7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/396


Článek 12

Svoboda shromažďování a sdružování

1.   Každý má právo na svobodu pokojného shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde o záležitosti politické, odborové či občanské, což zahrnuje právo každého zakládat na ochranu svých zájmů odbory a vstupovat do nich.

2.   Politické strany na úrovni Unie přispívají k vyjadřování politické vůle občanů Unie.