02022R0129 — CS — 29.01.2024 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/129

ze dne 21. prosince 2021,

kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZP

(Úř. věst. L 020 31.1.2022, s. 197)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

 M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2024/194 ze dne 8. ledna 2024,

  L 

1

9.1.2024
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/129

ze dne 21. prosince 2021,

kterým se stanoví pravidla pro typy intervencí týkajících se olejnatých semen, bavlny a vedlejších produktů vinifikace podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 a pro požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění v souvislosti s podporou Unie a strategickými plány SZPČlánek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) 2021/2115 pro účely vypracovávání a provádění strategických plánů SZP členských států v souladu s uvedeným nařízením, pokud jde o:

a) 

orientační referenční podporovanou plochu pro jednotlivé členské státy pro účely intervencí na základě plochy týkajících se olejnatých semen;

b) 

schvalování půdy a povolování odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu a související oznámení;

c) 

výši podpory na destilaci vedlejších produktů vinifikace;

d) 

použití znaku Unie v rámci některých intervencí financovaných z EZFRV a požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění, pokud jde o strategické plány SZP a podporu Unie obdrženou na jejich základě.

Článek 2

Orientační referenční podporovaná plocha

Orientační referenční podporovaná plocha pro jednotlivé členské státy pro účely intervencí na základě plochy týkajících se olejnatých semen uvedených v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2021/2115 je stanovena v příloze I tohoto nařízení.

Článek 3

Postup schvalování půdy a povolování odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu a související oznámení

1.  
Postup schvalování půdy a povolování odrůd pro účely zvláštní podpory pro bavlnu podle hlavy III kapitoly II oddílu 3 pododdílu 2 nařízení (EU) 2021/2115 je organizován tak, aby dotčeným zemědělcům umožnil obdržet oznámení týkající se schválení a povolení v dostatečném předstihu před obdobím výsevu.

Toto oznámení obsahuje alespoň tyto informace:

a) 

povolené odrůdy k výsevu;

b) 

kritéria pro schvalování půdy pro produkci bavlny stanovená členskými státy v souladu s článkem 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ( 1 );

c) 

minimální hustotu osazení bavlníků podle článku 8 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.

2.  
Pokud členský stát odejme stávající povolení pro odrůdu, dotčení zemědělci jsou o tom informováni včas před obdobím výsevu následujícího roku.

Článek 4

Finanční podpora Unie na destilaci vedlejších produktů vinifikace

1.  

Finanční podpora Unie na destilaci vedlejších produktů vinifikace podle čl. 58 odst. 1 prvního pododstavce písm. g) nařízení (EU) 2021/2115, která má být vyplacena lihovarům, včetně jednorázové částky určené k náhradě nákladů na sběr podle čl. 60 odst. 3 třetího pododstavce uvedeného nařízení, nepřesáhne:

a) 

u surového alkoholu získaného z matolin: 1,1 EUR na % objemové a hektolitr;

b) 

u surového alkoholu získaného z vína a vinného kalu: 0,5 EUR na % objemové a hektolitr.

2.  
Členské státy stanoví skutečné částky, které mají být vyplaceny jako finanční podpora Unie, na základě objektivních a nediskriminačních kritérií a s přihlédnutím k různým typům produkce.

Článek 5

Znak Unie

Členský stát a řídící orgán používají znak Unie v souladu s požadavky stanovenými v příloze II při provádění činností v oblasti zviditelnění, transparentnosti a komunikace uvedených v čl. 123 odst. 2 písm. k) nařízení (EU) 2021/2115. Řídící orgán rovněž zajistí, aby tento znak odpovídajícím způsobem používali příjemci.

Článek 6

Požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění

Podrobná pravidla pro uplatňování požadavků týkajících se informací, propagace a zviditelnění podle čl. 123 odst. 2 písm. j) a k) nařízení (EU) 2021/2115 jsou stanovena v příloze III tohoto nařízení.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Orientační referenční podporovaná plocha uvedená v článku 2ha

Belgie

7 295

Bulharsko

711 954

Česko

300 498

Dánsko

114 000

Německo

846 779

Estonsko

51 620

Irsko

7 197

Řecko

69 709

Španělsko

559 382

Francie

1 525 286

Chorvatsko

117 366

Itálie

302 843

Kypr

-

Lotyšsko

89 153

Litva

154 217

Lucembursko

2 270

Maďarsko

707 720

Malta

-

Nizozemsko

1 952

Rakousko

88 129

Polsko

644 818

Portugalsko

7 865

Rumunsko

1 250 509

Slovinsko

4 059

Slovensko

184 603

Finsko

32 342

Švédsko

72 880
PŘÍLOHA II

Použití a technické charakteristiky znaku Unie (dále jen „znak“)

1. Znak musí být výrazně zobrazen na veškerých komunikačních materiálech, například tištěných nebo digitálních produktech, internetových stránkách a jejich mobilních verzích souvisejících s prováděním operace určených pro veřejnost nebo účastníky.

2. Výraz „Financováno Evropskou unií“ nebo „Spolufinancováno Evropskou unií“ se uvádí celý a musí být umístěn vedle znaku.

3. V souvislosti se znakem lze použít kterýkoli z těchto typů písma: Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana nebo Ubuntu. Písmo nesmí být zvýrazněno kurzivou, nesmí být podtrženo a nesmí obsahovat efekty.

4. Text je ve vztahu ke znaku umístěn tak, aby do znaku žádným způsobem nezasahoval.

5. Použitá velikost písma musí být úměrná velikosti znaku.

6. Jako barva písma se v závislosti na pozadí použije reflexní modrá, černá nebo bílá.

7. Znak nesmí být měněn ani slučován s jinými grafickými prvky nebo texty. Jsou-li kromě znaku zobrazena další loga, musí mít znak nejméně stejnou velikost, měřeno na výšku nebo šířku, jako největší z těchto dalších použitých log. Kromě znaku nesmí být ke zvýraznění podpory Unie použita žádná jiná vizuální identita nebo logo.

8. Jestliže se na stejném místě provádí několik operací podporovaných ze stejného finančního nástroje nebo různých finančních nástrojů, nebo jestliže je financování poskytnuto na stejnou operaci později, bude vystavena alespoň jedna cedule nebo billboard.

9. Grafické normy pro znak a stanovení standardních barev:

A) 

OBRAZNÝ POPIS

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

B) 

HERALDICKÝ POPIS

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

C) 

GEOMETRICKÝ POPIS

image

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž delší strana je jeden a půl násobkem strany kratší. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru pomyslného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny po obvodu pomyslného kruhu, jehož poloměr je roven jedné osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp směřuje vertikálně a dva další jsou na přímce kolmé ke stožáru. Kruh je uspořádán tak, aby umístění hvězd odpovídalo hodinám na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

D) 

PŘEDEPSANÉ BARVY

Znak má následující barevné provedení: PANTONE REFLEX BLUE pro povrch obdélníku; PANTONE YELLOW pro hvězdy.

E) 

ČTYŘBAREVNÝ PROCES

Použije-li se čtyřbarevný proces, je nutné vytvořit dvě standardní barvy pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu.

PANTONE YELLOW se získá použitím 100 % barvy „Process Yellow“.

PANTONE REFLEX BLUE se získá smícháním 100 % barvy „Process Cyan“ a 80 % barvy „Process Magenta“.

Internet

PANTONE REFLEX BLUE odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 0/51/153 (hexadecimální kód: 003399) a PANTONE YELLOW odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimální kód: FFCC00).

POSTUP PŘI JEDNOBAREVNÉM ZOBRAZENÍ

Při použití černé barvy je obdélník nutno ohraničit černě a hvězdy vytisknout černě na bílém pozadí.

image

Při použití modré barvy (Reflex Blue) ji aplikujte jako 100 % barvu a hvězdy zobrazte negativní bílou.

image

ZOBRAZENÍ NA BAREVNÉM POZADÍ

Musí-li být použito vícebarevné pozadí, je třeba obdélník ohraničit bílým pruhem o tloušťce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

image

Zásady používání znaku třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy o užívání evropského znaku třetími stranami ( 2 ).
PŘÍLOHA III

Požadavky týkající se informací, propagace a zviditelnění

1.    Opatření řídícího orgánu v oblasti komunikace a zviditelnění

1.1. Pro účely čl. 123 odst. 2 písm. k) nařízení (EU) 2021/2115 řídící orgán zajistí strategickému plánu SZP propagaci plánováním a prováděním příslušných opatření v oblasti komunikace a zviditelnění v průběhu přípravy a provádění strategického plánu SZP za účelem informování cílových skupin uvedených ve zmíněném písmenu.

1.2. Pro účely čl. 124 odst. 3 písm. f) nařízení (EU) 2021/2115 poskytne řídící orgán monitorovacímu výboru informace nezbytné k tomu, aby mohl posoudit provádění opatření v oblasti komunikace a zviditelnění.

1.3. Řídící orgán zajistí, aby do šesti měsíců od rozhodnutí Komise o schválení strategického plánu SZP existovaly internetové stránky, na kterých budou k dispozici informace o strategickém plánu SZP, za který zodpovídá, včetně cílů plánu, činností, dostupných možností financování, jakož i očekávaných a dosažených výsledků, jakmile budou k dispozici. Internetové stránky se zaměří na širokou veřejnost a potenciální příjemce uvedené v čl. 123 odst. 2 písm. k) nařízení (EU) 2021/2115.

1.4. Řídící orgán zajistí, aby byl na internetových stránkách uvedených v bodě 1.3 zveřejněn harmonogram plánovaných výzev a lhůt pro podávání žádostí, který je nejméně třikrát ročně aktualizován a obsahuje tyto orientační údaje:

a) 

zeměpisnou oblast, na kterou se vztahuje;

b) 

dotčenou intervenci a specifický cíl (cíle);

c) 

typ způsobilých žadatelů;

d) 

celkovou výši podpory;

e) 

datum zahájení a ukončení podávání žádostí.

1.5. Řídící orgán v souladu s čl. 123 odst. 2 písm. k) bodem i) nařízení (EU) 2021/2115 zajistí, aby potenciální příjemci měli přístup ke všem potřebným informacím o možnostech financování, včetně podmínek způsobilosti, kritérií výběru a veškerých požadavků na příjemce vybrané pro financování, jakož i jejich povinností.

1.6. Řídící orgán zajistí, aby příjemci vybraní pro financování byli informováni o tom, že podpora je spolufinancována Unií.

1.7. Řídící orgán zajistí, aby byly materiály týkající se komunikace a viditelnosti, a to i na úrovni příjemců, na požádání poskytnuty orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie a aby byla Unii udělena bezúplatná, nevýhradní a neodvolatelná licence k použití těchto materiálů a jakýchkoli dříve založených práv k nim v souladu s druhým pododstavcem. Tento postup nesmí vyvolávat významné dodatečné náklady nebo významnou administrativní zátěž pro příjemce nebo pro řídící orgán.

Licence k právům duševního vlastnictví uvedená v prvním pododstavci uděluje Unii alespoň tato práva:

a) 

interní použití, tj. právo reprodukovat, kopírovat a zpřístupňovat materiály týkající se komunikace a viditelnosti orgánům a agenturám Unie, orgánům členských států a jejich zaměstnancům;

b) 

reprodukce materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti jakýmikoli prostředky a v jakékoli podobě, vcelku nebo částečně;

c) 

zveřejňování materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti za použití jakýchkoli a všech prostředků komunikace;

d) 

distribuce materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti (nebo jejich kopií) veřejnosti jakoukoli formou;

e) 

uskladnění a archivace materiálů týkajících se komunikace a viditelnosti;

f) 

udělování sublicencí k právům na materiály týkající se komunikace a viditelnosti třetím stranám.

2.    Zviditelnění některých operací podporovaných z EZFRV

Pro účely čl. 123 odst. 2 písm. j) nařízení (EU) 2021/2115 řídící orgán prostřednictvím následujících opatření zajistí, aby příjemci intervencí financovaných z EZFRV, kromě intervencí týkajících se plochy nebo zvířat, přiznali podporu ze strategického plánu SZP tím, že:

a) 

zveřejní na oficiálních internetových stránkách příjemce, pokud takové stránky existují, a na oficiálních sociálních sítích stručný popis operace úměrný míře podpory, včetně jejích cílů a výsledků, a zdůrazní, že je na danou operaci poskytována finanční podpora Unie;

b) 

uvedou v dokumentech a komunikačních materiálech týkajících se provádění operace, určených pro veřejnost nebo pro účastníky, prohlášení, které viditelně zdůrazní podporu Unie, a použijí v nich rovněž znak Unie v souladu s technickými charakteristikami stanovenými v příloze II;

c) 

u operací, které spočívají ve financování infrastruktury nebo stavebních prací, jejichž celkové veřejné výdaje nebo celkové náklady v případě podpory ve formě finančních nástrojů, včetně financování provozního kapitálu, přesahují 500 000  EUR, vystaví trvalé cedule nebo billboardy dobře viditelné pro veřejnost, které vyobrazují znak Unie v souladu s technickými charakteristikami stanovenými v příloze II, jakmile se zahájí fyzické provádění operací nebo je nainstalováno zakoupené vybavení;

d) 

u operací sestávajících z investic do hmotného majetku, na něž se nevztahuje písmeno c), jejichž celková veřejná podpora přesahuje 50 000  EUR nebo jejichž celkové náklady v případě podpory ve formě finančních nástrojů, včetně financování provozního kapitálu, přesahují 500 000  EUR, umístí vysvětlující ceduli nebo rovnocenné elektronické vyobrazení s informacemi o projektu, jež zdůrazňují finanční podporu Unie a vyobrazují rovněž znak Unie v souladu s technickými charakteristikami stanovenými v příloze II;

e) 

u operací, které spočívají v podpoře operací v rámci iniciativy LEADER, základních služeb a infrastruktury, na něž se nevztahují písmena c) a d), jejichž celková veřejná podpora přesahuje 10 000  EUR nebo jejichž celkové náklady v případě podpory ve formě finančních nástrojů, včetně financování provozního kapitálu, přesahují 100 000  EUR, vystaví na místě dobře viditelném pro veřejnost alespoň jeden plakát minimální velikosti A3 nebo rovnocenné elektronické vyobrazení s informacemi o operaci, přičemž se zdůrazní podpora Unie. Vysvětlující cedule musí být umístěna rovněž v prostorách místních akčních skupin financovaných v rámci iniciativy LEADER.

Odchylně od prvního pododstavce řídící orgán v maximální možné míře zajistí, aby v případech, kdy je příjemcem fyzická osoba, byly k dispozici vhodné informace zdůrazňující podporu z fondů, a to na místě viditelném pro veřejnost nebo prostřednictvím elektronického vyobrazení.

První pododstavec písm. a) a b) se použijí obdobně na subjekty provádějící finanční nástroje financované z EZFRV.

První pododstavec písm. c), d) a e) se vztahují na konečné příjemce finančních nástrojů prostřednictvím smluvních podmínek stanovených v dohodě o financování podle čl. 59 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ( 3 ).( 1 ) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1 (Viz strana 197 v tomto čísle Úředního věstníku).

( 2 )  Úř. věst. C 271, 8.9.2012, s. 5.

( 3 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).