21994A1223(16)Úřední věstník L 336 , 23/12/1994 S. 0191 - 0212
Finské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 38 S. 0193
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 11 Svazek 38 S. 0193


Všeobecná dohoda o obchodu službami

ČLENOVÉ,

uznávajíce rostoucí význam obchodu službami pro růst a rozvoj světového hospodářství;

přejíce si vytvořit mnohostranný rámec zásad a pravidel pro obchod službami s cílem rozšířit tento obchod za podmínek transparentnosti a postupné liberalizace a jako prostředek podpory hospodářského růstu všech obchodních partnerů a rozvoje rozvojových zemí;

přejíce si brzy dosáhnout postupně vyšších úrovní liberalizace obchodu službami prostřednictvím po sobě následujících kol mnohostranných jednání, zaměřených na podporu zájmů všech účastníků na vzájemně výhodném základě a na zabezpečení celkové rovnováhy práv a závazků při současném náležitém respektování cílů národní politiky;

uznávajíce právo Členů řídit a zavádět nové úpravy poskytování služeb na jejich území za účelem splnění cílů národní politiky a zvláštní potřebu rozvojových zemí vykonávat toto právo vzhledem k daným nesouměrnostem existujícím ve stupni rozvoje právní úpravy služeb v různých zemích;

přejíce si usnadnit vzrůstající účast rozvojových zemí na obchodu službami a rozšíření jejich vývozů služeb, včetně, mimo jiné, cestou posílení jejich schopnosti poskytovat služby a jejich účinnost a konkurenceschopnost;

berouce obzvláštní zřetel na vážné potíže nejméně rozvinutých zemí s ohledem na jejich specifickou hospodářskou situaci a jejich potřeby v oblasti rozvoje, obchodu a financí;

DOHODLI SE TAKTO:

ČÁST I

PŮSOBNOST A DEFINICE

Článek I

Působnost a definice

1. Tato Dohoda se vztahuje na opatření Členů, která působí na obchod službami.

2. Pro účely této Dohody se obchodem službami rozumí dodávka služby:

a) z území jednoho Člena na území kteréhokoli jiného Člena;

b) na území jednoho Člena spotřebiteli služby kteréhokoli jiného Člena;

c) dodavatelem služby jednoho Člena prostřednictvím komerční přítomnosti na území kteréhokoli jiného Člena;

d) dodavatelem služby jednoho Člena prostřednictvím přítomnosti fyzických osob Člena na území kteréhokoli jiného Člena.

3. Pro účely této Dohody:

a) "opatření učiněná Členy" znamenají opatření, přijatá:

(i) ústředními, regionálními nebo místními vládami a správními úřady; a

(ii) nevládními orgány při výkonu pravomocí, postoupených ústředními, regionálními nebo místními vládami nebo správními úřady;

Při plnění svých závazků podle Dohody přijme každý Člen v rámci své pravomoci taková přiměřená opatření, aby zabezpečil jejich dodržování regionálními a místními vládami a správními úřady a nevládními orgány na svém území;

b) "služby" zahrnují jakoukoliv službu v kterémkoli sektoru kromě služeb, dodávaných při výkonu vládní moci;

c) "služba dodávaná při výkonu vládní moci" znamená jakoukoliv službu, která není dodávána ani na komerčním základě, ani v rámci soutěže s jedním nebo více dodavateli služeb.

ČÁST II

VŠEOBECNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLA

Článek II

Zacházení podle nejvyšších výhod

1. Pokud jde o kterékoli opatření, na které se vztahuje tato Dohoda, poskytne každý Člen okamžitě a bezpodmínečně službám a dodavatelům služeb kteréhokoli jiného Člena zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje obdobným službám a dodavatelům služeb kterékoli jiné země.

2. Člen může udržovat opatření, neslučitelné s odstavcem 1 za předpokladu, že je takové opatření zapsáno v Příloze o zproštění ze závazků podle článku II a splňuje podmínky, uvedené v této Příloze.

3. Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby bránila kterémukoli Členu udělit nebo poskytnout výhody sousedním zemím k usnadnění výměny služeb omezené na přilehlé pohraniční zóny, přičemž tyto služby se místně jak vyrábí, tak spotřebovávají.

Článek III

Transparentnost

1. Každý Člen bezodkladně zveřejní všechna obecně závazná opatření, týkající se nebo zaměřená na působení této Dohody s výjimkou naléhavých situací, kdy tak učiní nejpozději v době jejich vstupu v platnost. Zveřejněny budou dále mezinárodní dohody, týkající se nebo působící na obchod službami, kterých je Člen signatářem.

2. V případech, kdy zveřejnění, uvedené v odstavci 1, není proveditelné, bude tato informace zpřístupněna jiným způsobem.

3. Každý Člen bude bezodkladně a alespoň jedenkrát ročně informovat Radu pro obchod službami o zavedení jakýchkoliv nových právních předpisů nebo správních opatření nebo jakýchkoliv změn existujících právních předpisů nebo správních opatření, které se významně dotýkají obchodu službami, u nichž přijal specifické závazky podle této Dohody.

4. Každý Člen bezodkladně odpoví na všechny žádosti kteréhokoli jiného Člena o specifické informace o jakýchkoliv jeho obecně závazných opatřeních nebo mezinárodních dohodách ve smyslu odstavce 1. Každý Člen též zřídí jednu nebo více informačních kanceláří, které budou na požádání poskytovat specifické informace jiným Členům o všech těchto otázkách, jakož i o těch, které podléhají oznamovacím povinnostem v odstavci 3. Tyto informační kanceláře budou zřízeny v průběhu 2 let od data vstupu v platnost Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (dále uváděné jako "Dohoda o WTO"). Pro jednotlivé rozvojové členské země je možné dohodnout přiměřeně pružné podmínky, pokud jde o lhůty, stanovené pro zřízení těchto informačních kanceláří. V informačních kancelářích nemusí být právní předpisy uloženy.

5. Kterýkoli Člen může oznámit Radě pro obchod službami jakékoliv opatření, přijaté kterýmkoli jiným Členem, které se podle jeho úvahy dotýká působení Dohody.

Článek III bis

Zveřejňování důvěrných informací

Žádné ustanovení této Dohody nevyžaduje od kteréhokoli Člena, aby poskytl důvěrné informace, jejichž zveřejnění by překáželo uplatňování zákonů, nebo by jinak bylo v rozporu s veřejným zájmem, nebo by bylo na újmu oprávněným obchodním zájmům jednotlivých veřejných či soukromých podniků.

Článek IV

Vzrůstající účast rozvojových zemí

1. Vzrůstající účast rozvojových členských zemí ve světovém obchodě bude jinými Členy usnadněna pomocí sjednaných specifických závazků podle částí III a IV této Dohody, které se vztahují k:

a) posílení jejich schopnosti poskytovat domácí služby, jakož i jejich účinnosti a konkurenceschopnosti mimo jiné prostřednictvím přístupu k technologiím na komerčním základě;

b) zlepšení jejich přístupu k distribučním a informačním sítím;

c) liberalizaci přístupu na trh v sektorech a ve způsobech dodávky, které jsou předmětem jejich vývozního zájmu.

2. Vyspělé členské země a v mezích možností též jiní Členové zřídí v průběhu 2 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO styčné kanceláře pro usnadnění přístupu dodavatelů služeb z rozvojových členských zemí k informacím, vztahujícím se k jejich příslušným trhům, týkajícím se:

a) komerčních a technických aspektů dodávky služeb;

b) registrace, uznání a získání profesionální kvalifikace; a

c) dostupnosti technologií služeb.

3. Nejméně rozvinutým členským zemím bude poskytnuta zvláštní přednost při provádění odstavců 1 a 2. Zvláštní zřetel bude brán na vážné potíže nejméně rozvinutých zemí, které mají při přijímání sjednaných specifických závazků, a to s ohledem na jejich zvláštní hospodářskou situaci a na jejich potřeby v oblasti rozvoje, obchodu a financí.

Článek V

Hospodářská integrace

1. Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejích Členů být stranou dohody nebo přistoupit k dohodě, která liberalizuje obchod službami mezi dvěma nebo více stranami takové dohody za předpokladu, že taková dohoda:

a) má podstatné sektorové krytí [1], a

b) zabezpečuje neuplatňování nebo odstranění v podstatě veškeré diskriminace ve smyslu článku XVII mezi dvěma nebo více stranami v sektorech pokrytých pododstavcem a), cestou:

(i) odstranění existujících diskriminačních opatření, a/nebo

(ii) zákazu nových opatření nebo opatření více diskriminačních, buď při vstupu takové dohody v platnost

nebo na základě přiměřeného časového rozvrhu s výjimkou opatření, povolených podle článků XI, XII, XIV a XIV bis.

2. Při hodnocení, zda jsou splněny podmínky podle odstavce 1 b), je možné zvážit vztah dohody k širšímu procesu hospodářské integrace nebo liberalizace obchodu mezi zúčastněnými zeměmi.

3. a) V případech, kdy rozvojové země jsou stranami dohody typu, uvedeného v odstavci 1, se bude postupovat, pokud jde o podmínky, stanovené v odstavci 1, zejména s ohledem na jeho pododstavec b), pružně v souladu s úrovní rozvoje dotčených zemí, a to jak celkově, tak v jednotlivých sektorech a podsektorech.

b) Bez ohledu na ustanovení odstavce 6 je možné, v případě dohody typu uvedeného v odstavci 1, zahrnující pouze rozvojové země, poskytnout výhodnější zacházení právnickým osobám, vlastněným nebo kontrolovaným fyzickými osobami stran takové dohody.

4. Jakákoliv dohoda, uvedená v odstavci 1, bude určena k usnadnění obchodu mezi stranami dohody a nezvýší ve vztahu ke kterémukoli Členu, stojícímu mimo dohodu, celkovou úroveň překážek obchodu službami v příslušných sektorech nebo podsektorech ve srovnání s úrovní, uplatňovanou před uzavřením takové dohody.

5. Jestliže při sjednání, rozšíření nebo při jakýchkoliv významných úpravách jakékoliv dohody podle odstavce 1 Člen zamýšlí odvolat nebo upravit specifický závazek způsobem neslučitelným s podmínkami a závazky, stanovenými v jeho listině, oznámí takovou úpravu nebo odvolání nejméně 90 dní předem a budou uplatněny postupy, uvedené v odstavcích 2, 3 a 4 článku XXI.

6. Dodavatel služeb jakéhokoliv jiného Člena, který je právnickou osobou, ustavenou podle právních předpisů strany dohody, uvedené v odstavci 1, bude oprávněn k zacházení poskytovanému podle takové dohody za předpokladu, že se účastní na podstatných obchodních operacích na území stran takové dohody.

7. a) Členové, kteří jsou stranami jakékoliv dohody, uvedené v odstavci 1, oznámí bezodkladně jakoukoliv takovou dohodu a jakékoliv rozšíření nebo jakoukoliv významnou změnu této dohody Radě pro obchod službami. Rovněž poskytnou Radě takové příslušné informace, které od nich může požadovat. Rada může ustavit pracovní skupinu, aby přezkoumala takovou dohodu nebo rozšíření nebo změnu této dohody a podala zprávu Radě o její slučitelnosti s tímto článkem.

b) Členové, kteří jsou stranami jakékoliv dohody, uvedené v odstavci 1, která se provádí na základě časového rozvrhu, budou pravidelně podávat zprávy o jejím provádění Radě pro obchod službami. Rada může ustavit pracovní skupinu, aby takové zprávy přezkoumala, jestliže takovou pracovní skupinu považuje za potřebnou.

c) Na základě zpráv pracovních skupin, uvedených v pododstavcích a) a b), může Rada učinit stranám doporučení, která považuje za vhodná.

8. Člen, který je stranou jakékoliv dohody, uvedené v odstavci 1, nemůže požadovat vyrovnání za obchodní výhody, které mohou plynout z takové dohody jakémukoliv jinému Členu.

Článek V bis

Dohody o integraci trhů pracovních sil

Tato Dohoda nebude bránit kterémukoli z jejich Členů, aby byl stranou dohody, vytvářející plnou integraci [2] trhů pracovních sil mezi dvěma nebo více stranami takové dohody za předpokladu, že taková dohoda:

a) zprošťuje občany zemí, které jsou strany dohody, požadavků, týkajících se pobytových a pracovních povolení;

b) bude oznámena Radě pro obchod službami.

Článek VI

Domácí regulace

1. Každý Člen v sektorech, ve kterých byly přijaty specifické závazky, zabezpečí, aby se všechna opatření obecné působnosti, dotýkající se obchodu službami, vykonávala rozumným, objektivním a nestranným způsobem.

2. a) Každý Člen bude udržovat nebo ustaví, jakmile to bude proveditelné, soudy nebo soudní, rozhodčí nebo správní řízení, která umožní na žádost dotčeného dodavatele služby provést bezodkladné přezkoumání a kde je to odůvodněné, přijmout přiměřená opatření k nápravě správních rozhodnutí, postihujících obchod službami. V případech, kdy tato řízení nejsou nezávislá na orgánu pověřeném přijmout příslušné správní rozhodnutí, Člen zajistí, aby tato řízení skutečně skýtala možnost objektivního a nestranného přezkoumání.

b) Ustanovení pododstavce a) nebudou vykládána tak, že vyžadují na Členu, aby ustavil takové soudy nebo řízení, které by byly neslučitelné s jeho ústavní strukturou nebo povahou jeho právního systému.

3. V případech, kdy se vyžaduje povolení pro dodávku služby, na kterou byl učiněn specifický závazek, budou příslušné úřady Člena v rozumné lhůtě po předložení žádosti, považované za úplnou podle domácího právního řádu, informovat žadatele o rozhodnutí, týkajícím se žádosti. Na žádost žadatele poskytnou příslušné úřady Člena bez zbytečného odkladu informace, týkající se stavu žádosti.

4. S cílem zajistit, aby opatření, vztahující se ke kvalifikačním požadavkům a řízením, technickým normám a licenčním předpisům, nevytvářela zbytečné překážky obchodu službami, stanoví Rada pro obchod službami prostřednictvím příslušných orgánů, které může založit, jakákoliv potřebná pravidla. Tato pravidla budou usilovat o zajištění toho, aby se takové požadavky mimo jiné:

a) opíraly o objektivní a transparentní kritéria, jako je oprávněnost a schopnost dodávat službu;

b) nebyly více zatěžující, než je potřebné k zajištění kvality služby;

c) nestaly, v případě licenčního řízení, samy omezením dodávky služby.

5. a) V sektorech, ve kterých Člen přijal specifické závazky do doby vstupu v platnost pravidel stanovených v těchto sektorech podle odstavce 4, Člen neuplatní licenční předpisy a kvalifikační požadavky a technické normy, které ruší nebo poškozují tyto specifické závazky způsobem, který:

(i) nevyhovuje kritériím, uvedeným v odstavcích 4 a), b) nebo c); a

(ii) by nemohl být rozumně očekáván od Člena v době, kdy v těchto sektorech byly učiněny specifické závazky.

b) Při určování, zda je Člen ve shodě se závazkem podle odstavce 5 a), bude brán zřetel na mezinárodní normy příslušných mezinárodních organizací [3], uplatňované tímto Členem.

6. V sektorech, ve kterých jsou přijaty závazky, týkající se profesionálních služeb, zabezpečí každý Člen přiměřené postupy k ověření oprávněnosti a schopnosti dodavatelů profesionálních služeb kteréhokoli jiného Člena.

Článek VII

Uznání

1. Pro účely plného nebo částečného plnění svých norem nebo kritérií pro udělení povolení, licencí nebo osvědčení dodavatelům služeb a za podmínek požadavků odstavce 3, může Člen uznat získané vzdělání nebo zkušenosti, splněné požadavky nebo udělenou licenci nebo osvědčení v určité zemi. Takové uznání, jehož lze dosáhnout pomocí harmonizace nebo jinak, se může opírat o dohodu nebo ujednání s dotyčnou zemí nebo může být uděleno samostatně.

2. Člen, který je stranou dohody nebo ujednání typu, uvedeného v odstavci 1, které již existuje nebo teprve vznikne, poskytne přiměřenou příležitost jiným zúčastněným Členům jednat o jejich přístupu k takové dohodě nebo ujednání nebo s ním jednat o srovnatelnou dohodu nebo ujednání. V případech, kdy Člen udělí uznání samostatně, poskytne přiměřenou příležitost kterémukoli jinému Členu prokázat, že by mělo být uznáno vzdělání, zkušenosti, licence nebo osvědčení získané nebo požadavky splněné na území tohoto jiného Člena.

3. Člen neudělí uznání způsobem, který by vytvořil prostředek diskriminace mezi zeměmi při uplatňování jeho norem nebo kritérií pro udělování povolení, licencí nebo osvědčení dodavatelům služeb, nebo skryté omezení obchodu službami.

4. Každý Člen:

a) během 12 měsíců od data, kdy pro něj Dohoda o WTO nabude účinnosti, bude informovat Radu pro obchod službami o existujících opatřeních, týkajících se uznání a sdělí, zda se taková opatření opírají o dohody anebo ujednání typu, uvedeného v odstavci 1;

b) bude bezodkladně informovat Radu pro obchod službami s co možná největším předstihem o zahájení jednání o dohodě nebo ujednání typu, uvedeného v odstavci 1, aby se vytvořila přiměřená příležitost pro kteréhokoli jiného Člena projevit svůj zájem o účast na jednáních dříve, než vstoupí do podstatné fáze;

c) bude bezodkladně informovat Radu pro obchod službami v případě, že přijme nová opatření o uznání nebo významně pozmění existující opatření a sdělí, zda se opatření opírají o dohodu nebo ujednání typu, uvedeného v odstavci 1.

5. Kdykoliv je to vhodné, mělo by se uznání opírat o mnohostranně dohodnutá kritéria. Ve vhodných případech budou Členové pracovat s příslušnými mezivládními a nevládními organizacemi na vytvoření a přijetí společných mezinárodních norem a kritérií pro uznání a společných mezinárodních norem pro výkon příslušných činností a profesí, vztahujících se ke službám.

Článek VIII

Monopoly a výhradní dodavatelé služeb

1. Každý Člen zajistí, aby žádný monopolní dodavatel služby na jeho území nejednal při dodávce monopolní služby na příslušném trhu způsobem, neslučitelným se závazky tohoto Člena podle článku II a specifickými závazky.

2. V případech, kdy monopolní dodavatel Člena přímo nebo prostřednictvím přidružené společnosti soutěží při dodávce služby mimo působnost svých monopolních práv a dodávka podléhá specifickým závazkům tohoto Člena, Člen zajistí, aby tento dodavatel nezneužil svého monopolního postavení k jednání na jeho území způsobem, neslučitelným s takovými závazky.

3. Rada pro obchod službami může na žádost Člena, který má důvod věřit, že monopolní dodavatel služby jakéhokoliv jiného Člena jedná způsobem, neslučitelným s odstavcem 1 nebo 2, požádat Člena, který zřizuje, podporuje nebo zmocňuje takového dodavatele, aby poskytl specifické informace, týkající se příslušných operací.

4. Jestliže po dni vstupu v platnost Dohody o WTO Člen udělí monopolní práva, týkající se dodávky služby, která je pokryta specifickými závazky, učiní tento Člen příslušné oznámení Radě pro obchod službami nejpozději 3 měsíce před zamýšleným prováděním udělených monopolních práv a použijí se ustanovení odstavců 2, 3 a 4 článku XXI.

5. Ustanovení tohoto článku se budou rovněž uplatňovat na případy výhradních dodavatelů služeb v případech, kdy Člen právně nebo fakticky a) zmocní nebo založí malý počet dodavatelů služeb a b) podstatným způsobem brání soutěži mezi těmito dodavateli na svém území.

Článek IX

Obchodní praktiky

1. Členové uznávají, že určité obchodní praktiky dodavatelů služeb, jiné než ty, na které se vztahuje článek VIII, mohou potlačovat soutěž a tím omezovat obchod službami.

2. Každý Člen na žádost kteréhokoli jiného Člena zahájí konzultace s cílem odstranit praktiky, uvedené v odstavci 1. Člen, jemuž je žádost určena, ji plně a s pochopením posoudí a bude spolupracovat cestou poskytování veřejně přístupných nedůvěrných informací, podstatných v dané věci. Člen, jemuž je žádost určena, rovněž poskytne žádajícímu Členu jiné dostupné informace za předpokladu, že to umožňuje jeho domácí právní řád a že bude uzavřena uspokojivá dohoda o ochraně důvěrného charakteru informací žádajícím Členem.

Článek X

Nouzová ochranná opatření

1. Uskuteční se mnohostranná jednání o otázce nouzových ochranných opatření, založených na zásadě nediskriminace. Výsledky těchto jednání nabudou účinnosti ne později než 3 roky po datu vstupu v platnost Dohody o WTO.

2. V období před nabytím účinnosti výsledků jednání, uvedených v odstavci 1, může kterýkoli Člen, nehledě na ustanovení odstavce 1 článku XXI, oznámit Radě pro obchod službami svůj záměr pozměnit nebo odvolat specifický závazek po uplynutí jednoho roku od data, kdy závazek vstoupí v platnost za předpokladu, že Člen prokáže Radě příčinu, pro kterou změna nebo odvolání nemohou být provedeny po uplynutí tříletého období, které umožňuje odstavec 1 článku XXI.

3. Ustanovení odstavce 2 se přestanou uplatňovat 3 roky po datu vstupu v platnost Dohody o WTO.

Článek XI

Platby a převody

1. Člen nebude uplatňovat omezení mezinárodních převodů a plateb u běžných transakcí, vztahujících se k jeho specifickým závazkům s výjimkou okolností, uvedených v článku XII.

2. Žádná ustanovení této Dohody se nedotknou práv a závazků členů Mezinárodního měnového fondu podle Článků Dohody o fondu, včetně používání devizových opatření, která jsou v souladu s Články Dohody za předpokladu, že Člen neuvalí omezení na jakékoliv kapitálové transakce způsobem, neslučitelným s jeho specifickými závazky, pokud jde o tyto transakce kromě omezení podle čl. XII nebo na žádost Fondu.

Článek XII

Omezení na ochranu platební bilance

1. V případě vážných potíží nebo jejich hrozby v oblasti platební bilance a vnější finanční situace může Člen přijmout nebo udržovat omezení obchodu službami, u kterého převzal specifické závazky, včetně omezení plateb nebo převodů u transakcí vztahujících se k takovým závazkům. Uznává se, že zvláštní tlaky na platební bilanci Člena, který se nachází v procesu hospodářského rozvoje nebo hospodářského přechodu, mohou vyžadovat použití omezení, aby se mimo jiné zajistilo zachování úrovně finančních rezerv, přiměřených pro provádění jeho programu hospodářského rozvoje nebo hospodářského přechodu.

2. Omezení, uvedená v odstavci 1:

a) nebudou diskriminovat mezi Členy;

b) budou slučitelná s Články Dohody o Mezinárodním měnovém fondu;

c) vystříhají se zbytečného poškození obchodních, hospodářských a finančních zájmů jakéhokoliv jiného Člena;

d) nepřekročí míru nezbytnou pro zvládnutí okolností, uvedených v odstavci 1;

e) budou dočasná a budou postupně odstraněna, jakmile se zlepší situace, uvedená v odstavci 1.

3. Při určování dopadu takových omezení mohou Členové dát přednost dodávce služeb, které jsou více nezbytnými pro jejich hospodářské a rozvojové programy. Taková opatření však nebudou přijímána nebo udržována za účelem ochrany jednotlivého sektoru služeb.

4. Jakákoliv omezení, přijatá nebo udržovaná podle odstavce 1 nebo jakékoliv změny v těchto omezeních, budou okamžitě oznámeny Generální radě.

5. a) Členové, uplatňující ustanovení tohoto článku, budou bezodkladně konzultovat s Výborem pro omezení, uplatňovaná z důvodu platební bilance omezení přijatá podle tohoto článku.

b) Konference ministrů stanoví postupy [4] pro pravidelné konzultace s cílem umožnit, aby byla dotyčnému Členu učiněna taková doporučení, jaká může považovat za vhodná.

c) Tyto konzultace zhodnotí situaci dotyčného Člena v oblasti platební bilance a omezení, přijatá nebo udržovaná podle tohoto článku, berouce v úvahu mimo jiné takové činitele jako jsou:

(i) povaha a rozsah potíží v oblasti platební bilance a vnější finanční situace;

(ii) vnější hospodářské a obchodní prostředí konzultujícího Člena;

(iii) alternativní opatření k nápravě, která mohou být použita

d) Konzultace se budou zabývat souladem jakýchkoliv omezení s odstavcem 2, zejména postupným odstraňováním omezení v souladu s odstavcem 2 e).

e) V těchto konzultacích budou přijaty všechny nálezy o statistických a jiných skutečnostech, předložených Mezinárodním měnovým fondem, vztahující se k devizám, měnovým rezervám a k platební bilanci, přičemž závěry se budou opírat o zhodnocení platební bilance a vnější finanční situace konzultujícího Člena, provedené Fondem.

6. Jestliže si Člen, který není členem Mezinárodního měnového fondu, přeje použít ustanovení tohoto článku, Konference ministrů stanoví postupy pro přezkoumání a jakékoliv jiné potřebné postupy.

Článek XIII

Vládní zakázky

1. Články II, XVI a XVII se nevztahují na právní předpisy, jimiž se řídí obstarávání služeb vládními orgány, nakupovaných pro vládní účely a nikoliv pro další obchodní prodeje nebo pro jejich použití v dodávkách služeb pro obchodní prodej.

2. V průběhu 2 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO se v rámci této Dohody uskuteční mnohostranná jednání o vládních zakázkách ve službách.

Článek XIV

Všeobecné výjimky

Za podmínky, že se taková opatření neuplatňují způsobem, který by vytvářel nástroj svévolné nebo neoprávněné diskriminace mezi zeměmi, kde převládají podobné podmínky nebo skrytého omezení v obchodu službami, nic v této Dohodě nebude vykládáno tak, aby kterémukoli Členu bránilo v přijetí nebo provádění opatření:

a) potřebných k ochraně veřejné morálky nebo k zachování veřejného pořádku [5];

b) potřebných k ochraně života nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin;

c) potřebných k zabezpečení shody s právními předpisy, které nejsou neslučitelné s ustanoveními této Dohody, včetně těch, které se týkají:

(i) zabránění klamavým a podvodným praktikám nebo odškodňováním za neplnění závazků ze smluv o službách;

(ii) ochrany soukromí jednotlivců, pokud jde o zpracování a rozšiřování osobních dat a ochrany důvěrné povahy záznamů a účtů jednotlivých osob;

(iii) bezpečnosti;

[6] uvalení nebo vybírání přímých daní ve vztahu ke službám nebo dodavatelům služeb jiných Členů;

e) neslučitelných s článkem II za předpokladu, že rozdílnost v zacházení je výsledkem dohody o zamezení dvojímu zdanění nebo ustanovení o zamezení dvojímu zdanění v jakékoliv jiné mezinárodní dohodě nebo ujednání, kterým je Člen vázán.

Článek XIV bis

Bezpečnostní výjimky

1. Žádní ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby:

a) vyžadovalo od kteréhokoli Člena podávat jakoukoliv informaci, jejíž zveřejnění považuje za odporující jeho hlavním bezpečnostním zájmům; nebo

b) zabraňovalo kterémukoli Členu učinit jakékoliv opatření, které považuje za potřebné pro ochranu svých hlavních bezpečnostních zájmů:

(i) vztahující se k dodávce služeb, která se provádí přímo nebo nepřímo za účelem zásobování vojenských sil;

(ii) vztahující se ke štěpným a termonukleárním materiálům nebo materiálům, které slouží k jejich výrobě;

(iii) které bylo učiněno v době války nebo jiné naléhavé situace v mezinárodních vztazích; nebo

c) bránilo kterémukoli Členu přijmout jakékoliv opatření v souladu s jeho závazky podle Charty Organizace spojených národů o udržování mezinárodního míru a bezpečnosti.

2. Rada pro obchod službami bude v co možná největší míře informována o opatřeních, přijatých podle odstavců 1 b) a c) a o jejich ukončení.

Článek XV

Subvence

1. Členové uznávají, že za určitých okolností mohou mít subvence rozrušující účinky na obchod službami. Členové zahájí jednání s cílem vypracovat potřebná mnohostranná pravidla, aby bylo takovým rozrušujícím účinkům zamezeno [7]. Jednání se budou rovněž zabývat vhodností řízení o vyrovnávacích opatřeních. Tato jednání uznají úlohu subvencí ve vztahu k programům rozvoje rozvojových zemí a vezmou v úvahu potřeby Členů, zejména rozvojových členských zemí, pro uplatnění pružnosti v této oblasti. Členové si za účelem těchto jednání vymění informace, týkající se všech subvencí, vztahujících se k obchodu službami, které poskytují svým domácím dodavatelům služeb.

2. Kterýkoli Člen, který se domnívá, že je nepříznivě dotčen subvencí jiného Člena, může o těchto otázkách požádat o konzultace s tímto Členem. Takové žádosti budou posouzeny s porozuměním.

ČÁST III

SPECIFICKÉ ZÁVAZKY

Článek XVI

Přístup na trh

1. Pokud jde o přístup na trh prostřednictvím způsobů dodávky, uvedených v článku 1, poskytne každý Člen službám a dodavatelům služeb kteréhokoli jiného Člena zacházení ne méně výhodné než zacházení, umožněné podle závazků, omezení a podmínek dohodnutých a uvedených v jeho listině [8].

2. V sektorech, kde jsou převzaty závazky o přístupu na trh, jsou opatření, která Člen nebude udržovat nebo přijímat buď v rámci regionálního podrozdělení nebo v rámci jeho celého území, pokud není v jeho listině stanoveno jinak, vymezena jako:

a) omezení počtu dodavatelů služeb, ať již formou číselných kvót, monopolů, výhradních dodavatelů služeb nebo požadavků na zkoušku ekonomické potřebnosti;

b) omezení celkové hodnoty transakcí ve službách nebo aktiv ve formě číselných kvót nebo požadavků na zkoušku ekonomické potřebnosti;

c) omezení celkového počtu operací ve službách nebo celkového množství produkce a výkonů ve službách, vyjádřená v určených číselných jednotkách formou kvót nebo požadavků na zkoušku ekonomické potřebnosti [9];

d) omezení celkového počtu fyzických osob, které mohou být zaměstnány v určitém sektoru služby nebo které dodavatel služby může zaměstnat a které jsou potřebné pro dodávku specifické služby a přímo se vztahují k dodávce takové služby, ve formě číselných kvót nebo požadavků na zkoušku ekonomické potřebnosti;

e) opatření, která omezují nebo vyžadují specifické typy právního subjektu nebo společného podnikání, jehož prostřednictvím může dodavatel služby dodávat službu; a

f) omezení účasti cizího kapitálu ve formě maximálního omezení držby akcií cizinci nebo celkové hodnoty jednotlivých nebo úhrnných zahraničních investic, které je vyjádřeno v procentech.

Článek XVII

Národní zacházení

1. V sektorech zapsaných v jeho listině a při dodržení jakýchkoliv podmínek a omezení v ní stanovených, poskytne každý Člen službám a dodavatelům služeb kteréhokoli jiného Člena, ve vztahu ke všem opatřením, dotýkajícím se dodávky služeb, zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje svým vlastním obdobným službám a dodavatelům služeb [10].

2. Člen může splnit požadavek odstavce 1 udělením službám a dodavatelům služeb kteréhokoli jiného Člena buď formálně totožného nebo formálně odlišného zacházení, než které poskytuje svým vlastním obdobným službám nebo dodavatelům služeb.

3. Formálně totožné nebo formálně odlišné zacházení bude považováno za méně výhodné, jestliže pozmění podmínky soutěže ve prospěch služeb nebo dodavatelů služeb Člena ve srovnání s obdobnými službami nebo dodavateli služeb kteréhokoli jiného Člena.

Článek XVIII

Dodatečné závazky

Členové mohou sjednat závazky ve vztahu k opatřením, dotýkajícím se obchodu službami, které nepodléhají zápisu do listiny podle čl. XVI nebo XVII, včetně opatření, týkajících se kvalifikací, norem nebo licenčních otázek. Takové závazky budou zapsány do listiny Člena.

ČÁST IV

POSTUPNÁ LIBERALIZACE

Článek XIX

Jednání o specifických závazcích

1. V souladu s cíli této Dohody zahájí Členové po sobě následující kola jednání, počínaje nejpozději 5 let od data vstupu v platnost Dohody o WTO a potom pravidelně, s cílem dosáhnout postupně vyšší úrovně liberalizace. Taková jednání budou zaměřena na snížení nebo odstranění nepříznivých účinků opatření na obchod službami jako prostředek zajištění účinného přístupu na trh. Tento proces se uskuteční s cílem podpořit zájmy všech účastníků na vzájemně výhodném základě a zabezpečit celkovou rovnováhu práv a závazků.

2. Proces liberalizace se uskuteční s patřičným zřetelem k cílům národní politiky a k úrovni rozvoje jednotlivých Členů, a to jak celkově, tak v jednotlivých sektorech. Pro jednotlivé rozvojové členské země se uplatní přiměřená pružnost, a to cestou otevírání z jejich strany méně sektorů, liberalizování méně typů transakcí a postupného rozšiřování přístupu na trh v souladu s jejich situací v oblasti rozvoje a pokud poskytnou přístup na jejich trhy zahraničním dodavatelům služeb, cestou vazby na takové podmínky přístupu, které jsou zaměřeny na dosažení cílů, uvedených v článku IV.

3. Pro každé kolo budou pro jednání stanoveny směrnice a postupy. Pro účely stanovení takových směrnic provede Rada pro obchod službami zhodnocení obchodu službami z hlediska celkových podmínek a na sektorovém základě s odvoláním na cíle této Dohody, včetně těch, které jsou stanoveny v odstavci 1 článku IV. Směrnice pro jednání stanoví způsoby přístupu k liberalizaci, uskutečněné autonomně Členy od ukončení předchozích jednání, jakož i způsoby zvláštního zacházení ve vztahu k nejméně rozvinutým členským zemím podle ustanovení odstavce 3 článku IV.

4. Proces postupné liberalizace v každém takovém kole bude podporován dvoustrannými, vícestrannými nebo mnohostrannými jednáními, zaměřenými na zvýšení všeobecné úrovně specifických závazků, převzatých Členy podle této Dohody.

Článek XX

Listiny specifických závazků

1. Každý Člen uvede v listině specifické závazky, které přebírá podle části III této Dohody. U sektorů, u kterých jsou takové závazky převzaty, každá listina stanoví:

a) závazky, omezení a podmínky přístupu na trh;

b) podmínky a omezení u národního zacházení;

c) závazky, vztahující se k dodatečným závazkům;

d) časový rozvrh pro provádění takových závazků, kde to bude vhodné; a

e) datum vstupu takových závazků v platnost.

2. Opatření neslučitelná zároveň s článkem XVI a s článkem XVII budou zapsána ve sloupci, vztahujícím se k článku XVI. V tomto případě se bude mít za to, že zápis stanoví též podmínku nebo omezení k článku XVII.

3. Listiny specifických závazků budou připojeny k této Dohodě a budou tvořit její nedílnou součást.

Článek XXI

Změna listin

1. a) Člen (uváděný v tomto článku jako "Člen provádějící změnu") může změnit nebo odvolat jakýkoliv závazek ve své listině kdykoliv po uplynutí 3 let od data, ke kterému tento závazek vstoupil v platnost, v souladu s ustanoveními tohoto článku.

b) Člen provádějící změnu oznámí svůj záměr změnit nebo odvolat závazek podle tohoto článku Radě pro obchod službami nejpozději 3 měsíce před zamýšleným datem provedení změny nebo odvolání.

2. a) Na žádost kteréhokoli Člena, jehož výhody podle této Dohody mohou být dotčeny (uváděný v tomto článku jako "dotčený Člen") navrženou změnou nebo odvoláním, oznámeným podle odstavce 1 b), zahájí Člen provádějící změnu jednání s cílem dosáhnout dohody o jakémkoliv potřebném kompenzačním vyrovnání. V takových jednáních a dohodě budou zúčastnění Členové usilovat o zachování všeobecné úrovně vzájemně výhodných závazků ne méně příznivé pro obchod, než která je poskytována v listinách specifických závazků před takovými jednáními.

b) Kompenzační vyrovnání se uskuteční na základě poskytnutí nejvyšších výhod.

3. a) Nedosáhne-li se dohody mezi Členem, provádějícím změnu a jakýmkoliv dotčeným Členem před koncem období stanoveného pro jednání, tento dotčený Člen může postoupit záležitost rozhodčímu řízení. Kterýkoli dotčený Člen, který si přeje uplatnit právo, které může mít, pokud jde o kompenzační vyrovnání, se musí rozhodčího řízení zúčastnit.

b) Jestliže žádný dotčený Člen nepožádal o rozhodčí řízení, Člen provádějící změnu, bude moci provést navrženou změnu nebo odvolání závazku.

4. a) Člen, provádějící změnu, nemůže změnit nebo odvolat svůj závazek do doby, než učinil kompenzační vyrovnání v souladu s nálezy rozhodčího řízení.

b) Jestliže Člen, provádějící změnu, provede navrženou změnu nebo odvolání závazku a nevyhoví nálezům rozhodčího řízení, může kterýkoli dotčený Člen, který se zúčastnil rozhodčího řízení, změnit nebo odvolat v podstatě rovnocenné výhody v souladu s těmito nálezy. Aniž by byla dotčena ustanovení článku II, může být taková změna nebo odvolání provedena pouze ve vztahu ke Členu, provádějícímu změnu.

5. Rada pro obchod službami stanoví postupy pro opravy nebo změny listin závazků. Kterýkoli Člen, který změnil nebo odvolal v listině zachycené závazky podle tohoto článku, pozmění svou listinu v souladu s takovými postupy.

ČÁST V

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Článek XXII

Konzultace

1. Každý Člen bude s porozuměním zkoumat námitky, které mohou být předneseny kterýmkoli jiným Členem v jakékoliv věci, dotýkající se působení této Dohody a poskytne přiměřenou příležitost pro konzultace o těchto námitkách. Na takové konzultace se použije Ujednání o řešení sporů (dále uváděné jako "DSU").

2. Rada pro obchod službami nebo Orgán pro řešení sporů mohou na žádost Člena konzultovat s kterýmkoli Členem nebo Členy o jakékoliv záležitosti, pro kterou nebylo možné nalézt uspokojivé řešení prostřednictvím konzultací podle odstavce 1.

3. Člen se nemůže odvolat na článek XVII, buď podle tohoto článku nebo podle článku XXIII, pokud jde o opatření jiného Člena, které spadá do působnosti mezinárodní dohody mezi nimi, vztahující se k zamezení dvojímu zdanění. V případě neshody mezi Členy v otázce, zda opatření spadá do působnosti takové dohody mezi nimi, bude umožněno kterémukoli z nich předložit tuto záležitost Radě pro obchod službami [11]. Rada postoupí záležitost rozhodčímu řízení. Rozhodnutí rozhodce bude pro Členy konečné a závazné.

Článek XXIII

Řešení sporů a výkon rozhodnutí

1. Jestliže by některý Člen dospěl k názoru, že kterýkoli jiný Člen neplní své povinnosti nebo specifické závazky podle této Dohody, může se, s cílem dosáhnout vzájemně uspokojivého řešení záležitosti, dovolat DSU.

2. Jestliže Orgán pro řešení sporů usoudí, že okolnosti jsou natolik vážné, aby odůvodnily takové opatření, může zmocnit Člena nebo Členy, aby suspendovali uplatňování povinností nebo specifických závazků v souladu s článkem 22 DSU vůči kterémukoli jinému Členu nebo Členům.

3. estliže některý Člen usoudí, že je jakákoliv výhoda, kterou by mohl rozumně očekávat podle specifických závazků jiného Člena podle části III této Dohody, zrušena nebo zmenšena jako výsledek uplatňování jakéhokoliv opatření, které není v rozporu s ustanoveními této Dohody, může se dovolat DSU. Jestliže Orgán pro řešení sporů určí, že opatření zrušilo nebo zmenšilo takovou výhodu, bude postižený Člen oprávněn ke vzájemně uspokojivému vyrovnání na základě odstavce 2 článku XXI, které může zahrnout změnu nebo odvolání opatření. V případě, že mezi zúčastněnými Členy nelze dosáhnout dohody, uplatní se článek 22 DSU.

Článek XXIV

Rada pro obchod službami

1. Rada pro obchod službami bude vykonávat takové funkce, které ji mohou být svěřeny k usnadnění působení Dohody a podpory jejích cílů. Rada může zřídit takové pomocné orgány, které považuje za vhodné pro účinné plnění svých funkcí.

2. Účast v Radě a jejích pomocných orgánech bude otevřena zástupcům všech Členů, pokud Rada nerozhodne jinak.

3. Předseda Rady bude volen Členy.

Článek XXV

Technická spolupráce

1. Dodavatelé služeb Členů, kteří potřebují takovou pomoc, budou mít přístup ke službám styčných kanceláří, zmíněných v odstavci 2 článku IV.

2. Technická pomoc rozvojovým zemím bude poskytována na mnohostranné úrovni Sekretariátem a bude o ní rozhodovat Rada pro obchod službami.

Článek XXVI

Vztahy s jinými mezinárodními organizacemi

Generální rada učiní vhodná opatření pro provádění konzultací a spolupráci s Organizací spojených národů a odbornými organizacemi systému OSN, jakož i s jinými mezivládními organizacemi, zabývajícími se službami.

ČÁST VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XXVII

Odepření výhod

Člen může odepřít výhody, plynoucí z této Dohody:

a) dodávce služby, jestliže zjistí, že služba se dodává z území nebo na území nečlena nebo Člena, vůči kterému Člen, odepírající výhody, neuplatňuje Dohodu o WTO; a

b) v případě dodávky námořní dopravní služby, jestliže zjistí, že se služba dodává:

(i) lodí registrovanou podle zákonů nečlena nebo Člena, vůči kterému Člen, odepírající výhody, neuplatňuje Dohodu o WTO, a

(ii) osobou, která provozuje anebo užívá loď jako celek nebo částečně, avšak která je z nečlenské země nebo ze země Člena, vůči kterému Člen, odepírající výhody, neuplatňuje Dohodu o WTO;

c) dodavateli služby, který je právnickou osobou, jestliže zjistí, že není dodavatelem služby ze země jiného Člena nebo že je dodavatelem služby ze země Člena, vůči kterému Člen, odepírající výhody, neuplatňuje Dohodu o WTO.

Článek XXVIII

Definice

Pro účely této Dohody výraz:

a) "opatření" znamená jakékoliv opatření Člena, buď ve formě právního předpisu, pravidla, postupu, rozhodnutí, správního opatření, nebo v jakékoliv jiné formě;

b) "dodávka služby" zahrnuje výrobu, distribuci, marketing, prodej a dodání služby;

c) "opatření učiněná Členy, dotýkající se obchodu službami" zahrnují opatření, týkající se:

(i) nákupu, placení nebo užívání služby;

(ii) přístupu ke službám a využívání služeb v souvislosti s jejich dodávkou, u kterých Členové požadují, aby se všeobecně nabízely veřejnosti;

(iii) přítomnosti, včetně komerční přítomnosti, osob Člena za účelem dodávky služby na území jiného Člena;

d) "komerční přítomnost" znamená jakýkoliv typ obchodní firmy nebo firmy, poskytující tzv. profesionální služby, včetně formy

(i) ustavení, nabytí nebo udržování právnické osoby, nebo

(ii) vytvoření nebo udržování pobočky nebo zastupitelské kanceláře,

na území Člena za účelem dodání služby;

e) "sektor" služby znamená,

(i) ve vazbě na specifický závazek, jeden nebo více nebo všechny podsektory dané služby, jak je vymezen v listině Člena,

(ii) jinak, celý sektor dané služby, včetně všech jeho podsektorů;

f) "služba jiného Člena" znamená službu, která je dodávána,

(i) z území nebo na území tohoto jiného Člena, nebo v případě námořní dopravy lodí registrovanou podle zákonů tohoto jiného Člena, nebo osobou tohoto jiného Člena, který dodává službu prostřednictvím provozování lodi a/nebo jejího celkového nebo částečného užívání; nebo

(ii) v případě dodávky služby prostřednictvím komerční přítomnosti nebo prostřednictvím přítomnosti fyzických osob, dodavatelem služby tohoto jiného Člena;

g) "dodavatel služby" znamená jakoukoliv osobu, která službu dodává [12];

h) "monopolní dodavatel služby" znamená jakoukoli veřejnou nebo soukromou osobu, která je na příslušném trhu území Člena zmocněna nebo je tímto Členem formálně nebo fakticky zřízena jako jediný dodavatel dané služby;

i) "spotřebitel služby" znamená jakoukoliv osobu, která přijímá nebo užívá službu;

j) "osoba" znamená buď fyzickou osobu nebo právnickou osobu;

k) "fyzická osoba jiného Člena" znamená fyzickou osobu, která sídlí na území tohoto jiného Člena nebo kteréhokoli jiného Člena a která podle práva tohoto jiného Člena:

(i) je státním příslušníkem tohoto jiného Člena; nebo

(ii) má právo trvalého pobytu u tohoto jiného Člena, v případě Člena, který:

1. nemá státní příslušníky; nebo

2. poskytuje podstatně stejné zacházení svým stálým rezidentům jako svým státním příslušníkům, pokud jde o opatření, dotýkající se obchodu službami, jak bylo oznámeno při jeho přijetí Dohody o WTO nebo při jeho přístupu k této Dohodě, přičemž žádný Člen není zavázán poskytnout těmto stálým rezidentům zacházení příznivější, než by jim bylo poskytnuto tímto jiným Členem. Takové oznámení bude obsahovat ujištění převzít, ve vztahu k těmto stálým rezidentům, v souladu s jeho právním řádem, stejnou odpovědnost, kterou tento jiný Člen nese vůči svým státním příslušníkům;

l) "právnická osoba" znamená jakýkoliv právní subjekt, patřičně ustavený nebo jinak organizovaný podle platného práva, pro ziskové nebo jiné účely, v soukromém vlastnictví nebo ve vlastnictví státu, včetně jakékoliv obchodní společnosti, účelových sdružení majetku ("trust"), společenství ("partnership"), společného podnikání, individuálního vlastnictví ("sole proprietorship") nebo sdružení;

m) "právnická osoba jiného Člena" znamená právnickou osobu, která je buď:

(i) ustavena nebo jinak organizována podle práva tohoto jiného Člena a zabývá se podstatnými komerčními operacemi na území tohoto Člena nebo jakéhokoliv jiného Člena; nebo

(ii) v případě dodávky služby prostřednictvím komerční přítomnosti, vlastněna nebo kontrolována:

1. fyzickými osobami tohoto Člena; nebo

2. právnickými osobami tohoto jiného Člena, uvedenými v pododstavci (i);

n) právnická osoba je:

(i) "vlastněna" osobami Člena, jestliže více než 50 % jejího základního jmění je užitečně vlastněno osobami tohoto Člena;

(ii) "kontrolována" osobami Člena, jestliže takové osoby mají právo jmenovat většinu jejích ředitelů nebo jinak ze zákona řídit její činnost;

(iii) "spojena" s jinou osobou, jestliže kontroluje tuto jinou osobu nebo je jí kontrolována nebo jestliže právnická osoba a jiná osoba jsou kontrolovány stejnou osobou.

o) výraz "přímé daně" zahrnuje všechny daně z celkových příjmů, z celkového kapitálu nebo z prvků příjmu nebo kapitálu, včetně daní z výnosů, z převodu vlastnictví, daně z nemovitostí, dědictví a darů a daně z celkových částek mezd nebo platů placených podniky, jakož i daně ze zvýšení hodnoty kapitálu.

Článek XXIX

Přílohy

Přílohy k této Dohodě jsou její nedílnou součástí.

[1] Tato podmínka se rozumí ve smyslu počtu sektorů, objemu dotčeného obchodu a způsobů dodávek. Aby se tato podmínka splnila, dohody by neměly umožňovat předem vyloučení kteréhokoli způsobu dodávky.

[2] Taková integrace se vyznačuje tím, že dává občanům zúčastněných stran právo volného vstupu na trhy pracovních sil stran a zahrnuje opatření týkající se platových podmínek, jiných podmínek zaměstnání a sociálních výhod.

[3] Výrazem "příslušné mezinárodní organizace" se rozumí mezinárodní instituce, jejichž členství je otevřené příslušným orgánům přinejmenším všech Členů WTO.

[4] Rozumí se, že postupy podle odstavce 5 budou stejné jako postupy podle GATT 1994.

[5] K výjimce veřejného pořádku je možné se odvolat pouze v případech, kde jeden ze základních zájmů společnosti je vystaven skutečné a dostatečně vážné hrozbě.

[6] stanoví, vyměřují nebo rozdělují příjem, zisk, výnos, ztrátu, srážky nebo pohledávku fyzických osob nebo poboček rezidentů, nebo mezi osobami ve spojení nebo pobočkami stejné osoby, aby se ochránila daňová základna Člena.Daňové výrazy nebo pojmy v pododstavci d) článku XIV a v této poznámce jsou stanoveny podle daňových definic a pojmů nebo rovnocenných nebo podobných definic a pojmů podle domácího právního řádu Člena, který přijímá opatření.

[7] Budoucí pracovní program určí, jak a v jakém časovém rámci se jednání o mnohostranných pravidlech povedou.

[8] Jestliže učiní Člen závazek o přístupu na trh ve vztahu k dodávce služby pomocí způsobu dodávky uvedeného v odstavci 2 a) článku I a jestliže pohyb kapitálu přes hranici je podstatnou částí samotné služby, tento Člen je tím zavázán povolit takový pohyb kapitálu. Jestliže Člen učiní závazek o přístupu na trh ve vztahu k dodávce služby pomocí způsobu dodávky zmíněného v odstavci 2 c) článku I, je tím zavázán povolit s tím související převody kapitálu na své území.

[9] Pododstavec 1 c) nepokrývá opatření Člena, která omezují vstupy pro dodávku služeb.

[10] Specifické závazky převzaté podle tohoto článku nebudou vykládány tak, že požadují na kterémkoli Členu, aby poskytl vyrovnání za jakékoliv přirozené nevýhody v oblasti konkurenceschopnosti, které vyplývají ze zahraniční povahy příslušných služeb nebo dodavatelů služeb.

[11] Pokud jde o dohody o zamezení dvojímu zdanění, které existují v době vstupu v platnost Dohody o WTO, lze takovou záležitost předložit Radě pro obchod službami pouze se souhlasem obou stran takové dohody.

[12] V případech, kdy se služba nedodává přímo právnickou osobou, ale prostřednictvím jiných forem komerční přítomnosti, jako je pobočka nebo zastupitelská kancelář, bude nicméně dodavateli služby (tj. právnické osobě) z důvodu takové přítomnosti uděleno zacházení, poskytované dodavatelům služby podle Dohody. Takové zacházení se rozšíří na přítomnost, jejímž prostřednictvím se dodává služba a nemusí být rozšířeno na jakékoliv jiné části dodavatele umístěné mimo území, kde se služba dodává.

--------------------------------------------------

Příloha o zproštění ze závazků podle článku II

Působnost

1. Tato příloha stanoví podmínky, za kterých je Člen při vstupu této Dohody v platnost zproštěn svých závazků podle odstavce 1 článku II.

2. O jakýchkoliv nových zproštěních, o které bude požádáno po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, se bude jednat podle odstavce 3 článku IX uvedené Dohody.

Přezkoumání

3. Rada pro obchod službami přezkoumá všechna zproštění udělená na období delší než 5 let. První takové přezkoumání se uskuteční nejpozději 5 let po vstupu v platnost Dohody o WTO.

4. Rada pro obchod službami při přezkoumání:

a) vyšetří, zda stále ještě existují podmínky, které vyvolaly potřebu zproštění; a

b) stanoví datum jakéhokoliv dalšího přezkoumání.

Ukončení

5. Zproštění Člena z jeho závazků podle odstavce 1 článku II Dohody ve vztahu k určitému opatření skončí k datu, stanovenému ve zproštění.

6. Tato zproštění by neměla zásadně přesáhnout období 10 let. V každém případě budou předmětem jednání v následujících kolech o liberalizaci obchodu.

7. Při ukončení období pro zproštění oznámí Člen Radě pro obchod službami, že neslučitelné opatření bylo uvedeno do souladu s odstavcem 1 článku II Dohody.

Seznamy zproštění ze závazků podle článku II

(Dohodnuté seznamy zproštění ze závazků podle odstavce 2 článku II budou zde přiloženy k výtisku Dohody o WTO).

--------------------------------------------------

Příloha o pohybu fyzických osob, dodávajících služby podle dohody

1. Tato příloha se vztahuje na opatření, dotýkající se fyzických osob, které jsou dodavateli služby Člena a na fyzické osoby Člena, které zaměstnává dodavatel služby Člena k dodávce služby.

2. Dohoda se nevztahuje na opatření, dotýkající se fyzických osob, usilujících o přístup na trh pracovních sil Člena ani na opatření, týkající se občanství, sídla nebo zaměstnání na trvalém základě.

3. V souladu s částmi III a IV Dohody mohou Členové sjednat specifické závazky, vztahující se k pohybu všech kategorií fyzických osob, dodávajících služby podle Dohody. Fyzickým osobám, na něž se specifické závazky vztahují, bude dovoleno dodávat služby v souladu s podmínkami tohoto závazku.

4. Dohoda nebrání Členu, aby uplatňoval opatření za účelem regulace vstupu fyzických osob nebo jejich dočasného pobytu na jeho území, včetně opatření, potřebných pro ochranu celistvosti jeho hranic a aby zajistil spořádaný pohyb fyzických osob přes jeho hranice za předpokladu, že se tato opatření neuplatňují takovým způsobem, který ruší nebo zmenšuje výhody, vznikající kterémukoli Členu podle podmínek specifického závazku [1].

[1] Samotná skutečnost, že se vyžaduje visum pro fyzické osoby určitých Členů a nikoliv pro fyzické osoby jiných Členů, se nebude považovat za rušení nebo zmenšení výhod podle specifických závazků.

--------------------------------------------------

Příloha o službách v letecké dopravě

1. Tato příloha se vztahuje na v listinách zapsaná nebo nezapsaná opatření, dotýkající se obchodu leteckými dopravními službami a obchodu pomocnými službami. Potvrzuje se, že jakýkoliv specifický závazek nebo povinnost, převzatá podle této Dohody, nesníží nebo neovlivní závazky Člena podle dvoustranných nebo mnohostranných dohod, platných k datu vstupu v platnost Dohody o WTO.

2. Dohoda, včetně jejích postupů pro řešení sporů, se nevztahuje na opatření, dotýkající se:

a) dopravních práv, jakkoliv udělených; nebo

b) služeb, přímo se vztahujících k výkonu dopravních práv,

s výjimkou, uvedenou v odstavci 3 této přílohy.

3. Dohoda se vztahuje na opatření, týkající se:

a) služeb v oblasti oprav a údržby letadel;

b) prodeje leteckých dopravních služeb nebo obchodování s nimi;

c) služeb v oblasti počítačového rezervačního systému (CRS).

4. Postupy pro řešení sporů, uvedené v Dohodě, mohou být použity pouze v případech, kdy zúčastnění Členové převzali povinnosti nebo specifické závazky a kdy byly vyčerpány postupy pro řešení sporů, obsažené ve dvoustranných a jiných mnohostranných dohodách nebo ujednáních.

5. Rada pro obchod službami pravidelně a nejméně každých pět let přezkoumá vývoj v sektoru letecké dopravy a působení této přílohy s cílem zvážit další možné uplatňování Dohody v tomto sektoru.

6. Definice:

a) Výraz "služby v oblasti oprav a údržby letadel" znamená takové činnosti, které jsou prováděny na letadle nebo jeho části v době, kdy je staženo z provozu a nezahrnují tzv. běžnou údržbu.

b) Výraz "prodej leteckých dopravních služeb a obchodování s nimi" znamená možnost pro dotyčného leteckého dopravce prodávat a nabízet volně jeho letecké dopravní služby, včetně všech aspektů obchodování, jako je průzkum trhu, inzerce a distribuce. Tyto činnosti nezahrnují tvorbu cen leteckých dopravních služeb ani příslušných podmínek.

c) Výraz "služby v oblasti počítačového rezervačního systému (CRS)" znamená služby, poskytované prostřednictvím počítačových systémů, které obsahují informace o letových řádech leteckých dopravců, dostupnosti míst, tarifech a pravidlech tarifů, jejichž pomocí lze provést rezervaci nebo vystavit letenky.

d) Výraz "dopravní práva" znamená právo poskytovat pravidelné a nepravidelné služby a/nebo takto přepravovat cestující, náklad a poštu za odměnu nebo pronajímat z území Člena, na území Člena nebo přes územní Člena, včetně míst, která mají být obsloužena, tratí, které mají být provozovány, typů přepravy, které mají být uskutečněny, kapacity, která má být poskytnuta, tarifů, které mají být účtovány a jejich podmínek a kritérií pro označení leteckých linek, včetně takových kritérií, jako je počet, vlastnictví a kontrola.

--------------------------------------------------

Příloha o finančních službách

1. Působnost a definice

a) Tato příloha se vztahuje na opatření, týkající se poskytování finančních služeb. Dodávka finanční služby v této příloze znamená dodávku služby tak, jak je vymezena v odstavci 2 článku I Dohody.

b) Pro účely odstavce 3 b) článku I Dohody výraz "služby dodávané při výkonu vládní pravomoci" znamená následující:

(i) činnosti, řízené ústřední bankou nebo měnovým úřadem nebo jakýmkoliv jiným veřejněprávním subjektem při provádění měnové nebo kurzovní politiky;

(ii) činnosti, které tvoří část zákonem stanoveného systému sociálního zabezpečení nebo systému veřejného důchodového zabezpečení; a

(iii) jiné činnosti, řízené veřejněprávním subjektem na účet nebo se zárukou vlády nebo při použití finančních zdrojů vlády.

c) Pro účely odstavce 3 b) článku I Dohody, jestliže Člen dovolí, aby jakákoliv z činností, zmíněných v pododstavcích b) (ii) nebo b) (iii) tohoto odstavce, byla prováděna jeho dodavateli finančních služeb v soutěži s veřejněprávním subjektem nebo dodavatelem finančních služeb, výraz "služby" takové činnosti zahrne.

d) Pododstavec 3 c) článku I Dohody se nevztahuje na služby, které upravuje tato příloha.

2. Domácí regulace

a) Nehledě na jakákoliv jiná ustanovení Dohody, nebude Členu bráněno, aby přijímal opatření z důvodu obezřetnosti, včetně opatření na ochranu investorů, vkladatelů, držitelů pojistek nebo na ochranu osob, vůči kterým má dodavatel finančních služeb svěřeneckou povinnost, nebo aby zajistil celistvost a stabilitu finančního systému. V případech, kdy taková opatření nejsou v souladu s ustanoveními Dohody, nebudou Členem použity jako prostředek k obcházení jeho závazků nebo povinností podle Dohody.

b) Žádné ustanovení této Dohody nebude vykládáno tak, aby se na Členu požadovalo zveřejnění informací, vztahujících se k záležitostem a účtům jednotlivých zákazníků nebo jakýchkoliv důvěrných nebo majetkových informací, které jsou v držení veřejněprávních subjektů.

3. Uznání

a) Člen může uznat opatření, uplatňovaná z důvodu obezřetnosti jakékoliv jiné země při určování toho, jak se opatření Člena, vztahující se k finančním službám, budou uplatňovat. Takové uznání, jehož se může dosáhnout pomocí harmonizace nebo jinak, se může opírat o dohodu nebo ujednání se zúčastněnou zemí nebo může být uděleno autonomně.

b) Člen, který je stranou takové dohody nebo ujednání, uvedeného v pododstavci a), ať již budoucího nebo existujícího, poskytne přiměřenou příležitost jiným zúčastněným Členům jednat o jejich přístupu k takovým dohodám nebo ujednáním, nebo jednat s ním o srovnatelné dohodě nebo ujednání za okolností, za kterých by existovala rovnocenná regulace a následné provádění takové regulace a je-li to vhodné, o postupech, týkajících se výměny informací mezi stranami dohody nebo ujednání. V případech, kdy Člen udělí uznání autonomně, poskytne přiměřenou příležitost kterémukoli jinému Členu, aby prokázal, že takové okolnosti existují.

c) V případech, kdy Člen zamýšlí udělit uznání opatřením, uplatňovaným z důvodu obezřetnosti kterékoli jiné země, odstavec 4 b) článku VII Dohody se nepoužije.

4. Řešení sporů

Skupiny odborníků pro otázky obezřetnosti a jiné finanční otázky budou mít potřebné odborné znalosti, týkající se dané finanční služby, která je předmětem sporu.

5. Definice

Pro účely této přílohy:

a) Finanční službou je jakákoliv služba finanční povahy, nabízená dodavatelem finanční služby Člena. Finanční služby zahrnují všechny pojišťovací a k pojištění se vztahující služby a všechny bankovní a jiné finanční služby (s výjimkou pojištění). Finanční služby zahrnují následující činnosti:

Pojišťovací a služby vztahující se k pojištění

(i) Přímé pojištění (včetně spolupojištění):

(A) životní

(B) jiné než životní

(ii) Zajištění a zpětný odstup;

(iii) Zprostředkování pojištění, jako je makléřství a zastoupení;

(iv) Pomocné pojišťovatelské služby, jako jsou služby poradenské, pojistné statistiky, ocenění rizik a řešení pojistných nároků.

Bankovní a jiné finanční služby (s výjimkou pojištění)

(v) Přijímání vkladů a jiných splatných zdrojů od veřejnosti;

(vi) Půjčky všech druhů, včetně spotřebitelského úvěru, hypotéčních úvěrů, factoringu a financování komerčních transakcí;

(vii) Finanční leasing;

(viii) Všechny služby, týkající se plateb a peněžních převodů, včetně kreditních karet, cestovních šeků a bankovních směnek;

(ix) Záruky a závazky;

(x) Obchodování na vlastní účet nebo na účet zákazníků, buď na burze, na volném trhu za hotové, nebo jinak, s:

(A) nástroji peněžního trhu (včetně šeků, směnek, vkladových certifikátů);

(B) devizami;

(C) odvozenými produkty, včetně například termínovaných a opčních obchodů;

(D) nástroji směnných kurzů a úrokových sazeb, včetně operací, jako jsou výměnné obchody (swapy) a dohody o termínovaných kurzech;

(E) převoditelnými cennými papíry;

(F) jinými obchodovatelnými nástroji a finančními aktivy, včetně drahých kovů ve slitcích.

(xi) Účast na vydávání všech druhů cenných papírů, včetně jejich upisování a umisťování jako zástupce (buď veřejně nebo soukromě) a poskytnutí služeb, vztahujících se k takovému vydávání;

(xii) Peněžní makléřství;

(xiii) Správa aktiv, jako je správa hotovosti nebo portfolia, všechny formy kolektivní správy investic, správa penzijních fondů, ukládání do úschovy a svěřenecké služby;

(xiv) Platební a clearingové služby, týkající se finančních aktiv, včetně cenných papírů, odvozených produktů a jiných obchodovatelných nástrojů;

(xv) Poskytování a převod finančních informací a zpracování finančních dat, jakož i programových vybavení dodavateli jiných finančních služeb;

(xvi) Poradenské, zprostředkovatelské a jiné pomocné finanční služby ve vztahu ke všem činnostem, uvedeným v pododstavcích (v) až (xv), včetně úvěrových referencí a rozborů, výzkumu a poradenství v oblasti investic a portfolia, poradenství v oblasti akvizic a podnikové restrukturalizace a strategie.

b) Dodavatel finanční služby znamená jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu Člena, která si přeje dodat nebo dodává finanční služby, výraz "dodavatel finanční služby" však nezahrnuje veřejně právní subjekt.

c) Výraz "veřejněprávní subjekt" znamená:

(i) vládu, ústřední banku nebo měnový úřad Člena nebo subjekt, vlastněný nebo kontrolovaný Členem, který se hlavně zabývá výkonem vládních funkcí nebo činností pro vládní účely; nezahrnuje však subjekt, zabývající se hlavně dodáváním finančních služeb za komerčních podmínek; nebo

(ii) soukromý subjekt, provádějící funkce obvykle prováděné ústřední bankou nebo měnovým úřadem, pokud vykonává tyto funkce.

--------------------------------------------------

Druhá příloha o finančních službách

1. Bez ohledu na článek II Dohody a odstavce 1 a 2 Přílohy o zproštění ze závazků podle článku II, může Člen během období 60 dní, počínajícího čtyřmi měsíci po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zapsat do této přílohy opatření, vztahující se k finančním službám, které jsou neslučitelná s odstavcem 1 článku II Dohody.

2. Bez ohledu na článek XXI Dohody, může Člen během období 60 dní, počínajícího čtyřmi měsíci po datu vstupu v platnost Dohody o WTO, zlepšit, změnit nebo odvolat všechny nebo část specifických závazků o finančních službách zapsaných v jeho listině.

3. Rada pro obchod službami stanoví jakékoliv postupy, potřebné pro uplatnění odstavců 1 a 2.

--------------------------------------------------

Příloha o jednáních o námořních dopravních službách

1. Článek II a Příloha o zproštění ze závazků podle článku II, včetně závazku zapsat do přílohy jakékoliv opatření, neslučitelné se zacházením podle nejvyšších výhod, které Člen bude udržovat, vstoupí v platnost pro mezinárodní námořní dopravu, pomocné služby a přístup k přístavním zařízením a jejich používání:

a) k datu provádění, které bude určeno podle odstavce 4 Ministerského rozhodnutí o jednáních o námořních dopravních službách, nebo

b) pokud by jednání neuspěla, k datu závěrečné zprávy Negociační skupiny o námořních dopravních službách, stanovenému v tomto rozhodnutí.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na žádný specifický závazek o námořních dopravních službách, který je zapsán v listině Člena.

3. Od uzavření jednání, uvedených v odstavci 1, a před datem provádění může Člen, bez ohledu na ustanovení článku XXI, zlepšit, změnit nebo odvolat všechny nebo část svých specifických závazků v tomto sektoru, aniž by nabídl vyrovnání.

--------------------------------------------------

Příloha o telekomunikacích

1. Cíle

Uznávajíce specifické rysy sektoru telekomunikačních služeb a zejména jeho dvojí úlohu jako výrazného sektoru hospodářské činnosti a jako základního dopravního prostředku pro jiné hospodářské činnosti, se Členové dohodli na následující příloze s cílem propracovat ustanovení Dohody pokud jde o opatření, týkající se přístupu k veřejným telekomunikačním dopravním sítím a službám a jejich používání. V souladu s tím obsahuje tato příloha poznámky a dodatečná ustanovení k Dohodě.

2. Působnost

a) Tato příloha se vztahuje na všechna opatření Člena, která se dotýkají přístupu k veřejným telekomunikačním dopravním sítím a službám k a jejich používání [1].

b) Tato příloha se nevztahuje na opatření, dotýkající se šíření rozhlasových nebo televizních programů prostřednictvím kabelů nebo vysílacích radiových nebo televizních stanic.

c) Žádné ustanovení v této Dohodě nebude vykládáno tak, že by:

(i) vyžadovalo na Členu, aby povolil dodavateli služby kteréhokoli jiného Člena, zřídit, vybudovat, získat, pronajmout, provozovat nebo dodávat telekomunikační dopravní sítě nebo služby jiné, než umožňuje jeho listina; nebo

(ii) vyžadovalo na Členu (nebo vyžadovalo na Členu, aby zavázal dodavatele služby, podléhajícího jeho pravomoci) zřizovat, budovat, získávat, pronajímat, provozovat nebo dodávat telekomunikační dopravní sítě nebo služby, které se všeobecně nenabízejí veřejnosti.

3. Definice

Pro účely této přílohy:

a) Výraz "telekomunikace" znamená vysílání a příjem signálů pomocí jakýchkoliv elektromagnetických prostředků.

b) Výraz "veřejná telekomunikační dopravní služba" znamená jakoukoliv telekomunikační dopravní službu, u níž Člen výslovně nebo fakticky vyžaduje, aby se všeobecně nabízela veřejnosti. Takové služby mohou mimo jiné zahrnovat telegraf, telefon, telex a přenos dat typicky zahrnující přenos v reálném čase zákazníkem dodaných informací mezi dvěma nebo více body bez jakékoliv koncové změny ve formě nebo v obsahu informace zákazníka.

c) Výraz "veřejná telekomunikační dopravní síť" znamená veřejnou telekomunikační infrastrukturu, která dovoluje telekomunikace mezi dvěma nebo více stanovenými koncovými body sítě.

d) Výraz "vnitropodnikové spoje" znamená telekomunikace, prostřednictvím kterých společnost komunikuje v rámci společnosti nebo se svými dceřinnými společnostmi a pobočkami anebo mezi nimi navzájem a za podmínky, že to domácí právní řád Člena dovoluje, rovněž s přidruženými společnostmi. Za tím účelem budou za "dceřinné společnosti", "pobočky", případně "přidružené společnosti" považovány ty, které budou odpovídat vymezení každým Členem. Z "vnitropodnikových komunikací" jsou z této přílohy vyloučeny komerční nebo nekomerční služby, které se dodávají společnostem, které nejsou svázány s dceřinnými společnostmi, pobočkami nebo přidruženými společnostmi nebo které se nabízejí zákazníkům nebo možným zákazníkům.

e) Jakékoliv odvolání na odstavec nebo pododstavec této přílohy zahrnuje všechna jeho podrozdělení.

4. Transparentnost

Při uplatňování článku III Dohody zajistí každý Člen, aby příslušné informace o podmínkách, týkajících se přístupu k veřejným telekomunikačním dopravním sítím a službám a jejich používání, byly veřejně dostupné včetně: tarifů a jiných podmínek služby; specifikací technických rozhraní těchto sítí a služeb; informací o orgánech odpovědných za přípravu a přijetí norem, dotýkajících se takového přístupu a využívání; podmínek, vztahujících se na připojení terminálu nebo jiného zařízení; a oznamování, registrace nebo licenčních požadavků, pokud existují.

5. Přístup k veřejným telekomunikačních dopravním sítím a službám a k jejich používání

a) Každý Člen zajistí, aby kterémukoli dodavateli služby kteréhokoli jiného Člena byl poskytnut přístup k veřejným telekomunikačním dopravním sítím a službám a bylo mu umožněno jejich používání za přiměřených a nediskriminačních podmínek s cílem zajistit dodávky služby zahrnuté v jeho listině. Tento závazek bude uplatňován mimo jiné prostřednictvím pododstavců b) až f) [2].

b) Každý Člen zajistí, aby dodavatelé služby kteréhokoli jiného Člena měli přístup k jakýmkoliv veřejným telekomunikačním dopravním sítím nebo službám a jejich používání, nabízeným v rámci hranic nebo přes hranice tohoto Člena, včetně soukromých pronajatých okruhů a za tím účelem zajistí, pokud pododstavce e) a f) nestanoví jinak, aby takovým dodavatelům bylo povoleno:

(i) zakoupit nebo najmout a připojit koncové nebo jiné zařízení, které je spojeno se sítí a které je potřebné k poskytnutí služeb dodavatele;

(ii) vzájemně propojit soukromé pronajaté nebo vlastněné okruhy s veřejnými telekomunikačními dopravními sítěmi a službami nebo s okruhy pronajmutými nebo vlastněnými jiným dodavatelem služby; a

(iii) používat provozní protokoly podle volby dodavatele služby při dodávce jakékoliv služby jiné, než je potřebná k zajištění dostupnosti telekomunikačních dopravních sítí a služeb široké veřejnosti.

c) Každý Člen zajistí, aby dodavatelé služby kteréhokoli jiného Člena mohli používat veřejné telekomunikační dopravní sítě a služby pro přenos informací v rámci hranic a přes ně, včetně pro vnitropodnikové komunikace takových dodavatelů služby a pro přístup k informacím, obsaženým v databázích nebo jinak uchovávaných ve strojově čitelné formě na území kteréhokoli Člena. Jakákoliv nová nebo pozměněná opatření Člena, která se významně dotýkají takového užívání, budou oznámena a budou podléhat konzultacím v souladu s příslušnými ustanoveními Dohody.

d) Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce, může Člen přijmout taková opatření, která jsou potřebná k zabezpečení bezpečnosti a důvěrnosti zpráv za podmínky, že se taková opatření neuplatňují způsobem, který by vytvářel prostředek svévolné nebo neodůvodněné diskriminace nebo skrytého omezení obchodu službami.

e) Každý Člen zajistí, aby ve vztahu k přístupu k veřejným telekomunikačním dopravním sítím a službám a k jejich používání nebyla kladena žádní jiná podmínka, než je potřebná, aby:

(i) zabezpečila odpovědnost dodavatelů veřejných telekomunikačních dopravních sítí a služeb v oblasti veřejných služeb, zejména pak jejich schopnost učinit jejich sítě nebo služby všeobecně přístupnými veřejnosti;

(ii) chránila technickou celistvost veřejných telekomunikačních dopravních sítí nebo služeb; nebo

(iii) zajistila, aby dodavatelé služeb kteréhokoli jiného Člena nedodávali služby, pokud jim to nebylo povoleno podle závazků v listině Člena.

f) Za předpokladu, že vyhoví kritériím, uvedeným v pododstavci e), mohou podmínky pro přístup k veřejným telekomunikačním dopravním službám a pro jejich používání zahrnout:

(i) omezení dalšího prodeje nebo společného používání takových služeb;

(ii) požadavek používat přesně stanovená technická rozhraní, včetně protokolů o nich pro propojení s takovými sítěmi a službami;

(iii) požadavky, kde to bude potřebné, na vnitřní provozuschopnost takových služeb a na podporu dosažení cílů, stanovených v odstavci 7 a);

(iv) typové schvalování koncových a jiných zařízení, připojovaných k síti a technické požadavky, vztahující se k připojení takového zařízení k těmto sítím;

(v) omezení, vztahující se na vzájemné propojení soukromých pronajmutých nebo vlastněných okruhů s takovými sítěmi nebo službami nebo s okruhy pronajmutými nebo vlastněnými jiným dodavatelem služby; nebo

(vi) oznamování, registraci a licenční řízení.

g) Bez ohledu na předchozí odstavce tohoto oddílu, může rozvojová členská země podle její úrovně rozvoje klást rozumné podmínky přístupu k veřejným telekomunikačním dopravním sítím a službám a jejich používání, které jsou potřebné k posílení její domácí telekomunikační infrastruktury a kapacity služeb a ke zvýšení její účasti v mezinárodním obchodě telekomunikačními službami. Takové podmínky budou přesně vymezeny v listině Člena.

6. Technická spolupráce

a) Členové uznávají, že účinná a zdokonalená telekomunikační infrastruktura v jednotlivých zemích, zejména v rozvojových zemích, je podstatnou pro rozšíření jejich obchodu službami. Za tím účelem Členové schvalují a podporují v co nejširším možném rozsahu účast rozvinutých a rozvojových zemí a jejich dodavatelů veřejných telekomunikačních dopravních sítí a služeb a jiných subjektů v rozvojových programech mezinárodních a regionálních organizací, včetně Mezinárodní telekomunikační unie, Rozvojového programu Organizace spojených národů a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj.

b) Členové budou podněcovat a podporovat spolupráci v oblasti telekomunikací mezi rozvojovými zeměmi na mezinárodní, regionální a subregionální úrovni.

c) Ve spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi učiní Členové, kde to bude možné, rozvojovým zemím dostupnými informace o telekomunikačních službách a vývoji v telekomunikacích a o informačních technologiích, aby napomohli posílení jejich domácího sektoru telekomunikačních služeb.

d) Členové budou brát zvláštní zřetel na možnosti podporovat, ve prospěch nejméně rozvinutých zemí, zahraniční dodavatele telekomunikačních služeb, aby pomáhali při převodu technologie, výcviku a jiných činnostech, které podporují rozvoj jejich telekomunikační infrastruktury a rozšíření jejich obchodu telekomunikačními službami.

7. Vztahy k mezinárodním organizacím a dohodám

a) Členové uznávají důležitost mezinárodních norem pro globální slučitelnost a vzájemnou provozuschopnost telekomunikačních sítí a služeb a zavazují se podporovat tyto normy prostřednictvím činnosti příslušných mezinárodních orgánů, včetně Mezinárodní telekomunikační unie a Mezinárodní organizace pro normalizaci.

b) Členové uznávají úlohu, kterou hrají mezivládní a nevládní organizace a dohody při zabezpečování účinného provozování domácích a globálních telekomunikačních služeb a zejména úlohu Mezinárodní telekomunikační unie. Členové učiní v případě potřeby příslušná opatření pro uskutečnění konzultací s takovými organizacemi o otázkách, vyplývajících z provádění této přílohy.

[1] Rozumí se, že tento pododstavec bude vykládán tak, že každý Člen zajistí, aby se závazky této přílohy uplatňovaly vůči dodavatelům veřejných telekomunikačních dopravních sítí a služeb pomocí jakýchkoliv potřebných opatření.

[2] Rozumí se, že výraz "nediskriminační" se týká zacházení podle nejvyšších výhod a národního zacházení, jak jsou vymezeny v Dohodě a že též odráží sektorově specifický způsob užívání výrazu, který znamená "závazky a podmínky ne méně příznivé než ty, které byly uděleny kterémukoli jinému uživateli obdobných veřejných telekomunikačních dopravních sítí nebo služeb za podobných okolností".

--------------------------------------------------

Příloha o jednáních o základních telekomunikacích

1. Článek II a Příloha o zproštění ze závazků podle článku II, včetně závazku zapsat do Přílohy jakékoliv opatření, neslučitelné se zacházením podle nejvyšších výhod, které Člen bude udržovat, vstoupí v platnost pro základní telekomunikace:

a) k datu provádění, které bude určeno podle odstavce 5 Ministerského rozhodnutí o jednáních o základních telekomunikacích; nebo,

b) pokud by jednání neuspěla, k datu závěrečné zprávy Negociační skupiny o základních telekomunikacích, stanovenému v tomto rozhodnutí.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na žádný specifický závazek o základních telekomunikacích, který je zapsán v listině Člena

--------------------------------------------------