CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/265


PROTOKOL (č. 6)

O UMÍSTĚNÍ SÍDEL ORGÁNŮ A NĚKTERÝCH INSTITUCÍ, SUBJEKTŮ A ÚTVARŮ EVROPSKÉ UNIE

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ,

S OHLEDEM na článek 341 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 189 Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

MAJÍCE NA PAMĚTI A POTVRZUJÍCE rozhodnutí ze dne 8. dubna 1965, a aniž jsou dotčena rozhodnutí o sídlech budoucích orgánů, institucí, subjektů a útvarů,

SE DOHODLI na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii, ke Smlouvě o fungování Evropské unie a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii:

Jediný článek

a)

Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku, kde se konají plenární zasedání, která trvají 12 měsíců, včetně zasedání o rozpočtu. Doplňující plenární zasedání se konají v Bruselu. Výbory Evropského parlamentu zasedají v Bruselu. Generální sekretariát Evropského parlamentu a jeho útvary sídlí v Lucemburku.

b)

Rada má sídlo v Bruselu. Během měsíců dubna, června a října zasedá v Lucemburku.

c)

Komise má sídlo v Bruselu. Útvary vyjmenované v článcích 7, 8 a 9 rozhodnutí ze dne 8. dubna 1965 sídlí v Lucemburku.

d)

Soudní dvůr Evropské unie má sídlo v Lucemburku.

e)

Účetní dvůr má sídlo v Lucemburku.

f)

Hospodářský a sociální výbor má sídlo v Bruselu.

g)

Výbor regionů má sídlo v Bruselu.

h)

Evropská investiční banka má sídlo v Lucemburku.

i)

Evropská centrální banka má sídlo ve Frankfurtu.

j)

Evropský policejní úřad (Europol) má sídlo v Haagu.