21995A1230(12)Úřední věstník L 324 , 30/12/1995 S. 0019 - 0025


Dohoda

mezi Evropským společenstvím a Ekvádorskou republikou o prekurzorech a chemických látkách často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

(dále jen "Společenství") na jedné straně a

EKVÁDORSKÁ REPUBLIKA

(dále jen "Ekvádor") na straně druhé

(dále jen "smluvní strany"),

ROZHODNUTY zabránit nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a bojovat proti ní prostřednictvím kontroly dodávek prekurzorů a chemických látek často používaných k této výrobě;

BEROUCE V ÚVAHU článek 12 Úmluvy Organizace spojených národů z roku 1988 proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami;

VYJADŘUJÍCE SOUHLAS se závěrečnou zprávou pracovní skupiny pro chemické výrobky CAFT (Chemical Action Task Force), která byla schválena v Londýně dne 15. července 1991 na hospodářské schůzce na nejvyšší úrovni skupiny G-7 a která doporučila posílit mezinárodní spolupráci uzavíráním bilaterálních dohod, zejména mezi regiony a zeměmi, kterých se vývoz, dovoz a tranzit těchto chemických látek týká;

PŘESVĚDČENY o tom, že mezinárodní obchod představuje zvláštní rizikový faktor a že proti tomuto riziku lze bojovat pouze prostřednictvím dohod o spolupráci mezi dotčenými regiony, zejména vytvořením spojovacího článku mezi kontrolou prováděnou při vývozu a kontrolou prováděnou při dovozu;

POTVRZUJÍCE společný závazek vytvořit mechanismy pro pomoc a spolupráci mezi Ekvádorem a Společenstvím s cílem bojovat proti zneužívání sledovaných látek k nedovoleným účelům, v souladu s obecnými zásadami a opatřeními přijatými na mezinárodní úrovni;

UZNÁVAJÍCE, že tyto chemické látky jsou zároveň používány hlavně a nejčastěji k povoleným účelům a že nepřiměřené kontrolní postupy nesmí znesnadňovat mezinárodní obchod;

SE ROZHODLY uzavřít dohodu o kontrole prekurzorů a chemických látek často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek, a za tímto účelem byli jmenováni tito zplnomocnění zástupci:

ZA EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ:

ZA EKVÁDORSKOU REPUBLIKU:

KTEŘÍ se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

DOHODLI TAKTO:

Článek 1

Oblast působnosti dohody

1. Tato dohoda stanoví opatření k posílení správní spolupráce mezi smluvními stranami s cílem zabránit zneužívání látek často používaných k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek, aniž je dotčeno řádné uznání oprávněných zájmů obchodu a průmyslu.

2. Za tímto účelem si smluvní strany vzájemně pomáhají, a to způsobem a za podmínek stanovených v této dohodě, zejména při:

- sledování vzájemného obchodu se sledovanými látkami, s cílem zabránit jejich zneužití k nedovoleným účelům,

- poskytování vzájemné správní pomoci, která zajistí správné používání právních předpisů upravujících sledování obchodu s těmito látkami.

3. Aniž jsou dotčeny případné změny, které mohou být přijaty v rámci kompetencí smíšené kontrolní skupiny, tato dohoda se použije pro chemické látky, dále jen "sledované látky", uvedené v příloze Úmluvy Spojených národů z roku 1988 proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, ve znění pozdějších změn této přílohy.

Článek 2

Sledování obchodu

1. Smluvní strany se z vlastního podnětu vzájemně radí a informují o každém podezření týkajícím se zneužití sledovaných látek k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek, zejména v případě zásilek dodávaných v neobvyklém množství nebo za neobvyklých okolností.

2. Pokud jde o sledované látky uvedené v příloze A této dohody, okamžitě po vydání vývozního povolení a před odesláním zásilky zašle příslušný orgán vyvážející smluvní strany příslušnému orgánu dovážející smluvní strany opis vývozního povolení. Zvláštní informace se poskytnou v případě, kdy hospodářský subjekt je ve vyvážející zemi držitelem individuálního všeobecného povolení, které se vztahuje na vícenásobné vývozní operace.

3. Pokud jde o sledované látky uvedené v příloze B této dohody, vývoz je povolen pouze tehdy, pokud k tomu dovážející smluvní strana dala svůj souhlas.

4. Smluvní strany se zavazují, že si budou vzájemně a včas sdělovat všechny podrobnosti o využití poskytnutých informací nebo opatření přijatých na základě tohoto článku.

5. Při provádění výše uvedených opatření pro sledování obchodu musí být náležitě respektovány oprávněné zájmy obchodu. Zejména v případech uvedených v odstavci 3 tohoto článku musí dovážející smluvní strana odpovědět ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení sdělení, které vypracovala vyvážející smluvní strana.

Článek 3

Pozastavení zásilek

1. Aniž je dotčeno případné použití omezujících technických opatření, zásilky se pozastavují, pokud podle názoru některé smluvní strany existují dostatečné důvody se domnívat, že sledované látky mohou být zneužity k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek, nebo pokud o to v případech uvedených v čl. 2 odst. 3 požádá dovážející smluvní strana.

2. Smluvní strany spolupracují při vzájemném poskytování informací o domnělých operacích zneužívání látek.

Článek 4

Vzájemná správní pomoc

1. Smluvní strany si z vlastního podnětu nebo na požádání vzájemně poskytují informace, aby zabránily zneužívání sledovaných látek k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek, a prošetřují případy podezření ze zneužívání. V případě potřeby přijmou příslušná preventivní opatření k zabránění zneužití.

2. Všem žádostem o poskytnutí informací nebo o přijetí preventivních opatření je nutné vyhovět v co nejkratší době.

3. Žádosti o správní pomoc se vyřizují v souladu se zákony, předpisy a jinými právními nástroji dožádané smluvní strany.

4. Úředníci jedné smluvní strany se mohou se souhlasem druhé smluvní strany účastnit šetření prováděného na území této druhé strany.

5. Smluvní strany si vzájemně pomáhají za účelem usnadnění opatřování důkazů.

6. Správní pomocí poskytovanou podle tohoto článku nejsou dotčeny právní předpisy upravující vzájemnou právní pomoc v trestních záležitostech; správní pomoc se rovněž nevztahuje na informace získané na základě výkonu pravomocí na žádost soudních orgánů, ledaže s tím tyto orgány souhlasí.

7. Je možné vyžádat si informace o chemických látkách, které jsou často používány k nedovolené výrobě omamných nebo psychotropních látek, avšak nespadají do oblasti působnosti této dohody.

Článek 5

Výměna informací a důvěrnost

1. Veškeré informace sdělované v jakékoliv formě podle této dohody jsou důvěrné povahy nebo jsou určeny pouze pro služební potřebu podle příslušných předpisů platných v jednotlivých smluvních stranách. Podléhají úřednímu tajemství a požívají ochrany, která se vztahuje na podobné informace podle příslušných právních předpisů smluvní strany, která je získala, a příslušných předpisů platných pro orgány Společenství.

2. Osobní údaje si lze vyměňovat pouze v případech, kdy se smluvní strana, která je má převzít, zaváže zajistit ochranu těchto údajů způsobem alespoň rovnocenným způsobu ochrany používanému v takovém případě smluvní stranou, která tyto údaje může poskytnout.

3. Získané informace jsou určeny pouze pro účely uvedené v této dohodě. Pokud jedna ze smluvních stran chce tyto informace použít k jiným účelům, musí k tomu získat předběžný písemný souhlas orgánu, který informace poskytl. Takové použití kromě toho podléhá omezením stanoveným tímto orgánem.

4. Odstavec 3 nevylučuje použití informací při soudních nebo správních řízeních zahájených v případě nedodržování právních předpisů upravujících sledované látky. Příslušnému orgánu, který informace poskytl, se takové použití oznámí.

Článek 6

Výjimky z povinnosti poskytnout pomoc

1. Smluvní strany mohou odmítnout poskytnutí pomoci stanovené v této dohodě, pokud by tato pomoc:

a) mohla ohrozit svrchovanost Ekvádoru nebo některého členského státu Společenství;

b) mohla ohrozit veřejný pořádek, bezpečnost nebo jiné základní zájmy, zejména v případech uvedených v čl. 5 odst. 2, nebo

c) znamenala porušení průmyslového, obchodního nebo profesního tajemství.

2. Pokud smluvní strana požádá o pomoc, kterou by sama nemohla poskytnout vůbec nebo zčásti, pokud by o ni byla požádána, uvede tuto skutečnost ve své žádosti. Druhá smluvní strana pak rozhodne, jakým způsobem může dané žádosti vyhovět.

3. Je-li pomoc odmítnuta, rozhodnutí a důvody tohoto rozhodnutí musí být neprodleně oznámeny druhé smluvní straně.

Článek 7

Technická a vědecká spolupráce

Smluvní strany spolupracují při zjišťování nových způsobů zneužívání látek a při stanovení vhodných protiopatření, včetně technické spolupráce, jejímž cílem je posílit správní a represivní struktury v této oblasti a podpořit spolupráci s obchodem a průmyslem. Tato technická spolupráce se může týkat zejména pořádání školení a výměnných programů pro dotyčné úředníky, jakož i vybavení nezbytného k provádění této dohody.

Článek 8

Prováděcí opatření

1. Smluvní strany se snaží provádět tuto dohodu s přihlédnutím k nutnosti vzájemného souladu právních předpisů upravujících sledované látky na celém americkém kontinentu.

2. Každá smluvní strana určí jeden nebo více příslušných orgánů odpovědných za koordinaci používání této dohody. Pro účely této dohody uvedené orgány komunikují přímo mezi sebou.

3. Smluvní strany se vzájemně informují o opatřeních, která přijmou k provádění této dohody.

Článek 9

Smíšená kontrolní skupina

1. Zřizuje se smíšená kontrolní skupina pro kontrolu prekurzorů a chemických látek (dále jen "smíšená kontrolní skupina"), v níž je zastoupena každá smluvní strana této dohody.

2. Smíšená kontrolní skupina jedná ve vzájemné shodě. Obvykle se schází jednou ročně; datum, místo a program se stanoví ve vzájemné shodě. Pokud je to možné, tyto schůze se organizují ve stejnou dobu jako schůze jiných smíšených výborů nebo smíšených skupin zřízených za účasti Společenství a dalších členských států Organizace amerických států.

Se souhlasem všech smluvních stran je možné svolat mimořádné schůze smíšené kontrolní skupiny.

3. Smíšená kontrolní skupina přijme svůj jednací řád.

Článek 10

Pravomoci smíšené kontrolní skupiny

1. Smíšená kontrolní skupina je odpovědná za správu této dohody a zajišťuje její řádné používání. Za tímto účelem:

- posuzuje a stanoví opatření nezbytná k zajištění řádného fungování této dohody,

- získává pravidelné informace od smluvních stran o jejich zkušenostech s prováděním dohody,

- v případech stanovených v odstavci 2 přijímá rozhodnutí,

- v případech stanovených v odstavci 3 vydává doporučení,

- posuzuje a stanoví opatření technické pomoci uvedená v článku 7,

- posuzuje a stanoví jiné možné formy spolupráce v oblasti sledovaných látek.

2. Smíšená kontrolní skupina přijímá ve vzájemné shodě rozhodnutí o změně příloh A a B.

Smluvní strany provádějí tato rozhodnutí v souladu se svými právními předpisy.

Pokud ve smíšené kontrolní skupině zástupce jedné smluvní strany přijme rozhodnutí vyžadující splnění interních postupů k tomuto účelu nezbytných, vstoupí rozhodnutí v platnost, pokud v něm není uvedeno datum, prvního dne druhého měsíce následujícího po oznámení, že dotyčné postupy byly splněny.

3. Smíšena kontrolní skupina doporučuje smluvním stranám:

a) změny této dohody,

b) všechna další opatření nutná pro používání této dohody.

Článek 11

Jiné dohody

1. Aniž jsou dotčena ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství, ustanovení této dohody nahrazují ustanovení bilaterálních dohod, které byly uzavřeny mezi jedním nebo více členskými státy Společenství a Ekvádorem, pokud jsou ustanovení bilaterálních dohod neslučitelná s ustanoveními této dohody. Těmito bilaterálními dohodami nejsou dotčeny právní předpisy Společenství upravující způsob, jakým si příslušné správní orgány uvnitř Společenství sdělují veškeré informace, které byly získány o záležitostech upravených touto dohodou a které by mohly být pro Společenství důležité.

2. Smluvní strany se rovněž vzájemně informují o všech opatřeních přijatých společně s jinými zeměmi v oblasti kontroly sledovaných látek.

Článek 12

Vstup v platnost

1. Tato dohoda vstupuje v platnost prvním dnem druhého měsíce následujícího po dni uložení poslední ratifikační listiny, listiny o přijetí nebo schvalovací listiny podle právních předpisů každé smluvní strany.

2. Listiny uvedené v odstavci 1 jsou uloženy na generálním sekretariátu Rady Evropské unie, který vykonává funkci depozitáře.

3. Depozitář oznámí smluvním stranám datum, kdy každá smluvní strana uložila listiny uvedené v odstavci 1, jakož i datum vstupu této dohody v platnost.

Článek 13

Doba trvání dohody a vypovězení

1. Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let a pokud není stanoveno jinak, mlčky se obnovuje vždy na období stejného trvání.

2. Tato dohoda může být pozměněna ve vzájemné shodě smluvních stran.

3. Každá smluvní strana může od této dohody odstoupit, pokud svůj úmysl oznámí písemně dvanáct měsíců předem druhé smluvní straně.

Článek 14

Závazná znění

Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost; dohoda je uložena v archívu generálního sekretariátu Rady Evropské unie, který každé smluvní straně zašle ověřenou kopii.

Hecho en Madrid, el dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.Udfærdiget i Madrid den attende december nitten hundrede og femoghalvfems.Geschehen zu Madrid am achtzehnten Dezember neunzehnhundertfünfundneunzig.Έγινε στη Μαδρίτη, στις δεκαοκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.Done at Madrid on the eighteenth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-five.Fait à Madrid, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.Fatto a Madrid, addì diciotto dicembre millenovecentonovantacinque.Gedaan te Madrid, de achttiende december negentienhonderd vijfennegentig.Feito em Madrid, em dezoito de Dezembro de mil novecentos e noventa e cinco.Tehty Madridissa kahdeksantenatoista päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.Som skedde i Madrid den artonde december nittonhundranittiofem.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaFor Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

Por la República de EcuadorFor Republikken EcuadorFür die Republik EcuadorΓια τη Δημοκρατία του ΙσημερινούFor the Republic of EcuadorPour la république de l'EquateurPer la Repubblica dell'EcuadorVoor de Republiek EcuadorPela República da EquadorEcuadorin tasavallan puolestaFör Republiken Ecuador

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

Látky, na které se vztahují opatření uvedená v čl. 2 odst. 2

methylethylketon

toluen

manganistan draselný

kyselina sírová

aceton

ethylether

kyselina chlorovodíková

anhydrid kyseliny octové

kyselina anthranilová

kyselina fenyloctová

piperidin

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

Látky, na které se vztahují opatření uvedené v čl. 2 odst. 3

--------------------------------------------------