26.10.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 326/391


LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

HLAVA II

SVOBODY

Článek 19

Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

1.   Hromadné vyhoštění je zakázáno.

2.   Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.