prodlouženo o další pětileté období.

b)

Obě strany zajistí průhlednost v oblasti veřejné podpory mimo jiné tím, že budou vzájemně každoročně poskytovat zprávy o celkové částce a o rozdělování poskytnuté podpory a na požádání poskytne informace o struktuře podpory. Na žádost jedné strany druhá strana poskytne informace o jednotlivých případech veřejné podpory.

5.   Pokud jde o produkty uvedené v kapitole II hlavy II:

ustanovení odst. 1 písm. c) se nepoužije,

veškeré praktiky, které jsou v rozporu s odst. 1 bodem a), by měly být posuzovány podle kritérií stanovených Společenstvím na základě článků 42 a 43 Smlouvy o založení Evropského společenství, a zejména podle kritérií stanovených nařízením Rady č. 26/62.

6.   Jestliže Společenství nebo Tunisko mají za to, že určité praktiky jsou neslučitelné s podmínkami odstavce 1 a:

nejsou dostatečně řešeny prováděcími ustanoveními v odstavci 3, nebo

při neexistenci takových pravidel a pokud takové praktiky působí nebo hrozí, že způsobí, vážnou újmu zájmům druhé strany nebo podstatnou újmu jejímu domácímu hospodářskému odvětví, včetně odvětví služeb,

po konzultaci v rámci Výboru pro přidružení nebo po uplynutí třiceti pracovních dnů následujících po žádosti o takovou konzultaci mohou přijmout vhodná opatření.

V případě praktik neslučitelných s odst. 1 bodem c) tohoto článku mohou být tato vhodná opatření, pokud se na ně použije Všeobecná dohoda o clech a obchodu, přijata pouze v souladu s postupy a za podmínek stanovených Všeobecnou dohodou o clech a obchodu a všemi dalšími dokumenty sjednanými pod její záštitou, které jsou použitelné mezi stranami.

7.   Bez ohledu na odlišná ustanovení přijatá v souladu s odstavcem 3, si strany vyměňují informace, s ohledem na omezení vyplývající ze služebního a obchodního tajemství.

Článek 37

Členské státy a Tunisko, aniž by byly dotčeny závazky podle GATT, postupně reformují veškeré státní monopoly komerčního charakteru, aby se zajistilo, že na konci pátého roku, následujícího po vstupu této dohody v platnost, nebude mezi státními příslušníky členských států a Tuniska existovat žádná diskriminace ohledně podmínek nákupu a odbytu zboží. Výbor pro přidružení bude informován o opatřeních přijatých k uskutečňování tohoto cíle.

Článek 38

Pokud jde o veřejné podniky a podniky, kterým byla poskytnuta zvláštní nebo výhradní práva, Rada přidružení zajistí, že počínaje pátým rokem ode dne vstupu této dohody v platnost nebudou přijímána ani zachovávána žádná opatření, která by narušovala obchod mezi Společenstvím a Tuniskem takovým způsobem, který by byl v rozporu se zájmy stran. Toto ustanovení nebrání, fakticky ani právně, vykonávání zvláštních funkcí příslušejícím těmto podnikům.

Článek 39

1.   Strany zajistí vhodnou a účinnou ochranu práv duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy. Tato ochrana bude zahrnovat i účinné prostředky k prosazování těchto práv.

2.   Strany budou provádění tohoto článku a přílohy 7 pravidelně vyhodnocovat. Pokud vzniknou obtíže ovlivňující obchod v souvislosti s právy duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví, může jakákoli strana požadovat naléhavou konzultaci s cílem nalézt oboustranně uspokojivé řešení.

Článek 40

1.   Strany učiní vhodné kroky k prosazování toho, aby Tunisko používalo technická pravidla Společenství a evropské normy pro průmyslové výrobky a zemědělsko-potravinářské produkty a postupy vydávání osvědčení.

2.   Po splnění nezbytných předpokladů a za použití zásad stanovených v odstavci 1, uzavřou strany dohody o vzájemném uznávání osvědčení.

Článek 41

1.   Strany si kladou za cíl vzájemnou a postupnou liberalizaci veřejných zakázek.

2.   Rada přidružení učiní kroky nezbytné k provádění odstavce 1.

HLAVA V

HOSPODÁŘSKÁ SPOLUPRÁCE

Článek 42

Cíle

1.   Strany se zavazují ve vlastním zájmu a v souladu s cíli této dohody posílit hospodářskou spolupráci.

2.   Cílem hospodářské spolupráce je podporovat úsilí Tuniska dosáhnout trvale udržitelného hospodářského a sociálního rozvoje.

Článek 43

Oblast působnosti

1.   Spolupráce se především zaměří na ta odvětví, která trpí následky vnitřních obtíží nebo která jsou postižena procesem liberalizace tuniského hospodářství jako celku, zejména liberalizací obchodu mezi Tuniskem a Společenstvím.

2.   Spolupráce se též přednostně zaměří i na oblasti, které sblíží hospodářství Společenství a Tuniska, a zejména na ty, které podporují trvale udržitelný růst a zaměstnanost.

3.   Spolupráce bude podporovat hospodářskou integraci uvnitř Maghrebu s použitím všech vhodných opatření, která tyto vztahy v rámci regionu prohloubí.

4.   Ochrana životního prostředí a zachování ekologické rovnováhy představuje podstatnou část všech oblastí hospodářské spolupráce.

5.   Strany případně určí dohodou jiné oblasti hospodářské spolupráce.

Článek 44

Metody

Hospodářská spolupráce bude zahrnovat zejména tyto metody:

a)

pravidelný hospodářský dialog mezi smluvními stranami, který pokryje všechny aspekty makroekonomické politiky;

b)

komunikaci a výměnu informací;

c)

poradenství, využití služeb odborníků a školení;

d)

společné podniky;

e)

technickou, správní pomoc a pomoc v oblasti normotvorby.

Článek 45

Regionální spolupráce

K dosažení plného účinku smlouvy, strany podpoří všechny aktivity, které mají regionální dopad nebo kterých se účastní třetí země, zejména:

a)

regionální obchod v rámci Maghrebu;

b)

oblast životního prostředí;

c)

rozvoj hospodářských infrastruktur;

d)

vědecký výzkum a výzkum v oblasti techniky;

e)

oblast kultury;

f)

celní záležitosti;

g)

regionální instituce a vytvoření společných nebo harmonizovaných programů a politik.

Článek 46

Vzdělání a odborná příprava

Cílem spolupráce je:

a)

nalézt způsoby, jak provést podstatné zlepšení ve vzdělávání a školení, včetně odborné přípravy;

b)

klást zvláštní důraz na zpřístupnění vzdělání ženám, včetně vyššího vzdělání, odborného vzdělání technického směru a odborné přípravy;

c)

podporovat vytváření trvalých vazeb mezi specializovanými pracovišti na území smluvních stran za účelem sdílení a výměny zkušeností a metod.

Článek 47

Vědecká, technická a technologická spolupráce

Cílem spolupráce je:

a)

podporovat vytváření trvalých vazeb mezi vědeckými obcemi stran, zejména prostřednictvím:

přístupu Tuniska k programům Společenství pro výzkum a technický rozvoj, v souladu s pravidly Společenství, jimiž se řídí účast zemí, které nejsou členy Společenství, na těchto programech,

tuniské účasti v systému decentralizované spolupráce,

podpora součinnosti v oblasti odborné přípravy a výzkumu;

b)

posílit výzkumnou kapacitu Tuniska;

c)

podnítit technické inovace a přenos nových technologií a šíření know-how;

d)

podpořit všechny činnosti zaměřené na zřízení spolupráce na regionální úrovni.

Článek 48

Životní prostředí

Cílem spolupráce je zabránit zhoršování životního prostředí, zlepšit jeho kvalitu, chránit lidské zdraví a dosáhnout racionálního využívání přírodních zdrojů pro trvale udržitelný rozvoj.

Strany se zavazují spolupracovat v oblastech zahrnujících:

a)

kvalitu půdy a vody;

b)

následky rozvoje, zejména průmyslového rozvoje (obzvláště bezpečnost technického zařízení a odpadu);

c)

sledování a předcházení znečištění moře.

Článek 49

Průmyslová spolupráce

Cílem spolupráce je:

a)

podpořit spolupráci mezi hospodářskými subjekty smluvních stran, včetně spolupráce v oblasti přístupu Tuniska k obchodním sítím Společenství a decentralizovaným systémům spolupráce;

b)

podpořit snahu modernizovat a restrukturalizovat státní a soukromá odvětví tuniského průmyslu (včetně zemědělsko-potravinářského průmyslu);

c)

podpořit prostředí příznivé pro soukromé iniciativy, s cílem povzbudit a diverzifikovat výrobu pro domácí a vývozní trhy;

d)

maximální využití lidského a průmyslového potenciálu Tuniska pomocí efektivní politiky v oblastech inovací, výzkumu a technického vývoje;

e)

usnadnit přístup k úvěru na financování investic.

Článek 50

Podpora a ochrana investic

Spolupráce se zaměřuje na vytvoření příznivého prostředí pro tok investic a uskuteční se zejména následujícím způsobem:

a)

vytvořením zjednodušených harmonizovaných postupů, systému spolupráce při investování (zvláště propojením malých a středních podniků) a metod pro zjišťování a poskytování informací o možnostech investování;

b)

případné vytvoření právního rámce pro podporu investování, zejména pomocí uzavírání dohod mezi Tuniskem a členskými státy o ochraně investic a dohod o zabránění dvojího zdanění.

Článek 51

Spolupráce v oblasti normalizace a posuzování shody

Smluvní strany budou spolupracovat za účelem dosažení:

a)

používání pravidel Společenství týkajících se normalizace, metrologie, kontroly jakosti a posuzování shody;

b)

modernizace tuniských laboratoří, která nakonec povede k uzavření dohod o vzájemném uznávání posuzování shody;

c)

vytvoření orgánů odpovědných za oblast duševního, průmyslového a obchodního vlastnictví a za normalizaci a kvalitu v Tunisku.

Článek 52

Sbližování právních předpisů

Spolupráce bude zaměřena na pomoc Tunisku při sbližováním jeho právních předpisů s právními předpisy Společenství v oblastech, na které se vztahuje tato dohoda.

Článek 53

Finanční služby

Spolupráce se zaměří na dosažení společných pravidel a norem v oblastech zahrnujících:

a)

posílení a restrukturalizaci tuniského finančního sektoru;

b)

zkvalitnění systému účetnictví, auditu, právní úpravy a systému dohledu v oblasti finančních služeb a finanční kontroly v Tunisku.

Článek 54

Zemědělství a rybolov

Cílem spolupráce je:

a)

modernizovat a restrukturalizovat zemědělství a rybolov pomocí metod zahrnujících modernizaci infrastruktury a zařízení, rozvoj technik balení a skladování a zlepšování soukromé distribuce a obchodních řetězců;

b)

diverzifikovat produkci a vnější trhy;

c)

dosáhnout spolupráce v oblasti zdraví, zdraví rostlin a techniky pěstování.

Článek 55

Doprava

Cílem spolupráce je:

a)

restrukturalizace a modernizace silniční, železniční, přístavní a letištní infrastruktury společného zájmu, v souvislosti s hlavními transevropskými trasami;

b)

vypracovat a používat provozní normy srovnatelné s normami používanými ve Společenství;

c)

uzpůsobit technické zařízení normám Společenství, zejména v případě kombinované dopravy, kontejnerizace a překládky;

d)

postupné zlepšení silniční přepravy a řízení letišť, letecké dopravy a železnic.

Článek 56

Telekomunikace a informační technologie

Spolupráce se zaměří na:

a)

telekomunikace obecně;

b)

normalizaci, osvědčování shody a vydávání osvědčení pro informační technologie a telekomunikace;

c)

šíření nových informačních technologií, zejména souvisejících se sítěmi a vzájemným propojováním sítí (ISDN – digitální sítě integrovaných služeb – a EDI – elektronická výměna dat);

d)

podporu výzkumu a vývoje nových komunikačních a informačních technologií, které by rozvinuly trh se zařízeními, službami a aplikacemi souvisejícími s informačními technologiemi a prostředky komunikace, službami a instalacemi.

Článek 57

Energetika

Spolupráce se zaměří na:

a)

obnovitelné zdroje energie;

b)

podporu úspor energie;

c)

aplikovaný výzkum v oblasti síťového propojení databází mezi smluvními stranami v hospodářské a sociální oblasti;

d)

podpora modernizace a rozvoje energetických sítí a jejich vzájemného propojení se sítěmi Společenství.

Článek 58

Cestovní ruch

Cílem spolupráce je rozvoj cestovního ruchu, zejména s ohledem na:

a)

řízení hotelů a kvalitu služeb v různých oblastech spojených s hoteliérstvím;

b)

rozvoj marketingu;

c)

stimulace cestovního ruchu se zaměřením na mladé lidi.

Článek 59

Spolupráce v celních záležitostech

1.   Cílem spolupráce je zajistit poctivý obchod a dodržování obchodních pravidel. Týká se:

a)

zjednodušení celních kontrol a postupů;

b)

používání jednotného správního dokladu a vytvoření vazeb mezi tranzitními režimy Tuniska a Společenství.

2.   Aniž by byly dotčeny jiné způsoby spolupráce stanovené v této dohodě, a zejména v článcích 61 a 62, správní orgány smluvních stran si poskytnou vzájemnou pomoc v souladu s podmínkami protokolu č. 5.

Článek 60

Spolupráce v oblasti statistiky

Cílem spolupráce je sblížení metod používaných smluvními stranami a využití statistických údajů o všech oblastech, na které se vztahuje tato dohoda a pro které přichází v úvahu sestavování statistiky.

Článek 61

Praní peněz

1.   Strany se dohodly, že je nezbytné vynaložit úsilí a spolupracovat, aby se zabránilo zneužívání jejich finančních systémů k praní výnosů pocházejících z trestné činnosti obecně, a zejména z trestných činů souvisejících s drogami.

2.   Spolupráce v této oblasti zahrnuje správní a technickou pomoc s cílem vypracovat vhodné normy zaměřené proti praní peněz, které budou odpovídat normám, jež v této oblasti přijalo Společenství a mezinárodní fórum, včetně Finanční akční skupiny (FATF).

Článek 62

Boj proti zneužívání drog a nedovolenému obchodování s nimi

1.   Cílem spolupráce je:

a)

zvýšení účinnosti politik a opatření pro předcházení a boj s výrobou, distribucí a obchodováním s omamnými a psychotropními látkami;

b)

odstranění protiprávní konzumace takových výrobků.

2.   Strany v souladu se svými právními předpisy společně vypracují strategie a metody spolupráce vhodné pro dosažení těchto cílů. Akce, které nebudou řízeny společně, budou předmětem konzultací a úzké koordinace.

Do takové činnosti mohou být zapojeny vhodné instituce státního a soukromého sektoru a mezinárodní organizace ve spolupráci s vládou Tuniské republiky a příslušnými orgány Společenství a členských států.

3.   Spolupráce bude mít zejména následující podoby:

a)

zřízení nebo rozšíření sociálních a zdravotnických zařízení a informačních center pro léčbu a rehabilitaci drogově závislých;

b)

provádění projektů v oblasti prevence, osvěty, školení a epidemiologického výzkumu;

c)

vytvoření vhodných norem k prevenci proti zneužívání prekurzorů a jiných látek nutných pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek, které budou rovnocenné s normami přijatými Společenstvím a příslušnými mezinárodními orgány, zejména Pracovní skupinou pro chemické výrobky (CATF).

Článek 63

Obě strany společně stanoví postupy potřebné k dosažení spolupráce v oblastech, na něž se vztahuje tato hlava.

HLAVA VI

SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

KAPITOLA I

PRACOVNÍCI

Článek 64

1.   Režim přiznaný každým členským státem pracovníkům tuniské národnosti, zaměstnaným na jejich území, ohledně pracovních podmínek, odměňování a propouštění, bude prostý jakékoli diskriminace založené na státní příslušnosti.

2.   Na všechny tuniské pracovníky, kterým je povoleno dočasně vykonávat placené zaměstnání na území členského státu, se vztahují ustanovení odstavce 1 o pracovních podmínkách a odměnách.

3.   Tunisko poskytne stejné zacházení pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky některého z členských států a jsou zaměstnáni na jeho území.

Článek 65

1.   S výhradou následujících odstavců budou pracovníci tuniské státní příslušnosti a všichni členové jejich rodin, kteří s nimi žijí, požívat v oblasti sociálního zabezpečení zacházení prosté jakékoli diskriminace založené na státní příslušnosti ve vztahu ke státním příslušníkům členských států, ve kterých jsou zaměstnáni.

Pojem sociální zabezpečení zahrnuje součásti sociálního zabezpečení, které se týkají nemocenských a mateřských dávek, invalidních, starobních a pozůstalostních důchodů, dávek při pracovním úrazu a nemoci z povolání, dávek při úmrtí a podpory v nezaměstnanosti a rodinných dávek.

Tato ustanovení nicméně nebudou mít za následek použití jiných koordinačních pravidel stanovených v legislativě Společenství, založených na článku 51 Smlouvy ES, kromě případů, kdy platí podmínky stanovené v článku 67 této dohody.

2.   Doby pojištění, zaměstnání nebo pobytu dovršené těmito pracovníky v různých členských státech budou sečteny pro účely starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů, rodinných, nemocenských a mateřských dávek a také pro účely zdravotní péče pro pracovníky a pro členy jejich rodin s bydlištěm ve Společenství.

3.   Tito pracovníci obdrží rodinné příspěvky pro členy svých rodin, kteří mají bydliště ve Společenství.

4.   Dotyční pracovníci budou moci podle sazby použité podle právních předpisů dlužného členského státu nebo států do Tuniska volně převádět jakékoli důchody; starobní, pozůstalostní, dávky z důvodů pracovního úrazu nebo nemoci z povolání nebo invalidity, která je následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, kromě případů zvláštních nepříspěvkových dávek.

5.   Tunisko poskytne pracovníkům, kteří jsou státními příslušníky členského státu a jsou zaměstnaní na jeho území, a členům jejich rodin zacházení podobné tomu, jež je uvedeno v odstavcích 1, 3 a 4.

Článek 66

Ustanovení této kapitoly se nepoužijí na ty státní příslušníky smluvních stran, kteří na území svých hostitelských zemí pobývají nebo pracují nezákonně.

Článek 67

1.   Před koncem prvního roku následujícího po vstupu této dohody v platnost přijme Rada přidružení ustanovení k provádění zásad stanovených v článku 65.

2.   Rada přidružení přijme podrobná pravidla pro správní spolupráci, tato pravidla zajistí nezbytné řízení a sledování záruk pro používání ustanovení odstavce 1.

Článek 68

Ustanovení přijatá Radou přidružení v souladu s článkem 67 se nedotknou práv ani povinností vyplývajících z dvoustranných dohod Tuniska a členských států, pokud tyto dohody stanovují příznivější zacházení pro státní příslušníky Tuniska nebo členských států.

KAPITOLA II

DIALOG V SOCIÁLNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 69

1.   Strany povedou pravidelný dialog o všech sociálních otázkách, které jsou předmětem jejich zájmu.

2.   Tento dialog bude sloužit k nalézání způsobů, jak dosáhnout pokroku v oblasti volného pohybu pracovníků, rovného zacházení a sociální integrace pro státní příslušníky Tuniska a Společenství, kteří legálně pobývají na území svých hostitelských zemí.

3.   Dialog se bude týkat zejména všech otázek spojených s:

a)

životními a pracovními podmínkami přistěhovaleckých komunit;

b)

migrací;

c)

nezákonným přistěhovalectvím a podmínkami, kterými se řídí vyhoštění osob, které porušují právní předpisy týkající se práva pobytu a usazovaní ve svých hostitelských zemích;

d)

plány a programy na podporu rovného zacházení se státními příslušníky Tuniska a Společenství, vzájemnou znalostí kultur a společnosti, prohlubování tolerance a odstranění diskriminace.

Článek 70

Dialog o sociálních záležitostech se povede na stejných úrovních a v souladu se stejnými postupy, jak stanovuje hlava I této dohody, která může poskytnout rámec pro tento dialog.

KAPITOLA III

SPOLUPRÁCE V SOCIÁLNÍ OBLASTI

Článek 71

S cílem upevnit spolupráci mezi stranami v sociální oblasti se uskuteční projekty a programy ve všech oblastech společného zájmu.

Budou upřednostňována následující opatření:

a)

snižování migračního tlaku, zejména pomocí vytváření pracovních příležitostí a rozvoje odborného vzdělávání v oblastech, z nichž emigranti pocházejí;

b)

znovu usidlování těch, kteří byli navráceni z důvodu svého nezákonného pobytu podle právních předpisů daného státu;

c)

podpora role žen v procesu hospodářského a sociálního rozvoje, a to zejména pomocí vzdělávání a medií, v souladu s tuniskou politikou v této oblasti;

d)

upevňování a rozvoj tuniských programů plánovaného rodičovství a programů na ochranu matky a dítěte;

e)

zlepšování systému sociální ochrany;

f)

zlepšování systému zdravotní péče;

g)

zlepšování životních podmínek v chudých, hustě osídlených oblastech;

h)

uskutečňování a financování výměnných a rekreačních programů pro smíšené skupiny tuniské a evropské mládeže s bydlištěm v členských státech, s cílem podpořit vzájemné poznávání kultur a posilování tolerance.

Článek 72

Programy spolupráce se mohou uskutečňovat ve spolupráci s členskými státy a příslušnými mezinárodními organizacemi.

Článek 73

Rada přidružení sestaví do konce prvního roku následujícího po vstupu této dohody v platnost pracovní skupinu. Ta bude pověřena stálým a pravidelným hodnocením provádění kapitol 1 až 3.

KAPITOLA IV

SPOLUPRÁCE V KULTURNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Článek 74

1.   S cílem zlepšit vzájemné poznání a porozumění, s přihlédnutím k již započatým aktivitám a s úctou ke kultuře druhé strany vytvoří smluvní strany pevnější základ pro trvalý kulturní dialog a podpoří mezi sebou soustavnou kulturní spolupráci, aniž by předem vyloučili jakoukoli oblast činnosti.

2.   Při sestavování projektů a programů spolupráce a provádění společných aktivit se strany zaměří zvláště na mladé lidi, na psané a audiovizuální prostředky komunikace a vyjadřování, a na ochranu svého kulturního dědictví a šíření kultury.

3.   Smluvní strany souhlasí, že programy kulturní spolupráce, které již ve Společenství nebo v jednom nebo ve více jeho členských státech probíhají, lze rozšířit na Tunisko.

HLAVA VII

FINANČNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 75

K úplnému dosažení cílů dohody se finanční spolupráce s Tuniskem bude provádět podle vhodných postupů a s odpovídajícími finančními zdroji.

Tyto postupy budou přijaty vzájemnou dohodou mezi stranami pomocí nejvhodnějších nástrojů, jakmile tato dohoda vstoupí v platnost.

Kromě oblastí, na něž se vztahují hlavy V a VI této dohody, bude tato spolupráce dále zahrnovat:

usnadnění reforem zaměřených na modernizaci hospodářství,

modernizaci hospodářské infrastruktury,

podporu soukromého investování a činností na vytváření pracovních příležitostí,

zohlednění účinků postupného zřizování oblastí volného obchodu v tuniském hospodářství, zejména s ohledem na modernizaci a restrukturalizaci průmyslu,

navazující opatření pro politiku prováděnou v sociálních oblastech.

Článek 76

V rámci nástrojů Společenství určených na podporu programů strukturálních úprav v zemích Středomoří a v úzké spolupráci s tuniskými orgány a jinými dárci, zejména s mezinárodními finančními institucemi, bude Společenství zkoumat vhodné způsoby, jak podpořit strukturální politiku Tuniska za účelem obnovení finanční rovnováhy a vytvoření hospodářského prostředí, které bude příznivé pro zrychlení růstu a současně zvýší společenský blahobyt.

Článek 77

Aby se zajistil koordinovaný přístup k řešení výjimečných makroekonomických a finančních problémů, který by mohly vzniknout v souvislosti s postupným prováděním dohody, budou strany pozorně sledovat rozvoj obchodu a finančních vztahů mezi Společenstvím a Tuniskem jako součást pravidelného hospodářského dialogu stanoveného podle hlavy V.

HLAVA VIII

INSTITUCIONÁLNÍ, OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 78

Zřizuje se Rada přidružení, která se bude scházet na úrovni ministrů jednou za rok a dále, pokud si to okolnosti vyžádají, z podnětu svého předsedy a v souladu s podmínkami stanovenými jednacím řádem.

Rada se bude zabývat všemi důležitými otázkami, které vzniknou v rámci této dohody, jakož i dalšími dvoustrannými nebo mezinárodními otázkami společného zájmu.

Článek 79

1.   Rada přidružení se bude skládat z členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a z členů vlády Tuniské republiky na straně druhé.

2.   Členové Rady přidružení se mohou nechat zastupovat za podmínek stanovených ve svém jednacím řádu.

3.   Rada přidružení vypracuje svůj jednací řád.

4.   Radě přidružení střídavě předsedá člen Rady Evropské unie a člen vlády Tuniské republiky, v souladu s ustanoveními jejího jednacího řádu.

Článek 80

K dosažení cílů této dohody je Rada přidružení oprávněna přijímat rozhodnutí v případech stanovených v této dohodě.

Přijatá rozhodnutí jsou pro obě strany závazná; jsou povinny učinit nezbytná opatření k provádění přijatých rozhodnutí. Rada přidružení může také vydávat vhodná doporučení.

Svá rozhodnutí a doporučení přijímá dohodou mezi stranami.

Článek 81

1.   Zřizuje se Výbor pro přidružení, který s výjimkou oprávnění Rady odpovídá za provádění této dohody.

2.   Rada přidružení může buď zcela, nebo zčásti převést na Výbor pro přidružení kteroukoli ze svých pravomoci.

Článek 82

1.   Výbor pro přidružení se schází na úrovni státních úředníků a skládá se ze zástupců členů Rady Evropské unie a členů Komise Evropských společenství na jedné straně a zástupců vlády Tuniské republiky na straně druhé.

2.   Výbor pro přidružení vypracuje svůj jednací řád.

3.   V předsednictví Výboru pro přidružení se bude střídat zástupce předsednictva Rady Evropské unie a zástupce vlády Tuniské republiky.

Výbor pro přidružení se k běžným zasedáním schází střídavě ve Společenství a v Tunisku.

Článek 83

Výbor pro přidružení má pravomoc přijímat rozhodnutí k provedení této dohody a v těch oblastech, ve kterých mu Rada svěřila své pravomoci.

Svá rozhodnutí přijímá dohodou smluvních stran; tato rozhodnutí jsou pro ně závazná. Smluvní strany jsou povinny učinit opatření nezbytná k provádění přijatých rozhodnutí.

Článek 84

Rada přidružení může rozhodnout o sestavení jakékoli pracovní skupiny nebo orgánu nezbytného pro provádění této dohody.

Článek 85

Rada přidružení přijme všechna potřebná opatření k usnadnění spolupráce a kontaktů mezi Evropským parlamentem a Poslaneckou sněmovnou Tuniské republiky a mezi Hospodářským a sociálním výborem Společenství a Hospodářskou a sociální radou Tuniské republiky.

Článek 86

1.   Každá strana může Radě přidružení předložit jakýkoli spor týkající se provádění nebo výkladu této dohody.

2.   Rada přidružení může urovnat spor rozhodnutím.

3.   Každá smluvní strana musí učinit opatření nutná k provedení rozhodnutí podle odstavce 2.

4.   V případě, že spor nebude možné urovnat podle odstavce 2, může kterákoli ze stran oznámit druhé jmenování rozhodce; druhá strana poté musí do svou měsíců jmenovat druhého rozhodce. V případě tohoto postupu se Společenství a členské státy považují za jednu stranu sporu.

Rada přidružení jmenuje třetího rozhodce.

Rozhodnutí rozhodců se přijímá většinou hlasů.

Každá strana sporu učiní kroky nezbytné k provedení rozhodnutí rozhodců.

Článek 87

Tato dohoda nebrání stranám, aby přijaly opatření, která

a)

považují za nezbytná pro zamezení úniku informací, který by byl v rozporu s jejími zásadními bezpečnostními zájmy;

b)

se týkají výroby zbraní nebo obchodu s nimi, se střelivem nebo válečným materiálem nebo výzkumu, vývoje nebo výroby nezbytné pro obranné účely za předpokladu, že tato opatření nepoškodí podmínky hospodářské soutěže, pokud jde o výrobky, které nejsou výhradně určeny pro vojenské účely;

c)

považují za nezbytná pro vlastní bezpečnost v případě vážných vnitřních nepokojů, ohrožujících zachování práva a pořádku, v době války nebo vážného mezinárodního napětí, které představuje hrozbu války, nebo z důvodu plnění závazků, které přijaly za účelem zachování míru a mezinárodní bezpečnosti.

Článek 88

V oblastech, na které se vztahuje tato dohoda, aniž jsou dotčena zvláštní ustanovení v ní obsažená:

ujednání používaná Tuniskem vůči Společenství nesmí zakládat jakoukoli diskriminaci mezi členskými státy, jejich státními příslušníky ani jejich společnostmi nebo podniky,

ujednání používaná Společenstvím vůči Tunisku nebudou diskriminující pro tuniské státní příslušníky, společnosti nebo podniky.

Článek 89

Žádné ustanovení této dohody nebude mít za následek:

rozšíření daňových výhod poskytnutých jednou ze stran v jakékoli mezinárodní dohodě nebo ujednání, kterými je vázaná,

neumožnění kterékoli ze stran přijmout nebo použít opatření zaměřená na zamezení daňových podvodů nebo úniků,

neumožnění jedné ze stran používat příslušná ustanovení jejích daňových právních předpisů na daňové poplatníky, kteří nejsou ve stejné situaci, co se týká jejich trvalého bydliště.

Článek 90

1.   Smluvní strany přijmou všechna obecná nebo zvláštní opatření potřebná ke splnění svých závazků z této dohody. Dohlížejí na to, aby bylo dosaženo cílů stanovených v této dohodě.

2.   Domnívá-li se jedna ze smluvních stran, že druhá smluvní strana neplní své závazky podle této dohody, může přijmout vhodná opatření. Kromě případů zvláštní naléhavosti, poskytne předtím Radě přidružení všechny příslušné informace nutné k důkladnému posouzení situace s cílem nalézt řešení přijatelné pro obě strany.

Při výběru opatření musí být dána přednost těm, která budou co nejméně rušit fungování této dohody. Tato opatření budou neprodleně oznámena Radě přidružení a pokud si to druhá strana vyžádá, budou předmětem konzultací v Radě přidružení.

Článek 91

Protokoly č. 1 až 5, přílohy 1 až 7 a prohlášení tvoří nedílnou součást dohody.

Článek 92

Pro účely této dohody se pojmem „strany“ rozumí na jedné straně Společenství nebo členské státy nebo Společenství a jeho členské státy, v souladu s jejich příslušnými pravomocemi, a Tunisko na straně druhé.

Článek 93

Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou.

Každá ze stran může vypovědět dohodu tak, že toto rozhodnutí oznámí druhé straně. Použitelnost této dohody končí šest měsíců ode dne tohoto oznámení.

Článek 94

Tato dohoda se použije na území, na kterém se se použijí Smlouvy o založení Evropského společenství a Evropského společenství uhlí a oceli na jedné straně, a za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a na území Tuniské republiky na straně druhé.

Článek 95

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou prvopisech v anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském, švédském a arabském jazyce, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 96

1.   Dohoda bude schválena smluvními stranami v souladu s jejich postupy.

Dohoda vstoupí v platnost první den druhého měsíce následujícího po dni, ve kterém si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly dokončeny.

2.   Po vstupu v platnost nahradí tato dohoda Dohodu o spolupráci mezi Evropským společenstvím a Tuniskou republikou a Dohodu mezi členskými státy Evropského společenství uhlí a oceli a Tuniskou republikou, podepsané v Tunisu dne 25. dubna 1976.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Eγινε στις Βρυξέλλες, στις δέχα εφτά Ιουλίου χίλια εννιαхόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze hadtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooftstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Για την Ελληνιχή Δημοχρατία

Image 5

Por el Reino de España

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Ősterreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

Image 14

Für Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για της Ευρωπαϊχές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 17

Image 18

Image 19


PŘÍLOHA 1

VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 10 ODST. 1

Kód KN

Popis

0403

Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované (kysané) nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

0403 10 51

Jogurt, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

– – –

nejvýše 1,5 % hmotnostních

0403 10 53

– – –

vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0403 10 59

– – –

vyšším než 27 % hmotnostních

– – –

ostatní, o obsahu mléčného tuku :

0403 10 91

– – –

nejvýše 3 % hmotnostní

0403 10 93

– – –

vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních

0403 10 99

– – – –

vyšším než 6 % hmotnostních

0403 90 71

Ostatní, ochucený nebo obsahující přidané ovoce, ořechy nebo kakao:

– –

sušený, v granulích nebo jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku:

– – –

nejvýše 1,5 % hmotnostních

0403 90 73

– – – –

vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních

0403 90 79

– – –

vyšším než 27 % hmotnostních

– – –

ostatní, o obsahu mléčného tuku:

0403 90 91

– – – –

nejvýše 3 % hmotnostní

0403 90 93

– – – –

vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních

0403 90 99

– – –

vyšším než 6 % hmotnostních

0710 40 00

Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená:

0711 90 30

Kukuřice cukrová, prozatímně konzervovaná (například oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířené vodě nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k výživě

1517

Margarín; jedlé směsi nebo přípravky živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 :

1517 10 10

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90 10

Ostatní, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1702 50 00

Chemicky čistá fruktosa

1704

Cukrovinky (včetně bílé čokolády) neobsahující kakao; kromě výtažků z lékořice obsahující více než 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek, podpoložky KN 1704 90 10

1704 10 11

Žvýkací guma, též obalená cukrem

obsahující méně než 6 0 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa):

– – –

plátková

1704 10 19

– – –

ostatní

– –

obsahující nejméně 60 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa):

1704 10 91

– – –

plátková

1704 10 99

– – –

ostatní

1704 90 30

– – –

bílá čokoláda

– –

ostatní:

1704 90 51

– – –

těsta a pasty, včetně marcipánu, v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejméně 1 kg

1704 90 55

– – –

zdravotní pastilky a dropsy proti kašli

1704 90 61

– – –

dražé a podobné cukrovinky ve formě dražé

– – –

ostatní:

1704 90 65

– – – –

gumovité cukrovinky a želé včetně ovocných součástí

1704 90 71

– – – –

tvrdé bonbóny, též plněné

1704 90 75

– – – –

karamely a podobné cukrovinky

– – – –

ostatní:

1704 90 81

– – – – –

vyrobené kompresí

1704 90 99

– – – – –

ostatní

1806

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao:

1806 10 15

– –

neobsahující sacharosu nebo obsahující méně než 5 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 10 20

– –

obsahující nejméně 5 % hmotnostních, avšak méně než 65 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 10 30

– –

obsahující nejméně 65 % hmotnostních, avšak méně než 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 10 90

– –

obsahující nejméně 80 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa) nebo isoglukosy vyjádřené jako sacharosa

1806 20 10

ostatní přípravky v blocích, v tabulkách a tyčinkách o hmotnosti vyšší než 2 kg, v tekutém stavu, ve formě pasty nebo ve formě prášku, granulí a podobně, v nádobách nebo v bezprostředním obalu o obsahu vyšším než 2 kg:

– –

obsahující nejméně 31 % hmotnostních kakaového másla nebo obsahující nejméně 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

1806 20 30

– –

obsahující nejméně 25 % hmotnostních, avšak méně než 31 % hmotnostních kombinace kakaového másla a mléčného tuku

– –

ostatní:

1806 20 50

– – –

obsahující nejméně 18 % hmotnostních kakaového másla

1806 20 70

– – –

čokoládová mléčná drobenka (chocolate milk crumb)

1806 20 80

– –

čokoládová poleva

1806 20 95

– – –

ostatní:

ostatní v tabulkách nebo tyčinkách:

1806 31 00

– –

plněné

1806 32 10

– –

neplněné:

– – –

s přídavkem obilí, ovoce nebo ořechů

1806 32 90

– – –

ostatní

1806 90 11

ostatní:

– –

čokoláda a čokoládové výrobky:

– – –

čokoládové bonbony (pralinky), též plněné:

– – – –

obsahující alkohol

1806 90 19

– – –

ostatní

– –

ostatní:

1806 90 31

– –

plněné

1806 90 39

– –

neplněné

1806 90 50

cukrovinky a jejich náhražky vyrobené z náhražek cukru, obsahující kakao

1806 90 60

pasty (pomazánky) obsahující kakao

1806 90 70

– –

přípravky pro výrobu nápojů obsahující kakao

1806 90 90

– –

ostatní

1901

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, krupičky, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních, měřeno na zcela odtučněném základě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

1901 10 00

přípravky pro dětskou výživu v balení pro maloobchodní prodej

1901 20 00

směsi a těsta pro přípravu pečiva, cukrářských výrobků a sušenek položky 1905

1901 90 11

– –

sladový výtažek :

– – –

obsahující nejméně 90 % hmotnostních sušiny

1901 90 19

– –

ostatní

1901 90 99

ostatní

1902

Těstoviny, kromě nadívaných těstovin podpoložek 1902 20 10 a 1902 20 30 ; kuskus, též upravený

1902 11

těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené:

– –

obsahující vejce

1902 19 10

neobsahující mouku ani krupičku z pšenice obecné

1902 19 90

ostatní

těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené:

1902 20 91

– – –

vařené

1902 20 99

– –

ostatní

– –

ostatní těstoviny:

1902 30 10

– –

sušené

1902 30 90

– –

ostatní

1902 40 10

kuskus:

– –

neupravený

1902 40 90

– –

ostatní

1903 00 00

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve formě vloček, zrn, perel, prachu a v podobných formách

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, předvařené nebo jinak upravené:

1904 10 10

výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením

– –

z kukuřice

1904 10 30

– –

z rýže

1904 10 90

– –

ostatní

1904 90 10

ostatní:

– –

rýže

1904 90 80

– –

ostatní

1905

Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky:

1905 10 00

křupavý chléb zvaný „knäckebrot“

1905 20 10

perník

– –

obsahující méně než 30 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

1905 20 30

– –

obsahující nejméně 30 % hmotnostních, avšak méně než 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

1905 20 90

– –

obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy (včetně invertního cukru vyjádřeného jako sacharosa)

1905 30 11

sladké sušenky; oplatky a malé oplatky:

– –

zcela nebo částečně polité čokoládovou polevou nebo jinými přípravky obsahujícími kakao:

– –

v bezprostředním obalu o čisté hmotnosti nejvýše 85 g

1905 30 19

– – –

ostatní

– –

ostatní:

– – –

sladké sušenky

1905 30 30

– – – –

obsahující nejméně 8 % hmotnostních mléčného tuku

– – – –

ostatní

1905 30 51

– – – – –

dvojité (slepované) sušenky plněné

1905 30 59

– – – – –

ostatní

– –

oplatky a malé oplatky:

1905 30 91

– – – – –

slané, též plněné

1905 30 99

– – – – –

ostatní

1905 40 10

suchary, opékaný chléb a podobné opékané výrobky:

– –

suchary

1905 40 90

– –

ostatní

1905 90 10

– –

nekvašený chléb (macesy)

1905 90 20

– –

hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky nebo škrobu a podobné výrobky:

– –

ostatní:

1905 90 30

– – –

chléb bez přídavku medu, vajec, sýra nebo ovoce, obsahující cukry a tuky, od každého nejvýše 5 % hmotnostních v sušině

1905 90 40

– – –

oplatky a malé oplatky s obsahem vody vyšším než 10 % hmotnostních

1905 90 45

– – –

Sušenky

1905 90 55

– – –

Výrobky tlačené nebo pěnové, aromatizované nebo solené

– – –

ostatní:

1905 90 60

– – –

slazené

1905 90 90

– – –

ostatní

2001 90 30

kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), upravená nebo konzervovaná octem nebo kyselinou octovou

2001 90 40

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních (upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou)

2004 10 91

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, připravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené

2004 90 10

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata), upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená

2005 20 10

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená

2008 92 45

Přípravky typu müsli, z nepražených obilných vloček

2008 99 85

Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata), jinak upravená nebo konzervovaná neobsahující přidaný cukr nebo alkohol

2008 99 91

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních, jinak upravené nebo konzervované, neobsahující přidaný cukr nebo alkohol

2101 10 98

ostatní

2101 20 98

– – –

ostatní

2101 30 19

Pražené kávové náhražky, kromě pražené čekanky

2101 30 99

Výtažky, tresti a koncentráty z pražených kávových náhražek, kromě pražené čekanky

2102 10 31

pekařské droždí

2102 10 39

– – –

ostatní

2105

Zmrzlina, též obsahující kakao:

2105 00 10

bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní

o obsahu mléčných tuků:

2105 00 91

– – –

nejméně 3 % hmotnostní, avšak nižším než 7 % hmotnostních

2105 00 99

– –

nejméně 7 % hmotnostních

2106

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté

2106 10 80

ostatní

2106 90 10

– –

sýrové fondue

– –

sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv:

2106 90 98

– – –

ostatní

2202 90 91

Nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv položky 2009 , včetně produktů položky 0401 až 0404 nebo s hmotnostním obsahem tuků získaných z produktů položky 0401 až 0404

2202 90 95

ostatní, s hmotnostním obsahem tuků získaných z produktů položek 0401 až 0404 :

– – –

nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní

2202 90 99

– –

vyšším než 2 % hmotnostní

2905 43 00

mannitol (mannit)

2905 44

D-glucitol (sorbitol, sorbit)

2905 44 11

– – –

ve vodném roztoku:

– –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 19

– –

ostatní

ostatní:

2905 44 91

– –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 99

– – – –

ostatní

3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu

3505

Dextriny a jiné modifikované škroby, kromě esterifikovaných a etherifikovaných škrobů položky 3505 10 50 :

3505 10

dextriny a jiné modifikované škroby:

3505 10 10

– –

dextriny

– –

jiné modifikované škroby:

3505 10 90

– – –

ostatní

3505 20

Klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

3809 10

Přípravky k úpravě povrchu, k apretování, přípravky k urychlení barvení nebo fixování barviv a jiné výrobky a přípravky (např. apretury a mořidla) používané v textilním, papírenském, kožedělném a podobném průmyslu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

3824 60

sorbitol, jiný než čísla KN 2905 44

3823 60 11

– –

ve vodném roztoku:

– – –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu

3823 60 19

– –

ostatní:

ostatní:

3823 60 91

– – –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítaného na obsah D- glucitolu

3823 60 99

– – –

ostatní


PŘÍLOHA 2

VÝROBKY UVEDENÉ V ČL. 10 ODST. 2

Seznam 1 (1)

Kód KN

Popis

Kvóty

(tuny)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové louhy

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao

186

1803

1803 10

1803 20

Kakaová hmota, též odtučněná

100

1805

Kakaový prášek, neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa, měřeno na zcela odtučněném základě jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky kódů 0401 až 0404 , neobsahující kakao nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních kakaa, jinde neuvedené ani nezahrnuté

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Potravinové přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté

370

2203

Pivo ze sladu

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny; složené alkoholické přípravky používané při výrobě nápojů

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Doutníky

493

2915 90

Ostatní karboxylové kyseliny

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dextriny a jiné modifikované škroby; klihy na bázi škrobů nebo dextrinů nebo jiných modifikovaných škrobů

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Přípravky k apretování, k urychlení barvení nebo fixování barviv

990


Seznam 2

Kód KN

Popis

0710 40 00

Kukuřice cukrová, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená

0711 90 30

Kukuřice cukrová, prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), ale v tomto stavu nevhodná k výživě

1702 50 00

Chemicky čistá fruktosa

1903

Tapioka a její náhražky ze škrobu ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných

2001 90 30

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) upravená nebo konzervovaná octem nebo kyselinou octovou

2001 90 40

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních upravené nebo konzervované octem nebo v kyselinou octovou

2004 10 91

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček upravené nebo konzervované jinak, než octem nebo kyselinou octovou, zmrazené)

2004 90 10

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo v kyselinou octovou, zmrazená

2005 20 10

Brambory ve formě mouky, krupice nebo vloček, upravené nebo konzervované jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazené

2005 80 00

Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená

2008 92 45

Přípravky typu müsli z nepražených obilných vloček

2008 99 85

Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var. Saccharata) jinak upravená nebo konzervovaná, neobsahující přidaný cukr nebo alkohol

2008 99 91

Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních jinak upravené nebo konzervované, neobsahující přidaný cukr nebo alkohol

2101 10 98

Přípravky na bázi výtažků, trestí nebo koncentrátů z kávy, kromě přípravků kódu 21011091

2101 20 98

Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo z maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí a koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté, kromě výrobků kódu 21012010

2101 30 19

Pražené kávové náhražky, jiné než pražená čekanka

2101 30 99

výtažky, tresti a koncentráty z pražených kávových náhražek, jiné než pražená čekanka

2905 43 00

mannitol (mannit)

2905 44

D-glucitol (sorbitol)

2905 44 11

ve vodném roztoku:

– – –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 19

– – – –

ostatní

– – –

ostatní:

2905 44 91

– –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

2905 44 99

– – – – –

ostatní

ex 3501

Kasein, kaseináty a jiné deriváty kaseinu;

3824 60

Sorbitol jiný, než kódu 290544 :

3823 60 11

ve vodném roztoku:

– –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítaného na obsah D-glucitolu

3823 60 19

– –

ostatní

ostatní:

3823 60 91

– –

obsahující nejvýše 2 % hmotnostní D-mannitolu, počítáno na obsah D-glucitolu

3823 60 99

– –

ostatní


Seznam 3

Kód KN

Popis

ex 1517

Margarín; přípravky nebo jedlé směsi živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jiné než jedlé tuky nebo oleje nebo jejich frakce čísla 1516 :

1517 10 10

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1517 90 10

ostatní, obsahující více než 10 % hmotnostních, avšak nejvýše 15 % hmotnostních mléčných tuků

1904

Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny (jiné než kukuřice) ve formě zrn, předvařené nebo jinak upravené:

1904 10 10

výrobky z obilí získané bobtnáním nebo pražením

– –

z kukuřice

1904 10 30

– –

z rýže

1904 10 90

– –

ostatní

1904 90 10

ostatní

– –

rýže

1904 90 90

– –

ostatní

2105

Zmrzlina, též obsahující kakao:

2105 00 10

-

bez obsahu mléčných tuků nebo o obsahu mléčných tuků nižším než 3 % hmotnostní

-

o obsahu mléčných tuků:

2105 00 91

– –

nejméně 3 % hmotnostním, avšak nižším než 7 % hmotnostních

2105 00 99

– –

nejméně 7 % hmotnostních

2202 90 91

Nealkoholické nápoje, kromě ovocných a zeleninových šťáv kódů 2009 , obsahující produkty kódů 0401 až 0404 nebo tuky, získané z produktů kódů 0401 až 0404

2202 90 95

ostatní, s hmotnostním obsahem tuků, získaných z produktů kódů 0401 až 0404

– –

nejméně 0,2 % hmotnostní, avšak nižším než 2 % hmotnostní

2202 90 99

– –

vyšším než 2 % hmotnostní


(1)  Výrobky, pro které Tunisko zachová úroveň celních poplatků převažující dne 1. ledna 1995 po dobu čtyř let, v rámci uvedených celních kvót, v souladu s čl. 10 odst. 3 prvním pododstavcem.

V souladu s čl. 10 odst. 3 druhým pododstavcem nemůže být během odstraňování průmyslové složky cel podle čl. 10 odst. 4 úroveň cel, která se použije na výrobky, pro které byly zrušeny celní kvóty, vyšší než úroveň cel platných dne 1. ledna 1995.


PŘÍLOHA 3

Kód KN

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300

3202100

3301230

3506910

3801900

3202900

3301240

3506991

3802100

3203000

3301250

3506992

3802900

3204110

3301260

3506999

3803000

3204120

3301291

3507100

3804001

3204130

3301299

3507900

3804009

3204140

3301300

3701100

3805100

3204150

3301901

3701200

3805200

3204160

3301902

3701910

3805900

3204170

3301903

3701990

3806100

3204190

3302900

3702100

3806200

3204200

3401111

3702200

3806300

3204900

3402120

3702310

3806901

3205000

3402130

3702320

3806909

3206100

3402191

3702390

3807000

3206200

3403111

3702410

3809100

3206300

3403119

3702420

3809910

3206410

3403191

3702430

3809920

3206420

3403199

3702440

3809990

3206430

3403910

3702510

3810100

3206490

3403990

3702520

3810900

3206500

3404100

3702530

3811110

3207100

3404200

3702540

3811190

3207200

3404900

3702550

3811210

3207300

3405200

3702560

3811290

3207400

3405300

3702910

3811900

3212100

3405400

3702920

3812100

3212901

3405901

3702930

3812200

3213100

3405909

3702940

3812300

3213900

3407001

3702950

3814000

3214900

3407002

3703100

3815110

3215901

3407009

3703200

3815120

3215902

3501100

3703900

3815190

3215909

3501900

3705100

3815900

3301110

3502100

3705200

3816000

3817100

3905909

3921120

4009409

3817200

3906100

3921140

4009501

3818000

3906909

3921190

4009509

3820000

3907100

3926201

4010101

3821000

3907200

3926902

4010102

3822000

3907300

3926903

4010109

3823100

3907400

3926904

4010910

3823200

3907600

3926907

4010991

3823300

3907910

4001100

4010992

3823400

3907991

4001210

4010999

3823500

3907999

4001220

4011300

3823600

3908100

4001290

4014100

3823901

3908900

4001300

4014901

3823902

3909102

4002110

4014909

3823903

3909109

4002190

4015110

3901100

3909201

4002200

4015190

3901200

3909209

4002310

4015900

3901300

3909301

4002390

4016100

3901901

3909309

4002410

4016940

3901909

3909401

4002490

4016951

3902200

3909409

4002510

4016959

3902300

3909501

4002590

4016991

3902901

3909509

4002600

4016999

3902909

3910001

4002700

4017001

3903110

3910009

4002800

4017002

3903190

3911100

4002910

4101100

3903200

3911900

4002990

4101210

3903300

3912110

4003000

4101220

3903901

3912120

4004000

4101290

3903909

3912200

4005100

4101300

3904100

3912310

4005200

4101400

3904210

3912390

4005910

4102100

3904300

3912900

4005990

4102210

3904400

3913100

4006100

4102290

3904500

3913900

4006900

4103100

3904610

3914000

4007000

4103200

3904901

3918101

4009201

4103900

3904909

3918102

4009209

4104101

3905190

3918901

4009301

4104102

3905200

3918902

4009309

4104221

3905901

3919900

4009401

4104291

4104311

4602100

5003900

5301210

4104391

4602900

5004000

5301290

4105121

4701000

5005000

5301300

4105201

4702000

5006001

5302100

4106121

4703110

5006002

5302900

4106201

4703190

5007100

5303100

4107210

4703210

5007201

5303900

4107290

4703290

5007209

5304100

4107900

4704110

5007901

5304900

4111000

4704190

5007909

5305110

4204001

4704210

5101110

5305190

4204009

4704290

5101190

5305210

4401100

4705000

5101210

5305290

4401210

4706100

5101290

5305911

4401220

4706910

5101300

5305919

4401300

4706920

5102100

5305991

4402001

4706990

5102200

5305999

4402009

4801000

5103100

5306100

4403100

4802200

5103200

5306200

4403200

4802300

5103300

5307100

4403310

4802400

5104000

5307200

4403320

4805400

5105100

5308100

4403330

4811391

5105210

5308200

4403340

4811902

5105290

5308300

4403350

4812000

5105300

5308900

4403910

4813900

5105400

5309110

4403920

4822100

5107100

5309190

4403990

4823300

5108100

5309210

4404100

4823511

5108200

5309290

4404200

4823901

5109100

5310101

4405000

4823904

5109900

5310109

4413001

4904009

5110001

5310901

4413009

4905100

5110002

5310909

4417001

4905910

5202910

5311001

4421902

4905990

5203000

5311002

4421903

4908101

5204110

5311003

4501100

4908901

5204190

5311004

4501900

4911101

5204200

5311009

4601200

5001000

5207100

5402100

4601910

5002000

5207900

5402200

4601990

5003100

5301100

5402310

5402320

5504901

5801330

6603200

5402330

5504909

5801340

6603900

5402390

5506100

5801350

6804101

5402410

5506200

5801360

6804109

5402420

5506300

5801901

6804211

5402430

5506900

5801902

6804219

5402490

5507001

5806311

6804300

5402510

5507002

5806312

6806100

5402520

5507009

5806321

6806200

5402590

5509520

5806322

6806900

5402610

5511100

5806391

6807100

5402620

5511200

5806392

6807900

5402690

5511300

5809000

6810110

5403100

5603001

5902100

6810200

5403200

5603002

5902200

6812101

5403310

5603009

5902900

6812109

5403320

5604100

5903100

6812200

5403330

5604200

5903200

6812300

5403390

5604900

5903900

6812400

5403410

5605000

5905001

6812500

5403420

5606001

5905009

6812600

5403490

5606002

5908000

6812700

5404100

5606003

5909000

6812900

5404900

5606009

5910000

6814100

5405001

5607109

5911100

6814900

5405009

5607309

5911200

6815100

5406100

5607909

5911310

6815200

5406200

5608110

5911320

6815910

5501100

5608190

5911400

6815990

5501200

5608900

5911901

6902100

5501300

5609000

5911902

6902201

5501900

5801101

5911909

6902901

5502001

5801102

6115921

6903100

5502002

5801210

6115931

6903201

5502009

5801220

6117801

6903900

5503100

5801230

6217100

6904101

5503200

5801240

6217900

6904109

5503300

5801250

6307200

6904901

5503400

5801260

6502009

6904909

5503900

5801310

6507000

6905101

5504100

5801320

6603100

6906001

6906009

7202210

7210491

7216100

6909119

7202290

7210499

7216220

6909199

7202300

7210701

7216310

7002100

7202410

7210709

7216320

7002200

7202490

7210901

7216330

7002310

7202500

7210909

7216400

7002320

7202600

7211110

7216500

7002390

7202700

7211120

7216609

7003110

7202800

7211190

7216900

7003190

7202910

7211210

7217121

7003200

7202920

7211220

7217129

7003300

7202930

7211290

7217139

7004100

7202990

7211300

7217199

7005210

7203100

7211410

7217219

7005290

7203900

7211490

7217229

7010901

7205100

7211900

7217239

7010902

7205210

7212219

7217299

7011100

7205290

7212291

7217319

7011200

7206900

7212299

7217329

7011900

7208110

7212309

7217339

7014000

7208120

7212401

7217399

7015100

7208130

7212409

7218100

7017100

7208140

7212501

7218900

7017200

7208210

7212509

7301200

7017900

7208220

7212601

7302100

7019100

7208230

7212609

7302200

7019200

7208240

7213209

7302300

7019310

7208320

7213390

7302400

7019320

7208410

7213490

7302900

7019390

7208420

7213501

7303000

7019900

7209310

7213509

7304200

7020002

7209320

7214100

7305110

7104101

7209330

7214309

7307210

7104201

7209410

7214409

7307220

7104901

7209420

7214509

7307230

7201100

7209430

7214600

7307290

7201200

7209900

7215100

7307930

7201300

7210319

7215200

7307990

7201400

7210391

7215300

7312900

7202110

7210399

7215400

7315111

7202190

7210419

7215900

7315119

7315121

7409199

7604101

7906001

7315129

7409219

7604102

7906002

7315190

7409299

7604291

7907100

7315200

7409311

7604292

7907901

7315810

7409319

7605110

8001100

7315890

7409391

7605190

8001200

7315900

7409399

7605210

8003001

7317002

7409401

7605290

8003009

7318161

7409409

7606119

8004000

7319100

7409901

7606121

8005100

7319200

7409909

7606129

8005200

7319300

7410210

7606919

8006001

7319900

7410220

7606921

8007001

7321901

7412100

7606929

8007002

7326190

7414100

7607110

8007009

7326901

7414900

7609000

8101100

7326902

7416000

7613000

8101920

7326903

7417009

7614900

8101930

7401100

7419100

7616902

8101990

7401200

7419910

7616903

8102100

7402000

7419991

7616904

8102910

7403110

7501100

7616905

8102920

7403120

7501200

7801100

8102930

7403130

7502100

7801910

8102990

7403190

7502200

7801990

8103100

7403210

7504000

7803001

8103900

7403220

7505110

7803002

8104110

7403230

7505120

7804111

8104200

7403290

7505210

7804112

8104300

7405000

7505220

7804191

8104901

7406100

7506100

7804192

8104909

7406200

7506200

7804200

8105900

7407100

7507110

7806001

8106000

7407220

7507120

7806009

8107100

7407290

7507200

7901110

8107900

7408111

7508001

7901120

8108100

7408119

7508009

7901200

8108900

7408210

7601100

7903100

8110001

7408220

7601200

7903900

8110009

7408290

7603100

7904000

8111001

7409119

7603200

7905000

8111009

8112190

8411910

8450200

8473400

8112200

8411990

8450909

8474320

8112400

8412100

8451210

8475900

8112910

8412900

8452210

8477900

8112990

8414200

8452290

8478100

8201500

8414900

8452300

8478900

8201600

8418696

8453900

8480300

8202400

8419310

8454900

8480710

8203300

8419901

8455900

8481101

8203400

8419902

8462310

8481109

8204200

8419909

8462490

8481200

8208300

8420990

8466910

8481300

8208901

8421120

8466920

8481400

8209000

8421910

8466930

8481801

8210000

8422110

8466940

8482100

8211940

8422190

8467110

8482200

8212109

8423890

8467190

8482300

8212201

8425200

8467810

8482400

8212209

8425310

8467890

8482500

8212909

8425410

8467910

8482800

8214109

8428400

8467920

8482910

8301500

8428600

8467990

8482990

8301701

8428900

8469100

8485100

8302600

8430200

8469210

8485900

8305100

8431100

8469290

8501100

8305900

8431200

8469310

8501310

8307100

8431410

8469390

8501511

8311900

8431420

8470101

8501512

8401200

8431490

8470109

8502201

8402900

8432801

8470210

8502202

8403900

8432901

8470290

8504230

8405900

8433110

8470300

8504311

8406110

8433190

8470400

8504312

8406190

8437100

8470900

8504500

8406900

8437800

8472100

8504900

8407100

8437900

8472200

8505110

8407210

8442400

8472300

8505190

8407290

8443900

8473100

8505900

8407900

8448330

8473210

8506901

8409100

8448410

8473290

8506909

8410900

8448420

8473300

8507301

8507309

8516790

8532290

8543900

8507400

8516800

8532300

8545110

8507800

8517200

8532900

8545190

8507901

8517400

8533100

8545200

8507902

8518211

8533210

8545900

8507904

8518300

8533290

8546200

8507909

8518400

8533310

8547100

8508100

8519290

8533900

8603100

8508200

8519310

8535210

8603900

8508800

8519390

8535290

8606100

8508900

8519400

8535400

8606200

8509100

8520100

8536410

8606300

8509200

8520200

8539210

8606910

8509300

8521100

8539229

8606920

8509400

8521900

8539310

8607191

8509800

8522100

8539391

8607192

8509900

8523110

8539400

8607199

8510100

8523120

8540110

8607210

8510200

8523130

8540120

8607290

8510900

8523209

8540200

8607300

8511100

8524100

8540300

8607910

8511200

8524210

8540410

8607990

8511300

8524220

8540420

8608009

8511400

8524230

8540810

8701100

8511500

8524901

8540890

8701300

8511800

8526100

8540910

8701900

8511900

8526910

8540990

8703212

8512100

8526920

8541100

8703222

8512201

8527311

8541210

8703322

8512300

8527312

8541290

8801100

8512400

8527321

8541300

8801900

8513101

8527322

8541400

8803100

8513900

8530100

8541500

8803200

8515900

8530800

8541600

8803300

8516103

8530900

8542110

8803900

8516310

8532100

8542190

8904000

8516320

8532210

8542200

8906009

8516330

8532220

8542800

9001100

8516400

8532230

8542900

9001200

8516500

8532240

8543200

9002110

8516720

8532250

8543800

9002190

9002200

9014100

9028209

9207900

9002900

9014200

9028900

9208100

9004903

9014800

9029201

9208900

9005100

9014900

9029209

9209100

9005801

9015300

9029900

9209200

9005809

9015900

9030900

9209300

9005901

9017109

9031900

9209910

9005909

9017209

9032100

9209920

9006200

9017300

9032900

9209930

9006301

9017809

9033000

9209940

9006309

9017900

9107000

9209990

9006400

9018110

9108110

9402102

9006510

9018190

9108120

9402902

9006520

9018200

9108190

9402909

9006530

9018320

9108200

9405501

9006590

9018390

9108910

9502910

9006610

9018410

9108990

9502991

9006620

9018491

9109110

9506110

9006690

9018499

9109190

9506120

9006910

9018500

9109900

9506190

9006990

9018902

9110110

9506290

9007110

9018903

9110120

9506310

9007191

9018904

9110190

9506320

9007199

9018909

9110900

9506390

9007210

9019100

9114100

9506400

9007290

9019200

9114200

9506510

9007910

9020000

9114300

9506590

9007920

9021211

9114400

9506610

9008100

9021291

9114900

9506690

9008300

9022110

9201100

9506700

9008900

9022210

9201200

9506910

9009110

9022900

9201900

9506990

9009120

9024900

9202100

9507100

9009210

9025190

9202900

9507201

9009220

9025209

9203000

9507202

9009300

9025900

9204100

9507300

9009900

9026900

9204200

9507900

9010300

9027400

9205100

9508000

9010900

9027901

9205900

9603500

9011900

9027909

9206000

9603901

9013900

9028100

9207100

9603909

9606300

9608103

9608600

 

9607201

9608409

9609200

 


PŘÍLOHA 4

Kód KN

1302320

2837190

2937990

3214109

1506000

2837200

2938100

3215190

1521100

2838000

2938900

3302100

1521900

2843100

2939100

3401193

2008910

2843210

2939210

3406000

2101100

2843290

2939290

3601001

2103100

2843300

2939300

3601009

2205100

2843900

2939400

3602001

2205900

2844100

2939500

3602002

2503100

2844200

2939600

3602003

2503900

2844300

2939700

3602004

2510100

2844500

2939901

3602009

2510200

2845100

2939909

3603001

2511101

2845900

2941100

3603002

2511109

2902900

2941200

3603003

2515110

2903290

2941300

3603009

2515200

2903300

2941400

3604100

2516901

2903400

2941500

3604901

2516902

2903622

2941900

3604902

2520200

2904100

2942000

3604909

2522100

2931001

3208101

3605000

2530400

2932120

3208102

3606901

2710001

2936100

3208103

3701300

2710003

2936210

3208201

3808301

2710005

2936220

3208202

3808302

2710009

2936230

3208203

3808309

2713209

2936240

3208901

3823909

2804700

2936250

3208902

3902100

2805400

2936260

3208903

3904220

2806200

2936270

3209101

3904690

2808000

2936280

3209102

3905510

2811190

2936290

3209901

3906901

2811290

2936900

3209902

3907501

2819900

2937100

3210001

3907509

2822000

2937210

3210002

3909101

2828903

2937220

3210003

3915100

2834109

2937290

3211000

3915200

2834299

2937910

3212902

3915300

2837110

2937920

3214101

3915900

3916100

3923291

4109000

4418100

3916200

3923299

4110000

4418200

3916900

3923300

4201000

4418300

3917100

3923400

4205001

4418400

3917210

3923500

4205002

4418500

3917220

3923900

4206101

4418901

3917230

3924100

4206109

4418909

3917290

3924900

4206900

4420100

3917310

3925101

4301100

4420900

3917320

3925109

4301200

4421100

3917330

3925200

4301300

4421901

3917390

3925300

4301400

4421904

3917400

3925900

4301500

4421909

3919100

3926100

4301600

4502000

3920200

3926209

4301700

4503100

3920420

3926300

4301800

4503900

3920510

3926400

4301900

4504100

3920590

3926901

4302110

4504900

3920610

3926905

4302120

4601100

3920620

3926906

4302130

4707100

3920630

3926909

4302190

4707200

3920690

4011101

4302200

4707300

3920710

4011202

4302300

4707900

3920720

4011203

4303100

4804110

3920731

4011209

4303900

4804190

3920739

4104109

4304000

4805100

3920790

4104210

4409100

4805221

3920910

4104229

4409200

4805222

3920920

4104299

4412110

4805229

3920930

4104319

4412120

4805230

3920940

4104399

4412190

4805291

3920990

4105110

4412210

4805299

3921110

4105129

4412290

4805300

3921130

4105190

4412910

4805500

3921900

4105209

4412990

4806100

3922100

4106110

4414000

4806200

3922200

4106129

4415100

4806300

3922900

4106190

4415200

4806400

3923100

4106209

4416000

4807100