12005SA042

Akt o podmínkách přistoupení Bulharské republiky a Rumunska a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie - ČÁST ČTVRTÁ: DOČASNÁ USTANOVENÍ - HLAVA IV:JINÁ USTANOVENÍ - Článek 42

Úřední věstník L 157 , 21/06/2005 S. 0217 - 0217


Článek 42

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v Bulharsku a Rumunsku na režim vyplývající z uplatňování pravidel Společenství ve veterinární a rostlinolékařské oblasti a v oblasti bezpečnosti potravin nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem stanoveným příslušným právním předpisem. Tato opatření budou přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období.

--------------------------------------------------