7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/397


Článek 16

Svoboda podnikání

Svoboda podnikání se uznává v souladu s právem Unie a vnitrostátními zákony a zvyklostmi.