12008E258

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST ŠESTÁ: INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ - HLAVA I: INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ - Kapitola 1: Orgány - Oddíl 5: Soudní dvůr Evropské unie - Článek 258 (bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Úřední věstník 115 , 09/05/2008 S. 0160 - 0160


Článek 258

(bývalý článek 226 Smlouvy o ES)

Má-li Komise za to, že členský stát nesplnil povinnost, která pro něj ze Smluv vyplývá, vydá o tom odůvodněné stanovisko poté, co umožní tomuto státu podat vyjádření.

Nevyhoví-li tento stát stanovisku ve lhůtě stanovené Komisí, může Komise předložit věc Soudnímu dvoru Evropské unie.

--------------------------------------------------