7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/65


Článek 45

(bývalý článek 39 Smlouvy o ES)

1.   Je zajištěn volný pohyb pracovníků v Unii.

2.   Volný pohyb pracovníků zahrnuje odstranění jakékoli diskriminace mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky.

3.   S výhradou omezení odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností a ochranou zdraví zahrnuje právo:

a)

ucházet se o skutečně nabízená pracovní místa;

b)

pohybovat se za tím účelem volně na území členských států;

c)

pobývat v některém z členských států za účelem výkonu zaměstnání v souladu s právními a správními předpisy, jež upravují zaměstnávání vlastních státních příslušníků;

d)

zůstat na území členského státu po skončení zaměstnání za podmínek, které budou předmětem nařízení vydaných Komisí.

4.   Tento článek se nepoužije pro zaměstnání ve veřejné správě.