12006E/APP/02

Změny primárního práva v důsledku přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské Unii - II. Smlouva o Založení Evropského Společenství

Úřední věstník C 321 E , 29/12/2006 S. 0327 - 0329


ZMĚNY PRIMÁRNÍHO PRÁVA V DŮSLEDKU PŘISTOUPENÍ BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

Po vstupu smlouvy o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii v platnost se následující články mění níže uvedeným způsobem.

II. SMLOUVA O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1. V čl. 57 odst. 1 se poslední věta nahrazuje tímto:

"S ohledem na omezení existující ve vnitrostátních právních řádech Bulharska, Estonska a Maďarska je odpovídajícím dnem 31. prosinec 1999."

2. V článku 189 se druhý pododstavec nahrazuje tímo:

"Počet členů Evropského parlamentu nesmí překročit 736."

3. S účinkem od začátku volebního období 2009–2014 se v čl. 190 odst. 2 první pododstavec nahrazuje tímto:

"2. Počet zastupitelů volených v jednotlivých členských státech je stanoven takto:

Belgie | 22 |

Bulharsko | 17 |

Česká republika | 22 |

Dánsko | 13 |

Německo | 99 |

Estonsko | 6 |

Řecko | 22 |

Španělsko | 50 |

Francie | 72 |

Irsko | 12 |

Itálie | 72 |

Kypr | 6 |

Lotyšsko | 8 |

Litva | 12 |

Lucembursko | 6 |

Maďarsko | 22 |

Malta | 5 |

Nizozemsko | 25 |

Rakousko | 17 |

Polsko | 50 |

Portugalsko | 22 |

Rumunsko | 33 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 13 |

Finsko | 13 |

Švédsko | 18 |

Spojené království | 72". |

4. V čl. 205 odst. 2 se v prvním pododstavci vkládají nové položky, které znějí:

"Bulharsko | 10 |

Rumunsko | 14". |

5. V čl. 205 odst. 2 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

"K přijetí aktů Rady je potřeba nejméně 255 hlasů většiny členů v případech, kdy podle této smlouvy mají být akty přijaty na návrh Komise.

V ostatních případech se k přijetí aktů Rady vyžaduje nejméně 255 hlasů alespoň dvou třetin členů."

6. V článku 258 se v druhém pododstavci vkládají nové položky, které znějí:

"Bulharsko | 12 |

Rumunsko | 15". |

7. V článku 263 se v třetím pododstavci vkládají nové položky, které znějí:

"Bulharsko | 12 |

Rumunsko | 15". |

8. V čl. 299 odst. 1 se ve výčtu členských států doplňuje Bulharská republika a Rumunsko.

9. V článku 314 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"V souladu se smlouvami o přistoupení mají rovněž anglické, bulharské, české, dánské, estonské, finské, irské, litevské, lotyšské, maďarské, maltské, polské, portugalské, rumunské, řecké, slovenské, slovinské, španělské a švédské znění této smlouvy stejnou platnost."

--------------------------------------------------