12.11.2019   

CS

Úřední věstník Evropské unie

CI 384/178


Politické prohlášení, v němž se stanoví rámec budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím

(2019/C 384 I/02)

ÚVOD

1.

Evropská unie, dále jen „Unie“, a Spojené království Velké Británie a Severního Irska, dále jen „Spojené království“, (dále jen „strany“) se dohodly na tomto politickém prohlášení o svých budoucích vztazích na základě toho, že v čl. 50 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) se stanoví, že s vystupujícím členským státem bude sjednána dohoda o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Toto prohlášení se v této souvislosti přikládá k dohodě o vystoupení, která byla potvrzena stranami, s výhradou ratifikace.

2.

Unie a Spojené království jsou odhodlány spolupracovat s cílem zabezpečit mezinárodní pořádek založený na pravidlech, právní stát a podporu demokracie, vysokou úroveň volného a spravedlivého obchodu a práv pracovníků, ochranu spotřebitele a životního prostředí a spolupráci ve vztahu k vnitřním a vnějším hrozbám pro své hodnoty a zájmy.

3.

V tomto duchu se v tomto prohlášení stanoví parametry ambiciozního, rozsáhlého, hlubokého a flexibilního partnerství v oblasti obchodu a hospodářské spolupráce, s komplexní a vyváženou dohodou o volném obchodu jakožto ústřední složkou, a dále v oblasti vymáhání práva a trestního soudnictví, zahraniční politiky, bezpečnosti a obrany a v širších oblastech spolupráce. Tam, kde se strany v průběhu jednání domnívají, že je to v jejich společném zájmu, mohou budoucí vztahy zahrnovat oblasti spolupráce nad rámec oblastí popsaných v tomto politickém prohlášení. Tyto vztahy budou založeny na hodnotách a zájmech, které Unie a Spojené království sdílejí. Ty vyplývají z jejich zeměpisné polohy, historie a ideálů zakotvených v jejich společném evropském dědictví. Unie a Spojené království se shodují v tom, že prosperita a bezpečnost se zvyšuje přijetím volného a spravedlivého obchodu, ochranou práv jednotlivce a zásad právního státu, ochranou pracovníků, spotřebitelů a životního prostředí, jakož i jednotným postupem tváří v tvář ohrožením práv a hodnot přicházejícím zvenčí či zevnitř.

4.

Budoucí vztahy budou založeny na rovnováze práv a povinností, se zohledněním zásad každé ze stran. Tato rovnováha musí zajistit autonomii rozhodování Unie a musí být v souladu se zásadami Unie, zejména pokud jde o integritu jednotného trhu a celní unie a nedělitelnost čtyř svobod. Musí rovněž zajistit svrchovanost Spojeného království a ochranu jeho vnitřního trhu, přičemž bude respektován výsledek referenda z roku 2016, a to i pokud jde o rozvoj jeho nezávislé obchodní politiky a ukončení volného pohybu osob mezi Unií a Spojeným královstvím.

5.

Doba členství Spojeného království v Unii vyústila do vysoké míry integrace mezi hospodářstvím Unie a Spojeného království a vzájemně provázané minulosti a budoucnosti obyvatel a priorit Unie a Spojeného království. Budoucí vztahy budou muset tento jedinečný kontext nevyhnutelně zohledňovat. Přestože se budoucí vztahy nemohou rovnat s právy či povinnostmi vyplývajícími ze členství, strany se shodují v tom, že je třeba k těmto vztahům, pokud jde o jejich rozsah a hloubku, přistupovat s vysokými ambicemi, a uznávají, že se tyto ambice mohou časem dále vyvíjet. Měly by to především být vztahy, které budou fungovat v zájmu občanů Unie i Spojeného království, a to nyní i v budoucnosti.

ČÁST I: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

I.   Základ pro spolupráci

A.   Základní hodnoty a práva

6.

Strany souhlasí, že budoucí vztahy by měly být založeny na sdílených hodnotách, jako jsou dodržování a ochrana lidských práv a základních svobod, demokratických zásad, právního státu a podpory nešíření. Strany souhlasí, že tyto hodnoty jsou základním předpokladem pro spolupráci plánovanou v tomto rámci. Strany rovněž opětovně potvrzují své odhodlání podporovat účinný multilateralismus.

7.

Budoucí vztahy by měly zahrnovat trvalý závazek Spojeného království respektovat rámec Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP), zatímco Unie a její členské státy budou nadále vázány Listinou základních práv Evropské unie, která potvrzuje práva, jak vyplývají zejména z EÚLP.

B.   Ochrana údajů

8.

S ohledem na význam toků a výměn údajů v budoucích vztazích jsou strany odhodlány zajistit vysokou úroveň ochrany osobních údajů s cílem tyto toky mezi nimi usnadnit.

9.

Pravidla Unie pro ochranu údajů stanoví rámec, jenž Evropské komisi umožňuje, aby uznala standardy ochrany údajů platné ve třetí zemi jako standardy zajišťující odpovídající úroveň ochrany, a tím usnadnila předávání osobních údajů do této třetí země. Evropská komise zahájí na základě tohoto rámce posuzování ve vztahu ke Spojenému království co nejdříve po jeho vystoupení, přičemž se bude snažit přijmout rozhodnutí do konce roku 2020, budou-li splněny příslušné podmínky. Vzhledem k tomu, že Spojené království bude zavádět vlastní režim pro mezinárodní předávání, bude Spojené království ve stejném časovém rámci podnikat kroky k zajištění srovnatelného usnadnění předávání osobních údajů do Unie, budou-li splněny příslušné podmínky. Budoucí vztahy nebudou mít vliv na nezávislost stran, pokud jde o jejich pravidla ochrany osobních údajů.

10.

V této souvislosti by se strany rovněž měly dohodnout na vhodné spolupráci mezi regulačními orgány.

II.   Oblasti sdíleného zájmu

A.   Účast v programech Unie

11.

Vzhledem k zamýšlenému rozsahu a hloubce budoucích vztahů a úzkým vazbám mezi jejich občany stanoví strany obecné zásady a podmínky pro účast Spojeného království v programech Unie – za podmínek uvedených v příslušných nástrojích Unie – v oblastech jako věda a inovace, mládež, kultura a vzdělávání, rozvoj třetích zemí a vnější činnost, obranné schopnosti, civilní ochrana a vesmír. Tyto zásady a podmínky budou zahrnovat spravedlivý a odpovídající finanční příspěvek, ustanovení umožňující řádné finanční řízení oběma stranami, spravedlivé zacházení s účastníky a řízení a konzultace odpovídající povaze spolupráce mezi stranami.

12.

Strany rovněž posoudí účast Spojeného království v konsorciích evropské výzkumné infrastruktury (ERIC) – za podmínek uvedených v právních nástrojích Unie a stanovách jednotlivých konsorcií – a s přihlédnutím k míře účasti Spojeného království v programech Unie zaměřených na vědu a inovace.

13.

Strany připomínají společné odhodlání uskutečnit budoucí program PEACE PLUS s cílem nadále pracovat na smíření a společné budoucnosti v Severním Irsku, a to při zachování stávajících podílů na financování tohoto budoucího programu.

B.   Dialogy

14.

Strany by se měly zapojovat do dialogů a výměn v oblastech sdíleného zájmu s cílem zjišťovat možnosti spolupráce, sdílet osvědčené postupy a odborné znalosti a postupovat společně, mimo jiné i v oblastech jako kultura, vzdělávání, věda a inovace. Strany v těchto oblastech uznávají důležitost mobility a dočasných přesunů předmětů a vybavení pro umožnění spolupráce. Strany rovněž posoudí probíhající spolupráci mezi skupinami působícími v oblasti kultury a vzdělávání.

15.

Strany kromě toho berou na vědomí záměr Spojeného království prozkoumat možnosti budoucího vztahu se skupinou Evropské investiční banky (EIB).

ČÁST II: HOSPODÁŘSKÉ PARTNERSTVÍ

I.   Cíle a zásady

16.

Strany uznávají, že mají zvláště významný vztah v oblasti obchodu a investic, jenž je odrazem déle než 45 let trvající ekonomické integrace po dobu členství Spojeného království v Unii, velikosti obou ekonomik a jejich geografické blízkosti, což vedlo k vytvoření složitých a integrovaných dodavatelských řetězců.

17.

Na základě této skutečnosti strany souhlasí s tím, že vytvoří ambiciózní, rozsáhlé a vyvážené hospodářské partnerství. Toto partnerství bude komplexní a bude zahrnovat dohodu o volném obchodu i širší odvětvovou spolupráci v případech, kdy je to ve společném zájmu obou stran. Bude se opírat o ustanovení zajišťující rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, jak je uvedeno v oddíle XIV této části. V rozsahu, v jakém to bude možné, by mělo usnadňovat obchod a investice mezi stranami a současně respektovat integritu jednotného trhu Unie a celní unie, jakož i vnitřního trhu Spojeného království a připouštět rozvoj nezávislé obchodní politiky Spojeného království.

18.

Strany si zachovají svou autonomii a možnost regulovat hospodářskou činnost podle úrovně ochrany, kterou každá z nich považuje za vhodnou k dosažení legitimních cílů veřejné politiky, jako je veřejné zdraví, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, sociální služby, veřejné vzdělávání, bezpečnost, životní prostředí včetně změny klimatu, veřejná mravnost, sociální ochrana nebo ochrana spotřebitele, ochrana soukromí a údajů a podpora a ochrana kulturní rozmanitosti. Hospodářské partnerství bude uznávat, že obecným cílem stran je udržitelný rozvoj. Stanoví rovněž náležité všeobecné výjimky, mimo jiné v souvislosti s bezpečností.

II.   Zboží

A.   Cíle a zásady

19.

Strany předpokládají, že pokud jde o zboží, budou udržovat ambiciózní obchodní vztahy na základě dohody o volném obchodu, a to s cílem usnadňovat zákonný obchod.

20.

Tato ujednání budou zohledňovat skutečnost, že po vystoupení Spojeného království z Unie bude každá strana představovat samostatný trh a jiný právní řád. Pohyb zboží přes hranice může představovat rizika pro integritu a řádné fungování těchto trhů, jež jsou řešena prostřednictvím celních postupů a kontrol.

21.

S cílem usnadnit pohyb zboží přes hranice však strany předpokládají komplexní ujednání, jimiž se vytvoří zóna volného obchodu spojující prohloubenou spolupráci v oblasti regulace a cel, která se bude opírat o ustanovení zajišťující rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž, jak je uvedeno v oddíle XIV této části.

B.   Cla

22.

Hospodářské partnerství by mělo prostřednictvím dohody o volném obchodu zajistit, aby se v žádném odvětví neuplatňovala žádná cla, poplatky, odvody či kvantitativní omezení, a to při současném uplatňování náležitých a moderních pravidel původu a v rámci ambiciózního celního režimu, který je v souladu s výše uvedenými cíli a zásadami stran.

C.   Regulační aspekty

23.

V oblasti regulace si strany zachovají autonomii, avšak zavedou ustanovení prosazující takové přístupy k regulaci, které jsou transparentní, efektivní, podporují předcházení zbytečným překážkám obchodu se zbožím a v rozsahu, v jakém to bude možné, jsou slučitelné. Pravidla týkající se technických překážek obchodu a sanitární a fytosanitární opatření by měla vycházet z příslušných dohod WTO a přesahovat jejich rámec. Konkrétně by pravidla týkající se technických překážek obchodu měla stanovit společné zásady v oblasti normalizace, technických předpisů, posuzování shody, akreditace, dozoru nad trhem, metrologie a označování. V souvislosti se sanitárními a fytosanitárními opatřeními by strany měly jedna s druhou zacházet jako s jedním subjektem, a to i pro účely certifikace, a uznávat regionalizaci na základě příslušných epidemiologických informací poskytnutých vyvážející stranou. Strany se rovněž budou zabývat možností spolupráce orgánů Spojeného království s agenturami Unie, jako jsou Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

D.   Cla

24.

V zájmu naplnění svých obecných cílů zavedou strany ambiciózní celní režim. Strany předpokládají, že k tomu využijí veškeré dostupné usnadňující mechanismy a technologie, přičemž budou plně respektovat své právní řády a zajistí, aby celní orgány byly schopny chránit příslušné finanční zájmy stran a prosazovat veřejné politiky. Za tímto účelem hodlají strany zvážit vzájemné uznávání programů důvěryhodných obchodníků, správní spolupráci v záležitostech týkajících se cel a daně z přidané hodnoty (DPH) a vzájemnou pomoc, mimo jiné při vymáhání pohledávek souvisejících s daněmi a cly, a prostřednictvím výměny informací bojovat proti podvodům v oblasti cel a DPH a jiné nelegální činnosti.

25.

Tyto usnadňující mechanismy a technologie budou rovněž zváženy v rámci alternativních opatření k zajištění toho, aby na ostrově Irsko nevznikla tvrdá hranice.

E.   Důsledky pro kontroly

26.

Strany předpokládají, že rozsah závazků Spojeného království týkajících spolupráce v oblasti cel a regulace by byl zohledňován při uplatňování souvisejících kontrol, a považují to za jeden z faktorů při snižování rizika. To může ve spojení s využíváním veškerých dostupných usnadňujících mechanismů, jak je popsáno výše, usnadnit správní procesy i kontroly; strany v tomto ohledu vyjadřují své přání být co nejambicióznější, avšak respektovat přitom integritu svých trhů a právních řádů.

III.   Služby a investice

A.   Cíle a zásady

27.

Strany by měly uzavřít ambiciózní, komplexní a vyvážená ujednání o obchodu službami a investicích do odvětví služeb i mimo něj a přitom respektovat právo druhé strany na regulaci. Měly by v obchodu službami usilovat o dosažení takové míry liberalizace, která výrazně překračuje jejich závazky v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a vychází z nedávných dohod o volném obchodu uzavřených Unií.

28.

V souladu s článkem V Všeobecné dohody o obchodu službami by strany měly usilovat o podstatné odvětvové pokrytí se zahrnutím všech způsobů poskytování a se stanovením zákazu v podstatě veškeré diskriminace v pokrytých odvětvích, a to s příslušnými výjimkami a omezeními. Ujednání by se tudíž měla vztahovat na odvětví zahrnující odborné a podnikatelské služby, telekomunikační služby, kurýrní a poštovní služby, distribuční služby, služby v oblasti životního prostředí, finanční služby, dopravní služby a další služby společného zájmu.

B.   Přístup na trh a nediskriminace

29.

Ujednání by měla obsahovat ustanovení o přístupu na trh a národním zacházení s poskytovateli služeb a investory obou stran podle pravidel hostitelského státu a zabývat se požadavky na výkonnost ukládanými investorům. Tím by se zajistilo, že se s poskytovateli služeb a investory obou stran bude zacházet nediskriminačním způsobem, a to i pokud jde o usazení.

30.

Ujednání by měla umožnit ve vymezených oblastech dočasný vstup a pobyt fyzických osob za účelem podnikání.

C.   Regulační aspekty

31.

V oblasti regulace si strany zachovají autonomii, avšak ujednání by měla obsahovat ustanovení prosazující takové přístupy k regulaci, které jsou transparentní, efektivní a v možném rozsahu slučitelné a které podporují předcházení zbytečným regulačním požadavkům.

32.

V této souvislosti by se strany měly dohodnout na pravidlech pro domácí regulaci. Jejich součástí by měla být horizontální ustanovení, například ohledně postupů vydávání licencí, a zvláštní regulační ustanovení v odvětvích společného zájmu, jako jsou telekomunikační služby, finanční služby, doručovací služby a služby v mezinárodní námořní dopravě. Rovněž by měla existovat ustanovení o rozvoji a přijímání domácí regulace, jež odráží osvědčené regulační postupy.

33.

V této souvislosti by strany měly zavést rámec pro dobrovolnou spolupráci v oblasti regulace ve sférách společného zájmu, včetně výměny informací a sdílení osvědčené praxe.

34.

Strany by rovněž měly vypracovat vhodná ujednání o těch odborných kvalifikacích, které jsou nezbytné pro výkon regulovaných povolání, je-li to v jejich společném zájmu.

IV.   Finanční služby

35.

Strany jsou odhodlány zachovat finanční stabilitu, integritu trhu, ochranu investorů a spotřebitelů a spravedlivou hospodářskou soutěž a zároveň respektovat autonomii stran, pokud jde o regulaci a rozhodovací postupy, a jejich možnost přijímat rozhodnutí o rovnocennosti ve vlastním zájmu. Tím není dotčena možnost stran přijmout nebo zachovat jakékoli opatření, pokud je to z obezřetnostních důvodů nezbytné. Strany souhlasí, že budou úzce spolupracovat v záležitostech regulace a dohledu v mezinárodních orgánech.

36.

Vzhledem k tomu, že obě strany budou mít zavedeny rámce rovnocennosti, které jim umožní prohlásit režimy třetí země v oblasti regulace a dohledu pro příslušné účely za rovnocenné, měly by na základě těchto rámců co nejdříve po vystoupení Spojeného království z Unie zahájit vzájemné posuzování rovnocennosti s cílem dokončit je do konce června roku 2020. Strany budou své příslušné rámce rovnocennosti průběžně přezkoumávat.

37.

Strany souhlasí, že úzká a strukturovaná spolupráce v záležitostech regulace a dohledu je v jejich společném zájmu. Tato spolupráce by měla být založena na hospodářském partnerství a vycházet ze zásad regulační autonomie, transparentnosti a stability. Měla by začleňovat transparentnost a vhodné konzultace do procesu přijímání rozhodnutí o rovnocennosti, pozastavování jejich platnosti a jejich rušení, výměny informací a konzultací týkajících se regulačních iniciativ a jiných otázek společného zájmu, a to na politické i technické úrovni.

V.   Digitální oblast

38.

V kontextu zvyšující se digitalizace obchodu, která se týká služeb i zboží, by strany měly zavést ustanovení k usnadnění elektronického obchodu, odstraňování neopodstatněných překážek obchodu elektronickými prostředky a zajištění otevřeného, bezpečného a důvěryhodného internetového prostředí pro podniky a spotřebitele, a to mimo jiné ustanovení týkající se elektronických služeb vytvářejících důvěru a autentizačních služeb anebo zásady nevyžadovat předběžné povolení pouze na základě skutečnosti, že dotčená služba je poskytována elektronicky. Tato ustanovení by měla rovněž usnadňovat přeshraniční tok údajů a řešit neopodstatněné požadavky ohledně umístění údajů s tím, že tímto usnadněním nebudou dotčena pravidla stran týkající se ochrany osobních údajů.

39.

Strany by měly prostřednictvím odvětvových ustanovení v oblasti telekomunikačních služeb vymezit spravedlivý a rovnocenný vzájemný přístup k veřejným telekomunikačním sítím a službám pro své poskytovatele služeb a zabývat se postupy, které narušují hospodářskou soutěž.

40.

Strany by měly spolupracovat prostřednictvím mnohostranných fór a fór se zapojením více zúčastněných stran a navázat dialog za účelem výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů týkajících se nově vznikajících technologií.

VI.   Pohyb kapitálu a platby

41.

Strany by měly definovat ustanovení za účelem umožnění volného pohybu kapitálu a plateb v souvislosti s transakcemi liberalizovanými v rámci hospodářského partnerství s výhradou příslušných výjimek.

VII.   Duševní vlastnictví

42.

Strany by měly stanovit ochranu a prosazování práv duševního vlastnictví v zájmu stimulace inovací, kreativity a hospodářské činnosti a v náležitých případech definovat pravidla nad rámec standardů stanovených v Dohodě WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví a úmluvách Světové organizace duševního vlastnictví.

43.

Měla by tak být mimo jiné zachována vysoká úroveň ochrany určitých práv, kterou strany v současné době uplatňují v rámci právních předpisů v oblasti autorského práva, jako je například zvláštní právní ochrana databází a právo umělců na opětný prodej. S ohledem na to, jaká ochrana je poskytnuta stávajícím zeměpisným označením v dohodě o vystoupení, měly by strany usilovat o zavedení ujednání k zajištění náležité ochrany svých zeměpisných označení.

44.

Strany by si měly ponechat možnost nastavit dle svého uvážení vlastní režimy pro vyčerpání práv duševního vlastnictví.

45.

Strany by měly zavést mechanismus pro spolupráci a výměnu informací o otázkách společného zájmu v oblasti duševního vlastnictví, jako jsou příslušné přístupy a procesy týkající se ochranných známek, průmyslových vzorů a patentů.

VIII.   Veřejné zakázky

46.

S ohledem na záměr Spojeného království přistoupit k Dohodě WTO o vládních zakázkách by si strany v oblastech společného zájmu měly na trzích s veřejnými zakázkami poskytnout navzájem možnosti nad rámec svých závazků stanovených v Dohodě WTO o vládních zakázkách, aniž jsou dotčena jejich vnitřní pravidla na ochranu jejich podstatných bezpečnostních zájmů.

47.

Strany by se rovněž měly zavázat k dodržování standardů založených na pravidlech Dohody WTO o vládních zakázkách a zajistit transparentnost tržních příležitostí a pravidel, procesů a postupů zadávání veřejných zakázek. Na základě těchto standardů by strany měly ošetřit riziko účelového jednání při zadávání zakázek a dát k dispozici nápravné prostředky a postupy přezkumu, mimo jiné u soudních orgánů.

IX.   Mobilita

48.

Vzhledem k tomu, že Spojené království rozhodlo, že mezi Unií a Spojeným královstvím již nebude platit zásada volného pohybu osob, strany by měly zavést ujednání o mobilitě v souladu s níže uvedenými principy.

49.

Ujednání o mobilitě budou založena na nediskriminaci mezi členskými státy Unie a na plné reciprocitě.

50.

V této souvislosti strany usilují o stanovení bezvízového režimu pro krátkodobé pobyty prostřednictvím svých vnitrostátních právních předpisů.

51.

Strany souhlasí s tím, že zváží podmínky pro vstup a pobyt pro účely, jako je výzkum, studium, odborná příprava a výměnné pobyty mladých lidí.

52.

Strany rovněž souhlasí, že s ohledem na budoucí pohyb osob zváží otázku koordinace sociálního zabezpečení.

53.

V souladu se svými použitelnými právní předpisy se strany budou zabývat možností usnadnění překračování svých příslušných hranic za účelem legálního cestování.

54.

Žádnými ustanoveními nebudou dotčena ujednání týkající se společného prostoru cestování, která se uplatňují mezi Spojeným královstvím a Irskem.

55.

V zájmu podpory mobility strany potvrzují své odhodlání účinně uplatňovat stávající nástroje mezinárodního rodinného práva, jichž jsou stranami. Unie bere na vědomí, že Spojené království má v úmyslu přistoupit k Haagské úmluvě o vyživovacích povinnostech z roku 2007, kterou je v současné době vázáno na základě svého členství v Unii.

56.

Strany se budou zabývat možnostmi justiční spolupráce ve věcech manželských, ve věcech rodičovské zodpovědnosti a v dalších souvisejících věcech.

57.

Tato ujednání by doplňovala závazky týkající se dočasného vstupu a pobytu fyzických osob za účelem podnikání ve vymezených oblastech, jak je uvedeno v oddíle III této části. Tyto závazky by nemělo zneplatnit právo kterékoli ze stran uplatňovat své právní předpisy, pravidla a požadavky týkající se vstupu, pobytu a práce.

X.   Doprava

A.   Letecká doprava

58.

Strany by měly zajistit propojenost osobní i nákladní letecké přepravy prostřednictvím komplexní dohody o letecké dopravě (CATA). Ta by měla zahrnovat přístup na trh, jakož i investice, bezpečnost a ochranu letectví, uspořádání letového provozu a ustanovení k zajištění otevřené a spravedlivé hospodářské soutěže, včetně vhodných a relevantních požadavků na ochranu spotřebitele a sociálních norem.

59.

Strany by měly přijmout další ujednání s cílem umožnit spolupráci v zájmu přísných norem bezpečnosti a ochrany letectví, mimo jiné úzkou spoluprací mezi Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví (EASA) a Úřadem pro civilní letectví (Civil Aviation Authority – CAA) Spojeného království.

B.   Silniční doprava

60.

Strany by měly zajistit srovnatelný přístup na trh pro podnikatele v nákladní a osobní silniční dopravě podepřený vhodnými a relevantními požadavky na ochranu spotřebitele a sociálními normami pro mezinárodní silniční dopravu, jakož i povinnostmi vyplývajícími z mezinárodních dohod v oblasti silniční dopravy, jejichž signatářem jsou jak Spojené království, tak Unie nebo její členské státy, zejména pokud jde o podmínky výkonu povolání podnikatele v silniční dopravě, některé podmínky zaměstnávání v mezinárodní silniční dopravě, pravidla silničního provozu, silniční dopravu cestujících a silniční přepravu nebezpečných věcí. Mimoto by strany měly zvážit doplňková ujednání pro cestování soukromých řidičů motorových vozidel.

C.   Železniční doprava

61.

Strany souhlasí, že by v příslušných případech měla být přijata dvoustranná ujednání pro přeshraniční služby železniční dopravy, mimo jiné aby se usnadnilo pokračování hladkého fungování a provozování železničních služeb, jako jsou linka Enterprise mezi Belfastem a Dublinem a spojení v tunelu pod kanálem La Manche.

D.   Námořní doprava

62.

Strany konstatují, že propojenost v oblasti osobní a nákladní přepravy v odvětví námořní dopravy bude podepřena mezinárodním právním rámcem. Strany by rovněž měly přijmout vhodná opatření pro přístup na trh, pokud jde o služby v mezinárodní námořní dopravě.

63.

Budoucí vztahy by měly usnadnit spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti a ochrany, mimo jiné výměnou informací mezi Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost (EMSA) a Agenturou námořnictví a pobřežní stráže Spojeného království (Maritime and Coastguard Agency – MCA) v souladu se statusem Spojeného království coby třetí země.

XI.   Energetika

A.   Elektřina a zemní plyn

64.

Strany by měly spolupracovat na podpoře zajištění nákladově efektivních, čistých a bezpečných dodávek elektřiny a zemního plynu na základě konkurenčních trhů a nediskriminačního přístupu k soustavám.

65.

Strany by při plánování a využívání energetické infrastruktury propojující jejich soustavy měly zavést rámec usnadňující technickou spolupráci mezi provozovateli elektroenergetických a plynárenských soustav a jejich organizacemi, jako jsou Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav a plynárenských přepravních soustav. Tento rámec by měl zahrnovat i mechanismy k co nejlepšímu zajištění bezpečnosti dodávek a účinného obchodování prostřednictvím propojení mezi soustavami v různých časových rámcích.

B.   Civilní využití jaderné energie

66.

S ohledem na význam jaderné bezpečnosti a nešíření by budoucí vztahy měly zahrnovat široce pojatou dohodu o spolupráci v jaderné oblasti mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii (Euratom) a Spojeným královstvím zaměřenou na mírové využití jaderné energie a podepřenou závazky týkajícími se jejich stávajících přísných norem jaderné bezpečnosti. Dohoda by měla umožnit spolupráci mezi Euratomem a Spojeným královstvím a jeho vnitrostátními orgány. Měla by zahrnovat výměnu informací v oblastech oboustranného zájmu, jako jsou záruky, bezpečnost a spolupráce s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA). Měla by usnadnit obchod s jadernými materiály a zařízeními a ustanovit účast Spojeného království coby třetí země v systémech Unie pro sledování a výměnu informací o úrovni radioaktivity v životním prostředí, jmenovitě v systému Evropského společenství pro výměnu naléhavých radiologických informací a v Evropské platformě pro výměnu radiologických údajů.

67.

Strany berou na vědomí záměr Spojeného království podílet se na programech Euratomu pro výzkum a odbornou přípravu, jak je stanoveno v oddílu II části I.

68.

Strany berou na vědomí, že Zásobovací agentura Euratomu zamýšlí včas přezkoumat povolení a schválení smluv na dodávky jaderného materiálu mezi podniky Unie a Spojeného království, které spolupodepsala.

69.

Strany budou rovněž spolupracovat prostřednictvím výměny informací o dodávkách lékařských radioizotopů.

C.   Stanovování cen uhlíku

70.

Strany by měly zvážit spolupráci při stanovování cen uhlíku propojením vnitrostátního systému Spojeného království pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů se systémem Unie pro obchodování s emisemi.

XII.   Rybolovná práva

71.

Strany by na dvoustranné i mezinárodní úrovni měly spolupracovat v zájmu zajištění udržitelných úrovní rybolovu, prosazení zachování zdrojů a podpory čistého, zdravého a produktivního mořského prostředí s tím, že Spojené království bude nezávislým pobřežním státem.

72.

Strany by při zachování regulační autonomie měly nediskriminačním způsobem spolupracovat na vyvinutí opatření pro zachování, racionální řízení a regulaci rybolovu. Budou úzce spolupracovat s jinými pobřežními státy a na mezinárodních fórech, mimo jiné za účelem řízení sdílených populací.

73.

V kontextu celkového hospodářského partnerství by strany měly sjednat novou dohodu o rybolovu zahrnující mimo jiné přístup k vodám a podíly kvót.

74.

Strany vynaloží maximální úsilí k uzavření a ratifikaci své nové dohody o rybolovu do 1. července 2020 tak, aby byly účinné včas pro stanovení rybolovných práv na první rok po přechodném období.

XIII.   Celosvětová spolupráce

75.

Strany uznávají význam celosvětové spolupráce při řešení otázek sdíleného zájmu v hospodářské, environmentální i sociální oblasti. S ohledem na to by strany při zachování své rozhodovací autonomie měly spolupracovat na mezinárodních fórech, jako jsou skupiny G7 a G20, kde je to v jejich společném zájmu, mimo jiné v oblastech:

a)

změny klimatu;

b)

udržitelného rozvoje;

c)

přeshraničního znečištění;

d)

veřejného zdraví a ochrany spotřebitele;

e)

finanční stability; a

f)

boje proti obchodnímu protekcionismu.

76.

Budoucí vztahy by měly opětovně potvrdit závazky stran v mezinárodních dohodách týkající se řešení změny klimatu, včetně závazků, jimiž se provádí Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, jako je Pařížská dohoda.

XIV.   Rovné podmínky pro otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž

77.

Vzhledem ke geografické blízkosti a vzájemné ekonomické závislosti Unie a Spojeného království musí budoucí vztahy zajistit otevřenou a spravedlivou hospodářskou soutěž a zahrnovat pevné závazky k zajištění rovných podmínek. Přesná povaha závazků by měla odpovídat rozsahu a hloubce budoucích vztahů a ekonomické propojenosti stran. Tyto závazky by měly zabránit narušení obchodu a nekalým konkurenčním výhodám. Za tímto účelem by strany měly dodržovat společné vysoké standardy platné v Unii a ve Spojeném království na konci přechodného období v oblastech státní podpory, hospodářské soutěže, sociálních a pracovních norem, životního prostředí, změny klimatu a relevantních daňových záležitostí. Strany by zejména měly zachovat pevný a komplexní rámec pro hospodářskou soutěž a kontrolu státní podpory, který bude zabraňovat nepatřičnému narušování obchodu a hospodářské soutěže, měly by se zavázat k dodržování zásad řádné správy v oblasti daní a k boji proti škodlivým daňovým praktikám a zachovat environmentální, sociální a pracovní normy na současné vysoké úrovni zajišťované stávajícími společnými normami. Měly by při tom vycházet z vhodných a relevantních unijních a mezinárodních norem a zahrnout vhodné mechanismy k zajištění účinného vnitrostátního provádění, vymáhání práva a urovnávání sporů. V rámci budoucích vztahů by se mělo rovněž podporovat dodržování a účinné provádění relevantních mezinárodně dohodnutých zásad a pravidel v těchto oblastech, včetně Pařížské dohody.

ČÁST III: PARTNERSTVÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI

I.   Cíle a zásady

78.

Strany by s ohledem na bezpečnost Evropy a ochranu svých občanů měly navázat rozsáhlé, komplexní a vyvážené partnerství v oblasti bezpečnosti. Toto partnerství bude zohledňovat zeměpisnou blízkost a vyvíjející se hrozby, včetně závažné mezinárodní trestné činnosti, terorismu, kybernetických útoků, dezinformačních kampaní, hybridních hrozeb, narušování mezinárodního pořádku založeného na pravidlech a znovu se objevujících hrozeb ze strany jiných států. Partnerství bude respektovat svrchovanost Spojeného království i autonomii Unie.

79.

Strany budou podporovat globální bezpečnost, prosperitu a účinný multilateralismus vycházející z jejich společných zásad, hodnot a zájmů. Partnerství v oblasti bezpečnosti by mělo zahrnovat spolupráci v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních věcech, zahraniční politiku, bezpečnost a obranu, jakož i tematickou spolupráci v oblastech společného zájmu.

II.   Spolupráce v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech

80.

V rámci budoucích vztahů bude ustanovena komplexní, úzká, vyvážená a vzájemná spolupráce v oblasti vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech s cílem zajistit silné operační schopnosti za účelem předcházení, vyšetřování, odhalování a stíhání trestné činnosti, a to s ohledem na zeměpisnou blízkost, sdílené a vyvíjející se hrozby, jimž strany čelí, vzájemné přínosy pro ochranu a bezpečnost jejich občanů a skutečnost, že Spojené království bude třetí zemí mimo schengenský prostor, která neumožňuje volný pohyb osob.

81.

Strany souhlasí s tím, že rozsah a oblast působnosti budoucích ujednání by měly docílit vhodné rovnováhy mezi právy a povinnostmi: čímž užší a hlubší partnerství, tím rozsáhlejší související povinnosti. Partnerství by mělo odrážet závazky, které je Spojené království ochotno učinit a které respektují integritu právního řádu Unie, pokud jde například o sladění pravidel a mechanismů pro spory a vymáhání práva stanovené v bodech 129 až 132. Mělo by být také založeno na dlouhodobých závazcích ohledně základních práv jednotlivce, včetně trvalého dodržování a uplatňování Evropské úmluvy o lidských právech (EÚLP), a odpovídající ochrany osobních údajů s tím, že oba tyto závazky jsou základním předpokladem pro umožnění spolupráce, kterou strany plánují, jakož i ohledně nadnárodní zásady ne bis in idem a procesních práv. Mimoto by mělo odrážet závazek Unie a jejích členských států dodržovat Listinu základních práv Evropské unie.

82.

S ohledem na tyto závazky by budoucí vztahy měly zahrnovat ujednání ve třech oblastech spolupráce: výměna údajů; operativní spolupráce mezi donucovacími orgány a justiční spolupráce v trestních věcech; a boj proti praní peněz a proti financování terorismu.

A.   Výměna údajů

83.

Strany uznávají, že účinné a rychlé sdílení a analýza údajů jsou pro moderní vymáhání práva zásadní, a souhlasí se zavedením ujednání, která budou tuto skutečnost odrážet, s cílem reagovat na vyvíjející se hrozby, narušovat terorismus a závažnou trestnou činnost, usnadňovat vyšetřování a stíhání a zajišťovat bezpečnost veřejnosti.

84.

Strany by měly zavést reciproční ujednání pro včasné, účinné a účelné výměny údajů jmenné evidence cestujících (PNR) a výsledků zpracování těchto údajů uložených v jejich vnitrostátních systémech pro zpracování údajů PNR, jakož i výměny DNA, otisků prstů a údajů o registraci vozidel (Prüm).

85.

Strany by měly zvážit další ujednání odpovídající budoucímu postavení Spojeného království, pokud jde o výměnu údajů, jako je výměna informací o hledaných nebo pohřešovaných osobách a předmětech, jakož i informací z trestních rejstříků, s cílem zajistit schopnosti, které se blíží schopnostem nabízeným příslušnými mechanismy Unie, pokud je to z technického a právního hlediska možné a je-li to považováno za nezbytné a v zájmu obou stran.

B.   Operativní spolupráce mezi donucovacími orgány a justiční spolupráce v trestních věcech

86.

Strany jsou si vědomy hodnoty usnadňování operativní spolupráce mezi donucovacími a justičními orgány Spojeného království a členských států a budou proto spolupracovat na stanovení podmínek spolupráce Spojeného království prostřednictvím Europolu a Eurojustu.

87.

Strany by měly zavést účinná ujednání založená na optimalizovaných postupech a lhůtách, jež Spojenému království a členským státům umožní účinně a urychleně vydávat podezřelé a odsouzené osoby, s možností vzdát se požadavku oboustranné trestnosti a stanovit použitelnost těchto opatření na vlastní státní příslušníky a na politické trestné činy.

88.

Strany by měly zvážit další ujednání odpovídající budoucímu postavení Spojeného království, pokud jde o praktickou spolupráci mezi donucovacími orgány a mezi justičními orgány v trestních věcech, jako jsou například společné vyšetřovací týmy, a to s cílem zajistit schopnosti, které se blíží schopnostem nabízeným příslušnými mechanismy Unie, pokud je to z technického a právního hlediska možné a je-li to považováno za nezbytné a v zájmu obou stran.

C.   Boj proti praní peněz a proti financování terorismu

89.

Strany souhlasí s tím, že budou podporovat mezinárodní úsilí v předcházení praní peněz a financování terorismu a boji proti nim, zejména prostřednictvím dodržování standardů Finančního akčního výboru (FATF) a související spolupráce. Strany souhlasí s tím, že půjdou nad rámec standardů FATF, pokud jde o transparentnost skutečného vlastnictví a ukončení anonymity spojené s používáním virtuálních měn, mimo jiné tím, že pro výměny virtuálních měn a poskytovatele virtuálních peněženek stanoví povinnost provádět hloubkové kontroly klientů.

III.   Zahraniční politika, bezpečnost a obrana

90.

Strany podporují ambiciózní, úzkou a trvalou spolupráci ve vnější činnosti s cílem chránit občany před vnějšími hrozbami včetně nově se objevujících hrozeb, předcházet konfliktům, posilovat mezinárodní mír a bezpečnost, mimo jiné prostřednictvím OSN a NATO, a řešit základní příčiny globálních výzev, jako je terorismus či nelegální migrace. Budou se zasazovat o mezinárodní pořádek založený na pravidlech a celosvětově prosazovat své společné hodnoty.

91.

Strany budou podporovat udržitelný rozvoj a vymýcení chudoby. V tomto ohledu budou nadále podporovat plnění cílů udržitelného rozvoje Organizace spojených národů a provádění Evropského konsensu o rozvoji.

92.

Strany budou utvářet a uskutečňovat své zahraniční politiky v souladu se svými příslušnými strategickými a bezpečnostními zájmy a se svými příslušnými právními řády. V případech, kdy jsou tyto zájmy společné, by měly strany úzce spolupracovat na dvoustranné úrovni a v rámci mezinárodních organizací. Strany by měly koncipovat flexibilní a rozšiřitelnou spolupráci, která by zajistila, že Spojené království bude moci v zájmu co největšího účinku spojit úsilí s Unií, mimo jiné v dobách krize nebo v případě závažných incidentů.

93.

Budoucí vztahy by za tímto účelem měly zajistit vhodné mechanismy pro vedení dialogu a konzultací, pro koordinaci, výměnu informací a spolupráci. Měly by rovněž umožnit vysílání odborníků tam, kde je to vhodné a ve společném zájmu stran.

A.   Konzultace a spolupráce

94.

Strany by měly zavést strukturované konzultace a pravidelné tematické dialogy, v jejichž rámci určí oblasti a činnosti, u nichž by úzká spolupráce mohla přispět k dosažení společných cílů.

95.

V tomto ohledu by politický dialog o společné zahraniční a bezpečnostní politice (SZBP) a společné bezpečnostní a obranné politice (SBOP), jakož i odvětvové dialogy umožnily flexibilní konzultace mezi stranami na různých úrovních (na ministerské úrovni, na úrovni vyšších úředníků, na pracovní úrovni). Vysoký představitel může ve vhodných případech přizvat Spojené království k účasti na neformálních ministerských zasedáních členských států Unie.

96.

Strany by měly usilovat o úzkou spolupráci v třetích zemích, mimo jiné v oblasti bezpečnosti, poskytování konzulárních služeb a konzulární ochrany a rozvojových projektů, jakož i v rámci mezinárodních organizací a fór, zejména OSN. To by mělo stranám v příslušných případech umožnit vzájemně podporovat své postoje, realizovat vnější činnost a zvládat globální výzvy soudržným způsobem, mimo jiné prostřednictvím dohodnutých prohlášení, demarší a společných postojů.

B.   Sankce

97.

Strany uplatňují nezávislé politiky sankcí, které se řídí jejich příslušnými zahraničními politikami, současně však uznávají sankce jako multilaterální nástroj zahraniční politiky a jsou si vědomy přínosů úzkých konzultací a spolupráce.

98.

Konzultace týkající se sankcí by měly zahrnovat výměnu informací o zařazeních na seznam a jejich odůvodněních, vývoji, provádění a vymáhání, jakož i technickou podporu a dialog o budoucích označeních a režimech. V případech, kdy strany uvedly v soulad zahraničněpolitické cíle, z nichž vychází konkrétní budoucí režim sankcí, bude probíhat intenzivnější výměna informací v příslušných fázích politického cyklu tohoto sankčního režimu s možností přijmout sankce, které se vzájemně posilují.

C.   Operace a mise

99.

Strany vítají úzkou spolupráci v rámci civilních i vojenských misí a operací pro řešení krizí pod vedením Unie. Budoucí vztahy by proto měly Spojenému království umožnit, aby se v jednotlivých případech účastnilo misí a operací SBOP na základě rámcové dohody o účasti. Touto dohodou by neměla být dotčena rozhodovací samostatnost Unie ani svrchovanost Spojeného království a Spojené království bude mít i nadále právo určovat, jak bude na jakoukoli výzvu či možnost účasti na operacích nebo misích reagovat.

100.

Pokud Spojené království v návaznosti na první konzultace a výměnu informací prostřednictvím politického dialogu oznámí svůj záměr přispět k některé plánované misi nebo operaci SBOP, která je otevřena třetím zemím, měly by strany zintenzivnit součinnost a výměnu informací v příslušných fázích plánovacího procesu a úměrně úrovni příspěvku Spojeného království. To by Spojenému království umožnilo jeho příspěvek co nejlépe uzpůsobit a včas poskytnout odborné poznatky.

101.

Jako přispěvatel ke konkrétní misi nebo operaci SBOP by se Spojené království účastnilo konference k vytvoření sil, výzev k poskytnutí příspěvků a zasedání Výboru přispěvatelů s cílem umožnit sdílení informací o provádění mise nebo operace. V případě vojenských operací SBOP by také mělo mít možnost vysílat v míře úměrné úrovni svého příspěvku pracovníky k určenému operačnímu velitelství.

D.   Rozvoj obranných schopností

102.

Budoucí vztahy by měly těžit z výzkumné a průmyslové spolupráce mezi subjekty stran v rámci konkrétních evropských projektů spolupráce s cílem usnadnit interoperabilitu a podpořit společnou efektivnost ozbrojených sil. Ačkoli by si každá ze stran měla zachovat svou strategickou autonomii a svobodu jednání opírající se o příslušné silné domácí průmyslové základny obrany, strany v tomto ohledu souhlasí s tím, že zváží v rámci možností za podmínek práva Unie:

a)

spolupráci Spojeného království na příslušných stávajících a budoucích projektech Evropské obranné agentury (EDA) prostřednictvím správního ujednání,

b)

účast způsobilých subjektů Spojeného království na kooperativních obranných projektech, na nichž se za podpory Evropského obranného fondu (EDF) společně podílejí subjekty Unie, a

c)

spolupráci Spojeného království na projektech v rámci stále strukturované spolupráce (PESCO) v případech, kdy jej k účasti výjimečně přizvala Rada Evropské unie ve složení pro PESCO.

E.   Výměna zpravodajských informací

103.

Strany by si měly v příslušných případech včas a na dobrovolném základě vyměňovat zpravodajské informace, zejména v oblasti boje proti terorismu a hybridních a kybernetických hrozeb a na podporu misí a operací SBOP, k nimž bude Spojené království přispívat. Ačkoli každá ze stran bude zpravodajské produkty vytvářet autonomně, měla by taková výměna zpravodajských informací přispívat ke společnému porozumění evropskému bezpečnostnímu prostředí.

104.

Budoucí vztahy by měly umožňovat včasnou výměnu zpravodajských a citlivých informací mezi příslušnými institucemi Unie a orgány Spojeného království. Satelitní středisko Evropské unie (EUSC) a Spojené království by měly spolupracovat v oblasti kosmického snímkování.

F.   Vesmír

105.

Strany by měly zvážit vhodná ujednání pro spolupráci v oblasti vesmíru.

G.   Rozvojová spolupráce

106.

Strany by měly navázat dialog, který umožní strategie v oblasti plánování a provádění rozvojové činnosti, které se vzájemně posilují.

107.

Na základě společných zájmů by strany měly zvážit, jakým způsobem by Spojené království mohlo přispívat k nástrojům a mechanismům Unie, včetně koordinace s delegacemi Unie v třetích zemích.

IV.   Tematická spolupráce

A.   Kybernetická bezpečnost

108.

Strany znovu potvrzují svůj závazek podporovat bezpečnost a stabilitu v kyberprostoru prostřednictvím intenzivnější mezinárodní spolupráce. Strany souhlasí s výměnou informací poskytovaných včas a na základě dobrovolnosti a vzájemnosti, mimo jiné o kybernetických incidentech, technikách a původu útočníků, analýze hrozeb a osvědčených postupech, s cílem pomoci chránit Spojené království a Unii před společnými hrozbami.

109.

Konkrétně by mělo Spojené království úzce spolupracovat se skupinou pro reakci na počítačové hrozby v Evropské unii (CERT-EU) a s výhradou uzavření dohody v souladu s právem Unie se účastnit určitých činností skupiny pro spolupráci zřízené podle směrnice Unie o bezpečnosti sítí a informačních systémů a určitých činností Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

110.

Strany by měly spolupracovat s cílem prosazovat účinné globální postupy v oblasti kybernetické bezpečnosti v příslušných mezinárodních institucích.

111.

Spojené království a Unie naváží kybernetický dialog za účelem podpory spolupráce a určení příležitostí k budoucí spolupráci v době, kdy se objeví nové hrozby, příležitosti a partnerství.

B.   Civilní ochrana

112.

Strany by měly spolupracovat v oblasti civilní ochrany v souvislosti s přírodními nebo člověkem způsobenými katastrofami. Tuto spolupráci by umožňovala účast Spojeného království na mechanismu civilní ochrany Unie jako zúčastněného státu.

C.   Zdravotní bezpečnost

113.

Strany by měly spolupracovat v záležitostech zdravotní bezpečnosti v souladu se stávajícími ujednáními Unie se třetími zeměmi. Smluvní strany budou konzistentním způsobem usilovat o spolupráci v rámci mezinárodních fór, pokud jde o předcházení známým i nově se objevujícím hrozbám pro zdravotní bezpečnost, jejich odhalování a přípravu a reakci na ně.

D.   Nelegální migrace

114.

Strany budou spolupracovat při potírání nelegální migrace, včetně jejích příčin a důsledků, přičemž si jsou vědomy potřeby chránit nejohroženější osoby. Tato spolupráce bude zahrnovat:

a)

operativní spolupráci s Europolem s cílem bojovat proti organizované trestné činnosti týkající se přistěhovalectví,

b)

spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž s cílem posílit vnější hranici Unie a

c)

dialog o společných cílech a spolupráci, mimo jiné i v třetích zemích a v rámci mezinárodních fór, s cílem řešit nelegální migraci od úplného počátku.

E.   Boj proti terorismu a násilnému extremismu

115.

Strany by měly spolupracovat v boji proti terorismu, násilnému extremismu a nově se objevujícím hrozbám s cílem lépe zajišťovat společnou bezpečnost a prosazovat společné zájmy. S vědomím oboustranného prospěchu, který přináší kolektivní dialog a operativní spolupráce, by partnerství mělo podporovat:

a)

sdílení osvědčených postupů a odborných znalostí týkajících se klíčových otázek a témat,

b)

spolupráci s vhodnými subjekty pro analýzu zpravodajských informací s cílem zajistit efektivní sdílení posouzení mezi stranami, mimo jiné v souvislosti s bojem proti terorismu, a

c)

úzký dialog o nově se objevujících hrozbách a nových schopnostech.

V.   Utajované a citlivé neutajované informace

116.

Strany souhlasí s uzavřením dohody o bezpečnosti informací spolu s prováděcími ujednáními, které by poskytly vzájemné záruky pro nakládání s utajovanými informacemi stran a jejich ochranu.

117.

Strany by měly v případě potřeby stanovit podmínky ochrany citlivých neutajovaných informací, které si poskytují a vyměňují.

ČÁST IV: INSTITUCIONÁLNÍ A JINÁ HORIZONTÁLNÍ UJEDNÁNÍ

I.   Struktura

118.

Budoucí vztahy by měly být založeny na souhrnném institucionálním rámci, který bude zahrnovat kapitoly a související dohody týkající se konkrétních oblastí spolupráce, přičemž se rozumí, že přesná právní podoba těchto budoucích vztahů bude určena v rámci formálních jednání. Strany mohou případně v jednotlivých oblastech stanovit konkrétní ujednání týkající se správy.

119.

Strany mohou také rozhodnout, že by určitá dohoda měla zůstat mimo souhrnný institucionální rámec, a v takových případech by měly stanovit náležitá ujednání týkající se správy.

120.

Strany uvádějí, že souhrnný institucionální rámec by mohl mít podobu dohody o přidružení.

121.

Strany by měly stanovit možnost přezkumu budoucích vztahů.

II.   Správa

122.

S cílem zajistit řádné fungování budoucích vztahů se strany zavazují vést pravidelný dialog a stanovit pevná, účinná a účelná ujednání týkající se jejich řízení, dohledu nad nimi, jejich provádění, přezkumu a vývoje v průběhu času, jakož i řešení sporů a vymáhání práva, a to při plném respektování autonomie svých právních řádů.

A.   Strategické směry a dialog

123.

Součástí budoucích vztahů by měl být dialog mezi stranami na odpovídající úrovni s cílem poskytovat strategické směry a projednávat možnosti spolupráce v oblastech společného zájmu.

124.

Měly by rovněž probíhat konkrétní tematické dialogy na odpovídající úrovni, zavedené jako součást hospodářských a bezpečnostních partnerství, které by se měly konat tak často, jak to bude nezbytné pro účinné fungování budoucích vztahů.

125.

Strany podporují navázání dialogu mezi Evropským parlamentem a parlamentem Spojeného království v oblastech, v nichž to budou považovat za vhodné, aby si tyto zákonodárné orgány mohly vyměňovat názory a odborné poznatky, pokud jde o otázky související s budoucími vztahy. Strany by měly podporovat dialog s občanskou společností.

B.   Řízení, správa a dohled

126.

Strany by měly zřídit smíšený výbor, jehož úkolem bude řídit a dohlížet na provádění a fungování budoucích vztahů, usnadňovat řešení sporů, jak je uvedeno níže, a předkládat doporučení týkající se vývoje vztahů.

127.

Smíšený výbor by měl sestávat ze zástupců stran na odpovídající úrovni, stanovit svůj jednací řád, přijímat rozhodnutí na základě vzájemné dohody a zasedat tak často, jak to bude nezbytné k plnění jeho úkolů. Podle potřeby by mohl zřídit specializované podvýbory, aby mu byly při plnění jeho úkolů nápomocny.

C.   Výklad

128.

Při plném respektování autonomie právních řádů stran budou Unie a Spojené království usilovat o zajištění konzistentního výkladu a provádění budoucích vztahů.

D.   Řešení sporů

129.

Strany by měly nejprve vynaložit veškeré úsilí o vyřešení jakékoli záležitosti týkající se fungování budoucích vztahů prostřednictvím jednání a konzultací, a to i prostřednictvím smíšeného výboru, pokud je to nutné k formálnímu vyřešení. Dohoda by měla obsahovat vhodná ujednání pro řešení sporů a vymáhání práva, včetně ustanovení k urychlenému řešení problémů, například flexibilní mediační mechanismus v určitých oblastech. Tímto mediačním mechanismem by nijak nebyla dotčena práva a povinnosti stran ani řešení sporů stanovené v dohodě.

130.

Nebude-li stanoveno jinak, může se smíšený výbor kdykoli dohodnout na postoupení sporu nezávislému rozhodčímu tribunálu a každá ze stran by měla mít možnost učinit tak v případě, že smíšený výbor nedospěje ve stanovené lhůtě ke vzájemně uspokojivému řešení. Rozhodnutí nezávislého rozhodčího tribunálu budou pro strany závazná.

131.

Strany uvádějí, že bude-li v souvislosti se sporem vznesena otázka výkladu ustanovení nebo pojmů práva Unie, na což může rovněž poukázat každá ze stran, měl by rozhodčí tribunál postoupit tuto otázku Soudnímu dvoru Evropské unie jakožto jedinému rozhodci ve věci práva Unie, aby vydal závazné rozhodnutí, co se týče výkladu práva Unie. Pokud naopak v souvislosti se sporem taková otázka vznesena nebude, k postoupení Soudnímu dvoru Evropské unie by dojít nemělo.

132.

V souvislosti s budoucími vztahy budou rovněž stanoveny podmínky, za nichž mohou být přijata dočasná nápravná opatření v případě neplnění povinností, zejména pozastavení plnění konkrétních povinností vyplývajících z částí jakékoli dohody mezi Unií a Spojeným královstvím v reakci na porušení povinnosti druhou stranou, včetně okolností uvedených v článcích 178 a 179 dohody o vystoupení.

III.   Výjimky a ochranná opatření

133.

V rámci budoucích vztahů by měly být stanoveny náležité výjimky v oblasti bezpečnosti; za národní bezpečnost nesou výlučnou odpovědnost členské státy Unie a Spojené království.

134.

V souvislosti s budoucími vztahy je třeba se zabývat tím, aby jedna ze stran mohla aktivovat dočasná ochranná opatření, která by jinak byla v rozporu s jejími závazky, za okolností, kdy existují vážné hospodářské či společenské obtíže nebo obtíže v oblasti životního prostředí. Tento postup by měl podléhat přísným podmínkám a zahrnovat právo druhé strany přijmout opatření k obnovení rovnováhy. Přiměřenost přijatých opatření bude podléhat nezávislému rozhodčímu řízení.

ČÁST V: DALŠÍ POSTUP

135.

Stanovením rámce budoucích vztahů mezi Unií a Spojeným královstvím toto prohlášení v souladu s dohodou o vystoupení potvrzuje, že zjevným záměrem obou stran je v dobré víře vypracovat dohody uvádějící tyto vztahy v účinnost a zahájit formální proces jednání co nejdříve po vystoupení Spojeného království z Unie, aby tak mohly vstoupit v platnost do konce roku 2020.

136.

Obě strany potvrzují, že pozitivní výsledky, výhody a závazky mírového procesu v Severním Irsku budou mít i nadále mimořádný význam pro mír, stabilitu a usmíření. Shodují se na tom, že by měly být chráněny všechny části Velkopáteční neboli Belfastské dohody, jíž dne 10. dubna 1998 dosáhly vláda Spojeného království, vláda Irska a ostatní strany účastnící se vícestranných jednání (dále jen „dohoda z roku 1998“), a že to platí i pro praktické uplatňování dohody z roku 1998 na ostrově Irsko a pro veškeré vztahy stanovené v dohodě z roku 1998.

137.

Předpokládá se, že poté, co Unie učiní kroky nezbytné pro zahájení formálních jednání podle článku 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), budou strany souběžně jednat o dohodách potřebných k tomu, aby budoucí vztahy nabyly právní podoby.

138.

Neprodleně po vystoupení Spojeného království a na základě své přípravné činnosti se strany dohodnou na programu, jehož součástí bude:

a)

struktura a formát jednotlivých kol jednání, mimo jiné pokud jde o souběžně probíhající činnosti, a

b)

formální harmonogram jednotlivých kol jednání.

139.

Tento program bude koncipován tak, aby stranám umožňoval splnit jejich společný záměr, jímž je dohody uvádějící v účinnost budoucí vztahy uzavřít do konce roku 2020, jak je uvedeno v bodě 135. Evropská komise je připravena navrhnout prozatímní provádění příslušných aspektů budoucích vztahů, a to v souladu s použitelnými právními rámci a stávající praxí.

140.

S cílem poskytnout pro rozhovory o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a Unii pevný základ obě strany urychleně:

a)

určí oblasti, jimiž bude pravděpodobně třeba se zabývat co nejdůkladněji, a související právní a technické problémy, jež bude třeba vyřešit, tak aby mohly na obou stranách proběhnout potřebné technické přípravy;

b)

vypracují úplný harmonogram jednání s ohledem na příslušné vnitřní procesy a

c)

posoudí logistické potřeby formálních jednání.

141.

Po vystoupení Spojeného království z Unie se strany setkají za účelem zhodnocení pokroku s cílem dohodnout se na opatřeních umožňujících další pokračování v jednáních o budoucích vztazích. Za tímto účelem se strany zejména setkají na vysoké úrovni v červnu 2020.