12006E082

Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) - Část třetí - Politiky Společenství . - HLAVA VI - Společná pravidla pro hospodářskou soutěž, daně a sbližování právních předpisů . - Kapitola 1 - Pravidla hospodářské soutěže - Oddíl 1 - Pravidla platná pro podniky - Článek 82

Úřední věstník C 321 E , 29/12/2006 S. 0074 - 0075
Úřední věstník C 325 , 24/12/2002 S. 0065 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 340 , 10/11/1997 S. 0209 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 224 , 31/08/1992 S. 0029 - Konsolidované znění
(Dohoda o EHS – úřední vydání není k dispozici)


Článek 82

Se společným trhem je neslučitelné, a proto zakázané, pokud to může ovlivnit obchod mezi členskými státy, aby jeden nebo více podniků zneužívaly dominantního postavení na společném trhu nebo jeho podstatné části.

Takové zneužívání může zejména spočívat:

a) v přímém nebo nepřímém vynucování nepřiměřených nákupních nebo prodejních cen anebo jiných nerovných obchodních podmínek;

b) v omezování výroby, odbytu nebo technického vývoje na úkor spotřebitelů;

c) v uplatňování rozdílných podmínek vůči obchodním partnerům při plnění stejné povahy, čímž jsou někteří partneři znevýhodňováni v hospodářské soutěži;

d) v podmiňování uzavření smluv tím, že druhá strana přijme další plnění, která ani věcně, ani podle obchodních zvyklostí s předmětem těchto smluv nesouvisejí.

--------------------------------------------------