7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/46


Článek 187

K plnění úkolů, které jí jsou svěřeny, může Komise shromažďovat veškeré informace a provádět veškeré potřebné průzkumy v mezích a za podmínek stanovených Radou v souladu s touto smlouvou.