7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/157


Článek 250

(bývalý článek 219 Smlouvy o ES)

Komise se usnáší většinou hlasů svých členů.

Usnášeníschopnost stanoví její jednací řád.