02021R1056 — CS — 30.06.2021 — 000.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1056

ze dne 24. června 2021,

kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci

(Úř. věst. L 231 30.6.2021, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s.  74 (2021/1056)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1056

ze dne 24. června 2021,

kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaciČlánek 1

Předmět a oblast působnosti

Tímto nařízením se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (FST) s cílem podpořit obyvatele, hospodářství a životní prostředí území, která se potýkají se závažnými socioekonomickými problémy v důsledku transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 ve smyslu čl. 2 bodu 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ( 1 ) a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050.

Stanoví se jím specifický cíl FST, jeho zeměpisné pokrytí a zdroje, rozsah jeho podpory s ohledem na cíl Investice pro zaměstnanost a růst uvedený v čl. 5 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) 2021/1060, jakož i zvláštní pravidla pro programování a ukazatele nezbytné pro monitorování.

Článek 2

Specifický cíl

V souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem nařízení (EU) 2021/1060 přispívá FST k jedinému specifickému cíli, kterým je umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou, a dopady této transformace na zaměstnanost.

Článek 3

Zeměpisné pokrytí a zdroje v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst

1.  
FST podporuje cíl Investice pro zaměstnanost a růst ve všech členských státech.
2.  
Zdroje pro FST v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst, které jsou k dispozici pro rozpočtový závazek na období 2021–2027, činí 7,5 miliard EUR v cenách roku 2018, jak je stanoveno v čl. 110 odst. 1 písm. g) nařízení (EU) 2021/1060.
3.  
Zdroje uvedené v odstavci 2 lze zvýšit o případné dodatečné zdroje vyčleněné v rozpočtu Unie a o další zdroje v souladu s platným základním právním aktem.
4.  
Komise přijme prostřednictvím prováděcího aktu rozhodnutí, v němž stanoví roční rozpis dostupných zdrojů, včetně všech dodatečných zdrojů uvedených v odstavci 3, podle jednotlivých členských států v souladu s příděly stanovenými v příloze I.

Článek 4

Zdroje z Nástroje Evropské unie na podporu oživení

1.  
Opatření uvedená v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) 2020/2094 se provádějí podle tohoto nařízení prostřednictvím částky 10 miliard EUR v cenách roku 2018 uvedené v čl. 109 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (EU) 2021/1060 a s výhradou čl. 3 odst. 3, 4, 7 a 9 nařízení (EU) 2020/2094.

Tato částka se považuje za jiné zdroje uvedené v čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení. Jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2020/2094, tato částka představuje vnější účelově vázané příjmy pro účely čl. 21 odst. 5 finančního nařízení.

2.  

Částka uvedená v odstavci 1 tohoto článku je dána k dispozici pro rozpočtový závazek v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst na roky 2021 až 2023 navíc ke zdrojům uvedeným v článku 3 takto:

— 
2021: 2 miliardy EUR,
— 
2022: 4 miliardy EUR,
— 
2023: 4 miliardy EUR.

Ze zdrojů uvedených v prvním pododstavci je dána k dispozici částka 15 600 000  EUR v cenách roku 2018 na správní výdaje.

3.  
Roční rozpis částky uvedené v odst. 1 prvním pododstavci tohoto článku podle jednotlivých členských států se zahrne do rozhodnutí Komise uvedeného v čl. 3 odst. 4 v souladu s příděly stanovenými v příloze I.
4.  
Odchylně od čl. 14 odst. 3 finančního nařízení se na rozpočtové závazky na základě zdrojů uvedených v odstavci 1 tohoto článku použijí pravidla pro zrušení závazků stanovená v hlavě VII kapitole IV nařízení (EU) 2021/1060. Odchylně od čl. 12 odst. 4 písm. c) finančního nařízení se tyto zdroje nepoužijí pro nástupnický program nebo akci.
5.  
Platby na programy se přiřazují k nejstaršímu otevřenému závazku FST, počínaje závazky ze zdrojů uvedených v odst. 1 prvním pododstavci, až do vyčerpání.

Článek 5

Mechanismus ekologického odměňování

1.  
Pokud se podle čl. 3 odst. 3 zdroje pro FST zvýší před 31. prosincem 2024, rozdělí se dodatečné zdroje mezi členské státy podle podílů stanovených v příloze I.
2.  
Pokud se podle čl. 3 odst. 3 tohoto nařízení zdroje pro FST zvýší po 31. prosinci 2024, rozdělí se dodatečné zdroje mezi členské státy v souladu s metodikou stanovenou v druhém pododstavci tohoto odstavce na základě emisí skleníkových plynů z jejich průmyslových zařízení v období od roku 2018 do posledního roku, za který jsou údaje k dispozici, jak byly ohlášeny podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ( 2 ). Změna emisí skleníkových plynů každého členského státu se vypočítá na základě souhrnu emisí skleníkových plynů pouze těch regionů úrovně NUTS 3, které byly určeny v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s čl. 11 odst. 1 tohoto nařízení.

Příděl dodatečných zdrojů pro každý členský stát se stanoví takto:

a) 

pro členské státy, které dosáhly snížení emisí skleníkových plynů, se snížení emisí skleníkových plynů dosažené každým členským státem vypočítá jako úroveň emisí skleníkových plynů za poslední referenční rok vyjádřená jakožto procentní podíl emisí skleníkových plynů zaznamenaných v roce 2018; pro členské státy, které nedosáhly snížení emisí skleníkových plynů, se tento procentní podíl stanoví na 100 %;

b) 

výsledný podíl pro každý členský stát se vypočítá tak, že se jejich podíly stanovené v příloze I vydělí procentními podíly vyplývajícími z písmene a), a

c) 

výsledek výpočtu podle písmene b) se přepočte tak, aby se dosáhlo součtu až 100 %.

3.  
Členské státy zahrnou dodatečné zdroje do svých programů a předloží změnu programu v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2021/1060.

Článek 6

Zvláštní příděly pro nejvzdálenější regiony a ostrovy

Při přípravě svých plánů spravedlivé územní transformace v souladu s čl. 11 odst. 1 členské státy zohlední zejména situaci ostrovů a nejvzdálenějších regionů, které čelí závažným socioekonomickým výzvám vyplývajícím z transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050, s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám uznaným v článcích 174 a 349 Smlouvy o fungování EU.

Při začleňování těchto území do svých plánů spravedlivé územní transformace členské státy stanoví konkrétní částku přidělenou těmto územím s odpovídajícím odůvodněním, přičemž zohlední specifické výzvy, s nimiž se tato území potýkají.

Článek 7

Podmíněný přístup k finančním prostředkům

1.  
Pokud některý členský stát nepřijme závazek plnit cíl spočívající v dosažení klimaticky neutrální Unie do roku 2050, bude pro něj k dispozici k programování a zahrnuto do priorit pouze 50 % ročních přídělů stanovených v souladu s čl. 3 odst. 4 a čl. 4 odst. 3.

Odchylně od čl. 10 odst. 1 tohoto nařízení se zbývajících 50 % ročních přídělů nezahrne do priorit. V takových případech programy podporované z FST a předložené v souladu s článkem 21 nařízení (EU) 2021/1060 zahrnují pouze 50 % ročních přídělů z FST obsažených v tabulce zmíněné v čl. 22 odst. 3 písm. g) bodě ii) uvedeného nařízení. V tabulce zmíněné v čl. 22 odst. 3 písm. g) bodě i) uvedeného nařízení jsou odděleně uvedeny příděly, které jsou k dispozici pro programování, a příděly, které programovány nebudou.

2.  
Komise schválí programy obsahující prioritu FST nebo jakoukoli jejich změnu, pouze pokud jsou splněny požadavky stanovené v programované části přídělu v souladu s odstavcem 1.
3.  
Jakmile se členský stát zaváže plnit cíl spočívající v dosažení klimaticky neutrální Unie do roku 2050, může podat žádost o změnu každého programu podporovaného z FST v souladu s článkem 24 nařízení (EU) 2021/1060 a o zahrnutí přídělů, které nebyly programovány a jejichž přidělení na závazek nebylo zrušeno.
4.  
Rozpočtové závazky se přijímají na základě tabulky uvedené v čl. 22 odst. 3 písm. g) bodě i) nařízení (EU) 2021/1060. Závazky týkající se nenaprogramovaných přídělů se nepoužijí na platby a nezahrnují se do základu pro výpočet předběžného financování v souladu s článkem 90 uvedeného nařízení, dokud nejsou dány k dispozici pro programování v souladu s odstavcem 3 tohoto článku.

Odchylně od článku 105 nařízení (EU) 2021/1060, pokud členský stát do 31. prosince kteréhokoli roku počínaje rokem 2022 nepřijme závazek splnit cíl spočívající v dosažení klimaticky neutrální Unie do roku 2050, rozpočtové závazky na předchozí rok vztahující se k přídělům, jež nebyly naprogramovány, se v následujícím roce v plném rozsahu zruší.

Článek 8

Rozsah podpory

1.  
FST podporuje pouze činnosti, které přímo souvisejí s jeho specifickým cílem podle článku 2 a přispívají k provádění plánů spravedlivé územní transformace vypracovaných v souladu s článkem 11.
2.  

V souladu s odstavcem 1 podporuje FST výhradně tyto činnosti:

a) 

produktivní investice do malých a středních podniků, včetně mikropodniků a začínajících podniků, které vedou k hospodářské diverzifikaci, modernizaci a přeměně;

b) 

investice do zakládání nových podniků, mimo jiné prostřednictvím podnikatelských inkubátorů a poradenských služeb, které vedou k vytváření pracovních míst;

c) 

investice do činností v oblasti výzkumu a inovací, prováděných mimo jiné vysokými školami a veřejnými výzkumnými organizacemi, a podpora přenosu pokročilých technologií;

d) 

investice do zavádění technologií, jakož i do systémů a infrastruktur pro cenově dostupnou čistou energii, včetně technologií skladování energie, a do snižování emisí skleníkových plynů;

e) 

investice do energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ( 3 ), včetně kritérií udržitelnosti v ní stanovených, a do energetické účinnosti, mimo jiné za účelem snížení energetické chudoby;

f) 

investice do inteligentní a udržitelné místní mobility, včetně dekarbonizace odvětví místní dopravy a jeho infrastruktury;

g) 

rekonstrukce a modernizace sítí dálkového vytápění s cílem zlepšit energetickou účinnost systémů dálkového vytápění a investice do výroby tepla, pokud tato zařízení vyrábějí teplo výhradně na základě obnovitelných zdrojů energie;

h) 

investice do digitalizace, digitálních inovací a digitálního propojení;

i) 

investice do projektů v oblastech regenerace a dekontaminace brownfieldů, rekultivace půdy a v případě potřeby také zelené infrastruktury a nového využití, s přihlédnutím k zásadě „znečišťovatel platí“;

j) 

investice do posílení oběhového hospodářství mimo jiné předcházením vzniku odpadů, jejich snižováním, účinným využíváním zdrojů, opětovným používáním a recyklací;

k) 

zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a uchazečů o zaměstnání;

l) 

pomoc uchazečům o zaměstnání při hledání zaměstnání;

m) 

aktivní začleňování uchazečů o zaměstnání;

n) 

technická pomoc;

o) 

jiné činnosti v oblasti vzdělávání a sociálního začleňování a v řádně odůvodněných případech investice do infrastruktury pro účely školicích středisek a zařízení péče o děti a seniory, jak je uvedeno v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11.

Kromě toho mohou být v oblastech označených jako podporované oblasti pro účely čl. 107 odst. 3 písm. a) a c) Smlouvy o fungování EU z FST podporovány produktivní investice do jiných než malých a středních podniků, které byly schváleny jako součást plánu spravedlivé územní transformace na základě informací požadovaných podle čl. 11 odst. 2 písm. h) tohoto nařízení. Tyto investice jsou způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení plánu spravedlivé územní transformace, pokud přispívají k transformaci na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050 a k dosažení souvisejících cílů v oblasti životního prostředí, pokud je jejich podpora nezbytná pro vytváření pracovních míst na určeném území a pokud nevedou k přemístění podniku ve smyslu čl. 2 bodu 27 nařízení (EU) 2021/1060.

Z FST mohou být podporovány rovněž investice k dosažení snížení emisí skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES, které byly schváleny jako součást plánu spravedlivé územní transformace na základě informací požadovaných podle čl. 11 odst. 2 písm. i) tohoto nařízení. Tyto investice jsou způsobilé pouze tehdy, jsou-li nezbytné k provedení plánu spravedlivé územní transformace.

Článek 9

Vyloučení z oblasti působnosti podpory

Z FST nelze podporovat:

a) 

vyřazování jaderných elektráren z provozu nebo jejich výstavbu;

b) 

výrobu a zpracování tabáku a tabákových výrobků a jejich uvádění na trh;

c) 

podniky v obtížích ve smyslu čl. 2 bodu 18 nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ( 4 ), ledaže je to povoleno podle dočasných pravidel státní podpory stanovených k řešení mimořádných okolností nebo v rámci podpory de minimis na stimulaci investic snižujících náklady na energii v souvislosti s transformací energetiky;

d) 

investice související s výrobou, zpracováním, přepravou, distribucí, skladováním nebo spalováním fosilních paliv.

Článek 10

Programování zdrojů FST

1.  
Zdroje FST se programují pro kategorie regionů, v nichž se nacházejí dotčená území, na základě plánů spravedlivé územní transformace vypracovaných v souladu s článkem 11 a schválených Komisí jako součást programu nebo změny programu. Programované zdroje mají podobu jednoho či více specifických programů nebo jedné či více priorit v rámci programů.

Komise schválí program nebo jakoukoli jeho změnu pouze tehdy, pokud je určení transformací nejvíce postižených území, které je obsaženo v příslušném plánu spravedlivé územní transformace, řádně odůvodněno a tento plán spravedlivé územní transformace je v souladu s integrovaným vnitrostátním plánem v oblasti energetiky a klimatu dotčeného členského státu.

2.  
Priorita či priority FST zahrnují zdroje FST, které se skládají z úplného přídělu FST pro členské státy nebo jeho části a ze zdrojů převedených v souladu s článkem 27 nařízení (EU) 2021/1060. Celková výše zdrojů z EFRR a ESF+ převedených do FST nesmí překročit trojnásobek částky podpory z FST na danou prioritu, s výjimkou zdrojů uvedených v čl. 4 odst. 1 tohoto nařízení.
3.  

V souladu s článkem 112 nařízení (EU) 2021/1060 nesmí být míra spolufinancování platná pro region, v němž se nacházejí území určená v plánech spravedlivé územní transformace v souladu s článkem 11, pro danou prioritu nebo priority FST vyšší než:

a) 

85 % pro méně rozvinuté regiony;

b) 

70 % pro přechodové regiony;

c) 

50 % pro rozvinutější regiony.

Článek 11

Plány spravedlivé územní transformace

1.  
Členské státy spolu s příslušnými místními a regionálními orgány dotčených území připraví jeden nebo více plánů spravedlivé územní transformace, které se vztahují na jedno či více dotčených území odpovídajících regionům úrovně NUTS 3 nebo jejich částem, v souladu se vzorem uvedeným v příloze II. Jedná se o území, která jsou nejvíce postižena hospodářskými a sociálními dopady vyplývajícími z transformace, zejména s ohledem na očekávanou nutnost přizpůsobení se pracovníků nebo ztráty pracovních míst v odvětví výroby a využívání fosilních paliv a nutnost transformace výrobních procesů průmyslových zařízení s nejvyšší intenzitou emisí skleníkových plynů.
2.  

Plán spravedlivé územní transformace obsahuje tyto prvky:

a) 

popis transformace na klimaticky neutrální hospodářství na vnitrostátní úrovni, včetně harmonogramu klíčových etap transformace zaměřené na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050, přičemž tyto etapy musí být v souladu s nejnovější verzí integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu;

b) 

odůvodnění, proč byla tato území určena jako nejvíce postižená transformací popsanou v písmeni a) tohoto odstavce a proč by měla být podpořena z FST, v souladu s odstavcem 1;

c) 

posouzení výzev spojených s transformací, se kterými se určená nejvíce postižená území potýkají, včetně sociálního, hospodářského a environmentálního dopadu transformace na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050, s uvedením možného počtu dotčených pracovních míst a ztrát pracovních míst, rizik vylidňování, rozvojových potřeb a cílů, které mají být splněny do roku 2030 a které souvisejí s transformací nebo ukončením činností s vysokými emisemi skleníkových plynů na těchto územích;

d) 

popis očekávaného přínosu podpory z FST k řešení sociálních, demografických, hospodářských, zdravotních a environmentálních dopadů transformace na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050, včetně očekávaného přínosu z hlediska tvorby a zachování pracovních míst;

e) 

posouzení soudržnosti s ostatními relevantními celostátními, regionálními nebo územními strategiemi a plány;

f) 

popis řídicích mechanismů sestávajících z ujednání o partnerství, plánovaných opatření pro sledování a hodnocení a odpovědných orgánů;

g) 

popis typu plánovaných operací a jejich očekávaný přínos ke zmírnění dopadu transformace;

h) 

pokud mají být podporovány produktivní investice do jiných než malých a středních podniků, orientační seznam operací a podniků, které mají být podpořeny, a odůvodnění nezbytnosti této podpory prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že bez těchto investic by očekávané ztráty pracovních míst překročily očekávaný počet vytvořených pracovních míst;

i) 

pokud mají být podporovány investice k dosažení snížení emisí skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES, seznam operací, které mají být podpořeny, a odůvodnění, že přispějí k transformaci na klimaticky neutrální hospodářství a povedou k podstatnému snížení emisí skleníkových plynů výrazně pod příslušné referenční hodnoty zavedené pro přidělování bezplatných povolenek podle směrnice 2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně významného počtu pracovních míst;

j) 

synergie a doplňkovost s dalšími relevantními programy Unie s cílem pokrýt zjištěné rozvojové potřeby a

k) 

synergie a doplňkovost s plánovanou podporou z ostatních pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci.

3.  
Do přípravy a provádění plánů spravedlivé územní transformace se zapojí příslušní partneři v souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2021/1060 a v relevantních případech také Evropská investiční banka a Evropský investiční fond.
4.  
Plány spravedlivé územní transformace musí být v souladu s relevantními územními strategiemi uvedenými v článku 29 nařízení (EU) 2021/1060 a s relevantními strategiemi pro inteligentní specializaci, integrovanými vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu a evropským pilířem sociálních práv.

Pokud aktualizace integrovaného vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu podle článku 14 nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje revizi plánu spravedlivé územní transformace, provede se tato revize v rámci přezkumu v polovině období v souladu s článkem 18 nařízení (EU) 2021/1060.

5.  
Pokud si členské státy přejí využít možnosti získat podporu v rámci druhého nebo třetího pilíře mechanismu pro spravedlivou transformaci, stanoví jejich plán spravedlivé územní transformace odvětví a tematické oblasti, které mají být v rámci těchto pilířů podporovány.

Článek 12

Ukazatele

1.  
Společné ukazatele výstupů a výsledků uvedené v příloze III a, je-li to řádně odůvodněné v plánu spravedlivé územní transformace, ukazatele výstupů a výsledků pro jednotlivé programy se použijí v souladu s čl. 16 odst. 1 druhým pododstavcem písm. a), čl. 22 odst. 3 písm. d) bodem ii) a čl. 42 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2021/1060.
2.  
Pro ukazatele výstupů se výchozí hodnoty stanoví na nulu. Milníky stanovené pro rok 2024 a cíle stanovené pro rok 2029 jsou kumulativní. Poté, co je žádost o změnu programu podaná podle čl. 18 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1060 schválena Komisí, se cíle nesmí měnit.
3.  
Pokud některá priorita FST podporuje činnosti uvedené v čl. 8 odst. 2 písm. k), l) nebo m), předávají se údaje o ukazatelích pro účastníky pouze tehdy, jsou-li k dispozici všechny údaje požadované v souladu s přílohou III týkající se daného účastníka.

Článek 13

Finanční opravy

Na základě posouzení závěrečné zprávy o výkonnosti programu může Komise provést finanční opravy v souladu s článkem 104 nařízení (EU) 2021/1060 v případech, kdy bylo splněno méně než 65 % cíle stanoveného pro jeden nebo více ukazatelů výstupů.

Finanční opravy musí být úměrné míře plnění cílů a neuplatní se, pokud nesplnění cílů způsobily socioekonomické nebo environmentální faktory, výrazné změny v hospodářských nebo environmentálních podmínkách v dotčeném členském státě nebo vyšší moc, která vážně narušila provádění dotčených priorit.

Článek 14

Přezkum

Do 30. června 2025 přezkoumá Komise provádění FST s ohledem na specifický cíl stanovený v článku 2, přičemž zohlední případné změny v nařízení (EU) 2020/852, cíle Unie v oblasti klimatu stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec do dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima) a vývoj provádění Investičního plánu pro udržitelnou Evropu. Na tomto základě Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrhy.

Článek 15

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

PŘÍDĚLY PRO ČLENSKÉ STÁTY 

Příděl z Nástroje Evropské unie na podporu oživení

Příděl ze zdrojů víceletého finančního rámce

Celkový příděl

Podíl členského státu na celkových přídělech

Belgie

95

71

166

0,95  %

Bulharsko

673

505

1 178

6,73  %

Česko

853

640

1 493

8,53  %

Dánsko

46

35

81

0,46  %

Německo

1 288

966

2 254

12,88  %

Estonsko

184

138

322

1,84  %

Irsko

44

33

77

0,44  %

Řecko

431

324

755

4,31  %

Španělsko

452

339

790

4,52  %

Francie

535

402

937

5,35  %

Chorvatsko

97

72

169

0,97  %

Itálie

535

401

937

5,35  %

Kypr

53

39

92

0,53  %

Lotyšsko

100

75

174

1,00  %

Litva

142

107

249

1,42  %

Lucembursko

5

4

8

0,05  %

Maďarsko

136

102

237

1,36  %

Malta

12

9

21

0,12  %

Nizozemsko

324

243

567

3,24  %

Rakousko

71

53

124

0,71  %

Polsko

2 000

1 500

3 500

20,00  %

Portugalsko

116

87

204

1,16  %

Rumunsko

1 112

834

1 947

11,12  %

Slovinsko

134

101

235

1,34  %

Slovensko

239

179

418

2,39  %

Finsko

242

182

424

2,42  %

Švédsko

81

61

142

0,81  %

EU 27

10 000

7 500

17 500

100,00  %

Příděly v milionech eur, v cenách roku 2018 a před odpočtem na technickou pomoc a správní výdaje (celkové částky se v důsledku zaokrouhlení nemusí shodovat)
PŘÍLOHA II

VZOR PLÁNŮ SPRAVEDLIVÉ ÚZEMNÍ TRANSFORMACE

1. Nástin transformace a určení nejvíce postižených území v členském státě

Textové pole [12000]

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. a)

1.1. Nástin plánované transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství do roku 2050, v souladu s cíli integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu a dalších stávajících plánů transformace s harmonogramem pro ukončení nebo omezení činností, jako je těžba uhlí a lignitu nebo výroba elektřiny z uhlí

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. b)

1.2. Určení území, u nichž se očekává, že budou nejvíce postižena, a odůvodnění této volby s odpovídajícím odhadem hospodářských dopadů a dopadů na zaměstnanost na základě nástinu v oddíle 1.1

Odkaz: Článek 6

1.3. Určení nejvzdálenějších regionů a ostrovů, které se potýkají se specifickými výzvami, mezi územími uvedenými v oddíle 1.1 a zvláštních částek přidělených těmto územím s odpovídajícím odůvodněním

2. Posouzení výzev spojených s transformací pro každé z určených území

2.1. Posouzení hospodářského, sociálního a územního dopadu transformace na klimaticky neutrální hospodářství Unie do roku 2050

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. c)

Textové pole [12000]

Určení postižených hospodářských činností a průmyslových odvětví, přičemž se rozlišují:

— 
hospodářská odvětví v útlumu, u nichž se očekává, že v souvislosti s transformací ukončí nebo výrazně omezí své činnosti, včetně souvisejícího harmonogramu,
— 
transformující se hospodářská odvětví, u nichž se očekává transformace jejich činností, procesů a výstupů.

U obou druhů odvětví:

— 
očekávané ztráty pracovních míst a potřeby rekvalifikace při zohlednění prognóz v oblasti dovedností,
— 
potenciál pro hospodářskou diverzifikaci a možnosti rozvoje.

2.2. Rozvojové potřeby a cíle do roku 2030 s ohledem na dosažení klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. d)

Textové pole [6000]

— 
Rozvojové potřeby k řešení problémů spojených s transformací,
— 
cíle a výsledky očekávané na základě provádění priority FST, včetně očekávaného přínosu z hlediska tvorby a zachování pracovních míst.

2.3. Soudržnost s jinými relevantními celostátními, regionálními nebo územními strategiemi a plány

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. e)

Textové pole [6000]

— 
Strategie pro inteligentní specializaci,
— 
územní strategie uvedené v článku 29 nařízení (EU) 2021/…,
— 
jiné regionální nebo celostátní rozvojové plány.

2.4. Typ plánovaných operací

Textové pole [12000]

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. g)

— 
Typ plánovaných operací a jejich očekávaný přínos ke zmírnění dopadu transformace na klimatickou neutralitu.

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. h)

Vyplnit pouze v případě, pokud mají být podporovány produktivní investice do jiných než malých a středních podniků:

— 
orientační seznam operací a podniků, které mají být podpořeny, a u všech z nich odůvodnění nezbytnosti této podpory prostřednictvím analýzy nedostatků, z níž vyplývá, že bez těchto investic by očekávané ztráty pracovních míst překročily očekávaný počet vytvořených pracovních míst.

Aktualizovat nebo vyplnit tento oddíl na základě revize plánu spravedlivé územní transformace v závislosti na rozhodnutí o poskytnutí takové podpory.

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. i)

Vyplnit pouze v případě, že mají být podporovány investice k dosažení snížení emisí skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES:

— 
seznam operací, které mají být podpořeny, a odůvodnění, že přispějí k transformaci na klimaticky neutrální hospodářství a povedou k podstatnému snížení emisí skleníkových výrazně pod příslušné referenční hodnoty zavedené pro přidělování bezplatných povolenek podle směrnice 2003/87/ES a že jsou nezbytné k ochraně významného počtu pracovních míst.

Aktualizovat nebo vyplnit tento oddíl na základě revize plánu spravedlivé územní transformace v závislosti na rozhodnutí o poskytnutí takové podpory.

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. j)

— 
Synergie a doplňkovost plánovaných operací s dalšími relevantními programy Unie v rámci cíle Investice pro zaměstnanost a růst (podpora transformace) a dalšími finančními nástroji (Fond Unie pro modernizaci obchodu s emisemi) s cílem pokrýt zjištěné rozvojové potřeby.

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. k) a odst. 5

— 
Synergie a doplňkovost s plánovanou podporou z ostatních pilířů mechanismu pro spravedlivou transformaci,
— 
odvětví a tematické oblasti, které by měly být podporovány v rámci ostatních pilířů.

3. Řídicí mechanismus

Odkaz: čl. 11 odst. 2 písm. f)

Textové pole [5000]

3.1. Partnerství

— 
Způsob zapojení partnerů do přípravy, provádění, sledování a hodnocení plánů spravedlivé územní transformace,
— 
výsledky veřejné konzultace.

3.2. Sledování a hodnocení

— 
Plánovaná opatření pro sledování a hodnocení, včetně ukazatelů pro měření schopnosti plánu dosáhnout svých cílů.

3.3. Subjekt(y) koordinace a sledování

Subjekt nebo subjekty odpovědné za koordinaci a sledování provádění plánu a jejich úkoly.

4. Ukazatele výstupů nebo výsledků pro jednotlivé programy

Odkaz: čl. 12 odst. 1

Vyplnit pouze v případě, že se počítá s ukazateli pro jednotlivé programy:

— 
odůvodnění nezbytnosti ukazatelů výstupů nebo výsledků pro jednotlivé programy na základě typů plánovaných operací.Tabulka 1.

Ukazatele výstupů

Specifický cíl

Identifikátor [5]

Ukazatel [255]

Měrná jednotka

Milník (2024)

Cíl (2029)

 

 

 

 

 

 Tabulka 2.

Ukazatele výsledků

Specifický cíl

Identifikátor [5]

Ukazatel [255]

Měrná jednotka

Základní nebo referenční hodnota

Referenční rok

Cíl (2029)

Zdroj údajů [200]

Poznámky [200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PŘÍLOHA III

SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSTUPŮ (RCO) A SPOLEČNÉ UKAZATELE VÝSLEDKŮ (RCR) PRO FOND PRO SPRAVEDLIVOU TRANSFORMACI ( 5 )Společné ukazatele výstupů REGIO (RCO) a společné ukazatele výsledků REGIO (RCR)

Výstupy

Výsledky

RCO 01 – podpořené podniky (z toho: mikropodniky, malé, střední, velké podniky) (*1)
RCO 02 – podniky podpořené granty
RCO 03 – podniky podpořené finančními nástroji
RCO 04 – podniky s nefinanční podporou
RCO 05 – podpořené nové podniky
RCO 07 – výzkumné organizace zapojené do společných výzkumných projektů
RCO 10 – podniky spolupracující s výzkumnými organizacemi ►C1  
RCO 121a – podniky podpořené s cílem dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES  ◄

RCR 01 – pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech

RCR 102 – pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech

RCR 02 – soukromé investice ve srovnatelné výši jako podpora z veřejných zdrojů (z toho: granty, finanční nástroje) (*1)

RCR 03 – malé a střední podniky zavádějící inovace produktů nebo procesů

RCR 04 – malé a střední podniky zavádějící marketingové nebo organizační inovace

RCR 05 – malé a střední podniky provádějící vnitropodnikové inovace

RCR 06 – podané patentové přihlášky

RCR 29a – odhadované emise skleníkových plynů z činností uvedených v příloze I směrnice 2003/87/ES v podpořených podnicích

RCO 13 – hodnota digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých pro podniky

RCR 11 – uživatelé nových a aktualizovaných veřejných digitálních služeb a aplikací

RCR 12 – uživatelé nových a aktualizovaných digitálních služeb, produktů a procesů vyvinutých podniky

RCO 15 – vytvořená kapacita pro inkubace

RCR 17 – nové podniky přežívající na trhu

RCR 18 – malé a střední podniky využívající služeb inkubátoru po jeho vytvoření

RCO 101 – malé a střední podniky investující do dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání

RCR 97 – podpořená učňovská příprava v malých a středních podnicích

RCR 98 – pracovníci malých a středních podniků, kteří dokončili odbornou přípravu zaměřenou na rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a podnikání (podle druhu dovednosti: technické, řídicí, podnikatelské, zelené nebo jiné dovednosti) (*1)

RCO 18 – obydlí s nižší energetickou náročností

RCO 19 – veřejné budovy s nižší energetickou náročností

RCO 20 – nově vybudované nebo vylepšené sítě dálkového vytápění a chlazení

RCO 104 – počet vysoce účinných kogeneračních jednotek

RCR 26 – roční spotřeba primární energie (z toho: obydlí, veřejné budovy, podniky, ostatní) (*1)

RCR 29 – odhadované emise skleníkových plynů

RCO 22 – zvýšení kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo) (*1)

RCR 31 – celkové množství energie vyrobené z obnovitelných zdrojů (z toho: elektřina, teplo) (*1)

RCR 32 – dodatečně instalovaná kapacita pro energii z obnovitelných zdrojů

RCO 34 – zvýšení kapacity pro recyklaci odpadu

RCO 107 – investice do zařízení pro tříděný sběr odpadu

RCO 119 – odpad připravený k opětovnému použití

RCR 47 – recyklovaný odpad

RCR 48 –odpad použitý jako surovina

RCO 36 – zelená infrastruktura podpořená pro jiné účely než přizpůsobování se změnám klimatu

RCO 38 – plocha podpořené rekultivované půdy

RCO 39 – oblast pokrytá instalovanými systémy pro monitorování znečištění ovzduší

RCR 50 – počet obyvatel, kteří mají prospěch z opatření pro kvalitu ovzduší (*2)

RCR 52 – rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti

RCO 55 – délka nových tramvajových tratí a tratí metra

RCO 56 – délka rekonstruovaných nebo modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra

RCO 57 – kapacita kolejových vozidel pro hromadnou veřejnou dopravu šetrných k životnímu prostředí

RCO 58 – podpořená specializovaná cyklistická infrastruktura

RCO 60 – města, která mají nové nebo modernizované digitalizované městské dopravní systémy

RCR 62 – počet uživatelů nové nebo modernizované veřejné dopravy za rok

RCR 63 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných tramvajových tratí a tratí metra za rok

RCR 64 – počet uživatelů specializované cyklistické infrastruktury za rok

RCO 61 – plocha nových nebo modernizovaných zařízení pro služby zaměstnanosti

RCR 65 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení pro služby zaměstnanosti za rok

RCO 66 – kapacita tříd v nových nebo modernizovaných zařízeních péče o děti

RCO 67 – kapacita tříd v nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízeních

RCR 70 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení péče o děti za rok

RCR 71 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných vzdělávacích zařízení za rok

RCO 113 – počet obyvatel zahrnutých do projektů v rámci integrovaných opatření pro sociálně-ekonomické začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin (*2)

 

RCO 69 – kapacita nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení

RCO 70 – kapacita nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče (kromě bydlení)

RCR 72 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných služeb elektronického zdravotnictví za rok

RCR 73 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných zdravotnických zařízení za rok

RCR 74 – počet uživatelů nových nebo modernizovaných zařízení sociální péče za rok

Společné bezprostřední ukazatele výstupů (EECO) a společné bezprostřední ukazatele výsledků (EECR) pro účastníky (1) , (2)

Výstupy

Výsledky

EECO 01 – nezaměstnaní, včetně dlouhodobě nezaměstnaných (*2)

EECO 02 – dlouhodobě nezaměstnaní (*2)

EECO 03 – neaktivní (*2)

EECO 04 – zaměstnaní, včetně samostatně výdělečně činných (*2)

EECO 05 – děti mladší 18 let (*2)

EECO 06 – mladí lidé mezi 18 a 29 lety (*2)

EECO 07 – účastníci starší 54 let (*2)

EECO 08 – s ukončeným nižším sekundárním vzděláním nebo ještě nižším vzděláním (ISCED 0–2) (*2)

EECO 09 – s ukončeným vyšším sekundárním (ISCED 3) nebo postsekundárním (ISCED 4) vzděláním (*2)

EECO 10 – s ukončeným terciárním vzděláním (ISCED 5 až 8) (*2)

EECO 11 – celkový počet účastníků (3)

EECR 01 – účastníci hledající zaměstnání v době ukončení své účasti (*2)

EECR 02 – účastníci v procesu vzdělávání nebo odborné přípravy v době ukončení své účasti (*2)

EECR 03 – účastníci, kteří získávali kvalifikaci v době ukončení své účasti (*2)

EECR 04 – účastníci zaměstnaní v době ukončení své účasti, včetně samostatně výdělečně činných (*2)

(*1)   

Rozpis je požadován pouze při podávání zpráv, nikoli v rámci programování.

(*2)   

Vykázané údaje jsou osobní údaje podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(1)   

Vykazují se všechny ukazatele výstupů a výsledků týkající se účastníků.

(2)   

Veškeré osobní údaje musí být rozlišeny podle genderu (ženy, muži, nebinární osoby, podle vnitrostátního práva).


Pokud některé výsledky nejsou možné, údaje týkající se těchto výsledků se nemusí shromažďovat ani vykazovat.


Ve vhodných případech lze společné ukazatele výstupů vykazovat na základě cílové skupiny operace.


Při shromažďování údajů z rejstříků nebo rovnocenných zdrojů mohou členské státy využívat vnitrostátní definice.

(3)   

Tento ukazatel se vypočítá automaticky na základě společných ukazatelů výstupů souvisejících se zaměstnaneckým statusem.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 ze dne 18. ledna 2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES (Úř. věst. L 33, 4.2.2006, s. 1).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 82).

( 4 ) Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Úř. věst. L 187, 26.6.2014, s. 1).

( 5 ) Kvůli přehlednosti jsou ukazatele seskupeny tak, aby umožňovaly snadnější porovnání s ukazateli zahrnutými v jiných nařízeních pro jednotlivé fondy.