7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/71


Článek 62

(bývalý článek 55 Smlouvy o ES)

Pro otázky upravené touto kapitolou se použijí články 51 až 54.