7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/131


Článek 189

1.   K podpoře vědeckého a technického pokroku, průmyslové konkurenceschopnosti a provádění svých politik vypracuje Unie evropskou politiku pro oblast vesmíru. K tomu účelu může podporovat společné iniciativy, podporovat výzkum a technologický rozvoj a koordinovat nezbytné úsilí pro výzkum a využití vesmíru.

2.   Jako příspěvek k dosažení cílů uvedených v odstavci 1 přijmou Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem nezbytná opatření, která mohou mít podobu evropského kosmického programu, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států.

3.   Unie naváže veškeré účelné vztahy s Evropskou kosmickou agenturou.

4.   Tímto článkem nejsou dotčena ostatní ustanovení této hlavy.