7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 203/15


Článek 23

Po uplynutí lhůty jednoho roku mohou být rozhodnutí rozhodčího výboru nebo příslušných vnitrostátních orgánů přezkoumána z hlediska podmínek licence, pokud k tomu nové skutečnosti zakládají důvod.

Rozhodnutí přezkoumá orgán, který je vydal.