21.6.2005   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 157/11


SMLOUVA

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, ČESKOU REPUBLIKOU, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ESTONSKOU REPUBLIKOU, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, POLSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

BULHARSKOU REPUBLIKOU A RUMUNSKEM,

O PŘISTOUPENÍ BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ,

BULHARSKÁ REPUBLIKA,

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,

PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA IRSKA,

PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY,

JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY MALTA,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT RUMUNSKA,

PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO,

PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

JEDNOTNI ve své vůli pokračovat v dosahování cílů Evropská unie,

ROZHODNUTI vybudovat na již položených základech ještě užší svazek mezi evropskými národy,

VZHLEDEM K TOMU, že článek I-58 Smlouvy o Ústavě pro Evropu, stejně jako článek 49 Smlouvy o Evropské unii, nabízí evropským státům možnost stát se členy Unie,

VZHLEDEM K TOMU, že Bulharská republika a Rumunsko požádaly o členství v Unii,

VZHLEDEM K TOMU, že Rada Evropské unie se po obdržení stanoviska Komise a souhlasu Evropského parlamentu vyslovila pro přijetí těchto států,

VZHLEDEM K TOMU, že v době podpisu této smlouvy byla Smlouva o Ústavě pro Evropu podepsána, ale dosud ne ratifikována všemi členskými státy Unie a že se Bulharská republika a Rumunsko stanou členy Evropské unie v podobě, jakou bude mít dne 1. ledna 2007,

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ,

Karel DE GUCHT

ministr zahraničních věcí

Didier DONFUT

státní tajemník pro evropské záležitosti při ministru zahraničních věcí

ZA BULHARSKOU REPUBLIKU,

Georgi PARVANOV

prezident

Simeon SAXE-COBURG

předseda vlády

Solomon PASSY

ministr zahraničních věcí

Meglena KUNEVA

ministryně pro evropské záležitosti

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,

Vladimír MÜLLER

náměstek ministra zahraničních věcí ČR pro záležitosti EU

Jan KOHOUT

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce České republiky při Evropské unii

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,

Friis Arne PETERSEN

stálý státní tajemník

Claus GRUBE

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Dánského království při Evropské unii

ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

Hans Martin BURY

státní ministr pro evropské záležitosti

Wilhelm SCHÖNFELDER

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Spolkové republiky Německo při Evropské unii

ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,

Urmas PAET

ministr zahraničních věcí

Väino REINART

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Estonské republiky při Evropské unii

ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,

Yannis VALINAKIS

náměstek ministra zahraničních věcí

Vassilis KASKARELIS

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Řecké republiky při Evropské unii

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA,

Miguel Angel MORATINOS CUYAUBÉ

ministr zahraničních věcí a spolupráce

Alberto NAVARRO GONZÁLEZ

státní tajemník pro Evropskou unii

ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

Claudie HAIGNERÉ

pověřená ministryně pro evropské záležitosti při ministru zahraničních věcí

Pierre SELLAL

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Francouzské republiky při Evropské unii

ZA PREZIDENKU IRSKA,

Dermot AHERN

ministr zahraničních věcí

Noel TREACY

státní ministr pro evropské záležitosti

ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,

Roberto ANTONIONE

státní podtajemník pro zahraniční věci

Rocco Antonio CANGELOSI

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Italské republiky při Evropské unii

ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,

George IACOVOU

ministr zahraničních věcí

Nicholas EMILIOU

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Kyperské republiky při Evropské unii

ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Artis PABRIKS

ministr zahraničních věcí

Eduards STIPRAIS

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Lotyšské republiky při Evropské unii

ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

Antanas VALIONIS

ministr zahraničních věcí

Albinas JANUSKA

podtajemník ministerstva zahraničních věcí

ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA,

Jean-Claude JUNCKER

předseda vlády, státní ministr, ministr financí

Jean ASSELBORN

místopředseda vlády, ministr zahraničních věcí a přistěhovalectví

ZA PREZIDENTA MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

Dr. Ferenc SOMOGYI

ministr zahraničních věcí

Dr. Etele BARÁTH

ministr bez portfeje odpovědný za evropské záležitosti

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,

The Hon Michael FRENDO

ministr zahraničních věcí

Richard CACHIA CARUANA

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Malty při Evropské unii

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,

Dr. B.R. BOT

ministr zahraničních věcí

Atzo NICOLAÏ

ministr pro evropské záležitosti

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

Hubert GORBACH

vícekancléř

Dr. Ursula PLASSNIKOVÁ

spolková ministryně zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,

Adam Daniel ROTFELD

ministr zahraničních věcí

Jarosław PIETRAS

státní tajemník pro evropské záležitosti

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

Diogo PINTO DE FREITAS DO AMARAL

státní ministr pro zahraniční věci

Fernando Manuel de MENDONÇA D'OLIVEIRA NEVES

státní tajemník pro evropské záležitosti

ZA PREZIDENTA RUMUNSKA,

Traian BĂSESCU

prezident Rumunska

Călin POPESCU - TĂRICEANU

předseda vlády Rumunska

Mihai - Răzvan UNGUREANU

ministr zahraničních věcí

Leonard ORBAN

hlavní vyjednavač s Evropskou unií

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,

Božo CERAR

státní tajemník, ministerstvo zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

Eduard KUKAN

ministr zahraničních věcí

József BERÉNYI

státní tajemník ministerstva zahraničních věcí

ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY,

Eikka KOSONEN

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Finské republiky při Evropské unii

ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

Laila FREIVALDSOVÁ

ministryně zahraničních věcí

Sven-Olof PETERSSON

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Švédského království při Evropské unii

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

Sir John GRANT KCMG

mimořádný a zplnomocněný velvyslanec,

stálý zástupce Spojeného království Velké Británie a Severního Irska při Evropské unii

DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

1.   Bulharská republika a Rumunsko se stávají členy Evropské unie.

2.   Bulharská republika a Rumunsko se stávají stranami Smlouvy o Ústavě pro Evropu a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, jak byly změněny nebo doplněny.

3.   Podmínky a pravidla přijetí jsou stanoveny v protokolu připojeném k této smlouvě. Ustanovení uvedeného protokolu tvoří nedílnou součást této smlouvy.

4.   Uvedený protokol, včetně příloh a dodatků, se připojuje ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu a ke Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii a jeho ustanovení tvoří nedílnou součást těchto smluv.

Článek 2

1.   V případě, že Smlouva o Ústavě pro Evropu nebude v den přistoupení v platnosti, stávají se Bulharská republika a Rumunsko smluvními stranami smluv, na nichž je založena Unie, jak byly změněny nebo doplněny.

V tom případě se čl. 1 odst. 2 až 4 použije ode dne vstupu Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost.

2.   Podmínky přijetí a úpravy smluv, na nichž je založena Unie, jež si toto přijetí vyžaduje a které se použijí ode dne přistoupení do dne vstupu Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost, jsou stanoveny v aktu připojeném k této smlouvě. Ustanovení uvedeného aktu tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3.   V případě, že Smlouva o Ústavě pro Evropu vstoupí v platnost po dni přistoupení, nahradí protokol uvedený v čl. 1 odst. 3 akt uvedený v čl. 2 odst. 2 ke dni vstupu uvedené smlouvy v platnost. V tom případě se ustanovení uvedeného protokolu nepovažují za ustanovení zakládající nové právní účinky, nýbrž za ustanovení, jež zachovávají, za podmínek stanovených Smlouvou o Ústavě pro Evropu, Smlouvou o založení Evropského společenství pro atomovou energii a uvedeným protokolem, právní účinky založené aktem uvedeným v čl. 2 odst. 2.

Akty přijaté na základě této smlouvy nebo aktu uvedeného v odstavci 2 před vstupem protokolu uvedeného v čl. 1 odst. 3 v platnost zůstávají v platnosti a jejich právní účinky trvají do doby, než budou tyto akty změněny nebo zrušeny.

Článek 3

Ustanovení týkající se práv a povinností členských států, jakož i pravomoci a příslušnosti orgánů Unie, stanovená smlouvami, jichž se Bulharská republika a Rumunsko stávají smluvními stranami, se vztahují i na tuto smlouvu.

Článek 4

1.   Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky do 31. prosince 2006.

2.   Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. ledna 2007 za podmínky, že všechny ratifikační listiny budou uloženy před uvedeným dnem.

Pokud však jeden ze států uvedených v čl. 1 odst. 1 neuloží své ratifikační listiny v požadovaném termínu, vstoupí tato smlouva v platnost pro stát, který své ratifikační listiny uloží. V tom případě Rada neprodleně jednomyslně rozhodne o úpravách, které bude nezbytné provést v článcích 5 a 6 této smlouvy, v článku 10, čl. 11 odst. 2, článku 12, čl. 21 odst. 1, článcích 22, 31, 34 a 46, příloze III bodě 2 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3 a příloze IV oddíle B protokolu uvedeného v čl. 1 odst. 3 a popřípadě v článcích 9 až 11, čl. 14 odst. 3, článku 15, čl. 24 odst. 1, článcích 31, 34, 46 a 47, příloze III bodě 2 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3 a příloze IV oddíle B aktu uvedeného v čl. 2 odst. 2; Rada může rovněž jednomyslným rozhodnutím prohlásit ustanovení výše uvedeného protokolu, včetně jeho příloh a dodatků, a popřípadě uvedeného aktu, včetně jeho příloh a dodatků, týkající se jmenovitě státu, který svou ratifikační listinu neuložil, za neúčinná nebo je upravit.

Bez ohledu na uložení všech nezbytných ratifikačních listin v souladu s odstavcem 1 vstoupí tato smlouva v platnost dnem 1. ledna 2008, pokud Rada přijme rozhodnutí ohledně obou přistupujících státech podle článku 39 protokolu uvedeného v čl. 1 odst. 3 nebo, před vstupem Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost, podle článku 39 aktu uvedeného v čl. 2 odst. 2.

Bude-li rozhodnutí přijato ohledně jen jednoho z přistupujících států, vstoupí pro tento stát tato smlouva v platnost dnem 1. ledna 2008.

3.   Bez ohledu na odstavec 2 mohou před přistoupením orgány Unie přijmout opatření uvedená v čl. 3 odst. 6, čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci, odst. 4 druhém pododstavci, odst. 7 druhém a třetím pododstavci, odst. 8 druhém pododstavci a odst. 9 třetím pododstavci, článcích 17 a 19, čl. 27 odst. 1 a 4, čl. 28 odst. 4 a 5, článku 29, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 5, čl. 34 odst. 3 a 4, článcích 37 a 38, čl. 39 odst. 4, článcích 41, 42, 55, 56 a 57 a přílohách IV až VIII protokolu uvedeného v čl. 1 odst. 3. Taková opatření budou před vstupem Smlouvy o Ústavě pro Evropu v platnost přijata podle rovnocenných ustanovení článků čl. 3 odst. 6, čl. 6 odst. 2 druhého pododstavce, odst. 4 druhého pododstavce, odst. 7 druhého a třetího pododstavce, odst. 8 druhého pododstavce a odst. 9 třetího pododstavce, článků 20 a 22, čl. 27 odst. 1 a 4, čl. 28 odst. 4 a 5, článku 29, čl. 30 odst. 3, čl. 31 odst. 4, čl. 32 odst. 5, čl. 34 odst. 3 a 4, článků 37 a 38, čl. 39 odst. 4, článků 41, 42, 55, 56 a 57 a příloh IV až VIII aktu uvedeného v čl. 2 odst. 2.

Tato opatření vstoupí v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu této smlouvy v platnost.

Článek 5

Znění Smlouvy o Ústavě pro Evropu vypracovaná v jazyce bulharském a v jazyce rumunském se připojují k této smlouvě. Tato znění mají stejnou platnost za stejných podmínek jako znění Smlouvy o Ústavě pro Evropu vypracovaná v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském.

Vláda Italské republiky předá vládám Bulharské republiky a Rumunska ověřené znění Smlouvy o Ústavě pro Evropu ve všech jazycích uvedených v prvním pododstavci.

Článek 6

Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, bulharském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rumunském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění v těchto jazycích mají stejnou platnost, bude uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, долуподписаните упълномощени представители подписаха настоящия договор.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TO APLIECINOT, Pilnvarotie ir parakstījuši šo Līgumu.

TAI PALIUDYDAMI šią Sutartį pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.

B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

DREPT CARE subsemnaţii plenipotenţiari au semnat prezentul tratat.

NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети април две хиляди и пета година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de abril del dos mil cinco.

V Lucemburku dne dvacátého pátého dubna dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten April zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta aprillikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Απριλίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the twenty‐fifth day of April in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le vingt‐cinq avril deux mille cinq.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an cúigiú lá fichead d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle is a cúig.

Fatto a Lussembourgo, addi' venticinque aprile duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada divdesmit piektajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų balandžio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év április huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' April tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste april tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego kwietnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Luxemburgo, em vinte e cinco de Abril de dois mil e cinco.

Întocmit la Luxemburg la douăzecişicinci aprilie anul două mii cinci.

V Luxembourgu, petindvajsetega aprila leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho apríla dvetisícpäť.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte april tjugohundrafem.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät den König der Belgier

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

Image

Za prezindenta České republiky

Image

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Image

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

Image

Για τον Пρόεδρο της Еλληνικής Δημοκρατίας

Image

Por Su Majestad el Rey de España

Image

Pour le Président de la République française

Image

Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

Image

Per il Presidente della Repubblica italiana

Image

Για τον Пρόεδρο της Кυπριαкής Δημοκρατίας

Image

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

Image

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

Image

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

Image

Għall-President ta' Malta

Image

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Image

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

Image

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pelo Presidente da República Portuguesa

Image

Pentru Preşedintele României

Image

Za predsednika Republike Slovenije

Image

Za prezidenta Slovenskej republiky

Image

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

Image

För Konungariket Sveriges regering

Image

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image