12003T/TXTÚřední věstník L 236 , 23/09/2003 S. 0017 - 0930


SMLOUVA

MEZI

BELGICKÝM KRÁLOVSTVÍM, DÁNSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOLKOVOU REPUBLIKOU NĚMECKO, ŘECKOU REPUBLIKOU, ŠPANĚLSKÝM KRÁLOVSTVÍM, FRANCOUZSKOU REPUBLIKOU, IRSKEM, ITALSKOU REPUBLIKOU, LUCEMBURSKÝM VELKOVÉVODSTVÍM, NIZOZEMSKÝM KRÁLOVSTVÍM, RAKOUSKOU REPUBLIKOU, PORTUGALSKOU REPUBLIKOU, FINSKOU REPUBLIKOU, ŠVÉDSKÝM KRÁLOVSTVÍM, SPOJENÝM KRÁLOVSTVÍM VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA

(ČLENSKÝMI STÁTY EVROPSKÉ UNIE)

A

ČESKOU REPUBLIKOU, ESTONSKOU REPUBLIKOU, KYPERSKOU REPUBLIKOU, LOTYŠSKOU REPUBLIKOU, LITEVSKOU REPUBLIKOU, MAĎARSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU MALTA, POLSKOU REPUBLIKOU, REPUBLIKOU SLOVINSKO, SLOVENSKOU REPUBLIKOU

O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKÉ REPUBLIKY, KYPERSKÉ REPUBLIKY, LOTYŠSKÉ REPUBLIKY, LITEVSKÉ REPUBLIKY, MAĎARSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY MALTA, POLSKÉ REPUBLIKY, REPUBLIKY SLOVINSKO A SLOVENSKÉ REPUBLIKY K EVROPSKÉ UNII

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ,

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA,

PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

PREZIDENT ESTONSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY,

JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA,

PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA IRSKA,

PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT KYPERSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT LITEVSKÉ REPUBLIKY,

JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA,

PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY MALTA,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA,

SPOLKOVÝ PREZIDENT RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT POLSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENT REPUBLIKY SLOVINSKO,

PREZIDENT SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

PREZIDENTKA FINSKÉ REPUBLIKY,

VLÁDA ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

JEDNOTNI ve své vůli pokračovat v dosahování cílů smluv, na nichž je založena Evropská unie,

ROZHODNUTI vybudovat v duchu těchto smluv a na již položených základech ještě užší svazek mezi evropskými národy,

VZHLEDEM K TOMU, že článek 49 Smlouvy o Evropské unii nabízí evropským státům možnost stát se členy Unie,

VZHLEDEM K TOMU, že Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika požádaly o členství v Unii,

VZHLEDEM K TOMU, že Rada Evropské unie se po obdržení stanoviska Komise a souhlasu Evropského parlamentu vyslovila pro přijetí těchto států,

SE ROZHODLI stanovit vzájemnou dohodou podmínky tohoto přijetí a úpravy smluv, na nichž je založena Evropská unie, a za tím účelem byli jmenováni tito zplnomocnění zástupci:

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ,

Guy Verhofstadt

předseda vlády

Louis Michel

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY,

Václav Klaus

prezident

Vladimír Špidla

předseda vlády

Cyril Svoboda

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

Pavel Telička

vedoucí delegace České republiky pro jednání o přistoupení k Evropské unii a velvyslanec a vedoucí Mise České republiky při Evropských společenstvích

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA,

Anders Fogh Rasmussen

předseda vlády

Dr. Per Stig Møller

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO,

Gerhard Schröder

spolkový kancléř

Joseph FISCHER

spolkový ministr zahraničních věcí a vicekancléř

ZA PREZIDENTA ESTONSKÉ REPUBLIKY,

Arnold Rüütel

prezident

Kristiina Ojuland

ministryně zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY,

Konstantinos Simitis

předseda vlády

Giorgos Papandreou

ministr zahraničních věcí

Tassos Giannitsis

náměstek ministra zahraničních věcí

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE ŠPANĚLSKA,

José Maria Aznar López

předseda vlády

Ana Palaciová Vallelersundiová

ministryně zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY,

Jean-Pierre Raffarin

předseda vlády

Dominique Galouzeau De Villepin

ministr zahraničních věcí

Noëlle Lenoirová

zplnomocněná ministryně pověřená evropskými záležitostmi

ZA PREZIDENTKU IRSKA,

Bertie Ahern

předseda vlády (Taoiseach)

Brian Cowen

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY,

Silvio Berlusconi

předseda vlády

Franco Frattini

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA KYPERSKÉ REPUBLIKY,

Tassos Papadopoulos

prezident

George Iacovou

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTKU LOTYŠSKÉ REPUBLIKY,

Vaira Vīķe-Freiberga

prezident

Einars Repše

předseda vlády

Sandra Kalnietová

ministryně zahraničních věcí

Andris Ķesteris

vedoucí delegace Lotyšské republiky pro jednání o přistoupení k Evropské unii, státní podtajemník ministerstva zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA LITEVSKÉ REPUBLIKY,

Algirdas Mykolas Brazauskas

předseda vlády

Antanas Valionis

ministr zahraničních věcí

ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA,

Jean-Claude Juncker

předseda vlády, státní ministr

Lydie Polferová

ministryně zahraničních věcí a zahraničního obchodu

ZA PREZIDENT MAĎARSKÉ REPUBLIKY,

Dr. Péter Medgyessy

předseda vlády

László Kovács

ministr zahraničních věcí

Dr. Endre Juhász

velvyslanec Maďarské republiky při Evropské unii, vedoucí delegace Maďarské republiky pro jednání o přistoupení k Evropské unii

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY MALTA,

The Hon Edward Fenech Adami

předseda vlády

The Hon Joe Borg

ministr zahraničních věcí

Richard Cachia Caruana

vedoucí delegace pověřený jednáními

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA,

Jan Pieter Balkenende

předseda vlády

Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer

ministr zahraničních věcí

ZA SPOLKOVÉHO PREZIDENTA RAKOUSKÉ REPUBLIKY,

Dr. Wolfgang Schüssel

spolkový kancléř

Dr. Benita Ferrero-Waldenerová

spolkový ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA POLSKÉ REPUBLIKY,

Leszek Miller

předseda vlády

Włodzimierz Cimoszewicz

ministr zahraničních věcí

Dr. Danuta Hübner

státní tajemnice ministerstva zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY,

José Manuel Durão Barroso

předseda vlády

António Martins da Cruz

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA REPUBLIKY SLOVINSKO,

Dr. Janez Drnovšek

prezident

Anton Rop

předseda vlády

Dr. Dimitrij Rupel

ministr zahraničních věcí

ZA PREZIDENTA SLOVENSKÉ REPUBLIKY,

Rudolf Schuster

prezident

Mikuláš Dzurinda

předseda vlády

Eduard Kukan

ministr zahraničních věcí

Ján Figeľ

vedoucí delegace Slovenské republiky pro jednání o přistoupení k Evropské unii

ZA PREZIDENTKU FINSKÉ REPUBLIKY,

Paavo Lipponen

předseda vlády

Jari Vilén

ministr zahraničního obchodu

ZA VLÁDU ŠVÉDSKÉHO KRÁLOVSTVÍ,

Göran Persson

předseda vlády

Anna Lindhová

ministryně zahraničních věcí

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

The Rt. Hon Tony Blair

předseda vlády

The Rt. Hon Jack Straw

státní tajemník pro zahraniční věci a Britské společenství národů

KTEŘÍ se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě,

DOHODLI NA TĚCHTO USTANOVENÍCH:

Článek 1

1. Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika se stávají členy Evropské unie a smluvními stranami smluv, na nichž je Unie založena, jak byly změněny nebo doplněny.

2. Podmínky přijetí a úpravy smluv, na nichž je Unie založena, jež si toto přijetí vyžaduje, jsou stanoveny v aktu připojeném k této smlouvě. Ustanovení uvedeného aktu tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Ustanovení smluv uvedených v odstavci 1 týkající se práv a povinností členských států, jakož i pravomoci a příslušnosti orgánů Unie se vztahují i na tuto smlouvu.

Článek 2

1. Tato smlouva bude ratifikována Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky nejpozději do 30. dubna 2004.

2. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem 1. května 2004 za podmínky, že všechny ratifikační listiny budou uloženy před uvedeným dnem.

Pokud však všechny státy uvedené v čl. 1 odst. 1 neuloží své ratifikační listiny v požadovaném termínu, vstoupí smlouva v platnost pro státy, které své ratifikační listiny uloží. V tomto případě Rada Evropské unie neprodleně jednomyslně rozhodne o úpravách, které bude nezbytné provést v článku 3 této smlouvy a v článku 1, čl. 6 odst. 6, článcích 11 až 15, 18, 19, 25, 26, 29 až 31, 33 až 35, 46 až 49, 58 a 61 aktu o přistoupení a dále v přílohách II až XV a jejich dodatcích k uvedenému aktu a v protokolech 1 až 10 k tomuto aktu připojených; Rada může rovněž jednomyslným rozhodnutím prohlásit ustanovení výše uvedeného aktu, včetně jeho příloh, dodatků a protokolů, týkající se jmenovitě státu, který svou ratifikační listinu neuložil, za neúčinná nebo je upravit.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou před přistoupením orgány Unie přijmout opatření uvedená v čl. 6 odst. 2 druhém pododstavci, odst. 6 druhém pododstavci, odst. 7 druhém a třetím pododstavci, odst. 8 druhém a třetím pododstavci, odst. 9 třetím pododstavci, článcích 21 a 23, čl. 28 odst. 1, čl. 32 odst. 5, čl. 33 odst. 1, odst. 4 a odst. 5, článcích 38, 39, 41, 42 a 55 až 57 aktu o přistoupení, v přílohách III až XIV uvedeného aktu a v protokolu 2, v článku 6 protokolu 3, v čl. 2 odst. 2 protokolu 4, v protokolu 8 a v článcích 1, 2 a 4 protokolu 10 k tomuto aktu připojených. Tato opatření vstoupí v platnost pouze s výhradou a dnem vstupu této smlouvy v platnost.

Článek 3

Tato smlouva, sepsaná v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském, přičemž všechna znění v těchto jazycích mají stejnou platnost, bude uložena v archivu vlády Italské republiky, která předá její ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.SELLE KINNITUSEKS on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα συνθήκη.IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo.IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotās personas ir parakstījušas šo līgumu.TAI PATVIRTINDAMI tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šią Sutartį.FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak aláírták ezt a szerződést.B'XIEHDA TA' DAN il-Plenipotenzjarji sottoskritti iffirmaw dan it-Trattat.TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.W DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy pod niniejszym Traktatem.EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.NA DÔKAZ TOHO splnomocnení zástupcovia podpísali túto zmluvu.V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali to pogodbo.TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Atenas, el dieciseis de abril del dos mil tres.V Aténách dne šestnáctého dubna dva tisíce tři.Udfærdiget i Athen den sekstende april to tusind og tre.Geschehen zu Athen am sechzehnten April zweitausendunddrei.Sõlmitud kuueteistkümnendal aprillil kahe tuhande kolmandal aastal Ateenas.Έγινε στην Αθήνα, στις δέκα έξι Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Athens on the sixteenth day of April in the year two thousand and three.Fait à Athènes, le seize avril deux mille trois.Arna dhéanamh san Aithin ar an séú lá déag d'Aibreán sa bhliain dhá mhíle a trí.Fatto a Atene, addì sedici aprile duemilatre.Atēnās, divi tūkstoši trešā gada sešpadsmitajā aprīlī.Priimta du tūkstančiai trečių metų balandžio šešioliktą dieną Atėnuose.Kelt Athénban, a kétezerharmadik év április havának tizenhatodik napján.Magħmul f'Ateni fis-sittax-il jum ta' April fis-sena elfejn u tlieta.Gedaan te Athene, de zestiende april tweeduizenddrie.Sporządzono w Atenach, dnia szesnastego kwietnia roku dwa tysiące trzeciego.Feito em Atenas, em dezasseis de Abril de dois mil e três.V Aténach šestnásteho apríla dvetisíctri.V Atenah, dne šestnajstega aprila leta dva tisoč tri.Tehty Ateenassa kuudentenatoista päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Aten den sextonde april tjugohundratre.

Pour Sa Majesté le Roi des BelgesVoor Zijne Majesteit de Koning der BelgenFür Seine Majestät den König der Belgier

+++++ TIFF +++++

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za prezidenta České republiky

+++++ TIFF +++++

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

+++++ TIFF +++++

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

+++++ TIFF +++++

Eesti Vabariigi Presidendi nimel

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Por Su Majestad el Rey de España

+++++ TIFF +++++

Pour le Président de la République française

+++++ TIFF +++++

Thar ceann Uachtarán na hÉireannFor the President of Ireland

+++++ TIFF +++++

Per il Presidente della Repubblica italiana

+++++ TIFF +++++

Για τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας

+++++ TIFF +++++

Latvijas Republikas Valsts prezidentes vārdā

+++++ TIFF +++++

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu

+++++ TIFF +++++

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

+++++ TIFF +++++

A Magyar Köztársaság Elnöke részéről

+++++ TIFF +++++

Għall-President ta' Malta

+++++ TIFF +++++

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

+++++ TIFF +++++

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

+++++ TIFF +++++

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

+++++ TIFF +++++

Pelo Presidente da República Portuguesa

+++++ TIFF +++++

Za predsednika Republike Slovenije

+++++ TIFF +++++

Za prezidenta Slovenskej republiky

+++++ TIFF +++++

Suomen Tasavallan Presidentin puolestaFör Republiken Finlands President

+++++ TIFF +++++

För Konungariket Sveriges regering

+++++ TIFF +++++

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

AKT

o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

ČÁST PRVNÍ

ZÁSADY

Článek 1

Pro účely tohoto aktu se:

- "původními smlouvami" rozumějí:

a) Smlouva o založení Evropského společenství ("Smlouva o ES") a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii ("Smlouva o Euratomu"), ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před tímto přistoupením,

b) Smlouva o Evropské unii ("Smlouva o EU"), ve znění pozdějších smluv nebo jiných aktů, které vstoupily v platnost před tímto přistoupením;

- "stávajícími členskými státy" rozumějí Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalskoská republika, Finská republika, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska;

- "Unií" rozumí Evropská unie, jak byla založena Smlouvou o EU;

- "Společenstvím" rozumí jedno či obě Společenství uvedená v první odrážce, podle konkrétní situace;

- "novými členskými státy" rozumějí Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika;

- "orgány" rozumějí orgány zřízené původními smlouvami.

Článek 2

Ode dne přistoupení se ustanovení původních smluv a aktů přijatých orgány Společenství a Evropskou centrální bankou přede dnem přistoupení stávají závaznými pro nové členské státy a uplatňují se v těchto státech za podmínek stanovených v uvedených smlouvách a v tomto aktu.

Článek 3

1. Ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie protokolem připojeným ke Smlouvě o Evropské unii a Smlouvě o založení Evropského společenství (dále jen "schengenský protokol"), a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, uvedená v seznamu v příloze I tohoto aktu, jakož i všech dalších takových aktů případně přijatých přede dnem přistoupení, jsou ode dne přistoupení závazná a použitelná v nových členských státech.

2. Ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, která nejsou uvedena v odstavci 1, jsou závazná pro nové členské státy ode dne přistoupení, avšak jsou v každém z nich použitelná pouze na základě rozhodnutí Rady vydaného po konzultaci s Evropským parlamentem za tímto účelem poté, co bylo podle platných schengenských postupů pro vyhodnocování ověřeno, že podmínky nezbytné pro uplatnění všech předmětných částí acquis byly v tomto novém členském státě splněny.

Toto rozhodnutí přijme Rada na základě jednomyslnosti svých členů zastupujících vlády členských států, vůči nimž již ustanovení uvedená v tomto odstavci nabyla účinku, a zástupce vlády členského státu, vůči němuž tato ustanovení mají nabýt účinku. Členové Rady zastupující vlády Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska se na tomto rozhodnutí budou podílet, pokud se týká ustanovení schengenského acquis a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, na nichž se tyto členské státy podílejí.

3. Dohody uzavřené Radou podle článku 6 schengenského protokolu jsou pro nové členské státy závazné ode dne přistoupení.

4. Ve vztahu ke smlouvám nebo nástrojům z oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o EU, se nové členské státy zavazují:

- přistoupit k těm, které jsou ke dni přistoupení otevřené k podpisu stávajícím členským státům, a k těm, které Rada v souladu s hlavou VI Smlouvy o EU vypracovala a doporučila k přijetí členským státům;

- zavést správní a další mechanismy podobné těm, které ke dni přistoupení už přijaly stávající členské státy nebo Rada, aby tak usnadnily praktickou spolupráci mezi institucemi a organizacemi členských států působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Článek 4

Každý nový členský stát se účastní hospodářské a měnové unie ode dne přistoupení jako členský stát, na který se vztahuje výjimka, ve smyslu článku 122 Smlouvy o ES.

Článek 5

1. Nové členské státy tímto aktem přistupují k rozhodnutím a dohodám přijatým zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě. Zavazují se připojit se ode dne přistoupení k jakékoli další dohodě uzavřené stávajícími členskými státy vztahující se k fungování Unie nebo související s její činností.

2. Nové členské státy se zavazují přistoupit ke smlouvám, na které se vztahuje článek 293 Smlouvy o ES, a ke smlouvám, které jsou neodmyslitelným předpokladem dosažení cílů Smlouvy o ES, jakož i k protokolům podepsaným stávajícími členskými státy o výkladu těchto smluv Soudním dvorem, a zahájit za tím účelem se stávajícími členskými státy jednání zaměřená na nezbytné úpravy těchto dokumentů.

3. Nové členské státy se nacházejí ve stejném postavení jako stávající členské státy, pokud jde o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje Evropské rady nebo Rady, jakož i o prohlášení, usnesení nebo jiné postoje, jež se týkají Společenství nebo Unie a jež byly přijaty vzájemnou dohodou členských států; proto budou dodržovat z nich vyplývající zásady a obecné směry a přijmou opatření, jež se ukáží jako nezbytná k jejich provedení.

Článek 6

1. Dohody nebo smlouvy uzavřené nebo prozatímně prováděné Společenstvím nebo v souladu s články 24 nebo 38 Smlouvy o EU s jedním nebo více třetími státy, s některou mezinárodní organizací nebo se státním příslušníkem třetího státu zavazují nové členské státy za podmínek stanovených v původních smlouvách a v tomto aktu.

2. Nové členské státy se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto aktu k dohodám nebo smlouvám uzavřeným společně stávajícími členskými státy a Společenstvím nebo jimi prozatímně prováděnými, jakož i k dohodám uzavřeným těmito státy, které s uvedenými dohodami nebo smlouvami souvisejí.

Nové členské státy přistoupí k dohodám nebo smlouvám uvedeným v odstavci 6, jakož i k dohodám s Běloruskem, Čínou, Chile, Mercosurem a Švýcarskem, které byly uzavřeny nebo podepsány Společenstvím společně s členskými státy, sjednáním protokolu k těmto dohodám a smlouvám mezi Radou, jež jedná jednomyslně jménem členských států, a dotyčnými třetími zeměmi nebo mezinárodními organizacemi. Tímto postupem nejsou dotčeny vlastní pravomoci Společenství ani rozdělení pravomocí mezi Společenství a členské státy při uzavírání takových dohod v budoucnu nebo přijímání jiných změn, které se netýkají přistoupení. Komise sjedná tyto protokoly jménem členských států na základě směrnic pro sjednávání schválených Radou jednomyslně po konzultaci s výborem složeným ze zástupců členských států. Komise předloží Radě návrh protokolů k uzavření.

3. Bezprostředně po přistoupení k dohodám a smlouvám uvedeným v odstavci 2 získají nové členské státy stejná práva a povinnosti podle těchto dohod a smluv jako stávající členské státy.

4. Nové členské státy přistupují tímto aktem k Dohodě o partnerství mezi členy skupiny států africké, karibské a tichomořské oblasti na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsané v Cotonou dne 23. června 2000 [1].

5. Nové členské státy se zavazují přistoupit za podmínek stanovených v tomto aktu k Dohodě o Evropském hospodářském prostoru podle článku 128 uvedené dohody [2].

6. Ode dne přistoupení až do uzavření nezbytných protokolů uvedených v odstavci 2 budou nové členské státy uplatňovat ustanovení dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím s Alžírskem, Arménií, Ázerbájdžánem, Bulharskem, Chorvatskem, Egyptem, bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Gruzií, Izraelem, Jordánskem, Kazachstánem, Kyrgyzstánem, Libanonem, Mexikem, Moldávií, Marokem, Rumunskem, Ruskou federací, San Marinem, Jihoafrickou republikou, Jižní Koreou, Sýrií, Tuniskem, Tureckem, Turkmenistánem, Ukrajinou a Uzbekistánem, jakož i ustanovení jiných dohod uzavřených společně stávajícími členskými státy a Společenstvím před přistoupením.

Veškeré úpravy těchto dohod budou stanoveny v protokolech uzavíraných s ostatními smluvními zeměmi v souladu s odst. 2 druhým pododstavcem. Jestliže protokoly nebudou uzavřeny přede dnem přistoupení, přijmou Společenství a členské státy v rámci svých pravomocí potřebná opatření, aby tato situace byla vyřešena bezprostředně po přistoupení.

7. Ode dne přistoupení budou nové členské státy uplatňovat dvoustranné dohody a ujednání o textilu, které Společenství uzavřelo se třetími zeměmi.

Množstevní omezení uplatňovaná Společenstvím na dovoz textilních a oděvních výrobků budou přizpůsobena s ohledem na přistoupení nových členských států ke Společenství. Za tímto účelem mohou být změny výše uvedených dvoustranných dohod a ujednání sjednány Společenstvím s dotyčnými třetími zeměmi přede dnem přistoupení.

Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání o textilu nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, provede Společenství nezbytné úpravy pravidel pro dovoz textilních a oděvních výrobků ze třetích zemí s ohledem na přistoupení nových členských států ke Společenství.

8. Množstevní omezení uplatňovaná Společenstvím na dovoz oceli a ocelářských výrobků budou přizpůsobena na základě dovozu ocelářských výrobků pocházejících z dotyčných dodavatelských zemí novými členskými státy během posledních let.

Za tímto účelem budou změny dvoustranných dohod a ujednání o oceli sjednány Společenstvím s třetími zeměmi přede dnem přistoupení.

Jestliže změny dvoustranných dohod a ujednání nevstoupí v platnost přede dnem přistoupení, použije se první pododstavec.

9. Ode dne přistoupení jsou dohody o rybolovu uzavřené novými členskými státy se třetími zeměmi spravovány Společenstvím.

Práva a povinnosti vyplývající pro nové členské státy z těchto dohod nejsou v období, během něhož budou ustanovení těchto dohod přechodně zachována, nijak dotčeny.

Jakmile to bude možné, v každém případě před pozbytím platnosti dohod uvedených v prvním pododstavci, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou v jednotlivých případech vhodná rozhodnutí umožňující pokračování rybolovných činností vyplývajících z těchto dohod, včetně možnosti prodloužení platnosti některých dohod o dobu nepřesahující jeden rok.

10. S účinkem ode dne přistoupení odstoupí nové členské státy od dohod o volném obchodu se třetími zeměmi, včetně Středoevropské dohody o volném obchodu.

Pokud jsou dohody mezi jedním nebo více novými členskými státy na jedné straně a jednou nebo více třetími zeměmi na straně druhé neslučitelné se závazky vyplývajícími z tohoto aktu, učiní nový členský stát veškeré vhodné kroky k odstranění zjištěné neslučitelnosti. Jestliže nový členský stát narazí na obtíže při úpravě dohody uzavřené s jedním nebo více třetími zeměmi před přistoupením, odstoupí od této dohody podle podmínek v ní stanovených.

11. Nové členské státy přistupují tímto aktem a za podmínek v něm stanovených k vnitřním dohodám uzavřeným stávajícími členskými státy k provedení dohod nebo smluv uvedených v odstavcích 2 a 4 až 6.

12. Nové členské státy přijmou vhodná opatření, aby ve vztahu k mezinárodním organizacím a mezinárodním dohodám, jejichž smluvními stranami je také Společenství nebo jiné členské státy, případně přizpůsobily své postoje právům a povinnostem vyplývajícím z jejich přistoupení k Unii.

Zejména odstoupí ke dni přistoupení nebo k nejbližšímu možnému datu poté od mezinárodních dohod o rybolovu, jejichž stranou je rovněž Společenství, a vystoupí z organizací v oblasti rybolovu, jejichž členem je rovněž Společenství, pokud se jejich členství netýká jiných záležitostí než rybolovu.

Článek 7

Ustanovení tohoto aktu, není-li v něm stanoveno jinak, mohou být pozastavena, změněna nebo zrušena pouze postupy stanovenými v původních smlouvách, které revizi těchto smluv umožňují.

Článek 8

Akty přijaté orgány, na něž se vztahují přechodná ustanovení tohoto aktu, si zachovávají svou právní sílu; zejména se na ně nadále vztahují postupy týkající se změn těchto aktů.

Článek 9

Ustanovení tohoto aktu, jejichž účelem nebo účinkem je zrušit nebo změnit nejen na přechodnou dobu akty přijaté orgány, mají stejnou právní sílu jako ustanovení takto zrušená nebo změněná a podléhají stejným pravidlům.

Článek 10

Pro uplatňování původních smluv a aktů přijatých orgány platí přechodně odchylná ustanovení tohoto aktu.

ČÁST DRUHÁ

ÚPRAVY SMLUV

HLAVA I

USTANOVENÍ O ORGÁNECH

KAPITOLA 1

Evropský parlament

Článek 11

S účinkem od začátku volebního období 2004—2009 se v čl. 190 odst. 2 Smlouvy o ES a v čl. 108 odst. 2 Smlouvy o Euratomu první pododstavce nahrazují tímto:

"Počet zastupitelů volených v jednotlivých členských státech je stanoven takto:

Belgie | 24 |

Česká republika | 24 |

Dánsko | 14 |

Německo | 99 |

Estonsko | 6 |

Řecko | 24 |

Španělsko | 54 |

Francie | 78 |

Irsko | 13 |

Itálie | 78 |

Kypr | 6 |

Lotyšsko | 9 |

Litva | 13 |

Lucembursko | 6 |

Maďarsko | 24 |

Malta | 5 |

Nizozemsko | 27 |

Rakousko | 18 |

Polsko | 54 |

Portugalsko | 24 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 14 |

Finsko | 14 |

Švédsko | 19 |

Spojené království | 78." |

KAPITOLA 2

Rada

Článek 12

1. S účinkem od 1. listopadu 2004 se:

a) v článku 205 Smlouvy o ES a článku 118 Smlouvy o Euratomu

i) odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Má-li se Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena tato váha:

Belgie | 12 |

Česká republika | 12 |

Dánsko | 7 |

Německo | 29 |

Estonsko | 4 |

Řecko | 12 |

Španělsko | 27 |

Francie | 29 |

Irsko | 7 |

Itálie | 29 |

Kypr | 4 |

Lotyšsko | 4 |

Litva | 7 |

Lucembursko | 4 |

Maďarsko | 12 |

Malta | 3 |

Nizozemsko | 13 |

Rakousko | 10 |

Polsko | 27 |

Portugalsko | 12 |

Slovinsko | 4 |

Slovensko | 7 |

Finsko | 7 |

Švédsko | 10 |

Spojené království | 29 |

K přijetí aktů Rady je potřeba nejméně 232 hlasů většiny členů v případech, kdy podle této smlouvy mají být akty přijaty na návrh Komise.

V ostatních případech se k přijetí aktů Rady vyžaduje nejméně 232 hlasů alespoň dvou třetin členů."

ii) doplňuje nový odstavec, který zní:

"4. Člen Rady může požádat, aby při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není dané rozhodnutí přijato."

b) v čl. 23 odst. 2 Smlouvy o EU třetí pododstavec nahrazuje tímto:

"Hlasům členů Rady je přidělena váha podle čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství. K přijetí rozhodnutí se vyžaduje nejméně 232 hlasů alespoň dvou třetin členů. Člen Rady může požádat, aby při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není dané rozhodnutí přijato."

c) v článku 34 Smlouvy o EU odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Má-li Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena váha stanovená v čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství a k přijetí aktů Rady se vyžaduje nejméně 232 hlasů alespoň dvou třetin členů. Člen Rady může požádat, aby při přijímání rozhodnutí Rady kvalifikovanou většinou bylo ověřeno, zda členské státy tvořící tuto kvalifikovanou většinu zastupují alespoň 62 % celkového počtu obyvatel Unie. Ukáže-li se, že tato podmínka není splněna, není dané rozhodnutí přijato."

2. V článku 3 Protokolu o rozšíření Evropské unie, který je připojen ke Smlouvě o EU a Smlouvě o ES, se zrušuje odstavec 1.

3. V případě, že k Evropské unii přistoupí méně než deset nových členských států, stanoví Rada rozhodnutím práh kvalifikované většiny tak, že uplatní přísnou lineární aritmetickou interpolaci zaokrouhlenou nahoru nebo dolů k nejbližšímu hlasu v rozmezí mezi 71 % v případě Rady s 300 hlasy a úrovní 72,27 % v případě EU s 25 členskými státy.

KAPITOLA 3

Soudní dvůr

Článek 13

1. V článku 9 Protokolu o statutu Soudního dvora, který je připojen ke Smlouvě o EU, Smlouvě o ES a Smlouvě o Euratomu, se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"Částečná obměna, k níž dochází každé tři roky, se střídavě týká třinácti a dvanácti soudců."

2. Článek 48 Protokolu o statutu Soudního dvora, který je připojen ke Smlouvě o EU, Smlouvě o ES a Smlouvě o Euratomu, se nahrazuje tímto:

"Článek 48

Soud prvního stupně se skládá z dvaceti pěti soudců."

KAPITOLA 4

Hospodářský a sociální výbor

Článek 14

V článku 258 Smlouvy o ES a článku 166 Smlouvy o Euratomu se druhé pododstavce nahrazují tímto:

"Počet členů výboru je stanoven takto:

Belgie | 12 |

Česká republika | 12 |

Dánsko | 9 |

Německo | 24 |

Estonsko | 7 |

Řecko | 12 |

Španělsko | 21 |

Francie | 24 |

Irsko | 9 |

Itálie | 24 |

Kypr | 6 |

Lotyšsko | 7 |

Litva | 9 |

Lucembursko | 6 |

Maďarsko | 12 |

Malta | 5 |

Nizozemsko | 12 |

Rakousko | 12 |

Polsko | 21 |

Portugalsko | 12 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 9 |

Finsko | 9 |

Švédsko | 12 |

Spojené království | 24." |

KAPITOLA 5

Výbor regionů

Článek 15

V článku 263 Smlouvy o ES se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

"Počet členů výboru je stanoven takto:

Belgie | 12 |

Česká republika | 12 |

Dánsko | 9 |

Německo | 24 |

Estonsko | 7 |

Řecko | 12 |

Španělsko | 21 |

Francie | 24 |

Irsko | 9 |

Itálie | 24 |

Kypr | 6 |

Lotyšsko | 7 |

Litva | 9 |

Lucembursko | 6 |

Maďarsko | 12 |

Malta | 5 |

Nizozemsko | 12 |

Rakousko | 12 |

Polsko | 21 |

Portugalsko | 12 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 9 |

Finsko | 9 |

Švédsko | 12 |

Spojené království | 24." |

KAPITOLA 6

Výbor pro vědu a techniku

Článek 16

V čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu se první pododstavec nahrazuje tímto:

"2. Výbor se skládá z 39 členů, které jmenuje Rada po konzultaci s Komisí."

KAPITOLA 7

Evropská centrální banka

Článek 17

V Protokolu č. 18 o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojeném ke Smlouvě o založení Evropského společenství se v článku 49 doplňuje nový odstavec, který zní:

"49.3 Jakmile se jedna nebo více zemí stanou členskými státy a jejich národní centrální banky se stanou součástí ESCB, upsaný základní kapitál ECB a horní hranice částky devizových rezerv, které mohou být převedeny na ECB, budou automaticky zvýšeny. V rámci rozšířeného klíče pro upisování základního kapitálu se zvýšení určí vynásobením dosavadních částek poměrem vážených podílů vstupujících národních centrálních bank k váženým podílům národních centrálních bank, které již jsou členy ESCB. Vážený podíl každé národní centrální banky v klíči pro upisování základního kapitálu se vypočte obdobně podle článku 29.1 a v souladu s článkem 29.2. Pro statistické údaje se použijí referenční období totožná s těmi, která byla použita při poslední pětileté úpravě vážených podílů podle článku 29.3."

HLAVA II

JINÉ ÚPRAVY

Článek 18

V čl. 57 odst. 1 Smlouvy o ES se doplňuje nová věta, která zní:

"S ohledem na omezení existující ve vnitrostátních právních řádech Estonska a Maďarska je odpovídajícím dnem 31. prosinec 1999."

Článek 19

V článku 299 Smlouvy o ES se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Tato smlouva se vztahuje na Belgické království, Českou republiku, Dánské království, Spolkovou republiku Německo, Estonskou republiku, Řeckou republiku, Španělské království, Francouzskou republiku, Irsko, Italskou republiku, Kyperskou republiku, Lotyšskou republiku, Litevskou republiku, Lucemburské velkovévodství, Maďarskou republiku, Republiku Malta, Nizozemské království, Rakouskou republiku, Polskou republiku, Portugalskou republiku, Republiku Slovinsko, Slovenskou republiku, Finskou republiku, Švédské království a Spojené království Velké Británie a Severního Irska."

ČÁST TŘETÍ

TRVALÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

ÚPRAVY AKTŮ PŘIJATÝCH ORGÁNY

Článek 20

Akty uvedené v seznamu v příloze II tohoto aktu se upravují podle této přílohy.

Článek 21

Úpravy aktů uvedené v seznamu v příloze III tohoto aktu, jež se v důsledku přistoupení stávají nezbytnými, se stanoví v souladu s obecnými směry vymezenými v této příloze postupem a za podmínek stanovených v článku 57.

HLAVA II

JINÁ USTANOVENÍ

Článek 22

Opatření uvedená v seznamu v příloze IV tohoto aktu se uplatňují za podmínek stanovených v této příloze.

Článek 23

Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně provést úpravy ustanovení tohoto aktu týkajících se společné zemědělské politiky, které se ukáží jako nezbytné v důsledku změny pravidel Společenství. Tyto úpravy lze provést přede dnem přistoupení.

ČÁST ČTVRTÁ

DOČASNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

PŘECHODNÁ OPATŘENÍ

Článek 24

Opatření uvedená v seznamech v přílohách V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII a XIV tohoto aktu se uplatňují ve vztahu k novým členským státům za podmínek stanovených v těchto přílohách.

Článek 25

1. Odchylně od čl. 189 druhého pododstavce Smlouvy o ES a čl. 107 druhého pododstavce Smlouvy o Euratomu a s ohledem na čl. 190 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 108 odst. 2 Smlouvy o Euratomu je počet míst v Evropském parlamentu přidělených novým členským státům pro období ode dne přistoupení do počátku volebního období Evropského parlamentu 2004—2009 stanoven takto:

Česká republika | 24 |

Estonsko | 6 |

Kypr | 6 |

Lotyšsko | 9 |

Litva | 13 |

Maďarsko | 24 |

Malta | 5 |

Polsko | 54 |

Slovinsko | 7 |

Slovensko | 14 |

2. Odchylně od čl. 190 odst. 1 Smlouvy o ES a čl. 108 odst. 2 Smlouvy o Euratomu jsou zástupci lidu nových členských států v Evropském parlamentu pro období ode dne přistoupení do počátku volebního období Evropského parlamentu 2004—2009 jmenováni parlamenty těchto států z jejich řad podle postupů stanovených těmito jednotlivými státy.

Článek 26

1. Pro období do 31. října 2004 se použijí tato ustanovení:

a) s ohledem na čl. 205 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 118 odst. 2 Smlouvy o Euratomu:

Má-li se Rada usnést kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena tato váha:

Belgie | 5 |

Česká republika | 5 |

Dánsko | 3 |

Německo | 10 |

Estonsko | 3 |

Řecko | 5 |

Španělsko | 8 |

Francie | 10 |

Irsko | 3 |

Itálie | 10 |

Kypr | 2 |

Lotyšsko | 3 |

Litva | 3 |

Lucembursko | 2 |

Maďarsko | 5 |

Malta | 2 |

Nizozemsko | 5 |

Rakousko | 4 |

Polsko | 8 |

Portugalsko | 5 |

Slovinsko | 3 |

Slovensko | 3 |

Finsko | 3 |

Švédsko | 4 |

Spojené království | 10 |

b) s ohledem na druhé a třetí pododstavce čl. 205 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 118 odst. 2 Smlouvy o Euratomu:

K přijetí aktů Rady je potřeba nejméně:

- 88 hlasů v případech, kdy podle této smlouvy mají být přijaty na návrh Komise,

- 88 hlasů alespoň dvou třetin členů v ostatních případech.

c) s ohledem na druhou větu třetího pododstavce čl. 23 odst. 2 Smlouvy o EU:

K přijetí rozhodnutí je potřeba nejméně 88 hlasů alespoň dvou třetin členů.

d) s ohledem na čl. 34 odst. 3 Smlouvy o EU:

Má-li Rada rozhodnout kvalifikovanou většinou, je hlasům jejích členů přidělena váha podle čl. 205 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství a k přijetí aktů Rady je potřeba nejméně 88 hlasů alespoň dvou třetin členů.

2. V případě, že k Unii přistoupí méně než deset nových členských států, stanoví Rada rozhodnutím práh kvalifikované většiny pro období do 31. října 2004 tak, aby co možná nejvíce odpovídal 71,26 % celkového počtu hlasů.

Článek 27

1. Příjmy označené jako "cla stanovená ve společném celním sazebníku a další cla" uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. b) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom o systému vlastních zdrojů Evropských společenství [3] nebo v odpovídajícím ustanovení kteréhokoli rozhodnutí, které je nahradí, zahrnují cla vypočtená na základě sazeb vyplývajících ze společného celního sazebníku a veškerých s nimi souvisejících celních koncesí uplatňovaných Společenstvím v obchodě nových členských států se třetími zeměmi.

2. Pro rok 2004 se harmonizovaný vyměřovací základ DPH a základ HND (hrubý národní důchod) jednotlivých nových členských států, uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. c) a d) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom, rovnají dvěma třetinám ročního základu. Základ HND každého nového členského státu, k němuž se přihlíží pro účely výpočtu financování opravy rozpočtových nevyvážeností poskytované Spojenému království, uvedený v čl. 5 odst. 1 rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom, se rovněž rovná dvěma třetinám ročního základu.

3. Pro účely určení "zmrazené sazby" pro rok 2004 podle čl. 2 odst. 4 písm. b) rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom se omezené základy DPH nových členských států vypočítávají na základě dvou třetin jejich neomezeného základu DPH a dvou třetin jejich HND.

Článek 28

1. Souhrnný rozpočet Evropských společenství pro rozpočtový rok 2004 bude upraven s přihlédnutím k přistoupení nových členských států prostřednictvím opravného rozpočtu, který nabude účinku dne 1. května 2004.

2. Dvanáct měsíčních dvanáctin zdrojů založených na DPH a HND, které mají zaplatit nové členské státy podle tohoto opravného rozpočtu, jakož i zpětné úpravy měsíčních dvanáctin pro období od ledna do dubna 2004, které se vztahují pouze na stávající členské státy, budou přepočteny na osminy, jež budou vybrány v období od května do prosince 2004. Zpětné úpravy vyplývající z jakýchkoli dalších opravných rozpočtů přijatých v roce 2004 budou rovněž přepočteny na stejné části, jež budou vybrány ve zbývající části roku.

Článek 29

První pracovní den každého měsíce zaplatí Společenství České republice, Kypru, Maltě a Slovinsku jako položku výdajů v rámci souhrnného rozpočtu Evropských společenství v roce 2004 ode dne přistoupení jednu osminu a v letech 2005 a 2006 jednu dvanáctinu následujících částek dočasné rozpočtové náhrady:

(miliony eur, v cenách roku 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Česká republika | 125,4 | 178,0 | 85,1 |

Kypr | 68,9 | 119,2 | 112,3 |

Malta | 37,8 | 65,6 | 62,9 |

Slovinsko | 29,5 | 66,4 | 35,5 |

Článek 30

První pracovní den každého měsíce zaplatí Společenství České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku jako položku výdajů v rámci souhrnného rozpočtu Evropských společenství v roce 2004 ode dne přistoupení jednu osminu a v letech 2005 a 2006 jednu dvanáctinu následujících částek zvláštního nástroje pro paušální hotovostní toky:

(miliony eur, v cenách roku 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Česká republika | 174,7 | 91,55 | 91,55 |

Estonsko | 15,8 | 2,9 | 2,9 |

Kypr | 27,7 | 5,05 | 5,05 |

Lotyšsko | 19,5 | 3,4 | 3,4 |

Litva | 34,8 | 6,3 | 6,3 |

Maďarsko | 155,3 | 27,95 | 27,95 |

Malta | 12,2 | 27,15 | 27,15 |

Polsko | 442,8 | 550,0 | 450,0 |

Slovinsko | 65,4 | 17,85 | 17,85 |

Slovensko | 63,2 | 11,35 | 11,35 |

1 miliarda eur pro Polsko a 100 milionů eur pro Českou republiku obsažené ve zvláštním nástroji pro paušální hotovostní toky se berou v úvahu pro veškeré výpočty při rozdělování strukturálních fondů v letech 2004—2006.

Článek 31

1. Níže uvedené nové členské státy zaplatí následující částky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel, uvedeného v rozhodnutí zástupců vlád členských států, zasedajících v Radě, 2002/234/ESUO ze dne 27. února 2002 o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel [4]:

(miliony eur, v běžných cenách) |

Česká republika | 39,88 |

Estonsko | 2,5 |

Lotyšsko | 2,69 |

Maďarsko | 9,93 |

Polsko | 92,46 |

Slovinsko | 2,36 |

Slovensko | 20,11 |

2. Příspěvky do Výzkumného fondu pro uhlí a ocel budou zaplaceny ve čtyřech splátkách počínaje rokem 2006 a placených následovně, v každém případě první pracovní den prvního měsíce každého roku:

2006: 15 %

2007: 20 %

2008: 30 %

2009: 35 %.

Článek 32

1. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, nebudou po 31. prosinci 2003 uskutečněny žádné finanční závazky v rámci programu Phare [5], programu Phare pro přeshraniční spolupráci [6], předvstupních fondů pro Kypr a Maltu [7], programu ISPA [8] a programu SAPARD [9] ve prospěch nových členských států. Nové členské státy obdrží stejné zacházení jako stávající členské státy, pokud jde o výdaje podle prvních tří kapitol finančního výhledu, jak je vymezen interinstitucionální dohodou ze dne 6. května 1999 [10], od 1. ledna 2004, s výhradou jednotlivých níže uvedených specifikací a výjimek, nebo není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Maximální dodatečné položky pro kapitoly 1, 2, 3 a 5 finančního výhledu týkající se rozšíření jsou stanoveny v příloze XV. Avšak žádný finanční závazek v rámci rozpočtu na rok 2004 pro jakýkoliv dotyčný program nebo agenturu nesmí být uskutečněn před přistoupením daného nového členského státu.

2. Odstavec 1 se nevztahuje na výdaje záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu podle čl. 2 odst. 1 a 2 a čl. 3 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1258/1999 o financování společné zemědělské politiky [11], které se stávají způsobilými pro financování Společenstvím pouze ode dne přistoupení v souladu s článkem 2 tohoto aktu.

Avšak odstavec 1 tohoto článku se vztahuje na výdaje na rozvoj venkova v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu podle článku 47a nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [12], s výhradou podmínek stanovených ve změně uvedeného nařízení v příloze II tohoto aktu.

3. S výhradou poslední věty odstavce 1 se od 1. ledna 2004 nové členské státy účastní programů a agentur Společenství za stejných podmínek jako stávající členské státy s financováním ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství. Podmínky stanovené v rozhodnutích Rad přidružení, dohodách a memorandech o porozumění mezi Evropskými společenstvími a novými členskými státy týkajících se jejich účasti na programech a agenturách Společenství budou nahrazeny předpisy upravujícími dotyčné programy a agentury s účinkem od 1. ledna 2004.

4. Pokud některý ze států uvedených v čl. 1 odst. 1 smlouvy o přistoupení nepřistoupí ke Společenství během roku 2004, je každá žádost tohoto státu nebo žádost z něj pocházející o financování výdajů v rámci prvních tří kapitol finančního výhledu pro rok 2004 od počátku neplatná. V tom případě se vůči tomuto státu nadále uplatňují příslušná rozhodnutí Rady přidružení, dohody nebo memoranda o porozumění po celý rok 2004.

5. Pokud jsou určitá opatření nezbytná k usnadnění přechodu od předvstupního režimu na režim vyplývající z uplatňování tohoto článku, přijme Komise požadovaná opatření.

Článek 33

1. Nabídková řízení, uzavírání smluv a jejich provádění a platby na předvstupní pomoc v rámci programu Phare [13], programu Phare CBC [14] a předvstupních fondů pro Kypr a Maltu [15] spravují provádějící agentury v nových členských státech ode dne přistoupení.

Předchozí kontrola nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděná Komisí bude ukončena odpovídajícím rozhodnutím Komise poté, co bude příznivě vyhodnocen rozšířený systém decentralizovaného provádění (EDIS) v souladu s kritérii a podmínkami stanovenými v příloze nařízení Rady (ES) č. 1266/1999 o koordinaci podpory kandidátským zemím v rámci předvstupní strategie a o změně nařízení (EHS) č. 3906/89 [16].

Nebude-li rozhodnutí Komise o ukončení předchozí kontroly přijato přede dnem přistoupení, nejsou žádné smlouvy podepsané mezi dnem přistoupení a dnem, ke kterému bude rozhodnutí Komise přijato, způsobilé pro předvstupní pomoc.

Bude-li však rozhodnutí Komise o ukončení předchozí kontroly přijato opožděně až po dni přistoupení z důvodů, jež nebyly způsobeny orgány nového členského státu, může Komise výjimečně v řádně odůvodněných případech přiznat způsobilost pro předvstupní pomoc smlouvám podepsaným mezi dnem přistoupení a dnem rozhodnutí Komise a povolit pokračování v provádění předvstupní pomoci po omezenou dobu, s výhradou předchozí kontroly nabídkových řízení a uzavírání smluv prováděné Komisí.

2. Celkové závazky v rozpočtu uskutečněné před přistoupením v rámci předvstupních finančních nástrojů uvedených v odstavci 1, včetně uzavírání a registrace následných jednotlivých právních závazků a plateb uskutečňovaných po přistoupení, se budou nadále řídit pravidly a nařízeními pro předvstupní finanční nástroje a budou zaznamenávány do odpovídajících kapitol rozpočtu až do ukončení dotyčných programů a projektů. Bez ohledu na to budou postupy zadávání veřejných zakázek zahájené po přistoupení prováděny v souladu s odpovídajícími směrnicemi Společenství.

3. Poslední programování předvstupní pomoci uvedené v odstavci 1 se uskuteční v posledním úplném kalendářním roce před přistoupením. K činnostem v rámci těchto programů musí být uzavřeny smlouvy v průběhu následujících dvou let a vydání učiněna tak, jak je stanoveno v memorandu o financování [17], zpravidla do konce třetího roku po uskutečnění závazku. Prodloužení období pro uzavírání smluv nebudou povolena. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech lze povolit omezená prodloužení, pokud jde o dobu vydání.

4. K zajištění nezbytného postupného zrušení předvstupních finančních nástrojů uvedených v odstavci 1 a programu ISPA [18] a hladkého přechodu z pravidel použitelných před přistoupením na pravidla použitelná po něm může Komise přijmout veškerá vhodná opatření, aby zabezpečila, že budou zachováni nezbytní statutární zaměstnanci v nových členských státech po dobu nejvýše patnácti měsíců po přistoupení. Během tohoto období mají úředníci přidělení na místa v nových členských státech před přistoupením, po kterých bude požadováno, aby zůstali ve službě v těchto státech po dni přistoupení, výjimečně stejné finanční a materiální podmínky, jaké používala Komise před přistoupením v souladu s přílohou X služebního řádu úředníků a pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropských společenství, stanovených v nařízení (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 [19]. Správní výdaje, včetně platů pro ostatní zaměstnance, nezbytné pro řízení předvstupní pomoci budou hrazeny po celý rok 2004 a až do konce července 2005 v rámci kapitoly "podpůrné výdaje na operace" (bývalá část B rozpočtu) nebo obdobných kapitol pro finanční nástroje uvedené v odstavci 1 a pro program ISPA příslušných předvstupních rozpočtů.

5. Nemohou-li již být projekty schválené podle nařízení (ES) č. 1268/1999 financovány v rámci tohoto nástroje, mohou být začleněny do programování a financování rozvoje venkova v rámci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pokud budou k tomuto účelu nezbytná zvláštní přechodná opatření, přijme je Komise postupem podle čl. 50 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [20].

Článek 34

1. Mezi dnem přistoupení a koncem roku 2006 bude Unie poskytovat dočasnou finanční pomoc (dále jen "přechodový nástroj") novým členským státům na rozvoj a posílení jejich správní kapacity pro provádění a vymáhání právních přepisů Společenství a na podporu výměny nejlepších postupů mezi pozorovateli.

2. Pomoc bude zaměřena na trvalou potřebu posílení institucionální kapacity v některých oblastech prostřednictvím činností, jež nemohou být financovány ze strukturálních fondů, zejména v těchto oblastech:

- spravedlnost a vnitřní věci (posilování soudního systému, kontroly na vnějších hranicích, protikorupční strategie, posilování kapacit pro vymáhání práva),

- finanční kontrola,

- ochrana finančních zájmů Společenství a boj proti podvodům,

- vnitřní trh, včetně celní unie,

- životní prostředí,

- veterinární služby a budování správní kapacity týkající se bezpečnosti potravin,

- správní a kontrolní struktury pro rozvoj zemědělství a venkova, včetně integrovaného administrativního a kontrolního systému (IACS),

- jaderná bezpečnost (posílení výkonnosti a odbornosti orgánů jaderné bezpečnosti a jejich organizací pro technickou podporu, jakož i veřejných subjektů pro zpracování radioaktivního odpadu),

- statistika,

- posílení veřejné správy v souladu s potřebami zjištěnými v souhrnné monitorovací zprávě Komise, které není hrazeno ze strukturálních fondů.

3. O pomoci v rámci přechodového nástroje bude rozhodnuto postupem podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 3906/89 o hospodářské pomoci některým zemím střední a východní Evropy [21].

4. Tento program bude prováděn v souladu s čl. 53 odst. 1 písm. a) a b) finančního nařízení pro souhrnný rozpočet Evropských společenství [22]. Pro twinningové projekty mezi orgány veřejné správy pro účely budování institucí se bude nadále uplatňovat postup výzvy k podání návrhů prostřednictvím sítě kontaktních míst ve členském státě, jak byl stanoven v rámcových dohodách se stávajícími členskými státy pro účely předvstupní pomoci.

Položky závazků pro přechodový nástroj v cenách roku 1999 budou činit 200 milionů eur v roce 2004, 120 milionů eur v roce 2005 a 60 milionů eur v roce 2006. Roční položky budou rozpočtovým orgánem schváleny v mezích finančního výhledu.

Článek 35

1. Zřizuje se schengenský nástroj jako dočasný nástroj na pomoc přijímajícím členským státům v období mezi dnem přistoupení a koncem roku 2006 k financování činností na nových vnějších hranicích Unie pro provádění schengenského acquis a kontrol na vnějších hranicích.

K nápravě nedostatků zjištěných při přípravě na účast v schengenském prostoru budou pro financování ze schengenského nástroje způsobilé následující typy činností:

- investice do výstavby, renovace nebo zvyšování úrovně infrastruktury hraničních přechodů a souvisejících budov,

- investice do jakéhokoli provozního zařízení (např. laboratorního zařízení, detekčních nástrojů, technického a programového vybavení pro Schengenský informační systém-SIS 2, dopravních prostředků),

- odborná příprava pohraniční stráže;

- podpora nákladů na logistiku a provoz.

2. V rámci schengenského nástroje budou níže uvedeným přijímajícím členským státům ode dne přistoupení zpřístupněny následující částky v podobě paušálních příspěvků:

(miliony eur, v cenách roku 1999) |

| 2004 | 2005 | 2006 |

Estonsko | 22,9 | 22,9 | 22,9 |

Lotyšsko | 23,7 | 23,7 | 23,7 |

Litva | 44,78 | 61,07 | 29,85 |

Maďarsko | 49,3 | 49,3 | 49,3 |

Polsko | 93,34 | 93,33 | 93,33 |

Slovinsko | 35,64 | 35,63 | 35,63 |

Slovensko | 15,94 | 15,93 | 15,93 |

3. Přijímající členské státy odpovídají za výběr a provádění jednotlivých operací v souladu s tímto článkem. Odpovídají rovněž za koordinaci využití tohoto nástroje s pomocí z ostatních nástrojů Společenství, za zajišťování slučitelnosti s politikami a opatřeními Společenství a za soulad s finančním nařízením pro souhrnný rozpočet Evropských společenství.

Paušální příspěvky budou využity do tří let od první platby a veškeré nevyužité nebo neodůvodněně vynaložené prostředky budou vráceny Komisi. Přijímající členské státy předloží nejpozději šest měsíců po uplynutí lhůty tří let souhrnnou zprávu o čerpání paušálních příspěvků s prohlášením odůvodňujícím dané výdaje.

Přijímající stát vykonává tuto působnost, aniž je dotčena odpovědnost Komise za plnění souhrnného rozpočtu Evropských společenství, a v souladu s ustanoveními finančního nařízení týkajícími se decentralizovaného řízení.

4. Komise si vyhrazuje právo ověřování prostřednictvím Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Komise a Účetní dvůr mohou rovněž provádět kontroly na místě v souladu s příslušnými postupy.

5. Komise může přijmout jakékoli technické předpisy nezbytné k fungování tohoto nástroje.

Článek 36

Částky uvedené v článcích 29, 30, 34 a 35 budou každý rok upraveny jako součást technických úprav stanovených v odstavci 15 interinstitucionální dohody ze dne 6. května 1999.

HLAVA II

JINÁ USTANOVENÍ

Článek 37

1. Jestliže nový členský stát narazí do konce tříletého období po přistoupení na vážné obtíže, jež by mohly přetrvávat v některém odvětví hospodářství nebo by se mohly projevit vážným zhoršením hospodářské situace určitého území, může požádat o povolení přijmout ochranná opatření k nápravě situace a k přizpůsobení dotyčného odvětví hospodářství společného trhu. Za stejných podmínek může každý stávající členský stát požádat o povolení přijmout ochranná opatření vůči jednomu nebo více novým členským státům.

2. Na žádost dotyčného státu přijme Komise postupem pro naléhavé situace ochranná opatření, která považuje za nezbytná, a zároveň upřesní podmínky a způsob provedení těchto opatření.

V případě vážných hospodářských obtíží a na výslovnou žádost dotyčného členského státu rozhodne Komise ve lhůtě pěti pracovních dnů od přijetí žádosti doplněné odpovídajícím odůvodněním. Takto stanovená opatření jsou bezprostředně použitelná, přičemž berou v úvahu zájmy všech zúčastněných stran a nesmějí zahrnovat hraniční kontroly.

3. Opatření povolená podle odstavce 2 se mohou odchylovat od pravidel Smlouvy o ES a tohoto aktu v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení cílů uvedených v odstavci 1. Přednostně je třeba vybrat taková opatření, která nejméně naruší fungování společného trhu.

Článek 38

Pokud nový členský stát nesplní závazky přijaté v rámci jednání o přistoupení, a tím způsobí vážné narušení fungování vnitřního trhu, včetně jakýchkoliv závazků ve všech odvětvových politikách, které se týkají hospodářských činností s přeshraničním účinkem, nebo bezprostřední riziko takového narušení, může Komise až do konce tříletého období po vstupu tohoto aktu v platnost na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu přijmout vhodná opatření.

Opatření musí být přiměřená s tím, že budou upřednostněna taková, která nejméně naruší fungování vnitřního trhu, a bude-li to vhodné, budou přednostně uplatňovány stávající odvětvové ochranné mechanismy. Tyto ochranné mechanismy nesmějí sloužit jako prostředky svévolné diskriminace nebo zastřeného omezování obchodu mezi členskými státy. Ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění s tím, že vstoupí v platnost dnem přistoupení. Opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě budou zrušena po splnění dotyčného závazku. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období stanoveného v prvním pododstavci, a to po dobu, než budou dotyčné závazky splněny. Podle pokroku v plnění závazků učiněného novým členským státem může Komise opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením ochranných opatření a bude v tomto ohledu přihlížet k vyjádření Rady.

Článek 39

Pokud se v novém členském státě vyskytnou vážné nedostatky nebo bezprostřední riziko nedostatků v provádění, stavu provedení nebo v uplatňování rámcových rozhodnutí nebo jiných dotyčných závazků, nástrojů spolupráce a rozhodnutí týkajících se vzájemného uznávání v oblasti trestního práva podle hlavy VI Smlouvy o EU a směrnic a nařízení týkajících se vzájemného uznávání v občanských věcech podle hlavy IV Smlouvy o ES, může Komise až do konce tříletého období po vstupu tohoto aktu v platnost na odůvodněnou žádost členského státu nebo z vlastního podnětu a po konzultaci s členskými státy přijmout vhodná opatření a upřesnit podmínky a způsob provedení těchto opatření.

Tato opatření mohou spočívat v dočasném pozastavení uplatňování dotyčných ustanovení a rozhodnutí ve vztazích mezi novým členským státem a jiným členským státem nebo členskými státy, aniž by tím bylo dotčeno pokračování úzké soudní spolupráce. Ochranná doložka může být použita i před přistoupením na základě monitorovacích zjištění s tím, že vstoupí v platnost dnem přistoupení. Opatření nebudou zachována déle, než je nezbytně nutné, a v každém případě budou zrušena po odstranění nedostatků. Mohou však být uplatňována i po uplynutí období stanoveného v prvním pododstavci, a to po dobu, po kterou tyto nedostatky budou přetrvávat. Podle pokroku v nápravě zjištěných nedostatků učiněném novým členským státem může Komise po konzultaci s členskými státy opatření přiměřeně upravit. Komise informuje Radu v potřebném předstihu před zrušením ochranných opatření a bude v tomto ohledu přihlížet k vyjádření Rady.

Článek 40

Aby nebylo narušeno řádné fungování vnitřního trhu, nesmí uplatňování vnitrostátních předpisů nových členských států v průběhu přechodných období uvedených v přílohách V až XIV zahrnovat hraniční kontroly mezi členskými státy.

Článek 41

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v nových členských státech na režim vyplývající z uplatňování společné zemědělské politiky za podmínek stanovených v tomto aktu nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem podle čl. 42 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [23] nebo podle odpovídajících článků ostatních nařízení o společné organizaci zemědělských trhů, anebo odpovídajícím postupem projednávání ve výboru stanoveným příslušným právním předpisem. Přechodná opatření uvedená v tomto článku mohou být přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období. Rada může toto období na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslným rozhodnutím prodloužit.

Přechodná opatření týkající se provádění předpisů upravujících společnou zemědělskou politiku neuvedená výslovně v tomto aktu, která jsou potřebná v důsledku přistoupení, přijme přede dnem přistoupení Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou nebo, pokud se týkají předpisů původně přijatých Komisí, je přijme Komise postupem vyžadovaným pro přijímání příslušných předpisů.

Článek 42

Budou-li k usnadnění přechodu ze stávajícího režimu v nových členských státech na režim vyplývající z uplatňování veterinárních a rostlinolékařských pravidel Společenství nezbytná přechodná opatření, přijme je Komise postupem projednávání ve výboru stanoveným příslušným právním předpisem. Tato opatření budou přijímána po dobu tří let ode dne přistoupení a jejich uplatňování se omezí na toto období.

ČÁST PÁTÁ

USTANOVENÍ K PROVEDENÍ TOHOTO AKTU

HLAVA I

USTAVENÍ ORGÁNŮ A SUBJEKTŮ

Článek 43

Evropský parlament provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

Článek 44

Rada provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

Článek 45

1. Každý stát, který přistoupí k Unii, má právo, aby jeden jeho státní příslušník byl členem Komise.

2. Odchylně od čl. 213 odst. 1 druhého pododstavce, čl. 214 odst. 1 prvního pododstavce, čl. 214 odst. 2 Smlouvy o ES a čl. 126 prvního pododstavce Smlouvy o Euratomu:

a) bude ode dne přistoupení jeden státní příslušník každého nového členského státu jmenován členem Komise. Noví členové Komise budou jmenováni Radou po vzájemné dohodě s předsedou Komise kvalifikovanou většinou,

b) funkční období členů Komise jmenovaných podle písmene a) a členů, kteří byli jmenováni ode dne 23. ledna 2000, končí dnem 31. října 2004,

c) se nová Komise složená z jednoho státního příslušníka z každého členského státu ujme funkce dnem 1. listopadu 2004; funkční období členů této nové Komise končí dnem 31. října 2009,

d) se den 1. ledna 2005 v čl. 4 odst. 1 Protokolu o rozšíření Evropské unie, který je připojen ke Smlouvě o EU a smlouvám o založení Evropských společenství, nahrazuje dnem 1. listopadu 2004.

3. Komise provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

Článek 46

1. Soudní dvůr se doplní jmenováním deseti nových soudců; stejně se doplní jmenováním deseti nových soudců Soud prvního stupně.

2. a) Funkční období pěti soudců Soudního dvora jmenovaných podle odstavce 1 končí dnem 6. října 2006. Tito soudci budou vybráni losem. Funkční období ostatních soudců končí dnem 6. října 2009.

b) Funkční období pěti soudců Soudu prvního stupně jmenovaných podle odstavce 1 končí dnem 31. srpna 2004. Tito soudci budou vybráni losem. Funkční období ostatních soudců končí dnem 31. srpna 2007.

3. a) Soudní dvůr provede ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

b) Soud prvního stupně provede po dohodě se Soudním dvorem ve svém jednacím řádu úpravy nezbytné v důsledku přistoupení.

c) Takto upravené jednací řády podléhají schválení Radou kvalifikovanou většinou.

4. Při rozhodování o věcech projednávaných Soudy ke dni přistoupení, jejichž ústní část řízení byla zahájena před tímto dnem, zasedá plénum a senáty Soudního dvora ve stejném složení jako před přistoupením, přičemž se použije jednací řád ve znění platném ke dni předcházejícímu dni přistoupení.

Článek 47

Účetní dvůr se doplní jmenováním deseti dalších členů na funkční období šesti let.

Článek 48

Hospodářský a sociální výbor se doplní jmenováním 95 členů, kteří zastupují různé skupiny hospodářského a sociálního života organizované občanské společnosti v nových členských státech. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek 49

Výbor regionů se doplní jmenováním 95 členů, kteří zastupují regionální a místní orgány v nových členských státech a kteří byli zvoleni do regionálních nebo místních orgánů nebo jsou volenému orgánu politicky odpovědni. Funkční období takto jmenovaných členů končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

Článek 50

1. Funkční období stávajících členů Výboru pro vědu a techniku podle čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu končí dnem vstupu tohoto aktu v platnost.

2. Bezprostředně po přistoupení jmenuje Rada nové členy Výboru pro vědu a techniku postupem stanoveným v čl. 134 odst. 2 Smlouvy o Euratomu.

Článek 51

Úpravy statutů a jednacích řádů výborů zřízených původními smlouvami, jež se stávají v důsledku přistoupení nezbytnými, se provedou co nejdříve po přistoupení.

Článek 52

1. Funkční období nových členů výborů, skupin a jiných subjektů vytvořených smlouvami a legislativními orgány a uvedených v příloze XVI končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

2. Funkční období nových členů výborů a skupin vytvořených Komisí a uvedených v příloze XVII končí současně s funkčním obdobím členů, kteří zastávají funkci v okamžiku přistoupení.

3. Výbory uvedené v příloze XVIII se bezprostředně po přistoupení nově obsazují v plném rozsahu.

HLAVA II

POUŽITELNOST AKTŮ ORGÁNŮ

Článek 53

Směrnice a rozhodnutí ve smyslu článku 249 Smlouvy o ES a článku 161 Smlouvy o Euratomu se ode dne přistoupení považují za určené novým členským státům, pokud byly tyto směrnice a rozhodnutí určeny všem stávajícím členským státům. Tyto směrnice a rozhodnutí, s výjimkou směrnic a rozhodnutí vstupujících v platnost podle čl. 254 odst. 1 a čl. 254 odst. 2 Smlouvy o ES, se považují za oznámené novým členským státům v okamžiku přistoupení.

Článek 54

Nové členské státy uvedou v účinek opatření nezbytná k tomu, aby bylo ode dne přistoupení dosaženo souladu se směrnicemi a rozhodnutími ve smyslu článku 249 Smlouvy o ES a článku 161 Smlouvy o Euratomu, není-li v seznamu v přílohách uvedených v článku 24 nebo v jiných ustanoveních tohoto aktu nebo jeho přílohách určena jiná lhůta.

Článek 55

Na základě řádně odůvodněné žádosti některého nového členského státu může Rada na návrh Komise jednomyslně přijmout před 1. květnem 2004 opatření spočívající v dočasné odchylce od aktů orgánů, které byly přijaty mezi 1. listopadem 2002 a dnem podpisu smlouvy o přistoupení.

Článek 56

Pokud není stanoveno jinak, přijme Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou opatření nezbytná k provedení ustanovení obsažených v přílohách II, III a IV uvedených v článcích 20, 21 a 22 tohoto aktu.

Článek 57

1. Jestliže akty orgánů přijaté před přistoupením vyžadují v důsledku přistoupení úpravy a jestliže tyto nezbytné úpravy nejsou stanoveny tímto aktem ani jeho přílohami, provedou se tyto úpravy postupem podle odstavce 2. Tyto úpravy vstoupí v platnost dnem přistoupení.

2. Příslušné úpravy provede za tímto účelem buď Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou, nebo je provede Komise, podle toho, který orgán původní akty přijal.

Článek 58

Znění aktů přijatých orgány a Evropskou centrální bankou před přistoupením, jež byla vypracována Radou nebo Komisí nebo Evropskou centrální bankou v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském, jsou ode dne přistoupení platná za stejných podmínek jako znění vypracovaná ve stávajících jedenácti jazycích. Zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie, pokud byla takto zveřejněna znění ve stávajících jazycích.

Článek 59

Nové členské státy sdělí Komisi do tří měsíců od přistoupení, podle článku 33 Smlouvy o Euratomu, znění právních a správních předpisů, které mají na jejich území zajistit ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků proti nebezpečí ionizujícího záření.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 60

Přílohy I až XVIII, jejich dodatky a protokoly č. 1 až 10, které jsou připojeny k tomuto aktu, jsou jeho nedílnou součástí.

Článek 61

Vláda Italské republiky předá vládám nových členských států ověřený opis Smlouvy o Evropské unii, Smlouvy o založení Evropského společenství, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii a smluv, které je pozměnily nebo doplnily, včetně Smlouvy o přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii, Smlouvy o přistoupení Řecké republiky k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii, Smlouvy o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropskému hospodářskému společenství a Evropskému společenství pro atomovou energii a Smlouvy o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království k Evropské unii v jazyce anglickém, dánském, finském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém, španělském a švédském.

Znění těchto smluv vypracovaná v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském se připojují k tomuto aktu. Tato znění mají stejnou platnost jako znění smluv uvedená v prvním pododstavci vypracovaná ve stávajících jazycích.

Článek 62

Ověřený opis mezinárodních dohod uložených v archivu generálního sekretariátu Rady Evropské unie předá vládám nových členských států generální tajemník.

[1] Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.

[2] Úř. věst. L 1, 3.1.1994, s. 3.

[3] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.

[4] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 42.

[5] Nařízení (EHS) č. 3906/89 (Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11), ve znění pozdějších předpisů.

[6] Nařízení (ES) č. 2760/98 (Úř. věst. L 345, 19.12.1998, s. 49), ve znění pozdějších předpisů.

[7] Nařízení (ES) č. 555/2000 (Úř. věst. L 68, 16.3.2000, s. 3), ve znění pozdějších předpisů.

[8] Nařízení (ES) č. 1267/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73), ve znění pozdějších předpisů.

[9] Nařízení (ES) č. 1268/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87).

[10] Interinstitucionální dohoda ze dne 6. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a o zdokonalení rozpočtového procesu (Úř. věst. C 172, 18.6.1999, s. 1).

[11] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 103.

[12] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

[13] Nařízení (EHS) č. 3906/89 (Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11), ve znění pozdějších předpisů.

[14] Nařízení (ES) č. 2760/98 (Úř. věst. L 345, 19.12.1998, s. 49), ve znění pozdějších předpisů.

[15] Nařízení (ES) č. 555/2000 (Úř. věst. L 68, 16.3.2000, s. 3), ve znění pozdějších předpisů.

[16] Úř. věst. L 232, 2.9.1999, s. 34.

[17] Jak je stanoveno v pokynech Phare (SEC (1999) 1596, aktualizováno C 3303/2 dne 6.9.2002).

[18] Nařízení (ES) č. 1267/1999 (Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 73), ve znění pozdějších předpisů.

[19] Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 2265/2002 (Úř. věst. L 347, 20.12.2002, s. 1).

[20] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1447/2001 (Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 1).

[21] Úř. věst. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2500/2001 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1).

[22] Nařízení (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1).

[23] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazné a použitelné v nových členských státech od přistoupení (uvedený v článku 3 aktu o přistoupení)

1. Dohoda mezi vládami států Hospodářské unie Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích ze dne 14. června 1985 [1].

2. Tato ustanovení úmluvy podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 [2] k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, jejího závěrečného aktu a společných prohlášení, ve znění některých aktů uvedených níže v odstavci 7:

Článek 1, pokud se týká ustanovení tohoto odstavce; články 3 až 7, kromě čl. 5 bodu 1 písm. d); článek 13; články 26 a 27; článek 39; články 44 až 59; články 61 až 63; články 65 až 69; články 71 až 73; články 75 a 76; článek 82; článek 91; články 126 až 130, pokud se týkají ustanovení tohoto odstavce, a článek 136; společná prohlášení 1 a 3 závěrečného aktu.

3. Tato ustanovení dohod o přistoupení k úmluvě podepsané v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, jejich závěrečných aktů a souvisejících prohlášení, ve znění některých aktů uvedených níže v odstavci 7:

a) dohoda podepsaná dne 27. listopadu 1990 o přistoupení Italské republiky:

- článek 4,

- společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

b) dohoda podepsaná dne 25. června 1991 o přistoupení Španělského království:

- článek 4,

- společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu,

- prohlášení 2 v části III závěrečného aktu;

c) dohoda podepsaná dne 25. června 1991 o přistoupení Portugalské republiky:

- články 4, 5 a 6,

- společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

d) dohoda podepsaná dne 6. listopadu 1992 o přistoupení Řecké republiky:

- články 3, 4 a 5,

- společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu,

- prohlášení 2 v části III závěrečného aktu;

e) dohoda podepsaná dne 28. dubna 1995 o přistoupení Rakouské republiky:

- článek 4,

- společné prohlášení 1 v části II závěrečného aktu;

f) dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Dánského království:

- článek 4, čl. 5 odst. 2 a článek 6,

- společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu;

g) dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Finské republiky:

- články 4 a 5,

- společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu,

- prohlášení vlády Finské republiky k Ålandským ostrovům v části III závěrečného aktu;

h) dohoda podepsaná dne 19. prosince 1996 o přistoupení Švédského království:

- články 4 a 5,

- společná prohlášení 1 a 3 v části II závěrečného aktu.

4. Tato rozhodnutí výkonného výboru zřízeného úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, ve znění některých aktů uvedených níže v odstavci 7:

SCH/Com-ex (93) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o prohlášeních ministrů a státních tajemníků

SCH/Com-ex (93) 14 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o zlepšení praktické soudní spolupráce při boji proti nedovolenému obchodu s omamnými látkami

SCH/Com-ex (93) 22 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 14. prosince 1993 o důvěrné povaze některých dokumentů

SCH/Com-ex (94) 16 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. listopadu 1994 o pořizování společných vstupních a výjezdních razítek

SCH/Com-ex (94) 28 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o osvědčení pro převážení omamných a psychotropních látek podle článku 75

SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 22. prosince 1994 o uvedení v platnost prováděcí úmluvy k Schengenské dohodě ze dne 19. června 1990

SCH/Com-ex (95) 21 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 20. prosince 1995 o rychlé výměně statistických informací a konkrétních údajů o případných obtížích na vnějších hranicích mezi státy Schengenu

SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 21. dubna 1998 o zprávě o činnosti "task force", pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (98) 17 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 23. června 1998 o důvěrné povaze některých dokumentů

SCH/Com-ex (98) 26 def. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998, kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu

SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998 o předání Společné příručky státům ucházejícím se o vstup do EU

SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 27. října 1998 o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o přeshraniční policejní spolupráci při předcházení a odhalování trestné činnosti

SCH/Com-ex (98) 52 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o Příručce přeshraniční policejní spolupráce, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2

SCH/Com-ex (98) 57 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o zavedení jednotného formuláře, kterým se prokazuje pozvání, závazek poskytnutí podpory nebo potvrzení o ubytování

SCH/Com-ex (98) 59 rev. Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. prosince 1998 o koordinovaném nasazení poradců pro doklady

SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Rozhodnutí Výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o drogové situaci

SCH/Com-ex (99) 6 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o schengenském acquis v oblasti telekomunikací

SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o styčných úřednících

SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů

SCH/Com-ex (99) 10 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o nedovoleném obchodu se střelnými zbraněmi

SCH/Com-ex (99) 13 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o konečném znění Společné příručky a Společné konzulární instrukce:

- přílohy 1-3, 7, 8 a 15 Společné konzulární instrukce

- Společná příručka, pokud se týká ustanovení uvedených výše v odstavci 2, včetně příloh 1, 5, 5A, 6, 10, 13

SCH/Com-ex (99) 18 Rozhodnutí výkonného výboru ze dne 28. dubna 1999 o zlepšení policejní spolupráce při předcházení trestným činům a při jejich odhalování

5. Tato prohlášení výkonného výboru zřízeného úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených v odstavci 2:

SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne 26. června 1996 o vydávání osob

SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Prohlášení výkonného výboru ze dne 9. února 1998 o únosech nezletilých osob.

6. Tato rozhodnutí ústřední skupiny zřízené úmluvou podepsanou v Schengenu dne 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pokud se týkají ustanovení uvedených v odstavci 2:

SCH/C (98) 117 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 27. října 1998 o přijetí opatření k boji proti nedovolenému přistěhovalectví

SCH/C (99) 25 Rozhodnutí ústřední skupiny ze dne 22. března 1999 o obecných zásadách odměňování informátorů a agentů.

7. Tyto akty navazující na schengenské acquis nebo jinak se jej týkající:

Nařízení Rady (ES) č. 1683/95 ze dne 29. května 1995, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 164, 14.7.1995, s. 1)

Rozhodnutí Rady 1999/307/ES ze dne 1. května 1999 o podrobnostech začlenění schengenského sekretariátu do generálního sekretariátu Rady (Úř. věst. L 119, 7.5.1999, s. 49)

Rozhodnutí Rady 1999/435/ES ze dne 20. května 1999 o definici schengenského acquis za účelem určení právního základu všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 1)

Rozhodnutí Rady 1999/436/ES ze dne 20. května 1999, kterým se určuje právní základ všech ustanovení nebo rozhodnutí, jež tvoří schengenské acquis, v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o založení Evropského společenství a Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 17)

Rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování dohody uzavřené mezi Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis (Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31)

Rozhodnutí Rady 1999/848/ES ze dne 13. prosince 1999 o uplatňování schengenského acquis v Řecku v plném rozsahu (Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 58)

Rozhodnutí Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43)

Rozhodnutí Rady 2000/586/SVV ze dne 28. září 2000 o postupu, kterým se mění čl. 40 odst. 4 a 5, čl. 41 odst. 7 a čl. 65 odst. 2 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích (Úř. věst. L 248, 3.10.2000, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2000/751/ES ze dne 30. listopadu 2000 o odtajnění některých částí Společné příručky, kterou přijal výkonný výbor zřízený prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 (Úř. věst. L 303, 2.12.2000, s. 29)

Rozhodnutí Rady 2000/777/ES ze dne 1. prosince 2000 o uplatňování schengenského acquis v Dánsku, Finsku a Švédsku, jakož i na Islandu a v Norsku (Úř. věst. L 309, 9.10.2000, s. 24)

Nařízení Rady (ES) č. 539/2001 ze dne 15. března 2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 789/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se posuzování žádostí o udělení víza (Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 2).

Nařízení Rady (ES) č. 790/2001 ze dne 24. dubna 2001, kterým se Radě vyhrazují prováděcí pravomoci v oblasti určitých podrobných předpisů a praktických postupů týkajících se hraničních kontrol a ostrahy hranic (Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 5)

Rozhodnutí Rady 2001/329/ES ze dne 24. dubna 2001 o aktualizaci části VI a příloh 3, 6, a 13 Společné konzulární instrukce, jakož i příloh 5a), 6a) a 8 Společné příručky (Úř. věst. L 116, 26.4.2001, s. 32), pokud se týká přílohy 3 Společné konzulární instrukce a přílohy 5a) Společné příručky

Směrnice Rady 2001/51/ES ze dne 28. června 2001, kterou se doplňuje článek 26 úmluvy k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 (Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 45)

Rozhodnutí Rady 2001/886/SVV ze dne 6. prosince 2001 o rozvoji druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II) (Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 2414/2001 ze dne 7. prosince 2001, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 1)

Nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 ze dne 6. prosince 2001 o rozvoji druhé generace Schengenského informačního systému (SIS II) (Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 4)

Nařízení Rady (ES) č. 333/2002 ze dne 18. února 2002 o jednotném vzoru formulářů pro připojení víza uděleného členskými státy držitelům cestovních dokladů, které nejsou uznávány členským státem, který formulář vydal (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 4)

Nařízení Rady (ES) č. 334/2002 ze dne 18. února 2002, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, kterým se stanoví jednotný vzor víz (Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 7)

Rozhodnutí Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska účastnit se některých ustanovení schengenského acquis (Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20)

Rozhodnutí Rady 2002/352/ES ze dne 25. dubna 2002 o revizi Společné příručky (Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 47)

Rozhodnutí Rady 2002/353/ES ze dne 25. dubna 2002 o odtajnění části II Společné příručky, kterou přijal výkonný výbor zřízený prováděcí úmluvou k Schengenské dohodě ze dne 14. června 1985 (Úř. věst. L 123, 9.5.2002, s. 49)

Nařízení Rady (ES) č. 1030/2002 ze dne 13. června 2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí (Úř. věst. L 157, 15.6.2002, s. 1)

Rozhodnutí Rady 2002/587/ES ze dne 12. července 2002 o revizi Společné příručky (Úř. věst. L 187, 16.7.2002, s. 50)

Rámcové rozhodnutí Rady 2002/946/SVV ze dne 28. listopadu 2002 o posílení trestního rámce pro potírání podpory nedovoleného vstupu, tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 1)

Směrnice Rady 2002/90/ES ze dne 28. listopadu 2002, kterou se stanoví definice podpory nedovoleného vstupu, tranzitu a pobytu (Úř. věst. L 328, 5.12.2002, s. 17)

[1] Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 13.

[2] Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II.

Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

1. VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

A. MOTOROVÁ VOZIDLA

1. 31970 L 0156: Směrnice Rady 70/156/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31978 L 0315: směrnice Rady 78/315/EHS ze dne 21.12.1977 (Úř. věst. L 81, 28.3.1978, s. 1),

- 31978 L 0547: směrnice Rady 78/547/EHS ze dne 12.6.1978 (Úř. věst. L 168, 26.6.1978, s. 39),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31980 L 1267: směrnice Rady 80/1267/EHS ze dne 16.12.1980 (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 34),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0358: směrnice Rady 87/358/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 51),

- 31987 L 0403: směrnice Rady 87/403/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 44),

- 31992 L 0053: směrnice Rady 92/53/EHS ze dne 18.6.1992 (Úř. věst. L 225, 10.8.1992, s. 1),

- 31993 L 0081: směrnice Komise 93/81/EHS ze dne 29.9.1993 (Úř. věst. L 264, 23.10.1993, s. 49),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31995 L 0054: směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31.10.1995 (Úř. věst. L 266, 8.11.1995, s. 1),

- 31996 L 0027: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/27/ES ze dne 20.5.1996 (Úř. věst. L 169, 8.7.1996, s. 1),

- 31996 L 0079: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/79/ES ze dne 16.12.1996 (Úř. věst. L 18, 21.1.1997, s. 7),

- 31997 L 0027: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/27/ES ze dne 22.7.1997 (Úř. věst. L 233, 25.8.1997, s. 1),

- 31998 L 0014: směrnice Komise 98/14/ES ze dne 6.2.1998 (Úř. věst. L 91, 25.3.1998, s. 1),

- 31998 L 0091: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/91/ES ze dne 14.12.1998 (Úř. věst. L 11, 16.1.1999, s. 25),

- 32000 L 0040: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/40/ES ze dne 26.6.2000 (Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 9),

- 32001 L 0056: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27.9.2001 (Úř. věst. L 292, 9.11.2001, s. 21),

- 32001 L 0085: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/85/ES ze dne 20.11.2001 (Úř. věst. L 42, 13.2.2002, s. 1),

- 32001 L 0092: směrnice Komise 2001/92/ES ze dne 30.10.2001 (Úř. věst. L 291, 8.11.2001, s. 24),

- 32001 L 0116: směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20.12.2001 (Úř. věst. L 18, 21.1.2002, s. 1).

a) V příloze VII se seznam v oddílu 1 nahrazuje tímto:

"1 pro Německo;

2 pro Francii;

3 pro Itálii;

4 pro Nizozemsko;

5 pro Švédsko;

6 pro Belgii;

7 pro Maďarsko;

8 pro Českou republiku;

9 pro Španělsko;

11 pro Spojené království;

12 pro Rakousko;

13 pro Lucembursko;

17 pro Finsko;

18 pro Dánsko;

20 pro Polsko;

21 pro Portugalsko;

23 pro Řecko;

24 pro Irsko;

26 pro Slovinsko;

27 pro Slovensko;

29 pro Estonsko;

32 pro Lotyšsko;

36 pro Litvu;

CY pro Kypr;

MT pro Maltu"

.

b) V příloze IX se bod 47 na druhé straně části I i II nahrazuje tímto:

"47. Výkon pro účely zdanění nebo národní kódové číslo (čísla), pokud existuje:

+++++ TIFF +++++

"

.

2. 31970 L 0157: Směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 16), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31973 L 0350: směrnice Komise 73/350/EHS ze dne 7.11.1973 (Úř. věst. L 321, 22.11.1973, s. 33),

- 31977 L 0212: směrnice Rady 77/212/EHS ze dne 8.3.1977 (Úř. věst. L 66, 12.3.1977, s. 33),

- 31981 L 0334: směrnice Komise 81/334/EHS ze dne 13.4.1981 (Úř. věst. L 131, 18.5.1981, s. 6),

- 31984 L 0372: směrnice Komise 84/372/EHS ze dne 3.7.1984 (Úř. věst. L 196, 26.7.1984, s. 47),

- 31984 L 0424: směrnice Rady 84/424/EHS ze dne 3.9.1984 (Úř. věst. L 238, 6.9.1984, s. 31),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31992 L 0097: směrnice Rady 92/97/EHS ze dne 10.11.1992 (Úř. věst. L 371, 19.12.1992, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0020: směrnice Komise 96/20/ES ze dne 27.3.1996 (Úř. věst. L 92, 13.4.1996, s. 23),

- 31999 L 0101: směrnice Komise 1999/101/ES ze dne 15.12.1999 (Úř. věst. L 334, 28.12.1999, s. 41).

V příloze II se v bodu 4.2 doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

3. 31970 L 0220: Směrnice Rady 70/220/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší emisemi z motorových vozidel (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 1), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31974 L 0290: směrnice Rady 74/290/EHS ze dne 28.5.1974 (Úř. věst. L 159, 15.6.1974, s. 61),

- 31977 L 0102: směrnice Komise 77/102/EHS ze dne 30.11.1976 (Úř. věst. L 32, 3.2.1977, s. 32),

- 31978 L 0665: směrnice Komise 78/665/EHS ze dne 14.7.1978 (Úř. věst. L 223, 14.8.1978, s. 48),

- 31983 L 0351: směrnice Rady 83/351/EHS ze dne 16.6.1983 (Úř. věst. L 197, 20.7.1983, s. 1),

- 31988 L 0076: směrnice Rady 88/76/EHS ze dne 3.12.1987 (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 1),

- 31988 L 0436: směrnice Rady 88/436/EHS ze dne 16.6.1988 (Úř. věst. L 214, 6.8.1988, s. 1),

- 31989 L 0458: směrnice Rady 89/458/EHS ze dne 18.7.1989 (Úř. věst. L 226, 3.8.1989, s. 1),

- 31989 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17.7.1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43),

- 31991 L 0441: směrnice Rady 91/441/EHS ze dne 26.6.1991 (Úř. věst. L 242, 30.8.1991, s. 1),

- 31993 L 0059: směrnice Rady 93/59/EHS ze dne 28.6.1993 (Úř. věst. L 186, 28.7.1993, s. 21),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31994 L 0012: směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/12/ES ze dne 23.3.1994 (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 42),

- 31996 L 0044: směrnice Komise 96/44/ES ze dne 1.7.1996 (Úř. věst. L 210, 20.8.1996, s. 25),

- 31996 L 0069: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/69/ES ze dne 8.10.1996 (Úř. věst. L 282, 1.11.1996, s. 64),

- 31998 L 0069: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/69/ES ze dne 13.10.1998 (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 1),

- 31998 L 0077: směrnice Komise 98/77/ES ze dne 2.10.1998 (Úř. věst. L 286, 23.10.1998, s. 34),

- 31999 L 0102: směrnice Komise 1999/102/ES ze dne 15.12.1999 (Úř. věst. L 334, 28.12.1999, s. 43),

- 32001 L 0001: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/1/ES ze dne 22.1.2001 (Úř. věst. L 35, 6.2.2001, s. 34),

- 32001 L 0100: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/100/ES ze dne 7.12.2001 (Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 32),

- 32002 L 0080: směrnice Komise 2002/80/ES ze dne 3.10.2002 (Úř. věst. L 291, 28.10.2002, s. 20).

V příloze XIII se v sloupci v bodu 5.2 doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

4. 31970 L 0221: Směrnice Rady 70/221/EHS ze dne 20. března 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se nádrží na kapalná paliva a ochrany proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 76, 6.4.1970, s. 23), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31979 L 0490: směrnice Komise 79/490/EHS ze dne 18.4.1979 (Úř. věst. L 128, 26.5.1979, s. 22),

- 31997 L 0019: směrnice Komise 97/19/ES ze dne 18.4.1997 (Úř. věst. L 125, 16.5.1997, s. 1),

- 32000 L 0008: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/8/ES ze dne 20.3.2000 (Úř. věst. L 106, 3.5.2000, s. 7).

V příloze II se v sloupci v bodu 6.2 doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

5. 31970 L 0388: Směrnice Rady 70/388/EHS ze dne 27. července 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zvukových výstražných zařízení motorových vozidel (Úř. věst. L 176, 10.8.1970, s. 12), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V příloze I se v bodu 1.4.1 do textu v závorkách doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

6. 31971 L 0127: Směrnice Rady 71/127/EHS ze dne 1. března 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek motorových vozidel (Úř. věst. L 68, 22.3.1971, s. 1), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31979 L 0795: směrnice Komise 79/795/EHS ze dne 20.7.1979 (Úř. věst. L 239, 22.9.1979, s. 1),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31985 L 0205: směrnice Komise 85/205/EHS ze dne 18.2.1985 (Úř. věst. L 90, 29.3.1985, s. 1),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0562: směrnice Komise 86/562/EHS ze dne 6.11.1986 (Úř. věst. L 327, 22.11.1986, s. 49),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0321: směrnice Komise 88/321/EHS ze dne 16.5.1988 (Úř. věst. L 147, 14.6.1988, s. 77),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V dodatku 2 k příloze II se v bodu 4.2 doplňují do výčtu rozlišovacích značek/písmen nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

7. 31971 L 0320: Směrnice Rady 71/320/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 37), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31974 L 0132: směrnice Komise 74/132/EHS ze dne 11.12.1974 (Úř. věst. L 74, 19.3.1974, s. 7),

- 31975 L 0524: směrnice Komise 75/524/EHS ze dne 25.7.1975 (Úř. věst. L 236, 8.9.1975, s. 3),

- 31979 L 0489: směrnice Komise 79/489/EHS ze dne 18.4.1979 (Úř. věst. L 128, 26.5.1979, s. 12),

- 31985 L 0647: směrnice Komise 85/647/EHS ze dne 23.12.1985 (Úř. věst. L 380, 31.12.1985, s. 1),

- 31988 L 0194: směrnice Komise 88/194/EHS ze dne 24.3.1988 (Úř. věst. L 92, 9.4.1988, s. 47),

- 31991 L 0422: směrnice Komise 91/422/EHS ze dne 15.7.1991 (Úř. věst. L 233, 22.8.1991, s. 21),

- 31998 L 0012: směrnice Komise 98/12/ES ze dne 27.1.1998 (Úř. věst. L 81, 18.3.1998, s. 1).

V příloze XV se v sloupci v bodu 4.4.2 doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

8. 31972 L 0245: Směrnice Rady 72/245/EHS ze dne 20. června 1972 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného zážehovými motory namontovanými do motorových vozidel (Úř. věst. L 152, 6.7.1972, s. 15), ve znění:

- 31989 L 0491: směrnice Komise 89/491/EHS ze dne 17.7.1989 (Úř. věst. L 238, 15.8.1989, s. 43),

- 31995 L 0054: směrnice Komise 95/54/ES ze dne 31.10.1995 (Úř. věst. L 266, 8.11.1995, s. 1).

V příloze I se v sloupci v bodu 5.2 doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

9. 31974 L 0061: Směrnice Rady 74/61/EHS ze dne 17. prosince 1973 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení bránících neoprávněnému použití motorových vozidel (Úř. věst. L 38, 11.2.1974, s. 22), ve znění:

- 31995 L 0056: směrnice Komise 95/56/ES, Euratom ze dne 8.11.1995 (Úř. věst. L 286, 29.11.1995, s. 1).

V příloze I se v sloupci v bodu 5.1.1 doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

10. 31974 L 0150: Směrnice Rady 74/150/EHS ze dne 4. března 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 84, 28.3.1974, s. 10), ve znění:

- 31979 L 0694: směrnice Rady 79/694/EHS ze dne 24.7.1979 (Úř. věst. L 205, 13.8.1979, s. 17),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31982 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17.12.1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31988 L 0297: směrnice Rady 88/297/EHS ze dne 3.5.1988 (Úř. věst. L 126, 20.5.1988, s. 52),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23.9.1997 (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0002: směrnice Komise 2000/2/ES ze dne 14.1.2000 (Úř. věst. L 21, 26.1.2000, s. 23),

- 32000 L 0025: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22.5.2000 (Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1),

- 32001 L 0003: směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8.1.2001 (Úř. věst. L 28, 30.1.2001, s. 1).

a) V čl. 2 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— "vnitrostátní schválení typu" v českém právu,

— "riiklik tüübikinnitus" v estonském právu,

— "Έγκριση Τύπου" v kyperském právu,

— "Tipa apstiprināšana" v lotyšském právu,

— "tipo patvirtinimas" v litevském právu,

— "típusjóváhagyás" v maďarském právu,

— "tip approvat" v maltézském právu,

— "homologacja typu pojazdu" v polském právu,

— "homologacija" v slovinském právu,

— "typové schválenie" v slovenském právu."

b) V seznamu v kapitole C části II dodatku 1 oddílu 1 přílohy II se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

c) V části 1 přílohy III se bod 16 nahrazuje tímto:

"16. VÝKON NEBO TŘÍDA(Y) PRO DAŇOVÉ ÚČELY

+++++ TIFF +++++

"

11. 31974 L 0408: Směrnice Rady 74/408/EHS ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (Úř. věst. L 221, 12.8.1974, s. 1), ve znění:

- 31981 L 0577: směrnice Rady 81/577/EHS ze dne 20.7.1981 (Úř. věst. L 209, 29.7.1981, s. 34),

- 31996 L 0037: směrnice Komise 96/37/ES ze dne 17.6.1996 (Úř. věst. L 186, 25.7.1996, s. 28).

V příloze I se v sloupci v bodu 6.2.1 doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko"."

12. 31974 L 0483: Směrnice Rady 74/483/EHS ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel (Úř. věst. L 266, 2.10.1974, s. 4), ve znění:

- 31979 L 0488: směrnice Rady 79/488/EHS ze dne 18.4.1979 (Úř. věst. L 128, 26.5.1979, s. 1),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V příloze I se v poznámce pod čarou k bodu 3.2.2.2 doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

13. 31975 L 0322: Směrnice Rady 75/322/EHS ze dne 20. května 1975 o potlačení vysokofrekvenčního rušení způsobovaného kolovými zemědělskými a lesnickými traktory (elektromagnetická kompatibilita) (Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 28), ve znění:

- 31982 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17.12.1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23.9.1997 (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0002: směrnice Komise 2000/2/ES ze dne 14.1.2000 (Úř. věst. L 21, 26.1.2000, s. 23),

- 32001 L 0003: směrnice Komise 2001/3/ES ze dne 8.1.2001 (Úř. věst. L 28, 30.1.2001, s. 1).

V bodu 5.2 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

14. 31976 L 0114: Směrnice Rady 76/114/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se povinných štítků a nápisů pro motorová vozidla a pro jejich přípojná vozidla a pro jejich umístění a způsob upevnění (Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 1), ve znění:

- 31978 L 0507: směrnice Komise 78/507/EHS ze dne 19.5.1978 (Úř. věst. L 155, 13.6.1978, s. 31),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V bodu 2.1.2 přílohy se do textu v závorkách doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

15. 31976 L 0757: Směrnice Rady 76/757/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se odrazek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 32), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0029: směrnice Komise 97/29/ES ze dne 11.6.1997 (Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 11).

V bodu 4.2.1 přílohy I se do textu doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

16. 31976 L 0758: Směrnice Rady 76/758/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňkových obrysových svítilen, předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, denních svítilen a bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 54), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0516: směrnice Komise 89/516/EHS ze dne 1.8.1989 (Úř. věst. L 265, 12.9.1989, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0030: směrnice Komise 97/30/ES ze dne 11.6.1997 (Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 25).

V bodu 5.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

17. 31976 L 0759: Směrnice Rady 76/759/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 71), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0277: směrnice Komise 89/277/EHS ze dne 28.3.1989 (Úř. věst. L 109, 20.4.1989, s. 25),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0015: směrnice Komise 1999/15/ES ze dne 16.3.1999 (Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 14).

V příloze I se v bodu 4.2.1 doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

18. 31976 L 0760: Směrnice Rady 76/760/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se svítilen zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 85), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0031: směrnice Komise 97/31/ES ze dne 11.6.1997 (Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 49).

V bodu 4.2.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

19. 31976 L 0761: Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové a/nebo potkávací světlomety, a zdrojů světla (žárovek a jiných zdrojů) užitých ve schválených světlometech/svítilnách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 96), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0517: směrnice Komise 89/517/EHS ze dne 1.8.1989 (Úř. věst. L 265, 12.9.1989, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0017: směrnice Komise 1999/17/ES ze dne 18.3.1999 (Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 45).

Seznam v bodech 5.2.1 i 6.2.1 přílohy I se nahrazuje tímto:

"1 pro Německo

2 pro Francii

3 pro Itálii

4 pro Nizozemsko

5 pro Švédsko

6 pro Belgii

7 pro Maďarsko

8 pro Českou republiku

9 pro Španělsko

11 pro Spojené království

12 pro Rakousko

13 pro Lucembursko

17 pro Finsko

18 pro Dánsko

20 pro Polsko

21 pro Portugalsko

23 pro Řecko

24 pro Irsko

26 pro Slovinsko

27 pro Slovensko

29 pro Estonsko

32 pro Lotyšsko

36 pro Litvu

CY pro Kypr

MT pro Maltu"

.

20. 31976 L 0762: Směrnice Rady 76/762/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se předních mlhových světlometů motorových vozidel a žárovek pro tyto světlomety (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 122), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0018: směrnice Komise 1999/18/ES ze dne 18.3.1999 (Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 82).

V bodu 4.2.1 příloze I se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

21. 31977 L 0536: Směrnice Rady 77/536/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 1), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0680: směrnice Rady 89/680/EHS ze dne 21.12.1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 26),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0055: směrnice Komise 1999/55/ES ze dne 1.6.1999 (Úř. věst. L 146, 11.6.1999, s. 28).

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

22. 31977 L 0538: Směrnice Rady 77/538/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zadních mlhových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 60), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31989 L 0518: směrnice Komise 89/518/EHS ze dne 1.8.1989 (Úř. věst. L 265, 12.9.1989, s. 24),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0014: směrnice Komise 1999/14/ES ze dne 16.3.1999 (Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 1).

V bodu 4.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

23. 31977 L 0539: Směrnice Rady 77/539/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 72), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0032: směrnice Komise 97/32/ES ze dne 11.6.1997 (Úř. věst. L 171, 30.6.1997, s. 63).

V bodu 4.2.1 přílohy I doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

24. 31977 L 0540: Směrnice Rady 77/540/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se parkovacích svítilen motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 83), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0016: směrnice Komise 1999/16/ES ze dne 16.3.1999 (Úř. věst. L 97, 12.4.1999, s. 33).

V bodu 4.2.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

25. 31977 L 0541: Směrnice Rady 77/541/EHS ze dne 28. června 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnostních pásů a zádržných systémů motorových vozidel (Úř. věst. L 220, 29.8.1977, s. 95), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 0576: směrnice Rady 81/576/EHS ze dne 20.7.1981 (Úř. věst. L 209, 29.7.1981, s. 32),

- 31982 L 0319: směrnice Komise 82/319/EHS ze dne 2.4.1982 (Úř. věst. L 139, 19.5.1982, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31990 L 0628: směrnice Komise 90/628/EHS ze dne 30.10.1990 (Úř. věst. L 341, 6.12.1990, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0036: směrnice Komise 96/36/ES ze dne 17.6.1996 (Úř. věst. L 178, 17.7.1996, s. 15),

- 32000 L 0003: směrnice Komise 2000/3/ES ze dne 22. února 2000 (Úř. věst. L 53, 25.2.2000, s. 1).

V bodu 1.1.1 přílohy III se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

26. 31978 L 0318: Směrnice Rady 78/318/EHS ze dne 21. prosince 1977 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů stírání a ostřikování čelních skel motorových vozidel (Úř. věst. L 81, 28.3.1978, s. 49), ve znění:

- 31994 L 0068: směrnice Komise 94/68/ES ze dne 16.12.1994 (Úř. věst. L 354, 31.12.1994, s. 1).

V sloupci v bodu 7.2 přílohy I doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

27. 31978 L 0764: Směrnice Rady 78/764/EHS ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Úř. věst. L 255, 18.9.1978, s. 1), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31982 L 0890: směrnice Rady 82/890/EHS ze dne 17.12.1982 (Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 45),

- 31983 L 0190: směrnice Komise 83/190/EHS ze dne 28.3.1983 (Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 13),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0465: směrnice Komise 88/465/EHS ze dne 30.6.1988 (Úř. věst. L 228, 17.8.1988, s. 31),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23.9.1997 (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 31999 L 0057: směrnice Komise 1999/57/ES ze dne 17.6.1996 (Úř. věst. L 148, 15.6.1999, s. 35).

V bodu 3.5.2.1 přílohy II doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

28. 31978 L 0932: Směrnice Rady 78/932/EHS ze dne 16. října 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opěrek hlavy na sedadlech motorových vozidel (Úř. věst. L 325, 20.11.1978, s. 1), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V bodu 1.1.1 přílohy VI doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

29. 31979 L 0622: Směrnice Rady 79/622/EHS ze dne 25. června 1979 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochranných konstrukcí chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Úř. věst. L 179, 17.7.1979, s. 1), ve znění:

- 31982 L 0953: směrnice Komise 82/953/EHS ze dne 15.12.1982 (Úř. věst. L 386, 31.12.1982, s. 31),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0413: směrnice Komise 88/413/EHS ze dne 22.6.1988 (Úř. věst. L 200, 26.7.1988, s. 32),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31999 L 0040: směrnice Komise 1999/40/ES ze dne 6.5.1999 (Úř. věst. L 124, 18.5.1999, s. 11).

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

30. 31986 L 0298: Směrnice Rady 86/298/EHS ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 186, 8.7.1986, s. 26), ve znění:

- 31989 L 0682: směrnice Rady 89/682/EHS ze dne 21.12.1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 29),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32000 L 0019: směrnice Komise 2000/19/ES ze dne 13.4.2000 (Úř. věst. L 94, 14.4.2000, s. 31).

V příloze VI se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

31. 31987 L 0402: Směrnice Rady 87/402/EHS ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 26), ve znění:

- 31989 L 0681: směrnice Rady 89/681/EHS ze dne 21.12.1989 (Úř. věst. L 398, 30.12.1989, s. 27),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32000 L 0022: směrnice Komise 2000/22/ES ze dne 28.4.2000 (Úř. věst. L 107, 4.5.2000, s. 26).

V příloze VII se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

32. 31988 L 0077: Směrnice Rady 88/77/EHS ze dne 3. prosince 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek ze vznětových motorů vozidel (Úř. věst. L 36, 9.2.1988, s. 33), ve znění:

- 31991 L 0542: směrnice Rady 91/542/EHS ze dne 1.10.1991 (Úř. věst. L 295, 25.10.1991, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0001: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/1/ES ze dne 22.1.1996 (Úř. věst. L 40, 17.2.1996, s. 1),

- 31999 L 0096: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/96/ES ze dne 13.12.1999 (Úř. věst. L 44, 16.2.2000, s. 1),

- 32001 L 0027: směrnice Komise 2001/27/ES ze dne 10.4.2001 (Úř. věst. L 107, 18.4.2001, s. 10).

V příloze I se v poznámce pod čarou k bodu 5.1.3 doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

33. 31989 L 0173: Směrnice Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se určitých konstrukčních částí a vlastností kolových zemědělských a lesnických traktorů (Úř. věst. L 67, 10.3.1989, s. 1), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0054: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/54/ES ze dne 23.9.1997 (Úř. věst. L 277, 10.10.1997, s. 24),

- 32000 L 0001: směrnice Komise 2000/1/ES ze dne 14.1.2000 (Úř. věst. L 21, 26.1.2000, s. 16).

a) V příloze III A se v poznámce pod čarou 1 k bodu 5.4.1 doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

b) V první odrážce dodatku 4 k příloze IV se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

c) V bodu 2.1.3 třetím pododstavci přílohy V se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

.

34. 31991 L 0226: Směrnice Rady 91/226/EHS ze dne 27. března 1991 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se systémů proti rozstřiku u určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 103, 23.4.1991, s. 5), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V bodu 3.4.1 přílohy II se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

35. 31994 L 0020: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/20/ES ze dne 30. května 1994 o mechanických spojovacích zařízeních motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a jejich připevnění na tato vozidla (Úř. věst. L 195, 29.7.1994, s. 1).

V bodu 3.3.4 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

"8 pro Českou republiku, 29 pro Estonsko, CY pro Kypr, 32 pro Lotyšsko, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, MT pro Maltu, 20 pro Polsko, 26 pro Slovinsko, 27 pro Slovensko"

36. 31995 L 0028: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES ze dne 24. října 1995 o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel (Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 1).

V bodu 6.1.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

37. 32000 L 0025: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS (Úř. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1).

V dodatku 4 bodu 1 oddílu 1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

38. 32000 L 0040: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/40/ES ze dne 26. června 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se ochrany proti podjetí zepředu u motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Úř. věst. L 203, 10.8.2000, s. 9).

V sloupci v bodu 3.2 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

39. 32001 L 0056: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, o změně směrnice Rady 70/156/EHS a o zrušení směrnice Rady 78/548/EHS (Úř. věst. L 292, 9.11.2001, s. 21).

V dodatku 5 bodu 1.1.1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

40. 32002 L 0024: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a o zrušení směrnice Rady 92/61/EHS (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 124, 9.5.2002, s. 1).

a) V příloze IV se bod 47 na druhé straně vzoru v části A nahrazuje tímto:

"47. Výkon pro účely zdanění nebo národní kódové číslo (čísla), pokud existuje:

+++++ TIFF +++++

"

.

b) V části A bodu 1 přílohy V se popis za slovy "Část 1:" nahrazuje tímto:

"malé písmeno "e" a rozlišovací kódy (čísla) členských států vydávajících schvalování typu:

1 pro Německo;

2 pro Francii;

3 pro Itálii;

4 pro Nizozemsko;

5 pro Švédsko;

6 pro Belgii;

7 pro Maďarsko;

8 pro Českou republiku;

9 pro Španělsko;

11 pro Spojené království;

12 pro Rakousko;

13 pro Lucembursko;

17 pro Finsko;

18 pro Dánsko;

20 pro Polsko;

21 pro Portugalsko;

23 pro Řecko;

24 pro Irsko;

26 pro Slovinsko;

27 pro Slovensko;

29 pro Estonsko;

32 pro Lotyšsko;

36 pro Litvu;

CY pro Kypr;

MT pro Maltu."

c) V části B přílohy V se do seznamu v bodu 1.1 doplňují nové položky, které znějí:

""8 pro Českou republiku", "29 pro Estonsko", "CY pro Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 pro Litvu", "7 pro Maďarsko", "MT pro Maltu", "20 pro Polsko", "26 pro Slovinsko", "27 pro Slovensko""

.

B. HNOJIVA

31976 L 0116: Směrnice Rady 76/116/EHS ze dne 18. prosince 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hnojiv (Úř. věst. L 24, 30.1.1976, s. 21), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31988 L 0183: směrnice Rady 88/183/EHS ze dne 22.3.1988 (Úř. věst. L 83, 29.3.1988, s. 33),

- 31989 L 0284: směrnice Rady 89/284/EHS ze dne 13.4.1989 (Úř. věst. L 111, 22.4.1989, s. 34),

- 31989 L 0530: směrnice Rady 89/530/EHS ze dne 18.9.1989 (Úř. věst. L 281, 30.9.1989, s. 116),

- 31993 L 0069: směrnice Komise 93/69/EHS ze dne 23.7.1993 (Úř. věst. L 185, 28.7.1993, s. 30),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0028: směrnice Komise 96/28/ES ze dne 10.5.1996 (Úř. věst. L 140, 13.6.1996, s. 30),

- 31997 L 0063: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/63/ES ze dne 24.11.1997 (Úř. věst. L 335, 6.12.1997, s. 15),

- 31998 L 0003: směrnice Komise 98/3/ES ze dne 15.1.1998 (Úř. věst. L 18, 23.1.1998, s. 25),

- 31998 L 0097: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/97/ES ze dne 22.12.1998 (Úř. věst. L 18, 23.1.1999, s. 60).

a) V příloze I části A II se do textu v závorkách v sloupci 6 prvním odstavci doplňují za slovo "Itálie" slova:

"Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko"

.

b) V příloze I části B 1, 2 a 4 se do textu v závorkách v sloupci 9 bodu 3 doplňují za slovo "Itálie" slova:

"Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko, Slovensko"

.

C. KOSMETIKA

31995 L 0017: Směrnice Komise 95/17/ES ze dne 19. června 1995, kterou se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 76/768/EHS, pokud jde o nezařazení jedné nebo více složek do seznamu používaného pro označování kosmetických prostředků (Úř. věst. 140, 23.6.1995, s. 26).

V bodu 2 přílohy za text "15 Švédsko" doplňují nové položky, které znějí:

"16 Česká republika

17 Estonsko

18 Kypr

19 Lotyšsko

20 Litva

21 Maďarsko

22 Malta

23 Polsko

24 Slovinsko

25 Slovensko"

.

D. LEGÁLNÍ METROLOGIE A HOTOVĚ BALENÉ ZBOŽÍ

1. 31971 L 0316: Směrnice Rady 71/316/EHS ze dne 26. července 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro měřicí přístroje a pro metody metrologické kontroly (Úř. věst. L 202, 6.9.1971, s. 1), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 31972 L 0427: směrnice Rady 72/427/EHS ze dne 19.12.1972 (Úř. věst. L 291, 28.12.1972, s. 156),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31983 L 0575: směrnice Rady 83/575/EHS ze dne 26.10.1983 (Úř. věst. L 332, 28.11.1983, s. 43),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31987 L 0355: směrnice Rady 87/355/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 46),

- 31988 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21.12.1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V první odrážce bodu 3.1 přílohy I a v první odrážce bodu 3.1.1.1. písm. a) přílohy II se do textu v závorkách doplňují slova:

"CZ pro Českou republiku, EST pro Estonsko, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, H pro Maďarsko, M pro Maltu, PL pro Polsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko"

.

b) Obrázky, na něž odkazuje příloha II bod 3.2.1, se doplňují o písmena, jichž je třeba pro značky CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

2. 31971 L 0347: Směrnice Rady 71/347/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měření objemové hmotnosti obilí (Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 1), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V čl. 1 písm. a) se do závorek doplňují slova:

"EHS objemová hmotnost obilí"

"EMÜ puistemass"

"EEK tilpummasa"

"EEB hektolitro masė"

"EGK-hektolitertömeg"

"Il-massa standard tal-KEE għall-volum tal-preservar"

"gęstość zboża w stanie zsypnym EWG"

"EGS hektolitrska masa"

"EHS násypná hustota obilia"

.

3. 31971 L 0348: Směrnice Rady 71/348/EHS ze dne 12. října 1971 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přídavných zařízení k průtokoměrům pro kapaliny jiné než voda (Úř. věst. L 239, 25.10.1971, s. 9), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V kapitole IV oddíle 4.8.1 přílohy se doplňují nové položky, které znějí:

"10 haléřů

1 estonský sent

1 σεντ Κύπρου

1 santīms

1 litevský centas

1 maďarský forint

1 maltský ċenteżmu

1 grosz

1 stotin

10 halierov"

.

E. TLAKOVÉ NÁDOBY

31976 L 0767: Směrnice Rady 76/767/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se společných ustanovení pro tlakové nádoby a metody jejich inspekce (Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 153), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31987 L 0354: směrnice Rady 87/354/EHS ze dne 25.6.1987 (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 43),

- 31988 L 0665: směrnice Rady 88/665/EHS ze dne 21.12.1988 (Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V první odrážce bodu 3.1 přílohy I a v první odrážce bodu 3.1.1.1.1 přílohy II se do textu v závorkách doplňují nové položky, které znějí:

"CZ pro Českou republiku, EST pro Estonsko, CY pro Kypr, LV pro Lotyšsko, LT pro Litvu, H pro Maďarsko, M pro Maltu, PL pro Polsko, SI pro Slovinsko, SK pro Slovensko"

.

F. TEXTIL A OBUV

1. 31994 L 0011: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/11/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se označování materiálů používaných v hlavních částech obuvi prodávané spotřebiteli (Úř. věst. L 100, 19.4.1994, s. 37).

a) V bodu 1 písm. a) přílohy I se za slova "P Parte superior" doplňují nové položky, které znějí:

"CZ | Vrch |

EST | Pealne |

LV | Virsa |

LT | Viršus |

HU | Felsőrész |

M | Wiċċ |

PL | Wierzch |

SI | Zgornji del |

SK | Vrch" |

;

b) V bodu 1 písm. b) přílohy I se za slova "P Forro e Palmilha" doplňují nové položky, které znějí:

"CZ | Podšívka a stélka |

EST | Vooder ja sisetald |

LV | Odere un ieliekamā saistzole |

LT | Pamušalas ir įklotė |

HU | Bélés és fedőtalpbélés |

M | Inforra u suletta |

PL | Podszewka z wyściółką |

SI | Podloga in vložek (steljka) |

SK | Podšívka a stielka" |

;

c) V bodu 1 písm. c) přílohy I se za slova "P Sola" doplňují nové položky, které znějí:

"CZ | Podešev |

EST | Välistald |

LV | Ārējā zole |

LT | Padas |

HU | Járótalp |

M | Pett ta' barra |

PL | Spód |

SI | Podplat |

SK | Podošva" |

;

d) V bodu 2 písm. a) podbodu i) přílohy I se za slova "P Couros e peles curtidas" doplňují nové položky, které znějí:

"CZ | Useň |

EST | Nahk |

LV | Āda |

LT | Oda |

HU | Bőr |

M | Ġilda |

PL | Skóra |

SI | Usnje |

SK | Useň" |

;

e) V bodu 2 písm. a) podbodu ii) přílohy I se za slova "P Couro revestido" doplňují nové položky, které znějí:

"CZ | Povrstvená useň |

EST | Kaetud nahk |

LV | Pārklāta āda |

LT | Padengta oda |

HU | Bevonatos bőr |

M | Ġilda miksija |

PL | Skóra pokryta |

SI | Krito usnje |

SK | Povrstvená useň" |

;

f) V bodu 2 písm. b) přílohy I se za slova "P Téxteis" doplňují nové položky, které znějí:

"CZ | Textilie |

EST | Tekstiil |

LV | Tekstilmateriāls |

LT | Tekstilė |

HU | Textil |

M | Tessut |

PL | Materiał włókienniczy |

SI | Tekstil |

SK | Textil" |

;

g) V bodu 2 písm. c) přílohy I se za slova "P Outros materiais" doplňují nové položky, které znějí:

"CZ | Ostatní materiály |

EST | Teised materjalid |

LV | Citi materiāli |

LT | Kitos medžiagos |

HU | Egyéb anyag |

M | Materjal ieħor |

PL | Inny materiał |

SI | Drugi materiali |

SK | Iný materiál" |

.

2. 31996 L 0074: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES ze dne 16. prosince 1996 o názvech textilií (Úř. věst. L 32, 3.2.1997, s. 38), ve znění:

- 31997 L 0037: směrnice Komise 97/37/ES ze dne 19.6.1997 (Úř. věst. L 169, 27.6.1997, s. 74).

V čl. 5 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— "střižní vlna",

— "uus vill",

— "élőgyapjú",

— "pirmlietojuma vilna"nebo"cirptā vilna",

— "natūralioji vilna",

— "élőgyapjú",

— "suf verġni",

— "żywa wełna",

— "runska volna",

— "strižná vlna"."

G. SKLO

31969 L 0493: Směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla (Úř. věst. L 326, 29.12.1969, s. 36), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23).

a) V sloupci b bodu 1 přílohy I se doplňují nové položky, které znějí:

"VYSOCE OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 30 %,

KÕRGKVALITEETNE KRISTALL 30 %,

AUGSTĀKĀ LABUMA KRISTĀLS 30 %,

DAUGIAŠVINIS KRIŠTOLAS 30 %,

NEHÉZ ÓLOMKRISTÁLY 30 %,

KRISTALL SUPERJURI 30 %,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE WYSOKOOŁOWIOWE 30 %,

KRISTAL Z VISOKO VSEBNOSTJO SVINCA 30 %,

VYSOKOOLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 30 % PbO"

.

b) V příloze I sloupci b bodu 2 se doplňují nové položky, které znějí:

"OLOVNATÉ KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO 24 %,

KVALITEETKRISTALL 24 %,

SVINA KRISTĀLS 24 %,

ŠVINO KRIŠTOLAS 24 %,

ÓLOMKRISTÁLY 24 %,

KRISTALL BIĊ-ĊOMB 24 %,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE OŁOWIOWE 24 %,

SVINČEV KRISTAL 24 %,

OLOVNATÉ KRIŠTÁĽOVÉ SKLO 24 % PbO"

.

c) V příloze I sloupci b bodu 3 se doplňují nové položky, které znějí:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO KRYSTALIN,

KRISTALLIINKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE"S",

KRISTALNO STEKLO (KRISTALIN),

KRIŠTALÍN"

.

d) V příloze I sloupci b bodu 4 se doplňují nové položky, které znějí:

"KŘIŠŤÁLOVÉ SKLO,

KRISTALLKLAAS,

KRISTĀLSTIKLS,

KRIŠTOLO STIKLAS,

KRISZTALLIN ÜVEG,

KRISTALLIN,

SZKŁO KRYSZTAŁOWE,

KRISTALNO STEKLO,

KRIŠTÁĽOVÉ SKLO"

.

H. HORIZONTÁLNÍ A PROCESNÍ OPATŘENÍ

1. 31993 R 0339: Nařízení Rady (EHS) č. 339/93 ze dne 8. února 1993 o kontrolách shody s předpisy o bezpečnosti výrobků v případě výrobků dovážených z třetích zemí (Úř. věst. L 40, 17.2.1993, s. 1), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V čl. 6 odst. 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— "Nebezpečný výrobek - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93"

— "Ohtlik toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93"

— "Bīstama prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr.339/93",

— "Pavojingas produktas - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Veszélyes áru - forgalomba nem hozható - 339/93 Rendelet (EGK)",

— "Prodott perikoluż - mhux awtoriżżat għal ċirkolazzjoni ħielsa - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niebezpieczny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 39/93",

— "Nevaren izdelek - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Nebezpečný výrobok - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93"."

b) V čl. 6 odst. 2 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— "Výrobek není ve shodě - propuštění do volného oběhu není povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93",

— "Nõuetele mittevastav toode - vabasse ringlusse mitte lubatud - nõukogu määrus (EMÜ) nr 339/93",

— "Neatbilstoša prece - izlaišana brīvā apgrozībā nav atļauta. EEK Regula Nr. 339/93",

— "Produktas neatitinka reikalavimų - išleisti laisvai cirkuliuoti draudžiama - Reglamentas (EEB) Nr. 339/93",

— "Nem megfelelő áru - forgalomba nem hozható - 339/93 Rendelet (EGK)",

— "Prodott mhux konformi - mhux awtoriżżat għal ċirkolazzjoni ħielsa - Regolament (KEE) Nru. 339/93",

— "Produkt niezgodny - niedopuszczony do obrotu - Rozporządzenie (EWG) Nr 339/93",

— "Neskladen izdelekd - sprostitev v prosti promet ni dovoljena - Uredba (EGS) št. 339/93",

— "Výrobok nie je v zhode - uvoľnenie do voľného obehu nie je povolené - nariadenie (EHS) č. 339/93"."

2. 31998 L 0034: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů (Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37), ve znění:

- 31998 L 0048: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/48/ES ze dne 20.7.1998 (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).

Příloha II se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA II

NÁRODNÍ ORGÁNY PRO NORMALIZACI

1. BELGIE

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. ČESKÁ REPUBLIKA

ČSNI

Český normalizační institut

3. DÁNSKO

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom Agency

4. NĚMECKO

DIN

Deutsches Institut für Normung e.V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

5. ESTONSKO

EVS

Eesti Standardikeskus

Sideamet

6. ŘECKO

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης

7. ŠPANĚLSKO

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

8. FRANCIE

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité — Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

9. IRSKO

NSAI

National Standards Authority of Irelande

ETCI

Electrotechnical Council of Irelande

10. ITÁLIE

UNI [1]

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI(2)

Comitato elettrotecnico italiano

11. KYPR

ΚΟΠΠ

Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Cyprus Organisation for Quality Promotion)

12. LOTYŠSKO

LVS

Latvijas Standarts

13. LITVA

LST

Lietuvos standartizacijos departamentas

14. LUCEMBURSKO

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

15. MAĎARSKO

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület

16. MALTA

MSA

L-Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority)

17. NIZOZEMSKO

NNI

Nederlands Normalisatie Instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

18. RAKOUSKO

ÖN

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

19. POLSKO

PKN

Polski Komitet Normalizacyjny

20. PORTUGALSKO

IPQ

Instituto Português da Qualidade

21. SLOVINSKO

SIST

Slovenski inštitut za standardizacijo

22. SLOVENSKO

SÚTN

Slovenský ústav technickej normalizácie

23. FINSKO

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

Finlands Standardiseringsförbund SFS rf

THK/TFC

Telehallintokeskus

Teleförvaltningscentralen

SESKO

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry

Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf

24. ŠVÉDSKO

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen

25. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

I. VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1. 31992 L 0013: Směrnice Rady 92/13/EHS ze dne 25. února 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se uplatňování pravidel Společenství pro postupy při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 14), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V příloze se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

ESTONSKO

Riigihangete Amet (Úřad pro veřejné zakázky)

KYPR

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας Státní pokladna republiky)

LOTYŠSKO

Iepirkumu uzraudzības birojs (Úřad pro kontrolu veřejných zakázek)

LITVA

Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Úřad pro veřejné zakázky při vládě Litevské republiky)

MAĎARSKO

Közbeszerzések Tanácsa (Rada pro veřejné zakázky)

MALTA

Dipartiment tal-Kuntratti fil-Ministeru tal-Finanzi

POLSKO

Urząd Zamówień Publicznych (Úřad pro veřejné zakázky)

SLOVINSKO

Državna revizijska komisija

SLOVENSKO

Úrad pre verejné obstarávanie (Úřad pro veřejné zakázky)"

.

2. 31992 L 0050: Směrnice Rady 92/50/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na služby (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 1), ve znění:

- 31993 L 0036: směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14.6.1993 (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13.10.1997 (Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001 (Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1).

V čl. 30 odst. 3 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— v České republice, "obchodní rejstřík",

— v Estonsku, "Keskäriregister",

— na Kypru, po poskytovateli služby může být požadováno předložení výpisu z Rejstříku společností a konkursního komisaře (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), potvrzující jeho zápis nebo v případě, že to není možné, doklad o tom, že dotyčná osoba přísežně prohlásila, že vykonává dané povolání v zemi, kde je usazená, na určitém místě a pod daným obchodním jménem.

— v Lotyšsku, "Uzņēmumu reģistrs", ("obchodní rejstřík"),

— v Litvě, "Juridinių asmenų registras",

— v Maďarsku, "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása", některé "szakmai kamarák nyilvántartása" nebo v případě některých činností doklad o tom, že dotyčná osoba je oprávněna vykonávat obchodní činnost nebo dané povolání,

— na Maltě, uchazeč (nebo dodavatel) uvede své "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ"a v případě společností své registrační číslo vydané Maltským úřadem pro finanční služby,

— v Polsku, "Krajowy Rejestr Sądowy" (Národní soudní rejstřík),

— ve Slovinsku, "Sodni register" a "obrtni register",

— na Slovensku, "Obchodný register"."

3. 31993 L 0036: Směrnice Rady 93/36/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na dodávky (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 1), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13.10.1997 (Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001 (Úř. věst. L 285, 29.10.2000, s. 1).

a) V čl. 21 odst. 2 se doplňují slova:

"v České republice: "obchodní rejstřík",

v Estonsku: "Keskäriregister",

na Kypru: po dodavateli může být požadováno předložení výpisu z Rejstříku společností a konkursního komisaře (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), potvrzující jeho zápis nebo v případě, že to není možné, doklad o tom, že dotyčná osoba přísežně prohlásila, že vykonává dané povolání v zemi, kde je usazená, na určitém místě pod daným obchodním jménem a pod určitou firmou,

v Lotyšsku: "Uzņēmumu reģistrs" ("obchodní rejstřík"),

v Litvě: "Juridinių asmenų registras",

v Maďarsku: "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása"

na Maltě: uchazeč (nebo dodavatel) uvede své "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal- liċenzja ta kummerċ" a v případě společností své registrační číslo vydané Maltským úřadem pro finanční služby,

v Polsku: "Krajowy Rejestr Sądowy",

ve Slovinsku: "Sodni register" a "obrtni register",

na Slovensku: "Obchodný register""

;

b) V příloze I se nadpis nahrazuje novým nadpisem, který zní:

"A. SEZNAM ZADAVATELŮ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PODLE DOHODY O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK UZAVŘENÉ V RÁMCI WTO"

.

c) V příloze I se doplňuje tento text:

"B. SEZNAM OSTATNÍCH ÚSTŘEDNÍCH VLÁDNÍCH ORGÁNŮ

ČESKÁ REPUBLIKA

Zadavatelé jsou následující (nevyčerpávající seznam):

Ministerstva a jiné správní orgány:

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo informatiky

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba - BIS

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

ESTONSKO

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Kancelář prezidenta Estonské republiky)

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlament Estonské republiky)

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Nejvyšší soud Estonské republiky)

4. Riigikontroll (Nejvyšší kontrolní úřad Estonské republiky)

5. Õiguskantsler (Veřejný ochránce práv)

6. Riigikantselei (Státní kancléřství)

7. Rahvusarhiiv (Estonský národní archiv)

8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministerstvo školství)

9. Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti)

10. Kaitseministeerium (Ministerstvo obrany)

11. Keskkonnaministeerium (Ministerstvo životního prostředí)

12. Kultuuriministeerium (Ministerstvo kultury)

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministerstvo hospodářství a spojů)

14. Põllumajandusministeerium (Ministerstvo zemědělství)

15. Rahandusministeerium (Ministerstvo financí)

16. Siseministeerium (Ministerstvo vnitra)

17. Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí)

18. Välisministeerium (Ministerstvo zahraničních věcí)

19. Keeleinspektsioon (Jazykový inspektorát)

20. Riigiprokuratuur (Státní zastupitelství)

21. Teabeamet (Informační rada)

22. Maa-amet (Pozemková rada)

23. Keskkonnainspektsioon (Inspektorát pro životní prostředí)

24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Středisko pro ochranu lesů a lesnictví)

25. Muinsuskaitseamet (Inspektorát pro zachování kulturního dědictví)

26. Patendiamet (Patentový úřad)

27. Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (Technický inspektorát)

28. Energiaturu Inspektsioon (Energetický inspektorát)

29. Tarbijakaitseamet (Rada pro ochranu spotřebitele)

30. Riigihangete Amet (Úřad pro veřejné zakázky)

31. Eesti Patendiraamatukogu (Estonská patentní knihovna)

32. Taimetoodangu Inspektsioon (Inspektorát pro rostlinnou výrobu)

33. Tõuaretusinspektsioon (Inspektorát pro chov zvířat)

34. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Rada pro zemědělské rejstříky a informace)

35. Veterinaar- ja Toiduamet (Veterinární a potravinářská rada)

36. Konkurentsiamet (Rada pro hospodářskou soutěž)

37. Maksuamet (Rada pro daně)

38. Statistikaamet (Statistický úřad)

39. Tolliamet (Celní rada)

40. Proovikoda (Zkušební úřad)

41. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Rada pro občanství a migraci)

42. Piirivalveamet (Pohraniční správa)

43. Politseiamet (Policejní správa)

44. Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskus (Centrum pro soudní lékařství a kriminalistiku)

45. Keskkriminaalpolitsei (Ústřední kriminální policie)

46. Päästeamet (Záchranná rada)

47. Andmekaitse Inspektsioon (Inspektorát pro ochranu osobních údajů)

48. Ravimiamet (Lékařská agentura)

49. Sotsiaalkindlustusamet (Rada pro sociální pojištění)

50. Tööturuamet (Rada pro trh práce)

51. Tervishoiuamet (Rada pro zdravotní péči)

52. Tervisekaitseinspektsioon (Inspektorát ochrany zdraví)

53. Tööinspektsioon (Pracovní inspektorát)

54. Lennuamet (Úřad pro civilní letectví)

55. Maanteeamet (Správa silnic)

56. Sideamet (Rada pro spoje)

57. Veeteede Amet (Námořní správa)

58. Raudteeamet (Estonská železniční správa)

KYPR

Veřejnoprávní subjekty (nevyčerpávající seznam):

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Prezidentský úřad a prezidentský palác)

2. Υπουργικό Συμβούλιο (Rada ministrů)

3. Βουλή των Αντιπροσώπων (Poslanecká sněmovna)

4. Δικαστική Υπηρεσία (Právní služba)

5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Právní úřad republiky)

6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Nejvyšší kontrolní úřad republiky)

7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Komise pro veřejné služby)

8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Komise pro vzdělávání)

9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Úřad veřejného ochránce práv (ombudsman))

10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Komise pro ochranu hospodářské soutěže)

11. Υπουργείο Άμυνας (Ministerstvo obrany)

12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministerstvo zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí)

13. Τμήμα Γεωργίας (Odbor zemědělství)

14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Veterinární služby)

15. Τμήμα Δασών (Odbor lesnictví)

16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Vodohospodářský odbor)

17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Odbor geologického výzkumu)

18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Meteorologická služba)

19. Τμήμα Αναδασμού (Odbor konsolidace pozemků)

20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Důlní služba)

21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Institut zemědělského výzkumu)

22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Odbor rybolovu a mořského výzkumu)

23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku)

24. Αστυνομία (Policie)

25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Kyperská hasičská služba)

26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministerstvo obchodu, průmyslu a cestovního ruchu)

27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Odbor rozvoje družstev)

28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Odbor rejstříku společností a konkursního komisaře)

29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministerstvo práce a sociálního pojištění)

30. Τμήμα Εργασίας (Odbor práce)

31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění)

32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Odbor služeb sociálního zabezpečení)

33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Kyperské centrum produktivity)

34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Kyperský vyšší hotelový institut)

35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Vyšší technický institut)

36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Odbor pracovní inspekce)

37. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministerstvo vnitra)

38. Επαρχιακές Διοικήσεις (Okresní úřady)

39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Odbor územního plánování a bydlení)

40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Odbor občanského rejstříku a migrace)

41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Pozemkový a kartografický odbor)

42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Tiskový a informační úřad)

43. Πολιτική Άμυνα (Civilní obrana)

44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministerstvo zahraničních věcí)

45. Υπουργείο Οικονομικών (Ministerstvo financí)

46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Státní pokladna republiky)

47. Τμήμα Τελωνείου (Odbor cel a daní)

48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Odbor vnitřního důchodu)

49. Στατιστική Υπηρεσία (Statistická služba)

50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Odbor vládních zakázek a dodávek)

51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Služba veřejné správy a lidských zdrojů)

52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Úřad pro vládní tisky)

53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Odbor služeb informačních technologií)

54. Γραφείο Προγραμματισμού (Plánovací úřad)

55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministerstvo školství a kultury)

56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministerstvo spojů a zemních prací)

57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Odbor elektronických komunikací)

58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Odbor veřejných prací)

59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Odbor starožitností)

60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Odbor civilního letectví)

61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Odbor obchodní lodní dopravy)

62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Odbor poštovních služeb)

63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Odbor silniční dopravy)

64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Odbor elektrických a mechanických služeb)

65. Υπουργείο Υγείας (Ministerstvo zdravotnictví)

66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Farmaceutické služby)

67. Γενικό Χημείο (Hlavní laboratoř)

68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Lékařské služby a služby veřejného zdraví)

69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Stomatologické služby)

70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Služby duševního zdraví)

LOTYŠSKO

1. Valsts prezidenta kanceleja (Kancelář prezidenta)

2. Saeimas kanceleja (Kancelář parlamentu)

3. Aizsardzības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo obrany a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

4. Ārlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo zahraničních věcí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

5. Ekonomikas ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo hospodářství a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

6. Finanšu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo financí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

7. Iekšlietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo vnitra a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

8. Izglītības un zinātnes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo školství a vědy a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

9. Kultūras ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo kultury a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

10. Labklājības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo sociálních věcí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

11. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo regionálního rozvoje a místní správy a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

12. Satiksmes ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo dopravy a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

13. Tieslietu ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo spravedlnosti a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

14. Veselības ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo zdravotnictví a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

15. Vides ministrija un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo životního prostředí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

16. Zemkopības ministrija un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ministerstvo zemědělství a instituce pod jeho dohledem)

17. Īpašu uzdevumu ministrs bērnu un ģimenes lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministr pro zvláštní úkoly týkající se dětí a rodinných věcí a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

18. Īpašu uzdevumu ministrs sabiedrības integrācijas lietās un tā pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Ministr pro zvláštní úkoly týkající se integrace a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

19. Augstākās izglītības padome (Rada pro vyšší vzdělávání)

20. Eiropas integrācijas birojs (Úřad pro evropskou integraci)

21. Valsts kanceleja un tās pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Státní kanclářství a instituce jemu podřízené a pod jeho dohledem)

22. Centrālā vēlēšanu komisija (Óstřední volební komise)

23. Finansu un kapitāla tirgus komisija (Komise pro finanční a kapitálový trh)

24. Latvijas Banka (Lotyšská banka)

25. Nacionālie bruņotie spēki (Národní ozbrojené síly)

26. Nacionālā radio un televīzijas padome (Národní rada pro vysílání)

27. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Komise pro veřejná zařízení)

28. Satversmes aizsardzības birojs (Úřad pro ochranu ústavy)

29. Valsts cilvēktiesību birojs (Státní úřad pro lidská práva)

30. Valsts kontrole (Státní kontrolní úřad)

31. Satversmes tiesa (Ústavní soud)

32. Augstākā tiesa (Nejvyšší soud)

33. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Úřad státního zastupitele a instituce pod jeho dohledem)

34. Pašvaldību domes (padomes) un to pakļautībā un pārraudzībā esošās iestādes (Rady místních samospráv a instituce jim podřízené a pod jejich dohledem)

LITVA

1. Prezidento kanceliarija (Kancelář úřadu prezidenta)

2. Seimo kanceliarija (Kancelář parlamentu (Seimas))

3. Konstitucinis Teismas (Ústavní soud)

4. Vyriausybės kanceliarija (Kancelář vlády)

5. Aplinkos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo životního prostředí a instituce jemu podřízené)

6. Finansų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo financí a instituce jemu podřízené)

7. Krašto apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo národní obrany a instituce jemu podřízené)

8. Kultūros ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo kultury a instituce jemu podřízené)

9. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce a instituce jemu podřízené)

10. Susisiekimo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo dopravy a spojů a instituce jemu podřízené)

11. Sveikatos apsaugos ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo zdravotnictví a instituce jemu podřízené)

12. Švietimo ir mokslo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo školství a vědy a instituce jemu podřízené)

13. Teisingumo ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo spravedlnosti a instituce jemu podřízené)

14. Ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo hospodářství a instituce jemu podřízené)

15. Užsienio reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo zahraničních věcí a instituce jemu podřízené)

16. Vidaus reikalų ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo vnitra a instituce jemu podřízené)

17. ės ūkio ministerija ir įstaigos prie ministerijos (Ministerstvo zemědělství a instituce jemu podřízené)

18. Nacionalinė teismų administracija (Správa národních soudů)

19. Lietuvos kariuomenė ir jos padaliniai (Litevské ozbrojené síly a jejich soustava)

20. Generalinė prokuratūra (Generální prokuratura)

21. Valstybės kontrolė (Státní kontrola)

22. Lietuvos bankas (Litevská banka)

23. Specialiųjų tyrimų tarnyba (Zvláštní služby pro vyšetřování)

24. Konkurencijos taryba (Rada pro hospodářskou soutěž)

25. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Litevský výzkumný ústav genocidy a odporu)

26. Nacionalinė sveikatos taryba (Národní rada pro zdraví)

27. Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Úřad veřejného ochránce práv pro rovnocenné příležitosti)

28. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Instituce veřejného ochránce práv dětí)

29. Seimo kontrolierių įstaiga (Úřad veřejného ochránce práv při Seimas)

30. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Státní komise pro litevský jazyk)

31. Valstybinė paminklosaugos komisija (Státní komise pro kulturní dědictví)

32. Vertybinių popierių komisija (Litevská komise pro cenné papíry)

33. Vyriausioji rinkimų komisija (Ústřední volební komise)

34. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Hlavní komise pro veřejnou morálku)

35. Etninės kultūros globos taryba (Rada pro ochranu etnické kultury)

36. ų etikos inspektoriaus tarnyba (Úřad inspektora pro novinářskou etiku)

37. Valstybės saugumo departamentas (Státní odbor bezpečnosti)

38. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Národní komise pro kontrolu cen a energie)

39. Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Hlavní komise pro správní spory)

40. Mokestinių ginčų komisija (Komise pro daňové spory)

41. Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Státní komise pro dohled nad hrami a loteriemi)

42. Lietuvos archyvų departamentas (Litevský odbor pro archivy)

43. Europos teisės departamentas (Odbor evropského práva)

44. Europos komitetas (Evropský výbor)

45. Ginklų fondas (Zbrojní fond)

46. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Litevská státní nadace pro vědu a vzdělávání)

47. Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Výbor pro rozvoj informační společnosti)

48. Kūno kultūros ir sporto departamentas (Odbor tělovýchovy a sportu)

49. Ryšių reguliavimo tarnyba (Regulační úřad pro spoje)

50. Statistikos departamentas (Statistický odbor)

51. Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Odbor pro národní menšiny a litevské krajany žijící v zahraničí)

52. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Státní inspektorát pro jadernou bezpečnost)

53. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Státní inspektorát pro ochranu údajů)

54. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Státní potravinářská a veterinární služba)

55. Valstybinė ligonių kasa (Státní fond pacientů)

56. Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Státní služba pro kontrolu tabáku a alkoholu)

57. Viešųjų pirkimų tarnyba (Úřad pro veřejné zakázky)

MAĎARSKO

Belügyminisztérium (Ministerstvo vnitra)

Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotnictví, sociálních a rodinných věcí)

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstvo politiky zaměstanosti a pracovních věcí)

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova)

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (Ministerstvo hospodářství a dopravy)

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (Ministerstvo dětí, mládeže a sportu)

Honvédelmi Minisztérium (Ministerstvo obrany)

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravedlnosti)

Informatikai és Hírközlési Minisztérium (Ministerstvo informatiky a spojů)

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (Ministerstvo životního prostředí a vodního hospodářství)

Külügyminisztérium (Ministerstvo zahraničních věcí)

Miniszterelnöki Hivatal (Úřad předsedy vlády)

Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma (Ministerstvo národního kulturního dědictví)

Oktatási Minisztérium (Ministerstvo školství)

Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financí)

Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága (Ředitelství Úřadu předsedy vlády pro veřejné zakázky a hospodářství)

MALTA

1. Uffiċċju tal-President (Úřad prezidenta)

2. Uffiċċju ta' l-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Úřad tajemníka Poslanecké sněmovny)

3. Uffiċċju tal-Prim Ministru (Úřad předsedy vlády)

4. Ministeru għall-Politika Soċjali (Ministerstvo sociální politiky)

5. Ministeru ta' l-Edukazzjoni (Ministerstvo školství)

6. Ministeru tal-Finanzi (Ministerstvo financí)

7. Ministeru għar- Riżorsi u Infrastruttura (Ministerstvo zdrojů a infrastruktury)

8. Ministeru għat-Turiżmu (Ministerstvo pro cestovní ruch)

9. Ministeru għat-Trasport u Komunikazzjoni (Ministerstvo dopravy a spojů)

10. Ministeru għas-Servizzi Ekonomiċi (Ministerstvo hospodářských služeb)

11. Ministeru għall-Intern u l-Ambjent (Ministerstvo vnitra a životního prostředí)

12. Ministeru għall-Agrikoltura u Sajd (Ministerstvo zemědělství a rybolovu)

13. Ministeru għal Għawdex (Ministerstvo pro Gozo)

14. Ministeru għas-Saħħa (Ministerstvo zdravotnictví)

15. Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministerstvo zahraničních věcí)

16. Ministeru għall-Ġustizzja u Gvern Lokali (Ministerstvo spravedlnosti a vlády)

POLSKO

1. Kancelaria Prezydenta RP (Kancelář prezidenta Polské republiky)

2. Kancelaria Sejmu RP (Kancelář parlamentu Polské republiky)

3. Kancelaria Senatu RP (Kancelář senátu Polské republiky)

4. Sąd Najwyższy (Nejvyšší soud)

5. Naczelny Sąd Administracyjny (Hlavní správní soud)

6. Trybunał Konstytucyjny (Ústavní soud)

7. Najwyższa Izba Kontroli (Nejvyšší kontrolní kancelář)

8. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Úřad veřejného ochránce práv)

9. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Zemská rada pro rozhlasové a televizní vysílání)

10. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Generální inspektor pro ochranu osobních údajů)

11. Krajowe Biuro Wyborcze (Zemský volební úřad)

12. Państwowa Inspekcja Pracy (Státní inspektorát práce)

13. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Úřad veřejného ochránce práv dětí)

14. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Kancelář předsedy vlády)

15. Ministerstwo Finansów (Ministerstvo financí)

16. Generalny Inspektorat Informacji Finansowej (Generální inspektor pro finanční informace)

17. Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky)

18. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (Úřad výboru evropské integrace)

19. Ministerstwo Kultury (Ministerstvo kultury)

20. Komitet Badań Naukowych (Výbor pro vědecký výzkum)

21. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministerstvo národní obrany)

22. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova)

23. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministerstvo pro státní pokladnu)

24. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministerstvo spravedlnosti)

25. Ministerstwo Infrastruktury (Ministerstvo infrastruktury)

26. Ministerstwo Środowiska (Ministerstvo životního prostředí)

27. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministerstvo vnitra a veřejné správy)

28. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministerstvo zahraničních věcí)

29. Ministerstwo Zdrowia (Ministerstvo zdravotnictví)

30. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Ministerstvo národního školství a sportu)

31. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych (Vládní centrum pro strategická studia)

32. Urząd Zamówień Publicznych (Úřad pro veřejné zakázky)

33. Urząd Regulacji Energetyki (Úřad energetického regulátora)

34. Urząd Służby Cywilnej (Úřad pro civilní službu)

35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele)

36. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Úřad pro válečné veterány a pronásledované osoby)

37. Instytut Pamięci Narodowej- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Institut národní paměti - Komise pro stíhání zločinů proti polskému národu)

38. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (Úřad pro bydlení a rozvoj měst)

39. Główny Urząd Statystyczny (Hlavní statistický úřad)

40. Wyższy Urząd Górniczy (Vyšší důlní úřad)

41. Urząd Patentowy RP (Patentový úřad Polské republiky)

42. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (Komise pro dohled nad pojišťovnami a penzijními fondy)

43. Główny Urząd Miar (Ústřední úřad měr)

44. Polski Komitet Normalizacyjny (Polský výbor pro normalizaci)

45. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Polské středisko pro zkušebnictví a certifikci)

46. Polska Akademia Nauk (Polská akademie věd)

47. Państwowa Agencja Atomistyki (Státní agentura pro atomovou energii)

48. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (Polská komise pro cenné papíry a devizy)

49. Generalny Inspektorat Celny (Generální celní inspektorát)

50. Główny Inspektorat Kolejnictwa (Hlavní železniční inspektorát)

51. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělská sociální pojišťovna)

52. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Úřad pro sociální pojištění)

53. Rządowe Centrum Legislacji (Legislativní centrum vlády)

54. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (Úřad regulace telekomunikací a pošt)

55. Agencja Rynku Rolnego (Agentura pro zemědělský trh)

56. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentura pro restrukturalizaci a modernizaci zemědělství)

57. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (Agentura pro zemědělský majetek státní pokladny)

58. Agencja Mienia Wojskowego (Agentura pro vojenský majetek)

SLOVINSKO

1. Predsednik Republike Slovenije (Prezident Republiky Slovinsko)

2. Državni zbor (Státní shromáždění)

3. Državni svet (Státní rada)

4. Varuh človekovih pravic (Veřejný ochránce práv)

5. Ustavno sodišče (Ústavní soud)

6. Računsko sodišče (Účetní dvůr)

7. Državna revizijska komisija (Státní revizní komise)

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Slovinská akademie věd a umění)

9. Vladne službe (Vládní služby)

10. Ministrstvo za finance (Ministerstvo financí)

11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministerstvo vnitra)

12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministerstvo zahraničních věcí)

13. Ministrstvo za obrambo (Ministerstvo obrany)

14. Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministerstvo hospodářství)

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministerstvo zemědělství, lesnictví a výživy)

17. Ministrstvo za promet (Ministerstvo dopravy)

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministerstvo životního prostředí, územního plánování a energetiky)

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí)

20. Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví)

21. Ministrstvo za informacijsko družbo (Ministerstvo pro informační společnost)

22. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (Ministerstvo školství, vědy a sportu)

23. Ministrstvo za kulturo (Ministerstvo kultury)

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Nejvyšší soud Republiky Slovinsko)

25. Višja sodišča (vrchní soudy)

26. Okrožna sodišča (krajské soudy)

27. Okrajna sodišča (okresní soudy)

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Nejvyšší státní zastupitelství Republiky Slovinsko)

29. Okrožna državna tožilstva (krajská státní zastupitelství)

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Zástupce veřejného zájmu Republiky Slovinsko v majetkových věcech)

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Zastoupení státu Republiky Slovinsko v majetkových věcech)

32. Upravno sodišče Republike Slovenije (Správní soud Republiky Slovinsko)

33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Přestupkový senát Republiky Slovinsko)

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Vyšší pracovní a sociální soud v Lublani)

35. Delovna sodišča (pracovní soudy)

36. Sodniki za prekrške (přestupkoví soudci)

37. Upravne enote (správní jednotky)

SLOVENSKO

Ministerstva a jiné orgány státní správy (nevyčerpávající seznam):

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky (Kancelář prezidenta Slovenské republiky)

Národná rada Slovenskej republiky (Národní rada Slovenské republiky)

Úrad vlády (Úřad vlády)

Ministerstvo zahraničných vecí (Ministerstvo zahraničních věcí)

Ministerstvo hospodárstva (Ministerstvo hospodářství)

Ministerstvo obrany (Ministerstvo obrany)

Ministerstvo vnútra (Ministerstvo vnitra)

Ministerstvo financií (Ministerstvo financí)

Ministerstvo kultúry (Ministerstvo kultury)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku (Ministerstvo pro správu a privatizaci národního majetku)

Ministerstvo zdravotníctva (Ministerstvo zdravotnictví)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny)

Ministerstvo školstva (Ministerstvo školství)

Ministerstvo spravodlivosti (Ministerstvo spravedlnosti)

Ministerstvo životného prostredia (Ministerstvo životního prostředí)

Ministerstvo pôdohospodárstva (Ministerstvo zemědělství)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (Ministerstvo dopravy, pošt a telekomunikací)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (Ministerstvo výstavby a regionálního rozvoje)

Ústavný súd (Ústavní soud)

Najvyšší súd (Nejvyšší soud)

Generálna prokuratúra (Generální prokuratura)

Najvyšší kontrolný úrad (Nejvyšší kontrolní úřad)

Protimonopolný úrad (Antimonopolní úřad)

Úrad pre verejné obstarávanie (Úřad pro veřejné zakázky)

Štatistický úrad (Statistický úřad)

Úrad geodézie, kartografie a katastra (Úřad geodézie, kartografie a katastru)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo (Úřad pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví)

Telekomunikačný úrad (Telekomunikační úřad)

Úrad priemyselného vlastníctva (Úřad průmyslového vlastnictví)

Úrad pre štátnu pomoc (Úřad pro státní pomoc)

Úrad pre finančný trh (Úřad pro finanční trh)

Národný bezpečnostný úrad (Národní bezpečnostní úřad)

Poštový úrad (Poštovní úřad)

Úrad na ochranu osobných údajov (Úřad na ochranu osobních údajů)

Kancelária verejného ochrancu práv (Kancelář veřejného ochránce práv)"

.

4. 31993 L 0037: Směrnice Rady 93/37/EHS ze dne ze 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 54), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv — přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0052: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/52/ES ze dne 13.10.1997 (Úř. věst. L 328, 28.11.1997, s. 1),

- 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001 (Úř. věst. L 285, 29.10.2001, s. 1).

a) V článku 25 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— v České republice, "obchodní rejstřík",

— v Estonsku, "Keskäriregister",

— na Kypru, po zhotoviteli se požaduje předložení výpisu z Rady pro registraci a kontrolu podnikatelů ve stavebním inženýrství a výstavbě (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) podle zákona o registraci a kontrole podnikatelů ve stavebním inženýrství a výstavbě,

— v Lotyšsku, "Uzņēmumu reģistrs" ("obchodní rejstřík"),

— v Litvě, "Juridinių asmenų registras",

— v Maďarsku, "Cégnyilvántartás", "egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása",

— na Maltě, uchazeč (nebo dodavatel) uvede své "numru ta' reġistrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-liċenzja ta' kummerċ" a v případě společností své registrační číslo vydané Maltským úřadem pro finanční služby,

— v Polsku, "Krajowy Rejestr Sądowy" (Národní soudní rejstřík),

— ve Slovinsku, "Sodni register" a "obrtni register",

— na Slovensku, "Obchodný register";"

b) v příloze I "SEZNAM A KATEGORIE SUBJEKTŮ VEŘEJNÉHO PRÁVA UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. b)" se doplňují nové údaje, které znějí:

"XVI. ČESKÁ REPUBLIKA:

- Fond národního majetku

- Pozemkový fond

- a ostatní státní fondy

- Česká národní banka

- Česká televize

- Český rozhlas

- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

- Česká konsolidační agentura

- zdravotní pojišťovny

- univerzity

a další právní subjekty založené zvláštním zákonem, které pro svou činnost a v souladu s rozpočtovými pravidly využívají prostředků ze státního rozpočtu, státních fondů, příspěvků mezinárodních institucí, rozpočtů okresních úřadů nebo rozpočtů územně samosprávných celků.

XVII. ESTONSKO:

Subjekty:

- Eesti Kunstiakadeemina (Estonská akademie umění)

- Eesti Liikluskindlustuse Fond (Estonský fond dopravního pojištění)

- Eesti Muusikaakadeemia (Estonskö hudební akademie)

- Eesti Pöllumajandusülikool (Estonská zemědělská univerzita)

- Eesti Raadio (Estonský rozhlas)

- Eesti Teaduste Akadeemia (Estonská akademie věd)

- Eesti Televisioon (Estonská televize)

- Hoiuste Tagamise Fond (Fond zabezpečení vkladů)

- Hüvitusfond (Fond náhrad)

- Kaitseliidu Peastaap (Ústředí obranného svazu)

- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (Národní institut chemické fyziky a biofyziky)

- Keskhaigekassa (Ústřední fond zdravotního pojištění)

- Kultuurkapital (Estonská kulturní nadace)

- Notarite Koda (Notářská komora)

- Rahvusooper Estonie (Estonská národní opera)

- Rahvusraamatukogu (Estonská národní knihovna)

- Tallinna Pedagoogikaülikool (Tallinnská pedagogická univerzita)

- Tallinna Tehnikaülikool (Tallinnská technická univerzita)

- Tartu Ülikool (Tartuská univerzita)

Kategorie:

- Další veřejnoprávní osoby, jejichž veřejné zakázky na stavební práce podléhají státní kontrole.

XVIII. KYPR:

- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Úřad rozvoje lidských zdrojů)

- Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Kyperský státní úřad pro veletrhy)

- Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Kyperská komise pro obilí)

- Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Kyperská vědecká a technická komora)

- Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Kyperské národní divadlo)

- Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Kyperská sportovní organizace)

- Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Kyperská organizace pro cestovní ruch)

- Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Kyperská společnost pro rozvoj krajiny)

- Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Zemědělská pojišťovna)

- Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Kyperské sdružení mlékárenského průmyslu)

- Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Kyperská rada mládeže)

- Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Sdružení pro financování bydlení)

- Συμβούλια Αποχετεύσεων (Úřady pro odpadní vody)

- Συμβούλια Σφαγείων (Úřady pro jatka)

- Σχολικές Εφορίες (Školské úřady)

- Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Kyperská burza)

- Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Kyperská komise pro cenné papíry a devizy)

- Πανεπιστήμιο Κύπρου (Kyperská univerzita)

- Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Ústřední agentura pro rovnoměrné rozložení zatížení)

- Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Kyperský úřad pro rozhlas a televizi)

XIX. LOTYŠSKO:

Kategorie:

- Bezpeļņas organizācijas, kuras nodibinājusi valsts vai pašvaldība un kuras tiek finansētas no valsts vai pašvaldības budžeta (neziskové organizace zřízené státem nebo místní samosprávou, které jsou financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů orgánů místní samosprávy)

- Specializētie bērnu sociālās aprūpes centri (specializovaná střediska sociální péče pro děti)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes pansionāti (specializované domovy státní sociální péče o starší osoby)

- Specializētie valsts sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri (specializovaná střediska státní sociální péče a rehabilitace)

- Valsts bibliotēkas (státní knihovny)

- Valsts muzeji (státní muzea)

- Valsts teātri (státní divadla)

- Valsts un pašvaldību aģentūras (státní agentury a agentury místní samosprávy)

- Valsts un pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (státní a samosprávné předškolní vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy)

- Valsts un pašvaldību interešu izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (státní a samosprávné zájmové vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy)

- Valsts un pašvaldību profesionālās ievirzes izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (státní a samosprávné odborné vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy)

- Valsts un pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (státní a samosprávné obecné vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy)

- Valsts un pašvaldību pamata un vidējās profesionālās izglītības iestādes un koledžas, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (státní a samosprávné základní a střední odborné vzdělávací instituce a vyšší školy (první stupeň vyšších odborných vzdělávacích institucí) zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy)

- Valsts un pašvaldību augstākās izglītības iestādes, kuras reģistrētas Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā (státní a samosprávné vyšší vzdělávací instituce zapsané v Rejstříku vzdělávacích institucí při Ministerstvu školství a vědy)

- Valsts zinātniskās institūcijas (státní subjekty vědeckého výzkumu)

- Valsts veselības aprūpes iestādes (státní zařízení zdravotní péče)

- Citi publisko tiesību subjekti, kuru darbība nav saistīta ar komercdarbību (jiné veřejnoprávní subjekty, které nemají obchodní povahu)

XX. LITVA:

Všechny subjekty, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, jejichž veřejné zakázky podléhají dohledu Úřadu pro veřejné zakázky při vládě Litevské republiky

XXI. MAĎARSKO:

Subjekty:

- a megyei, illetőleg a regionális fejlesztési tanács (okresní a krajské rady pro rozvoj), az elkülönített állami pénzalap kezelője (řídící orgány samostatných státních fondů) a társadalombiztosítás igazgatási szerve (správní orgány sociálního zabezpečení)

- a köztestület (veřejnoprávní společnosti) és a köztestületi költségvetési szerv (rozpočtový orgán veřejnoprávních společností), valamint a közalapítvány (veřejnoprávní nadace)

- a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság (Maďarská tisková agentura, a. s.), a közszolgálati műsorszolgáltatók (veřejnoprávní rozhlas a televize), valamint azok a köz-műsorszolgáltatók, amelyek működését többségében közpénzből finanszírozzák (veřejní provozovatelé vysílání financovaní zejména z veřejných rozpočtů)

- az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság (Maďarská společnost pro privatizaci a správu státních akcií)

- a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (Maďarská rozvojová banka a. s.), az a gazdálkodó szervezet, melyben a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság ellenőrző részesedéssel rendelkezik (obchodní organizace, v nichž Maďarská rozvojová banka a. s. vykonává dominantní vliv).

Kategorie:

- egyes központi és önkormányzati költségvetési szervek (některé rozpočtové orgány)

- alapítvány (nadace), társadalmi szervezet (organizace občanské společnosti), közhasznú társaság (veřejně prospěšné společnosti), biztosító egyesület (pojišťovací sdružení), víziközmű-társulat (sdružení veřejně prospěšných vodních děl)

obchodní organizace zřízené za účelem veřejného zájmu nebo kontrolované veřejnoprávními subjekty nebo financované zejména z veřejnoprávního rozpočtu.

XXII. MALTA:

1. Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Maltská rada pro hospodářský a sociální rozvoj)

2. Awtorità tax-Xandir (Úřad pro vysílání)

3. MITTS Ltd. (Maltská společnost pro informační technologie a vzdělávací služby s.r.o.)

4. Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurta' fuq il-Post tax-Xogħol (Úřad zdraví a bezpečnosti práce)

5. Awtorità tad-Djar (Úřad pro bydlení)

6. Korporazzjoni għax-Xogħol u t-Taħrig (Společnost pro zaměstnanost a školení)

7. Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali (Nadace pro služby sociálního zabezpečení)

8. Sedqa

9. Appoġġ

10. Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilita' (Národní komise pro postižené osoby)

11. Bord tal-Koperattivi (Rada družstev)

12. Fondazzjoni għaċ-Ċentru tal-Kreativita' (Nadace pro centrum tvořivosti)

13. Orkestra Nazzjonali (Národní orchestr)

14. Kunsill Malti għax-Xjenza u Teknoloġija (Maltská rada pro vědu a technologii)

15. Teatru Manoel (Divadlo Manoel)

16. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi (Středomořské konferenční centrum)

17. Bank Ċentrali ta' Malta (Maltská centrální banka)

18. Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Maltský úřad finančních služeb)

19. Borża ta' Malta (Maltská burza)

20. Awtorità dwar il-Lotteriji u l-Logħob (Úřad pro loterie a hry)

21. Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Maltský úřad pro zdroje)

22. Kunsill Konsultattiv dwar l-Industrija tal-Bini (Poradní rada pro stavební průmysl)

23. Istitut għall-Istudju tat-Turiżmu (Institut studií cestovního ruchu)

24. Awtorità tat-Turiżmu ta' Malta (Maltský úřad pro cestovní ruch)

25. Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni (Maltský úřad pro spoje)

26. Korporazzjoni Maltija għall-Iżvilupp (Maltská rozvojová společnost)

27. Istitut għall-Promozzjoni ta' l-Intrapriżi Żgħar (IPSE s.r.o.)

28. Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Maltský úřad pro normalizaci)

29. Awtorità ta' Malta ta' l-Istatistika (Maltský statistický úřad)

30. Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Maltská národní laboratoř)

31. Metco Ltd

32. MGI/Mimcol

33. Maltapost plc

34. Gozo Channel Co Ltd

35. Awtorità ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Maltský úřad pro životní prostředí a plánování)

36. Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Nadace pro lékařské služby)

37. Sptar Zammit Clapp (Nemocnice Zammit Clapp)

38. Ċentru Malti għall-Arbitraġġ (Maltské rozhodčí centrum)

39. Kunsilli Lokali (místní rady)

XXIII. POLSKO:

1. Uniwersytety i szkoły wyższe, wyższe szkoły pedagogiczne, ekonomiczne, rolnicze, artystyczne, teologiczne m.in. (Univerzity a vysoké školy, pedagogické, ekonomické, zemědělské, umělecké, teologické vysoké školy atd.)

- Uniwersytet w Białymstoku (Univerzita v Białystoku)

- Uniwersytet Gdański (Gdaňská univerzita)

- Uniwersytet Śląski (Slezská univerzita v Katovicích)

- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Jagellonská univerzita v Krakově)

- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Univerzita kardinála Stefana Wyszińského ve Varšavě)

- Katolicki Uniwersytet Lubelski (Lublinská katolická univerzita)

- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Univerzita Marie Curie-Skłodowské v Lublinu)

- Uniwersytet Łódzki (Lodžská univerzita)

- Uniwersytet Opolski (Opolská univerzita)

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Univerzita Adama Mickiewicze v Poznani)

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika (Univerzita Mikoláše Koperníka v Toruni)

- Uniwersytet Szczeciński (Štětínská univerzita)

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Varmijsko-mazurská univerzita v Olsztynu)

- Uniwersytet Warszawski (Varšavská univerzita)

- Uniwersytet Wrocławski (Vratislavská univerzita)

- Uniwersytet Zielonogórski (Zielonogórská univerzita)

- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (Technicko-humanistická akademie v Bielsku-Białe)

- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie (Hornicko-hutnická akademie Stanisława Staszice v Krakově)

- Politechnika Białostocka (Białystocká polytechnika)

- Politechnika Częstochowska (Częstochowská polytechnika)

- Politechnika Gdańska (Gdaňská polytechnika)

- Politechnika Koszalińska (Koszalinská polytechnika)

- Politechnika Krakowska (Krakovská polytechnika)

- Politechnika Lubelska (Lublinská polytechnika)

- Politechnika Łódzka (Lodžská polytechnika)

- Politechnika Opolska (Opolská polytechnika)

- Politechnika Poznańska (Poznaňská polytechnika)

- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego (Radomská polytechnika Kazimierza Puławského)

- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (Rzeszówská polytechnika Ignacy Łukasiewicze)

- Politechnika Szczecińska (Štětínská polytechnika)

- Politechnika Śląska (Slezská polytechnika v Hlivicích)

- Politechnika Świętokrzyska (Świętokrzyzská polytechnika v Kielcích)

- Politechnika Warszawska (Varšavská polytechnika)

- Politechnika Wrocławska (Vratislavská polytechnika)

- Akademia Morska w Gdyni (Námořní akademie v Gdyni)

- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (Vyšší námořní škola ve Štětíně)

- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach (Ekonomická akademie Karola Adamieckého v Katovicích)

- Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Ekonomická akademie v Krakově)

- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu (Ekonomická akademie v Poznani)

- Szkoła Główna Handlowa (Hlavní obchodní škola ve Varšavě)

- Akademia Ekonomiczna im.Oskara Langego we Wrocławiu (Ekonomická akademie Oskara Langeho ve Vratislavi)

- Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego (Bydgoszczská akademie Kazimíra Velikého)

- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie (Pedagogická akademie KEN v Krakově)

- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (Akademie speciální pedagogiky Marie Grzegorzewské ve Varšavě)

- Akademia Podlaska w Siedlcach (Podlaská akademie v Siedlcích)

- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (Świętokrzyzská akademie Jana Kochanowského v Kielcích)

- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (Pomořanská pedagogická akademie ve Słupsku)

- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum" w Krakowie (Vyšší škola filozoficko-pedagogická "Ignatianum" v Krakově)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna im.Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze (Vyšší škola pedagogická Tadeusze Kotarbińského v Zielone Górze)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Vyšší škola pedagogická v Częstochowé)

- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Vyšší škola pedagogická v Rzeszówě)

- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy (Technicko-zemědělská akademie J. J. Śniadeckich v Bydgoszczi)

- Akademia Rolnicza im.Hugona Kołłątaja w Krakowie (Zemědělská akademie Huga Kołłątaje v Krakově)

- Akademia Rolnicza w Lublinie (Zemědělská akademie v Lublinu)

- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu (Zemědělská akademie Augusta Cieszkowského v Poznani)

- Akademia Rolnicza w Szczecinie (Zemědělská akademie ve Štětíně)

- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Hlavní zemědělská škola ve Varšavě)

- Akademia Rolnicza we Wrocławiu (Zemědělská akademie ve Vratislavi)

- Akademia Medyczna w Białymstoku (Lékařská akademie v Białystoku)

- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Lékařská akademie Ludwika Rydygiera v Bydgoszczi)

- Akademia Medyczna w Gdańsku (Lékařská akademie v Gdaňsku)

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach (Slezská lékařská akademie v Katovicích)

- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Collegium Medicum Jagellonské univerzity v Krakově)

- Akademia Medyczna w Lublinie (Lékařská akademie v Lublinu)

- Akademia Medyczna w Łodzi (Lékařská akademie v Lodži)

- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Lékařská akademie Karola Marcinkowského v Poznani)

- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (Pomořanská lékařská akademie ve Štětíně)

- Akademia Medyczna w Warszawie (Lékařská akademie ve Varšavě)

- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (Lékařská akademie Slezských Piastovců ve Vratislavi)

- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (Lékařské centrum pro postgraduální vzdělávání)

- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie (Křesťanská teologická akademie ve Varšavě)

- Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu (Papežská teologická fakulta v Poznani)

- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu (Papežská teologická fakulta ve Vratislavi)

- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (Papežská teologická fakulta ve Varšavě)

- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni (Vojenská námořní akademie Hrdinů z Westerplatte v Gdyni)

- Akademia Obrony Narodowej (Akademie národní obrany)

- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie (Vojenská technická akademie Jarosława Dąbrowského)

- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (Vojenská lékařská akademie div. gen. Bolesława Szareckého v Lodži)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (Vyšší důstojnická škola Tadeusze Kościuszka ve Vratislavi)

- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta (Vyšší důstojnická škola protiletecké obrany Romualda Traugutta)

- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu (Vyšší důstojnická škola gen. Józefa Bema v Toruni)

- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie (Vyšší důstojnická škola letecká v Dęblinu)

- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie (Vyšší policejní škola ve Szczytně)

- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (Hlavní škola protipožární ochrany ve Varšavě)

- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy (Hudební akademie Felikse Nowowiejského v Bydgoszczi)

- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (Hudební akademie Stanisława Moniuszka v Gdaňsku)

- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (Hudební akademie Karola Szymanowského v Katovicích)

- Akademia Muzyczna w Krakowie (Hudební akademie v Krakově)

- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (Hudební akademie Grażyna a Kiejstuta Bacewiczových v Lodži)

- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu (Hudební akademie Ignacy Jana Paderewského v Poznani)

- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie (Hudební akademie Fryderyka Chopina ve Varšavě)

- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (Hudební akademie Karola Lipińského ve Vratislavi)

- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (Akademie výtvarných umění ve Gdaňsku)

- Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach (Akademie výtvarných umění v Katovicích)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Akademie výtvarných umění Jana Matejka v Krakově)

- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (Akademie výtvarných umění Władysława Strzemińského v Lodži)

- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu (Akademie výtvarných umění v Poznani)

- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Akademie výtvarných umění ve Varšavě)

- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu (Akademie výtvarných umění ve Vratislavi)

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie (Státní vyšší divadelní škola Ludwika Solského v Krakově)

- Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi (Státní vyšší filmová, televizní a divadelní škola Leona Schillera v Lodži)

- Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (Divadelní akademie Aleksandra Zelwerowicze ve Varšavě)

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Akademie tělesné výchovy a sportu Jędrzeje Śniadeckého v Gdaňsku)

- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach (Akademie tělesné výchovy v Katovicích)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Akademie tělesné výchovy Bronisława Czecha v Krakově)

- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (Akademie tělesné výchovy Eugeniusze Piaseckého v Poznani)

- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Akademie tělesné výchovy Józefa Piłsudského ve Varšavě)

- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Akademie tělesné výchovy ve Vratislavi)

2. Państwowe i samorządowe instytucje kultury (státní a samosprávné kulturní instituce)

3. Parki narodowe (národní parky)

4. Agencje państwowe działające w formie spółek (státní agentury ve formě společností)

5. Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe" (Státní správa lesů)

6. Podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne szkoły publiczne (veřejné základní a střední školy)

7. Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni (veřejnoprávní provozovatelé rozhlasu a televize)

- Telewizja Polska S. A. (Polská televize, a. s.)

- Polskie Radio S. A. (Polský rozhlas, a. s.)

8. Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne placówki kulturym. in.: (veřejná muzea, divadla, knihovny, jiné veřejné kulturní instituce atd.)

- Narodowe Centrum Kultury w Warszawie (Národní kulturní středisko ve Varšavě)

- Centrum Animacji Kultury (Středisko animované kultury)

- Zachęta - Państwowa Galeria Sztuki w Warszawie (Zachęta - Státní umělecká galerie ve Varšavě)

- Centrum Sztuki Współczesnej - Zamek Ujazdowski w Warszawie (Středisko současného umění - Ujazdowský zámek ve Varšavě)

- Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (Středisko polského sochařství v Orońsku)

- Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie (Mezinárodní kulturní centrum v Krakově)

- Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej - Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (Středisko pro mezinárodní kulturní spolupráci - Institut Adama Mickiewicze ve Varšavě)

- Dom Pracy Twórczej w Wigrach (Dům umění ve Wigrách)

- Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach (Dům umění v Radziejowicích)

- Biblioteka Narodowa w Warszawie (Národní knihovna ve Varšavě)

- Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Hlavní ředitelství státních archivů)

- Muzeum Narodowe w Krakowie (Národní muzeum v Krakově)

- Muzeum Narodowe w Poznaniu (Národní muzeum v Poznani)

- Muzeum Narodowe w Warszawie (Národní muzeum ve Varšavě)

- Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej (Královský hrad ve Varšavě - Památník národních dějin a kultury)

- Zamek Królewski na Wawelu Państwowe Zbiory Sztuki w Krakowie (Královský hrad Wawel - Státní umělecké sbírky v Krakově)

- Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce (Muzeum krakovských solných dolů ve Wieliczce)

- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu (Státní muzeum Auschwitz-Birkenau v Osvětimi)

- Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie (Státní muzeum Majdanek v Lublinu)

- Muzeum Stutthof w Sztutowie (Muzeum Stutthof ve Sztutowě)

- Muzeum Zamkowe w Malborku (Hradní muzeum v Malborku)

- Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (Ústřední mořské muzeum v Gdaňsku)

- Muzeum "Łazienki Królewskie" - Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Warszawie (Muzeum "Łazienki Królewskie" - Zámecký a zahradní komplex ve Varšavě)

- Muzeum Pałac w Wilanowie (Zámecké muzeum ve Wilanowě)

- Muzeum Wojska Polskiego (Muzeum polských vojsk)

- Teatr Narodowy w Warszawie (Národní divadlo ve Varšavě)

- Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie (Národní staré divadlo Heleny Modrzejewské v Krakově)

- Teatr Wielki - Opera Narodowa w Warszawie (Velké divadlo - Národní opera ve Varšavě)

- Filharmonia Narodowa w Warszawie (Národní filharmonie ve Varšavě)

9. Publiczne placówki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe oraz inne placówki badawcze (veřejné výzkumné instituce, výzkumné a rozvojové instituce a jiné výzkumné instituce)

XXIV. SLOVINSKO:

- občine (obce)

- javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (veřejné subjekty v oblasti výchovy, vzdělávání a sportu)

- javni zavodi s področja zdravstva (veřejné subjekty v oblasti zdravotnictví)

- javni zavodi s področja socialnega varstva (veřejné subjekty v oblasti sociálního zabezpečení)

- javni zavodi s področja kulture (veřejné subjekty v oblasti kultury)

- javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (veřejné subjekty v oblasti výzkumu)

- javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (veřejné subjekty v oblasti zemědělství a lesnictví)

- javni zavodi s področja okolja in prostora (veřejné subjekty v oblasti životního prostředí a územního plánování)

- javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (veřejné subjekty v oblasti hospodářství)

- javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (veřejné subjekty v oblasti živností a cestovního ruchu)

- javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (veřejné subjekty v oblasti pořádku a bezpečnosti)

- agencije (agentury)

- skladi socialnega zavarovanja (fondy sociálního zabezpečení)

- javni skladi na ravni države in na ravni občin (veřejné fondy na úrovni státu a obcí)

- Družba za avtoceste v RS (Společnost pro silnice v RS)

- Pošta Slovenije (Slovinská pošta)

XXV. SLOVENSKO:

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 1 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako:

1. státní rozpočtová organizace (např. ministerstva, jiné orgány státní správy) nebo státní příspěvková organizace (např. univerzity, vysoké školy) a státní účelový fond

2. samosprávný kraj, obec, rozpočtová organizace samosprávného kraje nebo obce

3. zdravotní pojišťovna

4. právnická osoba zřízená zákonem jako veřejnoprávní instituce (např. Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Sociálna poisťovňa)

5. Fond národního majetku Slovenské republiky

6. Slovenský pozemkový fond

7. zájmové sdružení právnických osob, které vytvořili zadavatelé uvedení v bodech 1) až 3)"

.

5. 31993 L 0038: Směrnice Rady 93/38/EHS ze dne 14. června 1993 o koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací (Úř. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31998 L 0004: směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/4/ES ze dne 16. února 1998 (Úř. věst. L 101, 1.4.1998, s. 1),

- 32001 L 0078: směrnice Komise 2001/78/ES ze dne 13.9.2001 (Úř. věst L285,29.10.2001, s. 1).

a) V příloze I "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY A DISTRIBUCE PITNÉ VODY" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Všechny subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující vodu jako veřejně prospěšnou službu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

KYPR

Vodárny zajišťující distribuci vody v obecních a jiných oblastech podle zákona o zásobování vodou (obce a jiné oblasti), Cap. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LOTYŠSKO

Veřejnoprávní subjekty místní samosprávy, které vyrábějí a distribuují pitnou vodu do vodovodních sítí jako veřejně prospěšnou službu.

LITVA

Orgány zajišťující výrobu, dopravu a distribuci pitné vody podle Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) a Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty, které vyrábějí, dopravují a distribuují pitnou vodu podle zákona LVII z roku o vodním hospodářství (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTA

Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Společnost vodních služeb).

POLSKO

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Vodárny a kanalizace ve smyslu zákona ze dne 7. června 2001 o hromadném zásobování vodou a odstraňování odpadních vod).

SLOVINSKO

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Subjekty zajišťující výrobu, dopravu a distribuci pitné vody, v souladu s koncesí vydanou podle zákona o ochraně životního prostředí (Uradni list RS, 32/93, 1/96) a v souladu s rozhodnutími vydanými obcemi).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve vodním hospodářství výrobou a provozováním veřejných rozvodů pitné vody, provozuje veřejné kanalizace nebo čistírny odpadních vod (např. Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie)."

;

b) V příloze II "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ VÝROBY, DOPRAVY A DISTRIBUCE ELEKTŘINY" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Zadavatel je vymezen v § 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek jako České energetické závody, a.s. a 8 regionálních distribučních společností: Středočeská energetická a.s., Východočeská energetická, a.s., Severočeská energetická a.s., Západočeská energetická, a.s., Jihočeská a.s., Pražské energetické závody, a.s., Jihomoravská energetická, a.s., Severomoravská energetická, a.s.; tyto subjekty vyrábějí nebo dopravují elektřinu na základě energetického zákona č. 458/2000 Sb.

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

KYPR

Kyperský úřad pro elektřinu zřízený zákonem o rozvoji v odvětví elektřiny, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LOTYŠSKO

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (Státní akciová společnost "Latvenergo").

LITVA

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu a distribuci elektřiny podle Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (Státní podnik Jaderná elektrárna Ignalina) zřízená podle Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

MAĎARSKO

Subjekty zajišťující výrobu, dopravu nebo distribuci elektřiny na základě povolení podle zákona CX z roku 2001 o elektřině (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalte (Společnost Enemalta).

POLSKO

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energetické podniky ve smyslu zákona ze dne 10. dubna 1997 o energetice).

SLOVINSKO

ELES - Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES - Elektro Slovenija, podniky, které zajišťují výrobu, rozvod a distribuci elektřiny podle zákona o energetice (Uradni list RS, 79/99)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odstavci 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve energetických odvětvích výrobou, nákupem a rozvodem elektřiny a přenosem elektřiny (zákon č. 70/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů - např. Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody)."

;

c) V příloze III "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ DOPRAVY A DISTRIBUCE ZEMNÍHO PLYNU A TEPLA" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Všechny subjekty vyrábějící, dopravující nebo distribuující plyn nebo teplo do veřejných sítí jako veřejně prospěšnou službu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (Státní akciová společnost "Latvijas gāze").

Veřejnoprávní subjekty místní samosprávy zajišťující veřejné dodávky tepla.

LITVA

Subjekty zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu podle Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Orgány místní samosprávy nebo sdružení těchto orgánů zajišťující veřejné dodávky tepla v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu na základě povolení podle zákona XLI z roku 1994 o dodávkách zemního plynu (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Subjekty zajišťující dopravu a distribuci tepla na základě povolení podle podle zákona XLI z roku 1998 o službách dálkového vytápění (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTA

Korporazzjoni Enemalta (Společnost Enemalta).

POLSKO

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Energetické podniky ve smyslu zákona ze dne 10. dubna 1997 o energetice).

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Podniky zajišťující dopravu a distribuci zemního plynu podle energetického zákona (Ur. l. RS, št. 79/99) a podniky zajišťující dopravu a distribuci tepla podle rozhodnutí vydaných obcemi.

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve energetických odvětvích výrobou, nákupem a rozvodem zemního plynu a tepla a přenosem zemního plynu (zákon č. 70/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů - např. Slovenský plynárenský priemysel)."

;

d) V příloze IV "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY ROPY A ZEMNÍHO PLYNU" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodní společnosti provádějící průzkum a těžbu ropy a zemního plynu (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

LITVA

Subjekty činné podle Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (zįkon Litevské republiky o podzemí) (Žin., 2001, Nr.35-1164) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296)..

MAĎARSKO

Subjekty provádějící průzkum a těžbu ropy a zemního plynu na základě povolení nebo koncese podle zákona XLVIII z roku 1993 o hornictví (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTA

Zákon o benzínu (výrobě benzínu) (Cap. 156) a prováděcí předpisy k tomuto zákonu a zákon o kontinentálním šelfu (Cap. 194) a prováděcí předpisy k tomuto zákonu.

POLSKO

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty působící v odvětví průzkumu, vyhledávání ložisek nebo vývoje zemního plynu, ropy a jejich přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí nebo jiných pevných paliv na základě zákona ze dne 4. února 1994 o geologii a hornictví).

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu(Uradni list RS, 56/99) (Podniky, které provozují těžbu a zpracování ropy podle horního zákona (Uradni list RS, 56/99)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v geologických činnostech a hornických činnostech vyhledáváním ložisek ropy a těžbou ropy nebo zemního plynu."

;

e) V příloze V "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ PRŮZKUMU A TĚŽBY UHLÍ NEBO JINÝCH PEVNÝCH PALIV" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Obchodní společnosti provádějící průzkum a těžbu uhlí nebo jiných druhů paliv (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

LITVA

Subjekty zajišťující zajišťující průzkum a těžbu rašeliny podle Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty zajišťující průzkum a těžbu uhlí nebo jiných pevných paliv na základě povolení nebo koncese podle zákona XLVIII z roku 1993 o hornictví (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POLSKO

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Subjekty působící v odvětví průzkumu, vyhledávání ložisek nebo vývoje zemního plynu, ropy a jejich přírodních derivátů, hnědého uhlí, černého uhlí nebo jiných pevných paliv na základě zákona ze dne 4. února 1994 o geologii a hornictví).

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99) (Podniky, které provozují těžbu a zpracování uhlí podle horního zákona (Uradni list RS, 56/99)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v geologických činnostech a hornických činnostech vyhledáváním ložisek uhlí a těžbou uhlí a jiných pevných paliv."

;

f) V příloze VI "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ ŽELEZNIČNÍCH SLUŽEB" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Provozovatelé veřejné dopravy a poskytovatelé služeb veřejné železniční dopravy (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (Státní akciová společnost "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (Státní akciová společnost "Vaiņodes dzelzceļš").

LITVA

AB "Lietuvos geležinkeliai" činná podle Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 59-1402) a jiné subjekty činné v oblasti železničních služeb v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty poskytující služby veřejné železniční dopravy na základě zákona XCV z roku 1993 o železnicích (1993. évi XCV. törvény a vasútról) a na základě povolení podle vyhlášky ministra dopravy a vodního hospodářství č. 15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

POLSKO

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., w szczególności:

- PKP Intercity Sp. z o. o.

- PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Subjekty poskytující služby v odvětví železniční dopravy činné podle zákona ze dne 8. září 2000 o obchodním využití, restrukturalizaci a privatizaci státního podniku "Polské dráhy", a to zejména:

- PKP Intercity sp. z o.o.

- PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

SLOVINSKO

Slovenske železnice, d.d.

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1996 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která provozuje železniční dopravu (zákon č. 164/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/1993 Z. z. ve znění pozdějších předpisů - např. Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.)"

;

g) V příloze VII "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ MĚSTSKÝCH ŽELEZNIČNÍCH, TRAMVAJOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH NEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽEB" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

(§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Veřejnoprávní subjekty, které provozují služby osobní autobusové, trolejbusové nebo tramvajové dopravy v těchto městech: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils..

LITVA

Subjekty provozující služby veřejné městské trolejbusové, autobusové nebo lanovkové dopravy v souladu s Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Subjekty poskytující služby veřejné silniční dopravy na základě zákona I z roku 1998 o silniční dopravě (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről)) a na základě povolení podle vyhlášky Rady ministrů č. 89/1988. (XII. 20.) MT o službách silniční dopravy a provozu silničních vozidel (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet aközúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Subjekty poskytující služby veřejné železniční dopravy na základě zákona XCV z roku 1993 o železnicích (1993. évi XCV. törvény a vasútról) a na základě povolení podle vyhlášky ministra dopravy a vodního hospodářství č. 15/2002. (II. 27.) KöViM o licencování železničních podniků (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

MALTA

L-Awtoritŕ dwar it-Trasport ta' Malta (Maltský úřad dopravy).

POLSKO

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.) (Subjekty poskytující služby v odvětví městské železniční dopravy činné podle zákona ze dne 27. června 1997 o železniční dopravě (Dz. U. Nr 96, poz. 591 ve znění pozdějších předpisů).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu trolejbusowego i autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Subjekty poskytující služby veřejnosti v odvětví městské autobusové dopravy činné na základě licence vydané podle zákona ze dne 6. září 2001 o silniční dopravě (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 ve znění pozdějších předpisů) a subjekty poskytující služby veřejnosti v odvětví městské dopravy.

SLOVINSKO

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99) (Podniky, které provozují veřejnou městskou autobusovou dopravu podle zákona o provozování silniční dopravy (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 a 65/99)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1996 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v silniční dopravě provozováním veřejné pravidelné autobusové dopravy, dopravy na drahách (zákon č. 164/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 168/1996 Z. z., ve znění pozdějších předpisů - např.

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.)"

.

h) V příloze VIII "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ LETIŠTNÍCH ZAŘÍZENÍ" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Provozovatelé letišť (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

LOTYŠSKO

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (Státní akciová společnost "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība "Starptautiskā lidosta "Rīga"" (Státní akciová společnost "International airport "Rīga"").

LITVA

Letiště provozovaná podle Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (Státní podnik "Oro navigacija") činný podle Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) a Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Další subjekty činné v oblasti letištních zařízení v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Letiště provozovaná na základě povolení podle zákona XCVII z roku 1995 o letecké dopravě (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Mezinárodní letiště Budapest Ferihegy spravované Mezinárodním leteckým operátorem Budapest Ferihegy a.s. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér géré par Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) na základě zákona z roku 1991 o koncesích (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), zákona XCVII z roku 1995 o letecké dopravě (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), vyhlášky vyhlášky ministra dopravy a vodního hospodářství č. 45/2001. (XII. 20.) KöViM o zrušení Úřadu letecké dopravy a letišť a zřízení maďarské služby letecké navigace HungaroControl (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).).

MALTA

L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Maltské mezinárodní letiště).

POLSKO

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (Státní podnik "Polská letiště").

SLOVINSKO

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01) (VFeřejná civilní letiště podle zákona o letectví (Uradni list RS, 18/01)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v civilním letectví zřízením a provozováním veřejných letišť a leteckých pozemních zařízení (zákon č. 143/1998 Z. z., ve znění pozdějších předpisů - např. letiště - Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice-Barca, Letisko Poprad-Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany - spravovaná Slovenskou správou letišť (Slovenská správa letísk) provozovaná na základě licence vydané Ministerstvem dopravy, pošt a telekomunikací Slovenské republiky podle § 32 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilním letectví)."

i) V příloze IX "ZADAVATELÉ V ODVĚTVÍ NÁMOŘNÍCH NEBO VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ NEBO JINÝCH ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Provozovatelé přístavů (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

KYPR

Kyperská správa přístavů zřízená zákonem o Kyperské správě přístavů z roku 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LOTYŠSKO

Subjekty spravující přístavy podle zákona "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde (Úřad svobodného přístavu Rīga)

Ventspils brīvostas pārvalde (Úřad svobodného přístavu Ventspils)

Liepājas ostas pārvalde (Úřad přístavu Liepāja)

Salacgrīvas ostas pārvalde (Úřad přístavu Salacgrīva)

Skultes ostas pārvalde (Úřad přístavu Skulte)

Lielupes ostas pārvalde (Úřad přístavu Lielupe)

Engures ostas pārvalde (Úřad přístavu Engure)

Mērsraga ostas pārvalde (Úřad přístavu Mērsrags)

Pāvilostas pārvalde (Úřad přístavu Pāvilosta)

Rojas ostas pārvalde (Úřad přístavu Roja).

LITVA

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (Státní podnik Správa státního přístavu Klajpeda) činná podle Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (Stįtní podnik Sprįva vnitrozemských vodních cest) činná podle Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Další subjekty činné v oblasti námořních nebo vnitrozemských přístavů nebo jiných zařízení terminálů v souladu s ustanoveními Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

MAĎARSKO

Veřejné přístavy spravované plně nebo částečně státem podle zákona XLII z roku 2000 o vodní dopravě (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTA

L-Awtorità Marittima ta' Malta (Maltský námořní úřad).

POLSKO

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Subjekty působící v odvětví správy mořských a vnitrozemských přístavů a jejich pronájmu provozovatelům námořní a vnitrozemské vodní dopravy.).

SLOVINSKO

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01) (Námořní přístavy v úplném nebo částečném vlastnictví státu, které provozují veřejné hospodářské služby podle námořního zákoníku (Uradni list RS, 26/01)).

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 263/2000 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká ve vnitrozemské plavbě udržováním vodní cesty a provozováním veřejných přístavů a zařízení vodních cest (zákon č. 338/2000 Z. z. - např. Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo)."

;

j) V příloze X "ZADAVATELÉ PROVOZUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SÍTĚ NEBO POSKYTUJÍCÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY" se doplňují slova:

"ČESKÁ REPUBLIKA

Provozovatelé telekomunikačních služeb, pokud poskytují služby veřejnosti (§ 2 písm. b) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek).

ESTONSKO

Subjekty činné podle článku 5 zákona o veřejných zakázkách (RT I 2001, 40, 224) a článku 14 zákona o hospodářské soutěži (RT I 2001, 56 332).

KYPR

Kyperský telekomunikační úřad zřízený zákonem o kyperských telekomunikačních službách Law, Cap. 302. (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).

LOTYŠSKO

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" (Státní akciová společnost "Lattelekom").

MAĎARSKO

Subjekty působící v odvětví telekomunikací podle čl. 3 odst. 2 a 3, článků 104 a 105 zákona XL z roku 2001 o komunikacích (2001. évi XL. törvény a hírközlésről).

MALTA

Telekomunikační služby na Maltě byly zcela liberalizovány a všechna výlučná práva uvolněna s výjimkou poskytování služeb pevných telefonních linek a mezinárodního přenosu dat, které bylo liberalizováno 1. ledna 2003. Žádná ze společností však nepřijala vládní nařízení o veřejných zakázkách stanovené v právní výzvě č. 70 z roku 1996, jímž byla uvedena v účinek stávající nařízení o veřejných službách (veřejných zakázkách). Přesto se uvádějí všechny subjekty činné v telekomunikačním odvětví:

Melita Cable plc

Maltacom plc

Vodafone (Malta) Ltd

Mobisle Communication Ltd

Datatrak Ltd

Telepage Ltd

POLSKO

Telekomunikacja Polska S. A.

SLOVENSKO

Zadavatel je vymezen v § 3 odst. 2 zákona č. 263/1999 Z. z. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako právnická osoba, která podniká v oblasti telekomunikací poskytováním veřejných telekomunikačních služeb; obstarává a spravuje telekomunikační zařízení veřejné telekomunikační sítě; vykonává činnosti vyplývající z poskytování poštovních služeb vyhrazených státu (zákon č. 195/2000 Z. z. ve znění pozdějších předpisů)."

J. POTRAVINY

1. 31980 L 0590: Směrnice Komise 80/590/EHS ze dne 9. června 1980, kterou se stanoví symbol, kterým mohou být opatřeny materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. věst. L 151, 19.6.1980, s. 21), ve znění:

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

a) V názvu přílohy se doplňují slova:

""PŘÍLOHA"

"LISA"

"PIELIKUMS"

"PRIEDAS"

"MELLÉKLET"

"ANNESS"

"ZAŁĄCZNIK"

"PRILOGA"

"PRÍLOHA""

;

b) V textu přílohy se doplňují nové položky, které znějí:

""Symbol"

"Sümbol"

"Simbols"

"Simbolis"

"Szimbólum"

"Simbolu"

"Symbol"

"Simbol"

"Symbol"

."

2. 31989 L 0108: Směrnice Rady 89/108/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hluboce zmrazených potravin určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 34), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V čl. 8 odst. 1 písm. a) se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— v češtině: hluboce zmrazené nebo hluboce zmrazená nebo hluboce zmrazený,

— v estonštině: sügavkülmutatud nebo külmutatud,

— v lotyštině: ātri sasaldēts,

— v litevštině: greitai užšaldyt,

— v maďarštině: gyorsfagyasztott,

— v maltštině: iffriżat,

— v polštině: produkt głęboko mrożony,

— ve slovinštině: hitro zamrznjen,

— ve slovenštině: hlbokozmrazené"

.

3. 31991 L 0321: Směrnice Rady 91/321/EHS ze dne 14. května 1991 o počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Úř. věst. L 175, 4.7.1991, s. 35), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31996 L 0004: směrnice Komise 96/4/ES ze dne 16.2.1996 (Úř. věst. L 49, 28.2.1996, s. 12),

- 31999 L 0050: směrnice Komise 1999/50/ES ze dne 25.5.1999 (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 29).

a) V čl. 7 odst. 1 se za slova "Modersmjölksersättning" a "Tillskottsnäring doplňují nové odrážky, které znějí:":

"— v češtině:

"počáteční kojenecká výživa" a pokračovací kojenecká výživa,

— v estonštině:

"imiku piimasegu" a "jätkupiimasegu",

— v lotyštině:

"Piena maisījums zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" a "Piena maisījums zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— v litevštině:

"mišinys kūdikiams iki 4 - 6 mėn" a "mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— v maďarštině:

"anyatej-helyettesítő tápszer" a "anyatej-kiegészítő tápszer",

— v maltštině:

"formula tat-trabi" a "formula tal-prosegwiment",

— v polštině:

"preparat do początkowego żywienia niemowląt" a "preparat do dalszego żywienia niemowląt",

— ve slovinštině:

"začetna formula za dojenčke" a "nadaljevalna formula za dojenčke"

— ve slovenštině:

"počiatočná dojčenská výživa" a "následná dojčenská výživa""

.

b) V čl. 7 odst. 1 se za slova "Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk" a "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk" doplňují nové odrážky, které znějí:

"— v češtině:

"počáteční mléčná kojenecká výživa" a "pokračovací mléčná kojenecká výživa",

— v estonštině:

"Piimal põhinev imiku piimasegu" a "Piimal põhinev jätkupiimasegu",

— v lotyštině:

"Piens zīdaiņiem līdz četru mēnešu vecumam" a "Piens zīdaiņiem no četru mēnešu vecuma",

— v litevštině:

"pieno mišinys kūdikiams iki 4-6 mėn" a "pieno mišinys kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn",

— v maďarštině:

"tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer" a "tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer",

— v maltštině:

"ħalib tat-trabi" a "ħalib tal-prosegwiment",

— v polštině:

"mleko początkowe" a "mleko następne",

— ve slovinštině:

"začetno mleko za dojenčke" a "nadaljevalno mleko za dojenčke",

— ve slovenštině:

"počiatočná dojčenská mliečna výživa" a "následná dojčenská mliečna výživa"."

4. 31999 L 0021: Směrnice Komise 1999/0021/ES ze dne 25. března 1999 o dietních potravinách pro zvláštní léčebné účely (Úř. věst. L 91, 7.4.1999, s. 29).

V čl. 4 odst. 1 se seznam začínající slovy "ve španělštině" a končící slovy "medicinska ändamål" nahrazuje tímto seznamem:

"— ve španělštině:

"Alimento dietetico para usos médicos especiales"

— v češtině:

"Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely"

— v dánštině:

"Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål"

— v němčině:

"Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)"

— v estonštině:

"Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks"

— v řečtině:

"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς"

— v angličtině:

"Food(s) for special medical purposes"

— ve francouzštině:

"Aliment(s) diététique(s) destiné(s) a des fins médicales spéciales"

— v italštině:

"Alimento dietetico destinato a fini medici speciali"

— v lotyštině:

"Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem"

— v litevštině:

"Specialios medicininės paskirties maisto produktai"

— v maďarštině:

"Speciális gyógyászati célra szánt - tápszer"

— v maltštině:

"Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi"

— v nizozemštině:

"Dieetvoeding voor medisch gebruik"

— v polštině:

"Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego"

— v portugalštině:

"Produto dietético de uso clínico"

— ve slovenštině:

"dietetická potravina na osobitné lekárske účely"

— ve slovinštině:

"Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene"

— ve finštině:

"Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita"

— ve švédštině:

"Livsmedel för speciella medicinska ändamål"

."

5. 32000 L 0013: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/EHS ze dne 20. března 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy (Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29), ve znění:

- 32001 L 0101: směrnice Komise 2001/101/ES ze dne 26.11.2001 (Úř. věst. L 310, 28.11.2001, s. 19),

- 32002 L 0067: směrnice Komise 2002/67/ES ze dne 18.7.2002 (Úř. věst. L 191, 19.7.2002, s. 20).

a) Ve čl. 5 odst. 3 se seznam začínající slovy "ve španělštině" a končící slovy "joniserande strålning" nahrazuje tímto seznamem:

"— ve španělštině:

"irradiado" nebo "tratado con radiación ionizante",

— v češtině:

"ozářeno" nebo "ošetřeno ionizujícím zářením",

— v dánštině:

"bestrålet/…" nebo "strålekonserveret" nebo "behandlet med ioniserende stråling" nebo "konserveret med ioniserende stråling",

— v němčině:

"bestrahlt" nebo "mit ionisierenden Strahlen behandelt",

— v estonštině:

"kiiritatud" nebo "töödeldud ioniseeriva kiirgusega",

— v řečtině:

"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία" nebo "ακτινοβοληµένο",

— v angličtině:

"irradiated" nebo "treated with ionising radiation",

— ve francouzštině:

"traité par rayonnements ionisants" nebo "traité par ionisation",

— v italštině:

"irradiato" nebo "trattato con radiazioni ionizzanti",

— v lotyštině:

"apstarots" nebo "apstrādāts ar jonizējošo starojumu",

— v litevštině:

"apšvitinta" nebo "apdorota jonizuojančiąja spinduliuote",

— v maltštině:

"sugárkezelt vagy ionizáló energiával kezelt",

— v maltštině:

"ittrattat bir-radjazzjoni" nebo "ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti",

— v nizozemštině:

"doorstraald" nebo "door bestraling behandeld" nebo "met ioniserende stralen behandeld",

— v polštině:

"napromieniony" nebo "poddany działaniu promieniowania jonizującego",

— v portugalštině:

"irradiado" nebo "tratado por irradiação" nebo "tratado por radiação ionizante",

— ve slovenštině:

"ošetrené ionizujúcim žiarením",

— ve slovinštině:

"obsevano" nebo "obdelano z ionizirajočim sevanjem",

— ve finštině:

"säteilytetty" nebo "käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

— ve švédštině:

"bestrålad" nebo "behandlad med joniserande strålning""

.

b) V čl. 10 odst. 2 se seznam začínající slovy "ve španělštině" a končící slovy "sista förbrukningsdag" nahrazuje tímto seznamem:

"— ve španělštině:

"fecha de caducidad"

,

— v češtině:

"spotřebujte do"

,

— v dánštině:

"sidste anvendelsesdato"

,

— v němčině:

"verbrauchen bis"

,

— v estonštině:

"kõlblik kuni"

,

— v řečtině:

"ανάλωση μέχρι"

— v angličtině:

"use by"

,

— ve francouzštině:

"à consommer jusqu'au"

,

— v italštině:

"da consumare entro"

,

— v lotyštině:

"izlietot līdz"

,

— v litevštině:

"tinka vartoti iki"

,

— v maďarštině:

"fogyasztható"

,

— v maltštině:

"uża sa"

,

— v nizozemštině:

"te gebruiken tot"

,

— v polštině:

"należy spożyć do"

,

— v portugalštině:

"a consumir até"

,

— ve slovenštině:

"spotrebujte do"

,

— ve slovinštině:

"porabiti do"

,

— ve finštině:

"viimeinen käyttöajankohta"

,

— ve švédštině:

"sista förbrukningsdag"

."

6. 32000 L 0036: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/36/ES ze dne 23. června 2000 o kakaových a čokoládových výrobcích určených k lidské spotřebě (Úř. věst. L 197, 3.8.2000, s. 19).

V bodu A odst. 4 písm. d) přílohy I nahrazuje tímto:

"d) Spojené království, Irsko a Malta mohou na svém území povolit používání slovního spojení "milk chocolate" na označení výrobku uvedeného v bodu 5 za podmínky, že ve všech třech případech je spolu s tímto slovním spojením uveden podíl sušeného mléka v každém z těchto výrobků takto: "milk solids: … % minimum"."

7. 32001 L 0114: Směrnice Rady 2001/114/ES ze dne 20. prosince 2001 o určitých druzích zahuštěného nebo sušeného mléka určeného k lidské spotřebě (Úř. věst. 15, 17.1.2002, s. 19).

V příloze II se doplňují nová písmena, která znějí:

"k) Maltským označením "Ħalib evaporat" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. b).

l) Maltským označením "Ħalib evaporat b'kontenut baxx ta' xaħam" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c).

m) Estonským označením "koorepulber" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. a).

n) Estonským označením "piimapulber" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. b).

o) Estonským označením "väherasvane kondenspiim" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c).

p) Estonským označením "magustatud väherasvane kondenspiim" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. f).

q) Estonským označením "väherasvane piimapulber" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. c).

r) Českým označením "zahuštěná neslazená smetana" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. a).

s) Českým označením "zahuštěné neslazené plnotučné mléko" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. b).

t) Českým označením "zahuštěné neslazené polotučné mléko" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. c) obsahující mezi 4 % a 4,5 % hmotnostních tuku.

u) Českým označením "zahuštěné slazené plnotučné mléko" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. e).

v) Českým označením "zahuštěné slazené polotučné mléko" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 1 písm. f) obsahující mezi 4 % a 4,5 % hmotnostních tuku.

w) Český označením "sušená smetana" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. a).

x) Českým označením "sušené polotučné mléko" se rozumí výrobek uvedený v příloze I odst. 2 písm. c) obsahující mezi 14 % a 16 % hmotnostních tuku."

8. 32001 R 0466: Nařízení Komise (ES) č. 466/2001 ze dne 8. března 2001, k 8. březnterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 1), ve znění:

- 32001 R 2375: nařízení Rady (ES) č. 2375/2001 ze dne 29.11.2001 (Úř. věst. L 321, 6.12.2001, s. 1),

- 32002 R 0221: nařízení Komise (ES) č. 221/2002 ze dne 6.2.2002 (Úř. věst. L 37, 7.2.2002, s. 4),

- 32002 R 0257: nařízení Komise (ES) č. 257/2002 ze dne 12.2.2002 (Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 12),

- 32002 R 0472: nařízení Komise (ES) č. 472/2002 ze dne 12.3.2002 (Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 18),

- 32002 R 0563: nařízení Komise (ES) č. 563/2002 ze dne 2.4.2002 (Úř. věst. L 86, 3.4.2002, s. 5).

V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:

"1b. Odchylně od odstavce 1 může Komise zmocnit Estonsko, aby během přechodného období do 31. prosince 2006 uvádělo na svůj trh ryby pocházející z baltské oblasti určené ke spotřebě na jeho území s úrovněmi dioxinů vyššími, než jaké jsou stanoveny v oddíle 5 bodě 5.2. přílohy I. Tato odchylka bude udělena postupem podle článku 8 nařízení Rady (EHS) č. 315/93, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách [1]. Za tímto účelem Estonsko prokáže, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1a pro Finsko a Švédsko a že expozice člověka dioxinům v Estonsku není vyšší než nejvyšší průměrná úroveň v kterémkoli členském státě Společenství v jeho složení k 30. dubnu 2004.

Bude-li Estonsku udělena tato odchylka, bude veškeré její uplatňování v budoucnosti posuzováno v rámci přezkumu oddílu 5 přílohy I stanoveného v čl. 5 odst. 3.

Bez ohledu na výše uvedené zavede Estonsko nezbytná opatření, aby zajistilo, že ryby nebo výrobky z ryb, které nejsou v souladu s oddílem 5 bodem 5.2 přílohy I, nebudou uváděny na trh v ostatních členských státech.

K. CHEMIKÁLIE

31967 L 0548: Směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek (Úř. věst. L 196, 16.8.1967, s. 1), ve znění:

- 31969 L 0081: směrnice Rady 69/81/EHS ze dne 13.3.1969 (Úř. věst. L 68, 19.3.1969, s. 1),

- 31970 L 0189: směrnice Rady 70/189/EHS ze dne 6.3.1970 (Úř. věst. L 59, 14.3.1970, s. 33),

- 31971 L 0144: směrnice Rady 71/144/EHS ze dne 22.3.1971 (Úř. věst. L 74, 29.3.1971, s. 15),

- 31973 L 0146: směrnice Rady 73/146/EHS ze dne 21.5.1973 (Úř. věst. L 167, 25.6.1973, s. 1),

- 31975 L 0409: směrnice Rady 75/409/EHS ze dne 24.6.1975 (Úř. věst. L 183, 14.7.1975, s. 22),

- 31976 L 0907: směrnice Komise 76/907/EHS ze dne 14.7.1976 (Úř. věst. L 360, 30.12.1976, s. 1),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31979 L 0370: směrnice Komise 79/370/EHS ze dne 30.1.1979 (Úř. věst. L 88, 7.4.1979, s. 1),

- 31979 L 0831: směrnice Rady 79/831/EHS ze dne 18.9.1979 (Úř. věst. L 259, 15.10.1979, s. 10),

- 31980 L 1189: směrnice Rady 80/1189/EHS ze dne 4.12.1980 (Úř. věst. L 366, 31.12.1980, s. 1),

- 31981 L 0957: směrnice Komise 81/957/EHS ze dne 23.10.1981 (Úř. věst. L 351, 7.12.1981, s. 5),

31982 L 0232: směrnice Komise 82/232/EHS ze dne 25.3.1982 (Úř. věst. L 106, 21.4.1982, s. 18),

- 31983 L 0467: směrnice Komise 83/467/EHS ze dne 29.7.1983 (Úř. věst. L 257, 16.9.1983, s. 1),

- 31984 L 0449: směrnice Komise 84/449/EHS ze dne 25.4.1984 (Úř. věst. L 251, 19.9.1984, s. 1),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31986 L 0431: směrnice Komise 86/431/EHS ze dne 24.6.1986 (Úř. věst. L 247, 1.9.1986, s. 1),

- 31987 L 0432: směrnice Rady 87/432/EHS ze dne 3.8.1987 (Úř. věst. L 239, 21.8.1987, s. 1),

- 31988 L 0302: směrnice Komise 88/302/EHS ze dne 18.11.1987 (Úř. věst. L 133, 30.5.1988, s. 1),

- 31988 L 0490: směrnice Komise 88/490/EHS ze dne 22.7.1988 (Úř. věst. L 259, 19.9.1988, s. 1),

- 31990 L 0517: směrnice Rady 90/517/EHS ze dne 9.10.1990 (Úř. věst. L 287, 19.10.1990, s. 37),

- 31991 L 0325: směrnice Komise 91/325/EHS ze dne 1.3.1991 (Úř. věst. L 180, 8.7.1991, s. 1),

- 31991 L 0326: směrnice Rady 92/326/EHS ze dne 5.3.1991 (Úř. věst. L 180, 8.7.1991, s. 1),

- 31991 L 0410: směrnice Rady 92/410/EHS ze dne 22.7.1991 (Úř. věst. L 228, 17.8.1991, s. 67),

- 31991 L 0632: směrnice Rady 92/632/EHS ze dne 28.10.1991 (Úř. věst. L 338, 10.12.1991, s. 23),

- 31992 L 0032: směrnice Rady 92/32/EHS ze dne 30.4.1992 (Úř. věst. L 154, 5.6.1992, s. 1),

- 31992 L 0037: směrnice Komise 92/37/EHS ze dne 30.4.1992 (Úř. věst. L 154, 5.6.1992, s. 30),

- 31993 L 0021: směrnice Komise 93/21/EHS ze dne 27.4.1993 (Úř. věst. L 110, 4.5.1993, s. 20),

- 31993 L 0072: směrnice Komise 93/72/EHS ze dne 1.9.1993 (Úř. věst. L 258, 16.10.1993, s. 29),

- 31993 L 0101: směrnice Komise 93/101/ES ze dne 11.11.1993 (Úř. věst. L 13, 15.1.1994, s. 1),

- 31993 L 0105: směrnice Komise 93/105/ES ze dne 25.11.1993 (Úř. věst. L 294, 30.11.1993, s. 21),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31994 L 0069: směrnice Komise 94/69/ES ze dne 19.12.1994 (Úř. věst. L 381, 31.12.1994, s. 1),

- 31996 L 0054: směrnice Komise 96/54/ES ze dne 30.7.1996 (Úř. věst. L 248, 30.9.1996, s. 1),

- 31996 L 0056: směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/56/ES ze dne 3.9.1996 (Úř. věst. L 236, 18.9.1996, s. 35),

- 31997 L 0069: směrnice Komise 97/69/ES ze dne 5.12.1997 (Úř. věst. L 343, 13.12.1997, s. 19),

- 31998 L 0073: směrnice Komise 98/73/ES ze dne 18.9.1998 (Úř. věst. L 305, 16.11.1998, s. 1),

- 31998 L 0098: směrnice Komise 98/98/ES ze dne 15.12.1998 (Úř. věst. L 355, 30.12.1998, s. 1),

- 31999 L 0033: směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/33/ES ze dne 10.5.1999 (Úř. věst. L 199, 30.7.1999, s. 57),

- 32000 L 0032: směrnice Komise 2000/32/ES ze dne 19.5.2000 (Úř. věst. L 136, 8.6.2000, s. 1),

- 32000 L 0033: směrnice Komise 2000/33/ES ze dne 25.4.2000 (Úř. věst. L 136, 8.6.2000, s. 90),

- 32001 L 0059: směrnice Komise 2001/59/ES ze dne 6.8.2001 (Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).

a) V úvodním textu k příloze I se tabulka A nahrazuje tímto:

"TABLA A — TABULKA A — TABEL A — TABELLE A — TABEL A — ΠΙΝΑΚΑΣ A — TABLE A — TABLEAU A — TABELLA A — A TABULA — A LENTELĖ — A. TÁBLÁZAT — TABELLA A — TABEL A — TABELA A — TABELA A — TABUĽKA A — TABELA A — TAULUKKO A — TABELL A

Lista de los elementos químicos clasificados por su número atómico (Z)

Seznam chemických prvků seřazených podle jejich atomového čísla (Z)

Liste over grundstoffer, ordnet efter deres atomvægt (Z)

Liste der chemischen Elemente, geordnet nach der Ordnungszahl (Z)

Keemiliste elementide nimekiri aatomnumbri (Z) järgi

Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (Ζ)

List of chemical elements listed according to their atomic number (Z)

Liste des éléments chimiques classés selon leur numéro atomique (Z)

Elenco degli elementi chimici ordinati secondo il loro numero atomico (Z)

Ķīmisko elementu saraksts - sakārtojums pēc atomnumuriem (Z)

Cheminių elementų, išdėstytų pagal atominį skaičių (Z), sąrašas

Kémiai elemek listája, rendszámuk sorrendjében (Z)

Lista ta' elementi kimiċi elenkati skond in-numru atomiku tagħhom (Z)

Lijst van chemische elementen, gerangschikt naar atoomgewicht (Z)

Lista pierwiastków chemicznych ułożona według wzrastającej liczby atomowej(Z)

Lista dos elementos químicos ordenados segundo o seu número atómico (Z)

Zoznam chemických prvkov zoradených podľa atómových čísiel (Z)

Seznam kemijskih elementov, razvrščenih po vrstnem številu (Z)

Alkuaineiden luettelo, järjestysluvun mukaan (Z)

Lista över grundämnen, ordnade efter deras atomnummer (Z)

Z | Symbol | ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV |

1 | H | Hidrógeno | Vodík | Hydrogen | Wasserstoff | Vesinik | Υδρογόνο | Hydrogen | Hydrogène | Idrogeno | Ūdeņradis |

2 | He | Helio | Helium | Helium | Helium | Heelium | Ήλιο | Helium | Hélium | Elio | Hēlijs |

3 | Li | Litio | Lithium | Lithium | Lithium | Liitium | Λίθιο | Lithium | Lithium | Litio | Litijs |

4 | Be | Berilio | Beryllium | Beryllium | Beryllium | Berüllium | Βηρύλλιο | Beryllium | Béryllium (Glucinium) | Berillio | Berilijs |

5 | B | Boro | Bor | Bor | Bor | Boor | Βόριο | Boron | Bore | Boro | Bors |

6 | C | Carbono | Uhlík | Carbon (kulstof) | Kohlenstoff | Süsinik | Άνθρακας | Carbon | Carbone | Carbonio | Ogleklis |

7 | N | Nitrógeno | Dusík | Nitrogen | Stickstoff | Lämmastik | Άζωτο | Nitrogen | Azote | Azoto | Slāpeklis |

8 | O | Oxígeno | Kyslík | Oxygen (ilt) | Sauerstoff | Hapnik | Όξυγόνο | Oxygen | Oxygène | Ossigeno | Skābeklis |

9 | F | Flúor | Fluor | Fluor | Fluor | Fluor | Φθόριο | Fluorine | Fluor | Fluoro | Fluors |

10 | Ne | Neón | Neon | Neon | Neon | Neoon | Νέον | Neon | Néon | Neon | Neons |

11 | Na | Sodio | Sodík | Natrium | Natrium | Naatrium | Νάτριο | Sodium | Sodium | Sodio | Nātrijs |

12 | Mg | Magnesio | Hořčík | Magnesium | Magnesium | Magneesium | Μαγνήσιο | Magnesium | Magnésium | Magnesio | Magnijs |

13 | Al | Aluminio | Hliník | Aluminium | Aluminium | Alumiinium | Αργίλλιο | Aluminium | Aluminium | Alluminio | Alumīnijs |

14 | Si | Silicio | Křemík | Silicium | Silicium | Räni | Πυρίτιο | Silicon | Silicium | Silicio | Silīcijs |

15 | P | Fósforo | Fosfor | Phosphor | Phosphor | Fosfor | Φωσφόρος | Phosphorus | Phosphore | Fosforo | Fosfors |

16 | S | Azufre | Síra | Svovl | Schwefel | Väävel | Θείον | Sulphur | Soufre | Zolfo | Sērs |

17 | Cl | Cloro | Chlor | Chlor | Chlor | Kloor | Χλώριο | Chlorine | Chlore | Cloro | Hlors |

18 | Ar | Argón | Argon | Argon | Argon | Argoon | Aργό | Argon | Argon | Argon | Argons |

19 | K | Potasio | Draslík | Kalium | Kalium | Kaalium | Κάλιο | Potassium | Potassium | Potassio | Kālijs |

20 | Ca | Calcio | Vápník | Calcium | Calcium | Kaltsium | Ασβέστιο | Calcium | Calcium | Calcio | Kalcijs |

21 | Sc | Escandio | Skandium | Scandium | Scandium | Skandium | Σκάνδιο | Scandium | Scandium | Scandio | Skandijs |

22 | Ti | Titanio | Titan | Titan | Titan | Titaan | Τιτάνιο | Titanium | Titane | Titanio | Titāns |

23 | V | Vanadio | Vanad | Vanadium | Vanadium | Vanaadium | Βανάδιο | Vanadium | Vanadium | Vanadio | Vanādijs |

24 | Cr | Cromo | Chrom | Chrom | Chrom | Kroom | Χρώμιο | Chromium | Chrome | Cromo | Hroms |

25 | Mn | Manganeso | Mangan | Mangan | Mangan | Mangaan | Μαγγάνιο | Manganese | Manganèse | Manganese | Mangāns |

26 | Fe | Hierro | Železo | Jern | Eisen | Raud | Σίδηρος | Iron | Fer | Ferro | Dzelzs |

27 | Co | Cobalto | Kobalt | Cobalt | Kobalt | Koobalt | Κοβάλτιο | Cobalt | Cobalt | Cobalto | Kobalts |

28 | Ni | Níquel | Nikl | Nikkel | Nickel | Nikkel | Νικέλιο | Nickel | Nickel | Nichel | Niķelis |

29 | Cu | Cobre | Měď | Kobber | Kupfer | Vask | Χαλκός | Copper | Cuivre | Rame | Varš |

30 | Zn | Zinc | Zinek | Zink | Zink | Tsink | Ψευδάργυρος | Zinc | Zinc | Zinco | Cinks |

31 | Ga | Galio | Gallium | Gallium | Gallium | Gallium | Γάλλιο | Gallium | Gallium | Gallio | Gallijs |

32 | Ge | Germanio | Germanium | Germanium | Germanium | Germaanium | Γερμάνιο | Germanium | Germanium | Germanium | Germānijs |

33 | As | Arsénico | Arsen | Arsen | Arsen | Arseen | Αρσενικό | Arsenic | Arsenic | Arsenico | Arsēns |

34 | Se | Selenio | Selen | Selen | Selen | Seleen | Σελήνιο | Selenium | Sélénium | Selenio | Selēns |

35 | Br | Bromo | Brom | Brom | Brom | Broom | Βρώμιο | Bromine | Brome | Bromo | Broms |

36 | Kr | Criptón | Krypton | Krypton | Krypton | Krüptoon | Κρυπτό | Krypton | Krypton | Krypton | Kriptons |

37 | Rb | Rubidio | Rubidium | Rubidium | Rubidium | Rubiidium | Ρουβήδιο | Rubidium | Rubidium | Rubidio | Rubīdijs |

38 | Sr | Estroncio | Stroncium | Strontium | Strontium | Strontsium | Στρόντιο | Strontium | Strontium | Stronzio | Stroncijs |

39 | Y | Itrio | Yttrium | Yttrium | Yttrium | Ütrium | Ύττριο | Yttrium | Yttrium | Ittrio | Itrijs |

40 | Zr | Circonio | Zirkonium | Zirconium | Zirkon | Tsirkoonium | Ζιρκόνιο | Zirconium | Zirconium | Zirconio | Cirkonijs |

41 | Nb | Niobio | Niob | Niobium | Niob | Nioobium | Νιόβιο | Niobium | Niobium | Niobio | Niobijs |

42 | Mo | Molibdeno | Molybden | Molybden | Molybdän | Molübdeen | Μολυβδένιο | Molybdenum | Molybdène | Molibdeno | Molibdēns |

43 | Tc | Tecnecio | Technecium | Technetium | Technetium | Tehneetsium | Τεχνήτιο | Technetium | Technetium | Tecnezio | Tehnēcijs |

44 | Ru | Rutenio | Ruthenium | Ruthenium | Ruthenium | Ruteenium | Ρουθήνιο | Ruthenium | Ruthénium | Rutenio | Rutēnijs |

45 | Rh | Rodio | Rhodium | Rhodium | Rhodium | Roodium | Ρόδιο | Rhodium | Rhodium | Rodio | Rodijs |

46 | Pd | Paladio | Palladium | Palladium | Palladium | Pallaadium | Παλλάδιο | Palladium | Palladium | Palladio | Pallādijs |

47 | Ag | Plata | Stříbro | Sølv | Silber | Hõbe | Άργυρος | Silver | Argent | Argento | Sudrabs |

48 | Cd | Cadmio | Kadmium | Cadmium | Cadmium | Kaadium | Κάδμιο | Cadmium | Cadmium | Cadmio | Kadmijs |

49 | In | Indio | Indium | Indium | Indium | Indium | Ίνδιο | Indium | Indium | Indio | Indijs |

50 | Sn | Estaño | Cín | Tin | Zinn | Tina | Κασσίτερος | Tin | Étain | Stagno | Alva |

51 | Sb | Antimonio | Antimon | Antimon | Antimon | Antimon | Αντιμόνιο | Antimony | Antimoine | Antimonio | Antimons |

52 | Te | Telurio | Tellur | Telur | Tellur | Telluur | Τελλούριο | Tellurium | Tellure | Tellurio | Telūrs |

53 | I | Yodo | Jod | Jod | Jod | Jood | Ιώδιο | Iodine | Iode | Iodio | Jods |

54 | Xe | Xenón | Xenon | Xenon | Xenon | Ksenoon | Ξένο | Xenon | Xénon | Xenon | Ksenons |

55 | Cs | Cesio | Cesium | Cæsium | Caesium | Tseesium | Καίσιο | Caesium | Césium | Cesio | Cēzijs |

56 | Ba | Bario | Baryum | Barium | Barium | Baarium | Βάριο | Barium | Baryum | Bario | Bārijs |

57 | La | Lantano | Lanthan | Lanthan | Lanthan | Lantaan | Λανδάνιο | Lanthanum | Lanthane | Lantanio | Lantāns |

58 | Ce | Cerio | Cer | Cerium | Cer | Tseerium | Δημήτριο | Cerium | Cérium | Cerio | Cērijs |

59 | Pr | Praseodimio | Praseodym | Praseodym | Praseodym | Praseodüüm | Πρασεοδύμιο | Praseodymium | Praséodyme | Praseodimio | Prazeodims |

60 | Nd | Niodimio | Neodym | Neodym | Neodym | Neodüüm | Νεοδύμιο | Neodymium | Néodyme | Neodimio | Neodims |

61 | Pm | Prometio | Promethium | Promethium | Promethium | Promeetium | Προμήθειο | Promethium | Prométhium | Promezio | Prometijs |

62 | Sm | Samario | Samarium | Samarium | Samarium | Samaarium | Σαμάριο | Samarium | Samarium | Samario | Samārijs |

63 | Eu | Europio | Europium | Europium | Europium | Euroopium | Ευρώπιο | Europium | Europium | Europio | Eiropijs |

64 | Gd | Gadolinio | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinium | Gadoliinium | Γαδολίνιο | Gadolinium | Gadolinium | Gadolinio | Gadolīnijs |

65 | Tb | Terbio | Terbium | Terbium | Terbium | Terbium | Τέρβιο | Terbium | Terbium | Terbio | Terbijs |

66 | Dy | Disprosio | Dysprosium | Dysprosium | Dysprosium | Düsproosium | Δυσπρόσιο | Dysprosium | Dysprosium | Disprosio | Disprozijs |

67 | Ho | Holmio | Holmium | Holmium | Holmium | Holmium | Όλμιο | Holmium | Holmium | Olmio | Holmijs |

68 | Er | Erbio | Erbium | Erbium | Erbium | Erbium | Έρβιο | Erbium | Erbium | Erbio | Erbijs |

69 | Tm | Tulio | Thulium | Thulium | Thulium | Tuulium | Θούλιο | Thulium | Thulium | Tulio | Tūlijs |

70 | Yb | Iterbio | Ytterbium | Ytterbium | Ytterbium | Üterbium | Υττέρβιο | Ytterbium | Ytterbium | Itterbio | Iterbijs |

71 | Lu | Lutecio | Lutecium | Lutetium | Lutetium | Luteetsium | Λουτήτιο | Lutetium | Lutécium | Lutezio | Lutēcijs |

72 | Hf | Hafnio | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Hafnium | Άφνιο | Hafnium | Hafnium | Afnio | Hafnijs |

73 | Ta | Tántalo | Tantal | Tantal | Tantal | Tantaal | Ταντάλιο | Tantalum | Tantale | Tantalio | Tantāls |

74 | W | Volframio | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Volfram | Βολφράμιο (Τουγκοτένιο) | Tungsten | Tungstène | Tungsteno | Volframs |

75 | Re | Renio | Rhenium | Rhenium | Rhenium | Reenium | Ρήνιο | Rhenium | Rhénium | Renio | Rēnijs |

76 | Os | Osmio | Osmium | Osmium | Osmium | Osmium | Όσμιο | Osmium | Osmium | Osmio | Osmijs |

77 | Ir | Iridio | Iridium | Iridium | Iridium | Iriidium | Ιρίδιο | Iridium | Iridium | Iridio | Irīdijs |

78 | Pt | Platino | Platina | Platin | Platin | Plaatina | Λευκόχρυσος | Platinum | Platine | Platino | Platīns |

79 | Au | Oro | Zlato | Guld | Gold | Kuld | Χρυσός | Gold | Or | Oro | Zelts |

80 | Hg | Mercurio | Rtuť | Kviksølv | Quecksilber | Elavhõbe | Υδράργυρος | Mercury | Mercure | Mercurio | Dzīvsudrabs |

81 | Tl | Talio | Thallium | Thalium | Thallium | Tallium | Θάλλιο | Thallium | Thallium | Tallio | Tallijs |

82 | Pb | Plomo | Olovo | Bly | Blei | Plii | Μόλυβδος | Lead | Plomb | Piombo | Svins |

83 | Bi | Bismuto | Bismut | Bismuth | Wismuth | Vismut | Βισμούθιο | Bismuth | Bismuth | Bismuto | Bismuts |

84 | Po | Polonio | Polonium | Plonium | Polonium | Poloonium | Πολώνιο | Polonium | Polonium | Polonio | Polonijs |

85 | At | Astato | Astat | Astat | Astat | Astaat | Αστάτιο | Astatine | Astats | Astato | Astats |

86 | Rn | Radón | Radon | Radon | Radon | Radoon | Ραδόνιο | Radon | Radon | Radon | Radons |

87 | Fr | Francio | Francium | Francium | Francium | Frantsium | Φράγκιο | Francium | Francium | Francio | Francijs |

88 | Ra | Radio | Radium | Radium | Radium | Raadium | Ράδιο | Radium | Radium | Radio | Rādijs |

89 | Ac | Actinio | Aktinium | Actinium | Actinium | Aktiinium | Ακτίνιο | Actinium | Actinium | Attinio | Aktīnijs |

90 | Th | Torio | Thorium | Thorium | Thorium | Toorium | Θόριο | Thorium | Thorium | Torio | Torijs |

91 | Pa | Protactinio | Protaktinium | Protactinium | Protactinium | Protaktiinium | Πρωτακτίνιο | Protactinium | Protactinium | Protoattinio | Protaktīnijs |

92 | U | Uranio | Uran | Uran | Uran | Uraan | Ουράνιο | Uranium | Uranium | Uranio | Urāns |

93 | Np | Neptunio | Neptunium | Neptunium | Neptunium | Neptuunium | Νεπτούνιο (Ποσειδώνιο) | Neptunium | Neptunium | Nettunio | Neptūnijs |

94 | Pu | Plutonio | Plutonium | Plutonium | Plutonium | Plutoonium | Πλουτώνιο | Plutonium | Plutonium | Plutonio | Plutonijs |

95 | Am | Americio | Americium | Americium | Americium | Ameriitsium | Αμερίκιο | Americium | Américium | Americio | Amerīcijs |

96 | Cm | Curio | Curium | Curium | Curium | Kuurium | Κιούριο | Curium | Curium | Curio | Kirijs |

97 | Bk | Berkelio | Berkelium | Berkelium | Berkelium | Berkeelium | Μπερκέλιο | Berkelium | Berkélium | Berkelio | Berklijs |

98 | Cf | Californio | Kalifornium | Californium | Californium | Kalifornium | Καλιφόρνιο | Californium | Californium | Californio | Kalifornijs |

99 | Es | Einstenio | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Einsteinium | Αϊνστάνιον | Einsteinium | Einsteinium | Einstenio | Einšteinijs |

100 | Fm | Fermio | Fermium | Fermium | Fermium | Fermium | Φέρμιο | Fermium | Fermium | Fermio | Fermijs |

101 | Md | Mendelevio | Mendelevium | Mendelevium | Mendelevium | Mendeleevium | Μεντελέβιο | Mendelevium | Mendélévium | Mendelevio | Mendelejevijs |

102 | No | Nobelio | Nobelium | Nobelium | Nobelium | Nobeelium | Νομπέλιο | Nobelium | Nobélium | Nobelio | Nobēlijs |

103 | Lw | Laurencio | Lawrencium | Lawrentium | Lawrentium | Lavrentsium | Λαυρένσιο | Lawrencium | Lawrencium | Lawrencio | Laurensijs |

Z | Symbol | LT | HU | MT | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV |

1 | H | Vandenilis | Hidrogén | Idroġenu | Waterstof | Wodór | Hidrogénio | Vodík | Vodik | Vety | Väte |

2 | He | Helis | Hélium | Elju | Helium | Hel | Hélio | Hélium | Helij | Helium | Helium |

3 | Li | Litis | Lítium | Litju | Lithium | Lit | Lítio | Lítium | Litij | Litium | Litium |

4 | Be | Berilis | Berillium | Berillju | Beryllium | Beryl | Berílio | Berýlium | Berilij | Beryllium | Beryllium |

5 | B | Boras | Bór | Boron | Boor | Bor | Boro | Bór | Bor | Boori | Bor |

6 | C | Anglis | Szén | Karbonju | Koolstof | Węgiel | Carbono | Uhlík | Ogljik | Hiili | Kol |

7 | N | Azotas | Nitrogén | Azotu | Stikstof | Azot | Azoto | Dusík | Dušik | Typpi | Kväve |

8 | O | Deguonis | Oxigén | Ossiġenu | Zuurstof | Tlen | Oxigénio | Kyslík | Kisik | Happi | Syre |

9 | F | Fluoras | Fluor | Fluworin | Fluor | Fluor | Flúor | Fluór | Fluor | Fluori | Fluor |

10 | Ne | Neonas | Neon | Neon | Neon | Neon | Néon | Neón | Neon | Neon | Neon |

11 | Na | Natris | Nátrium | Sodju | Natrium | Sód | Sódio | Sodík | Natrij | Natrium | Natrium |

12 | Mg | Magnis | Magnézium | Manjesju | Magnesium | Magnez | Magnésio | Horčík | Magnezij | Magnesium | Magnesium |

13 | Al | Aliuminis | Alumínium | Aluminju | Aluminium | Glin | Alumínio | Hliník | Aluminij | Alumiini | Aluminium |

14 | Si | Silicis | Szilicium | Silikon | Silicium | Krzem | Silício | Kremík | Silicij | Pii | Kisel |

15 | P | Fosforas | Foszfor | Fosfru | Fosfor | Fosfor | Fósforo | Fosfor | Fosfor | Fosfori | Fosfor |

16 | S | Siera | Kén | Kubrit | Zwavel | Siarka | Enxofre | Síra | Žveplo | Rikki | Svavel |

17 | Cl | Chloras | Klór | Kloru | Chloor | Chlor | Cloro | Chlór | Klor | Kloori | Klor |

18 | Ar | Argonas | Argon | Argon | Argon | Argon | Árgon | Argón | Argon | Argon | Argon |

19 | K | Kalis | Kálium | Potassju | Kalium | Potas | Potássio | Draslík | Kalij | Kalium | Kalium |

20 | Ca | Kalcis | Kalcium | Kalċju | Calcium | Wapń | Cálcio | Vápnik | Kalcij | Kalsium | Kalcium |

21 | Sc | Skandis | Szkandium | Skandju | Scandium | Skand | Escândio | Skandium | Skandij | Skandium | Skandium |

22 | Ti | Titanas | Titán | Titanju | Titaan | Tytan | Titânio | Titán | Titan | Titaani | Titan |

23 | V | Vanadis | Vanádium | Vanadju | Vanadium | Wanad | Vanádio | Vanád | Vanadij | Vanadiini | Vanadin |

24 | Cr | Chromas | Króm | Kromju | Chroom | Chrom | Crómio | Chróm | Krom | Kromi | Krom |

25 | Mn | Manganas | Mangán | Manganiż | Mangaan | Mangan | Manganês | Mangán | Mangan | Mangaani | Mangan |

26 | Fe | Geležis | Vas | Ħadid | Ijzer | Żelazo | Ferro | Železo | Železo | Rauta | Järn |

27 | Co | Kobaltas | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Kobalt | Cobalto | Kobalt | Kobalt | Koboltti | Kobolt |

28 | Ni | Nikelis | Nikkel | Nikil | Nikkel | Nikiel | Níquel | Nikel | Nikelj | Nikkeli | Nickel |

29 | Cu | Varis | Réz | Ram | Koper | Miedź | Cobre | Meď | Baker | Kupari | Koppar |

30 | Zn | Cinkas | Cink | Żingu | Zìnk | Cynk | Zinco | Zinok | Cink | Sinkki | Zink |

31 | Ga | Galis | Gallium | Gallju | Gallium | Gal | Gálio | Gálium | Galij | Gallium | Gallium |

32 | Ge | Germanis | Germánium | Ġermanju | Germanium | German | Germânio | Germánium | Germanij | Germanium | Germanium |

33 | As | Arsenas | Arzén | Arseniku | Arseen | Arsen | Arsénio | Arzén | Arzen | Arseeni | Arsenik |

34 | Se | Selenas | Szelén | Selenju | Selenium | Selen | Selénio | Selén | Selen | Seleeni | Selen |

35 | Br | Bromas | Bróm | Bromu | Broom | Brom | Bromo | Bróm | Brom | Bromi | Brom |

36 | Kr | Kriptonas | Kripton | Kripton | Krypton | Krypton | Krípton | Kryptón | Kripton | Krypton | Krypton |

37 | Rb | Rubidis | Rubídium | Rubidju | Rubidium | Rubid | Rubídio | Rubídium | Rubidij | Rubidium | Rubidium |

38 | Sr | Stroncis | Stroncium | Stronzju | Strontium | Stront | Estrôncio | Stroncium | Stroncij | Strontium | Strontium |

39 | Y | Itris | Ittrium | Ittriju | Yttrium | Itr | Ítrio | Ytrium | Itrij | Yttrium | Yttrium |

40 | Zr | Cirkonis | Cirkónium | Żirkonju | Zirkonium | Cyrkon | Zircónio | Zirkónium | Cirkonij | Zirkonium | Zirkonium |

41 | Nb | Niobis | Nióbium | Nijobju | Niobium | Niob | Nióbio | Niób | Niobij | Niobium | Niob |

42 | Mo | Molibdenas | Molibdén | Molibdenu | Molybdeen | Molibden | Molibdénio | Molybdén | Molibden | Molybdeeni | Molybden |

43 | Tc | Technecis | Technécium | Teknezju | Technetium | Technet | Tecnécio | Technécium | Tehnecij | Teknetium | Teknetium |

44 | Ru | Rutenis | Ruténium | Rutenju | Ruthernium | Ruten | Ruténio | Ruténium | Rutenij | Rutenium | Rutenium |

45 | Rh | Rodis | Ródium | Rodju | Rodium | Rod | Ródio | Ródium | Rodij | Rodium | Rodium |

46 | Pd | Paladis | Palládium | Palladju | Palladium | Pallad | Paládio | Paládium | Paladij | Palladium | Palladium |

47 | Ag | Sidabras | Ezüst | Fidda | Zilver | Srebro | Prata | Striebro | Srebro | Hopea | Silver |

48 | Cd | Kadmis | Kadmium | Kadmju | Cadmium | Kadm | Cádmio | Kadmium | Kadmij | Kadmium | Kadmium |

49 | In | Indis | Indium | Indju | Indium | Ind | Índio | Indium | Indij | Indium | Indium |

50 | Sn | Alavas | Ón | Landa | Tin | Cyna | Estanho | Cín | Kositer | Tina | Tenn |

51 | Sb | Stibis | Antimon | Antimonju | Antimoon | Antymon | Antimónio | Antimón | Antimon | Antimoni | Antimon |

52 | Te | Telūras | Tellúr | Tellurju | Telluur | Tellur | Telúrio | Telúr | Telur | Telluuri | Tellur |

53 | I | Jodas | Jód | Jodju | Jood | Jod | Iodo | Jód | Jod | Jodi | Jod |

54 | Xe | Ksenonas | Xenon | Kseno | Xenon | Ksenon | Xénon | Xenón | Ksenon | Ksenon | Xenon |

55 | Cs | Cezis | Cézium | Ċesju | Cesium | Cez | Césio | Césium | Cezij | Cesium | Cesium |

56 | Ba | Baris | Bárium | Barju | Barium | Bar | Bário | Bárium | Barij | Barium | Barium |

57 | La | Lantanas | Lantán | Lantanu | Lanthaan | Lantan | Lantânio | Lantán | Lantan | Lantaani | Lantan |

58 | Ce | Ceris | Cérium | Ċerju | Cerium | Cer | Cério | Cér | Cerij | Cerium | Cerium |

59 | Pr | Prazeodimis | Prazeodímium | Prasedimju | Praseodymium | Prazeodym | Praseodímio | Prazeodým | Prazeodim | Praseodyymi | Praseodym |

60 | Nd | Neodimis | Neodímium | Neodimju | Neodymium | Neodym | Neodímio | Neodým | Neodim | Neodyymi | Neodym |

61 | Pm | Prometis | Prométium | Prometju | Promethium | Promet | Promécio | Prométium | Prometij | Prometium | Prometium |

62 | Sm | Samaris | Szamárium | Samarju | Samarium | Samar | Samário | Samárium | Samarij | Samarium | Samarium |

63 | Eu | Europis | Európium | Ewropju | Europium | Europ | Európio | Európium | Evropij | Europium | Europium |

64 | Gd | Gadolinis | Gadolínium | Gadolinju | Gadolinium | Gadolin | Gadolínio | Gadolínium | Gadolinij | Gadolinium | Gadolinium |

65 | Tb | Terbis | Terbium | Terbju | Terbium | Terb | Térbio | Terbium | Terbij | Terbium | Terbium |

66 | Dy | Disprozis | Diszprózium | Disprosju | Dysprosium | Dysproz | Disprósio | Dysprózium | Disprozij | Dysprosium | Dysprosium |

67 | Ho | Holmis | Holmium | Olmju | Holmium | Holm | Hólmio | Holmium | Holmij | Holmium | Holmium |

68 | Er | Erbis | Erbium | Erbju | Erbium | Erb | Érbio | Erbium | Erbij | Erbium | Erbium |

69 | Tm | Tulis | Túlium | Tulju | Thulium | Tul | Túlio | Túlium | Tulij | Tulium | Tulium |

70 | Yb | Iterbis | Itterbium | Itterbju | Ytterbium | Iterb | Itérbio | Yterbium | Iterbij | Ytterbium | Ytterbium |

71 | Lu | Liutecis | Lutécium | Lutezju | Lutetium | Lutet | Lutécio | Lutécium | Lutecij | Lutetium | Lutetium |

72 | Hf | Hafnis | Hafnium | Ħafnju | Hafnium | Hafn | Háfnio | Hafnium | Hafnij | Hafnium | Hafnium |

73 | Ta | Tantalas | Tantál | Tantalu | Tantaal | Tantal | Tântalo | Tantal | Tantal | Tantaali | Tantal |

74 | W | Volframas | Volfrám | Tungstenu | Wolfram | Wolfram | Tungsténio | Volfrám | Volfram | Volframi | Wolfram |

75 | Re | Renis | Rénium | Rênju | Renium | Ren | Rénio | Rénium | Renij | Renium | Rhenium |

76 | Os | Osmis | Ozmium | Osmju | Osmium | Osm | Ósmio | Osmium | Osmij | Osmium | Osmium |

77 | Ir | Iridis | Irídium | Iridju | Iridium | Iryd | Irídio | Irídium | Iridij | Iridium | Iridium |

78 | Pt | Platina | Platina | Platinu | Platinum | Platyna | Platina | Platina | Platina | Platina | Platina |

79 | Au | Auksas | Arany | Deheb | Goud | Złoto | Ouro | Zlato | Zlato | Kulta | Guld |

80 | Hg | Gyvsidabris | Higany | Merkurju | Kwik | Rtęć | Mercúrio | Ortuť | Živo srebro | Elohopea | Kvicksilver |

81 | Tl | Talis | Tallium | Tallju | Thallium | Tal | Tálio | Tálium | Talij | Tallium | Tallium |

82 | Pb | Švinas | Ólom | Ċomb | Lood | Ołów | Chumbo | Olovo | Svinec | Lyijy | Bly |

83 | Bi | Bismutas | Bizmut | Bismùt | Bismuth | Bizmut | Bismuto | Bizmut | Bizmut | Vismutti | Vismut |

84 | Po | Polonis | Polónium | Polonju | Polonium | Polon | Polónio | Polónium | Polonij | Polonium | Polonium |

85 | At | Astatinas | Asztácium | Astatina | Astaat | Astat | Astato | Astát | Astat | Astatiini | Astat |

86 | Rn | Radonas | Radon | Radon | Radon | Radon | Rádon | Radón | Radon | Radon | Radon |

87 | Fr | Francis | Francium | Franċju | Francium | Frans | Frâncio | Francium | Francij | Frankium | Francium |

88 | Ra | Radis | Rádium | Radju | Radium | Rad | Rádio | Rádium | Radij | Radium | Radium |

89 | Ac | Aktinis | Aktínium | Aktinju | Actinium | Aktyn | Actínio | Aktínium | Aktinij | Aktinium | Aktinium |

90 | Th | Toris | Tórium | Torju | Thorium | Tor | Tório | Tórium | Torij | Torium | Torium |

91 | Pa | Protaktinis | Protaktínium | Protaktinju | Protactinium | Protaktyn | Protactínio | Protaktínium | Protaktinij | Protaktinium | Protaktinium |

92 | U | Uranas | Urán | Uranju | Uranium | Uran | Urânio | Urán | Uran | Uraani | Uran |

93 | Np | Neptūnis | Neptúnium | Nettunju | Neptunium | Neptun | Neptúnio | Neptúnium | Neptunij | Neptunium | Neptunium |

94 | Pu | Plutonis | Plutónium | Plutonju | Plutonium | Pluton | Plutónio | Plutónium | Plutonij | Plutonium | Plutonium |

95 | Am | Americis | Amerícium | Ameriċju | Americium | Ameryk | Amerício | Amerícium | Americij | Amerikium | Americium |

96 | Cm | Kiuris | Kűrium | Kurju | Curium | Kiur | Cúrio | Curium | Kirij | Curium | Curium |

97 | Bk | Berklis | Berkélium | Berkelju | Berkelium | Berkel | Berquélio | Berkelium | Berkelij | Berkelium | Berkelium |

98 | Cf | Kalifornis | Kalifornium | Kalifornju | Californium | Kaliforn | Califórnio | Kalifornium | Kalifornij | Kalifornium | Californium |

99 | Es | Einšteinis | Einsteinium | Enstejnju | Einsteinium | Einstein | Einsteinio | Einsteinium | Ajnštajnij | Einsteinium | Einsteinium |

100 | Fm | Fermis | Fermium | Fermju | Fermium | Ferm | Férmio | Fermium | Fermij | Fermium | Fermium |

101 | Md | Mendelevis | Mendelévium | Mendelevju | Mendelevium | Mendelew | Mendelévio | Mendelevium | Mendelevij | Mendelevium | Mendelevium |

102 | No | Nobelis | Nobélium | Nobelju | Nobelium | Nobel | Nobélio | Nobelium | Nobelij | Nobelium | Nobelium |

103 | Lw | Lorensis | Laurencium | Lawrenċju | Laurentium | Lorens | Laurêncio | Laurencium | Lavrencij | Lawrensium | Lawrentium" |

b) V úvodním textu k příloze I se tabulka B nahrazuje tímto:

"TABLA B — TABULKA B — TABEL B — TABELLE B — TABEL B — ΠΙΝΑΚΑΣ B — TABLE B — TABLEAU B — TABELLA B — B TABULA — B LENTELĖ — B. TÁBLÁZAT — TABELLA B — TABEL B — TABELA B —TABELA B — TABUĽKA B — TABELA B — TAULUKKO B —TABELL B

Clasificación especial para las sustancias orgánicas

Speciální třídy organických látek

Særlig inddeling af organiske stoffer

Spezielle Anordnung für die organischen Stoffe

Spetsiaalne orgaaniliste ainete klassifikatsioon'

Ειδική ταξινόμηση των οργανικών ουσιών

Special classification for organic substances

Classification particulière aux substances organiques

Classificazione speciale per le sostanze organiche

Organisko ķīmisko vielu grupas

Speciali organinių medžiagų klasifikacija

Szerves anyagok speciális osztályozása

Klassifikazzjoni speċjali għal sustanzi organiċi

Speciale indeling voor de organische stoffen

Numery klas substancji organicznych

Classificação especial para as substâncias orgânicas

Prehľadná klasifikácia organických látok

Posebna razvrstitev organskih spojin v skupine

Erityisryhmät orgaanisille aineille

Särskild indelning av organiska ämnen

601 | Hidrocarburos Uhlovodíky Carbonhydrider (kulbrinter) Kohlenwasserstoffe Süsivesinikud Υδρογονάνθρακες Hydrocarbons Hydrocarbures Idrocarburi Ogļūdeņraži Angliavandeniliai Szénhidrogének Idrokarburi Koolwaterstoffen Węglowodory Hidrocarbonetos Uhľovodíky Ogljikovodiki Hiilivedyt Kolväten |

602 | Hidrocarburos halogenados Halogenované uhlovodíky Halogensubstituerede carbonhydrider Halogen-Kohlenwasserstoffe Halogeenitud süsivesinikud Αλογονοπαράγωγα υδρογονανθράκων Halogenated hydrocarbons Dérivés halogénés des hydrocarbures Derivati idrocarburi alogenati Halogenētie ogļūdeņraži Halogeninti angliavandeniliai Halogénezett szénhidrogének Idrokarburi aloġenati Gehalogeneerde koolwaterstoffen Halogenowe pochodne węglowodorów Hidrocarbonetos halogenados Halogénované uhľovodíky Halogenirani ogljikovodiki Halogenoidut hiilivedyt Halogenerade kolväten |

603 | Alcoholes y derivados Alkoholy a jejich deriváty Alkoholer og deres derivater Alkohole und ihre Derivate Alkoholid ja nende derivaadid Αλκοόλες και παράγωγά τους Alcohols and their derivatives Alcools et dérivés Alcoli e derivati Spirti un to atvasinājumi Alkoholiai ir jų dariniai Alkoholok és származékaik Alkoħoliċi u derivati Alcoholen en derivaten Alkohole i ich pochodne Álcoois e derivados Alkoholy a ich deriváty Alkoholi in njihovi derivati Alkoholit ja niiden johdannaiset Alkoholer och deras derivat |

604 | Fenoles y derivados Fenoly a jejich deriváty Phenoler og deres derivater Phenole und ihre Derivate Fenoolid ja nende derivaadid Φαινόλες και παράγωγά τους Phenols and their derivatives Phénols et dérivés Fenoli e derivati Fenoli un to atvasinājumi Fenoliai ir jų dariniai Fenolok és származékaik Fenoli u derivati Fenolen en derivaten Fenole i ich pochodne Fenóis e derivados Fenoly a ich deriváty Fenoli in njihovi derivati Fenolit ja niiden johdannaiset Fenoler och deras derivat |

605 | Aldehídos y derivados Aldehydy a jejich deriváty Aldehyder og deres derivater Aldehyde und ihre Derivate Aldehüüdid ja nende derivaadid Αλδεΰδες και παράγωγά τους Aldehydes and their derivatives Aldéhydes et dérivés Aldeidi e derivati Aldehīdi un to atvasinājumi Aldehidai ir jų dariniai Aldehidek és származékaik Aldeidi u derivati Aldehyden en derivaten Aldehydy i ich pochodne Aldeidos e derivados Aldehydy a ich deriváty Aldehidi in njihovi derivati Aldehydit ja niiden johdannaiset Aldehyder och deras derivat |

606 | Cetonas y derivados Ketony a jejich deriváty Ketoner og deres derivater Ketone und ihre Derivate Ketoonid ja nende derivaadid Κετόνες και παράγωγά τους Ketones and their derivatives Cétones et dérivés Chetoni e derivati Ketoni un to atvasinājumi Ketonai ir jų dariniai Ketonok és származékaik Keton u derivati Ketonen en derivaten Ketony i ich pochodne Cetonas e derivados Ketóny a ich deriváty Ketoni in njihovi derivati Ketonit ja niiden johdannaiset Ketoner och deras derivat |

607 | Ácidos orgánicos y derivados Organické kyseliny a jejich deriváty Organiske syrer og deres derivater Organische Säuren und ihre Derivate Orgaanilised happed ja nende derivaadid Οργανικά οξέα και παράγωγά τους Organic acids and their derivatives Acides organiques et dérivés Acidi organici e derivati Organiskās skābes un to atvasinājumi Organinės rūgštys ir jų dariniai Szerves savak és származékaik Aċidi organiċi u derivati Organische zuren en derivaten Kwasy organiczne i ich pochodne Ácidos orgânicos e derivados Organické kyseliny a ich deriváty Organske kisline in njihovi derivati Orgaaniset hapot ja niiden johdannaiset Organiska syror och deras derivat |

608 | Nitrilos Nitrily Nitriler Nitrile Nitriilid Νιτρίλια Nitriles Nitriles Nitrili Nitrilsavienojumi un to atvasinājumi Nitrilai Nitrilek Nitrili Nitrillen Nitryle Nitrilos Nitrily Nitrili Nitriilit Nitriler |

609 | Derivados nitrados Nitrosloučeniny Nitroforbindelser Nitroverbindungen Nitroühendid Νιτροενώσεις Nitro compounds Dérivés nitrés Nitroderivati Nitrosavienojumi Nitrojunginiai Nitrovegyületek Komposti tan-nitru Nitroverbindingen Nitrozwiązki Derivados nitrados Nitrozlúčeniny Nitro spojine Nitroyhdisteet Kväveföreningar |

610 | Derivados cloronitrados Chlorované nitrosloučeniny Chlornitroforbindelser Chlornitroverbindungen Kloronitroühendid Χλωρονιτροενώσεις Chloronitro compounds Dérivés chloronitrés Cloronitro derivati Hlornitrosavienojumi Chlornitrojunginiai Klór-nitrovegyületek Komposti tal-kloronitru Chloornitroverbindingen Chloronitrozwiązki Derivados cloronitrados Chlórované nitrozlúčeniny Kloro-nitro spojine Kloorinitroyhdisteet Klornitroföreningar |

611 | Derivados azoicos y azoxi Azoxysloučeniny a azosloučeniny Azoxy- og azoforbindelser Azoxy- und Azoverbindungen Asoksü- ja asoühendid Άζωξυ- και άζω-ενώσεις Azoxy- and azo compounds Dérivés azoxy et azoïques Azossi- e azoderivati Azoksisavienojumi un azosavienojumi Azoksijunginiai ir azojunginiai Azoxi és azo-vegyületek Komposti ta' l-azossi u ta' l-azo Azoxy- en azoverbindingen Azoksy- i azozwiązki Derivados azoxi e azóicos Azoxyzlúčeniny a azozlúčeniny Azoksi- in azo spojine Atsoksi- ja atsoyhdisteet Azoxi- och azoföreningar |

612 | Derivados aminados Aminosloučeniny Aminer Aminoverbindungen Amiinühendid Αμινοενώσεις Amine compounds Dérivés aminés Aminoderivati Aminosavienojumi Aminojunginiai Amin vegyületek Komposti ta' l-amino Aminoverbindingen Aminozwiązki Derivados aminados Aminozlúčeniny Amino- spojine Amiiniyhdisteet Aminer |

613 | Bases heterocíclicas y derivados Heterocyklické báze a jejich deriváty Heterocykliske baser og deres derivater Heterocyclische Basen und ihre Derivate Heterotsüklilised alused ja nende derivaadid Ετεροκυκλικές βάσεις και παράγωγά τους Heterocyclic bases and their derivatives Bases hétérocycliques et dérivés Basi eterocicliche e derivati Heterocikliskie savienojumi un to atvasinājumi Heterociklinės bazės ir jų dariniai Heterociklusos bázisok és származékaik Bażijiet eteroċikliċi u derivati Heterocyclische basen en hun derivaten Zasady heterocykliczne i ich pochodne Bases heterocíclicas e derivados Heterocyklické bázy a ich deriváty Heterociklične baze in njihovi derivati Heterosykliset emäkset ja niiden johdannaiset Heterocykliska baser och deras derivat |

614 | Glucósidos y alcaloides Glykosidy a alkaloidy Glycosider og alkaloider Glycoside und Alkaloide Glükosiidid ja alkaloidid Γλυκοζίτες και αλκαλοειδή Glycosides and alkaloids Glucosides et alcaloïdes Glucosidi e alcaloidi Glikozīdi un alkaloīdi Glikozidai ir alkaloidai Glikozidok és alkaloidok Glukosidi u alkalojdi Glycosiden en alkaloïden Glikozydy i alkaloidy Glicósidos e alcalóides Glykozidy a alkaloidy Glikozidi in alkaloidi Glykosidit ja alkaloidit Glykosider och alkaloider |

615 | Cianatos e isocianatos Kyanáty a isokyanáty Cyanater og isocyanater Cyanate und Isocyanate Tsüanaadid ja isotsüanaadid Κυανικές και ισοκυανικές ενώσεις Cyanates and isocyanates Cyanates et isocyanates Cianati e isocianati Cianāti un izocianāti Cianatai ir izocianatai Cianátok és izocianátok Ċjanati u isoċjanati Cyanaten en isocyanaten Cyjaniany i izocyjaniany Cianatos e isocianatos Kyanáty a izokyanáty Cianati in izocianati Syanaatit ja isosyanaatit Cyanater och isocyanater |

616 | Amidas y derivados Amidy a jejich deriváty Amider og deres derivater Amide und ihre Derivate Amiidid ja nende derivaadid Αμίδια και παράγωγά τους Amides and their derivatives Amides et dérivés Ammidi e derivati Amīdi un to atvasinājumi Amidai ir jų dariniai Amidok és származékaik Amidi u derivati Amiden en derivaten Amidy i ich pochodne Amidas e derivados Amidy a ich deriváty Amidi in njihovi derivati Amidit ja niiden johdannaiset Amider och deras derivat |

617 | Peróxidos orgánicos Organické peroxidy Organiske peroxider Organische Peroxide Orgaanilised peroksiidid Οργανικά υπεροξείδια Organic peroxides Peroxydes organiques Perossidi organici Organiskie peroksīdi Organiniai peroksidai Szerves peroxidok Perossidi organiċi Organische peroxiden Nadtlenki organiczne Peróxidos orgânicos Organické peroxidy Organski peroksidi Orgaaniset peroksidit Organiska peroxider |

647 | Enzimas Enzymy Enzymer Enzyme Ensüümid Ένζυμα Enzymes Enzymes Enzimi Enzīmi Enzimai Enzimek Enzīmi Enzymen Enzymy Enzimas Enzýmy Encimi Entsyymit Enzymer |

648 | Sustancias complejas derivadas del carbón Dehtochemické produkty Komplekse kulderivater Aus Kohle abgeleitete komplexe Stoffe Kivisöest saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από άνθρακα Complex substances derived from coal Substances complexes dérivées du charbon Sostanze complesse derivate dal carbone Kompleksa sastāva akmeņogļu pārstrādes produkti Iš akmens anglių pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex kőszénszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-faħam Complexe steenkoolderivaten Złożone związki wytworzone z węgla kamiennego Substâncias complexas derivadas do carvão Dechtochemické produkty Kompleksne snovi, pridobljene iz premoga Monimutkaiset hiilijohdannaiset Komplexa kolderivat |

649 | Sustancias complejas derivadas del petróleo Ropné produkty Komplekse oliederivater Aus Erdöl abgeleitete komplexe Stoffe Petrooleumist saadud kompleksühendid Σύμπλοκες ουσίες παραγόμενες από πετρέλαιο Complex substances derived from petroleum Substances complexes dérivées du pétrole Sostanze complesse derivate dal petrolio Kompleksa sastāva naftas pārstrādes produkti Iš naftos pagamintos sudėtingos medžiagos Komplex olajszármazékok Sustanzi kumplessi derivati mill-pitrolju Complexe aardoliederivaten Złożone związki wytworzone z ropy naftowej Substâncias complexas derivadas do petróleo Ropné produkty Kompleksne snovi pridobljene iz nafte Monimutkaiset öljyjohdannaiset Komplexa oljederivat |

650 | Sustancias diversas Různé látky Diverse stoffer Verschiedene Stoffe Segaained Διάφορες ουσίες Miscellaneous substances Substances diverses Sostanze diverse Dažādas vielas Įvairios medžiagos Különböző anyagok Sustanzi mixxellanji Diversen Różne substancje Substâncias diversas Rôzne chemické látky Ostale snovi Muut aineet Diverse ämnen" |

c) Příloha II se nahrazuje tímto:

"ANEXO II — PŘÍLOHA II — BILAG II — ANHANG II — II LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II — II PIELIKUMS — II PRIEDAS — II. MELLÉKLET — ANNESS II — BIJLAGE II — ZAŁĄCZNIK II — ANEXO II — PRÍLOHA II — PRILOGA II — LIITE II — BILAGA II

ANEXO II

Símbolos e indicaciones de peligro de las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA II

Symboly a označení nebezpečnosti pro nebezpečné látky a přípravky

BILAG II

Faresymboler og farebetegnelser for farlige stoffer og præparater

ANHANG II

Gefahrensymbole und -bezeichnungen für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

II LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohtlikkuse sümbolid ning indikaatorid

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Σύμβολα και ενδείξεις κινδύνου για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX II

Symbols and indications of danger for dangerous substances and preparations

ANNEXE II

Symboles et indications de danger des substances et préparations dangereuses

ALLEGATO II

Simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi

II PIELIKUMS

Bīstamo vielu un preparātu simboli un bīstamības paskaidrojumi

II PRIEDAS

Pavojingų medžiagų ir preparatų pavojingumo simboliai ir nuorodos

II. MELLÉKLET

Veszélyes anyagok és készítmények veszélyszimbólumai és jelei

ANNESS II

Simboli u indikazzjonijiet ta' periklu minn sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE II

Gevaarsymbolen en -aanduidingen van gevaarlijke stoffen en preparaten

ZALĄCZNIK II

Wzory znaków ostrzegawczych oraz napisy określające ich znaczenie

ANEXO II

Símbolos e indicações de perigo das substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA II

Výstražné symboly a označenia nebezpečenstva pre nebezpečné látky a prípravky

PRILOGA II

Grafični znaki in napisi za opozarjanje na nevarnost za nevarne snovi in pripravke

LIITE II

varoitusmerkit ja niiden nimet vaarallisille aineille ja valmisteille

BILAGA II

Farosymboler och farobeteckningar för farliga ämnen och beredningar

Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi y N no forman parte del símbolo.

Poznámka: Písmenná vyjádření E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi a N nejsou součástí symbolu.

Bemærkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi og N udgør ikke en del af symbolet.

Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi und N sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols.

Tähelepanu: tähed E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N ei ole ohusümboli osa.

Σημείωση: Τα γράμματα E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi και N δεν αποτελούν μέρος του συμβόλου.

Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi and N do not form part of the symbol.

Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi et N ne font pas partie du symbole.

Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N non fanno parte del simbolo.

Piezīme: Bīstamības apzīmējums ar burtu (burtiem E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi un N) nav marķējuma sastāvdaļa.

Pastaba: Raidės E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ir N nėra simbolio dalis.

Megjegyzés: Az E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi és N betűk nem részei a szimbólumnak.

Nota: L-ittri E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi u N m'humiex parti mis-simbolu.

Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi en N maken geen deel uit van het gevaarsymbool.

Uwaga: litery E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi oraz N nie stanowią części znaku ostrzegawczego.

Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi e N não fazem parte do símbolo.

Poznámka: Písmená E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, a N nie sú súčasťou symbolu.

Opomba: črke E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi, in N niso del grafičnega znaka.

Huomautus: Varoitusmerkkien kirjaintunnukset E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ja N eivät ole osa varoitusmerkkiä.

Anmärkning: Bokstäverna E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi och N utgör inte en del av symbolen.

+++++ TIFF +++++

E

ES :

Explosivo

CS :

Výbušný

DA :

Eksplosiv

DE :

Explosionsgefährlich

ET :

Plahvatusohtlik

EL :

Εκρηκτικό

EN :

Explosive

FR :

Explosif

IT :

Esplosivo

LV :

Sprādzienbīstams

LT :

Sprogstamoji

HU :

Robbanásveszélyes

MT :

Splussiv

NL :

Ontplofbaar

PL :

Produkt wybuchowy

PT :

Explosivo

SK :

Výbušný

SL :

Eksplozivno

FI :

Räjähtävä

SV :

Explosivt

+++++ TIFF +++++

O

ES :

Comburente

CS :

Oxidující

DA :

Brandnærende

DE :

Brandfördernd

ET :

Oksüdeeriv

EL :

Οξειδωτικό

EN :

Oxidizing

FR :

Comburant

IT :

Comburente

LV :

Spēcīgs oksidētājs

LT :

Oksiduojanti

HU :

Égést tápláló, oxidáló

MT :

Iqabbad

NL :

Oxyderend

PL :

Produkt utleniający

PT :

Comburente

SK :

Oxidujúci

SL :

Oksidativno

FI :

Hapettava

SV :

Oxiderande

+++++ TIFF +++++

F

ES :

Fácilmente inflamable

CS :

Vysoce hořlavý

DA :

Meget brandfarlig

DE :

Leichtentzündlich

ET :

Väga tuleohtlik

EL :

Πολύ εύφλεκτο

EN :

Highly flammable

FR :

Facilement inflammable

IT :

Facilmente infiammabile

LV :

Viegli uzliesmojošs

LT :

Labai degi

HU :

Tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr

NL :

Licht ontvlambaar

PL :

Produkt wysoce łatwopalny

PT :

Facilmente inflamável

SK :

Veľmi horľavý

SL :

Lahko vnetljivo

FI :

Helposti syttyvä

SV :

Mycket brandfarligt

+++++ TIFF +++++

F+

ES :

Extremadamente inflamable

CS :

Extrémně hořlavý

DA :

Yderst brandfarlig

DE :

Hochentzündlich

ET :

Eriti tuleohtlik

EL :

Εξαιρετικά εύφλεκτο

EN :

Extremely flammable

FR :

Extrêmement inflammable

IT :

Estremamente infiammabile

LV :

Īpaši viegli uzliesmojošs

LT :

Ypač degi

HU :

Fokozottan tűzveszélyes

MT :

Jaqbad malajr ħafna

NL :

Zeer licht ontvlambaar

PL :

Produkt skrajnie łatwopalny

PT :

Extremamente inflamável

SK :

Mimoriadne horľavý

SL :

Zelo lahko vnetljivo

FI :

Erittäin helposti syttyvä

SV :

Extremt brandfarligt

+++++ TIFF +++++

T

ES :

Tóxico

CS :

Toxický

DA :

Giftig

DE :

Giftig

ET :

Mürgine

EL :

Τοξικό

EN :

Toxic

FR :

Toxique

IT :

Tossico

LV :

Toksisks

LT :

Toksiška

HU :

Mérgező

MT :

Tossiku

NL :

Vergiftig

PL :

Produkt toksyczny

PT :

Tóxico

SK :

Jedovatý

SL :

Strupeno

FI :

Myrkyllinen

SV :

Giftig

+++++ TIFF +++++

T+

ES :

Muy tóxico

CS :

Vysoce toxický

DA :

Meget giftig

DE :

Sehr giftig

ET :

Väga mürgine

EL :

Πολύ τοξικό

EN :

Very toxic

FR :

Très toxique

IT :

Molto tossico

LV :

Ļoti toksisks

LT :

Labai toksiška

HU :

Nagyon mérgező

MT :

Tossiku ħafna

NL :

Zeer vergiftig

PL :

Produkt bardzo toksyczny

PT :

Muito tóxico

SK :

Veľmi jedovatý

SL :

Zelo strupeno

FI :

Erittäin myrkyllinen

SV :

Mycket giftig

+++++ TIFF +++++

C

ES :

Corrosivo

CS :

Žíravý

DA :

Ætsende

DE :

Ätzend

ET :

Sööbiv

EL :

Διαβρωτικό

EN :

Corrosive

FR :

Corrosif

IT :

Corrosivo

LV :

Kodīgs

LT :

Ardanti (ėsdinanti)

HU :

Maró

MT :

Korrużiv

NL :

Bijtend

PL :

Produkt żrący

PT :

Corrosivo

SK :

Žieravý

SL :

Jedko

FI :

Syövyttävä

SV :

Frätande

+++++ TIFF +++++

Xn

ES :

Nocivo

CS :

Zdraví škodlivý

DA :

Sundhedsskadelig

DE :

Gesundheitsschädlich

ET :

Kahjulik

EL :

Επιβλαβές

EN :

Harmful

FR :

Nocif

IT :

Nocivo

LV :

Kaitīgs

LT :

Kenksminga

HU :

Ártalmas

MT :

Jagħmel il-ħsara

NL :

Schadelijk

PL :

Produkt szkodliwy

PT :

Nocivo

SK :

Škodlivý

SL :

Zdravju škodljivo

FI :

Haitallinen

SV :

Hälsoskadlig

+++++ TIFF +++++

Xi

ES :

Irritante

CS :

Dráždivý

DA :

Lokalirriterende

DE :

Reizend

ET :

Ärritav

EL :

Ερεθιστικό

EN :

Irritant

FR :

Irritant

IT :

Irritante

LV :

Kairinošs

LT :

Dirginanti

HU :

Irritatív

MT :

Irritanti

NL :

Irriterend

PL :

Produkt drażniący

PT :

Irritante

SK :

Dráždivý

SL :

Dražilno

FI :

Ärsyttävä

SV :

Irriterande

+++++ TIFF +++++

N

ES :

Peligroso para el medio ambiente

CS :

Nebezpečný pro životní prostředí

DA :

Miljøfarlig

DE :

Umweltgefährlich

ET :

Keskkonnaohtlik

EL :

Επικίνδυνο για το περιβάλλον

EN :

Dangerous for the environment

FR :

Dangereux pour l'environnement

IT :

Pericoloso per l'ambiente

LV :

Bīstams videi

LT :

Aplinkai pavojinga

HU :

Környezetre veszélyes

MT :

Perikoluż għall-ambjent

NL :

Milieugevaarlijk

PL :

Produkt niebezpieczny dla środowiska

PT :

Perigoso para o ambiente

SK :

Nebezpečný pre životné prostredie

SL :

Okolju nevarno

FI :

Ympäristölle vaarallinen

SV :

Miljöfarlig"

d) Příloha III se nahrazuje tímto:

"ANEXO III — PŘÍLOHA III — BILAG III — ANHANG III — III LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ — ANNEX III — ANNEXE III — ALLEGATO III — III PIELIKUMS — III PRIEDAS — III. MELLÉKLET — ANNESS III — BIJLAGE III — ZAŁĄCZNIK III — ANEXO III — PRÍLOHA III — PRILOGA III — LIITE III — BILAGA III

ANEXO III

Naturaleza de los riesgos específicos atribuidos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA III

Povaha specifických rizik spojených s nebezpečnými látkami a přípravky

BILAG III

Arten af de saerlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer og præparater

ANHANG III

Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen

III LISA

Ohtlike ainete ja valmististe riskilaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Φύση των ειδικών κινδύνων που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX III

Nature of special risks attributed to dangerous substances and preparations

ANNEXE III

Nature des risques particuliers attribués aux substances et préparations dangereuses

ALLEGATO III

Natura dei rischi specifici attribuiti alle sostanze e preparati pericolosi

III PIELIKUMS

Ķīmisko vielu iedarbības raksturojumi un apvienotie raksturojumi

III PRIEDAS

Pavojingoms medžiagoms ir preparatams priskiriamų ypatingųjų rizikos veiksnių pobūdis

III. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények veszélyeinek/kockázatainak jellege (R-mondatok)

ANNESS III

In-natura ta' riskji speċjali attribwiti lil sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE III

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK III

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia stwarzanego przez substancję niebezpieczną lub preparat niebezpieczny

ANEXO III

Natureza dos riscos específicos atribuídos às substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA III

Zoznam označení špecifického rizika upozorňujúcich na nebezpečné vlastnosti chemickej látky a prípravku

PRILOGA III

Standardna opozorila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE III

Erityisten vaarojen luonne liittyen vaarallisiin aineisiin ja valmisteisiin

BILAGA III

Riskfraser som tilldelas farliga ämnen och beredningar

R1

ES : Explosivo en estado seco.

CS : Výbušný v suchém stavu.

DA : Eksplosiv i tør tilstand.

DE : In trockenem Zustand explosionsgefährlich.

ET : Plahvatusohtlik kuivana.

EL : Εκρηκτικό σε ξηρή κατάσταση.

EN : Explosive when dry.

FR : Explosif à l'état sec.

IT : Esplosivo allo stato secco.

LV : Sprādzienbīstams sausā veidā.

LT : Sausa gali sprogti.

HU : Száraz állapotban robbanásveszélyes.

MT : Jisplodi meta jinxef.

NL : In droge toestand ontplofbaar.

PL : Produkt wybuchowy w stanie suchym.

PT : Explosivo no estado seco.

SK : V suchom stave výbušný.

SL : Eksplozivno v suhem stanju.

FI : Räjähtävää kuivana.

SV : Explosivt i torrt tillstånd.

R2

ES : Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS : Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA : Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE : Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen explosionsgefährlich.

ET : Plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL : Κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN : Risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR : Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT : Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV : Sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT : Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU : Ütés, súrlódás, tűz vagy más gyújtóforrás robbanást okozhat.

MT : Riskju ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid tan-nar.

NL : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL : Zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT : Risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK : Riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL : Nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI : Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV : Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R3

ES : Alto riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.

CS : Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

DA : Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.

DE : Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zündquellen besonders explosionsgefährlich.

ET : Eriti plahvatusohtlik löögi, hõõrdumise, tule või muu süttimisallika toimel.

EL : Πολύ μεγάλος κίνδυνος εκρήξεως από κρούση, τριβή, φωτιά ή άλλες πηγές αναφλέξεως.

EN : Extreme risk of explosion by shock, friction, fire or other sources of ignition.

FR : Grand risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres sources d'ignition.

IT : Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

LV : Augsts sprādziena risks trieciena, berzes, liesmas vai cita aizdedzināšanas avota iedarbībā.

LT : Ypač didelė sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kitų uždegimo šaltinių.

HU : Ütés, súrlódás, tűz vagy egyéb gyújtóforrás rendkívüli mértékben növeli a robbanásveszélyt.

MT : Riskju kbir ħafna ta' splużjoni minn xokk, frizzjoni, nar jew għejun oħra ta' qbid.

NL : Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

PL : Skrajne zagrożenie wybuchem wskutek uderzenia, tarcia, kontaktu z ogniem lub innymi źródłami zapłonu.

PT : Grande risco de explosão por choque, fricção, fogo ou outras fontes de ignição.

SK : Mimoriadne riziko výbuchu nárazom, trením, horením alebo inými zdrojmi zapálenia.

SL : Velika nevarnost eksplozije ob udarcu, trenju, požaru ali drugih virih vžiga.

FI : Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

SV : Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.

R4

ES : Forma compuestos metálicos explosivos muy sensibles.

CS : Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny.

DA : Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.

DE : Bildet hochempfindliche explosionsgefährliche Metallverbindungen.

ET : Moodustab väga plahvatusohtlikke metalliühendeid.

EL : Σχηματίζει πολύ ευαίσθητες εκρηκτικές μεταλλικές ενώσεις.

EN : Forms very sensitive explosive metallic compounds.

FR : Forme des composés métalliques explosifs très sensibles.

IT : Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.

LV : Veido sprādzienbīstamus savienojumus ar metāliem.

LT : Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius.

HU : Nagyon érzékeny, robbanásveszélyes fémvegyületeket képez.

MT : Jifforma komposti metalliċi esplussivi sensittivi ħafna.

NL : Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.

PL : Tworzy łatwo wybuchające związki metaliczne.

PT : Forma compostos metálicos explosivos muito sensíveis.

SK : Vytvára veľmi citlivé výbušné zlúčeniny kovov.

SL : Tvori zelo občutljive eksplozivne kovinske spojine.

FI : Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.

SV : Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.

R5

ES : Peligro de explosión encaso de calentamiento.

CS : Zahřívání může způsobit výbuch.

DA : Eksplosionsfarlig ved opvarmning.

DE : Beim Erwärmen explosionsfähig.

ET : Kuumenemine võib põhjustada plahvatuse.

EL : Θέρμανση μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

EN : Heating may cause an explosion.

FR : Danger d'explosion sous l'action de la chaleur.

IT : Pericolo di esplosione per riscaldamento.

LV : Karsēšana var izraisīt eksploziju.

LT : Kaitinama gali sprogti.

HU : Hő hatására robbanhat.

MT : Jista' jisplodi bis-sħana.

NL : Ontploffingsgevaar door verwarming.

PL : Ogrzanie grozi wybuchem.

PT : Perigo de explosão sob a acção do calor.

SK : Zahriatie môže spôsobiť výbuch.

SL : Segrevanje lahko povzroči eksplozijo.

FI : Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.

SV : Explosivt vid uppvärmning.

R6

ES : Peligro de explosión, en contacto o sin contacto con el aire.

CS : Výbušný za přístupu i bez přístupu vzduchu.

DA : Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.

DE : Mit und ohne Luft explosionsfähig.

ET : Plahvatusohtlik õhuga kokkupuutel või kokkupuuteta.

EL : Εκρηκτικό σε επαφή ή χωρίς επαφή με τον αέρα.

EN : Explosive with or without contact with air.

FR : Danger d'explosion en contact ou sans contact avec l'air.

IT : Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.

LV : Sprādzienbīstams gaisa un bezgaisa vidē.

LT : Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje.

HU : Levegővel érintkezve vagy anélkül is robbanásveszélyes.

MT : Jista' jisplodi b'kuntatt jew bla kuntatt ma' l-ajra.

NL : Ontplofbaar met en zonder lucht.

PL : Produkt wybuchowy z dostępem i bez dostępu powietrza.

PT : Perigo de explosão com ou sem contacto com o ar.

SK : Výbušný pri kontakte alebo bez kontaktu so vzduchom.

SL : Eksplozivno na zraku ali brez zraka.

FI : Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.

SV : Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.

R7

ES : Puede provocar incendios.

CS : Může způsobit požár.

DA : Kan forårsage brand.

DE : Kann Brand verursachen.

ET : Võib põhjustada tulekahju.

EL : Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN : May cause fire.

FR : Peut provoquer un incendie.

IT : Può provocare un incendio.

LV : Var izraisīt ugunsgrēku.

LT : Pavojinga gaisro atžvilgiu.

HU : Tüzet okozhat.

MT : Jista' jqabbad nar.

NL : Kan brand veroorzaken.

PL : Może spowodować pożar.

PT : Pode provocar incêndio.

SK : Môže spôsobiť požiar.

SL : Lahko povzroči požar.

FI : Aiheuttaa tulipalon vaaran.

SV : Kan orsaka brand.

R8

ES : Peligro de fuego en contacto con materias combustibles.

CS : Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár.

DA : Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.

DE : Feuergefahr bei Berührung mit brennbaren Stoffen.

ET : Kokkupuutel süttiva ainega võib põhjustada tulekahju.

EL : Η επαφή με καύσιμο υλικό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

EN : Contact with combustible material may cause fire.

FR : Favorise l'inflammation des matières combustibles.

IT : Può provocare l'accensione di materie combustibili.

LV : Saskaroties ar degošu materiālu, var izraisīt ugunsgrēku.

LT : Gali užsidegti dėl sąveikos su galinčiomis degti medžiagomis.

HU : Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat.

MT : Kuntatt ma'materjal li jaqbad jista' jqabbad nar.

NL : Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.

PL : Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar.

PT : Favorece a inflamação de matérias combustíveis.

SK : Pri kontakte s horľavým materiálom môže spôsobiť požiar.

SL : V stiku z vnetljivim materialom lahko povzroči požar.

FI : Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.

SV : Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.

R9

ES : Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles.

CS : Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem.

DA : Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.

DE : Explosionsgefahr bei Mischung mit brennbaren Stoffen.

ET : Plahvatusohtlik segatult süttiva ainega.

EL : Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με καύσιμα υλικά.

EN : Explosive when mixed with combustible material.

FR : Peut exploser en mélange avec des matières combustibles.

IT : Esplosivo in miscela con materie combustibili.

LV : Sprādzienbīstams, sajaucot ar degošu materiālu.

LT : Gali sprogti sumaišyta su galinčiomis degti medžiagomis.

HU : Éghető anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT : Jisplodi meta jitħallat ma' materjal li jaqbad.

NL : Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.

PL : Grozi wybuchem po zmieszaniu z materiałem zapalnym.

PT : Pode explodir quando misturado com matérias combustíveis.

SK : Výbušný po zmiešaní s horľavým materiálom.

SL : Eksplozivno v mešanici z vnetljivim materialom.

FI : Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.

SV : Explosivt vid blandning med brännbart material.

R10

ES : Inflamable.

CS : Hořlavý.

DA : Brandfarlig.

DE : Entzündlich.

ET : Tuleohtlik.

EL : Εύφλεκτο.

EN : Flammable.

FR : Inflammable.

IT : Infiammabile.

LV : Uzliesmojošs.

LT : Degi.

HU : Kis mértékben tűzveszélyes.

MT : Jieħu n-nar.

NL : Ontvlambaar.

PL : Produkt łatwopalny.

PT : Inflamável.

SK : Horľavý.

SL : Vnetljivo.

FI : Syttyvää.

SV : Brandfarligt.

R11

ES : Fácilmente inflamable.

CS : Vysoce hořlavý.

DA : Meget brandfarlig.

DE : Leichtentzündlich.

ET : Väga tuleohtlik.

EL : Πολύ εύφλεκτο.

EN : Highly flammable.

FR : Facilement inflammable.

IT : Facilmente infiammabile.

LV : Viegli uzliesmojošs.

LT : Labai degi.

HU : Tűzveszélyes.

MT : Jieħu n-nar malajr.

NL : Licht ontvlambaar.

PL : Produkt wysoce łatwopalny.

PT : Facilmente inflamável.

SK : Veľmi horľavý.

SL : Lahko vnetljivo.

FI : Helposti syttyvää.

SV : Mycket brandfarligt.

R12

ES : Extremadamente inflamable.

CS : Extrémně hořlavý.

DA : Yderst brandfarlig.

DE : Hochentzündlich.

ET : Eriti tuleohtlik.

EL : Εξαιρετικά εύφλεκτο.

EN : Extremely flammable.

FR : Extrêmement inflammable.

IT : Estremamente infiammabile.

LV : Īpaši viegli uzliesmojošs.

LT : Ypač degi.

HU : Fokozottan tűzveszélyes.

MT : Jieħu n-nar malajr ħafna.

NL : Zeer licht ontvlambaar.

PL : Produkt skrajnie łatwopalny.

PT : Extremamente inflamável.

SK : Mimoriadne horľavý.

SL : Zelo lahko vnetljivo.

FI : Erittäin helposti syttyvää.

SV : Extremt brandfarligt.

R14

ES : Reacciona violentamente con el agua.

CS : Prudce reaguje s vodou.

DA : Reagerer voldsomt med vand.

DE : Reagiert heftig mit Wasser.

ET : Reageerib ägedalt veega.

EL : Αντιδρά βίαια με νερό.

EN : Reacts violently with water.

FR : Réagit violemment au contact de l'eau.

IT : Reagisce violentemente con l'acqua.

LV : Aktīvi reaģē ar ūdeni.

LT : Smarkiai reaguoja su vandeniu.

HU : Vízzel hevesen reagál.

MT : Jirreaġixxi bil-qawwa meta jmiss l-ilma.

NL : Reageert heftig met water.

PL : Reaguje gwałtownie z wodą.

PT : Reage violentamente em contacto com a água.

SK : Prudko reaguje s vodou.

SL : Burno reagira z vodo.

FI : Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

SV : Reagerar häftigt med vatten.

R15

ES : Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.

CS : Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny.

DA : Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE : Reagiert mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET : Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas.

EL : Σε επαφή με το νερό εκλύει εξαιρετικά εύφλεκτα αέρια.

EN : Contact with water liberates extremely flammable gases.

FR : Au contact de l'eau, dégage des gaz extrêmement inflammables.

IT : A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT : Reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU : Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT : Kuntatt ma' l-ilma joħroġ gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL : Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne gazy.

PT : Em contacto com a água liberta gases extremamente inflamáveis.

SK : Pri kontakte s vodou sa uvoľňujú mimoriadne horľavé plyny.

SL : V stiku z vodo se sproščajo zelo lahko vnetljivi plini.

FI : Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV : Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

R16

ES : Puede explosionar en mezcla con substancias comburentes.

CS : Výbušný při smíchání s oxidačními látkami.

DA : Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.

DE : Explosionsgefährlich in Mischung mit brandfördernden Stoffen.

ET : Plahvatusohtlik segatult oksüdeerivate ainetega.

EL : Εκρηκτικό όταν αναμιχθεί με οξειδωτικές ουσίες.

EN : Explosive when mixed with oxidizing substances.

FR : Peut exploser en mélange avec des substances comburantes.

IT : Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.

LV : Sprāgst, saskaroties ar oksidētājiem.

LT : Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis.

HU : Oxidáló anyaggal keveredve robbanásveszélyes.

MT : Jista' jisplodi meta jitħallat ma' sustanzi li jsaddu.

NL : Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

PL : Produkt wybuchowy po zmieszaniu z substancjami utleniającymi.

PT : Explosivo quando misturado com substâncias comburentes.

SK : Výbušný po zmiešaní s oxidujúcimi látkami.

SL : Eksplozivno v mešanici z oksidativnimi snovmi.

FI : Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.

SV : Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.

R17

ES : Se inflama espontáneamente en contacto con el aire.

CS : Samovznětlivý na vzduchu.

DA : Selvantændelig i luft.

DE : Selbstentzündlich an der Luft.

ET : Isesüttiv õhu käes.

EL : Αυτοαναφλέγεται στον αέρα.

EN : Spontaneously flammable in air.

FR : Spontanément inflammable à l'air.

IT : Spontaneamente infiammabile all'aria.

LV : Spontāni uzliesmo gaisā.

LT : Savaime užsideganti ore.

HU : Levegőn öngyulladó.

MT : Jaqbad waħdu fl-arja.

NL : Spontaan ontvlambaar in lucht.

PL : Samorzutnie zapala się w powietrzu.

PT : Espontaneamente inflamável ao ar.

SK : Vznietivý na vzduchu.

SL : Samovnetljivo na zraku.

FI : Itsestään syttyvää ilmassa.

SV : Självantänder i luft.

R18

ES : Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas/inflamables.

CS : Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi par se vzduchem.

DA : Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

DE : Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher Dampf/Luft-Gemische möglich.

ET : Kasutamisel võib moodustuda tule-/plahvatusohtlik auru-õhu segu.

EL : Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματίσει εύφλεκτα/εκρηκτικά μείγματα ατμού-αέρος.

EN : In use, may form flammable/explosive vapour-air mixture.

FR : Lors de l'utilisation, formation possible de mélange vapeur-air inflammable/explosif.

IT : Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

LV : Izmantojot var veidot uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu tvaiku un gaisa maisījumu.

LT : Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų (oro) mišinius.

HU : A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet.

MT : Meta jintuża jista' jifforma taħlitiet esplussivi jew li jaqbdu jekk jitħallat ma' l-arja.

NL : Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.

PL : Podczas stosowania mogą powstawać łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

PT : Pode formar mistura vapor-ar explosiva/inflamável durante a utilização.

SK : Pri použití môže vytvárať horľavé/výbušné zmesi pár so vzduchom.

SL : Pri uporabi lahko tvori vnetljivo/eksplozivno zmes hlapi-zrak.

FI : Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.

SV : Vid användning kan brännbara/explosiva ång-luftblandningar bildas.

R19

ES : Puede formar peróxidos explosivos.

CS : Může vytvářet výbušné peroxidy.

DA : Kan danne eksplosive peroxider.

DE : Kann explosionsfähige Peroxide bilden.

ET : Võib moodustada plahvatusohtlikke peroksiide.

EL : Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

EN : May form explosive peroxides.

FR : Peut former des peroxydes explosifs.

IT : Può formare perossidi esplosivi.

LV : Var veidot sprādzienbīstamus peroksīdus.

LT : Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus.

HU : Robbanásveszélyes peroxidokat képezhet.

MT : Jista' jifforma perossidi esplussivi.

NL : Kan ontplofbare peroxiden vormen.

PL : Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.

PT : Pode formar peróxidos explosivos.

SK : Môže vytvárať výbušné peroxidy.

SL : Lahko tvori eksplozivne perokside.

FI : Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.

SV : Kan bilda explosiva peroxider.

R20

ES : Nocivo por inhalación.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování.

DA : Farlig ved indånding.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen.

ET : Kahjulik sissehingamisel.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται.

EN : Harmful by inhalation.

FR : Nocif par inhalation.

IT : Nocivo per inalazione.

LV : Kaitīgs ieelpojot.

LT : Kenksminga įkvėpus.

HU : Belélegezve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm.

NL : Schadelijk bij inademing.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe.

PT : Nocivo por inalação.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä.

SV : Farligt vid inandning.

R21

ES : Nocivo en contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý při styku s kůží.

DA : Farlig ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful in contact with skin.

FR : Nocif par contact avec la peau.

IT : Nocivo a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.

PT : Nocivo em contacto com a pele.

SK : Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.

SV : Farligt vid hudkontakt.

R22

ES : Nocivo por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý při požití.

DA : Farlig ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich beim Verschlucken.

ET : Kahjulik allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful if swallowed.

FR : Nocif en cas d'ingestion.

IT : Nocivo per ingestione.

LV : Kaitīgs norijot.

LT : Kenksminga prarijus.

HU : Lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinbela'.

NL : Schadelijk bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu.

PT : Nocivo por ingestão.

SK : Škodlivý po požití.

SL : Zdravju škodljivo pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista nieltynä.

SV : Farligt vid förtäring.

R23

ES : Tóxico por inhalación.

CS : Toxický při vdechování.

DA : Giftig ved indånding.

DE : Giftig beim Einatmen.

ET : Mürgine sissehingamisel.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται.

EN : Toxic by inhalation.

FR : Toxique par inhalation.

IT : Tossico per inalazione.

LV : Toksisks ieelpojot.

LT : Toksiška įkvėpus.

HU : Belélegezve mérgező (toxikus).

MT : Tossiku meta jinxtamm.

NL : Vergiftig bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe.

PT : Tóxico por inalação.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí.

SL : Strupeno pri vdihavanju.

FI : Myrkyllistä hengitettynä.

SV : Giftigt vid inandning.

R24

ES : Tóxico en contacto con la piel.

CS : Toxický při styku s kůží.

DA : Giftig ved hudkontakt.

DE : Giftig bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic in contact with skin.

FR : Toxique par contact avec la peau.

IT : Tossico a contatto con la pelle.

LV : Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve mérgező (toxikus).

MT : Tossiku meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT : Tóxico em contacto com a pele.

SK : Jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV : Giftigt vid hudkontakt.

R25

ES : Tóxico por ingestión.

CS : Toxický při požití.

DA : Giftig ved indtagelse.

DE : Giftig beim Verschlucken.

ET : Mürgine allaneelamisel.

EL : Τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic if swallowed.

FR : Toxique en cas d'ingestion.

IT : Tossico per ingestione.

LV : Toksisks norijot.

LT : Toksiška prarijus.

HU : Lenyelve mérgező (toxikus).

MT : Tossiku jekk jinbela'.

NL : Vergiftig bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu.

PT : Tóxico por ingestão.

SK : Jedovatý po požití.

SL : Strupeno pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä nieltynä.

SV : Giftigt vid förtäring.

R26

ES : Muy tóxico por inhalación.

CS : Vysoce toxický při vdechování.

DA : Meget giftig ved indånding.

DE : Sehr giftig beim Einatmen.

ET : Väga mürgine sissehingamisel.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται.

EN : Very toxic by inhalation.

FR : Très toxique par inhalation.

IT : Molto tossico per inalazione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot.

LT : Labai toksiška įkvėpus.

HU : Belélegezve nagyon mérgező (toxikus).

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm.

NL : Zeer vergiftig bij inademing.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe.

PT : Muito tóxico por inalação.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä.

SV : Mycket giftigt vid inandning.

R27

ES : Muy tóxico en contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický při styku s kůží.

DA : Meget giftig ved hudkontakt.

DE : Sehr giftig bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic in contact with skin.

FR : Très toxique par contact avec la peau.

IT : Molto tossico a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve nagyon mérgező (toxikus).

MT : Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą.

PT : Muito tóxico em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt vid hudkontakt.

R28

ES : Muy tóxico por ingestión.

CS : Vysoce toxický při požití.

DA : Meget giftig ved indtagelse.

DE : Sehr giftig beim Verschlucken.

ET : Väga mürgine allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic if swallowed.

FR : Très toxique en cas d'ingestion.

IT : Molto tossico per ingestione.

LV : Ļoti toksisks norijot.

LT : Labai toksiška prarijus.

HU : Lenyelve nagyon mérgező (toxikus).

MT : Tossiku ħafna jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie po połknięciu.

PT : Muito tóxico por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý po požití.

SL : Zelo strupeno pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid förtäring.

R29

ES : En contacto con agua libera gases tóxicos.

CS : Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou.

DA : Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.

DE : Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.

ET : Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas.

EL : Σε επαφή με το νερό ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN : Contact with water liberates toxic gas.

FR : Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

IT : A contatto con l'acqua libera gas tossici.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala toksiskas gāzes.

LT : Reaguodama su vandeniu, išskiria toksiškas dujas.

HU : Vízzel érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT : Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-ilma.

NL : Vormt vergiftig gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.

PT : Em contacto com a água liberta gases tóxicos.

SK : Pri kontakte s vodou uvoľňuje jedovatý plyn.

SL : V stiku z vodo se sprošča strupen plin.

FI : Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.

SV : Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.

R30

ES : Puede inflamarse fácilmente al usarlo.

CS : Při používání se může stát vysoce hořlavým.

DA : Kan blive meget brandfarlig under brug.

DE : Kann bei Gebrauch leicht entzündlich werden.

ET : Kasutamisel võib muutuda väga tuleohtlikuks.

EL : Κατά τη χρήση γίνεται πολύ εύφλεκτο.

EN : Can become highly flammable in use.

FR : Peut devenir facilement inflammable pendant l'utilisation.

IT : Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso.

LV : Var viegli uzliesmot lietošanas laikā.

LT : Naudojama gali tapti labai degi.

HU : A használat során tűzveszélyessé válik.

MT : Jista' jaqbad malajr waqt li jintuża.

NL : Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.

PL : Podczas stosowania może stać się wysoce łatwopalny.

PT : Pode-se tornar facilmente inflamável durante o uso.

SK : Pri použití sa môže stať veľmi horľavým.

SL : Med uporabo utegne postati "lahko vnetljivo".

FI : Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.

SV : Kan bli mycket brandfarligt vid användning.

R31

ES : En contacto con ácidos libera gases tóxicos.

CS : Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

DA : Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

DE : Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.

ET : Kokkupuutel hapetega eraldub mürgine gaas.

EL : Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

EN : Contact with acids liberates toxic gas.

FR : Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

IT : A contatto con acidi libera gas tossico.

LV : Saskaroties ar skābēm, izdala toksiskas gāzes.

LT : Reaguodama su rūgštimis, išskiria toksiškas dujas.

HU : Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

MT : Jitfa' gass tossiku meta jmiss l-aċidi.

NL : Vormt vergiftige gassen in contact met zuren.

PL : W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

PT : Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.

SK : Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.

SL : V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.

FI : Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV : Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R32

ES : En contacto con ácidos libera gases muy tóxicos.

CS : Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami.

DA : Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.

DE : Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.

ET : Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas.

EL : Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια.

EN : Contact with acids liberates very toxic gas.

FR : Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.

IT : A contatto con acidi libera gas molto tossico.

LV : Saskaroties ar skābēm, izdala ļoti toksiskas gāzes.

LT : Reaguodama su rūgštimis, išskiria labai toksiškas dujas.

HU : Savval érintkezve nagyon mérgező gázok képződnek.

MT : Jitfa' gass tossiku ħafna meta jmiss l-aċidi.

NL : Vormt zeer vergiftige gassen in contact met zuren.

PL : W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.

PT : Em contacto com ácidos liberta gases muito tóxicos.

SK : Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi jedovatý plyn.

SL : V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin.

FI : Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.

SV : Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.

R33

ES : Peligro de efectos acumulativos.

CS : Nebezpečí kumulativních účinků.

DA : Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.

DE : Gefahr kumulativer Wirkungen.

ET : Kumulatiivse toime oht.

EL : Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων.

EN : Danger of cumulative effects.

FR : Danger d'effets cumulatifs.

IT : Pericolo di effetti cumulativi.

LV : Kaitīgas kumulatīvas ietekmes draudi.

LT : Pavojinga - kaupiasi organizme.

HU : A halmozódó (kumulatív) hatások miatt veszélyes.

MT : Periklu ta' effetti kumulattivi.

NL : Gevaar voor cumulatieve effecten.

PL : Niebezpieczeństwo kumulacji w organizmie.

PT : Perigo de efeitos cumulativos.

SK : Nebezpečenstvo kumulatívnych účinkov.

SL : Nevarnost za zdravje zaradi kopičenja v organizmu.

FI : Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.

SV : Kan ansamlas i kroppen och ge skador.

R34

ES : Provoca quemaduras.

CS : Způsobuje poleptání.

DA : Ætsningsfare.

DE : Verursacht Verätzungen.

ET : Põhjustab söövitust.

EL : Προκαλεί εγκαύματα.

EN : Causes burns.

FR : Provoque des brûlures.

IT : Provoca ustioni.

LV : Rada apdegumus.

LT : Nudegina.

HU : Égési sérülést okoz.

MT : Jikkaġuna l-ħruq (fil-ġisem).

NL : Veroorzaakt brandwonden.

PL : Powoduje oparzenia.

PT : Provoca queimaduras.

SK : Spôsobuje popáleniny/poleptanie.

SL : Povzroča opekline.

FI : Syövyttävää.

SV : Frätande.

R35

ES : Provoca quemaduras graves.

CS : Způsobuje těžké poleptání.

DA : Alvorlig ætsningsfare.

DE : Verursacht schwere Verätzungen.

ET : Põhjustab tugevat söövitust.

EL : Προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

EN : Causes severe burns.

FR : Provoque de graves brûlures.

IT : Provoca gravi ustioni.

LV : Rada smagus apdegumus.

LT : Stipriai nudegina.

HU : Súlyos égési sérülést okoz.

MT : Jikkaġuna ħruq serju (fil-ġisem).

NL : Veroorzaakt ernstige brandwonden.

PL : Powoduje poważne oparzenia.

PT : Provoca queimaduras graves.

SK : Spôsobuje silné popáleniny/poleptanie.

SL : Povzroča hude opekline.

FI : Voimakkaasti syövyttävää.

SV : Starkt frätande.

R36

ES : Irrita los ojos.

CS : Dráždí oči.

DA : Irriterer øjnene.

DE : Reizt die Augen.

ET : Ärritab silmi.

EL : Ερεθίζει τα μάτια.

EN : Irritating to eyes.

FR : Irritant pour les yeux.

IT : Irritante per gli occhi.

LV : Kairina acis.

LT : Dirgina akis.

HU : Szemizgató hatású.

MT : Jirrita l-għajnejn.

NL : Irriterend voor de ogen.

PL : Działa drażniąco na oczy.

PT : Irritante para os olhos.

SK : Dráždi oči.

SL : Draži oči.

FI : Ärsyttää silmiä.

SV : Irriterar ögonen.

R37

ES : Irrita las vías respiratorias.

CS : Dráždí dýchací orgány.

DA : Irriterer åndedrætsorganerne.

DE : Reizt die Atmungsorgane.

ET : Ärritab hingamiselundeid.

EL : Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα.

EN : Irritating to respiratory system.

FR : Irritant pour les voies respiratoires.

IT : Irritante per le vie respiratorie.

LV : Kairina elpošanas sistēmu.

LT : Dirgina kvėpavimo takus.

HU : Izgatja a légutakat.

MT : Jirrita s-sistema respiratorja.

NL : Irriterend voor de ademhalingswegen.

PL : Działa drażniąco na drogi oddechowe.

PT : Irritante para as vias respiratórias.

SK : Dráždi dýchacie cesty.

SL : Draži dihala.

FI : Ärsyttää hengityselimiä.

SV : Irriterar andningsorganen.

R38

ES : Irrita la piel.

CS : Dráždí kůži.

DA : Irriterer huden.

DE : Reizt die Haut.

ET : Ärritab nahka.

EL : Ερεθίζει το δέρμα.

EN : Irritating to skin.

FR : Irritant pour la peau.

IT : Irritante per la pelle.

LV : Kairina ādu.

LT : Dirgina odą.

HU : Bőrizgató hatású.

MT : Jirrita l-ġilda.

NL : Irriterend voor de huid.

PL : Działa drażniąco na skórę.

PT : Irritante para a pele.

SK : Dráždi pokožku.

SL : Draži kožo.

FI : Ärsyttää ihoa.

SV : Irriterar huden.

R39

ES : Peligro de efectos irreversibles muy graves.

CS : Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků.

DA : Fare for varig alvorlig skade på helbred.

DE : Ernste Gefahr irreversiblen Schadens.

ET : Väga tõsiste pöördumatute tervisekahjustuste oht.

EL : Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων.

EN : Danger of very serious irreversible effects.

FR : Danger d'effets irréversibles très graves.

IT : Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

LV : Būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi.

LT : Sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU : Nagyon súlyos és maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Periklu ta' effetti serji irreversibbli.

NL : Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

PL : Zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Perigo de efeitos irreversíveis muito graves.

SK : Nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov.

SL : Nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja.

FI : Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.

SV : Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.

R40

ES : Posibles efectos cancerígenos.

CS : Podezření na karcinogenní účinky.

DA : Mulighed for kræftfremkaldende effekt.

DE : Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

ET : Võimalik vähktõve põhjustaja.

EL : Ύποπτο καρκινογένεσης.

EN : Limited evidence of a carcinogenic effect.

FR : Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes.

IT : Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.

LV : Kancerogenitāte ir daļēji pierādīta.

LT : Įtariama, kad gali sukelti vėžį.

HU : A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított.

MT : Possibilità, mhix għal kollox ippruvata, ta' effetti kanċeroġeni.

NL : Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.

PL : Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

PT : Possibilidade de efeitos cancerígenos.

SK : Možnosť karcinogénneho účinku.

SL : Možen rakotvoren učinek.

FI : Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.

SV : Misstänks kunna ge cancer.

R41

ES : Riesgo de lesiones oculares graves.

CS : Nebezpečí vážného poškození očí.

DA : Risiko for alvorlig øjenskade.

DE : Gefahr ernster Augenschäden.

ET : Silmade kahjustamise tõsine oht.

EL : Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.

EN : Risk of serious damage to eyes.

FR : Risque de lésions oculaires graves.

IT : Rischio di gravi lesioni oculari.

LV : Nopietnu bojājumu draudi acīm.

LT : Gali smarkiai pažeisti akis.

HU : Súlyos szemkárosodást okozhat.

MT : Riskju ta' ħsara serja lill-għajnejn.

NL : Gevaar voor ernstig oogletsel.

PL : Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.

PT : Risco de lesões oculares graves.

SK : Riziko vážneho poškodenia očí.

SL : Nevarnost hudih poškodb oči.

FI : Vakavan silmävaurion vaara.

SV : Risk för allvarliga ögonskador.

R42

ES : Posibilidad de sensibilización por inhalación.

CS : Může vyvolat senzibilizaci při vdechování.

DA : Kan give overfølsomhed ved indånding.

DE : Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

ET : Sissehingamisel võib põhjustada ülitundlikkust.

EL : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται.

EN : May cause sensitization by inhalation.

FR : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation.

IT : Può provocare sensibilizzazione per inalazione.

LV : Ieelpojot var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT : Gali sukelti alergiją įkvėpus.

HU : Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT : Jista' jġib sensitizzazzjoni meta jinxtamm.

NL : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.

PL : Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT : Pode causar sensibilização por inalação.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí.

SL : Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

FI : Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.

SV : Kan ge allergi vid inandning.

R43

ES : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

CS : Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

DA : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.

DE : Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

ET : Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust.

EL : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

EN : May cause sensitization by skin contact.

FR : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

IT : Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

LV : Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT : Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jmiss il-ġilda.

NL : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

PL : Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

PT : Pode causar sensibilização em contacto com a pele.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou.

SL : Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

FI : Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV : Kan ge allergi vid hudkontakt.

R44

ES : Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.

CS : Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.

DA : Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.

DE : Explosionsgefahr bei Erhitzen unter Einschluss.

ET : Plahvatusohtlik kuumutamisel kinnises mahutis.

EL : Κίνδυνος εκρήξεως εάν θερμανθεί υπό περιορισμό.

EN : Risk of explosion if heated under confinement.

FR : Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.

IT : Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

LV : Sprādziena draudi, karsējot slēgtā vidē.

LT : Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta.

HU : Zárt térben hő hatására robbanhat.

MT : Riskju ta' splużjoni jekk jissaħħan fil-magħluq.

NL : Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.

PL : Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.

PT : Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

SK : Riziko výbuchu pri zahrievaní v uzavretom priestore.

SL : Nevarnost eksplozije ob segrevanju v zaprtem prostoru.

FI : Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.

SV : Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.

R45

ES : Puede causar cáncer.

CS : Může vyvolat rakovinu.

DA : Kan fremkalde kræft.

DE : Kann Krebs erzeugen.

ET : Võib põhjustada vähktõbe.

EL : Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο.

EN : May cause cancer.

FR : Peut provoquer le cancer.

IT : Può provocare il cancro.

LV : Kancerogēna viela.

LT : Gali sukelti vėžį.

HU : Rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT : Jista' jġib il-kanċer.

NL : Kan kanker veroorzaken.

PL : Może powodować raka.

PT : Pode causar cancro.

SK : Môže spôsobiť rakovinu.

SL : Lahko povzroči raka.

FI : Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.

SV : Kan ge cancer.

R46

ES : Puede causar alteraciones genéticas hereditarias.

CS : Může vyvolat poškození dědičných vlastností.

DA : Kan forårsage arvelige genetiske skader.

DE : Kann vererbbare Schäden verursachen.

ET : Võib põhjustada pärilikke kahjustusi.

EL : Μπορεί να προκαλέσει κληρονομικές γενετικές βλάβες.

EN : May cause heritable genetic damage.

FR : Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires.

IT : Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.

LV : Var radīt pārmantojamus ģenētiskus defektus.

LT : Gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus.

HU : Öröklődő genetikai károsodást okozhat (mutagén hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna ħsara ġenetika li tintiret.

NL : Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.

PL : Może powodować dziedziczne wady genetyczne.

PT : Pode causar alterações genéticas hereditárias.

SK : Môže spôsobiť dedičné genetické poškodenie.

SL : Lahko povzroči dedne genetske okvare.

FI : Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.

SV : Kan ge ärftliga genetiska skador.

R48

ES : Riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada.

CS : Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví.

DA : Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.

DE : Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition.

ET : Pikaajalisel toimel tõsise tervisekahjustuse oht.

EL : Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα απο παρατεταμένη έκθεση.

EN : Danger of serious damage to health by prolonged exposure.

FR : Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.

IT : Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata.

LV : Iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares.

LT : Veikiant ilgą laiką sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszú időn át hatva súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Periklu ta' ħsara serja lis-saħħa jekk wieħed ikun espost għalih fit-tul.

NL : Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.

PL : Stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada.

SK : Nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia pri dlhodobej expozícii.

SL : Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.

FI : Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.

SV : Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.

R49

ES : Puede causar cáncer por inhalación.

CS : Může vyvolat rakovinu při vdechování.

DA : Kan fremkalde kræft ved indånding.

DE : Kann Krebs erzeugen beim Einatmen.

ET : Sissehingamisel võib põhjustada vähktõbe.

EL : Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται.

EN : May cause cancer by inhalation.

FR : Peut provoquer le cancer par inhalation.

IT : Può provocare il cancro per inalazione.

LV : Ieelpojot var izraisīt ļaundabīgus audzējus.

LT : Gali sukelti vėžį įkvėpus.

HU : Belélegezve rákot okozhat (karcinogén hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna l-kanċer meta jinxtamm.

NL : Kan kanker veroorzaken bij inademing.

PL : Może powodować raka w następstwie narażenia drogą oddechową.

PT : Pode causar cancro por inalação.

SK : Môže spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí.

SL : Pri vdihavanju lahko povzroči raka.

FI : Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.

SV : Kan ge cancer vid inandning.

R50

ES : Muy tóxico para los organismos acuáticos.

CS : Vysoce toxický pro vodní organismy.

DA : Meget giftig for organismer, der lever i vand.

DE : Sehr giftig für Wasserorganismen.

ET : Väga mürgine veeorganismidele.

EL : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN : Very toxic to aquatic organisms.

FR : Très toxique pour les organismes aquatiques.

IT : Altamente tossico per gli organismi acquatici.

LV : Ļoti toksisks ūdens organismiem.

LT : Labai toksiška vandens organizmams.

HU : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.

MT : Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi.

NL : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.

PL : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

PT : Muito tóxico para os organismos aquáticos.

SK : Veľmi jedovatý pre vodné organizmy.

SL : Zelo strupeno za vodne organizme.

FI : Erittäin myrkyllistä vesieliöille.

SV : Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

R51

ES : Tóxico para los organismos acuáticos.

CS : Toxický pro vodní organismy.

DA : Giftig for organismer, der lever i vand.

DE : Giftig für Wasserorganismen.

ET : Mürgine veeorganismidele.

EL : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN : Toxic to aquatic organisms.

FR : Toxique pour les organismes aquatiques.

IT : Tossico per gli organismi acquatici.

LV : Toksisks ūdens organismiem.

LT : Toksiška vandens organizmams.

HU : Mérgező a vízi szervezetekre.

MT : Tossiku għal organiżmi akwatiċi.

NL : Vergiftig voor in het water levende organismen.

PL : Działa toksycznie na organizmy wodne.

PT : Tóxico para os organismos aquáticos.

SK : Jedovatý pre vodné organizmy.

SL : Strupeno za vodne organizme.

FI : Myrkyllistä vesieliöille.

SV : Giftigt för vattenlevande organismer.

R52

ES : Nocivo para los organismos acuáticos.

CS : Škodlivý pro vodní organismy.

DA : Skadelig for organismer, der lever i vand.

DE : Schädlich für Wasserorganismen.

ET : Kahjulik veeorganismidele.

EL : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

EN : Harmful to aquatic organisms.

FR : Nocif pour les organismes aquatiques.

IT : Nocivo per gli organismi acquatici.

LV : Kaitīgs ūdens organismiem.

LT : Kenksminga vandens organizmams.

HU : Ártalmas a vízi szervezetekre.

MT : Jaħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi.

NL : Schadelijk voor in het water levende organismen.

PL : Działa szkodliwie na organizmy wodne.

PT : Nocivo para os organismos aquáticos.

SK : Škodlivý pre vodné organizmy.

SL : Škodljivo za vodne organizme.

FI : Haitallista vesieliöille.

SV : Skadligt för vattenlevande organismer.

R53

ES : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Võib avaldada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : May cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT : Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : A vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent akwatiku.

NL : Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R54

ES : Tóxico para la flora.

CS : Toxický pro rostliny.

DA : Giftig for planter.

DE : Giftig für Pflanzen.

ET : Mürgine taimedele.

EL : Τοξικό για τη χλωρίδα.

EN : Toxic to flora.

FR : Toxique pour la flore.

IT : Tossico per la flora.

LV : Toksisks augiem.

LT : Toksiška augmenijai.

HU : Mérgező a növényekre.

MT : Tossiku għall-flora.

NL : Vergiftig voor planten.

PL : Działa toksycznie na rośliny.

PT : Tóxico para a flora.

SK : Jedovatý pre flóru.

SL : Strupeno za rastline.

FI : Myrkyllistä kasveille.

SV : Giftigt för växter.

R55

ES : Tóxico para la fauna.

CS : Toxický pro živočichy.

DA : Giftig for dyr.

DE : Giftig für Tiere.

ET : Mürgine loomadele.

EL : Τοξικό για την πανίδα.

EN : Toxic to fauna.

FR : Toxique pour la faune.

IT : Tossico per la fauna.

LV : Toksisks dzīvniekiem.

LT : Toksiška gyvūnijai.

HU : Mérgező az állatokra.

MT : Tossiku għall-fawna.

NL : Vergiftig voor dieren.

PL : Działa toksycznie na zwierzęta.

PT : Tóxico para a fauna.

SK : Jedovatý pre faunu.

SL : Strupeno za živali.

FI : Myrkyllistä eläimille.

SV : Giftigt för djur.

R56

ES : Tóxico para los organismos del suelo.

CS : Toxický pro půdní organismy.

DA : Giftig for organismer i jordbunden.

DE : Giftig für Bodenorganismen.

ET : Mürgine mullaorganismidele.

EL : Τοξικό για τους οργανισμούς του εδάφους.

EN : Toxic to soil organisms.

FR : Toxique pour les organismes du sol.

IT : Tossico per gli organismi del terreno.

LV : Toksisks augsnes organismiem.

LT : Toksiška dirvožemio organizmams.

HU : Mérgező a talaj szervezeteire.

MT : Tossiku għal organiżmi tal-ħamrija.

NL : Vergiftig voor bodemorganismen.

PL : Działa toksycznie na organizmy glebowe.

T : Tóxico para os organismos do solo.

SK : Jedovatý pre pôdne organizmy.

SL : Strupeno za organizme v zemlji.

FI : Myrkyllistä maaperäeliöille.

SV : Giftigt för marklevande organismer.

R57

ES : Tóxico para las abejas.

CS : Toxický pro včely.

DA : Giftig for bier.

DE : Giftig für Bienen.

ET : Mürgine mesilastele.

EL : Τοξικό για τις μέλισσες.

EN : Toxic to bees.

FR : Toxique pour les abeilles.

IT : Tossico per le api.

LV : Toksisks bitēm.

LT : Toksiška bitėms.

HU : Mérgező a méhekre.

MT : Tossiku għan-naħal.

NL : Vergiftig voor bijen.

PL : Działa toksycznie na pszczoły.

PT : Tóxico para as abelhas.

SK : Jedovatý pre včely.

SL : Strupeno za čebele.

FI : Myrkyllistä mehiläisille.

SV : Giftigt för bin.

R58

ES : Puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente.

CS : Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí.

DA : Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

DE : Kann längerfristig schädliche Wirkungen auf die Umwelt haben.

ET : Võib avaldada pikaajalist keskkonda kahjustavat toimet.

EL : Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.

EN : May cause long-term adverse effects in the environment.

FR : Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement.

IT : Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente.

LV : Var izraisīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi vidē.

LT : Gali sukelti ilgalaikius nepalankius aplinkos pakitimus.

HU : A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Jista' jikkaġuna effetti ħżiena fit-tul lill-ambjent.

NL : Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku.

PT : Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente.

SK : Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie.

SL : Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na okolje.

FI : Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.

SV : Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.

R59

ES : Peligroso para la capa de ozono.

CS : Nebezpečný pro ozonovou vrstvu.

DA : Farlig for ozonlaget.

DE : Gefährlich für die Ozonschicht.

ET : Ohtlik osoonikihile.

EL : Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

EN : Dangerous for the ozone layer.

FR : Dangereux pour la couche d'ozone.

IT : Pericoloso per lo strato di ozono.

LV : Bīstams ozona slānim.

LT : Pavojinga ozono sluoksniui.

HU : Veszélyes az ózonrétegre.

MT : Perikoluż għas-saff ta' l-ożonu.

NL : Gevaarlijk voor de ozonlaag.

PL : Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.

PT : Perigoso para a camada de ozono.

SK : Nebezpečný pre ozónovú vrstvu.

SL : Nevarno za ozonski plašč.

FI : Vaarallista otsonikerrokselle.

SV : Farligt för ozonskiktet.

R60

ES : Puede perjudicar la fertilidad.

CS : Může poškodit reprodukční schopnost.

DA : Kan skade forplantningsevnen.

DE : Kann die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET : Võib kahjustada sigivust.

EL : Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα.

EN : May impair fertility.

FR : Peut altérer la fertilité.

IT : Può ridurre la fertilità.

LV : Var kaitēt reproduktīvajām spējām.

LT : Kenkia vaisingumui.

HU : A fogamzóképességet vagy nemzőképességet (fertilitást) károsíthatja.

MT : Jista' jdgħajjef il-fertilità.

NL : Kan de vruchtbaarheid schaden.

PL : Może upośledzać płodność.

PT : Pode comprometer a fertilidade.

SK : Môže poškodiť plodnosť.

SL : Lahko škoduje plodnosti.

FI : Voi heikentää hedelmällisyyttä.

SV : Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.

R61

ES : Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS : Může poškodit plod v těle matky.

DA : Kan skade barnet under graviditeten.

DE : Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

ET : Võib kahjustada loodet.

EL : Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN : May cause harm to the unborn child.

FR : Risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT : Può danneggiare i bambini non ancora nati.

LV : Var kaitēt augļa attīstībai.

LT : Kenkia negimusiam vaikui.

HU : A születendő gyermekre ártalmas lehet.

MT : Jista' jagħmel ħsara lit-tarbija fil-ġuf.

NL : Kan het ongeboren kind schaden.

PL : Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki.

PT : Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK : Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.

SL : Lahko škoduje nerojenemu otroku.

FI : Vaarallista sikiölle.

SV : Kan ge fosterskador.

R62

ES : Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.

CS : Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti.

DA : Mulighed for skade på forplantningsevnen.

DE : Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

ET : Võimalik sigivuse kahjustamise oht.

EL : Πιθανός κίνδυνος για εξασθένηση της γονιμότητας.

EN : Possible risk of impaired fertility.

FR : Risque possible d'altération de la fertilité.

IT : Possibile rischio di ridotta fertilità.

LV : Iespējams kaitējuma risks reproduktīvajām spējām.

LT : Gali pakenkti vaisingumui.

HU : A fogamzóképességre vagy nemzőképességre (fertilitásra) ártalmas lehet.

MT : Possibiltà ta' riskju ta' fertilità mdgħajjfa.

NL : Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.

PL : Możliwe ryzyko upośledzenia płodności.

PT : Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.

SK : Možné riziko poškodenia plodnosti.

SL : Možna nevarnost oslabitve plodnosti.

FI : Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.

SV : Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R63

ES : Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.

CS : Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky.

DA : Mulighed for skade på barnet under graviditeten.

DE : Kann das Kind im Mutterleib möglicherweise schädigen.

ET : Võimalik loote kahjustamise oht.

EL : Πιθανός κίνδυνος δυσμενών επιδράσεων στο έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

EN : Possible risk of harm to the unborn child.

FR : Risque possible pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant.

IT : Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati.

LV : Iespējams kaitējuma risks augļa attīstībai.

LT : Gali pakenkti negimusiam vaikui.

HU : A születendő gyermeket károsíthatja.

MT : Possibiltà ta' riskju lit-tarbija fil-ġuf.

NL : Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.

PL : Możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki.

PT : Possíveis riscos durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

SK : Možné riziko poškodenia nenarodeného dieťaťa.

SL : Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.

FI : Voi olla vaarallista sikiölle.

SV : Möjlig risk för fosterskador.

R64

ES : Puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna.

CS : Může poškodit kojené dítě.

DA : Kan skade børn i ammeperioden.

DE : Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen.

ET : Võib olla ohtlik imikule rinnapiima kaudu.

EL : Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.

EN : May cause harm to breastfed babies.

FR : Risque possible pour les bébés nourris au lait maternel.

IT : Possibile rischio per i bambini allattati al seno.

LV : Var kaitēt zīdāmam bērnam.

LT : Kenkia žindomam vaikui.

HU : A szoptatott újszülöttet és csecsemőt károsíthatja.

MT : Jista' jikkaġuna ħsara lil trabi qed jitreddgħu.

NL : Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.

PL : Może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

PT : Pode causar danos às crianças alimentadas com leite materno.

SK : Môže spôsobiť poškodenie dojčiat.

SL : Lahko škoduje zdravju dojenčka preko materinega mleka.

FI : Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.

SV : Kan skada spädbarn under amningsperioden.

R65

ES : Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

CS : Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

DA : Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

ET : Kahjulik: allaneelamisel võib põhjustada kopsukahjustusi.

EL : Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

EN : Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR : Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT : Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

LV : Kaitīgs - norijot var izraisīt plaušu bojājumu.

LT : Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

HU : Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást kozhat.

MT : Jagħmel ħsara: jista' jikkaġuna ħsara lill-pulmuni jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PL : Działa szkodliwie; może powodować uszkodzenie płuc w przypadku połknięcia.

PT : Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

SK : Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.

SL : Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.

FI : Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV : Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66

ES : La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

CS : Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

DA : Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

DE : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

ET : Korduv toime võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

EL : Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

EN : Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.

FR : L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

IT : L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

LV : Atkārtota iedarbība var radīt sausu ādu vai izraisīt tās sprēgāšanu.

LT : Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

HU : Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

MT : Espożizzjoni ripetuta tista' tikkaġuna nxif jew qsim tal-ġilda.

NL : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

PL : Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.

PT : Pode provocar secura da pele ou fissuras, por exposição repetida.

SK : Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

SL : Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

FI : Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

SV : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67

ES : La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

CS : Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

DA : Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

DE : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ET : Aurud võivad põhjustada uimasust ja peapööritust.

EL : Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

EN : Vapours may cause drowsiness and dizziness.

FR : L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.

IT : L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini.

LV : Tvaiki var radīt miegainību un reiboni.

LT : Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

HU : A gőzök belégzése álmosságot vagy szédülést okozhat.

MT : Ix-xamm tal-fwar jista' jikkaġuna ħedla ta' ngħas u sturdamenti.

NL : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PL : Pary mogą wywoływać uczucie senności i zawroty głowy.

PT : Pode provocar sonolência e vertigens, por inalação dos vapores.

SK : Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat.

SL : Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

FI : Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

SV : Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R68

ES : Posibilidad de efectos irreversibles.

CS : Možné nebezpečí nevratných účinků.

DA : Mulighed for varig skade på helbred.

DE : Irreversibler Schaden möglich.

ET : Pöördumatute kahjustuste oht.

EL : Πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων.

EN : Possible risk of irreversible effects.

FR : Possibilité d'effets irréversibles.

IT : Possibilità di effetti irreversibili.

LV : Iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks.

LT : Gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus.

HU : Maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Riskju possibbli ta' effetti irreversibbli.

NL : Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.

PL : Możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Possibilidade de efeitos irreversíveis.

SK : Možné riziká ireverzibilných účinkov.

SL : Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.

FI : Pysyvien vaurioiden vaara.

SV : Möjlig risk för bestående hälsoskador.

Combinación de frases-R.

Kombinace R-vět.

Kombination af R-sætninger.

Kombination der R-Sätze.

R ühendlaused.

Συνδυασμός των R-φράσεων.

Combination of R-phrases.

Combinaison des phrases R.

Combinazioni delle frasi R.

R frāžu kombinācija.

R frazių derinys.

Összetett R-mondatok.

Kombinazzjoni ta' Frażi R.

Combinatie van R-zinnen.

Łączone zwroty R.

Combinação das frases R.

Kombinácie R-viet.

Sestavljena stavki "R".

Yhdistetyt R-lausekkeet.

Sammansatta R-fraser.

R14/15

ES : Reacciona violentamente con el agua, liberando gases extremadamente inflamables.

CS : Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů.

DA : Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.

DE : Reagiert heftig mit Wasser unter Bildung hochentzündlicher Gase.

ET : Reageerib ägedalt veega, eraldades väga tuleohtlikku gaasi.

EL : Αντιδρά βίαια σε επαφή με νερό εκλύοντας αέρια εξόχως εύφλεκτα.

EN : Reacts violently with water, liberating extremely flammable gases.

FR : Réagit violemment au contact de l'eau en dégageant des gaz extrêmement inflammables.

IT : Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili.

LV : Aktīvi reaģē ar ūdeni, izdalot īpaši viegli uzliesmojošas gāzes.

LT : Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama ypač degias dujas.

HU : Vízzel hevesen reagál és közben fokozottan tűzveszélyes gázok képződnek.

MT : Jirreaġixxi b'mod vjolenti meta jmiss l-ilma billi jitfa' gassijiet li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL : Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer ontvlambaar gas.

PL : Reaguje gwałtownie z wodą uwalniając skrajnie łatwopalne gazy.

PT : Reage violentamente com a água libertando gases extremamente inflamáveis.

SK : Prudko reaguje s vodou, pričom uvoľňuje mimoriadne horľavé plyny.

SL : Burno reagira z vodo, pri čemer se sprošča zelo lahko vnetljiv plin.

FI : Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen helposti syttyviä kaasuja.

SV : Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.

R15/29

ES : En contacto con el agua, libera gases tóxicos y extremadamente inflamables.

CS : Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn.

DA : Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.

DE : Reagiert mit Wasser unter Bildung giftiger und hochentzündlicher Gase.

ET : Kokkupuutel veega eraldub mürgine, väga tuleohtlik gaas.

EL : Σε επαφή με νερό ελευθερώνονται τοξικά, εξόχως εύφλεκτα αέρια.

EN : Contact with water liberates toxic, extremely flammable gas.

FR : Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques et extrêmement inflammables.

IT : A contatto con acqua libera gas tossici e estremamente infiammabili.

LV : Saskaroties ar ūdeni, izdala īpaši viegli uzliesmojošas toksiskas gāzes.

LT : Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas ir ypač degias dujas.

HU : Vízzel érintkezve fokozottan tűzveszélyes és mérgező gázok képződnek.

MT : Meta jmiss l-ilma jitfa' gassijiet tossiċi u li jieħdu n-nar malajr ħafna.

NL : Vormt vergiftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.

PL : W kontakcie z wodą uwalnia skrajnie łatwopalne, toksyczne gazy.

PT : Em contacto com a água liberta gases tóxicos e extremamente inflamáveis.

SK : Pri kontakte s vodou sa uvoľňuje jedovatý, mimoriadne horľavý plyn.

SL : V stiku z vodo se sprošča strupen, zelo lahko vnetljiv plin.

FI : Vapauttaa myrkyllisiä, helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.

SV : Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.

R20/21

ES : Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.

DA : Farlig ved indånding og ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful by inhalation and in contact with skin.

FR : Nocif par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT : Nocivo por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Farligt vid inandning och hudkontakt.

R20/22

ES : Nocivo por inhalación y por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

DA : Farlig ved indånding og ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken.

ET : Kahjulik sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful by inhalation and if swallowed.

FR : Nocif par inhalation et par ingestion.

IT : Nocivo per inalazione e ingestione.

LV : Kaitīgs ieelpojot un norijot.

LT : Kenksminga įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm jew jinbela'.

NL : Schadelijk bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT : Nocivo por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí a po požití.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.

SV : Farligt vid inandning och förtäring.

R20/21/22

ES : Nocivo por inhalación, por ingestión y encontacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL : Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Nocivo por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R21/22

ES : Nocivo en contacto con la piel y por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití.

DA : Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET : Kahjulik kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas.

MT : Jagħmel ħsara meta jmiss il-ġilda jew jinbela'.

NL : Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Nocivo em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R23/24

ES : Tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS : Toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA : Giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE : Giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic by inhalation and in contact with skin.

FR : Toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező.

MT : Tossiku meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT : Tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Giftigt vid inandning och hudkontakt.

R23/25

ES : Tóxico por inhalación y por ingestión.

CS : Toxický při vdechování a při požití.

DA : Giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE : Giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET : Mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic by inhalation and if swallowed.

FR : Toxique par inhalation et par ingestion.

IT : Tossico per inalazione e ingestione.

LV : Toksisks ieelpojot un norijot.

LT : Toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve mérgező.

MT : Tossiku meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT : Tóxico por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL : Strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV : Giftigt vid inandning och förtäring.

R23/24/25

ES : Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS : Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT : Tossiku meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew jinbela'.

NL : Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R24/25

ES : Tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS : Toxický při styku s kůží a při požití.

DA : Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET : Mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező.

MT : Tossiku meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R26/27

ES : Muy tóxico por inhalación y en contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží.

DA : Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.

DE : Sehr giftig beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic by inhalation and in contact with skin.

FR : Très toxique par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig bij inademing en bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą.

PT : Muito tóxico por inalação e em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.

R26/28

ES : Muy tóxico por inhalación y por ingestión.

CS : Vysoce toxický při vdechování a při požití.

DA : Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.

DE : Sehr giftig beim Einatmen und Verschlucken.

ET : Väga mürgine sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic by inhalation and if swallowed.

FR : Très toxique par inhalation et par ingestion.

IT : Molto tossico per inalazione e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot un norijot.

LT : Labai toksiška įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu.

PT : Muito tóxico por inalação e ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí a po požití.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid inandning och förtäring.

R26/27/28

ES : Muy tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Sehr giftig beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic by inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Labai toksiška įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Muito tóxico por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R27/28

ES : Muy tóxico en contacto con la piel y por ingestión.

CS : Vysoce toxický při styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.

DE : Sehr giftig bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken.

ET : Väga mürgine kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Labai toksiška susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező.

MT : Tossiku ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Zeer vergiftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu.

PT : Muito tóxico em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.

R36/37

ES : Irrita los ojos y las vías respiratorias.

CS : Dráždí oči a dýchací orgány.

DA : Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.

DE : Reizt die Augen und die Atmungsorgane.

ET : Ärritab silmi ja hingamiselundeid.

EL : Ερεθίζει τα μάτια και το αναπνευστικό σύστημα.

EN : Irritating to eyes and respiratory system.

FR : Irritant pour les yeux et les voies respiratoires.

IT : Irritante per gli occhi e le vie respiratorie.

LV : Kairina acis un elpošanas sistēmu.

LT : Dirgina akis ir kvėpavimo takus.

HU : Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT : Jirrita l-għajnejn u s-sistema respiratorja.

NL : Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.

PL : Działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe.

PT : Irritante para os olhos e vias respiratórias.

SK : Dráždi oči a dýchacie cesty.

SL : Draži oči in dihala.

FI : Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.

SV : Irriterar ögonen och andningsorganen.

R36/38

ES : Irrita los ojos y la piel.

CS : Dráždí oči a kůži.

DA : Irriterer øjnene og huden.

DE : Reizt die Augen und die Haut.

ET : Ärritab silmi ja nahka.

EL : Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα.

EN : Irritating to eyes and skin.

FR : Irritant pour les yeux et la peau.

IT : Irritante per gli occhi e la pelle.

LV : Kairina acis un ādu.

LT : Dirgina akis ir odą.

HU : Szem- és bőrizgató hatású.

MT : Jirrita l-għajnejn u l-ġilda.

NL : Irriterend voor de ogen en de huid.

PL : Działa drażniąco na oczy i skórę.

PT : Irritante para os olhos e pele.

SK : Dráždi oči a pokožku.

SL : Draži oči in kožo.

FI : Ärsyttää silmiä ja ihoa.

SV : Irriterar ögonen och huden.

R36/37/38

ES : Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.

CS : Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.

DA : Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

DE : Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

ET : Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka.

EL : Ερεθίζει τα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN : Irritating to eyes, respiratory system and skin.

FR : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

IT : Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

LV : Kairina acis, ādu un elpošanas sistēmu.

LT : Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą.

HU : Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT : Jirrita l-għajnejn, is-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL : Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

PL : Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.

PT : Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele.

SK : Dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku.

SL : Draži oči, dihala in kožo.

FI : Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.

SV : Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

R37/38

ES : Irrita las vías respiratorias y la piel.

CS : Dráždí dýchací orgány a kůži.

DA : Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

DE : Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

ET : Ärritab hingamiselundeid ja nahka.

EL : Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα.

EN : Irritating to respiratory system and skin.

FR : Irritant pour les voies respiratoires et la peau.

IT : Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

LV : Kairina elpošanas sistēmu un ādu.

LT : Dirgina kvėpavimo takus ir odą.

HU : Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.

MT : Jirrita s-sistema respiratorja u l-ġilda.

NL : Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.

PL : Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

PT : Irritante para as vias respiratórias e pele.

SK : Dráždi dýchacie cesty a pokožku.

SL : Draži dihala in kožo.

FI : Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.

SV : Irriterar andningsorganen och huden.

R39/23

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/24

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht nahale sattumisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinxtamm.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w tanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/23/24

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/23/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV : Toksisks: būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/24/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/23/24/25

ES : Tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat

MT : Tossiku: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda jew meta jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R39/26

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.

R39/27

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R39/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.

R39/26/27

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación y contacto con la piel.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jmiss il-ġilda.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e em contacto com a pele.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R39/26/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación e ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation et par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot un norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm u jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação e ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R39/27/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por contacto con la piel e ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie w kontaktcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R39/26/27/28

ES : Muy tóxico: peligro de efectos irreversibles muy graves por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

DA : Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Sehr giftig: ernste Gefahr irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Väga mürgine: väga tõsiste pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Πολύ τοξικό: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Very toxic: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Très toxique: danger d'effets irréversibles très graves par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Ļoti toksisks - būtiski neatgriezeniskas iedarbības draudi ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu vai norijot.

LT : Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve, lenyelve nagyon mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku ħafna: periklu ta' effetti irriversibbli serji ħafna meta jinxtamm, imiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Zeer vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa bardzo toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; zagraża powstaniem bardzo poważnych nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Muito tóxico: perigo de efeitos irreversíveis muito graves por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Veľmi jedovatý, nebezpečenstvo veľmi vážnych ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zelo strupeno: nevarnost zelo hudih trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.

R42/43

ES : Posibilidad de sensibilización por inhalación y por contacto con la piel.

CS : Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

DA : Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

DE : Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

ET : Võib põhjustada ülitundlikkust sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : May cause sensitization by inhalation and skin contact.

FR : Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

LV : Saskaroties ar ādu vai ieelpojot, var izraisīt paaugstinātu jutīgumu.

LT : Gali sukelti alergiją įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

MT : Jista' jikkaġuna sensitizzazzjoni meta jinxtamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

PL : Może powodować uczulenie w następstwie narażenia drogą oddechową i w kontakcie ze skórą.

PT : Pode causar sensibilização por inalação e em contacto com a pele.

SK : Môže spôsobiť senzibilizáciu po vdýchnutí a po kontakte s pokožkou.

SL : Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.

SV : Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.

R48/20

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV : Kaitīgs - ieelpojot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/21

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul waqt li jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV : Kaitīgs - norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/20/21

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu, iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/20/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione.

LV : Kaitīgs - ieelpojot un norijot iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/21/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon át a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/20/21/22

ES : Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA : Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, norijot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Nocivo: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI : Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle engitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R48/23

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij nademing.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R48/24

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute incaso di esposizione prolungata a contatto con la pelle.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.

R48/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Szájon keresztül hosszabb időn át a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.

PL : Działa toksycznie po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.

R48/23/24

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación y contacto con la piel.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Berührung mit der Haut.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir veikiant per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és bőrrel érintkezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u mess mal-ġilda.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met de huid.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e em contacto com a pele.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in stika s kožo.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.

R48/23/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione ed ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot un norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação e ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja in zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.

R48/24/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas saskares ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul għal mess mal-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega stika s kožo in zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.

R48/23/24/25

ES : Tóxico: riesgo de efectos graves para la salud en caso de exposición prolongada por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním.

DA : Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Mürgine: tõsise tervisekahjustuse oht pikaajalisel sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Τοξικό: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Toxic: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Toksisks - iespējams nopietns kaitējums veselībai pēc ilgstošas iedarbības ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant, veikiant per odą ir praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus.

HU : Hosszabb időn át belélegezve, bőrrel érintkezve és szájon keresztül a szervezetbe jutva mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat.

MT : Tossiku: periklu ta' ħsara serja lis-saħħa minn espożizzjoni għat-tul minħabba xamm, mess mal-ġilda jew jekk jinbela'.

NL : Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

PL : Działa toksycznie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; stwarza poważne zagrożenie zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia.

PT : Tóxico: risco de efeitos graves para a saúde em caso de exposição prolongada por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Jedovatý, nebezpečenstvo vážneho poškodenia zdravia dlhodobou expozíciou vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Strupeno: nevarnost hudih okvar zdravja zaradi dolgotrajnejšega vdihavanja, stika s kožo in zauživanja.

FI : Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.

R50/53

ES : Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Väga mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē

LT : Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat

MT : Tossiku ħafna għal organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL : Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R51/53

ES : Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē.

LT : Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Tossiku għal organiżmi akwatiċi; jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R52/53

ES : Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

CS : Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

DA : Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

DE : Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

ET : Kahjulik veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist veekeskkonda kahjustavat toimet.

EL : Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

EN : Harmful to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment.

FR : Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

IT : Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

LV : Bīstams ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē

LT : Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

HU : Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara lil organiżmi akwatiċi, jista' jikkaġuna effetti ħżiena għat-tul fl-ambjent akwatiku.

NL : Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PL : Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

PT : Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.

SK : Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

SL : Škodljivo za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.

FI : Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.

SV : Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R68/20

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus.

HU : Belélegezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm.

NL : Schadelijk: bij inademing zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.

R68/21

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda.

HU : Bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie drowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.

R68/22

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus.

HU : Lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.

R68/20/21

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación y contacto con la piel.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und bei Berührung mit der Haut.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja kokkupuutel nahaga.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and in contact with skin.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par contact avec la peau.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un nonākot saskarē ar ādu.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir susilietus su oda.

HU : Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm u meta jmiss il-ġilda.

NL : Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e em contacto com a pele.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a pri kontakte s pokožkou.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in v stiku s kožo.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.

R68/20/22

ES : Nocivo: Posibilidad de efectos irreversibles por inhalación e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation and if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation et par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot un norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus ir prarijus.

HU : Belélegezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli minħabba xamm u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij inademing en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação e ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.

R68/21/22

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens bei Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susilietus su oda ir prarijus.

HU : Bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irreversibbli meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.

R68/20/21/22

ES : Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por inhalación, contacto con la piel e ingestión.

CS : Zdraví škodlivý: Možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, při styku s kůží a při požití.

DA : Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

DE : Gesundheitsschädlich: Möglichkeit irreversiblen Schadens durch Einatmen, Berührung mit der Haut und durch Verschlucken.

ET : Kahjulik: võimalik pöördumatute kahjustuste oht sissehingamisel, kokkupuutel nahaga ja allaneelamisel.

EL : Επιβλαβές: πιθανοί κίνδυνοι μονίμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως.

EN : Harmful: possible risk of irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed.

FR : Nocif: possibilité d'effets irréversibles par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

IT : Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione.

LV : Kaitīgs - iespējams neatgriezeniskas iedarbības risks ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot.

LT : Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

HU : Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve ártalmas: maradandó egészségkárosodást okozhat.

MT : Jagħmel ħsara: riskju possibbli ta' effetti irriversibbli minħabba xamm, meta jmiss il-ġilda u jekk jinbela'.

NL : Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.

PL : Działa szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu; możliwe ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdrowia.

PT : Nocivo: possibilidade de efeitos irreversíveis por inalação, em contacto com a pele e por ingestão.

SK : Škodlivý, možné riziko ireverzibilných účinkov vdýchnutím, pri kontakte s pokožkou a po požití.

SL : Zdravju škodljivo: možna nevarnost trajnih okvar zdravja pri vdihavanju, v stiku s kožo in pri zaužitju.

FI : Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.

SV : Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring."

e) Příloha IV se nahrazuje tímto:

"ANEXO IV — PŘÍLOHA IV — BILAG IV — ANHANG IV — IV LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — IV PIELIKUMS — IV PRIEDAS — IV. MELLÉKLET — ANNESS IV — BIJLAGE IV — ZAŁĄCZNIK IV — ANEXO IV — PRÍLOHA IV — PRILOGA IV — LIITE IV — BILAGA IV

ANEXO IV

Consejos de prudencia relativos a las sustancias y preparados peligrosos

PŘÍLOHA IV

Standardní pokyny pro bezpečné zacházení týkající se nebezpečných látek a přípravků

BILAG IV

Forsigtighedsregler for farlige stoffer og præparater

ANHANG IV

Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen

IV LISA

Ohtlike ainete ja valmististe ohutuslaused

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες χημικές ουσίες και παρασκευάσματα

ANNEX IV

Safety advice concerning dangerous substances and preparations

ANNEXE IV

Conseils de prudence concernant les substances et préparations dangereuses

ALLEGATO IV

Consigli di prudenza riguardanti le sostanze e preparati pericolosi

IV PIELIKUMS

Drošības prasību apzīmējumi un apvienotie apzīmējumi

IV PRIEDAS

Saugos patarimai dėl pavojingų medžiagų ir preparatų

IV. MELLÉKLET

A veszélyes anyagok és készítmények biztonságos használatára vonatkozó útmutatások (S-mondatok)

ANNESS IV

Pariri ta' sigurtà dwar sustanzi u preparazzjonijiet perikolużi

BIJLAGE IV

Veiligheidsaanbevelingen met betrekking tot gevaarlijke stoffen en preparaten

ZAŁĄCZNIK IV

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania substancji niebezpiecznej lub preparatu niebezpiecznego

ANEXO IV

Conselhos de prudência relativos a substâncias e preparações perigosas

PRÍLOHA IV

Zoznam označení na bezpečné používanie chemickej látky a chemického prípravku

PRILOGA IV

Standardna obvestila za označevanje nevarnih snovi in pripravkov

LIITE IV

Vaarallisten aineiden ja valmisteiden turvallisuusohjeet

BILAGA IV

Skyddsfraser för farliga ämnen och beredningar

S1

ES : Consérvese bajo llave.

CS : Uchovávejte uzamčené.

DA : Opbevares under lås.

DE : Unter Verschluss aufbewahren.

ET : Hoida lukustatult.

EL : Να φυλάσσεται κλειδωμένο.

EN : Keep locked up.

FR : Conserver sous clé.

IT : Conservare sotto chiave.

LV : Turēt noslēgtu.

LT : Laikyti užrakintą.

HU : Elzárva tartandó.

MT : Żomm maqful.

NL : Achter slot bewaren.

PL : Przechowywać pod zamknięciem.

PT : Guardar fechado à chave.

SK : Uchovávajte uzamknuté.

SL : Hraniti zaklenjeno.

FI : Säilytettävä lukitussa tilassa.

SV : Förvaras i låst utrymme.

S2

ES : Manténgase fuera del alcance de los niños.

CS : Uchovávejte mimo dosah dětí.

DA : Opbevares utilgængeligt for børn.

DE : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

ET : Hoida lastele kättesaamatus kohas.

EL : Μακριά από παιδιά.

EN : Keep out of the reach of children.

FR : Conserver hors de la portée des enfants.

IT : Conservare fuori della portata dei bambini.

LV : Sargāt no bērniem.

LT : Saugoti nuo vaikų.

HU : Gyermekek kezébe nem kerülhet.

MT : Żomm fejn ma jintlaħaqx mit-tfal.

NL : Buiten bereik van kinderen bewaren.

PL : Chronić przed dziećmi.

PT : Manter fora do alcance das crianças.

SK : Uchovávajte mimo dosahu detí.

SL : Hraniti izven dosega otrok.

FI : Säilytettävä lasten ulottumattomissa.

SV : Förvaras oåtkomligt för barn.

S3

ES : Consérvese en lugar fresco.

CS : Uchovávejte na chladném místě.

DA : Opbevares køligt.

DE : Kühl aufbewahren.

ET : Hoida jahedas.

EL : Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος.

EN : Keep in a cool place.

FR : Conserver dans un endroit frais.

IT : Conservare in luogo fresco.

LV : Uzglabāt vēsā vietā.

LT : Laikyti vėsioje vietoje.

HU : Hűvös helyen tartandó.

MT : Żomm f'post frisk.

NL : Op een koele plaats bewaren.

PL : Przechowywać w chłodnym miejscu.

PT : Guardar em lugar fresco.

SK : Uchovávajte na chladnom mieste.

SL : Hraniti na hladnem.

FI : Säilytettävä viileässä.

SV : Förvaras svalt.

S4

ES : Manténgase lejos de locales habitados.

CS : Uchovávejte mimo obytné objekty.

DA : Må ikke opbevares i nærheden af bebølse.

DE : Von Wohnplätzen fernhalten.

ET : Mitte hoida eluruumides.

EL : Μακριά από κατοικημένους χώρους.

EN : Keep away from living quarters.

FR : Conserver à l'écart de tout local d'habitation.

IT : Conservare lontano da locali di abitazione.

LV : Neuzglabāt dzīvojamās telpās.

LT : Nelaikyti gyvenamosiose patalpose.

HU : Lakóterülettől távol tartandó.

MT : Żomm 'il bogħod minn postijiet ta' abitazzjoni.

NL : Verwijderd van woonruimten opbergen.

PL : Nie przechowywać w pomieszczeniach mieszkalnych.

PT : Manter fora de qualquer zona de habitação.

SK : Uchovávajte mimo obývaných priestorov.

SL : Hraniti izven bivališč.

FI : Ei saa säilyttää asuintiloissa.

SV : Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.

S5

ES : Consérvese en … (líquido apropiado a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte pod … (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA : Opbevares under … (en egnet væske, som angives af fabrikanten).

DE : Unter … aufbewahren (geeignete Flüssigkeit vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida sisu … all (sobiva vedeliku määrab valmistaja).

EL : Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε … (το είδος του κατάλληλου υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : Keep contents under … (appropriate liquid to be specified by the manufacturer).

FR : Conserver sous … (liquide approprié à spécifier par le fabricant).

IT : Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt … (ražotājs norāda šķidrumu, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT : Laikyti užpiltą … (tinkamą skystį nurodo gamintojas).

HU : … alatt tartandó (a folyadékot a gyártó határozza meg).

MT : Żomm taħt … (il-likwidu adatt li jkun indikat mill-manifattur).

NL : Onder … houden. (geschikte vloeistof aan te geven door fabrikant).

PL : Przechowywać w … (cieczy wskazanej przez producenta).

PT : Manter sob … (líquido apropriado a especificar pelo produtor).

SK : Obsah uchovávajte pod … (vhodnou kvapalinou, ktorú špecifikuje výrobca).

SL : Hraniti pod/v … (ustrezno tekočino, v kateri je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI : Sisältö säilytettävä … (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Förvara innehållet i … (lämplig vätska anges av tillverkaren).

S6

ES : Consérvese en … (gas inerte a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte pod … (inertní plyn specifikuje výrobce).

DA : Opbevares under … (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).

DE : Unter … aufbewahren (inertes Gas vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida … all (inertgaasi määrab valmistaja).

EL : Να διατηρείται σε ατμόσφαιρα … (το είδος του αδρανούς αερίου καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : Keep under … (inert gas to be specified by the manufacturer).

FR : Conserver sous … (gaz inerte à spécifier par le fabricant).

IT : Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt … (ražotājs norāda gāzi, kurā viela vai produkts uzglabājams).

LT : Laikyti … (inertines dujas nurodo gamintojas) aplinkoje.

HU : … alatt tartandó (az inert gázt a gyártó határozza meg).

MT : Żomm taħt … (gass inerti li jkun speċifikat mill-manifattur).

NL : Onder … houden. (inert gas aan te geven door fabrikant).

PL : Przechowywać w atmosferze … (obojętnego gazu wskazanego przez producenta).

PT : Manter sob … (gás inerte a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte pod … (inertným plynom, ktorý špecifikuje výrobca).

SL : Hraniti v … (ustrezen inertni plin, v katerem je treba snov ali pripravek hraniti, določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä … (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Förvaras i … (inert gas anges av tillverkaren).

S7

ES : Manténgase el recipiente bien cerrado.

CS : Uchovávejte obal těsně uzavřený.

DA : Emballagen skal holdes tæt lukket.

DE : Behälter dicht geschlossen halten.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna.

EL : Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο.

EN : Keep container tightly closed.

FR : Conserver le récipient bien fermé.

IT : Conservare il recipiente ben chiuso.

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu.

LT : Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

HU : Az edényzet légmentesen lezárva tartandó.

MT : Żomm il-kontenitur magħluq sewwa.

NL : In goed gesloten verpakking bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

PT : Manter o recipiente bem fechado.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú.

SL : Hraniti v tesno zaprti posodi.

FI : Säilytettävä tiiviisti suljettuna.

SV : Förpackningen förvaras väl tillsluten.

S8

ES : Manténgase el recipiente en lugar seco.

CS : Uchovávejte obal suchý.

DA : Emballagen skal opbevares tørt.

DE : Behälter trocken halten.

ET : Hoida pakend kuivana.

EL : Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία.

EN : Keep container dry.

FR : Conserver le récipient à l'abri de l'humidité.

IT : Conservare al riparo dall'umidità.

LV : Uzglabāt sausu.

LT : Pakuotę laikyti sausoje vietoje.

HU : Az edényzet szárazon tartandó.

MT : Żomm il-kontenitur niexef.

NL : Verpakking droog houden.

PL : Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu.

PT : Manter o recipiente ao abrigo da humidade.

SK : Uchovávajte nádobu suchú.

SL : Posodo hraniti na suhem.

FI : Säilytettävä kuivana.

SV : Förpackningen förvaras torrt.

S9

ES : Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado.

CS : Uchovávejte obal na dobře větraném místě.

DA : Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.

DE : Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET : Hoida pakend hästi ventileeritavas kohas.

EL : Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN : Keep container in a well-ventilated place.

FR : Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé.

IT : Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.

LV : Uzglabāt labi vēdināmā vietā.

LT : Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

HU : Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó.

MT : Żomm il-kontenitur f'post ivventilat sewwa.

NL : Op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

PT : Manter o recipiente num local bem ventilado.

SK : Uchovávajte nádobu na dobre vetranom mieste.

SL : Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu.

FI : Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV : Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

S12

ES : No cerrar el recipiente herméticamente.

CS : Neuchovávejte obal těsně uzavřený.

DA : Emballagen må ikke lukkes tæt.

DE : Behälter nicht gasdicht verschließen.

ET : Mitte hoida hermeetiliselt suletud pakendis.

EL : Μη διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο.

EN : Do not keep the container sealed.

FR : Ne pas fermer hermétiquement le récipient.

IT : Non chiudere ermeticamente il recipiente.

LV : Neuzglabāt slēgtā veidā.

LT : Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės.

HU : Az edényzetet nem szabad légmentesen lezárni.

MT : Tħallix il-kontenitur magħluq.

NL : De verpakking niet hermetisch sluiten.

PL : Nie przechowywać pojemnika szczelnie zamkniętego.

PT : Não fechar o recipiente hermeticamente.

SK : Neuchovávajte nádobu hermeticky uzatvorenú.

SL : Posoda ne sme biti tesno zaprta.

FI : Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.

SV : Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.

S13

ES : Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.

CS : Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

DA : Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.

DE : Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

ET : Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

EL : Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

EN : Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

FR : Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

IT : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

LV : Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.

LT : Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

HU : Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

MT : Żomm 'il bogħod minn ikel, xorb u minn għalf ta' l-annimali.

NL : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

PL : Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PT : Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais.

SK : Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá.

SL : Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.

FI : Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.

SV : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

S14

ES : Consérvese lejos de … (materiales incompatibles a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA : Opbevares adskilt fra … (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).

DE : Von … fernhalten (inkompatible Substanzen sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL : Μακριά από … (ασύμβατες ουσίες καθορίζονται από τον παραγωγό).

EN : Keep away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR : Conserver à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT : Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).

LV : Neuzglabāt kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT : Laikyti atokiau nuo … ( nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : … -tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyago(ka)t a gyártó határozza meg).

MT : Żomm 'il bogħod minn … (materjal inkompatibbli li jkun indikat mill-manifattur).

NL : Verwijderd houden van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden aan te geven door de fabrikant).

PL : Nie przechowywać razem z … (materiałami określonymi przez producenta).

PT : Manter afastado de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte mimo dosahu … (neznášanlivého materiálu, ktorý určí výrobca).

SL : Hraniti ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Förvaras åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S15

ES : Conservar alejado del calor.

CS : Chraňte před teplem.

DA : Må ikke udsættes for varme.

DE : Vor Hitze schützen.

ET : Hoida eemal soojusallikast.

EL : Μακριά από θερμότητα.

EN : Keep away from heat.

FR : Conserver à l'écart de la chaleur.

IT : Conservare lontano dal calore.

LV : Sargāt no sasilšanas.

LT : Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių.

HU : Hőhatástól távol tartandó.

MT : Żomm 'il bogħod mis-sħana.

NL : Verwijderd houden van warmte.

PL : Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

PT : Manter afastado do calor.

SK : Uchovávajte mimo dosahu tepla.

SL : Varovati pred toploto.

FI : Suojattava lämmöltä.

SV : Får inte utsättas för värme.

S16

ES : Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas - No fumar.

CS : Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

DA : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

DE : Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.

ET : Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!.

EL : Μακριά από πηγές ανάφλεξης - Απαγορεύεται το κάπνισμα.

EN : Keep away from sources of ignition - No smoking.

FR : Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

IT : Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.

LV : Sargāt no uguns - nesmēķēt.

LT : Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

HU : Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

MT : Żomm 'il bogħod minn fjammi u qbid tan-nar - Tpejjipx.

NL : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

PL : Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

PT : Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - Não fumar.

SK : Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia.

SL : Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

FI : Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.

SV : Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S17

ES : Manténgase lejos de materias combustibles.

CS : Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů.

DA : Holdes væk fra brandbare stoffer.

DE : Von brennbaren Stoffen fernhalten.

ET : Hoida eemal süttivatest ainetest.

EL : Μακριά από καύσιμα υλικά.

EN : Keep away from combustible material.

FR : Tenir à l'écart des matières combustibles.

IT : Tenere lontano da sostanze combustibili.

LV : Sargāt no degoša materiāla.

LT : Laikyti atokiau nuo galinčių degti medžiagų.

HU : Éghető anyagoktól távol tartandó.

MT : Żomm 'il bogħod minn materjal li jieħu n-nar.

NL : Verwijderd houden van brandbare stoffen.

PL : Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi.

PT : Manter afastado de matérias combustíveis.

SK : Uchovávajte mimo dosahu horľavého materiálu.

SL : Hraniti ločeno od gorljivih snovi.

FI : Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.

SV : Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.

S18

ES : Manipúlese y ábrase el recipiente con prudencia.

CS : Zacházejte s obalem opatrně a opatrně jej otevírejte.

DA : Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.

DE : Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.

ET : Käidelda ja avada pakend ettevaatlikult.

EL : Χειριστείτε και ανοίξτε το δοχείο προσεκτικά.

EN : Handle and open container with care.

FR : Manipuler et ouvrir le récipient avec prudence.

IT : Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.

LV : Ievērot īpašu piesardzību, darbojoties ar konteineru un atverot to.

LT : Pakuotę naudoti ir atidaryti atsargiai.

HU : Az edényzetet óvatosan kell kezelni és kinyitni.

MT : Attent kif tħarrek u tiftaħ il-kontenitur.

NL : Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

PL : Zachować ostrożność w trakcie otwierania i manipulacji z pojemnikiem.

PT : Manipular e abrir o recipiente com prudência.

SK : S nádobou zaobchádzajte a otvárajte opatrne.

SL : Previdno ravnati s posodo in jo previdno odpirati.

FI : Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.

SV : Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

S20

ES : No comer ni beber durante su utilización.

CS : Nejezte a nepijte při používání.

DA : Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

DE : Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

ET : Käitlemisel söömine ja joomine keelatud.

EL : Μη τρώτε ή πίνετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN : When using do not eat or drink.

FR : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.

IT : Non mangiare né bere durante l'impiego.

LV : Nedzert un neēst, darbojoties ar vielu.

LT : Naudojant nevalgyti ir negerti.

HU : Használat közben enni, inni nem szabad.

MT : Tikolx u tixrobx waqt li qed tużah.

NL : Niet eten of drinken tijdens gebruik.

PL : Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

PT : Não comer nem beber durante a utilização.

SK : Pri používaní nejedzte ani nepite.

SL : Med uporabo ne jesti in ne piti.

FI : Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.

SV : Ät inte eller drick inte under hanteringen.

S21

ES : No fumar durante su utilización.

CS : Nekuřte při používání.

DA : Der må ikke ryges under brugen.

DE : Bei der Arbeit nicht rauchen.

ET : Käitlemisel suitsetamine keelatud.

EL : Μη καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.

EN : When using do not smoke.

FR : Ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT : Non fumare durante l'impiego.

LV : Nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT : Naudojant nerūkyti.

HU : Használat közben tilos a dohányzás.

MT : Tpejjipx waqt li qed tużah.

NL : Niet roken tijdens gebruik.

PL : Nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT : Não fumar durante a utilização.

SK : Pri používaní nefajčite.

SL : Med uporabo ne kaditi.

FI : Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV : Rök inte under hanteringen.

S22

ES : No respirar el polvo.

CS : Nevdechujte prach.

DA : Undgå indånding af støv.

DE : Staub nicht einatmen.

ET : Vältida tolmu sissehingamist.

EL : Μη αναπνέετε την σκόνη.

EN : Do not breathe dust.

FR : Ne pas respirer les poussières.

IT : Non respirare le polveri.

LV : Izvairīties no putekļu ieelpošanas.

LT : Neįkvėpti dulkių.

HU : Az anyag porát nem szabad belélegezni.

MT : Tiġbidx it-trab 'il ġewwa b'imnifsejk.

NL : Stof niet inademen.

PL : Nie wdychać pyłu.

PT : Não respirar as poeiras.

SK : Nevdychujte prach.

SL : Ne vdihavati prahu.

FI : Vältettävä pölyn hengittämistä.

SV : Undvik inandning av damm.

S23

ES : No respirar los gases/humos/vapores/aerosoles (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS : Nevdechujte plyny/dýmy/páry/ aerosoly (příslušný výraz specifikuje výrobce).

DA : Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE : Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET : Vältida gaasi/suitsu/auru/udu (sobiva mõiste määrab valmistaja) sissehingamist.

EL : Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : Do not breathe gas/fumes/vapour/spray (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR : Ne pas respirer les gaz/fumées/vapeurs/aérosols (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT : Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore).

LV : Izvairīties no gāzes vai dūmu, vai tvaiku, vai aerosolu ieelpošanas (formulējumu nosaka ražotājs).

LT : Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU : A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT : Tiġbidx gass/dħaħen/fwar/sprej 'il ġewwa b'imnifsejk (it-terminu jew termini adatti jridu jkunu speċifikati mill-manifattur).

NL : Gas/rook/ damp /spuitnevel niet inademen. (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).

PL : Nie wdychać gazu/ dymu/pary/rozpylonej cieczy (rodzaj określi producent).

PT : Não respirar os gases/vapores/fumos/aerossóis (termo(s) apropriado(s) a indicar pelo produtor).

SK : Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosóly (Vhodné slovo špecifikuje výrobca).

SL : Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).

FI : Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV : Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).

S24

ES : Evítese el contacto con la piel.

CS : Zamezte styku s kůží.

DA : Undgå kontakt med huden.

DE : Berührung mit der Haut vermeiden.

ET : Vältida kokkupuudet nahaga.

EL : Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

EN : Avoid contact with skin.

FR : Éviter le contact avec la peau.

IT : Evitare il contatto con la pelle.

LV : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas.

LT : Vengti patekimo ant odos.

HU : A bőrrel való érintkezés kerülendő.

MT : Evita l-kuntatt mal-ġilda.

NL : Aanraking met de huid vermijden.

PL : Unikać zanieczyszczenia skóry.

PT : Evitar o contacto com a pele.

SK : Zabráňte kontaktu s pokožkou.

SL : Preprečiti stik s kožo.

FI : Varottava kemikaalin joutumista iholle.

SV : Undvik kontakt med huden.

S25

ES : Evítese el contacto con los ojos.

CS : Zamezte styku s očima.

DA : Undgå kontakt med øjnene.

DE : Berührung mit den Augen vermeiden.

ET : Vältida silma sattumist.

EL : Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

EN : Avoid contact with eyes.

FR : Éviter le contact avec les yeux.

IT : Evitare il contatto con gli occhi.

LV : Nepieļaut nokļūšanu acīs.

LT : Vengti patekimo į akis.

HU : Kerülni kell a szembe jutást.

MT : Evita l-kuntatt ma' l-għajnejn.

NL : Aanraking met de ogen vermijden.

PL : Unikać zanieczyszczenia oczu.

PT : Evitar o contacto com os olhos.

SK : Zabráňte kontaktu s očami.

SL : Preprečiti stik z očmi.

FI : Varottava kemikaalin joutumista silmiin.

SV : Undvik kontakt med ögonen.

S26

ES : En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

CS : Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

DA : Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

DE : Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

ET : Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole.

EL : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετέ τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

EN : In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.

FR : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

IT : In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

LV : Ja nokļūst acīs, nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību.

LT : Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

HU : Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

MT : F'każ ta' kuntatt ma' l-għajnejn, aħsel immedjatament b'ħafna ilma u ara tabib.

NL : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

PL : Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

PT : Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

SK : V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

SL : Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

FI : Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.

SV : Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S27

ES : Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada.

CS : Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení.

DA : Tilsmudset tøj tages straks af.

DE : Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ET : Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

EL : Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

EN : Take off immediately all contaminated clothing.

FR : Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.

IT : Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.

LV : Nekavējoties novilkt notraipīto apģērbu.

LT : Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

HU : A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

MT : Inża' mill-ewwel kull ilbies imniġġes.

NL : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

PL : Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

PT : Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

SK : Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev.

SL : Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

FI : Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.

SV : Tag genast av alla nedstänkta kläder.

S28

ES : En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar or el fabricante).

CS : Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA : Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE : Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET : Nahale sattumisel pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL : Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : After contact with skin, wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR : Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT : In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT : Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : Ha az anyag a bőrre kerül, … -val/vel bőven azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT : F'każ ta' kuntatt mal-ġilda, aħsel mill-ewwel b'ħafna … (ikun speċifikat mill- manifattur).

NL : Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL : Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością … (cieczy określonej przez producenta).

PT : Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com … (produtos adequados a indicar pelo produtor).

SK : Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom … (bude špecifikované výrobcom).

SL : Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo … (sredstvo določi proizvajalec).

FI : Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29

ES : No tirar los residuos por el desagüe.

CS : Nevylévejte do kanalizace.

DA : Må ikke tømmes i kloakafløb.

DE : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

ET : Mitte valada kanalisatsiooni.

EL : Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

EN : Do not empty into drains.

FR : Ne pas jeter les résidus à l'égout.

IT : Non gettare i residui nelle fognature.

LV : Aizliegts izliet kanalizācijā.

LT : Neišleisti į kanalizaciją.

HU : Csatornába engedni nem szabad.

MT : Titfax il-fdal fid- drenaġġ.

NL : Afval niet in de gootsteen werpen.

PL : Nie wprowadzać do kanalizacji.

PT : Não deitar os resíduos no esgoto.

SK : Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

SL : Ne izprazniti v kanalizacijo.

FI : Ei saa tyhjentää viemäriin.

SV : Töm ej i avloppet.

S30

ES : No echar jamás agua a este producto.

CS : K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu.

DA : Hæld aldrig vand på eller i produktet.

DE : Niemals Wasser hinzugießen.

ET : Kemikaalile vett mitte lisada.

EL : Ποτέ μην προσθέτετε νερό στο προϊόν αυτό.

EN : Never add water to this product.

FR : Ne jamais verser de l'eau dans ce produit.

IT : Non versare acqua sul prodotto.

LV : Stingri aizliegts pievienot ūdeni.

LT : Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu.

HU : Soha nem szabad vizet hozzáadni.

MT : Qatt titfa' ilma fuq dan il-prodott.

NL : Nooit water op deze stof gieten.

PL : Nigdy nie dodawać wody do tego produktu.

PT : Nunca adicionar água a este produto.

SK : Nikdy nepridávajte vodu k tomuto prípravku.

SL : Nikoli dolivati vode.

FI : Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.

SV : Häll aldrig vatten på eller i produkten.

S33

ES : Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.

CS : Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

DA : Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

DE : Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

ET : Vältida staatilise elektri teket.

EL : Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

EN : Take precautionary measures against static discharges.

FR : Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.

IT : Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

LV : Veikt drošības pasākumus, lai pasargātu no statiskās elektrības iedarbības.

LT : Imtis atsargumo priemonių elektrostatinėms iškrovoms išvengti.

HU : A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

MT : Evita l-kumulazzjoni ta' kargi elettrostatiċi.

NL : Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

PL : Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

PT : Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

SK : Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

SL : Preprečiti statično naelektrenje.

FI : Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

SV : Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.

S35

ES : Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA : Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE : Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET : Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena hävitada ohutult.

EL : Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

EN : This material and its container must be disposed of in a safe way.

FR : Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

IT : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV : Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā.

LT : Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU : Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT : Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew bil-prekawzjonijiet meħtieġa.

NL : Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL : Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

PT : Não se desfazer deste produto e do seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK : Tento materiál a jeho obal uložte na bezpečnom mieste.

SL : Vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI : Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV : Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.

S36

ES : Úsese indumentaria protectora adecuada.

CS : Používejte vhodný ochranný oděv.

DA : Brug særligt arbejdstøj.

DE : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust.

EL : Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία.

EN : Wear suitable protective clothing.

FR : Porter un vêtement de protection approprié.

IT : Usare indumenti protettivi adatti.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu.

LT : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

HU : Megfelelő védőruházatot kell viselni.

MT : Ilbes ilbies protettiv adatt.

NL : Draag geschikte beschermende kleding.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną.

PT : Usar vestuário de protecção adequado.

SK : Noste vhodný ochranný odev.

SL : Nositi primerno zaščitno obleko.

FI : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.

SV : Använd lämpliga skyddskläder.

S37

ES : Úsense guantes adecuados.

CS : Používejte vhodné ochranné rukavice.

DA : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

DE : Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

ET : Kanda sobivaid kaitsekindaid.

EL : Να φοράτε κατάλληλα γάντια.

EN : Wear suitable gloves.

FR : Porter des gants appropriés.

IT : Usare guanti adatti.

LV : Strādāt aizsargcimdos.

LT : Mūvėti tinkamas pirštines.

HU : Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

MT : Ilbes ingwanti adatt.

NL : Draag geschikte handschoenen.

PL : Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

PT : Usar luvas adequadas.

SK : Noste vhodné rukavice.

SL : Nositi primerne zaščitne rokavice.

FI : Käytettävä sopivia suojakäsineitä.

SV : Använd lämpliga skyddshandskar.

S38

ES : En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

CS : V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

DA : Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

DE : Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

ET : Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda sobivat hingamisteede kaitsevahendit.

EL : Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή.

EN : In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment.

FR : En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

IT : In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

LV : Nepietiekamas ventilācijas apstākļos aizsargāt elpošanas orgānus.

LT : Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones.

HU : Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni.

MT : F'każ ta' nuqqas ta' ventilazzjoni biżżejjed, ilbes apparat respiratorju adatt.

NL : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

PL : W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

PT : Em caso de ventilação insuficiente, usar equipamento respiratório adequado.

SK : V prípade nedostatočného vetrania použite vhodný respirátor.

SL : Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.

FI : Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.

SV : Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

S39

ES : Úsese protección para los ojos/la cara.

CS : Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.

DA : Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE : Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda silmade/näokaitset.

EL : Χρησιμοποιείτε συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN : Wear eye/face protection.

FR : Porter un appareil de protection des yeux/du visage.

IT : Proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Valkāt acu vai sejas aizsargu.

LT : Naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Szem-/arcvédőt kell viselni.

MT : Ipproteġi 'l għajnejk/wiċċek.

NL : Een bescherming voor de ogen/voor het gezicht dragen.

PL : Nosić okulary lub ochronę twarzy.

PT : Usar um equipamento protector para os olhos/face.

SK : Použite ochranu očí a tváre.

SL : Nositi zaščito za oči/obraz.

FI : Käytettävä silmiem - tai kasvonsuojainta.

SV : Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S40

ES : Para limpiar el suelo y los objetos contaminados por este producto, úsese … (a especificar por el fabricante).

CS : Podlahy a předměty znečistěné tímto materiálem čistěte … (specifikuje výrobce).

DA : Gulvet og tilsmudsede genstande renses med … (midlerne angives af fabrikanten).

DE : Fußboden und verunreinigte Gegenstände mit … reinigen (Material vom Hersteller anzugeben).

ET : Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta … (määrab valmistaja)

EL : Για τον καθαρισμό του δαπέδου και όλων των αντικειμένων που έχουν μολυνθεί από το υλικό αυτό χρησιμοποιείτε … (το είδος καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : To clean the floor and all objects contaminated by this material, use … (to be specified by the manufacturer).

FR : Pour nettoyer le sol ou les objets souillés par ce produit, utiliser … (à préciser par le fabricant).

IT : Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … (da precisare da parte del produttore).

LV : Tīrot grīdu un piesārņotos objektus, izmantot … (norāda ražotājs).

LT : Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : A padlót és a beszennyeződött tárgyakat … -val/-vel kell tisztítani (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT : Biex taħsel l-art u l-oġġetti kollha mniġġsin b'dan il-materjal, uża … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL : Voor de reiniging van de vloer en alle voorwerpen verontreinigd met dit materiaal, … gebruiken. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Czyścić podłogę i wszystkie inne obiekty zanieczyszczone tym produktem … (środkiem wskazanym przez producenta).

PT : Para limpeza do chão e objectos contaminados por este produto, utilizar … (a especificar pelo produtor).

SK : Na vyčistenie podlahy a všetkých predmetov kontaminovaných týmto materiálom použite … (špecifikuje výrobca).

SL : Tla in predmete, onesnažene s to snovjo/pripravkom, očistiti s/z … (čistilo določi proizvajalec).

FI : Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen … (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Golv och förorenade föremål tvättas med … (anges av tillverkaren).

S41

ES : En caso de incendio y/o de explosión no respire los humos.

CS : V případě požáru nebo výbuchu nevdechujte dýmy.

DA : Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

DE : Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

ET : Tulekahju ja/või plahvatuse korral vältida suitsu sissehingamist.

EL : Σε περίπτωση πυρκαγιάς και/ή εκρήξεως μην αναπνέετε τους καπνούς.

EN : In case of fire and/or explosion do not breathe fumes.

FR : En cas d'incendie et/ou d' explosion, ne pas respirer les fumées.

IT : In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi.

LV : Ugunsgrēka vai eksplozijas gadījumā neieelpot dūmus.

LT : Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų.

HU : Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

MT : F'każ ta' nar jew/u splużjoni tiblax id-dħaħen.

NL : In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden.

PL : Nie wdychać dymów powstających w wyniku pożaru lub wybuchu.

PT : Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos.

SK : V prípade požiaru alebo výbuchu nevdychujte výpary.

SL : Ne vdihavati plinov, ki nastanejo ob požaru in/ali eksploziji.

FI : Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.

SV : Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.

S42

ES : Durante las fumigaciones/pulverizaciones, úsese equipo respiratorio adecuado (denominación(es) adecuada(s) a especificar por el fabricante).

CS : Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce).

DA : Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).

DE : Beim Räuchern/Versprühen geeignetes Atemschutzgerät anlegen (geeignete Bezeichnung(en) vom Hersteller anzugeben).

ET : Suitsutamisel/piserdamisel kanda sobivat hingamiselundite kaitsevahendit (sõnastuse täpsustab valmistaja).

EL : Κατά τη διάρκεια υποκαπνισμού/ψεκάσματος χρησιμοποιείτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : During fumigation/spraying wear suitable respiratory equipment (appropriate wording to be specified by the manufacturer).

FR : Pendant les fumigations/pulvérisations, porter un appareil respiratoire approprié (terme(s) approprié(s) à indiquer par le fabricant).

IT : Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato (i) da precisare da parte del produttore).

LV : Izsmidzināšanas laikā izmantot šādus elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus … (norāda ražotājs).

LT : Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (konkrečiai nurodo gamintojas).

HU : Füst-/permetképződés esetén megfelelő légzőkészüléket kell viselni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg).

MT : Waqt il-fumigazzjoni/l-isprejjar ilbes apparat respiratorju adatt (it-terminu adattat irid ikun speċifikat mill-manifattur).

NL : Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikte adembescherming dragen. (Geschikte term(en) door de fabrikant aan te geven).

PL : Podczas fumigacji/rozpylania/natryskiwania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych (rodzaj określi producent).

PT : Durante as fumigações/pulverizações usar equipamento respiratório adequado (termo(s) adequado(s) a indicar pelo produtor).

SK : Počas zadymovania/rozprašovania použite vhodný respirátor (špecifikuje výrobca).

SL : Med zaplinjanjem/razprševanjem nositi primerno dihalno opremo (natančnejše pogoje določi proizvajalec).

FI : Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).

SV : Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren).

S43

ES : En caso de incendio, utilizar … (los medios de extinción los debe especificar el fabricante). (Si el agua aumenta el riesgo, se deberá añadir: "No usar nunca agua").

CS : V případě požáru použijte … (uveďte zde konkrétní typ hasicího zařízení. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nikdy nepoužívat vodu").

DA : Brug … ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: "Brug ikke vand").

DE : Zum Löschen … (vom Hersteller anzugeben) verwenden (wenn Wasser die Gefahr erhöht, anfügen: "Kein Wasser verwenden").

ET : Tulekahju korral kasutada … (näidata täpne kustutusvahendi tüüp. Kui vesi suurendab ohtu, lisada: Vett mitte kasutada).

EL : Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείτε … (Αναφέρεται το ακριβές είδος μέσων πυρόσβεσης. Εάν το νερό αυξάνει τον κίνδυνο, προστίθεται: "Μη χρησιμοποιείτε ποτέ νερό").

EN : In case of fire, use … (indicate in the space the precise type of fire-fighting equipment. If water increases risk, add - "Never use water").

FR : En cas d'incendie, utiliser … (moyens d'extinction à préciser par le fabricant. Si l'eau augmente les risques, ajouter: "Ne jamais utiliser d'eau").

IT : In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua").

LV : Ugunsgrēka gadījumā izmantot … (precīzi norādīt nepieciešamo ugunsdzēsības līdzekli. Ja ūdens palielina risku, papildināt ar norādi "Aizliegts izmantot ūdeni").

LT : Gaisrui gesinti naudoti … (tiksliai nurodyti gesinimo priemonę. Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti "Nenaudoti vandens").

HU : Tűz esetén … -val/-vel oltandó (az anyagot a gyártó határozza meg). Ha a víz használata fokozza a veszélyt, a "Víz használata tilos." mondattal is ki kell egészíteni.

MT : F'każ ta' nar uża … (indika fl-ispazju t-tip preċiż ta' apparat tat-tifi tan-nar. Jekk l-ilma jkabbar ir-riskju, żid "Qatt tuża l-ilma").

NL : In geval van brand … gebruiken. (blusmiddelen aan te duiden door de fabrikant. Indien water het risico vergroot toevoegen: "Nooit water gebruiken").

PL : W przypadku pożaru używać … (podać rodzaj sprzętu przeciwpożarowego. Jeżeli woda zwiększa zagrożenie, dodać … nigdy nie używać wody).

PT : Em caso de incêndio, utilizar … (meios de extinção a especificar pelo produtor. Se a água aumentar os riscos, acrescentar "Nunca utilizar água").

SK : V prípade požiaru použite … (uveďte presný typ hasiaceho prístroja). (Ak voda zvyšuje riziko, dodajte - "Nikdy nehaste vodou").

SL : Za gašenje uporabiti … (natančno navesti vrsto gasila in opreme za gašenje. Če voda povečuje nevarnost, dodati: "Ne uporabljati vode!").

FI : Sammutukseen käytettävä … (ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: "Sammutukseen ei saa käyttää vettä").

SV : Vid brandsläckning använd … (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, lägg till: "Använd aldrig vatten").

S45

ES : En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta).

CS : V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

DA : Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgåænde lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

DE : Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).

ET : Õnnetusjuhtumi või halva enesetunde korral pöörduda arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti).

EL : Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό).

EN : In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

FR : En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

IT : In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

LV : Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību (ja iespējams, uzrādīt marķējumu).

LT : Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).

HU : Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

MT : F'każ ta' inċident jew jekk tħossok ma tiflaħx, ara tabib mill-ewwel (jekk hu possibbli, urih it-tikketta).

NL : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).

PL : W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

PT : Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

SK : V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku).

SL : Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. (Po možnosti pokazati etiketo).

FI : Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).

SV : Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S46

ES : En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS : Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA : Ved indtagelse, kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

ET : Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle kemikaali pakendit või etiketti.

EL : Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

EN : If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label.

FR : En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT : In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV : Ja norīts, nekavējoties meklēt medicīnisku palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT : Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę.

HU : Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

MT : Jekk jinbela', ara tabib mill-ewwel u urih dan il-kontenitur jew it-tikketta.

NL : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

PL : W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

PT : Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK : V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL : Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI : Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV : Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S47

ES : Consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA : Må ikke opbevares ved temperaturer på over … °C (angives af fabrikanten).

DE : Nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL : Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : Keep at temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR : Conserver à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT : Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāšanas temperatūra nedrīkst pārsniegt … °C (norāda ražotājs).

LT : Laikyti ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU : … °C feletti hőmérsékleten nem tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT : Żomm f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL : Bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT : Conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte pri teplote nepresahujúcej …°C (teplotu špecifikuje výrobca).

SL : Hraniti pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV : Förvaras vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S48

ES : Consérvese húmedo con … (medio apropiado a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte ve zvlhčeném stavu … (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce).

DA : Holdes befugtet med … (passende middel angives af fabrikanten).

DE : Feucht halten mit … (geeignetes Mittel vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida niisutatult … (sobiva kemikaali määrab valmistaja).

EL : Να διατηρείται υγρό με … (το κατάλληλο υλικό καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : Keep wet with … (appropriate material to be specified by the manufacturer).

FR : Maintenir humide avec … (moyen approprié à préciser par le fabricant).

IT : Mantenere umido con … (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt samitrinātu ar … (piemērotu vielu norāda ražotājs).

LT : Laikyti sudrėkintą … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : …-val/-vel nedvesen tartandó (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT : Żomm umdu b'… (il-materjal adatt ikun speċifikat mill-manifattur).

NL : Inhoud vochtig houden met … (middel aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać produkt zwilżony … (właściwy materiał określi producent).

PT : Manter húmido com … (material adequado a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte vlhké s … (vhodný materiál špecifikuje výrobca).

SL : Hraniti prepojeno z/s … (primerno omočilo določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä kosteana … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).

SV : Innehållet skall hållas fuktigt med … (lämpligt material anges av tillverkaren).

S49

ES : Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

CS : Uchovávejte pouze v původním obalu.

DA : Må kun opbevares i den originale emballage.

DE : Nur im Originalbehälter aufbewahren.

ET : Hoida ainult originaalpakendis.

EL : Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο.

EN : Keep only in the original container.

FR : Conserver uniquement dans le récipient d'origine.

IT : Conservare soltanto nel recipiente originale.

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā.

LT : Laikyti tik gamintojo pakuotėje.

HU : Csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT : Żomm biss fil-kontenitur oriġinali.

NL : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

PT : Conservar unicamente no recipiente de origem.

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe.

SL : Hraniti samo v izvirni posodi.

FI : Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.

SV : Förvaras endast i originalförpackningen.

S50

ES : No mezclar con … (a especificar por el fabricante).

CS : Nesměšujte s … (specifikuje výrobce).

DA : Må ikke blandes med … (angives af fabrikanten).

DE : Nicht mischen mit … (vom Hersteller anzugeben).

ET : Mitte kokku segada … (sobimatu kemikaali määrab valmistaja).

EL : Να μην αναμιχθεί με … (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : Do not mix with … (to be specified by the manufacturer).

FR : Ne pas mélanger avec … (à spécifier par le fabricant).

IT : Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante).

LV : Nedrīkst samaisīt ar … (norāda ražotājs).

LT : Nemaišyti su … (nurodo gamintojas).

HU : …val/-vel nem keverhető (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT : Tħallatx ma' … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL : Niet vermengen met … (aan te geven door de fabrikant).

PL : Nie mieszać z … (określi producent).

PT : Não misturar com … (a especificar pelo produtor).

SK : Nemiešajte s … (bude špecifikované výrobcom).

SL : Ne mešati z/s … (določi proizvajalec).

FI : Ei saa sekoittaa … (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.

SV : Blanda inte med … (anges av tillverkaren).

S51

ES : Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

CS : Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

DA : Må kun bruges på steder med god ventilation.

DE : Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

ET : Käidelda hästiventileeritavas kohas.

EL : Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

EN : Use only in well-ventilated areas.

FR : Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

IT : Usare soltanto in luogo ben ventilato.

LV : Izmantot tikai labi vēdināmās telpās.

LT : Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

HU : Csak jól szellőztetett helyen használható.

MT : Uża biss fi spazji ventilati tajjeb.

NL : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

PL : Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

PT : Utilizar somente em locais bem ventilados.

SK : Používajte len na dobre vetranom mieste.

SL : Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih.

FI : Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.

SV : Sörj för god ventilation.

S52

ES : No usar sobre grandes superficies en locales habitados.

CS : Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy.

DA : Bør ikke anvendes til større flader i bebølses- eller opholdsrum.

DE : Nicht großflächig für Wohn- und Aufenthaltsräume zu verwenden.

ET : Mitte käidelda suletud ruumis laiadel pindadel.

EL : Δεν συνιστάται η χρήση σε ευρείες επιφάνειες σε εσωτερικούς χώρους.

EN : Not recommended for interior use on large surface areas.

FR : Ne pas utiliser sur de grandes surfaces dans les locaux habités.

IT : Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati.

LV : Nav ieteicams izmantot iekštelpās uz lielām virsmām.

LT : Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams.

HU : Emberi tartózkodásra szolgáló helyiségekben nagy felületen nem használható.

MT : Mhux rakkomandat għal użu fuq spazji ta' superfiċi kbira f'postijiet abitati.

NL : Niet voor gebruik op grote oppervlakken in woon- en verblijfruimtes.

PL : Nie zaleca się nanoszenia na duże płaszczyzny wewnątrz pomieszczeń.

PT : Não utilizar em grandes superfícies nos locais habitados.

SK : Nie je doporučené pre použitie v interiéroch na veľkých povrchových plochách.

SL : Ne uporabljati na velikih notranjih površinah.

FI : Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.

SV : Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.

S53

ES : Evítese la exposición - recábense instrucciones especiales antes del uso.

CS : Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce.

DA : Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.

DE : Exposition vermeiden - vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

ET : Ohutu kasutamise tagamiseks tutvuda enne käitlemist kasutusjuhendiga.

EL : Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

EN : Avoid exposure - obtain special instructions before use.

FR : Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

IT : Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.

LV : Izvairīties no saskares, pirms lietošanas iepazīties ar instrukciju.

LT : Vengti poveikio - prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

HU : Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást.

MT : Evita li jitħalla espost - ġib istruzzjonijiet speċjali qabel tużah.

NL : Blootstelling vermijden - vóór gebruik speciale aanwijzingen raadplegen.

PL : Unikać narażenia - przed użyciem zapoznać się z instrukcją.

PT : Evitar a exposição - obter instruções específicas antes da utilização.

SK : Zabráňte expozícii - pred použitím sa oboznámte so špeciálnymi inštrukciami.

SL : Izogibati se izpostavljanju - pred uporabo pridobiti posebna navodila.

FI : Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.

SV : Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

S56

ES : Elimínense esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS : Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA : Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE : Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET : Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL : Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN : Dispose of this material and its container to hazardous or special waste collection point.

FR : Éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT : Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV : Likvidēt šo vielu vai tās iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT : Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU : Az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT : Itfa' dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL : Zużyty produkt oraz opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT : Eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK : Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL : Snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI : Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV : Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S57

ES : Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.

CS : Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

DA : Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.

DE : Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.

ET : Keskkonnasaaste vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

EL : Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

EN : Use appropriate container to avoid environmental contamination.

FR : Utiliser un récipient approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant.

IT : Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale.

LV : Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņošanas.

LT : Naudoti tinkamą pakuotę aplinkos taršai išvengti.

HU : A környezetszennyezés elkerülése érdekében megfelelő edényzetet kell használni.

MT : Uża kontenitur adatt biex tevita t-tinġis ta' l-ambjent.

NL : Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

PL : Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

PT : Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SK : Uskutočnite náležitú kontrolu, aby ste zabránili kontaminácii.

SL : S primerno posodo preprečiti onesnaženje okolja.

FI : Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.

SV : Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

S59

ES : Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.

CS : Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

DA : Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producentesn/leverandøren.

DE : Informationen zur Wiederverwendung/Wiederverwertung beim Hersteller/Lieferanten erfragen.

ET : Hankida valmistajalt/tarnijalt teave kemikaali taaskasutamise või ringlussevõtu kohta.

EL : Ζητήστε πληροφορίες από τον παραγωγό/προμηθευτή για ανάκτηση/ανακύκλωση.

EN : Refer to manufacturer/supplier for information on recovery/recycling.

FR : Consulter le fabricant/fournisseur pour des informations relatives à la récupération/au recyclage.

IT : Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio.

LV : Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju par vielas reciklēšanu vai reģenerāciju.

LT : Kreiptis į gamintoją (tiekėją) informacijai apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą gauti.

HU : A hulladékanyag visszanyeréséhez/újrahasznosításához a gyártótól/forgalmazótól kell tájékoztatást kérni.

MT : Irreferi għall-manifattur/fornitur għal informazzjoni fuq rekuperu/riċiklaġġ.

NL : Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling.

PL : Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

PT : Solicitar ao produtor/fornecedor informações relativas à sua recuperação/reciclagem.

SK : Obráťte sa na výrobcu s požiadavkou na informácie týkajúce sa obnovenia a recyklácie.

SL : Posvetovati se s proizvajalcem/dobaviteljem o ponovni predelavi/recikliranju.

FI : Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.

SV : Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.

S60

ES : Elimínense el producto y su recipiente como residuos peligrosos.

CS : Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad.

DA : Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

DE : Dieses Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

ET : Kemikaal ja tema pakend kõrvaldada kui ohtlikud jäätmed.

EL : Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

EN : This material and its container must be disposed of as hazardous waste.

FR : Éliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

IT : Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.

LV : Apglabāt šo vielu (produktu) un tās iepakojumu kā bīstamos atkritumus.

LT : Šios medžiagos atliekos ir jos pakuotė turi būti šalinamos kaip pavojingos atliekos.

HU : Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

MT : Dan il-materjal u l-kontenitur tiegħu għandhom jintremew ma' skart perikoluż.

NL : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.

PL : Produkt i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

PT : Este produto e o seu recipiente devem ser eliminados como resíduos perigosos.

SK : Tento materiál a príslušná nádoba musia byť zlikvidované ako nebezpečný odpad.

SL : Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.

FI : Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.

SV : Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

S61

ES : Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

CS : Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

DA : Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.

DE : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

ET : Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

EL : Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/Δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

EN : Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.

FR : Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité.

IT : Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.

LV : Nepieļaut nokļūšanu vidē. Ievērot īpašos norādījumus vai izmantot drošības datu lapas.

LT : Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

HU : Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Lásd a külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.

MT : Titfax fl-ambjent. Irreferi għall-istruzzjonijiet speċjali/informazzjoni fuq sigurtà.

NL : Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

PL : Unikać zrzutów do środowiska. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki.

PT : Evitar a libertação para o ambiente. Obter instruções específicas/fichas de segurança.

SK : Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Oboznámte sa so špeciálnymi inštrukciami, kartou bezpečnostných údajov.

SL : Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

FI : Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.

SV : Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.

S62

ES : En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase.

CS : Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

DA : Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde læge og vis denne beholder eller etiket.

DE : Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

ET : Kemikaali allaneelamisel mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

EL : Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα του.

EN : If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label.

FR : En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

IT : In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

LV : Ja norīts, neizraisīt vemšanu, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai tā marķējumu.

LT : Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

HU : Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és meg kell mutatni az edényzetet vagy a címkét.

MT : Jekk jinbela', tippruvax tikkaġuna l-vomitu; mur għand tabib u uri dan il-kontenitur jew it- tikketta.

NL : Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

PL : W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów, niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

PT : Em caso de ingestão, não provocar o vómito. Consultar imediatamente um médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

SK : Pri požití nevyvolávať zvracanie; okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie.

SL : Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

FI : Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.

SV : Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

S63

ES : En caso de accidente por inhalación, alejar a la víctima de la zona contaminada y mantenerla en reposo.

CS : V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

DA : Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro.

DE : Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

ET : Kemikaali sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul: viia kannatanu värske õhu kätte ja asetada pikali.

EL : Σε περίπτωση ατυχήματος λόγω εισπονής: απομακρύνετε το θύμα από το μολυσμένο χώρο και αφήστε το να ηρεμήσει.

EN : In case of accident by inhalation: remove casualty to fresh air and keep at rest.

FR : En cas d'accident par inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée et la garder au repos.

IT : In caso di incidente per inalazione, allontanare l'i infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

LV : Ja ieelpots, pārvietot cietušo svaigā gaisā un noguldīt.

LT : Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti.

HU : Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat.

MT : F'każ ta' inċident ikkaġunat mix-xamm: ħu l-pazjent fl-arja friska u qiegħdu jistrieħ.

NL : Bij een ongeval door inademing: slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

PL : W przypadku zatrucia drogą oddechową wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku.

PT : Em caso de inalação acidental, remover a vítima da zona contaminada e mantê-la em repouso.

SK : Pri úraze spôsobenom vdýchnutím látky postihnutého vyveďte na čerstvý vzduch a zabezpečte mu kľud.

SL : V primeru nezgode pri vdihavanju: prizadeto osebo umakniti na svež zrak in pustiti počivati.

FI : Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.

SV : Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.

S64

ES : En caso de ingestión, enjuáguese la boca con agua (solamente si la persona está consciente).

CS : Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí).

DA : Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

DE : Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).

ET : Allaneelamisel loputada suud veega (ainult juhul, kui isik on teadvusel).

EL : Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με νερό (μόνο εφόσον το θύμα διατηρεί τις αισθήσεις του).

EN : If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious).

FR : En cas d' ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).

IT : In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente).

LV : Ja norīts, izskalot muti ar ūdeni (ja cietušais ir pie samaņas).

LT : Prarijus, praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę).

HU : Lenyelés esetén a szájat vízzel ki kell öblíteni (csak abban az esetben ha a sérült nem eszméletlen).

MT : Jekk jinbela', laħlaħ il-ħalq bl-ilma (iżda biss jekk il-persuna tkun f'sensiha).

NL : Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is).

PL : W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą - nigdy nie stosować u osób nieprzytomnych.

PT : Em caso de ingestão, lavar repetidamente a boca com água (apenas se a vítima estiver consciente).

SK : Pri požití vypláchnite ústa vodou (iba ak je postihnutý pri vedomí).

SL : Pri zaužitju spirati usta z vodo (samo če je oseba pri zavesti).

FI : Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).

SV : Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

Combinación de frases-S

Kombinace S-vět

Kombination af S-sætninger

Kombination der S-Sätze

S ühendohutuslaused

Συνδυασμός των S-φράσεων

Combination of S-phrases

Combinaison des phrases S

Combinazioni delle frasi S

S frāžu kombinācija

S frazių derinys

Összetett S-mondatok

Taħlita ta' frażijiet S

Combinatie van S-zinnen

Łączone zwroty S

Combinação das frases S

Kombinácie S-viet

Sestavljeni stavki S

Yhdistetyt S-lausekkeet

Sammansatta S-fraser

S1/2

ES : Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños.

CS : Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

DA : Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.

DE : Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

ET : Hoida lukustatult ja lastele kättesaamatus kohas.

EL : Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

EN : Keep locked up and out of the reach of children.

FR : Conserver sous clef et hors de portée des enfants.

IT : Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini.

LV : Turēt noslēgtu un sargāt no bērniem.

LT : Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.

HU : Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

MT : Żomm maqful u fejn ma jilħqux it-tfal.

NL : Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

PL : Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi.

PT : Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.

SK : Uchovávajte uzamknutý a mimo dosahu detí.

SL : Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok.

FI : Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.

SV : Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.

S3/7

ES : Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.

CS : Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě.

DA : Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.

DE : Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen Ort aufbewahren.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna jahedas kohas.

EL : Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος.

EN : Keep container tightly closed in a cool place.

FR : Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

IT : Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco.

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu vēsā vietā.

LT : Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje.

HU : Az edényzet jól lezárva, hűvös helyen tartandó.

MT : Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb f'post frisk.

NL : Gesloten verpakking op een koele plaats bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w chłodnym miejscu.

PT : Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú na chladnom mieste.

SL : Hraniti v tesno zaprti posodi na hladnem.

FI : Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.

SV : Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.

S3/9/14

ES : Consérvese en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA : Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE : An einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL : Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN : Keep in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR : Conserver dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT : Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT : Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT : Żomm f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL : Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od … (materiału wskazanego przez producenta).

PT : Conservar em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte na chladnom, dobre vetranom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL : Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV : Förvaras svalt, på väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/14/49

ES : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA : Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt von … aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas eraldi (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL : Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN : Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart de … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT : Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT : Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : Hűvös, jól szellőztetett helyen, …-tól/-től távol, csak az eredeti edényzetben tárolható (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT : Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu jkunu indikati mill-manifattur).

NL : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT : Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste, mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL : Hraniti samo v izvirni posodi, na hladnem, dobro prezračevanem mestu, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S3/9/49

ES : Consérvese únicamente en el recipiente de origen, en lugar fresco y bien ventilado.

CS : Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.

DA : Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

DE : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET : Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas kohas.

EL : Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος.

EN : Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place.

FR : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

IT : Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato.

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā vēsā, labi vēdināmā vietā.

LT : Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.

HU : Hűvös, jól szellőztetett helyen, csak az eredeti edényzetben tárolható.

MT : Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'post frisk u vventilat tajjeb.

NL : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.

PT : Conservar unicamente no recipiente de origem, em lugar fresco e bem ventilado.

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe na chladnom, dobre vetranom mieste.

SL : Hraniti samo v izvirni posodi na hladnem in dobro prezračevanem mestu.

FI : Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV : Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.

S3/14

ES : Consérvese en lugar fresco y lejos de … (materiales incompatibles, a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte na chladném místě, odděleně od … (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce).

DA : Opbevares køligt og adskilt fra … (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).

DE : An einem kühlen, von … entfernten Ort aufbewahren (die Stoffe, mit denen Kontakt vermieden werden muss, sind vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida jahedas, eraldi … (kokkusobimatud kemikaalid määrab valmistaja).

EL : Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από … (ασύμβατα υλικά που υποδεικνύονται από τον παραγωγό).

EN : Keep in a cool place away from … (incompatible materials to be indicated by the manufacturer).

FR : Conserver dans un endroit frais à l'écart des … (matières incompatibles à indiquer par le fabricant).

IT : Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt vēsā vietā, bet ne kopā ar … (ražotājs norāda nesavietojamās vielas).

LT : Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo … (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas).

HU : Hűvös helyen, …-tól/-től távol tartandó (az összeférhetetlen anyag(oka)t a gyártó határozza meg).

MT : Żomm f'post frisk 'il bogħod minn … (materjali li ma jaqblux miegħu ikunu indikati mill-manifattur).

NL : Bewaren op een koele plaats verwijderd van … (stoffen waarmee contact vermeden dient te worden, aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać w chłodnym miejscu; nie przechowywać razem z … (materiałami wskazanymi przez producenta).

PT : Conservar em lugar fresco ao abrigo de … (matérias incompatíveis a indicar pelo produtor).

SK : Uchovávajte na chladnom mieste mimo dosahu … (inkompatibilný materiál bude určený výrobcom).

SL : Hraniti na hladnem, ločeno od … (nezdružljive snovi določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä viileässä erillään … (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Förvaras svalt och åtskilt från … (oförenliga ämnen anges av tillverkaren).

S7/8

ES : Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco.

CS : Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý.

DA : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.

DE : Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana.

EL : Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία.

EN : Keep container tightly closed and dry.

FR : Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité.

IT : Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità.

LV : Uzglabāt sausu un cieši noslēgtu.

LT : Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje.

HU : Az edényzet légmentesen lezárva, szárazon tartandó.

MT : Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u xott.

NL : Droog houden en in een goed gesloten verpakking bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

PT : Conservar o recipiente bem fechado e ao abrigo da humidade.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a suchú.

SL : Hraniti v tesno zaprti posodi na suhem.

FI : Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.

SV : Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.

S7/9

ES : Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien ventilado.

CS : Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.

DA : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.

DE : Behälter dicht geschlossen an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna hästi ventileeritavas kohas.

EL : Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος.

EN : Keep container tightly closed and in a well-ventilated place.

FR : Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé.

IT : Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu labi vēdināmā vietā.

LT : Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje.

HU : Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztetett helyen tartandó.

MT : Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'post ivventilat tajjeb.

NL : Gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats bewaren.

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w miejscu dobrze wentylowanym.

PT : Manter o recipiente bem fechado em local bem ventilado.

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a na dobre vetranom mieste.

SL : Hraniti v tesno zaprti posodi ne dobro prezračevanem mestu.

FI : Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.

SV : Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.

S7/47

ES : Manténgase el recipiente bien cerrado y consérvese a una temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA : Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE : Behälter dicht geschlossen und nicht bei Temperaturen über … °C aufbewahren (vom Hersteller anzugeben).

ET : Hoida pakend tihedalt suletuna temperatuuril mitte üle …°C (määrab valmistaja).

EL : Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … °C (να καθοριστεί από τον παραγωγό).

EN : Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR : Conserver le récipient bien fermé et à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT : Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt cieši noslēgtu temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT : Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU : Az edényzet légmentesen lezárva … °C-ot nem meghaladó hőmérsékleten tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT : Żomm il-kontenitur magħluq tajjeb u f'temperatura li ma taqbiżx …°C (tkun speċifikata mill-manifattur).

NL : Gesloten verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w temperaturze nieprzekraczającej …°C (określi producent).

PT : Manter o recipiente bem fechado e conservar a uma temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte nádobu tesne uzavretú a pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL : Hraniti v tesno zaprti posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV : Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren).

S20/21

ES : No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

CS : Nejezte, nepijte a nekuřte při používání.

DA : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

DE : Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

ET : Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

EL : Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.

EN : When using do not eat, drink or smoke.

FR : Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

IT : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego.

LV : Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

LT : Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

HU : A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

MT : Meta tużah tikolx, tixrobx u tpejjipx.

NL : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

PL : Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

PT : Não comer, beber ou fumar durante a utilização.

SK : Pri používaní nejedzte, nepite ani nefajčite.

SL : Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.

FI : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.

SV : Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

S24/25

ES : Evítese el contacto con los ojos y la piel.

CS : Zamezte styku s kůží a očima.

DA : Undgå kontakt med huden og øjnene.

DE : Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

ET : Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

EL : Αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.

EN : Avoid contact with skin and eyes.

FR : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

IT : Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

LV : Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

LT : Vengti patekimo ant odos ir į akis.

HU : Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.

MT : Evita l-kuntatt mal-ġilda u l-għajnejn.

NL : Aanraking met de ogen en de huid vermijden.

PL : Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

PT : Evitar o contacto com a pele e os olhos.

SK : Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

SL : Preprečiti stik s kožo in očmi.

FI : Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.

SV : Undvik kontakt med huden och ögonen.

S27/28

ES : Después del contacto con la piel, quítese inmediatamente toda la ropa manchada o salpicada y lávese inmediata y abundantemente con … (productos a especificar por el fabricante).

CS : Po styku s kůží okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím … (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce).

DA : Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder … (angives af fabrikanten).

DE : Bei Berührung mit der Haut beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und Haut sofort abwaschen mit viel … (vom Hersteller anzugeben).

ET : Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riietus ja pesta koheselt rohke … (määrab valmistaja).

EL : Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε αμέσως με άφθονο … (το είδος του υγρού καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : After contact with skin, take off immediately all contaminated clothing, and wash immediately with plenty of … (to be specified by the manufacturer).

FR : Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec … (produits appropriés à indiquer par le fabricant).

IT : In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante).

LV : Ja nokļūst uz ādas, nekavējoties novilkt visu notraipīto apģērbu un skalot ar lielu daudzumu … (norāda ražotājs).

LT : Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti … (kuo — nurodo gamintojas).

HU : Ha az anyag a bőrre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kellő mennyiségű …- val/-vel azonnal le kell mosni (az anyagot a gyártó határozza meg).

MT : Jekk imiss il-ġilda, inża' mill-ewwel l-ilbies imniġġes kollu, u aħsel immedjatament b'ħafna … (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL : Na contact met de huid, alle besmette kleding onmiddellijk uittrekken en de huid onmiddellijk wassen met veel … (aan te geven door de fabrikant).

PL : W przypadku zanieczyszczenia skóry natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością … (rodzaj cieczy określi producent).

PT : Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediata e abundantemente com … (produto adequado a indicar pelo produtor).

SK : Pri kontakte s pokožkou okamžite vyzlečte kontaminovaný odev a pokožku okamžite a dôkladne umyte … (vhodný prípravok uvedie výrobca).

SL : Po stiku s kožo nemudoma sleči vso onesnaženo obleko in prizadeto kožo nemudoma izprati z veliko … (sredstvo določi proizvajalec).

FI : Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä … (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).

SV : Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket … (anges av tillverkaren).

S29/35

ES : No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.

CS : Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

DA : Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.

DE : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.

ET : Mitte valada kanalisatsiooni, kemikaal ja pakend tuleb hävitada ohutult.

EL : Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση, διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.

EN : Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way.

FR : Ne pas jeter les résidus à l'égout; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage.

IT : Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.

LV : Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, iepakojums likvidējams drošā veidā.

LT : Neišleisti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos.

HU : Csatornába engedni nem szabad. Az anyagot és edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell.

MT : Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu b'mod li ma jagħmilx ħsara.

NL : Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

PL : Nie wprowadzać do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwać w sposób bezpieczny.

PT : Não deitar os resíduos no esgoto; não eliminar o produto e o seu recipiente sem tomar as precauções de segurança devidas.

SK : Nevypúšťajte do kanalizačnej siete; tento materiál aj s obalom zlikvidujte za dodržania obvyklých bezpečnostných opatrení.

SL : Ne izprazniti v kanalizacijo; vsebina in embalaža morata biti varno odstranjeni.

FI : Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.

SV : Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.

S29/56

ES : No tirar los residuos por el desagüe; elimínese esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida pública de residuos especiales o peligrosos.

CS : Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

DA : Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.

DE : Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

ET : Mitte valada kanalisatsiooni. Kemikaal ja tema pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti.

EL : Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων.

EN : Do not empty into drains, dispose of this material and its container at hazardous or special waste collection point.

FR : Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

IT : Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.

LV : Vielu vai produktu aizliegts izliet kanalizācijā, vielu, produktu vai iepakojumu likvidē bīstamo atkritumu savākšanas vietā vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

LT : Neišleisti į kanalizaciją, šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas.

HU : Csatornába engedni nem szabad, az anyagot és edényzetét különleges hulladék- vagy veszélyeshulladék-gyűjtő helyre kell vinni.

MT : Tarmix fid- drenaġġ: armi l-materjal u l-kontenitur tiegħu f'post fejn jinġabar skart perikoluż jew speċjali.

NL : Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

PL : Nie wprowadzać do kanalizacji, a zużyty produkt i opakowanie dostarczyć na składowisko odpadów niebezpiecznych.

PT : Não deitar os resíduos no esgoto, eliminar este produto e o seu recipiente, enviando-os para local autorizado para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

SK : Nevyprázdňujte do kanalizácie, zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

SL : Ne izprazniti v kanalizacijo - snov/pripravek in embalažo predati odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

FI : Ei saa tyhjentää viemäriin: tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.

SV : Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

S36/37

ES : Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados.

CS : Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

DA : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

DE : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust ja -kindaid.

EL : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια.

EN : Wear suitable protective clothing and gloves.

FR : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés.

IT : Usare indumenti protettivi e guanti adatti.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus.

LT : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines.

HU : Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni.

MT : Ilbes ilbies protettiv adatt u ingwanti.

NL : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

PT : Usar vestuário de protecção e luvas adequadas.

SK : Noste vhodný ochranný odev a rukavice.

SL : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščitne rokavice.

FI : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.

SV : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.

S36/37/39

ES : Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS : Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA : Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

DE : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.

EL : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN : Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection.

FR : Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT : Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT : Ilbes ilbies protettiv adatt, ingwanti u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

PT : Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK : Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL : Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S36/39

ES : Úsense indumentaria adecuada y protección para los ojos/la cara.

CS : Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.

DE : Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda sobivat kaitseriietust ja silmade või näokaitset.

EL : Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου.

EN : Wear suitable protective clothing and eye/face protection.

FR : Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT : Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un acu vai sejas aizsargu.

LT : Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Megfelelő védőruházatot és arc-/szemvédőt kell viselni.

MT : Ilbes ilbies protettiv adatt u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL : Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL : Nosić odpowiednią odzież ochronną i okulary lub ochronę twarzy.

PT : Usar vestuário de protecção e equipamento protector para os olhos /face adequados.

SK : Noste vhodný ochranný odev a ochranné prostriedky na oči/tvár.

SL : Nositi primerno zaščitno obleko in zaščito za oči/obraz.

FI : Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV : Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S37/39

ES : Úsense guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

CS : Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

DA : Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.

DE : Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

ET : Kanda sobivaid kaitsekindaid ja silmade või näokaitset.

EL : Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.

EN : Wear suitable gloves and eye/face protection.

FR : Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/du visage.

IT : Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

LV : Izmantot aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu.

LT : Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

HU : Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

MT : Ilbes ingwanti adattati u protezzjoni għall-għajnejn/wiċċ.

NL : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

PL : Nosić odpowiednie rękawice ochronne I okulary lub ochronę twarzy.

PT : Usar luvas e equipamento protector para os olhos/face adequados.

SK : Noste vhodné rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.

SL : Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

FI : Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.

SV : Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

S47/49

ES : Consérvese únicamente en el recipiente de origen y a temperatura no superior a … °C (a especificar por el fabricante).

CS : Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující … °C (specifikuje výrobce).

DA : Må kun opbevares I originalemballagen ved en temperatur på ikke over … °C (angives af fabrikanten).

DE : Nur im Originalbehälter bei einer Temperatur von nicht über … °C (vom Hersteller anzugeben) aufbewahren.

ET : Hoida ainult originaalpakendis, temperatuuril mitte üle … °C (määrab valmistaja).

EL : Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δέν υπερβαίνει τους … °C (καθορίζεται από τον παραγωγό).

EN : Keep only in the original container at a temperature not exceeding … °C (to be specified by the manufacturer).

FR : Conserver uniquement dans le récipient d'origine à une température ne dépassant pas … °C (à préciser par le fabricant).

IT : Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante).

LV : Uzglabāt tikai oriģinālajā iepakojumā temperatūrā, kas nepārsniedz … °C (norāda ražotājs).

LT : Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu … °C temperatūroje (nurodo gamintojas).

HU : Legfeljebb … °C hőmérsékleten, csak az eredeti edényzetben tárolható (a hőmérsékletet a gyártó határozza meg).

MT : Żomm biss fil-kontenitur oriġinali f'temperatura li ma taqbiżx … °C (ikun speċifikat mill-manifattur).

NL : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren bij een temperatuur beneden … °C. (aan te geven door de fabrikant).

PL : Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nieprzekraczającej … °C (określi producent).

PT : Conservar unicamente no recipiente de origem a temperatura que não exceda … °C (a especificar pelo produtor).

SK : Uchovávajte len v pôvodnej nádobe pri teplote nepresahujúcej … °C (teplota bude špecifikovaná výrobcom).

SL : Hraniti samo v izvirni posodi pri temperaturi, ki ne presega … °C (temperaturo določi proizvajalec).

FI : Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle … °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).

SV : Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger … °C (anges av tillverkaren)."

2. VOLNÝ POHYB OSOB

A. SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1. 31971 R 1408: Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 149, 5.7.1971, s. 2), pozměněné a aktualizované:

- 31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2.12.1996 (Úř. věst. č. L 28, 30.1.1997, s. 1), a následně ve znění:

- 31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27.6.1997 (Úř. věst. L 176, 4.7.1997, s. 1),

- 31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4.6.1998 (Úř. věst. L 168, 13.6.1998, s. 1),

- 31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29.6.1998 (Úř. věst. L 209, 25.7.1998, s. 1),

- 31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8.2.1999 (Úř. věst. L 38, 12.2.1999, s. 1),

- 31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29.4.1999 (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 1),

- 32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5.6.2001 (Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 1).

a) V čl. 82 odst. 1 se číslo "90" nahrazuje číslem "150".

b) Příloha I část I "Zaměstnané osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné (čl. 1 písm. a) body ii) a iii) nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Neuplatňuje se."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Neuplatňuje se."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Neuplatňuje se.

L. LOTYŠSKO

Neuplatňuje se.

M. LITVA

Neuplatňuje se."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Neuplatňuje se.

P. MALTA

Za osobu samostatně výdělečně činnou ve smyslu čl. 1 písm. a) bodu ii) nařízení je považována každá osoba, která je osobou samostatně výdělečně činnou nebo samostatně pracující ve smyslu zákona o sociálním zabezpečení (Cap. 318) 1987."

;

vi) za oddíl "K. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Neuplatňuje se."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Neuplatňuje se.

V. SLOVENSKO

Neuplatňuje se."

;

c) Příloha I část II "Rodinní příslušníci (čl. 1 písm. f) druhá věta nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se "rodinným příslušníkem" rozumí manžel nebo nezaopatřené dítě, jak jsou definováni zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Neuplatňuje se."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Neuplatňuje se.

L. LOTYŠSKO

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se "rodinným příslušníkem" rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let.

M. LITVA

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se "rodinným příslušníkem" rozumí manžel nebo dítě mladší 18 let."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Neuplatňuje se.

P. MALTA

Neuplatňuje se."

;

vi) za oddíl "K. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Neuplatňuje se."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Neuplatňuje se.

V. SLOVENSKO

Pro účely stanovení nároku na věcné dávky na základě hlavy III kapitoly 1 nařízení se "rodinným příslušníkem" rozumí manžel nebo nezaopatřené dítě, jak jsou definováni zákonem o přídavku na dítě a o příspěvku k přídavku na dítě."

;

d) Příloha II část I "Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. j) čtvrtého pododstavce" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Neuplatňuje se."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Neuplatňuje se."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

1. Systém důchodového zabezpečení soukromých lékařů zřízený nařízeními o zdravotnických důchodech a přídavcích z roku 1999 (P.I. 295/99) vydanými na základě zákona o zdravotnických komorách, zdravotnické etice a penzijních fondech zdravotníků) z roku 1967 (zákon 16/67), ve znění pozdějších předpisů.

2. Systém důchodového zabezpečení advokátů zřízený nařízeními o důchodech a přídavcích advokátů z roku 1966 (P.I. 642/66), ve znění pozdějších předpisů, vydanými na základě zákona o advokátech, Cap. 2, ve znění pozdějších předpisů.

L. LOTYŠSKO

Neuplatňuje se.

M. LITVA

Neuplatňuje se."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Neuplatňuje se.

P. MALTA

Neuplatňuje se."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Neuplatňuje se."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Neuplatňuje se.

V. SLOVENSKO

Neuplatňuje se."

;

e) Příloha II část II "Zvláštní příspěvky při narození nebo osvojení dítěte, vyňaté z oblasti působnosti nařízení na základě čl. 1 písm. u) bodu i)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Porodné."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Porodné."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Žádné.

L. LOTYŠSKO

Porodné.

M. LITVA

Porodné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Mateřský příspěvek.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Jednorázová dávka sociální pomoci při narození dítěte (zákon ze dne 29. listopadu 1990 o sociální pomoci)."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Příspěvek při narození dítěte.

V. SLOVENSKO

Porodné."

f) Příloha II část III "Zvláštní nepříspěvkové dávky ve smyslu čl. 4 odst. 2b, které nespadají do oblasti působnosti nařízení", se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žádné."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Žádné."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Žádné.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Žádné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Žádné."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

;

g) Příloha IIa "Zvláštní nepříspěvkové dávky (článek 10a nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Sociální příplatek (zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

a) Příspěvek pro zdravotně postižené dospělé osoby (zákon o sociálních dávkách pro tělesně postižené ze dne 27. ledna 1999).

b) Státní podpora v nezaměstnanosti (zákon o sociální ochraně nezaměstnaných ze dne 1. října 2000)."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

a) Sociální důchod (zákon o sociálních důchodech z roku 1995 (zákon č. 25(I)/95), ve znění pozdějších předpisů).

b) Příspěvek pro osoby s těžkým motorickým postižením (rozhodnutí Rady ministrů č. 38.210 ze dne 16. října 1992, č. 41.370 ze dne 1. srpna 1994, č. 46.183 ze dne 11. června 1997 a č. 53.675 ze dne 16. května 2001).

c) Zvláštní příspěvek pro nevidomé (zákon o zvláštních příspěvcích z roku 1996 (zákon č. 77(I)/96), ve znění pozdějších předpisů).

L. LOTYŠSKO

a) Dávka státního sociálního zabezpečení (zákon o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).

b) Příspěvek na náhradu cestovních nákladů pro postižené osoby s omezenou pohyblivostí (zákon o sociální pomoci ze dne 26. října 1995).

M. LITVA

a) Sociální důchod (zákon o sociálním důchodu z roku 1994).

b) Zvláštní náhrada cestovních nákladů pro postižené osoby s obtížemi s pohyblivostí (článek 7 zákona o náhradách cestovních nákladů z roku 2000)."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

a) Invalidní důchod (vyhláška Rady ministrů č. 83/1987 (XII 27) o invalidním důchodu).

b) Nepříspěvkový starobní důchod (zákon č. III z roku 1993 o správě sociálních věcí a sociálních dávkách).

c) Příspěvek na přepravu (vládní vyhláška č. 164/1995 (XII 27) o příspěvcích na přepravu pro osoby s těžkým zdravotním postižením).

P. MALTA

a) Doplňkový příspěvek (oddíl 73 zákona o sociálním zabezpečení (Cap. 318) z roku 1987).

b) Starobní důchod (zákon o sociálním zabezpečení (Cap. 318) z roku 1987)."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Sociální důchod (zákon o sociální pomoci ze dne 29. listopadu 1990)."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

a) Státní důchod (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999).

b) Státní důchod (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999).

c) Příspěvek na výživu (zákon o penzijním a invalidním pojištění ze dne 23. prosince 1999).

V. SLOVENSKO

Úprava důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů (zákon č. 100/1988 Zb.)."

;

h) Příloha III část A "Ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení, která zůstávají použitelná bez ohledu na článek 6 nařízení" (čl. 7 odst. 2 písm. c) nařízení), se mění takto:

i) před oddíl "1. BELGIE - DÁNSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"1. BELGIE - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva."

;

ii) dosavadní oddíl "1. BELGIE - DÁNSKO" se označuje jako "2. BELGIE - DÁNSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"3. BELGIE - NĚMECKO"

;

iii) za oddíl "3. BELGIE - NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"4. BELGIE - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

iv) pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"5. BELGIE - ŘECKO"

"6. BELGIE - ŠPANĚLSKO"

"7. BELGIE - FRANCIE"

"8. BELGIE - IRSKO"

"9. BELGIE - ITÁLIE"

;

v) za oddíl "9. BELGIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"10. BELGIE - KYPR

Žádná úmluva.

11. BELGIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

12. BELGIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

vi) dosavadní oddíl "8. BELGIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "13. BELGIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"14. BELGIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

15. BELGIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

vii) dosavadní oddíl "9. BELGIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "16. BELGIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"17. BELGIE - RAKOUSKO"

;

viii) za oddíl "17. BELGIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"18. BELGIE - POLSKO

Žádné."

;

ix) dosavadní oddíl "11. BELGIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "19. BELGIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"20. BELGIE - SLOVINSKO

Žádné.

21. BELGIE - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

x) dosavadní oddíl "12. BELGIE - FINSKO" se označuje jako "22. BELGIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"23. BELGIE - ŠVÉDSKO"

"24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xi) za oddíl "24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"25. ČESKÁ REPUBLIKA - DÁNSKO

Žádná úmluva.

26. ČESKÁ REPUBLIKA - NĚMECKO

Žádná úmluva.

27. ČESKÁ REPUBLIKA - ESTONSKO

Žádná úmluva.

28. ČESKÁ REPUBLIKA - ŘECKO

Žádné.

29. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO

Žádné.

30. ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE

Žádné.

31. ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO

Žádná úmluva.

32. ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE

Žádná úmluva.

33. ČESKÁ REPUBLIKA - KYPR

Žádné.

34. ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

35. ČESKÁ REPUBLIKA - LITVA

Žádné.

36. ČESKÁ REPUBLIKA - LUCEMBURSKO

Žádné.

37. ČESKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

Žádné.

38. ČESKÁ REPUBLIKA - MALTA

Žádná úmluva.

39. ČESKÁ REPUBLIKA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

40. ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO

Čl. 32 odst. 3 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 20. července 1999.

41. ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

Žádné.

42. ČESKÁ REPUBLIKA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

43. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVINSKO

Žádné.

44. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

Článek 20 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992.

45. ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO

Žádná úmluva.

46. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

47. ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

xii) dosavadní oddíl "15. DÁNSKO - NĚMECKO" se označuje jako "48. DÁNSKO - NĚMECKO" a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

"49. DÁNSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

xiii) pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"50. DÁNSKO - ŘECKO"

"51. DÁNSKO - ŠPANĚLSKO"

"52. DÁNSKO - FRANCIE"

"53. DÁNSKO - IRSKO"

"54. DÁNSKO - ITÁLIE"

;

xiv) za oddíl "54. DÁNSKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"55. DÁNSKO - KYPR

Žádná úmluva.

56. DÁNSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

57. DÁNSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xv) dosavadní oddíl "21. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "58. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"59. DÁNSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

60. DÁNSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xvi) dosavadní oddíl "22. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "61. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"62. DÁNSKO - RAKOUSKO"

;

xvii) za oddíl "62. DÁNSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"63. DÁNSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

xviii) dosavadní oddíl "24. DÁNSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "64. DÁNSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"65. DÁNSKO - SLOVINSKO

Žádné.

66. DÁNSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xix) dosavadní oddíl "25. DÁNSKO - FINSKO" se označuje jako "67. DÁNSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"68. DÁNSKO - ŠVÉDSKO"

"69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xx) za oddíl "69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládá nový oddíl, který zní:

"70. NĚMECKO - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

xxi) pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"71. NĚMECKO - ŘECKO"

"72. NĚMECKO - ŠPANĚLSKO"

"73. NĚMECKO - FRANCIE"

"74. NĚMECKO - IRSKO"

"75. NĚMECKO - ITÁLIE"

;

xxii) za oddíl "75. NĚMECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"76. NĚMECKO - KYPR

Žádná úmluva.

77. NĚMECKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

78. NĚMECKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxiii) dosavadní oddíl "33. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "79. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"80. NĚMECKO - MAĎARSKO

a) Čl. 27 odst. 3 a čl. 40 odst. 1 písm. b) úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 2. května 1998.

b) Bod 16 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě.

81. NĚMECKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxiv) dosavadní oddíl "34. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "82. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"83. NĚMECKO - RAKOUSKO"

;

xxv) za oddíl "83. NĚMECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"84. NĚMECKO - POLSKO

a) Úmluva ze dne 9. října 1975 o důchodovém a úrazovém pojištění, za podmínek a v oblasti působnosti čl. 27 odst. 2 až 4 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 1990.

b) Čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 4, čl. 27 odst. 5 a čl. 28 odst. 2 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 1990."

;

xxvi) dosavadní oddíl "36. NĚMECKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "85. NĚMECKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"86. NĚMECKO - SLOVINSKO

a) Článek 42 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 24. září 1997.

b) Bod 15 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě.

87. NĚMECKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xxvii) dosavadní oddíl "37. NĚMECKO - FINSKO" se označuje jako "88. NĚMECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"89. NĚMECKO - ŠVÉDSKO"

"90. NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xxviii) za oddíl "90. NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"91. ESTONSKO - ŘECKO

Žádná úmluva.

92. ESTONSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

93. ESTONSKO - FRANCIE

Žádná úmluva.

94. ESTONSKO - IRSKO

Žádná úmluva.

95. ESTONSKO - ITÁLIE

Žádná úmluva.

96. ESTONSKO - KYPR

Žádná úmluva.

97. ESTONSKO - LOTYŠSKO

Žádné.

98. ESTONSKO - LITVA

Žádné.

99. ESTONSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

100. ESTONSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

101. ESTONSKO - MALTA

Žádná úmluva.

102. ESTONSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

103. ESTONSKO - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

104. ESTONSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

105. ESTONSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

106. ESTONSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

107. ESTONSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

108. ESTONSKO - FINSKO

Žádné.

109. ESTONSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

110. ESTONSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

xxix) pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 61 a 62 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"111. ŘECKO - ŠPANĚLSKO"

"112. ŘECKO - FRANCIE"

"113. ŘECKO - IRSKO"

"114. ŘECKO - ITÁLIE"

;

xxx) za oddíl "114. ŘECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"115. ŘECKO - KYPR

Žádné.

116. ŘECKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

117. ŘECKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxxi) dosavadní oddíl "63. ŘECKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "118. ŘECKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"119. ŘECKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

120. ŘECKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxxii) dosavadní oddíl "64. ŘECKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "121. ŘECKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"122. ŘECKO - RAKOUSKO"

;

xxxiii) za oddíl "122. ŘECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"123. ŘECKO - POLSKO

Žádné."

;

xxxiv) dosavadní oddíl "66. ŘECKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "124. ŘECKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"125. ŘECKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

126. ŘECKO - SLOVENSKO

Žádné."

;

xxxv) dosavadní oddíl "67. ŘECKO - FINSKO" se označuje jako "127. ŘECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"128. ŘECKO - ŠVÉDSKO"

"129. ŘECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xxxvi) dosavadní oddíl "40. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" se označuje jako "130. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" a následující oddíly se označují takto:

"131. ŠPANĚLSKO - IRSKO"

"132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE"

;

xxxvii) za oddíl "132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"133. ŠPANĚLSKO - KYPR

Žádná úmluva.

134. ŠPANĚLSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

135. ŠPANĚLSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxxviii) dosavadní oddíl "44. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "136. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"137. ŠPANĚLSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

138. ŠPANĚLSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxxix) dosavadní oddíl "45. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "139. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO"

;

xl) za oddíl "140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"141. ŠPANĚLSKO - POLSKO

Žádné."

;

xli) dosavadní oddíl "47. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "142. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"143. ŠPANĚLSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

144. ŠPANĚLSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xlii) dosavadní oddíl "48. ŠPANĚLSKO - FINSKO" se označuje jako "145. ŠPANĚLSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"146. ŠPANĚLSKO - ŠVÉDSKO"

"147. ŠPANĚLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xliii) dosavadní oddíl "52. FRANCIE - IRSKO" se označuje jako "148. FRANCIE - IRSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"149. FRANCIE - ITÁLIE"

;

xliv) za oddíl "149. FRANCIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"150. FRANCIE - KYPR

Žádná úmluva.

151. FRANCIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

152. FRANCIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

xlv) dosavadní oddíl "54. FRANCIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "153. FRANCIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"154. FRANCIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

155. FRANCIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

xlvi) dosavadní oddíl "55. FRANCIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "156. FRANCIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"157. FRANCIE - RAKOUSKO"

;

xlvii) za oddíl "157. FRANCIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"158. FRANCIE - POLSKO

Žádné."

;

xlviii) dosavadní oddíl "57. FRANCIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "159. FRANCIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"160. FRANCIE - SLOVINSKO

Žádné.

161. FRANCIE - SLOVENSKO

Žádné."

;

xlix) dosavadní oddíl "58. FRANCIE - FINSKO" se označuje jako "162. FRANCIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"163. FRANCIE - ŠVÉDSKO"

"164. FRANCIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

l) dosavadní oddíl "70. IRSKO - ITÁLIE" se označuje jako "165. IRSKO - ITÁLIE" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"166. IRSKO - KYPR

Žádná úmluva.

167. IRSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

168. IRSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

li) dosavadní oddíl "71. IRSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "169. IRSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"170. IRSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

171. IRSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

lii) dosavadní oddíl "72. IRSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "172. IRSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"173. IRSKO - RAKOUSKO"

;

liii) za oddíl "173. IRSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"174. IRSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

liv) dosavadní oddíl "74. IRSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "175. IRSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"176. IRSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

177. IRSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lv) dosavadní oddíl "75. IRSKO - FINSKO" se označuje jako "178. IRSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"179. IRSKO - ŠVÉDSKO"

"180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lvi) za oddíl "180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"181. ITÁLIE - KYPR

Žádná úmluva.

182. ITÁLIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

183. ITÁLIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

lvii) dosavadní oddíl "78. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "184. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"185. ITÁLIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

186. ITÁLIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

lviii) dosavadní oddíl "79. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "187. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"188. ITÁLIE - RAKOUSKO"

;

lix) za oddíl "188. ITÁLIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"189. ITÁLIE - POLSKO

Žádná úmluva."

;

lx) dosavadní oddíl "81. ITÁLIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "190. ITÁLIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"191. ITÁLIE - SLOVINSKO

a) Dohoda o úpravě vzájemných závazků v oblasti sociálního zabezpečení s odkazem na odstavec 7 přílohy XIV mírové smlouvy (uzavřená výměnou nót dne 5. února 1959).

b) Ustanovení čl. 45 odst. 3 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. prosince 1997 týkající se bývalé zóny B bývalého Svobodného území Terst.

192. ITÁLIE - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxi) dosavadní oddíl "82. ITÁLIE - FINSKO" se označuje jako "193. ITÁLIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"194. ITÁLIE - ŠVÉDSKO"

"195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

.

lxii) za oddíl "195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"196. KYPR - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

197. KYPR - LITVA

Žádná úmluva.

198. KYPR - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

199. KYPR - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

200. KYPR - MALTA

Žádná úmluva.

201. KYPR - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

202. KYPR - RAKOUSKO

Žádné.

203. KYPR - POLSKO

Žádná úmluva.

204. KYPR - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

205. KYPR - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

206. KYPR - SLOVENSKO

Žádné.

207. KYPR - FINSKO

Žádná úmluva.

208. KYPR - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxiii) za oddíl "209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"210. LOTYŠSKO - LITVA

Žádné.

211. LOTYŠSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

212. LOTYŠSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

213. LOTYŠSKO - MALTA

Žádná úmluva.

214. LOTYŠSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

215. LOTYŠSKO - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

216. LOTYŠSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

217. LOTYŠSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

218. LOTYŠSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

219. LOTYŠSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

220. LOTYŠSKO - FINSKO

Žádné.

221. LOTYŠSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

lxiv) za oddíl "222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"223. LITVA - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

224. LITVA - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

225. LITVA - MALTA

Žádná úmluva.

226. LITVA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

227. LITVA - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

228. LITVA - POLSKO

Žádná úmluva.

229. LITVA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

230. LITVA - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

231. LITVA - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

232. LITVA - FINSKO

Žádné.

233. LITVA - ŠVÉDSKO

Žádné.

234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

lxv) za oddíl "234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"235. LUCEMBURSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

236. LUCEMBURSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

lxvi) dosavadní oddíl "85. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "237. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO"

;

lxvii) za oddíl "238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"239. LUCEMBURSKO - POLSKO

Žádné."

;

lxviii) dosavadní oddíl "87. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "240. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"241. LUCEMBURSKO - SLOVINSKO

Žádné.

242. LUCEMBURSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxix) dosavadní oddíl "88. LUCEMBURSKO - FINSKO" se označuje jako "243. LUCEMBURSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"244. LUCEMBURSKO - ŠVÉDSKO"

"245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxx) za oddíl "245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"246. MAĎARSKO - MALTA

Žádná úmluva.

247. MAĎARSKO - NIZOZEMSKO

Žádné.

248. MAĎARSKO - RAKOUSKO

Čl. 23 odst. 2 a čl. 36 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 3. března 1999.

249. MAĎARSKO - POLSKO

Žádné.

250. MAĎARSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

251. MAĎARSKO - SLOVINSKO

Článek 31 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. října 1957.

252. MAĎARSKO - SLOVENSKO

Žádné.

253. MAĎARSKO - FINSKO

Žádné.

254. MAĎARSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxi) za oddíl "255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"256. MALTA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

257. MALTA - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

258. MALTA - POLSKO

Žádná úmluva.

259. MALTA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

260. MALTA - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

261. MALTA - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

262. MALTA - FINSKO

Žádná úmluva.

263. MALTA - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

264. MALTA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxii) dosavadní oddíl "91. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" se označuje jako "265. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

"266. NIZOZEMSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

lxxiii) dosavadní oddíl "92. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "267. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"268. NIZOZEMSKO - SLOVINSKO

Žádné.

269. NIZOZEMSKO - SLOVENSKO

Žádné."

;

lxxiv) dosavadní oddíl "93. NIZOZEMSKO - FINSKO" se označuje jako "270. NIZOZEMSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"271. NIZOZEMSKO - ŠVÉDSKO"

"272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxv) za oddíl "272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládá nový oddíl, který zní:

"273. RAKOUSKO - POLSKO

Čl. 33 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. září 1998."

;

lxxvi) dosavadní oddíl "96. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "274. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"275. RAKOUSKO - SLOVINSKO

Článek 37 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 10. března 1997.

276. RAKOUSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxxvii) dosavadní oddíl "97. RAKOUSKO - FINSKO" se označuje jako "277. RAKOUSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"278. RAKOUSKO - ŠVÉDSKO"

"279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxviii) za oddíl "279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"280. POLSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

281. POLSKO - SLOVINSKO

Žádné.

282. POLSKO - SLOVENSKO

Žádné.

283. POLSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

284. POLSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxix) za oddíl "285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

287. PORTUGALSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxxx) dosavadní oddíl "100. PORTUGALSKO - FINSKO" se označuje jako "288. PORTUGALSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"

"290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxxi) za oddíl "290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"291. SLOVINSKO - SLOVENSKO

Žádné.

292. SLOVINSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

293. SLOVINSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxxii) za oddíl "294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"295. SLOVENSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

296. SLOVENSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

297. SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxxiii) dosavadní oddíl "103. FINSKO - ŠVÉDSKO" se označuje jako "298. FINSKO - ŠVÉDSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"299. FINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxxiv) dosavadní oddíl "105. ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se označuje jako "300. ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ".

i) Příloha III část B "Ustanovení úmluv, které se nevztahují na všechny osoby, na které se vztahuje nařízení (čl. 3 odst. 3 nařízení)", se mění takto:

i) před oddíl "1. BELGIE - DÁNSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"1. BELGIE - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva."

;

ii) dosavadní oddíl "1. BELGIE - DÁNSKO" se označuje jako "2. BELGIE - DÁNSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"3. BELGIE - NĚMECKO"

;

iii) za oddíl "3. BELGIE - NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"4. BELGIE - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

iv) pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"5. BELGIE - ŘECKO"

"6. BELGIE - ŠPANĚLSKO"

"7. BELGIE - FRANCIE"

"8. BELGIE - IRSKO"

"9. BELGIE - ITÁLIE"

;

v) za oddíl "9. BELGIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"10. BELGIE - KYPR

Žádná úmluva.

11. BELGIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

12. BELGIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

vi) dosavadní oddíl "8. BELGIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "13. BELGIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"14. BELGIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

15. BELGIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

vii) dosavadní oddíl "9. BELGIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "16. BELGIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"17. BELGIE - RAKOUSKO"

;

viii) za oddíl "17. BELGIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"18. BELGIE - POLSKO

Žádné."

;

ix) dosavadní oddíl "11. BELGIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "19. BELGIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"20. BELGIE - SLOVINSKO

Žádné.

21. BELGIE - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

x) dosavadní oddíl "12. BELGIE - FINSKO" se označuje jako "22. BELGIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"23. BELGIE - ŠVÉDSKO"

"24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xi) za oddíl "24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"25. ČESKÁ REPUBLIKA - DÁNSKO

Žádná úmluva.

26. ČESKÁ REPUBLIKA - NĚMECKO

Žádná úmluva.

27. ČESKÁ REPUBLIKA - ESTONSKO

Žádná úmluva.

28. ČESKÁ REPUBLIKA - ŘECKO

Žádné.

29. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO

Žádné.

30. ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE

Žádné.

31. ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO

Žádná úmluva.

32. ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE

Žádná úmluva.

33. ČESKÁ REPUBLIKA - KYPR

Žádné.

34. ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

35. ČESKÁ REPUBLIKA - LITVA

Žádné.

36. ČESKÁ REPUBLIKA - LUCEMBURSKO

Žádné.

37. ČESKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

Žádné.

38. ČESKÁ REPUBLIKA - MALTA

Žádná úmluva.

39. ČESKÁ REPUBLIKA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

40. ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO

Čl. 32 odst. 3 smlouvy o sociálním zabezpečení ze dne 20. července 1999.

41. ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

Žádné.

42. ČESKÁ REPUBLIKA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

43. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVINSKO

Žádné.

44. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

Žádné.

45. ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO

Žádná úmluva.

46. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

47. ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

xii) dosavadní oddíl "15. DÁNSKO - NĚMECKO" se označuje jako "48. DÁNSKO - NĚMECKO" a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

"49. DÁNSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

xiii) pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"50. DÁNSKO - ŘECKO"

"51. DÁNSKO - ŠPANĚLSKO"

"52. DÁNSKO - FRANCIE"

"53. DÁNSKO - IRSKO"

"54. DÁNSKO - ITÁLIE"

;

xiv) za oddíl "54. DÁNSKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"55. DÁNSKO - KYPR

Žádná úmluva.

56. DÁNSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

57. DÁNSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xv) dosavadní oddíl "21. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "58. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"59. DÁNSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

60. DÁNSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xvi) dosavadní oddíl "22. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "61. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"62. DÁNSKO - RAKOUSKO"

.

xvii) za oddíl "62. DÁNSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"63. DÁNSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

xviii) dosavadní oddíl "24. DÁNSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "64. DÁNSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"65. DÁNSKO - SLOVINSKO

Žádné.

66. DÁNSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xix) dosavadní oddíl "25. DÁNSKO - FINSKO" se označuje jako "67. DÁNSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"68. DÁNSKO - ŠVÉDSKO"

"69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xx) za oddíl "69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládá nový oddíl, který zní:

"70. NĚMECKO - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

xxi) pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"71. NĚMECKO - ŘECKO"

"72. NĚMECKO - ŠPANĚLSKO"

"73. NĚMECKO - FRANCIE"

"74. NĚMECKO - IRSKO"

"75. NĚMECKO - ITÁLIE"

;

xxii) za oddíl "75. NĚMECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"76. NĚMECKO - KYPR

Žádná úmluva.

77. NĚMECKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

78. NĚMECKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxiii) dosavadní oddíl "33. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "79. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"80. NĚMECKO - MAĎARSKO

Bod 16 závěrečného protokolu k úmluvě o sociálním zabezpečení ze dne 2. května 1998.

81. NĚMECKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxiv) dosavadní oddíl "34. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "82. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"83. NĚMECKO - RAKOUSKO"

.

xxv) za oddíl "83. NĚMECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"84. NĚMECKO - POLSKO

Žádné."

;

xxvi) dosavadní oddíl "36. NĚMECKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "85. NĚMECKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"86. NĚMECKO - SLOVINSKO

a) Článek 42 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 24. září 1997.

b) Bod 15 závěrečného protokolu k uvedené úmluvě.

87. NĚMECKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xxvii) dosavadní oddíl "37. NĚMECKO - FINSKO" se označuje jako "88. NĚMECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"89. NĚMECKO - ŠVÉDSKO"

"90. NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xxviii) za oddíl "90. NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"91. ESTONSKO - ŘECKO

Žádná úmluva.

92. ESTONSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

93. ESTONSKO - FRANCIE

Žádná úmluva.

94. ESTONSKO - IRSKO

Žádná úmluva.

95. ESTONSKO - ITÁLIE

Žádná úmluva.

96. ESTONSKO - KYPR

Žádná úmluva.

97. ESTONSKO - LOTYŠSKO

Žádné.

98. ESTONSKO - LITVA

Žádné.

99. ESTONSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

100. ESTONSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

101. ESTONSKO - MALTA

Žádná úmluva.

102. ESTONSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

103. ESTONSKO - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

104. ESTONSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

105. ESTONSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

106. ESTONSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

107. ESTONSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

108. ESTONSKO - FINSKO

Žádné.

109. ESTONSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

110. ESTONSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

xxix) pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 61 a 62 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"111. ŘECKO - ŠPANĚLSKO"

"112. ŘECKO - FRANCIE"

"113. ŘECKO - IRSKO"

"114. ŘECKO - ITÁLIE"

;

xxx) za oddíl "114. ŘECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"115. ŘECKO - KYPR

Žádné.

116. ŘECKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

117. ŘECKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxxi) dosavadní oddíl "63. ŘECKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "118. ŘECKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"119. ŘECKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

120. ŘECKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxxii) dosavadní oddíl "64. ŘECKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "121. ŘECKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"122. ŘECKO - RAKOUSKO"

.

xxxiii) za oddíl "122. ŘECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"123. ŘECKO - POLSKO

Žádné."

;

xxxiv) dosavadní oddíl "66. ŘECKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "124. ŘECKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"125. ŘECKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

126. ŘECKO - SLOVENSKO

Žádné."

;

xxxv) dosavadní oddíl "67. ŘECKO - FINSKO" se označuje jako "127. ŘECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"128. ŘECKO - ŠVÉDSKO"

"129. ŘECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xxxvi) dosavadní oddíl "40. ŠPĚLSKO - FRANCIE" se označuje jako "130. ŠPĚLSKO - FRANCIE" a následující oddíly se označují takto:

"131. ŠPANĚLSKO - IRSKO"

"132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE"

;

xxxvii) za oddíl "132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"133. ŠPANĚLSKO - KYPR

Žádná úmluva.

134. ŠPANĚLSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

135. ŠPANĚLSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxxviii) dosavadní oddíl "44. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "136. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"137. ŠPANĚLSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

138. ŠPANĚLSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxxix) dosavadní oddíl "45. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "139. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO"

;

xl) za oddíl "140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"141. ŠPANĚLSKO - POLSKO

Žádné."

;

xli) dosavadní oddíl "47. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "142. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"143. ŠPANĚLSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

144. ŠPANĚLSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xlii) dosavadní oddíl "48. ŠPANĚLSKO - FINSKO" se označuje jako "145. ŠPANĚLSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"146. ŠPANĚLSKO - ŠVÉDSKO"

"147. ŠPANĚLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xliii) dosavadní oddíl "52. FRANCIE - IRSKO" se označuje jako "148. FRANCIE - IRSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"149. FRANCIE - ITÁLIE"

;

xliv) za oddíl "149. FRANCIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"150. FRANCIE - KYPR

Žádná úmluva.

151. FRANCIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

152. FRANCIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

xlv) dosavadní oddíl "54. FRANCIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "153. FRANCIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"154. FRANCIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

155. FRANCIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

xlvi) dosavadní oddíl "55. FRANCIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "156. FRANCIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"157. FRANCIE - RAKOUSKO"

;

xlvii) za oddíl "157. FRANCIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"158. FRANCIE - POLSKO

Žádné."

;

xlviii) dosavadní oddíl "57. FRANCIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "159. FRANCIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"160. FRANCIE - SLOVINSKO

Žádné.

161. FRANCIE - SLOVENSKO

Žádné."

;

xlix) dosavadní oddíl "58. FRANCIE - FINSKO" se označuje jako "162. FRANCIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"163. FRANCIE - ŠVÉDSKO"

"164. FRANCIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

l) dosavadní oddíl "70. IRSKO - ITÁLIE" se označuje jako "165. IRSKO - ITÁLIE" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"166. IRSKO - KYPR

Žádná úmluva.

167. IRSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

168. IRSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

li) dosavadní oddíl "71. IRSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "169. IRSKO -LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"170. IRSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

171. IRSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

lii) dosavadní oddíl "72. IRSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "172. IRSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"173. IRSKO - RAKOUSKO"

;

liii) za oddíl "173. IRSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"174. IRSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

liv) dosavadní oddíl "74. IRSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "175. IRSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"176. IRSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

177. IRSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lv) dosavadní oddíl "75. IRSKO - FINSKO" se označuje jako "178. IRSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"179. IRSKO - ŠVÉDSKO"

"180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lvi) za oddíl "180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"181. ITÁLIE - KYPR

Žádná úmluva.

182. ITÁLIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

183. ITÁLIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

lvii) dosavadní oddíl "78. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "184. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"185. ITÁLIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

186. ITÁLIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

lviii) dosavadní oddíl "79. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "187. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"188. ITÁLIE - RAKOUSKO"

;

lix) za oddíl "188. ITÁLIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"189. ITÁLIE - POLSKO

Žádná úmluva."

;

lx) dosavadní oddíl "81. ITÁLIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "190. ITÁLIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"191. ITÁLIE - SLOVINSKO

a) Dohoda o úpravě vzájemných závazků v oblasti sociálního zabezpečení s odkazem na odstavec 7 přílohy XIV mírové smlouvy (uzavřené výměnou nót dne 5. února 1959).

b) Ustanovení čl. 45 odst. 3 Úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. prosince 1997 týkající se bývalé zóny B bývalého Svobodného území Terst.

192. ITÁLIE - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxi) dosavadní oddíl "82. ITÁLIE - FINSKO" se označuje jako "193. ITÁLIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"194. ITÁLIE - ŠVÉDSKO"

"195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxii) za oddíl "195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"196. KYPR - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

197. KYPR - LITVA

Žádná úmluva.

198. KYPR - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

199. KYPR - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

200. KYPR - MALTA

Žádná úmluva.

201. KYPR - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

202. KYPR - RAKOUSKO

Žádné.

203. KYPR - POLSKO

Žádná úmluva.

204. KYPR - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

205. KYPR - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

206. KYPR - SLOVENSKO

Žádné.

207. KYPR - FINSKO

Žádná úmluva.

208. KYPR - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxiii) za oddíl "209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"210. LOTYŠSKO - LITVA

Žádné.

211. LOTYŠSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

212. LOTYŠSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

213. LOTYŠSKO - MALTA

Žádná úmluva.

214. LOTYŠSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

215. LOTYŠSKO - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

216. LOTYŠSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

217. LOTYŠSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

218. LOTYŠSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

219. LOTYŠSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

220. LOTYŠSKO - FINSKO

Žádné.

221. LOTYŠSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

lxiv) za oddíl "222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"223. LITVA - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

224. LITVA - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

225. LITVA - MALTA

Žádná úmluva.

226. LITVA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

227. LITVA - AUSTRIA

Žádná úmluva.

228. LITVA - POLSKO

Žádná úmluva.

229. LITVA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

230. LITVA - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

231. LITVA - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

232. LITVA - FINSKO

Žádné.

233. LITVA - ŠVÉDSKO

Žádné.

234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

lxv) za oddíl "234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"235. LUCEMBURSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

236. LUCEMBURSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

lxvi) dosavadní oddíl "85. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "237. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO"

;

lxvii) za oddíl "238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"239. LUCEMBURSKO - POLSKO

Žádné."

;

lxviii) dosavadní oddíl "87. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "240. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"241. LUCEMBURSKO - SLOVINSKO

Žádné.

242. LUCEMBURSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxix) dosavadní oddíl "88. LUCEMBURSKO - FINSKO" se označuje jako "243. LUCEMBURSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"244. LUCEMBURSKO - ŠVÉDSKO"

"245. LUCEMBURSKO — SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

.

lxx) za oddíl "245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"246. MAĎARSKO - MALTA

Žádná úmluva.

247. MAĎARSKO - NIZOZEMSKO

Žádné.

248. MAĎARSKO - RAKOUSKO

Čl. 36 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 31. března 1999.

249. MAĎARSKO - POLSKO

Žádné.

250. MAĎARSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

251. MAĎARSKO - SLOVINSKO

Článek 31 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. října 1957.

252. MAĎARSKO - SLOVENSKO

Žádné.

253. MAĎARSKO - FINSKO

Žádné.

254. MAĎARSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxi) za oddíl "255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"256. MALTA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

257. MALTA - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

258. MALTA - POLSKO

Žádná úmluva.

259. MALTA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

260. MALTA - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

261. MALTA - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

262. MALTA - FINSKO

Žádná úmluva.

263. MALTA - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

264. MALTA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxii) dosavadní oddíl "91. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" se označuje jako "265. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

"266. NIZOZEMSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

lxxiii) dosavadní oddíl "92. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "267. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"268. NIZOZEMSKO - SLOVINSKO

Žádné.

269. NIZOZEMSKO - SLOVENSKO

Žádné."

;

lxxiv) dosavadní oddíl "93. NIZOZEMSKO - FINSKO" se označuje jako "270. NIZOZEMSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"271. NIZOZEMSKO - ŠVÉDSKO"

"272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxv) za oddíl "272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládá nový oddíl, který zní:

"273. RAKOUSKO - POLSKO

Čl. 33 odst. 3 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 7. září 1998."

;

lxxvi) dosavadní oddíl "96. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "274. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"275. RAKOUSKO - SLOVINSKO

Článek 37 úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 10. března 1997.

276. RAKOUSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxxvii) dosavadní oddíl "97. RAKOUSKO - FINSKO" se označuje jako "277. RAKOUSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"278. RAKOUSKO - ŠVÉDSKO"

"279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxviii) za oddíl "279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"280. POLSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

281. POLSKO - SLOVINSKO

Žádné.

282. POLSKO - SLOVENSKO

Žádné.

283. POLSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

284. POLSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxix) za oddíl "285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

287. PORTUGALSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxxx) dosavadní oddíl "100. PORTUGALSKO - FINSKO" se označuje jako "288. PORTUGALSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"

"290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxxi) za oddíl "290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"291. SLOVINSKO - SLOVENSKO

Žádné.

292. SLOVINSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

293. SLOVINSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxxii) za oddíl "294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"295. SLOVENSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

296. SLOVENSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

297. SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxxiii) dosavadní oddíl "103. FINSKO - ŠVÉDSKO" se označuje jako "298. FINSKO - ŠVÉDSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"299. FINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxxiv) dosavadní oddíl "105. ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se označuje jako "300. ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ".

j) Příloha IV část A "Právní předpisy uvedené v čl. 37 odst. 1 nařízení, podle kterých je výše dávek v invaliditě nezávislá na délce dob pojištění", se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žádné."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

a) Invalidní důchody, které byly přiznány před 1. dubnem 2000 podle zákona o státních příspěvcích a zůstaly zachovány podle zákona o státním důchodovém pojištění.

b) Státní důchody přiznané na základě invalidity podle zákona o státním důchodovém pojištění.

c) Invalidní důchody, které byly přiznány podle zákona o službě v ozbrojených silách, zákona o policejní službě, zákona o úřadu státního zástupce, zákona o statutu soudců, zákona o platech, důchodech a dalším sociálním zajištění členů Riigikogu a zákona o funkčních požitcích prezidenta republiky."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Žádné.

L. LOTYŠSKO

Čl. 16 odst. 1 druhý pododstavec zákona o státních důchodech ze dne 1. ledna 1996.

M. LITVA

Žádné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Žádné."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

;

k) Příloha IV část B "Zvláštní systémy pro osoby samostatně výdělečně činné ve smyslu čl. 38 odst. 3 a čl. 45 odst. 3 nařízení č. 1408/71" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žádné."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Žádné."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Žádné.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Žádné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Žádné."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

;

l) Příloha IV část C "Případy uvedené v čl. 46 odst. 1 písm. b) nařízení, ve kterých lze upustit od výpočtu dávky podle čl. 46 odst. 2 nařízení", se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Invalidní (plné a částečné) a pozůstalostní (vdovské, vdovecké a sirotčí) důchody."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Žádné."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Všechny žádosti o starobní, invalidní, vdovský a vdovecký důchod.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Žádné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádosti o starobní a invalidní důchod, pokud byl žadatel pojištěn v Maďarsku alespoň po dobu 20 let. Žádosti o pozůstalostní dávky, pokud zemřelá osoba pobírala plný důchod podle maďarského práva.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Všechny žádosti o starobní, invalidní a pozůstalostní důchod."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

m) V příloze IV se část D nahrazuje tímto:

"Dávky a dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 nařízení

1. Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. a) nařízení, jejichž výše je nezávislá na délce získaných dob pojištění nebo bydlení:

a) Dávky v invaliditě stanovené právními předpisy uvedenými v části A této přílohy.

b) Plná výše dánského starobního důchodu získaného po deseti letech pobytu osobami, kterým byl přiznán důchod nejpozději k 1. říjnu 1989.

c) Estonské státní důchody, které byly přiznány podle zákona o státním důchodovém pojištění, starobní důchody přiznané podle zákona o státním auditu, zákona o policejní službě a zákona o úřadu státního zástupce a starobní a pozůstalostní důchody přiznané podle zákona o veřejném ochránci práv, zákona o službě v ozbrojených silách, zákona o statutu soudců, zákona o platech, důchodech a dalším sociálním zajištění členů Riigikogu a zákona o funkčních požitcích prezidenta republiky.

d) Španělské pohřebné a pozůstalostní důchody poskytované podle obecného a zvláštního systému.

e) Vdovská podpora na základě vdovského pojištění francouzského obecného systému sociálního zabezpečení nebo systému sociálního zabezpečení pro pracovníky v zemědělství.

f) Vdovecký nebo vdovský invalidní důchod podle francouzského obecného systému sociálního zabezpečení nebo systému sociálního zabezpečení pro pracovníky v zemědělství, jestliže jsou vypočteny na základě invalidního důchodu zemřelého manžela (manželky), vyplácené v souladu s čl. 46 odst. 1 písm. a) bodem i).

g) Nizozemský vdovský důchod podle zákona ze dne 21. prosince 1995 o obecném pojištění pro pozůstalé nezaopatřené osoby.

h) Finské státní důchody stanovené podle státního zákona o důchodech ze dne 8. června 1956 a přiznané podle přechodných ustanovení státního zákona o důchodech (č. 547/93) a přídavek k dětskému důchodu v souladu se zákonem o pozůstalostním důchodu ze dne 17. ledna 1969.

i) Plný švédský základní důchod přiznaný podle právních předpisů o základních důchodech, které platily před 1. lednem 1993, a plný základní důchod přiznaný podle přechodných ustanovení platných od uvedeného dne.

2. Dávky uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) nařízení, jejichž výše se určuje na základě teoretických dob považovaných za získané mezi dnem vzniku pojistné události a pozdějším dnem:

a) Dánské předčasné starobní důchody, jejichž výše je stanovena v souladu s právními předpisy platnými před 1. říjnem 1984.

b) Německé invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se přihlíží k doplňkové době, a německé starobní důchody, u kterých se přihlíží k již získané doplňkové době.

c) Italské důchody v případě celkové pracovní neschopnosti (inabilità).

d) Lotyšské invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se přihlíží k započitatelné době pojištění.

e) Litevské invalidní a pozůstalostní důchody sociálního pojištění.

f) Lucemburské invalidní a pozůstalostní důchody.

g) Slovenské invalidní důchody a částečné invalidní důchody a pozůstalostní důchody od nich odvozené.

h) Finské zaměstnanecké důchody, u kterých se berou v úvahu budoucí doby podle vnitrostátních právních předpisů.

i) Švédské invalidní a pozůstalostní důchody, u kterých se berou v úvahu teoretické doby pojištění, a švédské starobní důchody, u kterých se berou v úvahu teoretické doby již získané.

3. Dohody uvedené v čl. 46b odst. 2 písm. b) bodě i) nařízení, které mají zabránit dvojímu nebo vícenásobnému započtení stejných získaných dob:

a) Severská úmluva o sociálním zabezpečení ze dne 15. června 1992.

b) Dohoda o sociálním zabezpečení ze dne 28. dubna 1997 mezi Spolkovou republikou Německo a Finskem."

n) Příloha VI "Zvláštní postupy pro uplatňování právních předpisů některých členských států" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žádné."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Žádné."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Pro účely použití čl. 18 odst. 1, článku 38, čl. 45 odst. 1 až 3, článku 64, čl. 67 odst. 1 a 2 a článku 72 nařízení na jakékoli období počínající 6. říjnem 1980 nebo později se týden pojistného období podle právních předpisů Kyperské republiky stanoví tak, že celkové příjmy rozhodující pro pojištění za příslušné období se vydělí součtem týdenního základního příjmu rozhodujícího pro pojištění za příslušný rok, pokud takto určený počet týdnů nepřesáhne počet kalendářních týdnů v příslušném období.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Žádné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Pro účely článku 88 Charty učitelů ze dne 26. ledna 1982, pokud jde o nárok učitelů na předčasný odchod do důchodu, se doba, po kterou byli učitelé zaměstnáni podle právních předpisů jiného členského státu, považuje za dobu zaměstnání podle polských právních předpisů a ukončení pracovního poměru učitele podle právních předpisů jiného členského státu se považuje za ukončení pracovního poměru podle polských právních předpisů."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

;

o) Příloha VII se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA VII

PŘÍPADY, KDY OSOBA SOUČASNĚ PODLÉHÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM DVOU ČLENSKÝCH STÁTŮ

(čl. 14c odst. 1 písm. b) nařízení)

1. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Belgii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

2. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v České republice a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

3. Pokud je osoba, která má bydliště v Dánsku, samostatně výdělečně činná v Dánsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

4. Pro systém úrazového pojištění pro zemědělce a pro systém starobního pojištění pro zemědělce: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství v Německu a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

5. Pokud je osoba, která má bydliště v Estonsku, samostatně výdělečně činná v Estonsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

6. Pro systém důchodového pojištění osob samostatně výdělečně činných: pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Řecku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

7. Pokud je osoba, která má bydliště ve Španělsku, samostatně výdělečně činná ve Španělsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

8. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná ve Francii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě kromě Lucemburska.

9. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v zemědělství ve Francii a vykonává závislou činnost v Lucembursku.

10. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Itálii a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

11. Pokud je osoba, která má bydliště na Kypru, samostatně výdělečně činná na Kypru a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

12. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Maltě a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

13. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná v Portugalsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

14. Pokud je osoba, která má bydliště ve Finsku, samostatně výdělečně činná ve Finsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

15. Pokud je osoba samostatně výdělečně činná na Slovensku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě.

16. Pokud je osoba, která má bydliště ve Švédsku, samostatně výdělečně činná ve Švédsku a vykonává závislou činnost ve kterémkoli jiném členském státě."

p) Příloha VIII "Systémy, podle kterých se sirotkům poskytují pouze rodinné přídavky nebo doplňkové nebo zvláštní přídavky (článek 78a nařízení)", se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žádné."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Žádné."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Žádné.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Žádné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Žádné."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

;

2. 31972 R 0574: Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství (Úř. věst. L 74, 27.3.1972, s. 1), pozměněné a aktualizované:

- 31997 R 0118: nařízením Rady (ES) č. 118/97 ze dne 2.12.1996 (Úř. věst. L 28, 30.1.1997, s. 1),

a následně ve znění:

- 31997 R 1290: nařízení Rady (ES) č. 1290/97 ze dne 27.6.1997 (Úř. věst. L 176, 4.7.1997, s. 1),

- 31998 R 1223: nařízení Rady (ES) č. 1223/98 ze dne 4.6.1998 (Úř. věst. L 168, 13.6.1998, s. 1),

- 31998 R 1606: nařízení Rady (ES) č. 1606/98 ze dne 29. 6. 998 (Úř. věst. L 209, 25.7.1998, s. 1),

- 31999 R 0307: nařízení Rady (ES) č. 307/1999 ze dne 8.2.1999 (Úř. věst. L 38, 12.2.1999, s. 1),

- 31999 R 1399: nařízení Rady (ES) č. 1399/1999 ze dne 29.4.1999 (Úř. věst. L 164, 30.6.1999, s. 1),

- 32001 R 0089: nařízení Komise (ES) č. 89/2001 ze dne 17.1.2001 (Úř. věst. L 14, 18.1.2001, s. 16),

- 32001 R 1386: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1386/2001 ze dne 5.6.2001 (Úř. věst. L 187, 10.7.2001, s. 1).

- 32002 R 0410: nařízení Komise (ES) č. 410/2002 ze dne 27.2.2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 17).

a) Příloha 1 "Příslušné úřady (čl. 1 odst. 1 nařízení a čl. 4 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

1. Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha.

2. Ministerstvo zdravotnictví, Praha.

3. Ministerstvo obrany, Praha.

4. Ministerstvo vnitra, Praha.

5. Ministerstvo spravedlnosti, Praha.

6. Ministerstvo financí, Praha."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Sotsiaalministeerium (Ministerstvo sociálních věcí), Tallinn."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

1. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ministr práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

2. Υπουργός Υγείας (ministr zdravotnictví), Λευκωσία.

L. LOTYŠSKO

Labklājības ministrija (Ministerstvo sociálních věcí), Rīga.

M. LITVA

1. Socialinės apsaugos ir darbo ministras (ministr sociálního zabezpečení a práce), Vilnius.

2. Sveikatos apsaugos ministras (ministr zdraví), Vilnius."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

1. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (Ministerstvo zdravotnictví a sociálních a rodinných věcí), Budapest.

2. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium (Ministerstvo zaměstnanosti a práce), Budapest.

3. Pénzügyminisztérium (Ministerstvo financí), Budapest.

P. MALTA

1. Ministru għall-Politika Soċjali (ministr sociální politiky), Valletta.

2. Ministru tas-Saħħa (ministr zdraví), Valletta."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

1. Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (ministr hospodářství, práce a sociální politiky), Warszawa.

2. Minister Zdrowia (ministr zdravotnictví), Warszawa."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

1. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana.

2. Ministrstvo za zdravje (Ministerstvo zdravotnictví), Ljubljana.

V. SLOVENSKO

1. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava.

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky), Bratislava."

.

b) Příloha 2 "Příslušné instituce (čl. 1 písm. o) nařízení a čl. 4 odst. 2 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

1. Nemoc a mateřství a) Věcné dávky : zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna;

i)

obecně: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;ii)

pro příslušníky ozbrojených sil:

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany;

příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra;

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti;

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí;

2. Invalidita, stáří a úmrtí (důchody) a) obecně : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany;

příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra;

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti;

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí;

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) věcné dávky : zdravotní pojišťovna, u které je dotyčná osoba pojištěna;

i)

obecně:

náhrada škody v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání:

zaměstnavatel nebo pojišťovna, která jedná jeho jménem;

Česká pojišťovna a.s.;

Kooperativa pojišťovna, a.s.;

důchody: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

krátkodobé dávky: Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;ii)

pro příslušníky ozbrojených sil:

vojáci z povolání: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva obrany, Praha;

příslušníci policie: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, Praha;

příslušníci vězeňské služby: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva spravedlnosti, Praha;

příslušníci celní správy: útvar sociálního zabezpečení Ministerstva financí, Praha.

4. Pohřebné Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.

5. Dávky v nezaměstnanosti Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby.

6. Rodinné dávky Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

1. Nemoc a mateřství : Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn.

2. Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody : Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) náhrada vyplácená podle občanského zákoníku : zaměstnavatelé;

b) důchody : Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

4. Pohřebné Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

5. Nezaměstnanost Tööturuamet (Rada pro trh práce), Tallinn.

6. Rodinné dávky Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

7. Záležitosti související s platbami příspěvků sociálního zabezpečení (sociální daň) Maksuamet (Rada pro daně), Tallinn."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

1. Věcné dávky : Υπουργείο Υγείας (Ministerstvo zdravotnictví), Λευκωσία.

2. Peněžité dávky : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

L. LOTYŠSKO

Příslušnost institucí se řídí ustanoveními lotyšských právních předpisů, pokud není dále stanoveno jinak.

1. Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

2. Věcné dávky zdravotní péče : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rīga.

M. LITVA

i)

věcné dávky: Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění);

i)

věcné dávky: Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

2. Invalidita Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

3. Stáří, úmrtí (důchody) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

4. Pracovní úrazy, nemoci z povolání a) věcné dávky : Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

b) peněžité dávky : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

5. Pohřebné Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).

6. Nezaměstnanost Respublikinė darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

7. Rodinné dávky Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci)."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

1. Nemoc a mateřství věcné dávky a peněžité dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

2. Invalidita a) věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

3. Stáří, úmrtí (důchody) a) starobní důchod - systém sociálního pojištění : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

b) starobní důchod - soukromý systém : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest;

c) pozůstalostní důchody : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

d) nepříspěvkové dávky ve stáří : Illetékes helyi önkormányzat (příslušný orgán místní správy).

4. Pracovní úrazy, nemoci z povolání a) věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) peněžité dávky - pracovní úrazy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

c) ostatní peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

5. Nezaměstnanost peněžité dávky Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest.

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena);

Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění).

P. MALTA

1. Peněžité dávky : Dipartiment tas-Sigurta' Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

2. Věcné dávky : Diviżjoni tas-Saħħa (Sekce zdravotnictví), Valletta."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

1. Nemoc a mateřství a) věcné dávky : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

i)

zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;ii)

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění;iii)

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce.

2. Invalidita, stáří a úmrtí (důchody) a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců : organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f) pro soudce a státní zástupce : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) věcné dávky : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

i)

pro případ nemoci:

zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle úředního sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné po dobu trvání pojištění a zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu pojištěnce po skončení pojištění;

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce;ii)

invalidita nebo smrt hlavního živitele:

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané absolventy škol účastnící se školení nebo stáže: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

4. Pohřebné a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané s nárokem na podporu v nezaměstnanosti : zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce;

c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f) pro soudce a státní zástupce : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999):

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci);

h) pro osoby pobírající předdůchodové dávky a příspěvky: : wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

5. Nezaměstnanost a) věcné dávky : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

b) peněžité dávky : wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

zaměstnavatelé odpovědní za výplatu dávek;

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce;

organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999;

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci);

d) pro nezaměstnané osoby : wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

ośrodki pomocy społecznej (střediska sociální pomoci) v obci bydliště;

powiatowe centra pomocy rodzinie (okresní střediska rodinné pomoci) místně příslušná podle místa bydliště;"

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

1. Peněžité dávky a) Nemocenská a pohřebné : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění);

b) Stáří, invalidita a úmrtí : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění);

c) Nezaměstnanost : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti);

d) Rodinné a mateřské dávky : Center za socialno delo - centralna enota Bežigrad (Středisko sociální práce - Ústřední jednotka Bežigrad).

2. Věcné dávky Nemoc a mateřství : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění).

V. SLOVENSKO

1. Nemoc a mateřství A. a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d) pro příslušníky Policejního sboru : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

e) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

f) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba),

g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

h) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

B. Věcné dávkyzdravotní pojišťovny.

2. Invalidita a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

3. Dávky ve stáří a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

4. Pozůstalostní dávky a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

5. Pracovní úrazy a nemoci z povolání A. Peněžité dávky

a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d) pro příslušníky Policejního sboru : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

e) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

f) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava.

B. Věcné dávkyzdravotní pojišťovny.

6. Pohřebné a) příspěvek na pohřeb obecně : okresní úřady;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky).

7. Nezaměstnanost Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava.

8. Rodinné dávky a) pro zaměstnance : zaměstnavatelé;

b) pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

c) pro ostatní osoby : okresní úřady."

c) Příloha 3 "Instituce místa bydliště nebo instituce místa pobytu (čl. 1 písm. p) nařízení a čl. 4 odst. 3 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

1. Věcné dávky : zdravotní pojišťovna (podle volby).

2. Peněžité dávky a) v nemoci a mateřství : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

b) v invaliditě, stáří a úmrtí (důchody) : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

c) při pracovních úrazech a nemocech z povolání : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, a její územní složky;

d) v nezaměstnanosti : Úřady práce podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby;

e) rodinné a ostatní dávky : Určené obecní úřady podle bydliště (pobytu) dotyčné osoby."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO"a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", " Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO"a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

1. Nemoc a mateřství : Eesti Haigekassa (Národní fond zdravotního pojištění);

2. Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, pohřebné a rodinné dávky : Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění);

3. Nezaměstnanost : místní úřad práce."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

1. Věcné dávky : Υπουργείο Υγείας, (Ministerstvo zdravotnictví), Λευκωσία;

2. Peněžité dávky : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

L. LOTYŠSKO

1. Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

2. Věcné dávky zdravotní péče : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rīga.

M. LITVA

i)

věcné dávky: Teritorinės ligonių kasos (Územní nemocenský fond);ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění);

i)

věcné dávky: Teritorinės ligonių kasos (Územní nemocenský fond);ii)

peněžité dávky: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

2. Invalidita Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

3. Stáří, úmrtí (důchody) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) věcné dávky : Teritorinės ligonių kasos (Územní nemocenský fond);

b) peněžité dávky : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

5. Pohřebné Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).

6. Nezaměstnanost Respublikinė darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

7. Rodinné dávky Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci)."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

I. INSTITUCE MÍSTA BYDLIŠTĚ

1. Nemoc a mateřství Věcné dávky a peněžité dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění).

2. Invalidita a) Věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění);

b) Peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění).

3. Stáří, úmrtí (důchody) a) starobní důchod - systém sociálního pojištění : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění);

b) starobní důchod - soukromý systém : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest;

c) pozůstalostní důchody : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění);

d) nepříspěvkové dávky ve stáří : Illetékes helyi önkormányzat (příslušný orgán místní správy).

4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) Věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění);

b) Peněžité dávky - pracovní úrazy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

c) Ostatní peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění).

5. Nezaměstnanost Peněžité dávky : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (župní pobočka Úřadu práce).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena);

Területi Államháztartás - i Hivatal (Oblastní úřad veřejných financí);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

II. INSTITUCE MÍSTA POBYTU

1. Nemoc a mateřství Věcné dávky a peněžité dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění).

2. Invalidita a) Věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění);

b) Peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění).

3. Stáří, úmrtí (důchody) a) starobní důchod - systém sociálního pojištění : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění);

b) starobní důchod - soukromý systém : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest;

c) pozůstalostní důchody : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění);

d) nepříspěvkové dávky ve stáří : Illetékes helyi önkormányzat (příslušný orgán místní správy).

4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) Věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár megyei pénztára (župní pobočka Národního fondu zdravotního pojištění);

b) Peněžité dávky - úrazová nemocenská : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

c) Ostatní peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění).

5. Nezaměstnanost Peněžité dávky : Foglalkoztatási Hivatal megyei munkaügyi központja (župní pobočka Úřadu práce).

Családi pótlék kifizetőhely, ha ilyen kifizetőhely létezik a munkáltatónál (kancelář pro rodinné přídavky, pokud je u zaměstnavatele zřízena);

Területi Államháztartási Hivatal (Oblastní úřad veřejných financí);

Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

P. MALTA

1. Peněžité dávky : Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

2. Věcné dávky : Diviżjoni tas-Saħħa (Sekce zdravotnictví), Valletta."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

1. Nemoc a mateřství a) věcné dávky : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo registrovaná;

i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

2. Invalidita, stáří a úmrtí (důchody) a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců : organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f) pro soudce a státní zástupce : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) věcné dávky : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo registrovaná;

i)

pro případ nemoci:

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;ii)

invalidita nebo smrt hlavního živitele:

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané absolventy škol účastnící se školení nebo stáže: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva národní obrany;

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

4. Pohřebné a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné (s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců) a pro nezaměstnané osoby s nárokem na podporu v nezaměstnanosti : zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělců;

c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f) pro soudce a státní zástupce : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary v rámci Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci);

h) pro osoby pobírající předdůchodové dávky a příspěvky : wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

5. Nezaměstnanost a) věcné dávky : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná nebo registrovaná;

b) peněžité dávky : wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

6. Rodinné dávky a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců : zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

specializované útvary Ministerstva národní obrany (bývalí vojáci z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy (bývalí příslušníci policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, Úřadu na ochranu státu, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary Ministerstva spravedlnosti (bývalí příslušníci vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999);

specializované útvary v rámci Ministerstva spravedlnosti (bývalí soudci a státní zástupci);

d) pro nezaměstnané osoby : wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu;

ośrodki pomocy społecznej (střediska sociální pomoci) v obci bydliště;

powiatowe centra pomocy rodzinie (okresní střediska rodinné pomoci) místně příslušná podle místa bydliště;"

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

1. Peněžité dávky a) Nemocenská a pohřebné : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (oblastní pobočka Slovinského ústavu zdravotního pojištění);

b) Stáří, invalidita a úmrtí : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana;

c) Nezaměstnanost : Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (oblastní pobočka Slovinského úřadu zaměstnanosti);

d) Rodinné dávky : Center za socialno delo - centralna enota Bežigrad (Středisko sociální práce - Ustřední jednotka Bežigrad).

2. Věcné dávky Nemoc a mateřství : Območna enota Zavoda za zdravsteno zavarovanje Slovenije (oblastní pobočka Slovinského ústavu zdravotního pojištění).

V. SLOVENSKO

1. Nemoc a mateřství A. Peněžité dávky a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d) pro příslušníky Policejního sboru : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

e) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

f) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

h) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

B. Věcné dávky zdravotní pojišťovny.

2. Invalidita a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

3. Dávky ve stáří a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministerstvo vnitra Slovenské republiky), Bratislava;

d) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

4. Pozůstalostní dávky a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

e) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

f) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

g) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

5. Pracovní úrazy a nemoci z povolání A. Peněžité dávky a) obecně : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové organizácie vojsk ministerstva vnútra v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové organizace Vojsk ministerstva vnitra v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

d) pro příslušníky Policejního sboru : Rozpočtové a príspevkové organizácie Policajného zboru v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace Policejního sboru v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky);

e) pro příslušníky Železniční policie : Generálne riaditeľstvo Železničnej polície (Generální ředitelství Železniční policie), Bratislava;

f) pro příslušníky Slovenské informační služby : Slovenská informačná služba (Slovenská informační služba), Bratislava;

g) pro příslušníky Sboru vězeňské a justiční stráže : Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (Generální ředitelství Sboru vězeňské a justiční stráže), Bratislava;

h) pro celníky : Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Celní ředitelství Slovenské republiky), Bratislava.

6. Pohřebné a) příspěvek na pohřeb obecně : okresní úřady;

b) pro vojáky z povolání Armády Slovenské republiky a Železničního vojska : Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (Vojenský úřad sociálního zabezpečení), Bratislava;

c) pro příslušníky Policejního sboru a pro vojáky z povolání Vojsk ministerstva vnitra Slovenské republiky : Rozpočtové a príspevkové organizácie v rámci Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Rozpočtové a příspěvkové organizace v rámci Ministerstva vnitra Slovenské republiky).

7. Nezaměstnanost Národný úrad práce - okresné úrady práce (Národní úřad práce - okresní úřady práce).

8. Rodinné dávky a) pro zaměstnance : zaměstnavatelé;

b) pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

c) pro ostatní osoby : okresní úřady."

d) Příloha 4 "Styčná místa (čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 4 a článek 122 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

1. Věcné dávky : Centrum mezistátních úhrad, Praha.

2. Peněžité dávky a) v nemoci a mateřství : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

b) v invaliditě, stáří, při úmrtí (důchody) : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

c) při pracovních úrazech a nemocech z povolání hrazených zaměstnavatelem : Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha;

d) v nezaměstnanosti : Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti, Praha;

e) rodinné a ostatní dávky : Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

1. Nemoc a mateřství : Eesti Haigekassa (Národní fond zdravotního pojištění).

2. Invalidní, starobní a pozůstalostní důchody, pohřebné a rodinné dávky : Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění).

3. Nezaměstnanost : Tööturuamet (Rada pro trh práce)."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

1. Věcné dávky : Υπουργείο Υγείας, Ιατρικές Υπηρεσίες (Ministerstvo zdravotnictví, Zdravotnické služby), Λευκωσία.

2. Peněžité dávky : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

L. LOTYŠSKO

1. Ve všech případech s výjimkou věcných dávek zdravotní péče : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

2. Věcné dávky zdravotní péče : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rīga.

M. LITVA

1. Nemoc a mateřství a) věcné dávky : Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

b) peněžité dávky : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

2. Invalidita, stáří, úmrtí (důchody) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

3. Pracovní úrazy a nemoci z povolání Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

4. Pohřebné Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce), Vilnius.

5. Nezaměstnanost Respublikinė darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

6. Rodinné dávky Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministerstvo sociálního zabezpečení a práce), Vilnius."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

1. Nemoc a mateřství Věcné dávky a peněžité dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

2. Invalidita a) Věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) Peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

3. Stáří, úmrtí (důchody) a) starobní důchod - systém sociálního pojištění : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

b) starobní důchod - soukromý systém : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Úřad státního finančního dohledu), Budapest;

c) pozůstalostní důchody : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

4. Pracovní úrazy a nemoci z povolání a) věcné dávky : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) peněžité dávky - úrazová nemocenská : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

c) ostatní peněžité dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

5. Nezaměstnanost peněžité dávky : Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest.

6. Rodinné dávky peněžité dávky : Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest;

— příspěvek při narození dítěte a podpora v mateřství : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Ministerstwo Zdrowia, Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Ministerstvo zdravotnictví - Úřad pro mezinárodní úhrady), Warszawa.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS - ústředí), Warszawa;

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS - ústředí), Warszawa;

b) v nezaměstnanosti : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky - MGPiPS), Warszawa;

c) rodinné dávky a ostatní nepříspěvkové dávky : Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky - MGPiPS), Warszawa."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

1. Nemoc a mateřství : Zavod za zdravsteno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění), Ljubljana.

2. Stáří, invalidita a úmrtí : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana.

3. Nezaměstnanost : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti), Ljubljana.

4. Rodinné a mateřské dávky : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana.

5. Pohřebné : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění), Ljubljana.

V. SLOVENSKO

1. Peněžité dávky a) Nemoc a mateřství : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) Invalidní dávky : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

c) Dávky ve stáří : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

d) Pozůstalostní dávky : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

e) Pracovní úrazy a nemoci z povolání : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

f) Pohřebné : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava;

g) Nezaměstnanost : Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava;

h) Rodinné dávky : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava.

2. Věcné dávky Všeobecná zdravotná poisťovňa (Všeobecná zdravotní pojišťovna), Bratislava."

e) Příloha 5 "Prováděcí ustanovení dvoustranných úmluv, která zůstávají použitelná (čl. 4 odst. 5, článek 5, čl. 53 odst. 3, článek 104, čl. 105 odst. 2 a články 116, 121 a 122 prováděcího nařízení)", se mění takto:

i) před oddíl "1. BELGIE - DÁNSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"1. BELGIE - ČESKÁ REPUBLIKA

Žádná úmluva."

;

ii) dosavadní oddíl "1. BELGIE - DÁNSKO" se označuje jako "2. BELGIE - DÁNSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"3. BELGIE - NĚMECKO"

.

iii) za oddíl "3. BELGIE - NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"4. BELGIE - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

iv) pořadí dosavadních oddílů 3 až 7 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"5. BELGIE - ŘECKO"

"6. BELGIE - ŠPANĚLSKO"

"7. BELGIE - FRANCIE"

"8. BELGIE - IRSKO"

"9. BELGIE - ITÁLIE"

.

v) za oddíl "9. BELGIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"10. BELGIE - KYPR

Žádná úmluva.

11. BELGIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

12. BELGIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

vi) dosavadní oddíl "8. BELGIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "13. BELGIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"14. BELGIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

15. BELGIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

vii) dosavadní oddíl "9. BELGIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "16. BELGIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"17. BELGIE - RAKOUSKO"

;

viii) za oddíl "17. BELGIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"18. BELGIE - POLSKO

Žádné."

;

ix) dosavadní oddíl "11. BELGIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "19. BELGIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"20. BELGIE - SLOVINSKO

Žádné.

21. BELGIE - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

x) dosavadní oddíl "12. BELGIE - FINSKO" se označuje jako "22. BELGIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"23. BELGIE - ŠVÉDSKO"

"24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xi) za oddíl "24. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"25. ČESKÁ REPUBLIKA - DÁNSKO

Žádná úmluva.

26. ČESKÁ REPUBLIKA - NĚMECKO

Žádná úmluva.

27. ČESKÁ REPUBLIKA - ESTONSKO

Žádná úmluva.

28. ČESKÁ REPUBLIKA - ŘECKO

Žádné.

29. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠPANĚLSKO

Žádné.

30. ČESKÁ REPUBLIKA - FRANCIE

Žádné.

31. ČESKÁ REPUBLIKA - IRSKO

Žádná úmluva.

32. ČESKÁ REPUBLIKA - ITÁLIE

Žádná úmluva.

33. ČESKÁ REPUBLIKA - KYPR

Žádné.

34. ČESKÁ REPUBLIKA - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

35. ČESKÁ REPUBLIKA - LITVA

Žádné.

36. ČESKÁ REPUBLIKA - LUCEMBURSKO

Žádné.

37. ČESKÁ REPUBLIKA - MAĎARSKO

Žádné.

38. ČESKÁ REPUBLIKA - MALTA

Žádná úmluva.

39. ČESKÁ REPUBLIKA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

40. ČESKÁ REPUBLIKA - RAKOUSKO

Žádné.

41. ČESKÁ REPUBLIKA - POLSKO

Žádné.

42. ČESKÁ REPUBLIKA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

43. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVINSKO

Žádné.

44. ČESKÁ REPUBLIKA - SLOVENSKO

Žádné.

45. ČESKÁ REPUBLIKA - FINSKO

Žádná úmluva.

46. ČESKÁ REPUBLIKA - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

47. ČESKÁ REPUBLIKA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

xii) dosavadní oddíl "15. DÁNSKO - NĚMECKO" se označuje jako "48. DÁNSKO - NĚMECKO" a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

"49. DÁNSKO - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

xiii) pořadí dosavadních oddílů 16 až 20 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"50. DÁNSKO - ŘECKO"

"51. DÁNSKO - ŠPANĚLSKO"

"52. DÁNSKO - FRANCIE"

"53. DÁNSKO - IRSKO"

"54. DÁNSKO - ITÁLIE"

.

xiv) za oddíl "54. DÁNSKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"55. DÁNSKO - KYPR

Žádná úmluva.

56. DÁNSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

57. DÁNSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xv) dosavadní oddíl "21. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "58. DÁNSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"59. DÁNSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

60. DÁNSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xvi) dosavadní oddíl "22. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "61. DÁNSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"62. DÁNSKO - RAKOUSKO"

;

xvii) za oddíl "62. DÁNSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"63. DÁNSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

xviii) dosavadní oddíl "24. DÁNSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "64. DÁNSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"65. DÁNSKO - SLOVINSKO

Žádné.

66. DÁNSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xix) dosavadní oddíl "25. DÁNSKO - FINSKO" se označuje jako "67. DÁNSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"68. DÁNSKO - ŠVÉDSKO"

"69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xx) za oddíl "69. DÁNSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládá nový oddíl, který zní:

"70. NĚMECKO - ESTONSKO

Žádná úmluva."

;

xxi) pořadí dosavadních oddílů 28 až 32 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"71. NĚMECKO - ŘECKO"

"72. NĚMECKO - ŠPANĚLSKO"

"73. NĚMECKO - FRANCIE"

"74. NĚMECKO - IRSKO"

"75. NĚMECKO - ITÁLIE"

;

xxii) za oddíl "75. NĚMECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"76. NĚMECKO - KYPR

Žádná úmluva.

77. NĚMECKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

78. NĚMECKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxiii) dosavadní oddíl "33. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "79. NĚMECKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"80. NĚMECKO - MAĎARSKO

Žádné.

81. NĚMECKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxiv) dosavadní oddíl "34. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "82. NĚMECKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"83. NĚMECKO - RAKOUSKO"

;

xxv) za oddíl "83. NĚMECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"84. NĚMECKO - POLSKO

a) Dohoda ze dne 11. ledna 1977 o provádění úmluvy ze dne 9. října 1975 o starobních důchodech a dávkách při pracovních úrazech.

b) Článek 5 dohody ze dne 19. prosince 1995 o provádění úmluvy o sociálním zabezpečení ze dne 8. prosince 1990 týkající se vyplácení důchodů styčnými místy.

c) Článek 26 dohody ze dne 24. října 1996 o upuštění od úhrad lékařských prohlídek, pozorování a cestovních nákladů lékařů a pojištěnců nezbytných pro přiznání peněžitých dávek v případě nemoci a mateřství."

;

xxvi) dosavadní oddíl "36. NĚMECKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "85. NĚMECKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"86. NĚMECKO - SLOVINSKO

Žádné.

87. NĚMECKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xxvii) dosavadní oddíl "37. NĚMECKO - FINSKO" se označuje jako "88. NĚMECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"89. NĚMECKO - ŠVÉDSKO"

"90. NĚMECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xxviii) za oddíl "90. BELGIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"91. ESTONSKO - ŘECKO

Žádná úmluva.

92. ESTONSKO - ŠPANĚLSKO

Žádná úmluva.

93. ESTONSKO - FRANCIE

Žádná úmluva.

94. ESTONSKO - IRSKO

Žádná úmluva.

95. ESTONSKO - ITÁLIE

Žádná úmluva.

96. ESTONSKO - KYPR

Žádná úmluva.

97. ESTONSKO - LOTYŠSKO

Žádné.

98. ESTONSKO - LITVA

Žádné.

99. ESTONSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

100. ESTONSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

101. ESTONSKO - MALTA

Žádná úmluva.

102. ESTONSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

103. ESTONSKO - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

104. ESTONSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

105. ESTONSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

106. ESTONSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

107. ESTONSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

108. ESTONSKO - FINSKO

Žádné.

109. ESTONSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

110. ESTONSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

xxix) pořadí dosavadních oddílů 41, 51, 59 a 60 se mění a tyto oddíly se označují takto:

"111. ŘECKO - ŠPANĚLSKO"

"112. ŘECKO - FRANCIE"

"113. ŘECKO - IRSKO"

"114. ŘECKO - ITÁLIE"

,

xxx) za oddíl "114. ŘECKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"115. ŘECKO - KYPR

Žádné.

116. ŘECKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

117. ŘECKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxxi) dosavadní oddíl "61. ŘECKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "118. ŘECKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"119. ŘECKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

120. ŘECKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxxii) dosavadní oddíl "62. ŘECKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "121. ŘECKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"122. ŘECKO - RAKOUSKO"

;

xxxiii) za oddíl "122. ŘECKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"123. ŘECKO - POLSKO

Žádné."

;

xxxiv) dosavadní oddíl "64. ŘECKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "124. ŘECKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"125. ŘECKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

126. ŘECKO - SLOVENSKO

Žádné."

;

xxxv) dosavadní oddíl "65. ŘECKO - FINSKO" se označuje jako "127. ŘECKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"128. ŘECKO - ŠVÉDSKO"

"129. ŘECKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

xxxvi) dosavadní oddíl "40. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" se označuje jako "130. ŠPANĚLSKO - FRANCIE" a následující oddíly se označují takto:

"131. ŠPANĚLSKO - IRSKO"

"132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE"

;

xxxvii) za oddíl "132. ŠPANĚLSKO - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"133. ŠPANĚLSKO - KYPR

Žádná úmluva.

134. ŠPANĚLSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

135. ŠPANĚLSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

xxxviii) dosavadní oddíl "44. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "136. ŠPANĚLSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"137. ŠPANĚLSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

138. ŠPANĚLSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

xxxix) dosavadní oddíl "45. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "139. ŠPANĚLSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO"

;

xl) za oddíl "140. ŠPANĚLSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"141. ŠPANĚLSKO - POLSKO

Žádné."

;

xli) dosavadní oddíl "47. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "142. ŠPANĚLSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"143. ŠPANĚLSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

144. ŠPANĚLSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

xlii) dosavadní oddíl "48. ŠPANĚLSKO - FINSKO" se označuje jako "145. ŠPANĚLSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"146. ŠPANĚLSKO - ŠVÉDSKO"

"147. ŠPANĚLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

.

xliii) dosavadní oddíl "52. FRANCIE - IRSKO" se označuje jako "148. FRANCIE - IRSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"149. FRANCIE - ITÁLIE"

;

xliv) za oddíl "149. FRANCIE - ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"150. FRANCIE - KYPR

Žádná úmluva.

151. FRANCIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

152. FRANCIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

xlv) dosavadní oddíl "54. FRANCIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "153. FRANCIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"154. FRANCIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

155. FRANCIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

xlvi) dosavadní oddíl "55. FRANCIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "156. FRANCIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"157. FRANCIE - RAKOUSKO"

;

xlvii) za oddíl "157. FRANCIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"158. FRANCIE - POLSKO

Žádné."

;

xlviii) dosavadní oddíl "57. FRANCIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "159. FRANCIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"160. FRANCIE - SLOVINSKO

Žádné.

161. FRANCIE - SLOVENSKO

Žádné."

;

xlix) dosavadní oddíl "58a. FRANCIE - FINSKO" se označuje jako "162. FRANCIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"163. FRANCIE - ŠVÉDSKO

Žádné.

164. FRANCIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

l) dosavadní oddíl "68. IRSKO - ITÁLIE" se označuje jako "165. IRSKO - ITÁLIE" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"166. IRSKO - KYPR

Žádná úmluva.

167. IRSKO - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

168. IRSKO - LITVA

Žádná úmluva."

;

li) dosavadní oddíl "69. IRSKO - LUCEMBURSKO" se označuje jako "169. IRSKO - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"170. IRSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

171. IRSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

lii) dosavadní oddíl "70. IRSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "172. IRSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"173. IRSKO - RAKOUSKO"

;

liii) za oddíl "173. IRSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"174. IRSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

liv) dosavadní oddíl "72. IRSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "175. IRSKO -PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"176. IRSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

177. IRSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lv) dosavadní oddíl "73. IRSKO - FINSKO" se označuje jako "178. IRSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"179. IRSKO - ŠVÉDSKO"

"180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lvi) za oddíl "180. IRSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"181. ITÁLIE - KYPR

Žádná úmluva.

182. ITÁLIE - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

183. ITÁLIE - LITVA

Žádná úmluva."

;

lvii) dosavadní oddíl "76. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" se označuje jako "184. ITÁLIE - LUCEMBURSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"185. ITÁLIE - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

186. ITÁLIE - MALTA

Žádná úmluva."

;

lviii) dosavadní oddíl "77. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" se označuje jako "187. ITÁLIE - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"188. ITÁLIE - RAKOUSKO"

;

lix) za oddíl "188. ITÁLIE - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"189. ITÁLIE - POLSKO

Žádná úmluva."

;

lx) dosavadní oddíl "79. ITÁLIE - PORTUGALSKO" se označuje jako "190. ITÁLIE - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"191. ITÁLIE - SLOVINSKO

Žádné.

192. ITÁLIE - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxi) dosavadní oddíl "80. ITÁLIE - FINSKO" se označuje jako "193. ITÁLIE - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"194. ITÁLIE - ŠVÉDSKO"

"195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxii) za oddíl "195. ITÁLIE - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"196. KYPR - LOTYŠSKO

Žádná úmluva.

197. KYPR - LITVA

Žádná úmluva.

198. KYPR - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

199. KYPR - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

200. KYPR - MALTA

Žádná úmluva.

201. KYPR - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

202. KYPR - RAKOUSKO

Žádné.

203. KYPR - POLSKO

Žádná úmluva.

204. KYPR - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

205. KYPR - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

206. KYPR - SLOVENSKO

Žádné.

207. KYPR - FINSKO

Žádná úmluva.

208. KYPR - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxiii) za oddíl "209. KYPR - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"210. LOTYŠSKO - LITVA

Žádné.

211. LOTYŠSKO - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

212. LOTYŠSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

213. LOTYŠSKO - MALTA

Žádná úmluva.

214. LOTYŠSKO - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

215. LOTYŠSKO - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

216. LOTYŠSKO - POLSKO

Žádná úmluva.

217. LOTYŠSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

218. LOTYŠSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

219. LOTYŠSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

220. LOTYŠSKO - FINSKO

Žádné.

221. LOTYŠSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

lxiv) za oddíl "222. LOTYŠSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"223. LITVA - LUCEMBURSKO

Žádná úmluva.

224. LITVA - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

225. LITVA - MALTA

Žádná úmluva.

226. LITVA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

227. LITVA - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

228. LITVA - POLSKO

Žádná úmluva.

229. LITVA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

230. LITVA - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

231. LITVA - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

232. LITVA - FINSKO

Žádné.

233. LITVA - ŠVÉDSKO

Žádné.

234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádná úmluva."

;

lxv) za oddíl "234. LITVA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"235. LUCEMBURSKO - MAĎARSKO

Žádná úmluva.

236. LUCEMBURSKO - MALTA

Žádná úmluva."

;

lxvi) dosavadní oddíl "83. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" se označuje jako "237. LUCEMBURSKO - NIZOZEMSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO"

;

lxvii) za oddíl "238. LUCEMBURSKO - RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"239. LUCEMBURSKO - POLSKO

Žádné."

;

lxviii) dosavadní oddíl "85. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "240. LUCEMBURSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"241. LUCEMBURSKO - SLOVINSKO

Žádné.

242. LUCEMBURSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxix) dosavadní oddíl "86. LUCEMBURSKO - FINSKO" se označuje jako "243. LUCEMBURSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"244. LUCEMBURSKO - ŠVÉDSKO"

"245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxx) za oddíl "245. LUCEMBURSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"246. MAĎARSKO - MALTA

Žádná úmluva.

247. MAĎARSKO - NIZOZEMSKO

Žádné.

248. MAĎARSKO - RAKOUSKO

Žádné.

249. MAĎARSKO - POLSKO

Žádné.

250. MAĎARSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

251. MAĎARSKO - SLOVINSKO

Žádné.

252. MAĎARSKO - SLOVENSKO

Žádné.

253. MAĎARSKO - FINSKO

Žádné.

254. MAĎARSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxi) za oddíl "255. MAĎARSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"256. MALTA - NIZOZEMSKO

Žádná úmluva.

257. MALTA - RAKOUSKO

Žádná úmluva.

258. MALTA - POLSKO

Žádná úmluva.

259. MALTA - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

260. MALTA - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

261. MALTA - SLOVENSKO

Žádná úmluva.

262. MALTA - FINSKO

Žádná úmluva.

263. MALTA - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

264. MALTA - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxii) dosavadní oddíl "89. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" se označuje jako "265. NIZOZEMSKO - RAKOUSKO" a za tento oddíl se vkládá nový oddíl, který zní:

"266. NIZOZEMSKO - POLSKO

Žádná úmluva."

;

lxxiii) dosavadní oddíl "90. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "267. NIZOZEMSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"268. NIZOZEMSKO - SLOVINSKO

Žádné.

269. NIZOZEMSKO - SLOVENSKO

Žádné."

;

lxxiv) dosavadní oddíl "91. NIZOZEMSKO - FINSKO" se označuje jako "270. NIZOZEMSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"271. NIZOZEMSKO - ŠVÉDSKO"

"272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxv) za oddíl "272. NIZOZEMSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládá nový oddíl, který zní:

"273. RAKOUSKO - POLSKO

Žádné."

;

lxxvi) dosavadní oddíl "94. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" se označuje jako "274. RAKOUSKO - PORTUGALSKO" a za tento oddíl se vkládají nové oddíly, které znějí:

"275. RAKOUSKO - SLOVINSKO

Žádné.

276. RAKOUSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxxvii) dosavadní oddíl "95. RAKOUSKO - FINSKO" se označuje jako "277. RAKOUSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"278. RAKOUSKO - ŠVÉDSKO"

"279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxviii) za oddíl "279. RAKOUSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"280. POLSKO - PORTUGALSKO

Žádná úmluva.

281. POLSKO - SLOVINSKO

Žádné.

282. POLSKO - SLOVENSKO

Žádné.

283. POLSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

284. POLSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxix) za oddíl "285. POLSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"286. PORTUGALSKO - SLOVINSKO

Žádná úmluva.

287. PORTUGALSKO - SLOVENSKO

Žádná úmluva."

;

lxxx) dosavadní oddíl "98. PORTUGALSKO - FINSKO" se označuje jako "288. PORTUGALSKO - FINSKO" a následující oddíly se označují takto:

"289. PORTUGALSKO - ŠVÉDSKO"

"290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxxi) za oddíl "290. PORTUGALSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"291. SLOVINSKO - SLOVENSKO

Žádné.

292. SLOVINSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

293. SLOVINSKO - ŠVÉDSKO

Žádné.

294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxxii) za oddíl "294. SLOVINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"295. SLOVENSKO - FINSKO

Žádná úmluva.

296. SLOVENSKO - ŠVÉDSKO

Žádná úmluva.

297. SLOVENSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

Žádné."

;

lxxxiii) dosavadní oddíl "101. FINSKO - ŠVÉDSKO" se označuje jako "298. FINSKO - ŠVÉDSKO" a následující oddíl se označuje takto:

"299. FINSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ"

;

lxxxiv) dosavadní oddíl "103. ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se označuje jako "300. ŠVÉDSKO - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ".

f) Příloha 6 "Postup pro výplatu dávek (čl. 4 odst. 6, čl. 53 odst. 1 a článek 122 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE"se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Přímá platba."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO"a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO"se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

1. Obecně: přímá platba.

2. Ve vztazích s Lotyšskem a Litvou: platby prostřednictvím styčných míst."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Přímá platba.

L. LOTYŠSKO

1. Přímá platba.

2. Ve vztazích s Estonskou republikou a Litevskou republikou: platby prostřednictvím styčných míst.

M. LITVA

1. Ve vztazích s Belgií, Českou republikou, Dánskem, Německem, Řeckem, Španělskem, Francií, Irskem, Itálií, Kyprem, Lucemburskem, Maďarskem, Maltou, Nizozemskem, Rakouskem, Polskem, Portugalskem, Slovinskem, Slovenskem, Finskem, Švédskem a Spojeným královstvím: přímá platba;

2. Ve vztazích s Estonskem a Litvou: platby prostřednictvím styčných míst (společné provádění článků 53 až 58 prováděcího nařízení)."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Přímá platba.

P. MALTA

Přímá platba."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

1. Obecné pravidlo: přímé platby dávek;

2. Ve vztazích s Německem na základě uzavřených dohod: platby prostřednictvím institucí místa bydliště příjemce (současné uplatňování článků 53 až 58 a článku 77 prováděcího nařízení a ustanovení uvedených v příloze 5)."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Přímá platba.

V. SLOVENSKO

Přímá platba."

g) Příloha 7 "Banky (čl. 4 odst. 7, čl. 55 odst. 3 a článek 122 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Česká národní banka, Praha."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO"a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO"se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Hansapank (Hansabanka), Tallinn."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (Kyperská centrální banka), Λευκωσία.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Hansa - LTB (Hansa - LTB), Vilnius."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Bank Ċentrali ta' Malta (Maltská centrální banka), Valletta."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Narodowy Bank Polski (Polská národní banka), Warszawa."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Banka Slovenije (Banka Slovinska), Ljubljana.

V. SLOVENSKO

Národná banka Slovenska (Národní banka Slovenska), Bratislava."

h) Příloha 8 se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA 8

POSKYTOVÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK

(čl. 4 odst. 8, čl. 10a písm. d) a článek 122 prováděcího nařízení)

Ustanovení čl. 10a písm. d) prováděcího nařízení se vztahuje na:

A. Zaměstnané osoby a osoby samostatně výdělečně činné

a) s referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi:

- Belgií a Českou republikou,

- Belgií a Německem,

- Belgií a Řeckem,

- Belgií a Španělskem,

- Belgií a Francií,

- Belgií a Irskem,

- Belgií a Litvou,

- Belgií a Lucemburskem,

- Belgií a Rakouskem,

- Belgií a Polskem,

- Belgií a Portugalskem,

- Belgií a Slovenskem,

- Belgií a Finskem,

- Belgií a Švédskem,

- Belgií a Spojeným královstvím,

- Českou republikou a Dánskem,

- Českou republikou a Německem,

- Českou republikou a Řeckem,

- Českou republikou a Španělskem,

- Českou republikou a Francií,

- Českou republikou a Irskem,

- Českou republikou a Lotyšskem,

- Českou republikou a Litvou,

- Českou republikou a Lucemburskem,

- Českou republikou a Maďarskem,

- Českou republikou a Maltou,

- Českou republikou a Nizozemskem,

- Českou republikou a Rakouskem,

- Českou republikou a Polskem,

- Českou republikou a Portugalskem,

- Českou republikou a Slovinskem,

- Českou republikou a Slovenskem,

- Českou republikou a Finskem,

- Českou republikou a Švédskem,

- Českou republikou a Spojeným královstvím,

- Dánskem a Litvou,

- Dánskem a Polskem,

- Dánskem a Slovenskem,

- Německem a Řeckem,

- Německem a Španělskem,

- Německem a Francií,

- Německem a Irskem,

- Německem a Litvou,

- Německem a Lucemburskem,

- Německem a Rakouskem,

- Německem a Polskem,

- Německem a Portugalskem,

- Německem a Slovenskem,

- Německem a Finskem,

- Německem a Švédskem,

- Německem a Spojeným královstvím,

- Řeckem a Litvou,

- Řeckem a Polskem,

- Řeckem a Slovenskem,

- Španělskem a Litvou,

- Španělskem a Rakouskem,

- Španělskem a Polskem,

- Španělskem a Slovinskem,

- Španělskem a Slovenskem,

- Španělskem a Finskem,

- Španělskem a Švédskem,

- Francií a Litvou,

- Francií a Lucemburskem,

- Francií a Rakouskem,

- Francií a Polskem,

- Francií a Portugalskem,

- Francií a Slovinskem,

- Francií a Slovenskem,

- Francií a Finskem,

- Francií a Švédskem,

- Irskem a Litvou,

- Irskem a Rakouskem,

- Irskem a Polskem,

- Irskem a Portugalskem,

- Irskem a Slovenskem,

- Irskem a Švédskem,

- Lotyšskem a Litvou,

- Lotyšskem a Lucemburskem,

- Lotyšskem a Maďarskem,

- Lotyšskem a Polskem,

- Lotyšskem a Slovinskem,

- Lotyšskem a Slovenskem,

- Lotyšskem a Finskem,

- Litvou a Lucemburskem,

- Litvou a Maďarskem,

- Litvou a Nizozemskem,

- Litvou a Rakouskem,

- Litvou a Portugalskem,

- Litvou a Slovinskem,

- Litvou a Slovenskem,

- Litvou a Finskem,

- Litvou a Švédskem,

- Litvou a Spojeným královstvím,

- Lucemburskem a Rakouskem,

- Lucemburskem a Polskem,

- Lucemburskem a Portugalskem,

- Lucemburskem a Slovinskem,

- Lucemburskem a Slovenskem,

- Lucemburskem a Finskem,

- Lucemburskem a Švédskem,

- Maďarskem a Polskem,

- Maďarskem a Slovinskem,

- Maďarskem a Slovenskem,

- Maltou a Slovenskem,

- Nizozemskem a Rakouskem,

- Nizozemskem a Polskem,

- Nizozemskem a Slovenskem,

- Nizozemskem a Finskem,

- Nizozemskem a Švédskem,

- Rakouskem a Polskem,

- Rakouskem a Portugalskem,

- Rakouskem a Slovinskem,

- Rakouskem a Slovenskem,

- Rakouskem a Finskem,

- Rakouskem a Švédskem,

- Rakouskem a Spojeným královstvím,

- Polskem a Portugalskem,

- Polskem a Slovinskem,

- Polskem a Slovenskem,

- Polskem a Finskem,

- Polskem a Švédskem,

- Polskem a Spojeným královstvím,

- Portugalskem a Slovinskem,

- Portugalskem a Slovenskem,

- Portugalskem a Finskem,

- Portugalskem a Švédskem,

- Portugalskem a Spojeným královstvím,

- Slovinskem a Slovenskem,

- Slovinskem a Finskem,

- Slovinskem a Spojeným královstvím,

- Slovenskem a Finskem,

- Slovenskem a Švédskem,

- Slovenskem a Spojeným královstvím,

- Finskem a Švédskem,

- Finskem a Spojeným královstvím,

- Švédskem a Spojeným královstvím,

b) s referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi:

- Dánskem a Německem,

- Nizozemskem a Dánskem, Německem, Francií, Lucemburskem, Portugalskem.

B. Osoby samostatně výdělečně činné

S referenční dobou jednoho čtvrtletí kalendářního roku ve vztazích mezi:

- Belgií a Nizozemskem.

C. Zaměstnané osoby

S referenční dobou jednoho kalendářního měsíce ve vztazích mezi:

- Belgií a Nizozemskem."

i) Příloha 9 "Výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky (čl. 4 odst. 9, čl. 94 odst. 3 písm. a) a čl. 95 odst. 3 písm. a) prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezme v úvahu soustava všeobecného zdravotního pojištění."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO"a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO"a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu zdravotnické služby hrazené Estonským fondem zdravotního pojištění."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované orgány státní zdravotní péče na Kypru.

L. LOTYŠSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na dávky se vezmou v úvahu věcné dávky (zdravotnické služby) spravované Státní agenturou povinného zdravotního pojištění.

M. LITVA

Průměrné roční náklady na věcné dávky se vypočtou podle zákona o zdravotním pojištění."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezme v úvahu všeobecný systém zdravotního pojištění a výdaje na zdravotní péči poskytované v souladu se zákonem o zdravotní péči.

P. MALTA

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci státního zdravotního systému."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu dávky poskytované v rámci systému všeobecného zdravotního pojištění."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezme v úvahu všeobecný program zdravotní péče.

V. SLOVENSKO

Pro výpočet průměrných ročních nákladů na věcné dávky se vezmou v úvahu výdaje poskytované na zdravotní péči v rámci systému zdravotního pojištění."

;

j) Příloha 10 "Instituce a subjekty určené příslušnými úřady (čl. 4 odst. 10 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení a čl. 10 písm. b), čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 12 písm. a), čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

2. Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení : obecní úřad (správní orgán) podle místa, kde rodinní příslušníci bydlí;

3. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (pokud jde o náhradu nákladů na věcné dávky podle článků 36 a 63 nařízení) : Centrum mezistátních úhrad, Praha;

4. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (pokud jde o náhradu dávek v nezaměstnanosti podle článku 70 nařízení) : Ministerstvo práce a sociálních věcí - Správa služeb zaměstnanosti, Praha."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO"a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

1. Pro účely článku 14c a čl. 14d odst. 3 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst.1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 82 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení : Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

2. Pro účely článku 17 nařízení a článku 8 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení : Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn.

3. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení a) Nemoc, mateřství, pracovní úrazy a nemoci z povolání : Eesti Haigekassa (Estonský fond zdravotního pojištění), Tallinn;

b) Nezaměstnanost : Eesti Töötukassa (Estonský fond pojištění v nezaměstnanosti), Tallinn.

4. Pro účely článku 109 prováděcího nařízení Maksuamet (Rada pro daně), Tallinn."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

1. Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst.1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 91 odst. 2 a článku 109 prováděcího nařízení : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

2. Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2 a článku 110 prováděcího nařízení (pro věcné dávky) : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

3. Pro účely článku 8, čl. 102 odst. 2, článku 110 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení (pro věcné dávky) a článků 36 a 63 nařízení : Υπουργείο Υγείας (Ministerstvo zdravotnictví), Λευκωσία.

L. LOTYŠSKO

Pro účely:

a) čl. 14 odst. 1, čl. 14a odst. 1 a 4, čl. 14b odst. 1, čl. 14d odst. 3 a článku 17 prováděcího nařízení : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

b) článku 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst. 1, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 82 odst. 2 a článku 109 prováděcího nařízení : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

c) čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení (v souvislosti se články 36 a 63 nařízení) : Valsts obligātās veselības apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního povinného sociálního pojištění), Rīga.

d) čl. 70 odst. 2 nařízení : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

M. LITVA

1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b), čl. 14b odst. 1 a 2, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 11 odst. 1, článku 11a, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1 a 2, čl. 85 odst. 2 a čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

2. Pro účely čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení : Seniūnijos pagal asmens gyvenamąją vietą (místní úřady podle místa bydliště dotyčné osoby).

3. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení : Respublikinė darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

4. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení a) náhrady nákladů podle článků 36 a 63 nařízení : Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

b) náhrady podle čl. 70 odst. 2 : Respublikinė darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius.

5. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení a) věcné dávky podle hlavy III kapitol 1 a 4 nařízení : Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius;

b) peněžité dávky podle hlavy III kapitol 1 až 4 a 8 nařízení : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius;

c) peněžité dávky podle hlavy III kapitoly 6 nařízení : Respublikinė darbo birža (Národní úřad pro trh práce), Vilnius;

d) peněžité dávky podle hlavy III kapitol 5 a 7 nařízení : Savivaldybių socialinės paramos skyriai (místní odbory sociální pomoci).

6. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení Valstybinė ligonių kasa (Státní nemocenský fond), Vilnius."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

1. Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

2. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení a) nemoc, mateřství, pracovní úrazy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) stáří, invalidita : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

c) nezaměstnanost : Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest;

d) fond soukromého důchodového pojištění, fond dobrovolného důchodového pojištění : Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Maďarský úřad finančního dohledu), Budapest.

3. Pro účely článků 8 a 10b, čl. 11 odst. 1, čl. 11a odst 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3 a 4 a čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

4. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

5. Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení a) úrazová nemocenská a důchod v případě úrazu : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) ostatní dávky : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

6. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest.

7. Pro účely čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení a) příspěvek při narození dítěte a podpora v mateřství : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) ostatní rodinné dávky : Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest.

8. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

9. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení a) nemoc, mateřství, pracovní úrazy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) nezaměstnanost : Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest.

10. Pro účely článku 109 prováděcího nařízení Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

11. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení a) nemoc, mateřství, pracovní úrazy : Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest;

b) stáří, invalidita : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest;

c) dávky v nezaměstnanosti : Foglalkoztatási Hivatal (Úřad práce), Budapest;

Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest;

v případě příspěvku při narození dítěte a podpory v mateřství: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

12. Pro účely čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení Országos Egészségbiztosítási Pénztár (Národní fond zdravotního pojištění), Budapest.

P. MALTA

Pro účely článku 14c, čl. 14d odst. 3 a článku 17 nařízení a čl. 6 odst. 1, čl. 8 odst. 1 a 2, článku 10b, čl. 11 odst.1, čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 2 a 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3, čl. 38 odst. 1, čl. 70 odst. 1, čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 85 odst. 2, čl. 86 odst. 2, čl. 89 odst. 1, čl. 91 odst. 2, čl. 102 odst. 2 a článků 109 a 110 prováděcího nařízení : Dipartiment tas-Sigurtá Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta;

Pro účely čl. 8 odst. 3 a čl. 113 odst. 2 prováděcího nařízení : Diviżjoni tas-Saħħa (Sekce zdravotnictví), Valletta."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. a) a článku 17 ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení, čl. 14 odst. 2 a 3 nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 1 písm. a) a článku 17 ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 2, 3 a 4 nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení, čl. 14b odst. 1 a 2 ve spojení s čl. 14 odst. 1 písm. a) nařízení, článku 14c nařízení ve spojení s článkem 12a prováděcího nařízení a čl. 14d odst. 3 nařízení : zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné.

2. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11 prováděcího nařízení, čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení ve spojení s článkem 11a prováděcího nařízení, čl. 14b odst. 1 a 2 ve spojení s článkem 14 odst. 1 písm. b) a článkem 17 nařízení : Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Centrala (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS - ústředí), Warszawa.

3. Pro účely čl. 6 odst. 1, článku 10b, čl. 13 odst. 2 a 3 a článků 14 a 109 prováděcího nařízení a) dávky zdravotní péče : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné;ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce.

4. Pro účely článku 8 prováděcího nařízení a) dávky zdravotní péče : kasa chorych (nemocenská pokladna), u které je dotyčná osoba pojištěná;

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce (nebo osoby samostatně výdělečně činné) během doby pojištění ve vztahu k zaměstnaným osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců;

zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu ve vztahu k zaměstnaným osobám nebo osobám samostatně výdělečně činným s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců, po uplynutí doby pojištění;

oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění samostatně hospodařícího zemědělce.

5. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců : organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

c) pro vojáky z povolání : specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády : specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e) pro příslušníky vězeňské služby : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f) pro soudce a státní zástupce : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;iii)

pro vojáky z povolání: specializované útvary Ministerstva národní obrany;iv)

pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády: specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;v)

pro příslušníky vězeňské služby: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;vi)

pro soudce a státní zástupce: specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

i)

pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců: zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků pojištěnce;ii)

pro samostatně hospodařící zemědělce: oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků zemědělce.

7. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81, čl. 82 odst. 2, čl. 83 odst. 1 a čl. 84 odst. 2 prováděcího nařízení Wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

8. Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců : zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle sídla zaměstnavatele pojištěnce nebo osoby samostatně výdělečně činné;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa pojištění zemědělce;

c) pro nezaměstnané osoby : wojewódzkie urzędy pracy (vojvodské úřady práce) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu.

9. Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců : zemské pobočky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků pojištěnce;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) místně příslušné podle místa bydliště nebo pobytu rodinných příslušníků zemědělce;

c) pro vojáky z povolání : specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády : specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e) pro příslušníky vězeňské služby : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f) pro soudce a státní zástupce : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

10. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení a) pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné s výjimkou samostatně hospodařících zemědělců : organizační složky Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení - ZUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

b) pro samostatně hospodařící zemědělce : oblastní pobočky Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Zemědělský fond sociálního zabezpečení - KRUS) určené pro spolupráci s příslušnými institucemi určitých členských států;

c) pro vojáky z povolání s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva národní obrany;

d) pro příslušníky policie, Národního hasičského sboru, pohraniční stráže, vnitřní a zahraniční rozvědky a Bezpečnostního úřadu vlády s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva vnitřních věcí a správy;

e) pro příslušníky vězeňské služby s výjimkou těch, kteří nastoupili do služebního poměru po 1. lednu 1999 : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti;

f) pro bývalé soudce a státní zástupce : specializované útvary Ministerstva spravedlnosti.

11. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s články 36 a 63 nařízení Ministerstwo Zdrowia - Biuro Rozliczeń Międzynarodowych (Ministerstvo zdravotnictví - Úřad pro mezinárodní úhrady), Warszawa.

12. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s článkem 70 nařízení Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky - MGPiPS), Warszawa"

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

1. Pro účely čl. 14 odst. 1 písm. b), čl. 14a odst. 1 písm. b) a článku 17 nařízení : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí).

2. Pro účely článku 10b prováděcího nařízení : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění).

3. Pro účely článků 11, 11a, 12a, 12b, 13 a 14 prováděcího nařízení : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění).

4. Pro účely čl. 38 odst. 1 prováděcího nařízení : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí).

5. Pro účely čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí).

6. Pro účely čl. 80 odst. 1, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti).

7. Pro účely čl. 85 odst. 2 a čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí).

8. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení : Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí).

9. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s články 36 a 63 nařízení : Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav zdravotního pojištění).

10. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení ve spojení s článkem 70 nařízení : Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Slovinský úřad zaměstnanosti).

11. Pro účely článku 110 prováděcího nařízení : příslušné instituce.

V. SLOVENSKO

1. Pro účely článku 17 nařízení : Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky), Bratislava.

2. Pro účely čl. 6 odst. 1 prováděcího nařízení : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

3. Pro účely článku 8 prováděcího nařízení a) Peněžité dávky : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) Věcné dávky : příslušná zdravotní pojišťovna.

4. Pro účely článku 10b prováděcího nařízení a) Dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, úmrtí, pracovních úrazů a nemocí z povolání : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) Rodinné dávky : příslušné instituce vyplácející rodinné dávky;

c) Dávky v nezaměstnanosti : Národný úrad práce - okresné úrady práce (Národní úřad práce - okresní úřady práce);

d) Věcné dávky : příslušná zdravotní pojišťovna.

5. Pro účely čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

6. Pro účely čl. 11a odst. 1, článku 12a, čl. 13 odst. 3, čl. 14 odst. 1, 2 a 3 prováděcího nařízení Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava; pro věcné dávky: příslušná zdravotní pojišťovna.

7. Pro účely čl. 38 odst. 1 a čl. 70 odst. 1 prováděcího nařízení Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

8. Pro účely čl. 80 odst. 2, článku 81 a čl. 82 odst. 2 prováděcího nařízení Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava.

9. Pro účely čl. 85 odst. 2 prováděcího nařízení Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

10. Pro účely čl. 86 odst. 2 prováděcího nařízení místní úřad podle místa bydliště rodinných příslušníků příslušný ve věcech osobního stavu.

11. Pro účely čl. 91 odst. 2 prováděcího nařízení (v souvislosti s vyplácením dávek podle článků 77 a 78 nařízení) a) pro zaměstnance : zaměstnavatelé;

b) pro osoby samostatně výdělečně činné a pro důchodce : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

c) pro ostatní osoby : okresní úřady.

12. Pro účely čl. 102 odst. 2 prováděcího nařízení a) v souvislosti s náhradami podle článků 36 a 63 nařízení : Všeobecná zdravotná poisťovňa (Všeobecná zdravotní pojišťovna), Bratislava;

b) v souvislosti s náhradami nákladů podle článku 70 nařízení : Národný úrad práce (Národní úřad práce), Bratislava.

13. Pro účely článků 109 a 110 prováděcího nařízení a) dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, pracovních úrazů a nemocí z povolání : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava;

b) věcné dávky : příslušná zdravotní pojišťovna;

c) dávky v nezaměstnanosti : Národný úrad práce - okresné úrady práce (Národní úřad práce - okresní úřady práce);

14. Pro účely článku 113 prováděcího nařízení příslušná zdravotní pojišťovna."

k) Příloha 11 "Systémy uvedené v čl. 35 odst. 2 nařízení (čl. 4 odst. 11 prováděcího nařízení)" se mění takto:

i) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žádné."

;

ii) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO"a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

iii) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Žádné."

;

iv) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Žádné.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Žádné."

;

v) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Žádné."

;

vi) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Žádné."

;

vii) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

3. 31983 Y 0117: Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 117 ze dne 7. července 1982 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Úř. věst. C 238, 7.9.1983, s. 3), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Bod 2.2 se nahrazuje tímto:

"Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem:

Belgie : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles/Brussel.

Česká republika : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha;

Dánsko : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Ředitelství pro sociální zabezpečení a péči), København.

Německo : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg.

Estonsko : Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

Řecko : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Ústav sociálního zabezpečení), Αθήνα.

Španělsko : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid.

Francie : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Národní fond starobního pojištění - Národní středisko zpracování dat migrujících pracovníků SCOM), Tours.

Irsko : Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálních věcí), Dublin.

Itálie : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Národní ústav sociální péče), Roma.

Kypr : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

Lotyšsko : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

Litva : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

Lucembursko : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Společné středisko zpracování dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků orgánů sociálního zabezpečení), Luxembourg.

Maďarsko : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurtá Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

Nizozemsko : Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam.

Rakousko : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien.

Polsko : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení), Warszawa.

Portugalsko : Centro Nacional de Pensőes (Národní důchodové středisko), Lisboa.

Slovinsko : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana.

Slovensko : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

Finsko : Eläketrvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústředna důchodového pojištění), Helsinki.

Švédsko : Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění), Stockholm.

Spojené království : Department of Social Security, Records Branch (Ministerstvo sociálního zabezpečení, oddělení evidence), Newcastle-upon-Tyne."

4. 31983 Y 0112(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 118 ze dne 20. dubna 1983 o podmínkách provádění čl. 50 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972 (Úř. věst. C 306, 12.11.1983, s. 2), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Bod 2.4 se nahrazuje tímto:

"Pro účely tohoto rozhodnutí je určeným orgánem:

Belgie : Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor pensioenen (RVP) (Státní penzijní úřad), Bruxelles/Brussel.

Česká republika : Česká správa sociálního zabezpečení, Praha.

Dánsko : Direktoratet for Social Sikring og Bistand (Ředitelství pro sociální zabezpečení a péči), København.

Německo : Verband Deutscher Rentenversicherungsträger - Datenstelle (Středisko pro zpracování dat Svazu německých důchodových pojišťoven), Würzburg.

Estonsko : Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn.

Řecko : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) (Ústav sociálního zabezpečení), Αθήνα.

Španělsko : Instituto Nacional de la Seguridad Social (Národní ústav sociálního zabezpečení), Madrid.

Francie : Caisse nationale d'assurance-vieillesse - Centre informatique national - travailleurs migrants SCOM (Národní fond starobního pojištění - Národní středisko zpracování dat migrujících pracovníků SCOM), Tours.

Irsko : Department of Social Welfare (Ministerstvo sociálních věcí), Dublin.

Itálie : Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) (Národní institut sociální péče), Roma.

Kypr : Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

Lotyšsko : Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

Litva : Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius.

Lucembursko : Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations, commun aux institutions de securité sociale (Společné středisko zpracování dat, evidence pojištění a inkasa příspěvků orgánů sociálního zabezpečení), Luxembourg.

Maďarsko : Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

Malta : Dipartiment tas-Sigurtá Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta.

Nizozemsko : Sociale Verzekeringsbank (Sociální pojišťovna), Amsterdam.

Rakousko : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Hlavní svaz rakouských sociálních pojišťoven), Wien.

Polsko : Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Instituce sociálního zabezpečení), Warszawa.

Portugalsko : Centro Nacional de Pensőes (Národní důchodové středisko), Lisboa.

Slovinsko : Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Slovinský ústav důchodového a invalidního pojištění), Ljubljana.

Slovensko : Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava.

Finsko : Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Ústředna důchodového pojištění), Helsinki.

Švédsko : Riksförsäkringsverket (Státní rada sociálního pojištění), Stockholm.

Spojené království : Department of Social Security, Records Branch (Ministerstvo sociálního zabezpečení, oddělení evidence), Newcastle-upon-Tyne."

.

5. 31988 Y 0309(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 136 ze dne 1. července 1987 o výkladu čl. 45 odst. 1 až 3 nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 týkajícího se započítávání dob pojištění podle právních předpisů členských států pro získání, zachování nebo opětné nabytí nároku na dávky (Úř. věst. C 64, 9.3.1988, s. 7), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Příloha se mění takto:

a) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

Žádné."

;

b) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŘECKO", "E. ŠPANĚLSKO", "F. FRANCIE", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO"a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

c) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Žádné."

;

d) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Žádné.

L. LOTYŠSKO

Žádné.

M. LITVA

Žádné."

;

e) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

Žádné.

P. MALTA

Žádné."

;

f) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Žádné."

;

g) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Žádné.

V. SLOVENSKO

Žádné."

;

6. 31993 Y 0825(02): Rozhodnutí Správní komise Evropských společenství pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků č. 150 ze dne 26. června 1992 o provádění článků 77 a 78 a čl. 79 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1408/71 a čl. 10 odst. 1 písm. b) bodu ii) nařízení (EHS) č. 574/72 (Úř. věst. C 229, 25.8.1993, s. 5), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Příloha se mění takto:

a) za oddíl "A. BELGIE" se vkládá nový oddíl, který zní:

"B. ČESKÁ REPUBLIKA

1. Pokud jde o rodinné dávky/přídavky na děti - určené obecní úřady.

2. Pokud jde o sirotčí důchody - Česká správa sociálního zabezpečení, Praha."

b) pořadí dosavadních oddílů "B. DÁNSKO", "C. NĚMECKO", "D. ŠPANĚLSKO", "E. FRANCIE", "F. ŘECKO", "G. IRSKO", "H. ITÁLIE", "I. LUCEMBURSKO", "J. NIZOZEMSKO", "K. RAKOUSKO", "L. PORTUGALSKO", "M. FINSKO", "N. ŠVÉDSKO" a "O. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ" se mění a tyto oddíly se označují jako "C. DÁNSKO", "D. NĚMECKO", "F. ŘECKO", "G. ŠPANĚLSKO", "H. FRANCIE", "I. IRSKO", "J. ITÁLIE", "N. LUCEMBURSKO", "Q. NIZOZEMSKO", "R. RAKOUSKO", "T. PORTUGALSKO", "W. FINSKO", "X. ŠVÉDSKO" a "Y. SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ";

c) za oddíl "D. NĚMECKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"E. ESTONSKO

Sotsiaalkindlustusamet (Rada sociálního pojištění), Tallinn."

;

d) za oddíl "J. ITÁLIE" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"K. KYPR

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Odbor sociálního pojištění, Ministerstvo práce a sociálního pojištění), Λευκωσία.

L. LOTYŠSKO

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (Agentura státního sociálního pojištění), Rīga.

M. LITVA

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Rada Státního fondu sociálního pojištění), Vilnius."

;

e) za oddíl "N. LUCEMBURSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"O. MAĎARSKO

1. Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (Ústřední správa národního důchodového pojištění), Budapest.

2. Államháztartási Hivatal (Úřad veřejných financí), Budapest.

P. MALTA

Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (Odbor sociálního zabezpečení), Valletta."

;

f) za oddíl "R. RAKOUSKO" se vkládá nový oddíl, který zní:

"S. POLSKO

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Ministerstvo hospodářství, práce a sociální politiky), Warszawa."

;

g) za oddíl "T. PORTUGALSKO" se vkládají nové oddíly, které znějí:

"U. SLOVINSKO

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministerstvo práce, rodiny a sociálních věcí), Ljubljana.

V. SLOVENSKO

1. Pouze pro rodinné dávky: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny), Bratislava.

2. Ve všech ostatních případech: Sociálna poisťovňa (Sociální pojišťovna), Bratislava."

;

7. 32001 D 0548: Rozhodnutí Komise 2001/548/ES ze dne 9. července 2001 o zřízení Výboru pro penzijní připojištění (Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 26).

V čl. 3 odst. 1 se číslo "45" nahrazuje číslem "55".

B. VOLNÝ POHYB PRACOVNÍKŮ

31968 L 0360: Směrnice Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství (Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 13), ve znění:

- 11972 B: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Dánského království, Irska a Spojeného království (Úř. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

Poznámky pod čarou 1 a 2 v příloze se nahrazují tímto:

"1 Belgickém, britském, českém, dánském, estonském, finském, francouzském, irském, italském, kyperském, litevské, lotyšském, lucemburském, maďarském, maltském, německém, nizozemském, polském, portugalském, rakouském, řeckém, slovenském, slovinském, španělském a švédském - podle země, která povolení vydává."

"2 Belgičtí, britští, čeští, dánští, estonští, finští, francouzští, irští, italští, kyperští, litevští, lotyšští, lucemburští, maďarští, maltští, němečtí, nizozemští, polští, portugalští, rakouští, řečtí, slovenští, slovinští, španělští a švédští - podle země, která povolení vydává."

C. VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ

I. OBECNÝ SYSTÉM

31992 L 0051: Směrnice Rady 92/51/EHS ze dne 18. června 1992 o druhém obecném systému pro uznávání odborného vzdělávání a přípravy, kterou se doplňuje směrnice 89/48/EHS (Úř. věst. L 209, 24.7.1992, s. 25), ve znění:

- 31994 L 0038: směrnice Komise 94/38/ES ze dne 26.7.1994 (Úř. věst. L 217, 23.8.1994, s. 8),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31995 L 0043: směrnice Komise 95/43/ES ze dne 20.7.1995 (Úř. věst. L 184, 3.8.1995, s. 21),

- 31997 L 0038: směrnice Komise 97/38/ES ze dne 20.6.1997 (Úř. věst. L 184, 12.7.1997, s. 31),

- 32000 L 0005: směrnice Komise 2000/5/ES ze dne 25.2.2000 (Úř. věst. L 54, 26.2.2000, s. 42),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

Příloha C "SEZNAM OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY, KTERÉ MAJÍ ZVLÁŠTNÍ STRUKTURU, UVEDENÝCH V ČL. 1 PÍSM. a) PRVNÍM PODODSTAVCI DRUHÉ ODRÁŽCE BODĚ ii)" se doplňuje takto:

a) V bodě "1. Oblast zdravotnická a péče o dítě" se před údaje pro Německo vkládají nové položky, které znějí:

"V České republice

odborná příprava pro povolání

- zdravotnický asistent,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a 4 roky středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole, zakončeného maturitní zkouškou;

- nutriční asistent,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a 4 roky středního odborného vzdělání na střední zdravotnické škole, zakončeného maturitní zkouškou."

,

dále, mezi položky pro Itálii a Lucembursko:

"Na Kypru

odborná příprava pro povolání

- zubní technik ("οδοντοτεχνίτης"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrunujícímu nejméně 6 let základního vzdělání, 6 let středního vzdělání a 2 roky postsekundárního odborného vzdělání, následovaného 1 rokem odborné praxe;

- optik ("τεχνικός οπτικός"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrnujícímu nejméně 6 let základního vzdělání, 6 let středního vzdělání a 2 roky postsekundárního vzdělání, následovaného 1 rokem odborné praxe.

V Lotyšsku

odborná příprava pro povolání

- zubnķ sestra ("zobārstniecības māsa"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 3 roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti;

- biomedikální laborant ("biomedicīnas laborants"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti;

- zubní technik ("zobu tehniķis"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 2 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti;

- fyzioterapeutický asistent ("fizioterapeita asistents"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícího nejméně 10 let všeobecného vzdělání a 3 roky odborného vzdělání na zdravotnické škole, následovaného 2 roky odborné praxe, na jejímž konci musí být složena zkouška k získání osvědčení o odbornosti."

,

dále, za položku pro Rakousko:

"Na Slovensku

odborná příprava pro povolání

- učitel v tanečním oboru na základních uměleckých školách ("učiteľ v tanečnom odbore na základných umeleckých školách"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14,5 let, zahrnujícímu 8 let základního vzdělání, 4 roky vzdělání na specializované střední škole a 5 semestrů odborné přípravy v taneční pedagogice;

- vychovatel ve zvláštních výchovných zařízeních a v zařízeních sociálních služeb ("vychovávateľ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb")

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 14 let, zahrnujícímu 8/9 let základního vzdělání, 4 roky studia na střední pedagogické škole nebo na jiné střední škole a 2 roky doplňkového distančního pedagogického studia."

b) V bodě "2. Obor mistra řemesel ("Master"/"Meister"/"Maître"), který představuje obory vzdělávání a odborné přípravy týkající se řemeslných dovedností, na které se nevztahují směrnice vyjmenované v příloze A" se vkládají nové položky, které znějí:

"V Polsku

odborná příprava pro povolání

- učitel praktické odborné přípravy ("Nauczyciel praktycznej nauki zawodu"),

která odpovídá vzdělání v délce

- buď 8 let základního vzdělání a 5 let středního odborného vzdělání, nebo rovnocenného středního vzdělání v oboru, následovanému pedagogickým kursem o celkové délce nejméně 150 hodin, kursem bezpečnosti práce a pracovní hygieny a 2 lety odborné praxe v povolání, kterou má osoba vyučovat;

- nebo 8 let základního vzdělání a 5 let středního odborného vzdělání, spolu s absolventským diplomem z postsekundární pedagogické odborné školy;

- nebo 8 let základního vzdělání a 2-3 roky základního středního odborného vzdělání a nejméně 3 roky odborné praxe, osvědčené titulem mistra v určitém povolání a následované pedagogickým kursem o celkové délce nejméně 150 hodin.

Na Slovensku

odborná příprava pro povolání

- mistr odborné výchovy ("majster odbornej výchovy"),

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu 8 let základního vzdělání, 4 roky odborného vzdělání (dokončené střední odborné vzdělání a/nebo vyučení v daném (obdobném) kursu odborné přípravy nebo vyučení), odbornou praxi o celkové délce nejméně 3 roky v oblasti dokončeného vzdělání nebo vyučení osoby a doplňkové pedagogické studium na pedagogické fakultě nebo na technické univerzitě, anebo dokončené střední odborné vzdělání a/nebo vyučení v daném (obdobném) kursu odborné přípravy nebo vyučení, odbornou praxi o celkové délce nejméně 3 roky v oblasti dokončeného vzdělání nebo vyučení osoby a dodatečné studium pedagogiky na pedagogické fakultě, anebo k 1. září 2005 specializovaného vzdělání v oblasti speciální pedagogiky poskytovaného metodologickými středisky pro mistry odborné výchovy na zvláštních školách bez doplňkového pedagogického studia."

c) V bodě "3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se za údaje pro Dánsko vkládají nové položky, které znějí:

"V České republice

odborná příprava pro povolání

- palubní asistent,

- námořní poručík,

- první palubní důstojník,

- kapitán,

- strojní asistent,

- strojní důstojník,

- druhý strojní důstojník,

- elektrotechnik,

- elektrodůstojník."

d) V bodě "3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko vkládají nové položky, které znějí:

"V Lotyšsku

odborná příprava pro povolání

- lodní elektrodůstojník ("kuģu elektromehāniķis"),

- operįtor chladķcķho systému ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")"

.

e) V bodě "3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se za slova "která představuje odbornou přípravu" před údaje pro Dánsko vkládají nové položky, které znějí:

"— v České republice

- u palubního asistenta

1. Osoba ve věku nejméně 20 let.

2. a) Námořní akademie nebo námořní střední odborná škola - obor navigace, oba kursy musí být ukončeny maturitní zkouškou a provázeny schválenou námořní službou nejméně šesti měsíců na lodi v průběhu studia, nebo

b) nejméně dvouletá schválená námořní služba ve funkci palubní strážní služby a dokončení schváleného kursu, který splňuje požadavky na způsobilost stanovené v části A-II/1 předpisu STCW (Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků) uskutečněného námořní akademií nebo námořní střední odbornou školou strany úmluvy STCW a složení zkoušky před zkušební komisí uznávanou MD (Ministerstvo dopravy České republiky).

- u námořního poručíka

1. Schválená námořní služba ve funkci palubního asistenta na lodích o hrubé prostornosti nejméně 500 RT po nejméně 6 měsíců v případě absolventa námořní střední odborné školy nebo námořní akademie nebo po jeden rok v případě absolventa schváleného kursu, v tom nejméně šest měsíců ve funkci člena palubní strážní služby.

2. Řádně vyplněná a potvrzená kniha výcviku palubního asistenta.

- u prvního palubního důstojníka

Průkaz způsobilosti námořního poručíka na lodích o hrubé prostornosti nejméně 500 RT a nejméně dvanáctiměsíční schválená námořní služba v tomto postavení.

- u kapitána

Služební průkaz kapitána na lodích o hrubé prostornosti 500 až 3000RT.

Průkaz způsobilosti prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé prostornosti nejméně 3000 RT a nejméně šestiměsíční schválená námořní služba ve funkci prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé prostornosti nejméně 500 RT a nejméně šestiměsíční schválená námořní služba ve funkci prvního palubního důstojníka na lodích o hrubé prostornosti nejméně 3000 RT.

- u strojního asistenta

1. Osoba ve věku nejméně 20 let.

2. Námořní akademie nebo námořní střední odborná škola - obor námořního strojnictví a schválená námořní služba nejméně šesti měsíců na lodi v průběhu studia.

- u strojního důstojníka

Schválená námořní služba ve funkci strojního asistenta v délce nejméně 6 měsíců po absolvování námořní akademie nebo námořní střední odborné školy.

- u druhého strojního důstojníka

Schválená námořní služba v délce nejméně 12 měsíců ve funkci třetího strojního důstojníka na lodích poháněných hlavním mechanickým pohonem o výkonu nejméně 750 kW.

- u prvního strojního důstojníka

Příslušný služební průkaz druhého strojního důstojníka na lodích poháněných hlavním mechanickým pohonem o výkonu nejméně 3000 kW a nejméně 6 měsíců schválené námořní služby v této funkci.

- u elektrotechnika

1. Osoba ve věku nejméně 18 let.

2. Námořní nebo jiná akademie, elektrotechnická fakulta nebo technická škola nebo univerzita, všechny kursy musí být ukončeny maturitní zkouškou a provázeny schválenou praxí nejméně dvanácti měsíců v oblasti elektrotechniky.

- u elektrodůstojníka

1. Námořní akademie nebo námořní střední odborná škola, obor elektrotechniky nebo jiná vysoká nebo střední škola v oblasti elektrotechniky, všechny kursy musí být ukončeny maturitní zkouškou a nebo státní zkouškou.

2. Schválená námořní služba ve funkci elektrotechnika po dobu nejméně 12 měsíců v případě absolventů akademie, vysoké školy nebo univerzity nebo 24 měsíců v případě absolventa střední školy."

f) V bodě "3. Oblast námořnictví, a) Námořní doprava" se za slova "která představuje odbornou přípravu" mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko vkládají nové položky, které znějí:

"— v Lotyšsku

- u lodního elektrodůstojníka ("kuģu elektromehāniķis")

1. Osoba ve věku nejméně 18 let.

2. Odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 6 měsíců, zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 6 měsíců jako lodní elektrotechnik nebo asistent lodního elektrodůstojníka na lodích s generátory o výkonu více než 750 kW. Odborné vzdělání se ukončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy.

- u operįtora chladķcķho systému ("kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists")

1. Osoba ve věku nejméně 18 let.

2. Odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 13 let, zahrnujícímu nejméně 9 let základního vzdělání a nejméně 3 roky odborného vzdělání. Navíc je vyžadována námořní služba v délce nejméně 12 měsíců jako asistent operátora chladícího systému. Odborné vzdělání se ukončuje zvláštní zkouškou prováděnou příslušným orgánem v souladu s programem odborné přípravy schváleným ministerstvem dopravy."

g) V bodě "4. Technická oblast" se před údaje pro Itálii vkládají nové položky, které znějí:

"V České republice

odborná příprava pro povolání

- autorizovaný technik, autorizovaný stavitel,

která odpovídá odborné přípravě v délce nejméně 9 let, zahrnující 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe a zkoušku odborné způsobilosti pro výkon vybraných činností ve výstavbě (podle zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) a zákona č. 360/1992 Sb.).

- fyzická osoba řídící drážní vozidlo,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného státní zkouškou o pohonu vozidel;

- drážní revizní technik,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání na střední strojní nebo elektrotechnické škole, zakončeného maturitní zkouškou;

- učitel autoškoly,

osoba nejméně 24 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zaměřeného na dopravu nebo strojnictví, zakončeného maturitní zkouškou;

- kontrolní technik STK,

osoba nejméně 21 let věku; odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného nejméně 2 roky technické praxe; dotyčná osoba musí být držitelem řidičského průkazu a mít čistý trestní rejstřík a musí absolvovat zvláštní výcvik pro státní kontrolní techniky v délce nejméně 120 hodin a úspěšně složit zkoušku;

- mechanik měření emisí,

odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání, zakončeného maturitní zkouškou; dále musí žadatel absolvovat nejméně 3 roky technické praxe a zvláštní výcvik pro mechaniky měření emisí v délce 8 hodin a úspěšně složit zkoušku;

- kapitán I. třídy,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 15 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 3 roky středního vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného zkouškou potvrzenou průkazem způsobilosti. Toto odborné vzdělání musí být následováno 4 roky odborné praxe zakončené zkouškou;

- restaurátor památek, které jsou díly uměleckých řemesel,

která odpovídá vzdělání o celkové délce 12 let, pokud zahrnuje úplné střední odborné vzdělání v oboru restaurování, nebo 10 až 12 let studia v příbuzném oboru a 5 letům odborné praxe v případě úplného středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou, nebo 8 letům odborné praxe v případě středního odborného vzdělání ukončeného závěrečnou zkouškou;

- restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let a 5 letům odborné praxe v případě úplného středního odborného vzdělání v oboru restaurování, zakončeného maturitní zkouškou;

- odpadový hospodář,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání zakončeného maturitní zkouškou a následovaného nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství během posledních 10 let;

- technický vedoucí odstřelů,

která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky středního odborného vzdělání, zakončeného maturitní zkouškou,

a následovaného

- 2 roky praxe jako střelmistr v podzemí (pro činnost v podzemí) nebo 1 rokem praxe na povrchu (pro činnost na povrchu), včetně 6 měsíců jako pomocník střelmistra;

- výcvikovým kursem v délce 100 hodin teoretické a praktické přípravy, následovaným zkouškou před příslušným obvodním báňským úřadem;

- odbornou praxí v délce nejméně 6 měsíců při projektování a provádění trhacích prací velkého rozsahu;

- výcvikovým kursem v délce 32 hodin teoretické a praktické přípravy, následovaným zkouškou před Českým báňským úřadem."

,

dále, mezi údaje pro Itálii a Nizozemsko:

"V Lotyšsku

odborná příprava pro povolání

- asistent železničního strojvůdce ("vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs"),

- osoba ve věku nejméně 18 let,

- která odpovídá vzdělání o celkové délce nejméně 12 let, zahrnujícímu nejméně 8 let základního vzdělání a nejméně 4 roky odborného vzdělání; odborná příprava je zakončena zvláštní zkouškou zaměstnavatele; průkaz způsobilosti vydává příslušný orgán na dobu 5 let."

,

dále, za údaje pro Rakousko:

"V Polsku

odborná příprava pro povolání

- diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na stanici kontroly vozidel na základní úrovni ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne w stacji kontroli pojazdów o podstawowym zakresie badań"),

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti motorových vozidel a 3 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, jež zahrnuje 51 hodin základní odborné přípravy v kontrole způsobilosti motorových vozidel k provozu a složení zkoušky způsobilosti;

- diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na okresní stanici kontroly vozidel ("diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów"),

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti motorových vozidel a 4 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, jež zahrnuje 51 hodin základní odborné přípravy v kontrole způsobilosti motorových vozidel k provozu a složení zkoušky způsobilosti;

- diagnostik provádějící zkoušky způsobilosti motorových vozidel k provozu na stanici kontroly vozidel ("Diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów"),

která odpovídá:

8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti motorových vozidel a 4 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně, nebo

8 letům základního vzdělání a 5 letům středního odborného vzdělání v oblasti jiné než v oblasti motorových vozidel a 8 rokům praxe v opravně vozidel nebo v automechanické dílně,

a zahrnuje celkem 113 hodin úplné odborné přípravy zahrnující základní a specializovanou přípravu, se zkouškami po každém stupni.

Délka v hodinách a obecný obsah jednotlivých kursů v rámci úplné odborné přípravy pro diagnostika jsou odděleně uvedeny v nařízení ministra infrastruktury ze dne 28. listopadu 2002 o podrobných požadavcích na diagnostiky (Úřední list z roku 2002, č. 208, položka 1769);

- výpravčí ("Dyżurny ruchu"),

která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 4 rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 45 dnů a složením zkoušky způsobilosti, nebo která odpovídá 8 letům základního vzdělání a 5 rokům středního odborného vzdělání se zaměřením na železniční dopravu, následovanému přípravným kursem pro práci jako výpravčí v délce 63 dnů a složením zkoušky způsobilosti."

II. PRÁVNÍ PROFESE

1. 31977 L 0249: Směrnice Rady 77/249/EHS ze dne 22. března 1977 o usnadnění účinného výkonu volného pohybu služeb advokátů (Úř. věst. L 78, 26.3.1977, s. 17), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21).

V čl. 1 odst. 2 se doplňují tato označení:

"Česká republika | Advokát |

Estonsko | Vandeadvokaat |

Kypr | Δικηγόρος |

Lotyšsko | Zvērināts advokāts |

Litva | Advokatas |

Maďarsko | Ügyvéd |

Malta | Avukat/Prokuratur Legali |

Polsko | Adwokat/Radca prawny |

Slovinsko | Odvetnik/Odvetnica |

Slovensko | Advokát/Komerčný právnik" |

.

2. 31998 L 0005: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/5/ES ze dne 16. února 1998 o usnadnění trvalého výkonu povolání advokáta v jiném členském státě než v tom, ve kterém byla získána kvalifikace (Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 36).

V čl. 1 odst. 2 písm. a) se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládá nový údaj, který zní:

"Česká republika Advokát"

,

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Estonsko Vandeadvokaat"

,

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Kypr Δικηγόρος

Lotyšsko Zvērināts advokāts

Litva Advokatas"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Maďarsko Ügyvéd

Malta Avukat/Prokuratur Legali"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polsko Adwokat/Radca prawny"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovinsko Odvetnik/Odvetnica

Slovensko Advokát/Komerčný právnik"

.

III. LÉKAŘSKÉ A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ OBORY

1. Lékaři

31993 L 0016: Směrnice Rady 93/16/EHS ze dne 5. dubna 1993 o usnadnění volného pohybu lékařů a vzájemného uznávání jejich diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci (Úř. věst. L 165, 7.7.1993, s. 1), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 31997 L 0050: směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/50/ES ze dne 6.10.1997 (Úř. věst. L 291, 24.10.1997, s. 35),

- 31998 L 0021: směrnice Komise 98/21/ES ze dne 8.4.1998 (Úř. věst. L 119, 22.4.1998, s. 15),

- 31998 L 0063: směrnice Komise 98/63/ES ze dne 3.9.1998 (Úř. věst. L 253, 15.9.1998, s. 24),

- 31999 L 0046: směrnice Komise 1999/46/ES ze dne 21.5.1999 (Úř. věst. L 139, 2.6.1999, s. 25),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1),

- 52002 XC 0316(02) sdělení Komise ze dne 16.3.2002 (Úř. věst. C 67, 16.3.2002, s. 26).

a) V čl. 9 odst. 1 se za čtvrtou odrážku doplňuje nová odrážka, která zní:

"— dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska,"

.

b) V čl. 9 odst. 2 prvním pododstavci se za čtvrtou odrážku doplňuje nová odrážka, která zní:

"— dnem přistoupení v případě České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska."

.

c) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 9a

1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány,které uvádí, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

5. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

6. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství nebo odborného lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství a odborného lékařství, pokud jde o přístup k povolání lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení."

d) Do oznámení zveřejněného v souladu s článkem 41, uvádějícím označení pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci pro obor všeobecného lékařství, se vkládají tyto údaje:

i) označení pro diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci:

Mezi údaje pro Belgii a Dánsko se vkládají tyto údaje:

"Česká republika: diplom o specializaci "všeobecné lékařství""

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Estonsko: diplom peremeditsiini erialal"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Kypr: Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού

Lotyšsko: Ģimenes ārsta sertifikāts

Litva: Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Maďarsko: Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány

Malta: Tabib tal-familja"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polsko: Diplom: Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie medycyny rodzinnej"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovinsko: Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine

Slovensko: diplom o špecializácii v odbore"všeobecné lekárstvo""

.

ii) profesní označení

Mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika: všeobecný lékař"

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Estonsko: Perearst"

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Kypr: Ιατρός Γενικής Ιατρικής

Lotyšsko: "ģimenes (vispārējās prakses) ārsts"

Litva: Šeimos medicinos gydytojas"

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Maďarsko: Háziorvostan szakorvosa

Malta: Mediċina tal-familja"

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polsko: Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej"

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovinsko: Specialist družinske medicine / Specialistka družinske medicine

Slovensko: Všeobecný lekár"

.

e) V příloze A se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.) | Lékářská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | Diplom arstite aduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | ārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją" |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | Általános orvos oklevél (doctor medicinae universae, abbrev.: dr. med. univ.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja tà Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija | Università tà Malta | Certifikat tà reġistrazzjoni maħruġmill-Kunsill Mediku" |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza" | 1.Akademia Medyczna2.Uniwersytet Medyczny3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarski Egzamin Państwowy" |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor medicine / doktorica medicine" | Univerza | |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor medicíny" ("MUDr.") | Vysoká škola" | |

f) V příloze B se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | Diplom o specializaci | Ministerstvo zdravotnictví" | |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus eriarstiabi erialal | Tartu Ülikool" | |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας | Ιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts"- kompetentu iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu specialitātē | Latvijas Ārstu biedrība Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo specialisto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | Szakorvosi bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | Diplom o špecializácii | Slovenská zdravotnícka univerzita" | |

g) Příloha C se nahrazuje tímto:

"PŘÍLOHA C

Názvy oborů odborné přípravy odborných lékařů

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

ANESTEZIOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique / België / Belgien | Anesthésie-réanimation / Anesthesie reanimatie | |

Česká republika | Anesteziologie a resuscitace | |

Danmark | Anæstesiologi | |

Deutschland | Anästhesiologie | |

Eesti | Anestesioloogia | |

Ελλάς | Αναισθησιολογία | |

España | Anestesiología y Reanimación | |

France | Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale | |

Ireland | Anaesthesia | |

Italia | Anestesia e rianimazione | |

Κύπρος | Αναισθησιολογία | |

Latvija | Anestezioloģija un reanimatoloģija | |

Lietuva | Anesteziologija reanimatologija | |

Luxembourg | Anesthésie-réanimation | |

Magyarország | Aneszteziológia és intenzív terápia | |

Malta | Anesteżija u Kura Intensiva | |

Nederland | Anesthesiologie | |

Österreich | Anästhesiologie und Intensivmedizin | |

Polska | Anestezjologia i intensywna terapia | |

Portugal | Anestesiologia | |

Slovenija | Anesteziologija, reanimatologija in perioperativna intenzivna medicina | |

Slovensko | Anestéziológia a intenzívna medicína | |

Suomi/Finland | Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi och intensivvård | |

Sverige | Anestesi och intensivvård | |

United Kingdom | Anaesthetics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

CHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie / Heelkunde | |

Česká republika | Chirurgie | |

Danmark | Kirurgi eller kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Chirurgie | |

Eesti | Üldkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική | |

España | Cirugía general y del aparato digestivo | |

France | Chirurgie générale | |

Ireland | General surgery | |

Italia | Chirurgia generale | |

Κύπρος | Γενική Χειρουργική | |

Latvija | Ķirurģija | |

Lietuva | Chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie générale | |

Magyarország | Sebészet | |

Malta | Kirurġija Ġenerali | |

Nederland | Heelkunde | |

Österreich | Chirurgie | |

Polska | Chirurgia ogólna | |

Portugal | Cirurgia geral | |

Slovenija | Splošna kirurgija | |

Slovensko | Chirurgia | |

Suomi/Finland | Yleiskirurgia / Allmän kirurgi | |

Sverige | Kirurgi | |

United Kingdom | General surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

NEUROCHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Neurochirurgie | |

Česká republika | Neurochirurgie | |

Danmark | Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurochirurgie | |

Eesti | Neurokirurgia | |

Ελλάς | Νευροχειρουργική | |

España | Neurocirugía | |

France | Neurochirurgie | |

Ireland | Neurological surgery | |

Italia | Neurochirurgia | |

Κύπρος | Νευροχειρουργική | |

Latvija | Neiroķirurģija | |

Lietuva | Neurochirurgija | |

Luxembourg | Neurochirurgie | |

Magyarország | Idegsebészet | |

Malta | Newrokirurġija | |

Nederland | Neurochirurgie | |

Österreich | Neurochirurgie | |

Polska | Neurochirurgia | |

Portugal | Neurocirurgia | |

Slovenija | Nevrokirurgija | |

Slovensko | Neurochirurgia | |

Suomi/Finland | Neurokirurgia / Neurokirurgi | |

Sverige | Neurokirurgi | |

United Kingdom | Neurosurgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Gynécologie - obstétrique / Gynaecologie en verloskunde | |

Česká republika | Gynekologie a porodnictví | |

Danmark | Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og fødselshjælp | |

Deutschland | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Eesti | Sünnitusabi ja günekoloogia | |

Ελλάς | Μαιευτική-Γυναικολογία | |

España | Obstetricia y ginecología | |

France | Gynécologie - obstétrique | |

Ireland | Obstetrics and gynaecology | |

Italia | Ginecologia e ostetricia | |

Κύπρος | Μαιευτική - Γυναικολογία | |

Latvija | Ginekoloģija un dzemdniecība | |

Lietuva | Akušerija ginekologija | |

Luxembourg | Gynécologie - obstétrique | |

Magyarország | Szülészet-nőgyógyászat | |

Malta | Ostetriċja u Ġinekoloġija | |

Nederland | Verloskunde en gynaecologie | |

Österreich | Frauenheilkunde und Geburtshilfe | |

Polska | Położnictwo i ginekologia | |

Portugal | Ginecologia e obstetricia | |

Slovenija | Ginekologija in porodništvo | |

Slovensko | Gynekológia a pôrodníctvo | |

Suomi/Finland | Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och förlossningar | |

Sverige | Obstetrik och gynekologi | |

United Kingdom | Obstetrics and gynaecology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Médecine interne / Inwendige geneeskunde | |

Česká republika | Vnitřní lékařství | |

Danmark | Intern medicin | |

Deutschland | Innere Medizin | |

Eesti | Sisehaigused | |

Ελλάς | Παθολογία | |

España | Medicina interna | |

France | Médecine interne | |

Ireland | General medicine | |

Italia | Medicina interna | |

Κύπρος | Παθολογία | |

Latvija | Internā medicīna | |

Lietuva | Vidaus ligos | |

Luxembourg | Médecine interne | |

Magyarország | Belgyógyászat | |

Malta | Mediċina Interna | |

Nederland | Inwendige geneeskunde | |

Österreich | Innere Medizin | |

Polska | Choroby wewnętrzne | |

Portugal | Medicina interna | |

Slovenija | Interna medicina | |

Slovensko | Vnútorné lekárstvo | |

Suomi/Finland | Sisätaudit / Inre medicin | |

Sverige | Internmedicine | |

United Kingdom | General (internal) medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

OFTALMOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Ophtalmologie / Oftalmologie | |

Česká republika | Oftalmologie | |

Danmark | Oftalmologi eller øjensygdomme | |

Deutschland | Augenheilkunde | |

Eesti | Oftalmoloogia | |

Ελλάς | Οφθαλμολογία | |

España | Oftalmología | |

France | Ophtalmologie | |

Ireland | Ophthalmology | |

Italia | Oftalmologia | |

Κύπρος | Οφθαλμολογία | |

Latvija | Oftalmoloģija | |

Lietuva | Oftalmologija | |

Luxembourg | Ophtalmologie | |

Magyarország | Szemészet | |

Malta | Oftalmoloġija | |

Nederland | Oogheelkunde | |

Österreich | Augenheilkunde und Optometrie | |

Polska | Okulistyka | |

Portugal | Oftalmologia | |

Slovenija | Oftalmologija | |

Slovensko | Oftalmológia | |

Suomi/Finland | Silmätaudit / Ögonsjukdomar | |

Sverige | Ögonsjukdomar (oftalmologi) | |

United Kingdom | Ophthalmology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

OTORINOLARYNGOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Oto-rhino-laryngologie / Otorhinolaryngologie | |

Česká republika | Otorinolaryngologie | |

Danmark | Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-halssygdomme | |

Deutschland | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | |

Eesti | Otorinolarüngoloogia | |

Ελλάς | Ωτορινολαρυγγολογία | |

España | Otorrinolaringología | |

France | Oto-rhino-laryngologie | |

Ireland | Otolaryngology | |

Italia | Otorinolaringoiatria | |

Κύπρος | Ωτορινολαρυγγολογία | |

Latvija | Otolaringoloģija | |

Lietuva | Otorinolaringologija | |

Luxembourg | Oto-rhino-laryngologie | |

Magyarország | Fül-orr-gégegyógyászat | |

Malta | Otorinolaringoloġija | |

Nederland | Keel-, neus- en oorheelkunde | |

Österreich | Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten | |

Polska | Otorynolaryngologia | |

Portugal | Otorrinolaringologia | |

Slovenija | Otorinolaringológia | |

Slovensko | Otorinolaryngológia | |

Suomi/Finland | Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- och halssjukdomar | |

Sverige | Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-laryngologi) | |

United Kingdom | Otolaryngology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Pédiatrie / Pediatrie | |

Česká republika | Dětské lékařství | |

Danmark | Pædiatri eller sygdomme hos børn | |

Deutschland | Kinderheilkunde | |

Eesti | Pediaatria | |

Ελλάς | Παιδιατρική | |

España | Pediatria y sus áreas especificas | |

France | Pédiatrie | |

Ireland | Paediatrics | |

Italia | Pédiatria | |

Κύπρος | Παιδιατρική | |

Latvija | Pediatrija | |

Lietuva | Vaikų ligos | |

Luxembourg | Pédiatrie | |

Magyarország | Csecsemő- és gyermekgyógyászat | |

Malta | Pedjatrija | |

Nederland | Kindergeneeskunde | |

Österreich | Kinder - und Jugendheilkunde | |

Polska | Pediatria | |

Portugal | Pediatria | |

Slovenija | Pediatrija | |

Slovensko | Pediatria | |

Suomi/Finland | Lastentaudit / Barnsjukdomar | |

Sverige | Barn- och ungdomsmedicin | |

United Kingdom | Paediatrics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

RESPIRAČNÍ MEDICÍNA

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Pneumologie | |

Česká republika | Tuberkulóza a respirační nemoci | |

Danmark | Medicinske lungesygdomme | |

Deutschland | Pneumologie | |

Eesti | Pulmonoloogia | |

Ελλάς | Φυματιολογία- Πνευμονολογία | |

España | Neumologia | |

France | Pneumologie | |

Ireland | Respiratory medicine | |

Italia | Malattie dell'apparato respiratorio | |

Κύπρος | Πνευμονολογία - Φυματιολογία | |

Latvija | Ftiziopneimonoloģija | |

Lietuva | Pulmonologija | |

Luxembourg | Pneumologie | |

Magyarország | Tüdőgyógyászat | |

Malta | Mediċina Respiratorja | |

Nederland | Longziekten en tuberculose | |

Österreich | Lungenkrankheiten | |

Polska | Choroby płuc | |

Portugal | Pneumologia | |

Slovenija | Pnevmologija | |

Slovensko | Pneumológia a ftizeológia | |

Suomi/Finland | Keuhkosairaudet ja allergologia / Lungsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Lungsjukdomar (pneumologi) | |

United Kingdom | Respiratory medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

UROLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Urologie | |

Česká republika | Urologie | |

Danmark | Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Urologie | |

Eesti | Uroloogia | |

Ελλάς | Ουρολογία | |

España | Urología | |

France | Urologie | |

Ireland | Urology | |

Italia | Urologia | |

Κύπρος | Ουρολογία | |

Latvija | Uroloģija | |

Lietuva | Urologija | |

Luxembourg | Urologie | |

Magyarország | Urológia | |

Malta | Uroloġija | |

Nederland | Urologie | |

Österreich | Urologie | |

Polska | Urologia | |

Portugal | Urologia | |

Slovenija | Urologija | |

Slovensko | Urológia | |

Suomi/Finland | Urologia / Urologi | |

Sverige | Urologi | |

United Kingdom | Urology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

ORTOPEDIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie orthopédique / Orthopedische heelkunde | |

Česká republika | Ortopedie | |

Danmark | Ortopædisk kirurgi | |

Deutschland | Orthopädie | |

Eesti | Ortopeedia | |

Ελλάς | Ορθοπεδική | |

España | Traumatología y cirugía ortopédica | |

France | Chirurgie orthopédique et traumatologie | |

Ireland | Orthopaedic surgery | |

Italia | Ortopedia e traumatologia | |

Κύπρος | Ορθοπεδική | |

Latvija | Traumatoloģija un ortopēdija | |

Lietuva | Ortopedija traumatologija | |

Luxembourg | Orthopédie | |

Magyarország | Ortopédia | |

Malta | Kirurġija Ortopedika | |

Nederland | Orthopedie | |

Österreich | Orthopädie und Orthopädische Chirurgie | |

Polska | Ortopedia i traumatologia narządu ruchu | |

Portugal | Ortopedia | |

Slovenija | Ortopedska kirurgija | |

Slovensko | Ortopédia | |

Suomi/Finland | Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och traumatologi | |

Sverige | Ortopedi | |

United Kingdom | Trauma and orthopaedic surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

PATOLOGICKÁ ANATOMIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Anatomie pathologique / Pathologische anatomie | |

Česká republika | Patologická anatomie | |

Danmark | Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser | |

Deutschland | Pathologie | |

Eesti | Patoloogia | |

Ελλάς | Παθολογική Ανατομική | |

España | Anatomía patológica | |

France | Anatomie et cytologie pathologiques | |

Ireland | Morbid anatomy and histopathology | |

Italia | Anatomia patologica | |

Κύπρος | Παθολογοανατομία - Ιστολογία | |

Latvija | Patoloģija | |

Lietuva | Patologija | |

Luxembourg | Anatomie pathologique | |

Magyarország | Patológia | |

Malta | Istopatoloġija | |

Nederland | Pathologie | |

Österreich | Pathologie | |

Polska | Patomorfologia | |

Portugal | Anatomia patologica | |

Slovenija | Anatomska patologija in citopatologija | |

Slovensko | Patologická anatómia | |

Suomi/Finland | Patologia / Patologi | |

Sverige | Klinisk patologi | |

United Kingdom | Histopathology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

NEUROLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Neurologie | |

Česká republika | Neurologie | |

Danmark | Neurologi eller medicinske nervesygdomme | |

Deutschland | Neurologie | |

Eesti | Neuroloogia | |

Ελλάς | Νευρολογία | |

España | Neurología | |

France | Neurologie | |

Ireland | Neurology | |

Italia | Neurologia | |

Κύπρος | Νευρολογία | |

Latvija | Neiroloģija | |

Lietuva | Neurologija | |

Luxembourg | Neurologie | |

Magyarország | Neurológia | |

Malta | Newroloġija | |

Nederland | Neurologie | |

Österreich | Neurologie | |

Polska | Neurologia | |

Portugal | Neurologia | |

Slovenija | Nevrologija | |

Slovensko | Neurológia | |

Suomi/Finland | Neurologia / Neurologi | |

Sverige | Neurologi | |

United Kingdom | Neurology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

PSYCHIATRIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Psychiatrie | |

Česká republika | Psychiatrie | |

Danmark | Psykiatri | |

Deutschland | Psychiatrie und Psychotherapie | |

Eesti | Psühhiaatria | |

Ελλάς | Ψυχιατρική | |

España | Psiquiatría | |

France | Psychiatrie | |

Ireland | Psychiatry | |

Italia | Psichiatria | |

Κύπρος | Ψυχιατρική | |

Latvija | Psihiatrija | |

Lietuva | Psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie | |

Magyarország | Pszichiátria | |

Malta | Psikjatrija | |

Nederland | Psychiatrie | |

Österreich | Psychiatrie | |

Polska | Psychiatria | |

Portugal | Psiquiatria | |

Slovenija | Psihiatrija | |

Slovensko | Psychiatria | |

Suomi/Finland | Psykiatria / Psykiatri | |

Sverige | Psykiatri | |

United Kingdom | General psychiatry | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Radiodiagnostic / Röntgendiagnose | |

Česká republika | Radiologie a zobrazovací metody | |

Danmark | Diagnostik radiologi eller røntgenundersøgelse | |

Deutschland | Diagnostische Radiologie | |

Eesti | Radioloogia | |

Ελλάς | Ακτινοδιαγνωστική | |

España | Radiodiagnóstico | |

France | Radiodiagnostic et imagerie médicale | |

Ireland | Diagnostic radiology | |

Italia | Radiodiagnostica | |

Κύπρος | Ακτινολογία | |

Latvija | Diagnostiskā radioloģija | |

Lietuva | Radiologija | |

Luxembourg | Radiodiagnostic | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | Radjoloġija | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Medizinische Radiologie-Diagnostik | |

Polska | Radiologia i diagnostyka obrazowa | |

Portugal | Radiodiagnóstico | |

Slovenija | Radiologija | |

Slovensko | Rádiológia | |

Suomi/Finland | Radiologia / Radiologi | |

Sverige | Medicinsk radiologi | |

United Kingdom | Clinical radiology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

RADIAČNÍ ONKOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie | |

Česká republika | Radiační onkologie | |

Danmark | Onkologi | |

Deutschland | Strahlentherapie | |

Eesti | Onkoloogia | |

Ελλάς | Ακτινοθεραπευτική - Ογκολογία | |

España | Oncología radioterápica | |

France | Oncologie radiothérapique | |

Ireland | Radiotherapy | |

Italia | Radioterapia | |

Κύπρος | Ακτινοθεραπευτική | |

Latvija | Terapeitiskā radioloģija | |

Lietuva | Onkologija radioterapija | |

Luxembourg | Radiothérapie | |

Magyarország | Sugárterápia | |

Malta | Onkoloġija u Radjoterapija | |

Nederland | Radiotherapie | |

Österreich | Strahlentherapie - Radioonkologie | |

Polska | Radioterapia onkologiczna | |

Portugal | Radioterapia | |

Slovenija | Radioterapija in onkologija | |

Slovensko | Radiačná onkológia | |

Suomi/Finland | Syöpätaudit / Cancersjukdomar | |

Sverige | Tumörsjukdomar (allmän onkologi) | |

United Kingdom | Clinical oncology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

KLINICKÁ BIOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Biologie clinique / Klinische biologie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | Laborimeditsiin | |

Ελλάς | | |

España | Análisis clínicos | |

France | Biologie médicale | |

Ireland | | |

Italia | Patologia clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Laboratorinė medicina | |

Luxembourg | Biologie clinique | |

Magyarország | Orvosi laboratóriumi diagnosztika | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Medizinische Biologie | |

Polska | Diagnostyka laboratoryjna | |

Portugal | Patologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

HEMATOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk blodtypeserologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | Hématologie | |

Ireland | | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Hématologie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Hematologia clínica | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

LÉKAŘSKÁ MIKROBIOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Lékařská mikrobiologie | |

Danmark | Klinisk mikrobiologi | |

Deutschland | Mikrobiologie und Infektionsepidemiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | 1.Ιατρική Βιοπαθολογία2.Μικροβιολογία | |

España | Microbiología y parasitología | |

France | | |

Ireland | Microbiology | |

Italia | Microbiologia e virologia | |

Κύπρος | Μικροβιολογία | |

Latvija | Mikrobioloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Microbiologie | |

Magyarország | Orvosi mikrobiológia | |

Malta | Mikrobijoloġija | |

Nederland | Medische microbiologie | |

Österreich | Hygiene und Mikrobiologie | |

Polska | Mikrobiologia lekarska | |

Portugal | | |

Slovenija | Klinična mikrobiologija | |

Slovensko | Klinická mikrobiológia | |

Suomi/Finland | Kliininen mikrobiologia / Klinisk mikrobiologi | |

Sverige | Klinisk bakteriologi | |

United Kingdom | Medical microbiology and virology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

KLINICKÁ BIOCHEMIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická biochemie | |

Danmark | Klinisk biokemi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Bioquímica clínica | |

France | | |

Ireland | Chemical pathology | |

Italia | Biochimica clinica | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chimie biologique | |

Magyarország | | |

Malta | Patoloġija Kimika | |

Nederland | Klinische chemie | |

Österreich | Medizinische und Chemische Labordiagnostik | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Medicinska biokemija | |

Slovensko | Klinická biochémia | |

Suomi/Finland | Kliininen kemia / Klinisk kemi | |

Sverige | Klinisk kemi | |

United Kingdom | Chemical pathology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

IMUNOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Klinisk immunologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Immunología | |

France | | |

Ireland | Clinical immunology | |

Italia | | |

Κύπρος | Ανοσολογία | |

Latvija | Imunoloģija | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | Immunoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | Immunologie | |

Polska | Immunologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Klinisk immunologi | |

United Kingdom | Immunology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

PLASTICKÁ CHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde | |

Česká republika | Plastická chirurgie | |

Danmark | Plastikkirurgi | |

Deutschland | Plastische Chirurgie | |

Eesti | Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia | |

Ελλάς | Πλαστική Χειρουργική | |

España | Cirugía plástica y reparadora | |

France | Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique | |

Ireland | Plastic surgery | |

Italia | Chirurgia plastica e ricostruttiva | |

Κύπρος | Πλαστική Χειρουργική | |

Latvija | Plastiskā ķirurģija | |

Lietuva | Plastinė ir rekonstrukcinė rekonstrukcinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie plastique | |

Magyarország | Plasztikai (égési) sebészet | |

Malta | Kirurġija Plastika | |

Nederland | Plastische chirurgie | |

Österreich | Plastische Chirurgie | |

Polska | Chirurgia plastyczna | |

Portugal | Cirurgia plástica e reconstrutiva | |

Slovenija | Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija | |

Slovensko | Plastická chirurgia | |

Suomi/Finland | Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi | |

Sverige | Plastikkirurgi | |

United Kingdom | Plastic surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

KARDIOCHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax | |

Česká republika | Kardiochirurgie | |

Danmark | Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme | |

Deutschland | Herzchirurgie | |

Eesti | Torakaalkirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Θώρακος | |

España | Cirugía torácica | |

France | Chirurgie thoracique et cardiovasculaire | |

Ireland | Thoracic surgery | |

Italia | Chirurgia toracica; Cardiochirurgia | |

Κύπρος | Χειρουργική Θώρακος | |

Latvija | Torakālā ķirurģija | |

Lietuva | Krūtinės chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie thoracique | |

Magyarország | Mellkassebészet | |

Malta | Kirurġija Kardjo-Toraċika | |

Nederland | Cardio-thoracale chirurgie | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia klatki piersiowej | |

Portugal | Cirurgia cardiotorácica | |

Slovenija | Torakalna kirurgija | |

Slovensko | Hrudníková chirurgia | |

Suomi/Finland | Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi | |

Sverige | Thoraxkirurgi | |

United Kingdom | Cardo-thoracic surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

DĚTSKÁ CHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | Kinderchirurgie | |

Eesti | Lastekirurgia | |

Ελλάς | Χειρουργική Παίδων | |

España | Cirugía pediátrica | |

France | Chirurgie infantile | |

Ireland | Paediatric surgery | |

Italia | Chirurgia pediatrica | |

Κύπρος | Χειρουργική Παίδων | |

Latvija | Bērnu ķirurģija | |

Lietuva | Vaikų chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie pédiatrique | |

Magyarország | Gyermeksebészet | |

Malta | Kirurgija Pedjatrika | |

Nederland | | |

Österreich | Kinderchirurgie | |

Polska | Chirurgia dziecięca | |

Portugal | Cirurgia pediátrica | |

Slovenija | | |

Slovensko | Detská chirurgia | |

Suomi/Finland | Lastenkirurgia / Barnkirurgi | |

Sverige | Barn- och ungdomskirurgi | |

United Kingdom | Paediatric surgery | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

CÉVNÍ CHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde | |

Česká republika | Cévní chirurgie | |

Danmark | Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Kardiovaskulaarkirurgia | |

Ελλάς | Αγγειοχειρουργική | |

España | Angiología y cirugía vascular | |

France | Chirurgie vasculaire | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia vascolare | |

Κύπρος | Χειρουργική Αγγείων | |

Latvija | Asinsvadu ķirurģija | |

Lietuva | Kraujagyslių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie vasculaire | |

Magyarország | Érsebészet | |

Malta | Kirurġija Vaskolari | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Chirurgia naczyniowa | |

Portugal | Cirurgia vascular | |

Slovenija | Kardiovaskularna kirurgija | |

Slovensko | Cievna chirurgia | |

Suomi/Finland | Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

KARDIOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Cardiologie | |

Česká republika | Kardiologie | |

Danmark | Kardiologi | |

Deutschland | Kardiologie | |

Eesti | Kardioloogia | |

Ελλάς | Καρδιολογία | |

España | Cardiología | |

France | Pathologie cardio-vasculaire | |

Ireland | Cardiology | |

Italia | Cardiologia | |

Κύπρος | Καρδιολογία | |

Latvija | Kardioloģija | |

Lietuva | Kardiologija | |

Luxembourg | Cardiologie et angiologie | |

Magyarország | Kardiológia | |

Malta | Kardjoloġija | |

Nederland | Cardiologie | |

Österreich | | |

Polska | Kardiologia | |

Portugal | Cardiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Kardiológia | |

Suomi/Finland | Kardiologia / Kardiologi | |

Sverige | Kardiologi | |

United Kingdom | Cardiology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

GASTROENTEROLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Gastro-entérologie / gastroenterologie | |

Česká republika | Gastroenterologie | |

Danmark | Medicinsk gastroenterologi eller medicinske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Gastroenteroloogia | |

Ελλάς | Γαστρεντερολογία | |

España | Aparato digestivo | |

France | Gastro-entérologie et hépatologie | |

Ireland | Gastro-enterology | |

Italia | Gastroenterologia | |

Κύπρος | Γαστρεντερολογία | |

Latvija | Gastroenteroloģija | |

Lietuva | Gastroenterologija | |

Luxembourg | Gastro-entérologie | |

Magyarország | Gasztroenterológia | |

Malta | Gastroenteroloġija | |

Nederland | Gastro-enterologie | |

Österreich | | |

Polska | Gastroenterologia | |

Portugal | Gastrenterologia | |

Slovenija | Gastroenterologija | |

Slovensko | Gastroenterológia | |

Suomi/Finland | Gastroenterologia / Gastroenterologi | |

Sverige | Medicinsk gastroenterologi och hepatologi | |

United Kingdom | Gastro-enterology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

REVMATOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Rhumathologie / reumatologie | |

Česká republika | Revmatologie | |

Danmark | Reumatologi | |

Deutschland | | |

Eesti | Reumatoloogia | |

Ελλάς | Ρευματολογία | |

España | Reumatología | |

France | Rhumathologie | |

Ireland | Rheumatology | |

Italia | Reumatologia | |

Κύπρος | Ρευματολογία | |

Latvija | Reimatoloģija | |

Lietuva | Reumatologija | |

Luxembourg | Rhumathologie | |

Magyarország | Reumatológia | |

Malta | Rewmatoloġija | |

Nederland | Reumatologie | |

Österreich | | |

Polska | Reumatologia | |

Portugal | Reumatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Reumatológia | |

Suomi/Finland | Reumatologia / Reumatologi | |

Sverige | Reumatologi | |

United Kingdom | Rheumatology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

VŠEOBECNÁ HEMATOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hematologie a transfúzní lékařství | |

Danmark | Hæmatologi eller blodsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Hematoloogia | |

Ελλάς | Αιματολογία | |

España | Hematología y hemoterapia | |

France | | |

Ireland | Haematology | |

Italia | Ematologia | |

Κύπρος | Αιματολογία | |

Latvija | Hematoloģija | |

Lietuva | Hematologija | |

Luxembourg | Hématologie | |

Magyarország | Haematológia | |

Malta | Ematoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Hematologia | |

Portugal | Imuno-hemoterapia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Hematológia a transfúziológia | |

Suomi/Finland | Kliininen hematologia / Klinisk hematologi | |

Sverige | Hematologi | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

ENDOKRINOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Endokrinologie | |

Danmark | Medicinsk endokrinologi eller medicinske hormonsygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Endokrinoloogia | |

Ελλάς | Ενδοκρινολογία | |

España | Endocrinología y nutrición | |

France | Endocrinologie, maladies métaboliques | |

Ireland | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Italia | Endocrinologia e malattie del ricambio | |

Κύπρος | Ενδοκρινολογία | |

Latvija | Endokrinoloģija | |

Lietuva | Endokrinologija | |

Luxembourg | Endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition | |

Magyarország | Endokrinológia | |

Malta | Endokrinoloġija u Dijabete | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Endokrynologia | |

Portugal | Endocrinologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Endokrinológia | |

Suomi/Finland | Endokrinologia / endokrinologi | |

Sverige | Endokrina sjukdomar | |

United Kingdom | Endocrinology and diabetes mellitus | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

REHABILITAČNÍ LÉKAŘSTVÍ

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde en revalidatie | |

Česká republika | Rehabilitační a fyzikální medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | Physikalische und Rehabilitative Medizin | |

Eesti | Taastusravi ja füsiaatria | |

Ελλάς | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

España | Rehabilitación | |

France | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Ireland | | |

Italia | Medicina fisica e riabilitazione | |

Κύπρος | Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση | |

Latvija | Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija Fizikālā medicīna | |

Lietuva | Fizinė medicina ir reabilitacija | |

Luxembourg | Rééducation et réadaptation fonctionnelles | |

Magyarország | Fizioterápia | |

Malta | | |

Nederland | Revalidatiegeneeskunde | |

Österreich | Physikalische Medizin | |

Polska | Rehabilitacja medyczna | |

Portugal | Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação | |

Slovenija | Fizikalna in rehabilitacijska medicina | |

Slovensko | Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia | |

Suomi/Finland | Fysiatria / fysiatri | |

Sverige | Rehabiliteringsmedicin | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

STOMATOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Estomatología | |

France | Stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Odontostomatologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Stomatologie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | Estomatologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

NEUROPSYCHIATRIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Neuropsychiatrie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Nervenheilkunde (Neurologie und Psychiatrie) | |

Eesti | | |

Ελλάς | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

España | | |

France | Neuropsychiatrie | |

Ireland | | |

Italia | Neuropsichiatria | |

Κύπρος | Νευρολογία - Ψυχιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Neuropsychiatrie | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | Zenuw- en zielsziekten | |

Österreich | Neurologie und Psychiatrie | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Neuropsychiatria | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

DERMATOVENEROLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | Dermato-vénéréologie / dermato-venerologie | |

Česká republika | Dermatovenerologie | |

Danmark | Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme | |

Deutschland | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Eesti | Dermatoveneroloogia | |

Ελλάς | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

España | Dermatología médico-quirúrgica y venereología | |

France | Dermatologie et vénéréologie | |

Ireland | | |

Italia | Dermatologia e venerologia | |

Κύπρος | Δερματολογία - Αφροδισιολογία | |

Latvija | Dermatoloģija un veneroloģija | |

Lietuva | Dermatovenerologija | |

Luxembourg | Dermato-vénéréologie | |

Magyarország | Bőrgyógyászat | |

Malta | Dermato-venerejoloġija | |

Nederland | Dermatologie en venerologie | |

Österreich | Haut- und Geschlechtskrankheiten | |

Polska | Dermatologia i wenerologia | |

Portugal | Dermatovenereologia | |

Slovenija | Dermatovenerologija | |

Slovensko | Dermatovenerológia | |

Suomi/Finland | Ihotaudit ja allergologia / hudsjukdomar och allergologi | |

Sverige | Hud- och könssjukdomar | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

DERMATOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Dermatology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Dermatoloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Dermatology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

VENEROLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Venereology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Mediċina Uro-ġenetali | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Genito-urinary medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

RADIOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Radiologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ακτινολογία - Ραδιολογία | |

España | Electrorradiología | |

France | Electro-radiologie | |

Ireland | | |

Italia | Radiologia | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Électroradiologie | |

Magyarország | Radiológia | |

Malta | | |

Nederland | Radiologie | |

Österreich | Radiologie | |

Polska | | |

Portugal | Radiologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

TROPICKÁ MEDICÍNA

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Tropical medicine | |

Italia | Medicina tropicale | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Trópusi betegségek | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Spezifische Prophylaxe und Tropenhygiene | |

Polska | Medycyna transportu | |

Portugal | Medicina tropical | |

Slovenija | | |

Slovensko | Tropická medicína | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Tropical medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Dětská a dorostová psychiatrie | |

Danmark | Børne- og ungdomspsykiatri | |

Deutschland | Kinder- und Jugendpsychiatrie und- psychotherapie | |

Eesti | | |

Ελλάς | Παιδοψυχιατρική | |

España | | |

France | Pédo-psychiatrie | |

Ireland | Child and adolescent psychiatry | |

Italia | Neuropsichiatria infantile | |

Κύπρος | Παιδοψυχιατρική | |

Latvija | Bērnu psihiatrija | |

Lietuva | Vaikų ir paauglių psichiatrija | |

Luxembourg | Psychiatrie infantile | |

Magyarország | Gyermek- és ifjúságpszichiátria | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Psychiatria dzieci i młodzieży | |

Portugal | Pedopsiquiatria | |

Slovenija | Otroška in mladostniška psihiatrija | |

Slovensko | Detská psychiatria | |

Suomi/Finland | Lastenpsykiatria / barnpsykiatri | |

Sverige | Barn- och ungdomspsykiatri | |

United Kingdom | Child and adolescent psychiatry | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

GERIATRIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Geriatrie | |

Danmark | Geriatri eller alderdommens sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Geriatría | |

France | | |

Ireland | Geriatrics | |

Italia | Geriatria | |

Κύπρος | Γηριατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | Geriatrija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Geriátria | |

Malta | Ġerjatrija | |

Nederland | Klinische geriatrie | |

Österreich | | |

Polska | Geriatria | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Geriatria | |

Suomi/Finland | Geriatria / geriatri | |

Sverige | Geriatrik | |

United Kingdom | Geriatrics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

NEFROLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Nefrologie | |

Danmark | Nefrologi eller medicinske nyresygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | Nefroloogia | |

Ελλάς | Νεφρολογία | |

España | Nefrología | |

France | Néphrologie | |

Ireland | Nephrology | |

Italia | Nefrologia | |

Κύπρος | Νεφρολογία | |

Latvija | Nefroloģija | |

Lietuva | Nefrologija | |

Luxembourg | Néphrologie | |

Magyarország | Nefrológia | |

Malta | Nefroloġija | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Nefrologia | |

Portugal | Nefrologia | |

Slovenija | Nefrologija | |

Slovensko | Nefrológia | |

Suomi/Finland | Nefrologia / nefrologi | |

Sverige | Medicinska njursjukdomar (nefrologi) | |

United Kingdom | Renal medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

INFEKČNÍ LÉKAŘSTVĺ

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Infekční lékařství | |

Danmark | Infektionsmedicin | |

Deutschland | | |

Eesti | Infektsioonhaigused | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Communicable diseases | |

Italia | Malattie infettive | |

Κύπρος | Λοιμώδη Νοσήματα | |

Latvija | Infektoloģija | |

Lietuva | Infektologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Infektológia | |

Malta | Mard Infettiv | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Choroby zakaźne | |

Portugal | | |

Slovenija | Infektologija | |

Slovensko | Infektológia | |

Suomi/Finland | Infektiosairaudet / infektionssjukdomar | |

Sverige | Infektionssjukdomar | |

United Kingdom | Infectious diseases | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

HYGIENA A EPIDEMIOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Hygiena a epidemiologie | |

Danmark | Samfundsmedicin | |

Deutschland | Öffentliches Gesundheitswesen | |

Eesti | | |

Ελλάς | Κοινωνική Ιατρική | |

España | Medicina preventiva y salud pública | |

France | Santé publique et médecine sociale | |

Ireland | Community medicine | |

Italia | Igiene e medicina sociale | |

Κύπρος | Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Santé publique | |

Magyarország | Megelőző orvostan és népegészségtan | |

Malta | Saħħa Pubblika | |

Nederland | Maatschappij en gezondheid | |

Österreich | Sozialmedizin | |

Polska | Zdrowie publiczne, epidemiologia | |

Portugal | | |

Slovenija | Javno zdravje | |

Slovensko | Hygiena a epidemiológia | |

Suomi/Finland | Terveydenhuolto / hälsovård | |

Sverige | Socialmedicin | |

United Kingdom | Public health medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

KLINICKÁ FARMAKOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Klinická farmakologie | |

Danmark | Klinisk farmakologi | |

Deutschland | Pharmakologie und Toxikologie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Farmacología clínica | |

France | | |

Ireland | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Klinikai farmakológia | |

Malta | Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika | |

Nederland | | |

Österreich | Pharmakologie und Toxikologie | |

Polska | Farmakologia kliniczna | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická farmakológia | |

Suomi/Finland | Kliininen farmakologia ja lääkehoito / klinisk farmakologi och läkemedelsbehandling | |

Sverige | Klinisk farmakologi | |

United Kingdom | Clinical pharmacology and therapeutics | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Médecine du travail / arbeidsgeneeskunde | |

Česká republika | Pracovní lékařství | |

Danmark | Arbejdsmedicin | |

Deutschland | Arbeitsmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Ιατρική της Εργασίας | |

España | | |

France | Médecine du travail | |

Ireland | Occupational medicine | |

Italia | Medicina del lavoro | |

Κύπρος | Ιατρική της Εργασίας | |

Latvija | Arodslimības | |

Lietuva | Darbo medicina | |

Luxembourg | Médecine du travail | |

Magyarország | Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) | |

Malta | Mediċina Okkupazzjonali | |

Nederland | Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde | |

Österreich | Arbeits- und Betriebsmedizin | |

Polska | Medycyna pracy | |

Portugal | Medicina do trabalho | |

Slovenija | Medicina dela, prometa in športa | |

Slovensko | Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia | |

Suomi/Finland | Työterveyshuolto / företagshälsovård | |

Sverige | Yrkes- och miljömedicin | |

United Kingdom | Occupational medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

ALERGOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Alergologie a klinická imunologie | |

Danmark | Medicinsk allergologi eller medicinske overfølsomhedssygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | Αλλεργιολογία | |

España | Alergología | |

France | | |

Ireland | | |

Italia | Allergologia ed immunologia clinica | |

Κύπρος | Αλλεργιολογία | |

Latvija | Alergoloģija | |

Lietuva | Alergologija ir klinikinė imunologija | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Allergológia és klinikai immunológia | |

Malta | | |

Nederland | Allergologie en inwendige geneeskunde | |

Österreich | | |

Polska | Alergologia | |

Portugal | Imuno-alergologia | |

Slovenija | | |

Slovensko | Klinická imunológia a alergológia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | Allergisjukdomar | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

GASTROENTEROLOGICKÁ CHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | Chirurgie abdominale / heelkunde op het abdomen | |

Česká republika | | |

Danmark | Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske mave-tarm-sygdomme | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía del aparato digestivo | |

France | Chirurgie viscérale et digestive | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia dell'aparato digestivo | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | Abdominalinė chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie gastro-entérologique | |

Magyarország | | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | Abdominalna kirurgija | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Gastroenterologinen kirurgia / gastroenterologisk kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Médecine nucléaire / nucleaire geneeskunde | |

Česká republika | Nukleární medicína | |

Danmark | Klinisk fysiologi og nuklearmedicin | |

Deutschland | Nuklearmedizin | |

Eesti | | |

Ελλάς | Πυρηνική Ιατρική | |

España | Medicina nuclear | |

France | Médecine nucléaire | |

Ireland | | |

Italia | Medicina nucleare | |

Κύπρος | Πυρηνική Ιατρική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Médecine nucléaire | |

Magyarország | Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) | |

Malta | Mediċina Nukleari | |

Nederland | Nucleaire geneeskunde | |

Österreich | Nuklearmedizin | |

Polska | Medycyna nuklearna | |

Portugal | Medicina nuclear | |

Slovenija | Nuklearna medicina | |

Slovensko | Nukleárna medicína | |

Suomi/Finland | Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / klinisk fysiologi och nukleärmedicin | |

Sverige | Nukleärmedicin | |

United Kingdom | Nuclear medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

TRAUMATOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Traumatologie Urgentní medicína | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Accident and emergency medicine | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | Traumatológia | |

Malta | Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | Medycyna ratunkowa | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | Úrazová chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | Accident and emergency medicine | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

KLINICKÁ NEUROFYZIOLOGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | | |

Danmark | Klinisk neurofysiologi | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Neurofisiologia clínica | |

France | | |

Ireland | Neurophysiology | |

Italia | | |

Κύπρος | | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | | |

Magyarország | | |

Malta | Newrofiżjoloġija Klinika | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Kliininen neurofysiologia / klinisk neurofysiologi | |

Sverige | Klinisk neurofysiologi | |

United Kingdom | Clinical neurophysiology | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE

Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 let

Belgique/België/Belgien | | |

Česká republika | Maxilofaciální chirurgie | |

Danmark | | |

Deutschland | | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | Cirugía oral y maxilofacial | |

France | Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie | |

Ireland | | |

Italia | Chirurgia maxillo-facciale | |

Κύπρος | | |

Latvija | Mutes, sejas un žokļu ķirurģija | |

Lietuva | Veido ir žandikaulių chirurgija | |

Luxembourg | Chirurgie maxillo-faciale | |

Magyarország | Szájsebészet | |

Malta | | |

Nederland | | |

Österreich | Mund - Kiefer - und Gesichtschirurgie | |

Polska | Chirurgia szczękowo-twarzowa | |

Portugal | | |

Slovenija | Maksilofacialna kirurgija | |

Slovensko | Maxilofaciálna chirurgia | |

Suomi/Finland | | |

Sverige | | |

United Kingdom | | |

Země | Název kvalifikace | Subjekt vydávající doklad o dosažené kvalifikaci |

DENTÁLNÍ, ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE (ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ A ZUBNÍCH LÉKAŘŮ)

Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 roky

Belgique/België/Belgien | Stomatologie et chirurgie orale et maxillo-faciale / stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie | |

Česká republika | | |

Danmark | | |

Deutschland | Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie | |

Eesti | | |

Ελλάς | | |

España | | |

France | | |

Ireland | Oral and maxillo-facial surgery | |

Italia | | |

Κύπρος | Στοματο-Γναθο-Προσωποχειρουργική | |

Latvija | | |

Lietuva | | |

Luxembourg | Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale | |

Magyarország | Arc-állcsont-szájsebészet | |

Malta | Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ | |

Nederland | | |

Österreich | | |

Polska | | |

Portugal | | |

Slovenija | | |

Slovensko | | |

Suomi/Finland | Suu- ja leukakirurgia / oral och maxillofacial kirurgi | |

Sverige | | |

United Kingdom | Oral and maxillo-facial surgery | |

"

2. Zdravotní sestry a ošetřovatelé

31977 L 0452: Směrnice Rady 77/452/EHS ze dne 27. června 1977 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči, obsahující opatření pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 176, 15.7.1977, s. 1), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14.12.1981 (Úř. věst. L 385, 31.12.1981, s. 25),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30.10.1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31989 L 0595: směrnice Rady 89/595/EHS ze dne 10.10.1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 30),

- 31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) V čl. 1 odst. 2 se doplňují tyto údaje:

"v České republice:

"všeobecná sestra/všeobecný ošetřovatel"

;

v Estonsku:

"õde"

;

na Kypru:

"Εγγεγραμμένος Νοσηλευτής"

;

v Lotyšsku:

"māsa"

;

v Litvě:

"Bendrosios praktikos slaugytojas"

;

v Maďarsku:

"ápoló"

;

na Maltě:

"Infermier Reġistrat tal-Ewwel Livell"

;

v Polsku:

"pielęgniarka"

;

ve Slovinsku:

"diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik"

;

na Slovensku:

"sestra"

."

b) Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 4b

V případě polských dokladů o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči se použijí pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Polsku před přistoupením a kteří nesplňují minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené v článku 1 směrnice 77/453/EHS, uznávají členské státy tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči v Polsku po níže uvedenou dobu:

- diplom bakaláře ošetřovatelství (dyplom licencjata pielęgniarstwa) - po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,

- diplom zdravotní sestry nebo ošetřovatele (dyplom pielęgniarki albo pielęgniarki dyplomowanej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole - po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Uvedené činnosti musí zahrnovat plnou odpovědnost za plánování, organizaci a výkon ošetřovatelské péče o pacienta.

Článek 4c

1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

5. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

6. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči, pokud jde o přístup k povolání zdravotní sestry nebo ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení."

c) V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru všeobecná sestra (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná všeobecná sestra (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | Diplom õe erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool3.Kohtla-Järve Meditsiinikool" | |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Δίπλωμα Γενικής Νοσηλευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | 1.diploms par māsas kvalifikācijas iegūšanu2.māsas diploms | 1.Māsu skolas2.Universitātes tipa augstskola pamatojoties uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija" | |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | 1.Ápoló bizonyítvány2.Diplomás ápoló oklevél3.Egyetemi okleveles ápoló oklevél | 1.Iskola2.Egyetem / főiskola3.Egyetem | |

Malta | Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija | Università ta' Malta" | |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo z tytułem "magister pielęgniarstwa" | 1.Uniwersytet Medyczny2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "magister z ošetrovateľstva" ("Mgr.")2.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z ošetrovateľstva" ("Bc.")3.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra | 1.Vysoká škola2.Vysoká škola3.Stredná zdravotnícka škola" | |

3. Zubní lékaři

a) 31978 L 0686: Směrnice Rady 78/686/EHS ze dne 25. července 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci zubních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 1), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14.12.1981 (Úř. věst. L 385, 31.12.1981, s. 25),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30.10.1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

i) V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"— v České republice:

Zubní lékař,

— v Estonsku:

Hambaarst,

— na Kypru:

Οδοντίατρος,

— v Lotyšsku:

Zobārsts,

— v Litvě:

Gydytojas odontologas,

— v Maďarsku:

Fogorvos,

— na Maltě:

Kirurgu Dentali,

— v Polsku:

Lekarz dentysta,

— ve Slovinsku:

Doktor dentalne medicine / Doktorica dentalne medicine,

— na Slovensku:

Zubný lekár."

ii) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 7b

1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství nebo odborného zubního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru zubního lékařství a odborného zubního lékařství, pokud jde o přístup k povolání zubního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení."

iii) V čl. 8 odst. 1 se slova "v článcích 2, 4, 7 a 19" nahrazují slovy "v článcích 2, 4, 7, 19, 19a, 19b, 19c a 19d".

iv) V článku 17 se slova "stanovené v článku 2, čl. 7 odst. 1 a článku 19" nahrazují slovy "stanovené v článku 2, čl. 7 odst. 1 a článcích 19, 19a, 19b, 19c a 19d".

v) Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 19c

1. Od dne přistoupení České republiky uznávají členské státy pro účely výkonu činností uvedených v článku 1 této směrnice, diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství udělené v České republice nebo v bývalém Československu osobám, které započaly svou univerzitní lékařskou přípravu před přistoupením, doprovázené osvědčením vydaným příslušným českým orgánem uvádějícím, že tyto osoby v České republice vykonávaly skutečně, v souladu se zákonem a jako hlavní činnost činnosti vymezené v článku 5 směrnice 78/687/EHS po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení a že tyto osoby jsou oprávněny provozovat tyto činnosti za stejných podmínek jako držitelé diplomu uvedeného v příloze A této směrnice.

2. Od požadavku tříleté praxe uvedeného v prvním pododstavci je upuštěno v případě osob, jež úspěšně dokončily nejméně tři roky studia, které příslušné orgány potvrdí jako rovnocenné studiu uvedenému v článku 1 směrnice 78/687/EHS.

Článek 19d

1. Ode dne přistoupení Slovenska uznávají členské státy pro účely výkonu činností uvedených v článku 1 této směrnice, diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru lékařství udělené na Slovensku nebo v bývalém Československu osobám, které započaly svou univerzitní lékařskou přípravu před přistoupením, doprovázené osvědčením vydaným příslušným slovenským orgánem uvádějícím, že tyto osoby na Slovensku vykonávaly skutečně, v souladu se zákonem a jako hlavní činnost činnosti vymezené v článku 5 směrnice 78/687/EHS po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení a že tyto osoby jsou oprávněny provozovat tyto činnosti za stejných podmínek jako držitelé diplomu uvedeného v příloze A této směrnice.

2. Od požadavku tříleté praxe uvedeného v prvním pododstavci je upuštěno v případě osob, jež úspěšně dokončily nejméně tři roky studia, které příslušné orgány potvrdí jako rovnocenné studiu uvedenému v článku 1 směrnice 78/687/EHS."

vi) V příloze A se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | Diplom o ukončení studia ve studijním programu zubní lékařství (doktor zubního lékařství, Dr. med. Dent.) | Lékařská fakulta univerzity v České republice | Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce" |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | Diplom hambaarstiteaduse õppekava läbimise kohta | Tartu Ülikool" | |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Οδοντιάτρου | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Zobārsta diploms | Universitātes tipa augstskola | Rezidenta diploms par zobārsta pēcdiploma izglītības programmas pabeigšanu, ko izsniedz universitātes tipa augstskola un "Sertifikāts"- kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu zobārstniecībā |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo kvalifikaciją | Universitetas | Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo odontologo profesinę kvalifikaciją" |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | Fogorvos oklevél (doctor medicinae dentariae, abbrev.: dr. med. dent.) | Egyetem | |

Malta | Lawrja fil- Kirurġija Dentali | Università ta Malta" | |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych z tytułem "lekarz dentysta" | 1.Akademia Medyczna,2.Uniwersytet Medyczny,3.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego | Lekarsko - Dentystyczny Egzamin Państwowy" |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor dentalne medicine / doktorica dentalne medicine" | Univerza | Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za poklic zobozdravnik / zobozdravnica |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor zubného lekárstva" ("MDDr.") | Vysoká škola" | |

vii) V příloze B oddíle 1. Ortodoncie se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | - | | " |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | Residentuuri lõputunnistus ortodontia erialal | Tartu Ülikool" | |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Ορθοδοντική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | "Sertifikāts"- kompetentas iestādes izsniegts dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu ortodontijā | Latvijas Ārstu biedrība | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą gydytojo ortodonto profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | Fogszabályozás szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Certifikat ta' speċjalista dentali fl-Ortodonzja | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie ortodoncji | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz čeljustne in zobne ortopedije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | - | " | |

viii) V příloze B oddíle 2. Ústní chirurgie se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | - | | " |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | - | | " |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του Ειδικού Οδοντιάτρου στην Στοματική Χειρουργική | Οδοντιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | - | | |

Lietuva | Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą burnos chirurgo profesinę kvalifikaciją | Universitetas" | |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | Dento alveoláris sebészet szakorvosa bizonyítvány | Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete | |

Malta | Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-Kirurġija tal-ħalq | Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti" | |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie chirurgii stomatologicznej | Centrum Egzaminów Medycznych" | |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu iz oralne kirurgije | 1.Ministrstvo za zdravje2.Zdravniška zbornica Slovenije | |

Slovensko | - | " | |

b) 31978 L 0687: Směrnice Rady 78/687/EHS ze dne 25. července 1978 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se činností zubních lékařů (Úř. věst. L 233, 24.8.1978, s. 10), ve znění:

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

V čl. 6 odst. 1 se slova "se vztahuje článek 19" nahrazují slovy "se vztahují články 19, 19a, 19b, 19c a 19d".

4. Veterinární lékařství

31978 L 1026: Směrnice Rady 78/1026/EHS ze dne 18. prosince 1978 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci veterinárních lékařů obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 362, 23.12.1978, s. 1), ve znění:

- 11979 H: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Řecké republiky (Úř. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),

- 31981 L 1057: směrnice Rady 81/1057/EHS ze dne 14.12.1981 (Úř. věst. L 385, 31.12.1981, s. 25),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30.10.1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 4b

V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Estonsku před přistoupením, uznávají členské státy tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost v Estonsku po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Článek 4c

1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

5. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

6. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru veterinárního lékařství, pokud jde o přístup k povolání veterinárního lékaře a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení."

b) V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární lékařství (doktor veterinární medicíny, MVDr.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním programu veterinární hygiena a ekologie (doktor veterinární medicíny, MVDr.) | Veterinární fakulta univerzity v České republice" | |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini õppekava | Eesti Põllumajandusülikool" | |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου | Κτηνιατρικό Συμβούλιο | |

Latvija | Veterinārārsta diploms | Latvijas Lauksaimniecības Universitāte | |

Lietuva | Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos gydytojo (DVM)) | Lietuvos Veterinarijos Akademija" | |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | Állatorvos doktor oklevél - dr. med. vet. | Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar | |

Malta | Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju | Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji" | |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom lekarza weterynarii | 1.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie2.Akademia Rolnicza we Wrocławiu3.Akademia Rolnicza w Lublinie4.Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" | |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "doktor veterinarske medicine / doktorica veterinarske medicine" | Univerza | Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s področja veterinarstva |

Slovensko | Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "doktor veterinárnej medicíny"("MVDr.") | Univerzita veterinárneho lekárstva" | |

5. Porodní asistentky

31980 L 0154: Směrnice Rady 80/154/EHS ze dne 21. ledna 1980 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci porodních asistentek a o opatřeních pro usnadnění účinného výkonu práva usazování a volného pohybu služeb (Úř. věst. L 33, 12.2.1980, s. 1), ve znění:

- 31980 L 1273: směrnice Rady 80/1273/EHS ze dne 22.12.1980 (Úř. věst. L 375, 31.12.1980, s. 74),

- 11985 I: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Španělského království a Portugalské republiky (Úř. věst. L 302, 15.11.1985, s. 23),

- 31989 L 0594: směrnice Rady 89/594/EHS ze dne 30.10.1989 (Úř. věst. L 341, 23.11.1989, s. 19),

- 31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) V článku 1 se doplňují nové odrážky, které znějí:

"v České republice:

- "Porodní asistentka/porodní asistent"

,

v Estonsku:

- "Ämmaemand"

,

na Kypru:

- "Εγγεγραμμένη Μαία"

,

v Lotyšsku:

- "Vecmāte"

,

v Litvě:

- "Akušeris"

,

v Maďarsku:

- "Szülésznő"

,

na Maltě:

- "Qabla"

,

v Polsku:

- "Położna"

ve Slovinsku:

- "Diplomirana babica / Diplomirani babičar"

,

na Slovensku:

- "Pôrodná asistentka""

.

b) Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 5b

V případě polských dokladů o dosažené kvalifikaci porodní asistentky se použijí pouze tato ustanovení o nabytých právech:

V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Polsku před přistoupením a kteří nesplňují minimální požadavky na odbornou přípravu stanovené v článku 1 směrnice 80/155/EHS, uznávají členské státy tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky jako dostatečný důkaz, pokud jsou provázeny osvědčením uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost porodní asistentky v Polsku po níže uvedenou dobu:

- diplom bakaláře porodní asistence (dyplom licencjata położnictwa) - po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení,

- diplom porodní asistentky (dyplom położnej) s postsekundárním vzděláním získaným na odborné zdravotnické škole - po dobu nejméně pěti po sobě následujících let v průběhu sedmi let předcházejících dni vydání osvědčení.

Článek 5c

1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. března 1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

5. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

6. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru porodní asistence, pokud jde o přístup k povolání porodní asistentky a výkon tohoto povolání. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem danou činnost na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení."

c) V příloze se mezi údaje pro Belgii a Dánsko vkládají tyto údaje:

"Česká republika | 1.Diplom o ukončení studia ve studijním programu ošetřovatelství ve studijním oboru porodní asistentka (bakalář, Bc.)2.Diplom o ukončení studia ve studijním oboru diplomovaná porodní asistentka (diplomovaný specialista, DiS.) | 1.Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem2.Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná státem | 1.Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce2.Vysvědčení o absolutoriu" |

dále, mezi údaje pro Německo a Řecko:

"Eesti | Diplom ämmaemanda erialal | 1.Tallinna Meditsiinikool2.Tartu Meditsiinikool" | |

dále, mezi údaje pro Itálii a Lucembursko:

"Κύπρος | Δίπλωμα στο μεταβασικό πρόγραμμα Μαιευτικής | Νοσηλευτική Σχολή | |

Latvija | Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu | Māsu skolas | |

Lietuva | 1.Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją2.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, ir profesinės kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją3.Aukštojo mokslo diplomas (neuniversitetinės studijos), nurodantis suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją | 1.Universitetas2.Kolegija3.Kolegija | 1.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje2.Pažymėjimas, liudijantis profesinę praktiką akušerijoje" |

dále, mezi údaje pro Lucembursko a Nizozemsko:

"Magyarország | Szülésznő bizonyítvány | Iskola/főiskola | |

Malta | Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel | Università ta' Malta" | |

dále, mezi údaje pro Rakousko a Portugalsko:

"Polska | Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo z tytułem "magister położnictwa" | 1.Uniwersytet Medyczny,2.Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego" | |

dále, mezi údaje pro Portugalsko a Finsko:

"Slovenija | Diploma, s katero se podeljuje strokovni naslov "diplomirana babica / diplomirani babičar" | 1.Univerza2.Visoka strokovna šola | |

Slovensko | 1.Vysokoškolský diplom o udelení akademického titulu "bakalár z pôrodnej asistencie"("Bc")2.Absolventský diplom v študijnom odbore diplomovaná pôrodná asistentka | 1.Vysoká škola2.Stredná zdravotnícka škola" | |

6. Farmacie

31985 L 0433: Směrnice Rady 85/433/EHS ze dne 16. září 1985 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie obsahující opatření k usnadnění účinného výkonu práva usazování v určitých činnostech v oboru farmacie (Úř. věst. L 253, 24.9.1985, s. 37), ve znění:

- 31985 L 0584: směrnice Rady 85/584/EHS ze dne 20.12.1985 (Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 42),

- 31990 L 0658: směrnice Rady 90/658/EHS ze dne 4.12.1990 (Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 73),

- 11994 N: Aktu o podmínkách přistoupení a o úpravách smluv - přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království (Úř. věst. C 241, 29.8.1994, s. 21),

- 32001 L 0019: směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/19/ES ze dne 14.5.2001 (Úř. věst. L 206, 31.7.2001, s. 1).

a) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 6b

1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v České republice regulována.

2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Estonsku regulována.

3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Lotyšsku regulována.

4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem některou z činností uvedených v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení, pokud je tato činnost v Litvě regulována.

5. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie byly uděleny nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru farmacie, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v čl. 1 odst. 2 směrnice 85/432/EHS a jejich výkon. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní přísluš