7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/49


Článek 198

Nestanoví-li tato smlouva jinak, použijí se její ustanovení na evropská území členských států a na ta mimoevropská území, jež podléhají jejich pravomoci.

Použijí se též na ta evropská území, za jejichž zahraniční vztahy některý členský stát převzal odpovědnost.

Ustanovení Smlouvy se vztahují na Alandy v souladu s protokolem č. 2 Aktu o podmínkách přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království.

Odchylně od předchozích pododstavců:

a)

Tato smlouva se nevztahuje na Faerské ostrovy.

Tato smlouva se nevztahuje na Grónsko.

b)

Tato smlouva se nevztahuje na výsostné oblasti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru.

c)

Tato smlouva se nevztahuje na zámořské země a území, které mají zvláštní vztahy se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska a které nejsou uvedeny v seznamu v příloze II Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie.

d)

Ustanovení této smlouvy se vztahují na britské Normanské ostrovy a ostrov Man jen v míře nezbytné pro zajištění použitelnosti pravidel, jež jsou pro tyto ostrovy stanoveny ve Smlouvě o přistoupení nových členských států k Evropskému hospodářskému společenství a k Evropskému společenství pro atomovou energii podepsané dne 22. ledna 1972.

(písmeno e) zrušeno)