12006E061

Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) - Část třetí - Politiky Společenství . - HLAVA IV - Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob . - Článek 61

Úřední věstník C 321 E , 29/12/2006 S. 0065 - 0066
Úřední věstník C 325 , 24/12/2002 S. 0057 - Konsolidované znění
Úřední věstník C 340 , 10/11/1997 S. 0200 - Konsolidované znění


Článek 61

K postupnému vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva přijme Rada:

a) do pěti let po vstupu Amsterodamské smlouvy v platnost opatření k zajištění volného pohybu osob podle článku 14 a doprovodná ohraničující opatření, která jsou s ním bezprostředně spjata a která se týkají kontrol na vnějších hranicích, azylu a přistěhovalectví podle čl. 62 bodů 2 a 3 a čl. 63 bodu 1 písm. a) a bodu 2 písm. a), jakož i opatření k předcházení trestné činnosti a boji proti ní podle čl. 31 písm. e) Smlouvy o Evropské unii;

b) ostatní opatření v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany práv státních příslušníků třetích zemí v souladu s článkem 63;

c) opatření v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech, jak je stanoveno v článku 65;

d) vhodná opatření k podpoře a posílení správní spolupráce, jak je stanoveno v článku 66;

e) opatření v oblasti policejní a justiční spolupráce v trestních věcech, která předcházením trestné činnosti a bojem proti ní v Unii v souladu se Smlouvou o Evropské unii sledují dosažení vysokého stupně bezpečnosti.

--------------------------------------------------