02021R0821 — CS — 12.01.2023 — 003.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821

ze dne 20. května 2021,

kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění)

(Úř. věst. L 206 11.6.2021, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1 ze dne 20. října 2021,

  L 3

1

6.1.2022

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/699 ze dne 3. května 2022,

  L 130I

1

4.5.2022

►M3

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/66 ze dne 21. října 2022,

  L 9

1

11.1.2023


Opraveno:

 C1

Oprava, Úř. věst. L 020, 31.1.2022, s.  282 (2022/1)
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/821

ze dne 20. května 2021,

kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění)KAPITOLA I

PŘEDMĚT ÚPRAVY A DEFINICE

Článek 1

Tímto nařízením se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití.

Článek 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„zbožím dvojího užití“ zboží včetně softwaru a technologií, které lze použít jak pro civilní, tak i vojenské účely a které zahrnuje zboží, které může být použito ke konstrukci, vývoji, výrobě nebo použití jaderných, chemických nebo biologických zbraní či jejich nosičů, mimo jiné veškeré zboží, které může být použito jak pro nevýbušné účely, tak i pro jakoukoliv formu podpory výroby jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení;

2) 

„vývozem“:

a) 

režim vývozu ve smyslu článku 269 celního kodexu Unie;

b) 

zpětný vývoz ve smyslu článku 270 celního kodexu Unie; ke zpětnému vývozu dochází také, pokud musí být v průběhu tranzitu přes celní území Unie podle bodu 11 tohoto článku podáno výstupní souhrnné celní prohlášení, protože bylo změněno konečné místo určení zboží;

c) 

režim pasivního zušlechťovacího styku ve smyslu článku 259 celního kodexu Unie; nebo

d) 

přenos softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, a to i faxem, telefonem, elektronickou poštou nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky, do místa určení mimo celní území Unie; to zahrnuje zpřístupnění tohoto softwaru nebo technologií v elektronické formě fyzickým nebo právnickým osobám nebo partnerstvím mimo celní území Unie; jeho součástí je rovněž ústní přenos technologie, pokud je technologie popsána prostřednictvím prostředku pro hlasový přenos;

3) 

„vývozcem“:

a) 

jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které jsou v okamžiku přijetí vývozního prohlášení, prohlášení o zpětném vývozu nebo výstupního souhrnného celního prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem ve třetí zemi a které jsou oprávněny rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie, přičemž pokud smlouva o vývozu nebyla uzavřena, nebo nejedná-li smluvní strana smlouvy svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie; nebo

b) 

jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které rozhodují o přenosu softwaru nebo technologií elektronickými prostředky, včetně faxu, telefonu, elektronické pošty nebo jakýmikoliv jinými elektronickými prostředky, do místa určení mimo celní území Unie nebo o zpřístupnění tohoto softwaru a technologií v elektronické formě fyzickým nebo právnickým osobám nebo partnerstvím mimo celní území Unie.

Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím dvojího užití osoba se sídlem nebo usazená mimo celní území Unie, považuje se za vývozce smluvní strana se sídlem nebo usazená na celním území Unie;

c) 

pokud se nepoužije písmeno a) ani b) jakákoli fyzická osoba přepravující zboží dvojího užití, jež má být vyvezeno, jestliže se toto zboží dvojího užití nachází v jejím osobním zavazadle ve smyslu čl. 1 bodu 19 písm. a) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ( 1 );

4) 

„vývozním prohlášením“ úkon, kterým fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství projevuje předepsanou formou a způsobem svoji vůli propustit zboží dvojího užití uvedené v bodě 1 do režimu vývozu;

5) 

„prohlášením o zpětném vývozu“ úkon ve smyslu čl. 5 bodu 13 celního kodexu Unie;

6) 

„výstupním souhrnným celním prohlášením“ úkon ve smyslu čl. 5 bodu 10 celního kodexu Unie;

7) 

„zprostředkovatelskými službami“:

a) 

sjednávání nebo organizování operací týkajících se nákupu, prodeje nebo dodávek zboží dvojího užití ze třetí země do jakékoliv třetí země, nebo

b) 

prodej nebo nákup zboží dvojího užití, které je umístěno ve třetích zemích, za účelem jeho přepravy do jiné třetí země.

Pro účely tohoto nařízení je z této definice vyloučeno pouhé poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, zajištění nebo obecně propagace a podpora;

8) 

„zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které poskytují zprostředkovatelské služby z celního území Unie na území třetí země;

9) 

„technickou pomocí“ jakákoli technická pomoc týkající se oprav, vývoje, výroby, montáže, zkoušek, údržby nebo jiných technických služeb, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí či dovedností nebo konzultací; technická pomoc zahrnuje též pomoc elektronickými prostředky nebo telefonicky nebo jiné ústní formy pomoci;

10) 

„poskytovatelem technické pomoci“:

a) 

jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které poskytují technickou pomoc z celního území Unie na území třetí země;

b) 

jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které mají sídlo nebo jsou usazené v členském státě, které poskytují technickou pomoc na území třetí země; nebo

c) 

jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo jakékoli partnerství, které mají sídlo nebo jsou usazené v členském státě, které poskytují technickou pomoc rezidentovi třetí země dočasně přítomnému na celním území Unie;

11) 

„tranzitem“ doprava zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, které vstupuje do celního území Unie a je přes něj přepravováno do místa určení mimo celní území Unie, pokud je toto zboží:

a) 

propuštěno do režimu vnějšího tranzitu v souladu s článkem 226 celního kodexu Unie a přes celní území Unie se pouze přepravuje;

b) 

překládáno ve svobodném pásmu nebo je z něj přímo zpětně vyvezeno;

c) 

dočasně uskladněno a zpětně vyvezeno přímo z dočasného skladu; nebo

d) 

dopraveno na celní území Unie na témže plavidle nebo týmž letadlem, jež je z tohoto území bez překládky odveze;

12) 

„individuálním vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro jednoho konečného uživatele nebo příjemce ve třetí zemi, které se vztahuje na jeden nebo více druhů zboží dvojího užití;

13) 

„souhrnným vývozním povolením“ povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro typ nebo kategorii zboží dvojího užití, které může platit pro vývoz určený pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů či v jedné nebo více určených třetích zemích;

14) 

„povolením pro velké projekty“ individuální vývozní povolení nebo souhrnné vývozní povolení udělené jednomu konkrétnímu vývozci pro typ nebo kategorii zboží dvojího užití, které může platit pro vývoz určený pro jednoho nebo více určených konečných uživatelů v jedné nebo více určených třetích zemích za účelem konkrétního velkého projektu;

15) 

„všeobecným vývozním povolením Unie“ vývozní povolení pro vývozy do některých zemí určení, které je k dispozici všem vývozcům, kteří dodržují podmínky a požadavky uvedené v oddílech A až H přílohy II;

16) 

„národním všeobecným vývozním povolením“ vývozní povolení podle vnitrostátních právních předpisů v souladu s čl. 12 odst. 6 a oddílem C přílohy III;

17) 

„celním územím Unie“ celní území Unie ve smyslu článku 4 celního kodexu Unie;

18) 

„zbožím dvojího užití, které není zbožím Unie “ zboží, jež má status zboží, které není zbožím Unie ve smyslu čl. 5 bodu 24 celního kodexu Unie;

19) 

„zbrojním embargem“ zbrojní embargo uložené rozhodnutím nebo společným postojem přijatými Radou Evropské unie nebo rozhodnutím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), nebo zbrojní embargo uložené závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

20) 

„zbožím kybernetického dohledu“ zboží dvojího užití, které je speciálně navržené k tomu, aby umožňovalo tajné sledování fyzických osob prostřednictvím monitorování, extrakce, shromažďování nebo analýzy dat z informačních a telekomunikačních systémů;

21) 

„interním programem dodržování předpisů“ nebo „ICP“ průběžné, účinné, vhodné a přiměřené politiky a postupy, které přijmou vývozci, aby usnadnili dodržování ustanovení a cílů tohoto nařízení a podmínek povolení uplatňovaných podle tohoto nařízení, včetně opatření náležité péče posuzujících rizika související s vývozem zboží konečným uživatelům a ke konečným použitím;

22) 

„v zásadě totožnou transakcí“ transakce týkající se zboží, které má v zásadě totožné parametry nebo technické vlastnosti, a zahrnující téhož konečného uživatele nebo příjemce jako jiná transakce.KAPITOLA II

OBLAST PŮSOBNOSTI

Článek 3

1.  
Pro vývoz zboží dvojího užití uvedeného v příloze I je vyžadováno povolení.
2.  
Podle článku 4, 5, 9 nebo 10 je možné rovněž vyžadovat povolení pro vývoz do všech nebo do některých míst určení u určitého zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.

Článek 4

1.  

Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je vyžadováno, jestliže byl vývozce informován příslušným orgánem, že dotyčné zboží je nebo může být celé nebo zčásti určeno:

a) 

k užití ve spojení s vývojem chemických, biologických nebo jaderných zbraní nebo jiných jaderných výbušných zařízení, jejich výrobou, nakládáním s nimi, jejich provozem, údržbou, skladováním, zjišťováním, identifikací nebo rozšiřováním nebo s vývojem, výrobou, údržbou nebo skladováním raketových systémů schopných takové zbraně nést;

b) 

k vojenskému konečnému použití vztahuje-li se na kupující zemi nebo zemi určení zbrojní embargo; pro účely tohoto písmene se „vojenským konečným použitím“ rozumí:

i) 

zařazení mezi zboží, které je uvedeno na seznamech vojenského materiálu členských států;

ii) 

použití výrobního, zkušebního nebo analytického zařízení a jeho součástí k vývoji, výrobě nebo údržbě zboží uvedeného na seznamech vojenského materiálu členských států; nebo

iii) 

použití jakýchkoliv nehotových výrobků v závodě k výrobě zboží uvedeného na seznamech vojenského materiálu členských států;

c) 

k použití jako díly nebo součásti zboží uvedeného na vnitrostátním seznamu vojenského materiálu, které bylo vyvezeno z území členského státu bez povolení nebo v rozporu s povolením, které vyžadují právní předpisy tohoto členského státu.

2.  
Je-li si vývozce vědom toho, že zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I a které má v úmyslu vyvézt, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v odstavci 1 tohoto článku, uvědomí o tom tento vývozce příslušný orgán. Tento příslušný orgán rozhodne o tom, zda bude dotyčný vývoz podléhat povolení.
3.  
Členský stát může přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní předpisy, které požadují pro vývoz zboží dvojího užití, jež není uvedeno v příloze I, povolení, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo může být určeno celé nebo zčásti k jakémukoliv použití uvedenému v odstavci 1 tohoto článku.
4.  
Členský stát, který požaduje povolení podle odstavce 1, 2 nebo 3, o tom neprodleně informuje své celní orgány i ostatní příslušné vnitrostátní orgány a poskytne ostatním členským státům a Komisi o dotčeném požadavku povolení příslušné informace, zejména pokud jde o dotčené zboží a konečné uživatele, ledaže se domnívá, že to není s ohledem na povahu transakce nebo citlivost dotčených informací vhodné.
5.  
Členské státy informace obdržené v souladu s odstavcem 4 náležitě zváží a uvědomí své celní orgány a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.
6.  
Aby bylo možné přezkoumat všechna platná zamítavá rozhodnutí členských států, použije se čl. 16 odst. 1, 2 a 5 až 7 na případy týkající se zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I.
7.  
Veškeré výměny informací požadované podle tohoto článku se uskutečňují v souladu s právními požadavky v oblasti ochrany osobních údajů, obchodně citlivých informací nebo chráněných informací o obraně, zahraniční politice nebo národní bezpečnosti. Tyto výměny informací se uskutečňují bezpečnými elektronickými prostředky, a to i prostřednictvím systému uvedeného v čl. 23 odst. 6.
8.  
Tímto nařízením není dotčeno právo členských států přijímat vnitrostátní opatření podle článku 10 nařízení (EU) 2015/479.

Článek 5

1.  
Povolení pro vývoz zboží kybernetického dohledu, které není uvedeno v příloze I, je vyžadováno, jestliže byl vývozce příslušným orgánem informován, že dotyčné zboží je nebo může být celé nebo zčásti určeno k použití ve spojení s vnitřními represemi nebo se závažným porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního práva.
2.  
Má-li vývozce v úmyslu vyvézt zboží kybernetického dohledu, které není uvedeno v příloze I, a je-li si na základě zjištění učiněných po uplatnění náležité péče vědom toho, že toto zboží je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v odstavci 1 tohoto článku, uvědomí o tom tento vývozce příslušný orgán. Tento příslušný orgán rozhodne, zda dotčený vývoz podmíní povolením. Komise a Rada poskytnou vývozcům pokyny podle čl. 26 odst. 1.
3.  
Členský stát může přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní předpisy, které požadují pro vývoz zboží kybernetického dohledu, jež není uvedeno v příloze I, povolení, má-li vývozce důvody k podezření, že toto zboží je nebo může být určeno celé nebo zčásti k jakémukoliv použití uvedenému v odstavci 1 tohoto článku.
4.  
Členský stát, který požaduje povolení podle odstavce 1, 2 nebo 3, o tom neprodleně informuje své celní orgány i ostatní příslušné vnitrostátní orgány a poskytne ostatním členským státům o dotčeném požadavku povolení potřebné informace, zejména pokud jde o dotčené zboží a subjekty, ledaže se domnívá, že to není s ohledem na povahu transakce nebo citlivost daných informací vhodné.
5.  
Členské státy náležitě zváží informace obdržené podle odstavce 4 a do 30 pracovních dnů je přezkoumají s ohledem na kritéria stanovená v odstavci 1. Uvědomí své celní orgány i ostatní příslušné vnitrostátní orgány. Ve výjimečných případech může členský stát požadovat prodloužení této 30denní lhůty. Toto prodloužení však nesmí přesáhnout 30 pracovních dnů.
6.  
Pokud se všechny členské státy informují navzájem a rovněž uvědomí Komisi, že by mělo být požadováno povolení pro v zásadě totožné transakce, zveřejní Komise v řadě C Úředního věstníku Evropské unie informace týkající se zboží kybernetického dohledu a případně míst určení, na něž se vztahují požadavky povolení oznámené za tímto účelem členskými státy.
7.  
Členské státy přezkoumávají informace zveřejněné podle odstavce 6 nejméně jednou ročně, a to na základě příslušných informací a analýz poskytnutých Komisí. Pokud se všechny členské státy informují navzájem a rovněž uvědomí Komisi, že by měl být změněn nebo opětovně zveřejněn požadavek povolení, Komise neprodleně a odpovídajícím způsobem změní nebo opětovně zveřejní informace zveřejněné podle odstavce 6 v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
8.  
Aby bylo možné přezkoumat všechna platná zamítavá rozhodnutí členských států, použije se čl. 16 odst. 1, 2 a 5 až 7 na případy týkající se zboží kybernetického dohledu, které není uvedeno v příloze I.
9.  
Veškeré výměny informací požadované podle tohoto článku se uskutečňují v souladu s právními požadavky v oblasti ochrany osobních informací, obchodně citlivých informací nebo chráněných informací o obraně, zahraniční politice nebo národní bezpečnosti. Tyto výměny informací se uskutečňují bezpečnými elektronickými prostředky, a to i prostřednictvím systému uvedeného v čl. 23 odst. 6.
10.  
V zájmu rozšíření kontrol zváží členské státy podporu začlenění zboží zveřejněného podle odstavce 6 tohoto článku do příslušných mezinárodních režimů nešíření nebo do ujednání o kontrole vývozu. Komise předloží analýzy příslušných údajů získaných podle čl. 23 odst. 2 a čl. 26 odst. 2.
11.  
Tímto nařízením není dotčeno právo členských států přijímat vnitrostátní opatření podle článku 10 nařízení (EU) 2015/479.

Článek 6

1.  
Povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb u zboží dvojího užití uvedeného v příloze I je vyžadováno, pokud byl zprostředkovatel informován příslušným orgánem, že příslušné zboží je nebo může být celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.
2.  
Je-li si zprostředkovatel vědom toho, že zboží dvojího užití uvedené v příloze I, pro které má v úmyslu poskytnout zprostředkovatelské služby, je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, uvědomí o tom příslušný orgán. Tento příslušný orgán rozhodne, zda budou dané zprostředkovatelské služby podléhat povolení.
3.  
Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu.
4.  
Členský stát může přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní předpisy, které požadují pro poskytování zprostředkovatelských služeb týkajících se zboží dvojího užití povolení, má-li zprostředkovatel důvody k podezření, že toto zboží je nebo může být určeno celé nebo zčásti k jakémukoliv použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.
5.  
Článek 9 odst. 2, 3 a 4 se použijí na vnitrostátní opatření podle odstavců 3 a 4 tohoto článku.

Článek 7

1.  
Tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, které není zbožím Unie, může být kdykoli zakázán příslušným orgánem členského státu, v němž se zboží nachází, pokud zboží je nebo může být určeno celé nebo zčásti k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.
2.  
Před rozhodnutím, zda zakázat tranzit, může příslušný orgán v jednotlivých případech požadovat povolení pro konkrétní tranzit zboží dvojího užití uvedeného v příloze I, pokud toto zboží je nebo může být určeno celé nebo zčásti k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1. Pokud se tranzit uskutečňuje přes území více členských států, může příslušný orgán každého dotčeného členského státu tento tranzit přes území tohoto členského státu zakázat.

Příslušný orgán může požadovat povolení od fyzické nebo právnické osoby nebo partnerství, jež je smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem ve třetí zemi a může rozhodnout o odeslání zboží, které prochází celním územím Unie.

Pokud fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství nemají sídlo nebo nejsou usazeny na celním území Unie, může příslušný orgán požadovat povolení od:

a) 

deklaranta ve smyslu čl. 5 bodu 15 celního kodexu Unie;

b) 

dopravce ve smyslu čl. 5 bodu 40 celního kodexu Unie; nebo

c) 

fyzické osoby přepravující zboží dvojího užití v tranzitu, pokud je toto zboží dvojího užití uloženo v osobních zavazadlech této osoby.

3.  
Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu.
4.  
Článek 9 odst. 2, 3 a 4 se použijí na vnitrostátní opatření uvedená v odstavci 3 tohoto článku.

Článek 8

1.  
Povolení pro poskytování technické pomoci související se zbožím dvojího užití uvedeným v příloze I je vyžadováno, pokud je poskytovatel technické pomoci informován příslušným orgánem o tom, že dané zboží má být nebo může být celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.
2.  
Má-li poskytovatel technické pomoci v úmyslu poskytnout technickou pomoc pro zboží dvojího užití uvedené v příloze I a je si vědom toho, že toto zboží je celé nebo zčásti určeno k jakémukoli použití uvedenému v čl. 4 odst. 1, uvědomí o tom příslušný orgán. Tento příslušný orgán rozhodne o tom, zda bude tato technická pomoc podléhat povolení.
3.  

Odstavce 1 a 2 se nepoužijí, je-li technická pomoc:

a) 

poskytována na území nebo určena pro území země uvedené v části 2 oddílu A přílohy II nebo pro rezidenta země uvedené v části 2 oddílu A přílohy II;

b) 

ve formě předávání informací, které jsou veřejně přístupné, nebo základního vědeckého výzkumu ve smyslu všeobecné poznámky k technologii nebo poznámky k jaderné technologii stanovené v příloze I;

c) 

poskytována orgány nebo agenturami členského státu v rámci jejich oficiálních úkolů;

d) 

poskytována ozbrojeným složkám členského státu na základě jim svěřených úkolů;

e) 

poskytována za účelem, který je uveden ve výjimkách pro zboží v Režimu kontroly raketových technologií (technologie MTCR) uvedené v příloze IV; nebo

f) 

poskytována v minimálním rozsahu nutném pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, pro jehož vývoz bylo vydáno povolení.

4.  
Členský stát může rozšířit použití odstavce 1 na zboží dvojího užití neuvedené na seznamu.
5.  
Členský stát může přijmout nebo ponechat v platnosti vnitrostátní právní předpisy, které požadují pro poskytování technické pomoci povolení, má-li poskytovatel technické pomoci, který má v úmyslu poskytovat technickou pomoc pro zboží dvojího užití, důvody k podezření, že toto zboží je nebo může být určeno k jakémukoliv použití uvedenému v čl. 4 odst. 1.
6.  
Článek 9 odst. 2, 3 a 4 se použije na vnitrostátní opatření uvedená v odstavcích 4 a 5 tohoto článku.

Článek 9

1.  
Členský stát může zakázat nebo požadovat pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, povolení z důvodů veřejné bezpečnosti, včetně předcházení teroristickým činům, nebo pro zohlednění ochrany lidských práv.
2.  
Členské státy oznámí bezodkladně Komisi a ostatním členským státům jakákoliv opatření přijatá podle odstavce 1 s uvedením přesných důvodů těchto opatření. Pokud opatření spočívá v sestavení vnitrostátního kontrolního seznamu, členské státy předají Komisi a ostatním členským státům rovněž popis kontrolovaného zboží.
3.  
Členské státy bezodkladně oznámí Komisi a ostatním členským státům jakékoliv změny opatření přijatých podle odstavce 1, včetně veškerých změn svých vnitrostátních kontrolních seznamů.
4.  
Komise zveřejní opatření, která jí byla oznámena podle odstavců 2 a 3, v řadě C Úředního věstníku Evropské unie. Komise bezodkladně zveřejní samostatný soubor vnitrostátních kontrolních seznamů platných v členských státech ve všech úředních jazycích Unie. Poté, co členský stát oznámí jakoukoli změnu svého vnitrostátního kontrolního seznamu, Komise bezodkladně a ve všech úředních jazycích Unie zveřejní aktualizovaný soubor vnitrostátních kontrolních seznamů platných v členských státech.

Článek 10

1.  
Povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, je vyžadováno, pokud jiný členský stát požaduje povolení pro vývoz tohoto zboží na základě vnitrostátního kontrolního seznamu zboží přijatého tímto členským státem podle článku 9 a zveřejněného Komisí podle čl. 9 odst. 4 a pokud byl vývozce příslušným orgánem informován, že dané zboží je nebo může být zcela nebo zčásti určeno k použití, které vyvolává obavy z hlediska veřejné bezpečnosti, včetně předcházení teroristickým činům, nebo ochrany lidských práv.
2.  
Členský stát, který zamítne povolení požadované podle odstavce 1, o tomto rozhodnutí rovněž informuje Komisi a ostatní členské státy.
3.  
Členský stát, který podle odstavce 1 tohoto článku požaduje povolení pro vývoz zboží dvojího užití, které není uvedeno v příloze I, o tomto požadavku bezodkladně informuje své celní orgány i ostatní příslušné vnitrostátní orgány a případně poskytne ostatním členským státům a Komisi potřebné informace, zejména o dotčeném zboží a dotčených konečných uživatelích. Ostatní členské státy tuto informaci náležitě zohlední a uvědomí o ní své celní a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.

Článek 11

1.  
Pro přepravu zboží dvojího užití uvnitř Unie uvedeného v příloze IV se vyžaduje povolení. Pro zboží dvojího užití uvedené v části 2 přílohy IV nelze vydávat všeobecné povolení.
2.  

Členský stát může rozhodnout o tom, že pro přepravu jiného zboží dvojího užití ze svého území do druhého členského státu je vyžadováno povolení v případech, kdy v době přepravy:

a) 

je přepravující osobě nebo příslušnému orgánu známo, že konečné místo určení příslušného zboží je mimo celní území Unie;

b) 

vývoz tohoto zboží do takového konečného místa určení je v členském státě, ze kterého má být toto zboží přepraveno, podmíněn povolením podle článků 3, 4, 5, 9, nebo 10 a takový vývoz přímo z jeho území není povolen na základě všeobecného nebo souhrnného povolení a

c) 

zboží nebude v členském státě, do kterého má být přepraveno, zpracováno nebo opracováno ve smyslu čl. 60 odst. 2 celního kodexu Unie.

3.  
O povolení k přepravě uvedené v odstavcích 1 a 2 se žádá v členském státě, z něhož má být zboží dvojího užití přepraveno.
4.  
V případech, kdy následný vývoz zboží dvojího užití již v rámci konzultačních řízení podle článku 14 schválil členský stát, ze kterého má být zboží přepraveno, vydá se, pokud se okolnosti podstatně nezměnily, přepravující osobě povolení k přepravě neprodleně.
5.  
Členský stát, který přijme právní předpisy, jež vyžadují povolení podle odstavce 2, neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy o opatřeních, která přijal. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
6.  
Uplatňování opatření přijatých podle odstavců 1 a 2 nezahrnuje uplatňování vnitřních hraničních kontrol v rámci celního území Unie, ale pouze kontrol, které se provádějí jako součást běžných kontrolních postupů používaných nediskriminačním způsobem na celém celním území Unie.
7.  
Uplatňování opatření přijatých podle odstavců 1 a 2 nesmí způsobit, že by přeprava z jednoho členského státu do druhého podléhala omezujícím podmínkám, které by byly přísnější než ty, které jsou stanoveny pro vývoz stejného zboží do třetích zemí.
8.  
Členský stát může vnitrostátními právními předpisy požadovat, aby v případě jakékoli přepravy zboží, které je uvedeno v příloze I kategorii 5 části 2 a které není uvedeno v příloze IV, uvnitř Unie z tohoto členského státu byly příslušnému orgánu tohoto členského státu poskytnuty dodatečné informace týkající se tohoto zboží.
9.  
V příslušných obchodních dokumentech týkajících se přepravy zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Unie musí být zřetelně uvedeno, že toto zboží při vývozu z celního území Unie podléhá kontrolám. Těmito dokumenty se rozumějí zejména kupní smlouvy, potvrzení objednávky, faktura nebo odesílací list.KAPITOLA III

VÝVOZNÍ POVOLENÍ A POVOLENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ ZPROSTŘEDKOVATELSKÝCH SLUŽEB A TECHNICKÉ POMOCI

Článek 12

1.  

Tímto nařízením se stanoví a na jeho základě mohou být vydávány tyto druhy vývozních povolení:

a) 

individuální vývozní povolení;

b) 

souhrnná vývozní povolení;

c) 

národní všeobecná vývozní povolení;

d) 

všeobecná vývozní povolení Unie pro vývoz určitého zboží do určitých míst určení za zvláštních podmínek a požadavků pro použití stanovených v příloze II oddílech A až H.

Povolení vydávaná nebo stanovená podle tohoto nařízení jsou platná pro celé celní území Unie.

2.  
Individuální a souhrnná vývozní povolení podle tohoto nařízení uděluje příslušný orgán členského státu, v němž má vývozce sídlo nebo je usazen.

Aniž je dotčen čl. 2 bod 3, pokud vývozce nemá sídlo ani není usazen na celním území Unie, uděluje individuální vývozní povolení podle tohoto nařízení příslušný orgán členského státu, v němž se zboží dvojího užití nachází.

Veškerá individuální a souhrnná vývozní povolení se vydávají pokud možno elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzoru stanoveného v oddíle A přílohy III a rovněž v pořadí podle tohoto vzoru.

3.  
Individuální vývozní povolení a souhrnná vývozní povolení jsou platná až po dobu dvou let, pokud příslušný orgán nestanoví jinak.

Povolení pro velké projekty jsou platná po dobu stanovenou příslušným orgánem, avšak nejvýše po dobu čtyř let, kromě řádně odůvodněných případů, kdy se vychází z délky trvání projektu.

4.  
Vývozci poskytují příslušnému orgánu veškeré příslušné informace požadované k jejich žádostem o individuální nebo souhrnné vývozní povolení, aby měl úplné informace, zejména o konečném uživateli, zemi určení a konečném použití vyváženého zboží.

Individuální vývozní povolení jsou podmíněna prohlášením o konečném použití. Příslušný orgán může některé žádosti od povinnosti poskytnout prohlášení o konečném použití osvobodit. Souhrnná vývozní povolení mohou být podmíněna prohlášením o konečném použití, je-li to vhodné.

Vývozci, kteří používají souhrnná vývozní povolení, zavedou ICP, pokud to příslušný orgán nepovažuje za zbytečné vzhledem k jiným informacím, které zohlednil při vyřizování žádosti o souhrnné vývozní povolení podané vývozcem.

Požadavky související s podáváním zpráv o používání souhrnných vývozních povolení a s interním programem dodržování předpisů stanoví členské státy.

Na žádost vývozce se souhrnná vývozní povolení, která obsahují množstevní omezení, rozdělují.

5.  
Příslušné orgány členských států vyřídí žádosti o individuální nebo souhrnné povolení ve lhůtě stanovené podle vnitrostátního práva nebo praxe.
6.  

Národní všeobecná vývozní povolení:

a) 

se nevztahují na zboží uvedené v oddíle I přílohy II;

b) 

jsou vymezena vnitrostátním právem nebo praxí; mohou je používat všichni vývozci, kteří jsou usazeni nebo mají sídlo v členském státě vydávajícím tato povolení, pokud splňují požadavky stanovené v tomto nařízení a v doplňujících vnitrostátních právních předpisech; vydávají se v souladu s údaji uvedenými v oddíle C přílohy III;

c) 

nemohou být použita, jestliže byl vývozce příslušným orgánem informován, že dotčené zboží je nebo může být celé nebo zčásti určeno k jednomu z použití uvedených v čl. 4 odst. 1, nebo jestliže si je vývozce vědom toho, že zboží je určeno k těmto použitím.

Národní všeobecná vývozní povolení se mohou vztahovat na zboží a místa určení uvedená v oddílech A až H přílohy II.

Členské státy o všech vydaných nebo pozměněných národních všeobecných vývozních povoleních neprodleně informují Komisi. Komise tato oznámení zveřejní v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

7.  
Příslušný orgán členského státu, v němž má sídlo nebo je usazen vývozce, může vývozci zakázat používání všeobecného vývozního povolení Unie, pokud existuje důvodné podezření, že vývozce není schopen dodržet podmínky tohoto povolení nebo ustanovení právních předpisů upravujících kontrolu vývozu.

Příslušné orgány členských států si předávají informace o vývozcích, kterým bylo zakázáno používat všeobecné vývozní povolení Unie, pokud příslušný orgán členského státu, v němž má vývozce sídlo nebo je usazen, nedojde k závěru, že se vývozce nebude pokoušet o vývoz zboží dvojího užití prostřednictvím jiného členského státu. Pro předávání informací se použije elektronický systém uvedený v čl. 23 odst. 6.

Článek 13

1.  
Povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci podle tohoto nařízení udělí příslušný orgán členského státu, v němž má zprostředkovatel nebo poskytovatel technické pomoci sídlo nebo je usazen. Pokud zprostředkovatel nebo poskytovatel technické pomoci nemá sídlo nebo není usazen na celním území Unie, udělí povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci podle tohoto nařízení příslušný orgán členského státu, z nějž budou zprostředkovatelské služby nebo technická pomoc poskytovány.
2.  
Povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb jsou udělována pro určitá množství konkrétního zboží a musí v nich být jasně uvedeno umístění zboží ve třetí zemi původu, konečný uživatel a přesné umístění tohoto konečného uživatele.

V povoleních pro technickou pomoc musí být jasně uveden konečný uživatel a přesné umístění tohoto konečného uživatele.

Povolení je platné pro celé celní území Unie.

3.  
Zprostředkovatelé a poskytovatelé technické pomoci poskytnou příslušnému orgánu příslušné informace požadované pro jejich žádost o povolení podle tohoto nařízení, zejména podrobnosti o umístění zboží dvojího užití, jasný popis zboží a jeho množství, třetí strany zahrnuté do transakce, země místa určení, konečného uživatele v této zemi a jeho přesné umístění.
4.  
Příslušné orgány členských států vyřídí žádosti o povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci ve lhůtě stanovené podle vnitrostátního práva nebo praxe.
5.  
Veškerá povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci se vydávají pokud možno elektronickými prostředky na formulářích, které obsahují alespoň všechny údaje podle vzoru stanoveného v oddíle B přílohy III a rovněž v pořadí stanoveném podle tohoto vzoru.

Článek 14

1.  
Jestliže zboží dvojího užití, pro které bylo zažádáno o individuální vývozní povolení do místa určení neuvedeného v oddílu A části 2 přílohy II nebo do jakéhokoliv místa určení v případě zboží dvojího užití uvedeného v příloze IV, je nebo bude umístěno v jednom nebo více členských státech, jiných, než je ten, ve kterém byla žádost podána, uvede se tato skutečnost v žádosti. Příslušný orgán členského státu, u nějž byla žádost o povolení podána, neprodleně konzultuje příslušné orgány dotčených členských států a poskytne jim příslušné informace. Tato konzultace se může uskutečnit za použití elektronického systému uvedeného v čl. 23 odst. 6. Konzultované členské státy oznámí do deseti pracovních dnů případné námitky proti udělení takového povolení, jimiž je členský stát, ve kterém byla žádost podána, vázán.

Jestliže do deseti pracovních dnů neobdrží žádné námitky, má se za to, že konzultované členské státy nemají žádné námitky.

Ve výjimečných případech může jakýkoliv konzultovaný členský stát požadovat prodloužení této desetidenní lhůty. Prodloužení však nesmí přesáhnout 30 pracovních dnů.

2.  
Jestliže by vývoz mohl porušit podstatné bezpečnostní zájmy členského státu, může tento členský stát požádat druhý členský stát, aby neudělil vývozní povolení, nebo jestliže již takové povolení bylo uděleno, žádat jeho zrušení, pozastavení, změnu nebo odvolání. Členský stát, který takovou žádost obdrží, zahájí neprodleně se žádajícím členským státem nezávazné konzultace, které musí být uzavřeny během deseti pracovních dnů. Rozhodne-li se členský stát, který žádost obdrží, povolení udělit, oznámí to tento členský stát Komisi a ostatním členským státům za použití elektronického systému uvedeného v čl. 23 odst. 6.

Článek 15

1.  

Při rozhodování o tom, zda udělit povolení nebo zakázat tranzit podle tohoto nařízení, přihlížejí členské státy k veškerým relevantním skutečnostem, a mimo jiné k:

a) 

mezinárodním závazkům a povinnostem Unie a členských států, zejména k závazkům a povinnostem, které každý z nich přijal jako člen příslušných mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv;

b) 

povinnostem, které pro ně vyplývají ze sankcí uložených rozhodnutím či společným postojem Rady nebo rozhodnutím OBSE či závaznou rezolucí Rady bezpečnosti OSN;

c) 

aspektům národní zahraniční nebo bezpečnostní politiky, včetně těch, na které se vztahuje společný postoj Rady 2008/944/SZBP;

d) 

aspektům zamýšleného konečného použití a nebezpečí zneužití.

2.  
Kromě kritérií stanovených v odstavci 1 zohlední členské státy při posuzování žádosti o souhrnné vývozní povolení zavedení ICP vývozcem.

Článek 16

1.  
Příslušný orgán může v souladu s tímto nařízením udělení vývozního povolení zamítnout a může rovněž zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již udělil. V případě, že příslušný orgán zamítne, zruší, pozastaví, podstatně omezí nebo odvolá vývozní povolení, nebo pokud stanoví, že zamýšlený vývoz nebude povolen, oznámí to příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi a sdělí jim nezbytné informace. Pozastavil-li příslušný orgán členského státu platnost vývozního povolení, oznámí na konci doby pozastavení platnosti povolení konečné posouzení příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi.
2.  
Příslušné orgány členských států přezkoumají zamítavá rozhodnutí týkající se povolení oznámená podle odstavce 1 do tří let od jejich oznámení a odvolají je, změní nebo prodlouží. Příslušné orgány členských států sdělí co nejdříve výsledky přezkumu příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi. Zamítavá rozhodnutí, která nejsou odvolána, zůstávají v platnosti a jsou každé tři roky přezkoumána. Při třetím přezkumu je dotčený členský stát povinen vysvětlit důvody pro zachování zamítavého rozhodnutí.
3.  
Příslušný orgán neprodleně informuje příslušné orgány ostatních členských států a Komisi o svých rozhodnutích zakázat tranzit zboží dvojího užití přijatých podle článku 7. Tato oznámení obsahují všechny důležité informace, včetně klasifikace, jeho technických parametrů, země určení a konečného uživatele.
4.  
Odstavce 1 a 2 tohoto článku se rovněž vztahují na povolení pro poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci uvedená v článku 13.
5.  
Dříve než příslušný orgán členského státu rozhodne, zda udělí povolení nebo zakáže tranzit podle tohoto nařízení, přezkoumá všechna platná zamítavá rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu zboží dvojího užití uvedeného v příloze I přijatá podle tohoto nařízení s cílem ujistit se, zda nebyly udělení povolení nebo tranzit zamítnuty příslušnými orgány jiného členského státu pro v podstatě totožný obchod. Poté konzultuje příslušné orgány dotčených členských států, které vydaly taková zamítavá rozhodnutí nebo rozhodnutí o zákazu tranzitu, jak je stanoveno v odstavcích 1, 3 a 4 tohoto článku.

Příslušné orgány konzultovaných členských států oznámí do deseti pracovních dnů, zda považují danou transakci za v podstatě totožnou transakci. Jestliže do deseti pracovních dnů neobdrží žádnou odpověď, má se za to, že příslušné orgány konzultovaných členských států nepovažují danou transakci za v podstatě totožnou.

Je-li ke správnému vyhodnocení dané transakce zapotřebí více informací, dohodnou se příslušné orgány dotyčných členských států na prodloužení uvedené desetidenní lhůty. Prodloužení však nesmí přesáhnout 30 pracovních dnů.

Jestliže po této konzultaci příslušný orgán rozhodne, že povolení udělí nebo že povolí tranzit, uvědomí o tom příslušné orgány ostatních členských států a Komisi a poskytne veškeré nezbytné informace vysvětlující jeho rozhodnutí.

6.  
Veškerá oznámení požadovaná podle tohoto článku se provádějí bezpečnými elektronickými prostředky, a to i prostřednictvím systému uvedeného v čl. 23 odst. 6.
7.  
Veškeré informace sdílené v souladu s tímto článkem musí být v souladu s čl. 23 odst. 5, jež se týkají důvěrnosti takových informací.KAPITOLA IV

ZMĚNA SEZNAMŮ ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ A MÍST URČENÍ

Článek 17

1.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 18 akty v přenesené pravomoci, za účelem změn seznamů zboží dvojího užití uvedených v přílohách I a IV, a to takto:

a) 

seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze I se změní v souladu s příslušnými závazky a povinnostmi, včetně jejich změn, které členské státy a v příslušném případě Unie přijaly jako členové mezinárodních režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu nebo ratifikací příslušných mezinárodních smluv.

b) 

pokud se změna přílohy I týká zboží dvojího užití, které je uvedeno rovněž na seznamu v příloze II nebo IV, změní se uvedené přílohy odpovídajícím způsobem.

2.  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 18 akty v přenesené pravomoci za účelem změny přílohy II vynětím zboží a doplněním nebo vynětím míst určení z působnosti všeobecných vývozních povolení Unie, a to po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zřízenou podle článku 23 a s přihlédnutím k povinnostem a závazkům v rámci příslušných režimů nešíření a ujednání o kontrole vývozu, jako jsou změny kontrolních seznamů, a k relevantnímu geopolitickému vývoji. Pokud je ve zvláště naléhavých případech nutné vyjmout určitá místa určení z působnosti všeobecného vývozního povolení Unie, použije se na akty v přenesené pravomoci podle tohoto odstavce postup stanovený v článku 19.

Článek 18

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 17 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 9. září 2021. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 17 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 17 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 19

1.  
Akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto článku vstupují v platnost bezodkladně a jsou použitelné, pokud proti nim není vyslovena námitka v souladu s odstavcem 2. V oznámení aktu v přenesené pravomoci Evropskému parlamentu a Radě se uvedou důvody použití postupu pro naléhavé případy.
2.  
Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky postupem uvedeným v čl. 18 odst. 6. V takovém případě zruší Komise tento akt neprodleně poté, co jí Evropský parlament nebo Rada oznámí rozhodnutí o vyslovení námitek.

Článek 20

Seznam zboží dvojího užití uvedený v příloze IV, jež je součástí přílohy I, se aktualizuje s ohledem na článek 36 Smlouvy o fungování EU, zejména pokud jde o veřejný pořádek či zájmy veřejné bezpečnosti členských států.KAPITOLA V

CELNÍ ŘÍZENÍ

Článek 21

1.  
Při plnění formalit pro vývoz zboží dvojího užití na celním úřadě, který je odpovědný za zpracování vývozního prohlášení, vývozce prokáže, že obdržel nezbytné vývozní povolení.
2.  
Od vývozce může být požadován překlad všech dokumentů, které byly poskytnuty jako průkazní doklady, do úředního jazyka členského státu, ve kterém je vývozní prohlášení předkládáno.
3.  

Aniž je dotčena jakákoli pravomoc členského státu, která mu byla svěřena podle celního kodexu Unie a v souladu s ním, může též členský stát po dobu, která nepřesahuje lhůty uvedené v odstavci 4, pozastavit proces vývozu ze svého území nebo v případě nutnosti jiným způsobem zabránit, aby zboží dvojího užití, na které se vztahuje nebo nevztahuje platné vývozní povolení, opustilo Unii přes jeho území, pokud má:

a) 

důvodné podezření, že

i) 

při udělení povolení nebyly vzaty v úvahu relevantní informace; nebo

ii) 

od okamžiku udělení povolení se značně změnily okolnosti; nebo

b) 

relevantní informace o možném použití opatření podle čl. 4 odst. 1.

4.  
V případech uvedených v odstavci 3 tohoto článku konzultuje členský stát uvedený ve zmíněném odstavci neprodleně příslušný orgán členského státu, který udělil vývozní povolení nebo který může přijmout opatření podle čl. 4 odst. 1, aby mohl tento příslušný orgán podniknout opatření podle čl. 4 odst. 1 nebo čl. 16 odst. 1. Jestliže tento příslušný orgán rozhodne, že povolení ponechá v platnosti nebo že nepřijme opatření podle čl. 4 odst. 1, odpoví do deseti pracovních dnů. Za výjimečných okolností může být tato lhůta na jeho žádost prodloužena na 30 pracovních dnů. Po přijetí této odpovědi, nebo nedojde-li odpověď do deseti nebo případně do 30 pracovních dnů, se zboží dvojího užití neprodleně uvolní. Příslušný orgán členského státu, který udělil povolení, o této skutečnosti uvědomí příslušné orgány ostatních členských států a Komisi.
5.  
Komise ve spolupráci s členskými státy může vypracovat pokyny na podporu meziagenturní spolupráce mezi orgány vydávajícími licence a celními orgány.

Článek 22

1.  
Členské státy mohou stanovit, že celní formality pro vývoz zboží dvojího užití mohou být splněny pouze u celních úřadů k tomu oprávněných.
2.  
Uplatní-li členské státy možnost uvedenou v odstavci 1, informují Komisi o těchto oprávněných celních úřadech. Komise zveřejní tuto informaci v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.KAPITOLA VI

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE, PROVÁDĚNÍ A PROSAZOVÁNÍ

Článek 23

1.  

Členské státy neprodleně uvědomí Komisi o právních a správních předpisech přijatých k provedení tohoto nařízení, včetně:

a) 

seznamu příslušných orgánů členských států oprávněných:

— 
udělovat vývozní povolení pro zboží dvojího užití,
— 
udělovat povolení k poskytování zprostředkovatelských služeb a technické pomoci podle tohoto nařízení,
— 
zakázat tranzit zboží dvojího užití, které není zbožím Unie, podle tohoto nařízení;
b) 

opatření uvedených v čl. 25 odst. 1.

Komise předá tyto informace ostatním členským státům a zveřejní tyto informace v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

2.  

Členské státy ve spolupráci s Komisí přijmou veškerá vhodná opatření, aby zavedly přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány, aby se zvýšila účinnost režimu kontroly vývozu Unie a aby se zajistilo konzistentní a účinné provádění a prosazování kontrol na celém celním území Unie. Výměna informací může zahrnovat:

a) 

příslušné údaje o udělování licencí poskytnuté pro každé vydané povolení (například hodnota a typy licencí a související místa určení, počet uživatelů všeobecných povolení);

b) 

další informace týkající se uplatňování kontrol včetně informací o uplatňování kritérií stanovených v čl. 15 odst. 1, počtu hospodářských subjektů s interním programem dodržování předpisů, a jsou-li k dispozici, údajů o vývozu zboží dvojího užití uskutečněného v jiných členských státech;

c) 

informace o analýze, z níž vycházejí doplnění nebo plánovaná doplnění vnitrostátních kontrolních seznamů podle článku 9;

d) 

informace týkající se prosazování kontrol včetně auditů zaměřených na rizika, podrobností o vývozcích zbavených práva na využití národních nebo unijních všeobecných vývozních povolení, a jsou-li tyto údaje k dispozici, počet případů porušení, zabavení a použití jiných sankcí;

e) 

údaje o citlivých konečných uživatelích, aktérech podílejících se na podezřelých zakázkách a, jsou-li tyto údaje k dispozici, o zvolených trasách.

3.  
Výměna údajů o udělování licencí se uskutečňuje nejméně jednou ročně v souladu s pokyny, které vypracuje Koordinační skupina pro dvojí užití zřízená podle článku 24, a s náležitým ohledem na právní požadavky týkající se ochrany osobních informací, obchodně citlivých informací nebo chráněných informací o obraně, zahraniční politice nebo národní bezpečnosti.
4.  
Členské státy a Komise pravidelně přezkoumávají provádění článku 15 na základě informací předložených podle tohoto nařízení a analýz těchto údajů. Všichni účastníci těchto výměn respektují důvěrnost diskusí.
5.  
Nařízení Rady (ES) č. 515/97 ( 2 ), a zejména jeho ustanovení o důvěrnosti informací, se použijí obdobně.
6.  
Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zřízenou podle článku 24 vytvoří bezpečný a zašifrovaný systém, který podpoří přímou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány členských států a případně Komisí. Je-li to proveditelné, propojí Komise tento systém s elektronickými systémy pro udělování licencí příslušných orgánů členských států v rozsahu nezbytném pro usnadnění této přímé spolupráce a výměny informací. Evropský parlament je informován o rozpočtu tohoto systému, jeho rozvoji a fungování.
7.  
Osobní údaje se zpracovávají v souladu s pravidly stanovenými v nařízeních (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725.

Článek 24

1.  
Zřizuje se Koordinační skupina pro dvojí užití, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce. Tato skupina posoudí jakoukoliv otázku týkající se uplatňování tohoto nařízení, kterou může vznést buď předseda, nebo zástupce některého členského státu.
2.  
Koordinační skupina pro dvojí užití konzultuje, kdykoli to považuje za nutné, vývozce, zprostředkovatele, poskytovatele technické pomoci a ostatní příslušné zúčastněné subjekty, jichž se toto nařízení týká.
3.  
Koordinační skupina pro dvojí užití zřídí v příslušných případech technické expertní skupiny složené z odborníků z členských států, jejichž úkolem bude zkoumat konkrétní otázky týkající se provádění kontrol, včetně otázek týkajících se aktualizace kontrolních seznamů Unie stanovených v příloze I. Technické expertní skupiny konzultují v příslušných případech vývozce, zprostředkovatele, poskytovatele technické pomoci a ostatní příslušné zúčastněné subjekty, jichž se toto nařízení týká.
4.  
Komise podporuje program Unie pro budování kapacit v oblasti udělování licencí a prosazování práva, mimo jiné vypracováním společných programů odborné přípravy pro úředníky členských států, a to po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití.

Článek 25

1.  
Každý členský stát přijme příslušná opatření k zajištění řádného prosazování tohoto nařízení. Zejména stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení nebo ustanovení, která byla přijata k jeho uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.
2.  
Koordinační skupina pro dvojí užití zřídí mechanismus pro koordinaci prosazování předpisů, aby se podpořila výměna informací a přímá spolupráce mezi příslušnými orgány a donucovacími orgány členských států (dále jen „mechanismus pro koordinaci prosazování předpisů“). V rámci mechanismu pro koordinaci prosazování předpisů si členské státy a Komise vyměňují příslušné informace, jsou-li k dispozici, včetně informací o uplatňování, povaze a účinku opatření přijatých podle odstavce 1, o prosazování osvědčených postupů a nepovoleném vývozu zboží dvojího užití a o porušeních tohoto nařízení nebo příslušných vnitrostátních právních předpisů.

V rámci mechanismu pro koordinaci prosazování předpisů si členské státy a Komise rovněž vyměňují informace o osvědčených postupech vnitrostátních donucovacích orgánů, pokud jde o audity zaměřené na rizika, odhalování a stíhání nepovoleného vývozu zboží dvojího užití a o možných jiných porušeních tohoto nařízení nebo příslušných vnitrostátních právních předpisů.

Výměna informací v rámci mechanismu pro koordinaci prosazování předpisů je důvěrná.KAPITOLA VII

TRANSPARENTNOST, ZAPOJENÍ, MONITOROVÁNÍ, HODNOCENÍ

Článek 26

1.  
Komise a Rada v příslušných případech vydají pro subjekty uvedené v tomto nařízení pokyny nebo doporučení ohledně osvědčených postupů, aby se zajistila účinnost režimu kontroly vývozu Unie a konzistentnost jeho uplatňování. Za poskytování pokynů nebo doporučení ohledně osvědčených postupů vývozcům, zprostředkovatelům a poskytovatelům technické pomoci odpovídají členské státy, v nichž mají sídlo nebo jsou usazeni. V těchto pokynech nebo doporučeních ohledně osvědčených postupů se zohlední zejména informační potřeby malých a středních podniků.
2.  
Komise po konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití předkládá Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o provádění tohoto nařízení a o činnosti, šetřeních a konzultacích Koordinační skupiny pro dvojí užití. Tato výroční zpráva se zveřejní.

Výroční zpráva obsahuje informace o povoleních, zejména o jejich počtu a hodnotě podle druhů zboží a míst určení na úrovni Unie a členských států, o zamítavých rozhodnutích a o zákazech podle tohoto nařízení. Výroční zpráva rovněž obsahuje informace o správě, zejména o personálním obsazení, činnostech zaměřených na dodržování předpisů a podpůrných činnostech, zvláštních nástrojích pro udělování licencí nebo klasifikaci, a o prosazování kontrol, zejména o počtu porušení předpisů a sankcích.

Pokud jde o zboží kybernetického dohledu, výroční zpráva obsahuje zvláštní informace o povoleních, zejména o počtu obdržených žádostí podle zboží, o vydávajícím členském státě a místech určení, jichž se tyto žádosti týkaly, a o rozhodnutích přijatých v souvislosti s těmito žádostmi.

Informace obsažené ve výroční zprávě se předkládají v souladu se zásadami stanovenými v odstavci 3.

Komise a Rada zpřístupní pokyny týkající se metodiky shromažďování a zpracovávání údajů pro vypracování výroční zprávy, včetně stanovení druhů zboží a dostupnosti údajů o prosazování předpisů.

3.  
Členské státy poskytnou Komisi všechny patřičné informace pro vypracování zprávy s náležitým ohledem na právní požadavky týkající se ochrany osobních údajů, obchodně citlivých informací nebo chráněných informací o obraně, zahraniční politice nebo národní bezpečnosti. Na informace vyměňované nebo zveřejněné podle tohoto článku se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 ( 3 ).
4.  
Mezi 10. září 2026 a 10. září 2028 provede Komise hodnocení tohoto nařízení a o hlavních zjištěních podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. Po 10. září 2024 provede Komise hodnocení článku 5 a o hlavních zjištěních podá zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru.KAPITOLA VIII

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 27

1.  

Vývozci zboží dvojího užití vedou v souladu s vnitrostátním právem nebo platnou praxí dotčeného členského státu podrobnou evidenci nebo záznamy o svých vývozech. Tato evidence nebo záznamy zahrnují zejména obchodní dokumenty, jako jsou faktury, nákladní listy a dopravní nebo jiné odesílací dokumenty obsahující dostatečné informace, které umožňují identifikovat:

a) 

popis zboží dvojího užití;

b) 

množství zboží dvojího užití;

c) 

jména a adresy vývozce a příjemce;

d) 

konečné použití a konečného uživatele zboží dvojího užití, jsou-li známy.

2.  
V souladu s vnitrostátním právem nebo s platnou praxí dotčeného členského státu zprostředkovatelé a poskytovatelé technické pomoci vedou evidenci nebo záznamy o zprostředkovatelských službách nebo o technické pomoci, aby byli na vyžádání schopni prokázat popis zboží dvojího užití, které bylo předmětem zprostředkovatelských služeb nebo technické pomoci, dobu trvání, po kterou bylo zboží předmětem těchto služeb, místo určení tohoto zboží a služeb a země, jichž se tyto služby týkají.
3.  
Evidence nebo záznamy a dokumenty uvedené v odstavcích 1 a 2 se uchovávají po dobu nejméně pěti let od konce kalendářního roku, ve kterém se vývoz uskutečnil nebo byly poskytnuty zprostředkovatelské služby nebo technická pomoc. Předkládají se na žádost příslušnému orgánu.
4.  
Dokumenty a záznamy o přepravě zboží dvojího užití, které je uvedeno v příloze I, uvnitř Unie se uchovávají nejméně po dobu tří let od konce kalendářního roku, ve kterém se přeprava uskutečnila, a předkládají se na žádost příslušnému orgánu členského státu, ze kterého toto zboží bylo přepraveno.

Článek 28

K zajištění řádného uplatňování tohoto nařízení přijme každý členský stát veškerá nezbytná opatření umožňující jeho příslušným orgánům:

a) 

získávat informace o jakékoliv objednávce nebo operaci týkající se zboží dvojího užití;

b) 

zjišťovat, zda jsou správně uplatňována opatření pro kontrolu vývozu, což může zahrnovat zejména právo na vstup do obchodních prostor osob, které se na vývozu podílejí, nebo zprostředkovatelů podílejících se na poskytování zprostředkovatelských služeb za podmínek stanovených v článku 6 nebo poskytovatelů technické pomoci za podmínek stanovených v článku 8.KAPITOLA IX

SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 29

1.  
Komise a členské státy vedou v případě potřeby dialog se třetími zeměmi s cílem podpořit globální sladění kontrol.

Dialogy mohou podporovat pravidelnou a reciproční spolupráci se třetími zeměmi, včetně výměny informací a osvědčených postupů, jakož i budování kapacit a navazování kontaktů se třetími zeměmi. Dialogy mohou rovněž vybízet třetí země k tomu, aby uplatňovaly důkladné kontroly vývozu, které byly vytvořeny mnohostrannými režimy kontroly vývozu jako vzor mezinárodních osvědčených postupů.

2.  
Aniž jsou dotčena ustanovení týkající se dohod o vzájemné správní pomoci nebo protokolů o celních záležitostech uzavřených mezi Unií a třetími zeměmi, může Rada pověřit Komisi, aby sjednala dohody se třetími zeměmi, které stanoví vzájemné uznávání vývozních kontrol zboží dvojího užití, na něž se vztahuje toto nařízení.

Tato jednání jsou vedena v souladu s postupy stanovenými v čl. 207 odst. 3 Smlouvy o fungování EU a případně ve Smlouvě o založení Evropského společenství pro atomovou energii.KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 30

Toto nařízení se použije, aniž je dotčeno rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci ze dne 15. září 2015, kterým se doplňuje rozhodnutí č. 1104/2011/EU.

Článek 31

Nařízení (ES) č. 428/2009 se zrušuje.

Na žádosti o udělení vývozního povolení podané před 9. září 2021 se však i nadále použijí příslušná ustanovení nařízení (ES) č. 428/2009.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze VI.

Článek 32

Toto nařízení vstupuje v platnost devadesátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3
PŘÍLOHA I

SEZNAM ZBOŽÍ DVOJÍHO UŽITÍ PODLE ČLÁNKU 3 TOHOTO NAŘÍZENÍ

Seznam zboží dvojího užití obsažený v této příloze provádí mezinárodně dohodnuté kontroly dvojího užití, zahrnující Australskou skupinu ( 4 ), Režim kontroly raketových technologií ( 5 ), Skupinu jaderných dodavatelů ( 6 ), Wassenaarské ujednání ( 7 ) a Úmluvu o zákazu chemických zbraní ( 8 ).

OBSAH

Část I

Všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice

Část II – kategorie 0

Jaderné materiály, zařízení a příslušenství

Část III – kategorie 1

Zvláštní materiály a související příslušenství

Část IV – kategorie 2

Zpracování materiálů

Část V – kategorie 3

Elektronika

Část VI – kategorie 4

Počítače

Část VII – kategorie 5

Telekomunikace a „bezpečnost informací“

Část VIII – kategorie 6

Snímače a lasery

Část IX – kategorie 7

Navigace a letecká elektronika

Část X – kategorie 8

Námořní technika

Část XI – kategorie 9

Letecká technika a pohonné systémy

ČÁST I

Všeobecné poznámky, zkratková slova a zkratky a definice

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PŘÍLOZE I

1. V případě kontroly zboží, které je vyvinuto nebo upraveno pro vojenské účely, viz příslušný seznam (příslušné seznamy) vojenského materiálu, který vedou jednotlivé členské státy EU. Odkazy v této příloze, které znějí „VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU“, se vztahují na tyto seznamy.

2. Účel kontrol obsažených v této příloze nesmí být zmařen vývozem jakéhokoliv nekontrolovaného zboží (včetně provozních celků) obsahujícího jednu nebo více kontrolovaných položek, pokud kontrolovaná položka nebo položky tvoří podstatný prvek zboží a může být snadno odstraněna či použita pro jiné účely.

Pozn.   Při posuzování, zda kontrolovaná položka má být považována za podstatný prvek, je nutné přihlížet k faktorům množství, hodnoty a použitého technologického know-how a k jiným zvláštním okolnostem, které by mohly učinit z kontrolované položky podstatný prvek dodávaného zboží.

3. Zboží specifikované v této příloze zahrnuje jak nové, tak i použité zboží.

4. V některých případech jsou chemické látky v seznamu uváděny podle názvu a čísla CAS. Seznam se vztahuje na chemické látky se shodným vzorcem složení (včetně hydrátů), bez ohledu na název nebo číslo CAS. Čísla CAS jsou uváděna jako pomůcka při zjišťování konkrétní chemické látky nebo směsi, a to bez ohledu na nomenklaturu. Čísla CAS nelze používat jako jediné identifikátory, neboť některé z forem chemických látek zapsaných v seznamu mají odlišná čísla CAS, a rovněž u směsí obsahujících některou z uvedených látek může být číslo CAS odlišné.

POZNÁMKA K JADERNÉ TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorie 0.)

„Technologie“ přímo spojená s jakýmkoli zbožím kontrolovaným v kategorii 0 je kontrolována podle ustanovení kategorie 0.

„Technologie“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimální „technologie“, která je nezbytná pro instalaci, provoz, údržbu a opravy zboží témuž konečnému uživateli.

Kontrola převodu „technologie“ se nevztahuje na informace „veřejně dostupné“ nebo na informace pro „základní vědecký výzkum“.

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K TECHNOLOGII

(Týká se oddílu E kategorií 1 až 9.)

Vývoz „technologie“, která je „potřebná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží kontrolovaného v kategoriích 1 až 9, je kontrolován podle ustanovení kategorií 1 až 9.

„Technologie“„požadovaná“ pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží podléhajícího kontrole zůstává pod kontrolou, i když je použitelná pro nekontrolované zboží.

Kontroly se nevztahují na takovou „technologii“, která je minimem nutným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, které není kontrolováno nebo jehož vývoz byl povolen.

Poznámka :  Nevztahuje se na „technologie“ vymezené v 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. a 8E002.b.

Kontroly převodů „technologie“ se nevztahují na informace „veřejně dostupné“, na informace pro „základní vědecký výzkum“ nebo na minimum informací nezbytných pro účely žádostí o patenty.

POZNÁMKA K JADERNÉMU SOFTWARU

(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddíle D kategorie 0)

Oddíl D kategorie 0 tohoto seznamu nezahrnuje „software“, který je minimálním „objektovým kódem“ nezbytným pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravy zboží, jehož vývoz byl povolen.

Schválení zboží k vývozu opravňuje též k vývozu minimálního „objektového kódu“ nezbytného pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravy zboží témuž konečnému uživateli.

Poznámka :  Poznámka k jadernému softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 části 2 („Ochrana informací“).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K SOFTWARU

(Tato poznámka má přednost před kontrolami stanovenými v oddíle D kategorií 1 až 9.)

Kategorie 1 až 9 tohoto seznamu se nevztahují na kontrolu „softwaru“, který je:

a. 

běžně dostupný veřejnosti, přičemž:

1. 

je prodáván ze skladu v maloobchodě bez omezení prostřednictvím:

a. 

pultového prodeje;

b. 

zásilkového prodeje;

c. 

elektronického prodeje; nebo

d. 

telefonické objednávky; a

2. 

je určen k instalaci uživatelem bez další podstatné podpory od dodavatele;

Poznámka :  Položka a. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 části 2 („Ochrana informací“).

b. 

„veřejně dostupný“; nebo

c. 

minimálním nezbytným „objektovým kódem“ pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) nebo opravu zboží, jehož vývoz byl povolen.

Poznámka :  Položka c. všeobecné poznámky k softwaru se nevztahuje na „software“ uvedený v kategorii 5 části 2 („Ochrana informací“).

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA K „BEZPEČNOSTI INFORMACÍ“

Zboží nebo funkce zajišťující „bezpečnost informací“ je třeba posuzovat v kontextu ustanovení kategorie 5 části 2, a to i tehdy, pokud jsou součástmi, „softwarem“ nebo funkcemi jiného zboží.

REDAKČNÍ PRAXE ÚŘEDNÍHO VĚSTNÍKU EVROPSKÉ UNIE

V souladu s pravidly stanovenými v Pravidlech pro jednotnou úpravu dokumentů platí pro texty v českém jazyce publikované v Úředním věstníku Evropské unie:

— 
k oddělení celých čísel od desetinných se používá čárka,
— 
celá čísla se píší ve skupinách po třech a jednotlivé skupiny jsou odděleny úzkou mezerou.

Pro text uvedený v této příloze platí výše uvedené konvence.

ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY POUŽITÉ V TÉTO PŘÍLOZE

Pro zkratková slova a zkratky použité jako definované termíny viz část „Definice termínů používaných v této příloze“.ZKRATKOVÁ SLOVA A ZKRATKY

ABEC

Annular Bearing Engineers Committee

ABMA

American Bearing Manufacturers Association

ADC

analogově číslicový převodník

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

referenční systém polohy a kursu

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

epitaxe atomových vrstev

ALU

aritmeticko-logická jednotka

ANSI

American National Standards Institute

APP

nastavený nejvyšší výkon

APU

pomocná energetická jednotka

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

řízení letového provozu

BJT

bipolární plošné tranzistory

BPP

poloměr laserového svazku v krčku

BSC

kontrolér základní stanice

CAD

počítačem podporované konstruování

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

zařízení s vázanými náboji

CDU

řídicí a zobrazovací jednotka

CEP

střední kruhová odchylka

CMM

přístroj k měření souřadnic

CMOS

doplňující se kov-oxid-polovodič

CNTD

tepelný rozklad s řízenou tvorbou zárodku

CPLD

komplexní programovatelný logický obvod

CPU

centrální procesor

CVD

chemická depozice z plynné fáze

CW

chemická válka

CW (u laserů)

spojitá vlna

DAC

číslicově analogový převodník

DANL

průměrná prahová úroveň šumu

DBRN

datová referenční navigace

DDS

přímý digitální syntetizátor

DMA

dynamická mechanická analýza

DME

měřič vzdálenosti

DMOSFET

tranzistor řízený elektrickým polem s dvojitou difúzní strukturou kov-oxid-polovodič

DS

směrové tuhnutí

EB

odpalovací můstek

EB-PVD

fyzikální depozice z plynné fáze elektronovým svazkem

EBW

odpalovací můstkový drát

ECAD

elektronické počítačem podporované konstruování

ECM

elektrochemické obrábění

EDM

elektrojiskrové obráběcí stroje

EFI

odpalovací fóliové rozbušky

EIRP

efektivní izotropicky vyzářený výkon

EMP

elektromagnetický impuls

ENOB

efektivní počet bitů

ERF

elektroreologické konečné úpravy

ERP

efektivní vyzářený výkon

ESD

elektrostatický výboj

ETO

tyristor vypínaný emitorem

ETT

elektricky spínaný tyristor

EU

Evropská unie

EUV

extrémní ultrafialová

FADEC

číslicové řízení motoru s plnou autoritou

FFT

rychlá Fourierova transformace

FPGA

uživatelem programovatelné hradlové pole

FPIC

uživatelem programovatelný vnitřní spoj

FPLA

uživatelem programovatelné logické pole

FPO

operace v plovoucí řádové čárce

FWHM

plná šířka v polovině maxima

GAAFET

tranzistor typu GAAFET

GLONASS

globální družicový navigační systém

GNSS

globální družicový navigační systém

GPS

globální polohový systém

GSM

globální systém pro mobilní komunikaci

GTO

tyristor vypínaný hradlem

HBT

heterobipolární tranzistory

HDMI

multimediální rozhraní s vysokým rozlišením

HEMT

tranzistor s vysokou pohyblivostí elektronů

ICAO

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

IEC

Mezinárodní elektrotechnická komise

IED

improvizované výbušné zařízení

IEEE

Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství

IFOV

okamžité zorné pole

IGBT

bipolární tranzistor s izolovaným hradlem

IGCT

tyristor spínaný integrovaným hradlem

IHO

Mezinárodní hydrografická organizace

ILS

systém přistávání podle přístrojů

IMU

inerciální měřicí jednotka

INS

inerciální navigační systém

IP

internetový protokol

IRS

inerciální referenční systém

IRU

inerciální referenční jednotka

ISA

mezinárodní standardní atmosféra

ISAR

radar s inverzní syntetickou aperturou

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

ITU

Mezinárodní telekomunikační unie

JT

Joule-Thomson

LIDAR

detekce a měření délky světla

LIDT

práh poškození laserem

LOA

největší délka

LRU

vyměnitelná jednotka

LTT

světlem spínaný tyristor

MLS

mikrovlnné přistávací systémy

MMIC

monolitický mikrovlnný integrovaný obvod

MOCVD

chemická depozice z plynné fáze za použití organokovových sloučenin

MOSFET

tranzistor řízený elektrickým polem s difúzní strukturou kov-oxid-polovodič

MPM

mikrovlnný zesilovací modul

MRF

magnetoreologické konečné úpravy

MRF

velikost nejmenšího rozlišitelného prvku

MRI

zobrazování magnetickou rezonancí

MTBF

střední doba provozu mezi poruchami

MTTF

střední doba provozu do poruchy

NA

číselná apertura

NDT

nedestruktivní zkouška

NEQ

čistá hmotnost výbušniny

NIJ

Státní ústav pro spravedlnost

OAM

provoz, správa nebo údržba

OSI

propojení otevřených systémů

PAI

poly(amidimidy)

PAR

přesný přibližovací radar

PCL

pasivní koherentní systém pro určování polohy

PDK

souprava pro návrh zpracování

PIN

osobní identifikační číslo

PMR

neveřejná pohyblivá rádiová síť

PVD

fyzikální depozice z plynné fáze

ppm

počet dílů na milion, miliontina

QAM

kvadraturní amplitudová modulace

QE

kvantová účinnost

RAP

plasma reaktivních atomů

RF

rádiová frekvence

rms

střední kvadratická hodnota

RNC

kontrolér rádiové sítě

RNSS

regionální družicový navigační systém

ROIC

vyhodnocovací integrovaný obvod

S-FIL

tisková litografie metodou Step and Flash

SAR

radar se syntetickou aperturou

SAS

sonar se syntetickou aperturou

SC

monokrystal

SCR

křemíkový řízený usměrňovač

SFDR

dynamický rozsah bez parazitních složek

SHPL

laser se supervysokým výkonem

SLAR

radar s bočním vyzařováním

SOI

křemík na izolátoru

SQUID

supravodivé kvantové interferenční zařízení

SRA

vyměnitelný celek

SRAM

statická paměť s náhodným výběrem

SSB

jedno postranní pásmo

SSR

sekundární přehledový radar

SSS

boční sonar

TIR

celková výchylka měřicích hodin

TVR

vysílací citlivost napětí

u

atomová hmotnostní jednotka

UPR

jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy

UTS

pevnost v tahu

UV

ultrafialový

VJFET

vertikální tranzistor řízený elektrickým polem

VOR

rozsah velmi krátkých vln ve všech směrech

WHO

Světová zdravotnická organizace

WLAN

bezdrátová místní síť

DEFINICE TERMÍNŮ POUŽÍVANÝCH V TÉTO PŘÍLOZE

Definice termínů uváděných v „jednoduchých uvozovkách“ jsou uvedeny v technické poznámce vztahující se k příslušné položce.

Definice termínů ve „dvojitých uvozovkách“ jsou tyto:

Pozn.   Odkazy na kategorie jsou uvedeny v závorkách za definovanými termíny.

„Přesnost“ (2, 3, 6, 7, 8): (obvykle se měří ve formě nepřesnosti) maximální kladná nebo záporná odchylka udávané hodnoty od přijaté normy nebo skutečné hodnoty měřené veličiny.

„Aktivní systémy řízení letu“ (7): systémy, jejichž funkcí je bránit nežádoucím pohybům „letadla“ a střel nebo strukturálním zátěžím prostřednictvím autonomního zpracování výstupních signálů z více snímačů a následného poskytování nezbytných preventivních příkazů k zajištění automatického řízení.

„Aktivní pixel“ (6): nejmenší (jednotlivý) prvek pevné matrice, který má fotoelektrickou přenosovou funkci, je-li vystaven světelnému (elektromagnetickému) záření.

„Nastavený nejvyšší výkon“ (4): nastavená nejvyšší rychlost, při níž „digitální počítače“ provádějí 64bitové nebo větší sčítání a násobení s pohyblivou řádovou čárkou, vyjadřuje se ve vážených teraflopech (WT), v jednotkách 1012 nastavených operací s pohyblivou řádovou čárkou za sekundu.

Pozn.   Viz kategorie 4, technická poznámka.

„Letadlo“ (1, 6, 7, 9): letecký dopravní prostředek s pevnými křídly, otočnými křídly, točivými křídly (helikoptéra), překlopným rotorem nebo překlopnými křídly.

Pozn.   Viz též „civilní letadlo“.

„Vzducholoď“ (9): poháněný vzdušný prostředek, který je ve vzduchu udržován pomocí plynového tělesa (obvykle helia, dříve vodíku) lehčího než vzduch.

„Všechny dostupné kompenzace“ (2): veškerá praktická opatření, která má výrobce k dispozici, aby na minimum snížil veškeré systematické chyby seřizování příslušného modelu obráběcího stroje nebo chyby měření konkrétního souřadnicového měřicího přístroje.

„Přiděleno podle ITU“ (3, 5): přidělení frekvenčních pásem podle platného vydání Rádiových předpisů ITU pro primární, povolené a sekundární služby.

Pozn.   Nejsou zahrnuta dodatečná a alternativní přidělení.

„Odchylka úhlové polohy“ (2): maximální rozdíl mezi úhlovou polohou a skutečnou, velmi přesně změřenou úhlovou polohou poté, co byl obrobek upnutý na stole vysunut ze své výchozí polohy.

„Úhlová náhodná cesta“ (7): postupně nakumulovaná úhlová chyba způsobená bílým šumem v úhlovém vychýlení. (IEEE STD 528-2001).

„APP“ (4) viz „nastavený nejvyšší výkon“.

„Asymetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který k šifrování a dešifrování používá různé matematicky závislé klíče.

Pozn.   „Asymetrický algoritmus“ se běžně používá ve správě klíčů.

„Autentizace“ (5): ověření identity uživatele, procesu nebo zařízení, často jako podmínka pro povolení přístupu ke zdrojům v informačním systému. Patří sem ověření původu obsahu zprávy nebo jiné informace a všechny aspekty řízení přístupu tam, kde soubory nebo text nejsou šifrovány, kromě případů přímo souvisejících s ochranou hesel, osobních identifikačních čísel (PIN) nebo podobných dat za účelem zabránění neoprávněnému přístupu.

„Průměrný výstupní výkon“ (6): celková výstupní energie „laseru“ vyjádřená v joulech, vydělená dobou (v sekundách), během níž je vydávána řada po sobě jdoucích pulsů. V případě řady rovnoměrně rozložených pulsů se rovná celkové výstupní energii „laseru“ v jediném pulsu v joulech, vynásobené pulsovou frekvencí „laseru“ v hertzech.

„Doba zpoždění základního hradla“ (3): hodnota doby zpoždění, která odpovídá základnímu hradlu používanému v „monolitickém integrovaném obvodu“. V případě „řady“„monolitických integrovaných obvodů“ může být specifikována buď jako doba zpoždění na typické hradlo v rámci dané „řady“, nebo jako typická doba zpoždění na hradlo v rámci dané „řady“.

Pozn. 1.   „Doba zpoždění základního hradla“ se nesmí zaměňovat se vstupním a výstupním zpožděním komplexního „monolitického integrovaného obvodu“.

Pozn. 2.   „Řada“ se skládá ze všech integrovaných obvodů, u nichž platí jako výrobní metodika a specifikace, s výjimkou příslušných funkcí, toto:

a. 

společná hardwarová a softwarová architektura;

b. 

společná konstrukční a výrobní technologie; a

c. 

společné základní charakteristiky.

„Základní vědecký výzkum“ (všeobecná poznámka k technologii, poznámka k jaderné technologii): experimentální a teoretická práce vynakládaná zásadně za účelem získání nových vědomostí o základních principech jevů nebo pozorovatelných skutečností, která není primárně zaměřena na specifický praktický záměr nebo cíl.

„Systematická chyba“ (měřiče zrychlení) (7): průměrná hodnota na výstupu měřiče zrychlení za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou zrychlení nebo rotace. „Systematická chyba“ se vyjadřuje v g nebo v metrech za sekundu na druhou (g nebo m/s2). (IEEE STD 528-2001) (Mikro g se rovná 1 × 10–6 g).

„Systematická chyba“ (gyroskop) (7): průměrná hodnota na výstupu gyroskopu za daný časový interval, která byla naměřena za konkrétních provozních podmínek a která není v korelaci se vstupní hodnotou rotace nebo zrychlení. „Systematická chyba“ se obvykle vyjadřuje ve stupních za hodinu (°/h). (IEEE Std 528-2001).

„Biologická agens“ (1): patogeny nebo toxiny vybrané nebo upravené (např. změnou čistoty, skladovatelnosti, virulence, schopností šíření nebo odolnosti proti ultrafialovému záření) k tomu, aby působily ztráty na lidech nebo zvířatech nebo poškozovaly techniku nebo úrodu či životní prostředí.

„Výstřednost“ (2): axiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený na rovině kolmé k čelu vřetena v bodě vedle obvodu čela vřetena (odkaz: ISO 230-1:1986, bod 5.63).

„CEP“ (7): „střední kruhová odchylka“ – při kruhové normální distribuci poloměr kruhu obsahujícího 50 % jednotlivě prováděných měření nebo poloměr kruhu, v němž je 50 % pravděpodobnost lokalizace.

„Chemický laser“ (6): „laser“, ve kterém se vybuzená složka tvoří v důsledku energie uvolněné z chemické reakce.

„Směs chemických látek“ (1): látka v pevné, kapalné nebo plynné formě vyrobená ze dvou nebo více složek, které spolu za podmínek, za kterých je směs uchovávána, nereagují.

„Protimomentové cirkulační systémy nebo cirkulační systémy směrového řízení“ (7): systémy, které používají vzduch hnaný přes aerodynamické povrchy pro zvýšení nebo řízení sil vyvozovaných těmito povrchy.

„Civilní letadlo“ (1, 3, 4, 7): „letadla“, která jsou pod svým vlastním označením uvedena na seznamech osvědčení letové způsobilosti, které zveřejňují úřady pro civilní letectví jednoho nebo více členských států EU nebo účastnických států Wassenaarského ujednání, jako „letadla“ určená k provozu na obchodních civilních vnitrostátních nebo zahraničních linkách nebo jako „letadla“ určená k zákonem povoleným civilním, soukromým nebo obchodním účelům.

Pozn.   Viz též „letadlo“.

„Řadič komunikačního kanálu“ (4): fyzické rozhraní, které řídí tok synchronních nebo asynchronních číslicových informací. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

„Vyrovnávací systémy“ (6) se skládají z primárního skalárního snímače, jednoho nebo více referenčních snímačů (např. „vektorových magnetometrů“) společně se softwarem, který umožňuje snížit šum rotace pevného tělesa plošiny.

„Kompozit“ (1, 2, 6, 8, 9): „matrice“ a přídavná složka nebo složky sestávající z částic, whiskerů, vláken nebo jakékoliv jejich kombinace, které jsou přítomny ke zvláštnímu účelu nebo účelům.

„Sloučeniny typu III/V“ (3, 6): polykrystalické nebo binární nebo komplexní monokrystalické produkty sestávající z prvků skupin IIIA a VA Mendělejevovy periodické tabulky (např. arsenid galia, arsenid galito-hlinitý, fosfid india).

„Interpolace tvaru“ (2): dva nebo více „číslicově řízených“ pohybů pracujících v souladu s instrukcemi, které specifikují další požadovanou polohu a požadované rychlosti posuvu do této polohy. Tyto rychlosti posuvu se mění ve vzájemném vztahu tak, že se vytváří požadovaný obrys (viz ISO/DIS 2806-1980).

„Kritická teplota“ specifického „supravodivého“ materiálu (1, 3, 5) (někdy označovaná jako přechodová teplota): teplota, při které tento materiál ztrácí veškerý odpor proti průchodu stejnosměrného elektrického proudu.

„Aktivace šifrování“ (5): jakákoliv technika, kterou se specificky aktivuje nebo zprovozňuje šifrovací schopnost zboží, prostřednictvím mechanismu použitého výrobcem zboží, který se konkrétně váže k některé z těchto možností:

1. 

k jedinému případu zboží; nebo

2. 

u více případů zboží k jednomu zákazníkovi.

Technické poznámky :

1.   K „aktivaci šifrování“ se mohou použít techniky či mechanismy založené na hardwaru, „softwaru“, či „technologiích“.

2.   Mechanismy „aktivace šifrování“ mohou být např. licenční klíč vycházející ze sériového čísla nebo autentizační nástroj, kterým je např. certifikát digitálního podpisu.

„Šifrování“ (5): obor, který zahrnuje principy, prostředky a metody pro přeměnu dat za účelem skrytí jejich informačního obsahu, zabránění jejich nezjistitelné úpravě nebo neoprávněnému použití. „Šifrování“ se omezuje na přeměnu informací použitím jednoho nebo více „tajných parametrů“ (např. šifrovacích proměnných) nebo příslušného klíče.

Poznámky :

1.   „Šifrování“ nezahrnuje „pevně nastavené“ datové komprese nebo kódovací techniky.

2.   „Šifrování“ zahrnuje dešifrování.

Technické poznámky :

1.   „Tajný parametr“: konstanta nebo klíč utajovaný před jinými osobami nebo sdílený pouze ve skupině.

2.   „Pevně nastavený“: kódovací nebo kompresní algoritmus, který nemůže přijímat externě dodávané parametry (např. šifrovací nebo klíčovací proměnné) a který uživatel nemůže modifikovat.

„CW laser (kontinuální laser)“ (6): „laser“, který poskytuje nominálně konstantní výstupní energii po dobu delší než 0,25 sekundy.

„Reakce na kybernetické incidenty“ (4): proces výměny nezbytných informací o kybernetickém bezpečnostním incidentu s jednotlivci nebo organizacemi odpovědnými za provedení nebo koordinaci nápravy za účelem řešení kybernetického bezpečnostního incidentu.

„Datové referenční navigační systémy“ („DBRN“) (7): systémy, které využívají různé zdroje dříve naměřených geomapujících údajů, jež jsou integrovány tak, aby za dynamických podmínek poskytovaly přesné navigační informace. Mezi tyto zdroje patří hloubkové mapy, hvězdné mapy, gravitační mapy, magnetické mapy nebo trojrozměrné digitální mapy terénu.

„Ochuzený uran“ (0): uran, u nějž je obsah izotopu 235 snížen pod úroveň vyskytující se v přírodě.

„Vývoj“ (Všeobecná poznámka k technologii, Všeobecná poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): operace spojené se všemi předvýrobními etapami sériové výroby, jako je návrh, vývojová konstrukce, analýzy návrhů, konstrukční koncepce, montáž a zkoušky prototypů, schémata poloprovozní výroby, návrhová data, proces přeměny návrhových dat na výrobek, konfigurační návrh, integrační návrh, vnější úprava.

„Difuzní spojování“ (1, 2): spojování nejméně dvou oddělených kusů kovu do jednoho kusu, probíhající v pevném skupenství, s pevností spoje, která odpovídá pevnosti nejméně pevného materiálu, přičemž hlavním mechanismem je vzájemná difuze atomů přes rozhraní.

„Digitální počítač“ (4, 5): zařízení, které je schopno ve formě jedné nebo více diskrétních proměnných provádět všechny tyto operace:

a. 

přijímat data;

b. 

ukládat data nebo instrukce na pevná nebo měnitelná (zápisu schopná) paměťová zařízení;

c. 

zpracovávat data prostřednictvím uloženého sledu instrukcí, který lze upravovat; a

d. 

poskytovat výstup dat.

Pozn.   Úpravy uloženého sledu instrukcí zahrnují výměnu pevných paměťových zařízení, ale nikoli fyzickou změnu zapojení nebo vzájemného propojení.

„Číslicová přenosová rychlost“ (def): celková rychlost přenosu informací v bitech, jež se přímo přenášejí na libovolné médium.

Pozn.   Viz rovněž „celková číslicová přenosová rychlost“.

„Driftová rychlost“ (gyroskopu) (7): složka indikace gyroskopu, která je funkčně nezávislá na vstupní rotaci. Vyjadřuje se jako úhlová rychlost. (IEEE STD 528-2001).

„Efektivní gram“ (0, 1) „zvláštního štěpného materiálu“ znamená:

a. 

pro izotopy plutonia a uran 233 – hmotnost izotopů v gramech;

b. 

pro uran obohacený izotopem U-235 na 1 % nebo více – hmotnost prvku v gramech násobenou druhou mocninou jeho obohacení, vyjádřeným jako hmotnostní desetinný zlomek;

c. 

pro uran obohacený izotopem U-235 na méně než 1 % – hmotnost prvku v gramech násobenou 0,0001.

„Elektronická sestava“ (2, 3, 4): soubor elektronických součástek (tj. „obvodových prvků“, „diskrétních součástek“, integrovaných obvodů atd.) spojených dohromady tak, aby vykonávaly jednu nebo více specifických funkcí, vyměnitelný jako celek a běžně odmontovatelný.

Pozn. 1.   „Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

Pozn. 2.   „Diskrétní součástka“: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

„Energetické materiály“ (1): látky nebo směsi, které prostřednictvím chemické reakce uvolňují energii potřebnou ke svému zamýšlenému použití. „Výbušniny“, „pyrotechnické slože“ a „pohonné látky“ jsou podtřídy energetických materiálů.

„Koncové efektory“ (2): upínače, „aktivní nástrojové jednotky“ a jakékoli jiné nástroje, které jsou připevněny k upínací desce na konci ramene manipulátoru „robota“.

Pozn.   „Aktivní nástrojová jednotka“: zařízení pro aplikaci hnací síly, energie procesu na obrobek nebo snímání obrobku.

„Ekvivalentní hustota“ (6): hmotnost optiky na jednotku optické plochy promítnuté na optický povrch.

„Ekvivalentní normy“ (1): srovnatelné vnitrostátní nebo mezinárodní normy uznávané jedním nebo několika členskými státy EU nebo účastnickými státy Wassenaarského ujednání, které jsou použitelné na danou položku.

„Výbušniny“ (1): látky v pevném, kapalném či plynném stavu nebo směsi látek potřebné k detonaci jakožto počinová, pomocná nebo hlavní nálož v hlavicích, při demolici a pro jiná použití.

„Systémy FADEC“ (9): číslicové systémy automatického řízení motoru s plnou autoritou – číslicový elektronický řídicí systém pro motory s plynovou turbínou, který je schopen nezávisle ovládat motor během celého provozního rozsahu od požadovaného spuštění motoru do požadovaného zastavení motoru, a to jak v běžných podmínkách, tak v poruchovém stavu.

„Vláknité materiály“ (0, 1, 8, 9) zahrnují:

a. 

souvislá „elementární vlákna“;

b. 

souvislé „příze“ a „přásty“;

c. 

„pásky“, tkaniny, plsti a šňůry;

d. 

sekaná vlákna, stříž a souvislá vláknitá rouna;

e. 

monokrystalické nebo polykrystalické whiskery libovolné délky;

f. 

vlákninu z aromatického polyamidu.

„Integrovaný obvod vrstvového typu“ (3): soustava „obvodových prvků“ a kovových vnitřních spojů vytvořená napařováním silné nebo tenké vrstvičky na izolační „podložku“.

Pozn.   „Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Systém řízení letu s přenosem řídicích světelných signálů po optických vláknech (fly-by-light)“ (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání „letadla“ za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá optické signály.

„Systém řízení letu s přenosem řídicích elektronických signálů po vodičích (fly-by-wire)“ (7): primární systém elektronického řízení letu, který k ovládání „letadla“ za letu používá zpětnou vazbu a který pro pokyny pro efektory/aktuátory používá elektrické signály.

„Ohnisková pole“ (6, 8): lineární nebo dvourozměrné plošné vrstvy nebo kombinace plošných vrstev jednotlivých detektorových prvků, též s vyhodnocovací elektronikou, které pracují v ohniskové rovině.

Pozn.   Tato definice nezahrnuje sloupce jednotlivých detektorových prvků ani detektory se dvěma, třemi nebo čtyřmi prvky, není-li na úrovni každého prvku provedeno časové zpoždění a integrace.

„Frakční šířka pásma“ (3, 5): „okamžitá šířka pásma“ dělená středovou frekvencí a vyjádřená v procentech.

„Rychlá přeladitelnost“ (5, 6) (též frekvenční agilita nebo frekvenční skákání): forma „rozprostřeného spektra“, v níž je přenosová frekvence jednoho komunikačního kanálu měněna náhodným nebo pseudonáhodným sledem diskrétních kroků.

„Doba přepínání frekvence“ (3): doba (prodleva) potřebná pro přepnutí signálu z původně určené výstupní frekvence na jinou zvolenou výstupní frekvenci při odchylce maximálně:

a. 

± 100 Hz od zvolené výstupní frekvence menší než 1 GHz; nebo

b. 

± 0,1 ppm od zvolené výstupní frekvence rovné 1 GHz nebo větší.

„Palivový článek“ (8): elektrochemické zařízení, které tím, že spotřebovává palivo z vnějšího zdroje, přeměňuje chemickou energii přímo na stejnosměrný proud.

„Tavitelné“ (1): lze je síťovat nebo dále polymerovat (tvrdit) užitím tepla, záření, katalyzátorů apod., nebo mohou být taveny bez pyrolýzy (zuhelnatění).

„Tranzistor Gate-All-Around Field-Effect“ („GAAFET“) (3): zařízení s jedním nebo více prvky kanálů polovodičového vedení se společnou strukturou hradla, která obklopuje a usměrňuje proud ve všech prvcích kanálů polovodičového vedení.

Pozn.   Tato definice zahrnuje elektrické pole nanodestiček nebo nanovláken a okolní hradlové tranzistory a jiné struktury prvků polovodičových kanálů „GAAFET“.

„Zřejmá kritéria“ (5): údaje nebo soubory údajů, které se vztahují k jednotlivci (např. příjmení, jméno, e-mail, adresa, telefonní číslo nebo příslušnost k určité skupině).

„Naváděcí systém“ (7): systém, který integruje postup měření a výpočtu polohy a rychlosti (tj. navigaci) prostředků s postupem výpočtu a vysíláním povelů systémům řízení letu prostředků za účelem opravy jejich letové dráhy.

„Hybridní integrovaný obvod“ (3): jakákoliv kombinace integrovaných obvodů nebo integrovaného obvodu a „obvodových prvků“ nebo „diskrétních součástek“, které jsou spojeny dohromady za účelem uskutečňování jedné nebo více specifických funkcí, se všemi dále uvedenými charakteristickými znaky:

a. 

obsahuje alespoň jednu nezapouzdřenou součástku;

b. 

je propojen za použití typických výrobních metod integrovaných obvodů;

c. 

vyměnitelný jako celek; a

d. 

běžně jej nelze rozložit.

Pozn. 1.   „Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

Pozn. 2.   „Diskrétní součástka“: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

„Zlepšení obrazu“ (4): zpracování obrazů získaných z vnější nosné informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace). Nepatří sem algoritmy, které používají pouze lineární nebo rotační transformaci jednoho obrazu, jako je posuv, extrakce charakteristických rysů, registrace nebo umělé vybarvení.

„Imunotoxin“ (1): konjugát jednobuněčné specifické monoklonální protilátky s „toxinem“ nebo „podjednotkou toxinu“, který výběrově zasahuje nakažené buňky.

„Veřejně dostupný“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, Všeobecná poznámka k softwaru): „technologie“ nebo „software“, které byly zpřístupněny, aniž by bylo omezeno jejich další šíření (omezení autorskými právy nebrání tomu, aby byly „technologie“ nebo „software“ označovány jako „veřejně dostupné“).

„Bezpečnost informací“ (Všeobecná poznámka k softwaru, Všeobecná poznámka k bezpečnosti informací, 5): veškeré prostředky a funkce, které zajišťují přístupnost, důvěrnost nebo integritu informací nebo komunikací, s výjimkou prostředků a funkcí, které jsou určeny k ochraně proti selhání funkcí. Patří sem „šifrování“, „aktivace šifrování“, „kryptoanalýza“, ochrana proti nežádoucím únikům a bezpečnost počítačů.

Technická poznámka :

„Kryptoanalýza“: analýza šifrovacího systému nebo jeho vstupů a výstupů prováděná za účelem odvození utajovaných proměnných nebo citlivých dat, včetně srozumitelného textu.

„Okamžitá šířka pásma“ (3, 5, 7): šířka pásma, ve které výstupní výkon zůstává konstantní s odchylkou 3 dB, aniž by musely být přizpůsobovány jiné funkční parametry.

„Izolace“ (9): používá se na součásti raketového motoru, tj. na plášť, trysky, přívody, uzávěry pláště, a zahrnuje vulkanizované nebo polotvrzené kompozitní pryžové polotovary ve formě plátů, které obsahují izolační nebo žáruvzdorný materiál. Izolaci lze též použít na obložení či vložky pro odstranění vnitřního pnutí.

„Vnitřní mezivrstva“ (9): vhodné vazné rozhraní mezi tuhou pohonnou látkou a pláštěm nebo izolující vložkou. Obvykle je to disperze na bázi kapalného polymeru a žáruvzdorných nebo izolačních materiálů, např. polybutadienu (HTPB) plněného uhlíkem nebo jiného polymeru s přidanými vytvrzovacími činidly, nastříkaná nebo nanesená na vnitřní povrch pláště.

„Prokládaný analogově-číslicový převodník (ADC)“ (3): zařízení, která mají více jednotek ADC, které odebírají vzorky z totožného analogového vstupu v rozdílný časový okamžik tak, aby při sečtení výstupů byl analogový vstup účinně navzorkován a převeden vyšší vzorkovací rychlostí.

„Gradiometr s vlastní magnetizací“ (6): jednotlivý snímač snímající gradient magnetického pole a příslušná elektronika, jejíž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Pozn.   Viz též „magnetický gradiometr“.

„Intrusivní software“ (4, 5): „software“ speciálně navržený nebo upravený tak, aby nebyl zjistitelný „monitorovacími prostředky“, nebo který je schopen překonat „ochranná protiopatření“ počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě a který plní některou z těchto funkcí:

a. 

extrakce dat nebo informací z počítače nebo zařízení fungujícího uvnitř sítě, nebo změna systémových nebo uživatelských dat; nebo

b. 

změna standardního fungování počítačového programu nebo procesu s cílem umožnit výkon externě poskytovaných pokynů.

Poznámky :

1.   „Intrusivní software“ nezahrnuje žádný z těchto prvků:

a. 

hypervizory, ladicí programy, nebo prostředky reverzního softwarového inženýrství;

b. 

„software“ pro správu digitálních práv; nebo

c. 

„software“ určený k instalaci výrobcem, administrátory nebo uživateli pro účely sledování aktiv nebo jejich opětovného získání.

2.   Mezi síťová zařízení patří mobilní zařízení a inteligentní měřiče.

Technické poznámky :

1.   „Monitorovací nástroje“: „softwarová“ nebo hardwarová zařízení, která monitorují chování systémů nebo procesů odehrávajících se na určitém zařízení. Mezi monitorovací nástroje patří antivirové programy, koncové bezpečnostní produkty, produkty související s personální bezpečností, systémy detekce narušení, systémy prevence narušení nebo brány typu firewall.

2.   „Ochranná protiopatření“: techniky, které mají zajistit bezpečné spouštění kódů, např. prevence proti spuštění datovým kódem (DEP), nahodilé přidělování adresového prostoru (ASLR) nebo separace spustitelného programového kódu (sandboxing).

„Izolované živé kultury“ (1) zahrnují živé kultury ve stavu vegetačního klidu a v sušených preparátech.

„Izostatické lisy“ (2): zařízení schopná upravit prostřednictvím různých médií (plyn, kapalina, pevné částice atd.) v uzavřené dutině tlak tak, aby se ve všech směrech vytvořil stejný tlak působící na obrobek nebo materiál uvnitř dutiny.

„Laser“ (0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9): zboží, které produkuje prostorově i časově koherentní světlo pomocí zesílení stimulovanou emisí záření.

Pozn.  

Viz také

chemický laser“;

CW laser“;

pulsní laser“;

laser se supervysokým výkonem“.

„Knihovna“ (1) (parametrická technická databáze): sbírka odborných informací, s jejichž pomocí se může zvýšit výkon příslušných systémů, vybavení nebo součástí.

„Vzdušné prostředky lehčí než vzduch“ (9): balony a „vzducholodě“, jež jsou nadnášeny horkým vzduchem nebo plyny lehčími než vzduch, jako je helium nebo vodík.

„Linearita“ (2) (obvykle měřená jako nelinearita): maximální kladná nebo záporná odchylka skutečné vlastnosti (průměr hodnot odečtených ve směru nahoru a dolů v rozsahu stupnice) od přímky položené tak, aby vyrovnávala a minimalizovala maximální odchylky.

„Lokální síť“ (4, 5): datový komunikační systém se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

umožňuje libovolnému počtu nezávislých „datových zařízení“ vzájemně přímo komunikovat; a

b. 

je geograficky omezen na území areálu menší velikosti (např. kancelářskou budovu, závod, vysokoškolský areál, skladiště).

Pozn.   „Datové zařízení“: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

„Magnetické gradiometry“ (6): přístroje určené k detekci prostorových změn magnetických polí ze zdrojů nacházejících se mimo přístroj. Skládají se z více „magnetometrů“ a příslušné elektroniky, jejichž výstup je mírou gradientu magnetického pole.

Pozn.   Viz též „gradiometr s vlastní magnetizací“.

„Magnetometry“ (6): přístroje určené k detekci magnetických polí ze zdrojů, které jsou mimo přístroj. Skládají se z jednoho snímače snímajícího magnetické pole a příslušné elektroniky, jejíž výstup je mírou magnetického pole.

„Materiály odolné vůči UF6“ (0) zahrnují měď, slitiny mědi, korozivzdornou ocel, hliník, oxid hlinitý, slitiny hliníku, nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu a fluorované uhlovodíkové polymery.

„Matrice“ (1, 2, 8, 9): spojitá pevná hmota, která vyplňuje prostor mezi částicemi, whiskery nebo vlákny.

„Nejistota měření“ (2): charakteristický parametr, který udává se statistickou jistotou 95 %, v jakém rozsahu kolem výstupní hodnoty leží správná hodnota měřené proměnné. Zahrnuje neopravitelné systematické odchylky, neopravitelnou vůli a náhodné odchylky (viz ISO 10360-2).

„Mikropočítačový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickologickou jednotku (ALU), který je schopen provádět univerzální příkazy z vnitřní paměti o datech obsažených ve vnitřní paměti.

Pozn.   Vnitřní paměť lze rozšířit pomocí vnější paměti.

„Mikroprocesorový mikroobvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „vícečipový integrovaný obvod“ obsahující aritmetickou logickou jednotku (ALU), který je schopen provádět řady univerzálních instrukcí z vnější paměti.

Pozn. 1.   „Mikroprocesorový mikroobvod“ obvykle neobsahuje integrální paměť přístupnou uživateli, avšak paměť na čipu je možno použít pro výkon jeho logické funkce.

Pozn. 2.   Patří sem i soustavy čipů, které jsou konstruovány tak, aby při vzájemném spojení vykonávaly funkci „mikroprocesorového mikroobvodu“.

„Mikroorganismy“ (1, 2): bakterie, viry, mykoplasmata, rickettsie, chlamydie nebo houby ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo substrátu obsahujícího živý materiál, který byl záměrně naočkován nebo nakažen těmito kulturami.

„Střely“ (1, 3, 6, 7, 9): kompletní raketové systémy a vzdušné prostředky bez posádky schopné dopravit nejméně 500 kg užitečného nákladu na vzdálenost nejméně 300 km.

„Elementární vlákno“ (1): nejtenčí složka vlákna, obvykle o průměru několika mikrometrů.

„Monolitický integrovaný obvod“ (3): kombinace pasivních nebo aktivních „obvodových prvků“ nebo obou těchto prvků, které:

a. 

jsou vytvářeny procesy difuze, implantace nebo nanášení uvnitř nebo na povrchu jednoho polovodičového elementu, tzv. „čipu“;

b. 

lze je považovat za neoddělitelně sdružené; a

c. 

vykonávají jednu nebo více funkcí obvodu.

Pozn.   „Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Monolitický mikrovlnný integrovaný obvod“ („MMIC“) (3, 5): „monolitický integrovaný obvod“, který pracuje na mikrovlnné nebo milimetrové vlnové frekvenci.

„Jednospektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné získávat obrazová data z jednoho diskrétního spektrálního pásma.

„Vícečipový integrovaný obvod“ (3): dva nebo více „monolitických integrovaných obvodů“, které jsou připojeny do jedné společné „podložky“.

„Vícekanálový analogově-číslicový převodník (ADC)“ (3): zařízení, která obsahují více než jeden ADC, navržená tak, aby měl každý ADC svůj vlastní analogový vstup.

„Vícespektrální zobrazovací snímače“ (6): snímače schopné současně nebo postupně získávat obrazová data ze dvou nebo více diskrétních spektrálních pásem. Snímače, které mají více než dvacet diskrétních spektrálních pásem, se někdy označují jako hyperspektrální zobrazovací snímače.

„Přírodní uran“ (0): uran obsahující směs izotopů, která se vyskytuje v přírodě.

„Řadič přístupu do sítě“ (4): fyzické rozhraní pro distribuovanou přepojovací síť. Používá společné médium, které pracuje se stejnou „digitální přenosovou rychlostí“, a pro přenos používá rozhodování (např. rozlišující znak nebo detekci vysílání). Nezávisle na jakýchkoli jiných prostředcích volí pakety nebo skupiny dat (např. IEEE 802), které jsou mu adresovány. Je to modul, který lze integrovat do počítače nebo telekomunikačního zařízení k zajištění komunikačního přístupu.

„Jaderný reaktor“ (0): kompletní reaktor, který je schopen pracovat tak, aby udržel řízenou štěpnou řetězovou reakci. Mezi „jaderné rektory“ patří všechny položky, které jsou umístěny uvnitř reaktorové nádoby nebo jsou s ní přímo spojeny, zařízení pro řízení výkonu aktivní zóny a díly, které za běžných okolností obsahují chladicí médium primárního okruhu reaktoru, přicházejí s ním do přímého kontaktu nebo řídí jeho oběh.

„Číslicové řízení“ (2): automatické řízení nějakého procesu vykonávané zařízením, které používá číslicová data, jež jsou obvykle zadávána během provádění operace (viz ISO 2382:2015).

„Objektový kód“ (GSN): strojem proveditelná forma vhodného vyjádření jednoho nebo více postupů „zdrojového kódu“ (zdrojového jazyka) sestaveného programovacím systémem.

„Provoz, správa nebo údržba“ („OAM“) (5): provádění jednoho či několika z následujících úkolů:

a. 

zřízení nebo správa některé z těchto možností:

1. 

uživatelských nebo administrátorských účtů nebo práv;

2. 

nastavení zboží; nebo

3. 

autentizační údaje související s podporou úkolů popsaných v bodech a.1. nebo a.2.;

b. 

sledování nebo správa provozního stavu nebo výkonu zboží; nebo

c. 

správa protokolů nebo kontrolních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných v bodech a. nebo b.

Poznámka :  „Provoz, správa nebo údržba“ nezahrnuje žádný z následujících úkolů ani souvisejících funkcí při správě klíčů:

a. 

zajištění nebo vylepšení jakékoli šifrovací funkce, která přímo nesouvisí se zřízením nebo správou autentizačních údajů souvisejících s podporou úkolů popsaných výše v bodech a.1. nebo a.2.; nebo

b. 

použití šifrovací funkce na úrovni předávání nebo údajů týkajících se daného zboží.

„Optický integrovaný obvod“ (3): „monolitický integrovaný obvod“ nebo „hybridní integrovaný obvod“, který obsahuje jednu nebo více součástí, které mají fungovat jako fotobuňka, světelný zářič nebo které mají vykonávat jednu či více optických nebo elektrooptických funkcí.

„Optické přepojování“ (5): směrování nebo přepojování signálů v optické formě bez přeměny na elektrické signály.

„Celková proudová hustota“ (3): celkový počet ampérzávitů v cívce (tj. počet závitů násobený maximálním proudem protékajícím každým závitem) dělený celkovým průřezem cívky (sestávající ze supravodivých vláken, kovové matrice, v níž jsou supravodivá vlákna zalita, zalévacího materiálu, chladicích kanálů atd.).

„Účastnický stát“ (7, 9): účastnický stát Wassenaarského ujednání. (viz www.wassenaar.org)

„Špičkový výkon“ (6): nejvyšší výkon dosažený během „doby trvání laserového pulsu“.

„Osobní síť“ (5): systém sdělování údajů se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

umožňuje libovolnému počtu nezávislých či vzájemně propojených „datových zařízení“ vzájemně přímo komunikovat; a

b. 

je omezen na komunikaci mezi zařízeními v bezprostřední fyzické blízkosti konkrétní osoby nebo správce zařízení (např. jedna místnost, kancelář či automobil).

Technické poznámky :

1.   „Datové zařízení“: zařízení, které je schopné vysílat nebo přijímat posloupnosti číslicových informací.

2.   „Bezdrátová místní síť“ přesahuje geografické území „osobní sítě“.

„Předem separovaný“ (1): upravený použitím jakéhokoliv procesu pro zvýšení koncentrace kontrolovaného izotopu.

„Hlavní prvek“ (4): (jak je používán v kategorii 4) prvek, jehož hodnota při výměně je větší než 35 % celkové hodnoty systému, jehož je prvkem. Hodnota prvku je cena, kterou za prvek zaplatil výrobce systému nebo ten, kdo systém kompletuje. Celková hodnota je běžná světová prodejní cena pro zákazníky, kteří nejsou s výrobcem spojeni, v místě výroby nebo dodávky.

„Výroba“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): všechny fáze výroby jako např.: konstrukce, příprava výroby, výroba, dílčí a konečná montáž, kontrola, zkoušení a zajišťování jakosti.

„Výrobní zařízení“ (1, 7, 9): nástroje, šablony, přípravky, trny, formy, lisovací nástroje, upínací přípravky, seřizovací mechanismy, zkušební zařízení, a jiná strojní zařízení a součásti pro ně, avšak pouze ty, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro „vývoj“ nebo pro jednu nebo více fází „výroby“.

„Výrobní prostředky“ (7, 9): „výrobní zařízení“ a speciálně pro ně vyvinutý software začleněný do zařízení pro „vývoj“ nebo pro jednu či více fází „výroby“.

„Program“ (6): sled instrukcí pro uskutečňování procesu ve formě proveditelné elektronickým počítačem nebo do této formy převoditelný.

„Komprese impulsů“ (6): kódování a zpracování dlouhotrvajícího radarového signálového impulsu na krátkodobý impuls při zachování výhod vysoké impulsní energie.

„Doba trvání laserového pulsu“ (6): trvání „laserového“ pulsu, tj. doba mezi body polovičního výkonu na náběžné a na sestupné hraně jednotlivého pulsu.

„Pulsní laser“ (6): „laser“ s „dobou trvání laserového pulsu“ rovnající se 0,25 sekundy nebo kratší.

„Kvantová kryptografie“ (5): soubor postupů pro vytvoření sdíleného klíče pro „kryptografii“ měřením kvantově mechanických vlastností fyzikální soustavy (včetně fyzikálních vlastností, na něž se vztahují zákony kvantové optiky, teorie kvantového pole nebo kvantové elektrodynamiky).

„Rychlá přeladitelnost radaru“ (6): jakákoliv technika, která mění v pseudonahodilém sledu nosnou frekvenci impulsního radarového vysílače mezi dvěma impulsy nebo skupinami impulsů o hodnotu rovnající se šířce pásma impulsu nebo větší.

„Rozprostřené spektrum radaru“ (6): jakákoliv modulační technika pro rozprostření energie pocházející ze signálu s poměrně úzkým frekvenčním rozsahem přes mnohem širší pásmo frekvencí pomocí nahodilého nebo pseudonahodilého kódování.

„Radiantová citlivost“ (6): radiantová citlivost (Ma/W) = 0,807 × (vlnová délka v nm) × kvantová účinnost (QE).

Technická poznámka :

Kvantová účinnost se obvykle vyjadřuje jako procentní podíl; pro účely tohoto vzorce se však kvantová účinnost vyjadřuje desetinným číslem menším než 1, např. 78 % je 0,78.

„Zpracování v reálném čase“ (6): zpracování dat počítačovým systémem na požadované uživatelské úrovni, které je závislé na dostupných zdrojích, splňuje garantovanou citlivost a které není závislé na zatížení systému způsobeném vnějšími vlivy.

„Opakovatelnost“ (7): blízkost shody mezi opakovanými měřeními stejné proměnné za stejných provozních podmínek, pokud mezi měřeními dojde ke změnám podmínek nebo zařízení po určitou dobu nepracuje. (Odkaz: IEEE STD 528– 2001 (jedna standardní odchylka sigma)).

„Potřebný“ (Všeobecná poznámka k technologii, 3, 5, 6, 7, 9) – v případě „technologie“ se týká pouze té části „technologie“, která bezprostředně způsobuje dosažení nebo překročení kontrolovaných výkonových úrovní, funkcí nebo vlastností. Tyto „potřebné“„technologie“ mohou být společné pro různé druhy zboží.

„Látky k potlačení nepokojů“ (1): látky, které za předpokládaných podmínek použití k potlačení nepokojů u lidí rychle vyvolávají smyslové podráždění nebo ochromující tělesné účinky, které mizí krátce po ukončení expozice.

Technická poznámka :

Slzné plyny jsou podskupinou „látek k potlačení nepokojů“.

„Robot“ (2, 8): manipulační mechanismus se spojitou nebo krokovou dráhou pohybu, může používat snímače a má všechny tyto charakteristiky:

a. 

je vícefunkční;

b. 

je schopen nastavovat polohu nebo orientovat materiál, díly, nástroje nebo speciální zařízení prostřednictvím proměnných pohybů v trojrozměrném prostoru;

c. 

má tři nebo více servopohonů v uzavřené nebo otevřené smyčce, které mohou mít krokové motory; a

d. 

je vybaven „uživatelskou programovatelností“ prostřednictvím metody nauč/přehraj nebo prostřednictvím elektronického počítače, kterým může být programovatelná logická řídicí jednotka, tj. bez mechanického zásahu.

Pozn.   Výše uvedená definice nezahrnuje tato zařízení:

1. 

Manipulační mechanismy, které lze ovládat pouze ručně nebo teleoperátorem;

2. 

Manipulační mechanismy s pevnou posloupností, které se automaticky pohybují a pracují s mechanicky pevně naprogramovanými pohyby. Program je mechanicky vymezen pevnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volba dráhy nebo úhlů nejsou proměnné nebo měnitelné mechanickými, elektronickými nebo elektrickými prostředky;

3. 

Mechanicky ovládané manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je mechanicky vymezen pevnými, ale nastavitelnými zarážkami, např. kolíky nebo vačkami. Sled pohybů a volbu dráhy nebo úhlů lze měnit v mezích pevně naprogramované předlohy. Změn nebo modifikací naprogramované předlohy (např. přestavení kolíků nebo výměna vaček) pro jednu nebo více os pohybu lze docílit pouze mechanickými operacemi;

4. 

Manipulační mechanismy s proměnlivou posloupností bez servořízení, jakými jsou automatizovaná pohyblivá zařízení operující podle mechanicky pevně naprogramovaných pohybů. Program je proměnný, ale sled operací postupuje pouze podle binárních signálů z mechanicky pevně stanovených elektrických binárních přístrojů nebo seřiditelných zarážek;

5. 

Stohovací jeřáby označované též jako souřadnicové manipulační systémy, které jsou vyráběny jako nedílná součást vertikálních sestav skladovacích zásobníků a konstruovány tak, aby měly při ukládání nebo vykládání přístup k obsahu těchto zásobníků.

„Přást“ (1): svazek (obvykle 12 až 120) přibližně rovnoběžných „proužků“.

Pozn.   „Svazek“ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Radiální házení“ (2): radiální posun při jedné otáčce hlavního vřetena měřený v rovině kolmé k ose vřetena v bodě na testované externí nebo interní otočné rovině (odkaz: ISO 230-1:1986, bod 5.61).

„Vzorkovací frekvence“ (3) pro analogově-číslicový převodník (ADC): maximální počet vzorků, které jsou měřeny na analogovém vstupu po dobu jedné sekundy, s výjimkou ADC s převzorkováním. U ADC s převzorkováním je „vzorkovací frekvence“ jeho rychlost výstupních slov. „Vzorkovací frekvence“ se rovněž může označovat jako „vzorkovací rychlost“, obvykle uváděná v megavzorcích za sekundu (MSPS) nebo v gigavzorcích za sekundu (GSPS), nebo jako rychlost konverze, obvykle uváděná v hertzích (Hz).

„Systém družicové navigace“ (5, 7): systém sestávající z pozemních stanic, konstelace družic a přijímačů, který umožňuje vypočítat polohy přijímačů na základě signálů přijímaných z družic. Zahrnuje globální družicové navigační systémy (GNSS) a regionální družicové navigační systémy (RNSS).

„Konstanta stupnice“ (7) gyroskopického přístroje nebo měřiče zrychlení: poměr změny výstupu ke změně vstupu, který má být změřen. Tato konstanta je obecně vyjádřena jako směrnice přímky, která může být upravena aplikací metody nejmenších čtverců na vstupní a výstupní data získaná cyklickými změnami vstupu v rámci jeho rozsahu.

„Analyzátory signálu“ (3): přístroje schopné měřit a zobrazovat základní vlastnosti jednofrekvenčních složek multifrekvenčních signálů.

„Zpracování signálů“ (3, 4, 5, 6): zpracování externě získaných signálů obsahujících informace pomocí algoritmů, jako jsou např. časová komprese, filtrace, extrakce, selekce, korelace, konvoluce nebo transformace mezi doménami (např. rychlá Fourierova transformace nebo Walshova transformace).

„Software“ (Všeobecná poznámka k softwaru, všechny kategorie): soubor jednoho nebo více „programů“ nebo „mikroprogramů“, který je zachycen na libovolném hmotném nosiči informací.

Pozn.   „Mikroprogram“: sled elementárních instrukcí uchovávaných ve speciální paměti, jejichž provádění je iniciováno zavedením jeho referenční instrukce do rejstříku instrukcí.

„Zdrojový kód“ (nebo zdrojový jazyk) (6, 7, 9): vhodné vyjádření jednoho nebo více kroků, které mohou být převedeny programovacím systémem do formy proveditelné strojem („objektový kód“ (nebo výchozí jazyk)).

„Kosmická loď“ (9): aktivní nebo pasivní družice a kosmické sondy.

„Satelitní platforma“ (9): zařízení, které poskytuje podpůrnou infrastrukturu „kosmické lodi“ a které nese „užitečný náklad kosmické lodi“.

„Užitečný náklad kosmické lodi“ (9): zařízení připojené k „satelitní platformě“, sestrojené za účelem provedení vesmírné mise (např. komunikace, pozorování, věda).

„Vhodné pro kosmické aplikace“ (3, 6, 7): určené, vyrobené nebo kvalifikované prostřednictvím úspěšného testování pro činnost ve výškách nad 100 km nad zemským povrchem.

Pozn.   Určení, že konkrétní položka je „vhodná pro kosmické aplikace“ na základě testování neznamená, že ostatní položky ve stejné výrobní dávce nebo modelové řadě jsou „vhodné pro kosmické aplikace“, nejsou-li jednotlivě testovány.

„Zvláštní štěpný materiál“ (0): plutonium-239, uran-233, „uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ a veškerý materiál obsahující uvedené prvky.

„Měrný modul“ (0, 1, 9): Youngův modul v pascalech (N/m2) dělený měrnou tíhou v N/m3, měřený při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Měrná pevnost v tahu“ (0, 1, 9): mezní pevnost v tahu v pascalech, rovnocenná N/m2 vydělenému měrnou tíhou v N/m3, měřená při teplotě (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) a relativní vlhkosti (50 ± 5) %.

„Gyroskopy s rotujícím závažím“ (7): gyroskopy, které používají neustále rotující závaží pro snímání úhlového pohybu.

„Rozprostřené spektrum“ (5): technika, při které se energie v poměrně úzkém pásmu komunikačního kanálu rozprostírá přes mnohem širší energetické spektrum.

Radar s „rozprostřeným spektrem“ (6): viz „Rozprostřené spektrum radaru“.

„Stabilita“ (7): standardní odchylka (1 sigma) kolísání určitého parametru od jeho kalibrované hodnoty měřená za stabilních teplotních podmínek. Stabilitu lze vyjádřit jako funkci času.

„Státy, které jsou (nejsou) stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“ (1): státy, pro které Úmluva o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich ničení vstoupila (nevstoupila) v platnost. (viz www.opcw.org)

„Stabilní režim“ (9): provozní podmínky motoru, kdy parametry motoru jako tah/výkon, otáčky za minutu a jiné nevykazují žádné znatelné výkyvy a kdy jsou teplota a tlak vzduchu na přívodu motoru neměnné.

„Suborbitální loď“ (9): loď s kabinou konstruovanou pro přepravu osob nebo nákladu, která je určená k:

a. 

provozu nad stratosférou;

b. 

letu po neorbitální trajektorii; a

c. 

zpětnému přistání na Zemi bez újmy osob nebo poškození nákladu.

„Podložka“ (substrát) (3): deska základního materiálu s předlohami nebo bez předloh propojení, na které nebo do kterých mohou být umísťovány „diskrétní součástky“ nebo integrované obvody nebo obojí.

Pozn. 1.   „Diskrétní součástka“: odděleně dodávaný „obvodový prvek“ s vlastními vnějšími spoji.

Pozn. 2.   „Obvodový prvek“: jeden aktivní nebo pasivní funkční prvek jednoho elektronického obvodu, jako je jedna dioda, jeden tranzistor, jeden rezistor, jeden kondenzátor atd.

„Substrátové polotovary“ (3, 6): monolitické slitky s rozměry vhodnými pro výrobu optických prvků, jako jsou zrcadla nebo optická okna.

„Podjednotka toxinu“ (1): strukturně a funkčně vydělitelná složka úplného „toxinu“.

„Vysoce legované slitiny“ (2, 9): slitiny na bázi niklu, kobaltu nebo železa, jejichž životnost na mezi pevnosti je delší než 1 000 hodin při 400 MPa a pevnost v tahu vyšší než 850 MPa při 922 K (649 °C) nebo vyšší.

„Supravodivý“ materiál (1, 3, 5, 6, 8): materiál, tj. kov, slitina nebo směs, který může ztratit veškerý elektrický odpor, tj. který může dosáhnout nekonečné elektrické vodivosti a přenášet velmi vysoké elektrické proudy bez Jouleova ohřevu.

Pozn.   „Supravodivý“ stav je u každého materiálu charakterizován „kritickou teplotou“, kritickým magnetickým polem, které je funkcí teploty, a kritickou proudovou hustotou, která je funkcí jak magnetického pole, tak i teploty.

„Laser se supervysokým výkonem“ („SHPL“) (6): „laser“, který je schopen dodávat celou výstupní energii nebo její část překračující 1 kJ v průběhu 50 ms nebo který má střední výkon nebo výkon v režimu spojité vlny vyšší než 20 kW.

„Superplastické tváření“ (1, 2): proces tváření kovů za tepla vhodný pro kovy, pro které jsou při konvenční zkoušce tahem za pokojové teploty obvykle charakteristické nízkou hodnotou prodloužení na bodu lámavosti (méně než 20 %) a který umožňuje, aby se při zpracování dosáhlo nejméně dvojnásobku těchto hodnot.

„Symetrický algoritmus“ (5): šifrovací algoritmus, který používá stejný klíč pro šifrování i dešifrování.

Pozn.   „Symetrický algoritmus“ se obvykle používá k zajištění důvěrnosti dat.

„Pásek“ (1): materiál sestávající ze souběžných nebo prostřídaných „elementárních vláken“, „proužků“, „přástů“, „kabílků“ nebo „příze“ atd., obvykle předimpregnovaných pryskyřicí.

Pozn.   „Svazek“ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

„Technologie“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): specifické informace nezbytné pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží. Tyto informace mají formu „technických údajů“ nebo „technické pomoci“.

Pozn. 1.   „Technická pomoc“ může mít formu pokynů, školení, výcviku, pracovních znalostí a poradenských služeb a může zahrnovat i přenos „technických údajů“.

Pozn. 2.   „Technické údaje“ mohou mít formu modrotisků, plánů, diagramů, modelů, formulářů, tabulek, technických výkresů a specifikací, příruček a pokynů psaných nebo zaznamenaných na jiných médiích nebo zařízeních, jako jsou disky, pásky, permanentní paměti (ROM).

„Trojrozměrný integrovaný obvod“ (3): soubor integrovaných polovodičových destiček nebo aktivních vrstev zařízení, které mají spojení spoji skrze polovodič zcela procházejícími vložkou, substrátem, destičkou nebo vrstvou, a vytvářejícími tak propojení mezi vrstvami zařízení. Vložkou se zde rozumí rozhraní umožňující elektrické spojení.

„Naklápěcí vřeteno“ (2): vřeteno určené k upnutí nástroje, které může při obrábění změnit úhlovou polohu své otočné osy vůči kterékoli jiné ose.

„Časová konstanta“ (6): doba, která uplyne od aplikace světelného stimulu do okamžiku, kdy přírůstek proudu dosáhne velikosti 1-1/e konečné hodnoty (tj. 63 % konečné hodnoty).

„Doba registrace ustáleného stavu“ (6) (rovněž označovaná jako doba odezvy gravimetru): doba, během níž se sníží rušivé účinky zrychlení na plošině (vysokofrekvenčního šumu).

„Vrchní věnec“ (9): stacionární kruhový prvek (jednolitý nebo dělený) upevněný k vnitřnímu povrchu turbinové skříně motoru nebo konstrukční prvek na vnější hraně turbínové lopatky, který slouží především jako plynové těsnění mezi stacionárními a rotujícími částmi.

„Kompletní řízení letadla“ (7): automatické řízení proměnných týkajících se stavu „letadla“ a letové cesty v zájmu splnění cílů dané mise, které reaguje na změny, k nimž dochází v reálném čase a které se týkají cílů, rizik nebo jiných „letadel“.

„Celková číslicová přenosová rychlost“ (5): celkový počet bitů, včetně linkového kódování, doplňkových bitů apod., který za časovou jednotku projde příslušným zařízením v číslicovém přenosovém systému.

Pozn.   Viz též „číslicová přenosová rychlost“.

„Kabílek“ (1): svazek „elementárních vláken“, obvykle přibližně rovnoběžných.

„Toxiny“ (1, 2): jedy ve formě záměrně izolovaných preparátů nebo směsí, bez ohledu na způsob jejich výroby, jiné než jedy přítomné jako kontaminanty jiných materiálů, jako jsou patologické vzorky, plodiny, potraviny nebo mateřské kultury „mikroorganismů“.

„Laditelnost“ (6): schopnost „laseru“ vytvářet spojitý výstup všech vlnových délek v rozmezí několika „laserových“ přechodů. „Laser“ s volitelnou čarou produkuje diskrétní vlnové délky v jednom „laserovém“ přechodu a za „laditelný“ není považován.

„Jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ (2): menší z hodnot R↑ a R↓ (vpřed a zpět) jednotlivé osy obráběcího stroje, jak je stanoveno v bodě 3.21 normy ISO 230-2:2014 nebo v odpovídající národní normě.

„Bezpilotní vzdušný prostředek“ („UAV“) (9): jakékoli letadlo schopné vzletu a udržovaného kontrolovaného letu a navigace bez přítomnosti člověka na palubě.

„Uran obohacený izotopy 235 nebo 233“ (0): uran obsahující izotop 235 nebo 233 nebo oba tyto izotopy v takovém množství, že poměr celkového součtu těchto izotopů k izotopu 238 je větší než poměr izotopu 235 k izotopu 238 vyskytujícímu se v přírodě (izotopický poměr 0,71 procent).

„Užití“ (Všeobecná poznámka k technologii, Poznámka k jaderné technologii, všechny kategorie): provoz, instalace (včetně instalace na místě), údržba (kontrola), běžné a celkové opravy a obnova.

„Uživatelská programovatelnost“ (6): možnost přístupu, která uživateli umožňuje vkládat, měnit nebo nahrazovat „programy“ jiným způsobem než:

a. 

fyzickou změnou v zapojení nebo propojení; nebo

b. 

nastavením řídicích funkcí zahrnujících zavádění parametrů.

„Vakcína“ (1): lékařský výrobek ve formě farmaceutického přípravku, pro který příslušné orgány v zemi výroby nebo použití vydaly licenci, povolení k uvádění na trh nebo povolení k provádění klinických zkoušek a který je určen k vyvolání ochranné imunologické reakce u lidí nebo zvířat, aby se předešlo nemoci u těch, kterým je podáván.

„Vakuové elektronické součástky“ (3): elektronické součástky založené na interakci elektronového paprsku s elektromagnetickou vlnou šířící se ve vakuovém okruhu nebo interagující s radiofrekvenčními vakuovými dutinovými rezonátory. „Vakuové elektronické součástky“ zahrnují klystrony, permaktrony a jejich odvozeniny.

„Zveřejňování informaci o zranitelnostech“ (4): proces odhalování, hlášení nebo sdělování zranitelností nebo analyzování zranitelností s jednotlivci nebo organizacemi odpovědnými za provedení nebo koordinaci nápravy pro řešení zranitelností.

„Příze“ (1): svazek zkroucených „proužků“.

Pozn.   „Svazek“ je svazek „elementárních vláken“ (obvykle více než 200), uspořádaných přibližně rovnoběžně.

ČÁST II

kategorie 0

KATEGORIE 0 – JADERNÉ MATERIÁLY, ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

0ASystémy, zařízení a součásti

0A001„Jaderné reaktory“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

a. 

„jaderné reaktory“;

b. 

kovové nádoby nebo jejich hlavní dílensky zhotovené části, včetně víka reaktorové tlakové nádoby, speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

c. 

manipulační zařízení speciálně konstruované nebo upravené pro zavážení „jaderného reaktoru“ palivem nebo pro vyjímání paliva z „jaderného reaktoru“;

d. 

regulační tyče speciálně konstruované nebo upravené pro řízení štěpného procesu v „jaderném reaktoru“, jejich podpěrné nebo nosné konstrukce, pohonné mechanismy a vodicí trubky tyčí;

e. 

tlakové trubky speciálně konstruované nebo upravené pro pojmutí palivových článků a chladicího média primárního okruhu v „jaderném reaktoru“;

f. 

trubky (nebo sestavy trubek) ze zirkonia nebo zirkoniových slitin, speciálně konstruované nebo upravené k použití jako pouzdro palivových článků „jaderného reaktoru“, a v množství převyšujícím 10 kg;

Pozn.   Tlakové zirkoniové trubky viz položka 0A001.e. a tlakové kanály kalandrie viz 0A001.h.

g. 

chladicí čerpadla nebo oběhová čerpadla speciálně konstruovaná nebo upravená pro oběh chladicího média primárního okruhu „jaderného reaktoru“;

h. 

„vestavby jaderných reaktorů“, speciálně konstruované nebo upravené pro užití v „jaderném reaktoru“, včetně podpěrných nosníků aktivní zóny, palivových kanálů, tlakových kanálů kalandrie, tepelného stínění, přepážek, roštových desek aktivní zóny a difuzérových desek;

Technická poznámka :

V položce 0A001.h. se „vestavbami jaderných reaktorů“ rozumí jakýkoli hlavní díl uvnitř reaktorové nádoby, který plní jednu nebo více funkcí, jako jsou nosná konstrukce aktivní zóny, uspořádání paliva, usměrňování toku chladicího média primárního okruhu, radiační odstínění reaktorové nádoby a uložení přístrojového vybavení aktivní zóny.

i. 

tepelné výměníky:

1. 

parogenerátory speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním nebo sekundárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

2. 

jiné tepelné výměníky speciálně konstruované nebo upravené pro užití v primárním chladicím okruhu „jaderného reaktoru“;

Poznámka :  Položka 0A001.i. nezahrnuje tepelné výměníky pro podpůrné systémy reaktoru, jako je systém nouzového chlazení nebo chlazení zbytkového tepla.

j. 

neutronové detektory, speciálně konstruované nebo upravené pro stanovení úrovně toku neutronů uvnitř aktivní zóny „jaderného reaktoru“;

k. 

„vnější tepelná stínění“ speciálně konstruovaná nebo upravená pro užití v „jaderném reaktoru“ ke snížení tepelných ztrát a také k ochraně reaktorové nádoby.

Technická poznámka :

V položce 0A001.k. se „vnějším tepelným stíněním“ rozumí hlavní konstrukce umístěné nad reaktorovou nádobou, které snižují tepelné ztráty reaktoru a snižují teplotu uvnitř nádoby.

0BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

0B001Provozní celky pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti:

a. 

provozní celky speciálně konstruované pro separaci izotopů „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“:

1. 

provozní celky pro separaci odstřeďováním plynů;

2. 

provozní celky pro separaci plynovou difuzí;

3. 

provozní celky pro aerodynamickou separaci;

4. 

provozní celky pro separaci chemickou výměnou;

5. 

provozní celky pro separaci iontovou výměnou;

6. 

provozní celky pro izotopickou separaci atomových par za použití „laseru“;

7. 

provozní celky pro izotopickou separaci molekul za použití „laseru“;

8. 

provozní celky pro plazmovou separaci;

9. 

provozní celky pro elektromagnetickou separaci;

b. 

plynové odstředivky a jejich sestavy a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace odstřeďováním plynů:

Technická poznámka :

V položce 0B001.b. se „materiálem s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“ rozumí kterýkoliv z těchto materiálů:

1. 

vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím s mezí pevnosti v tahu 1,95 GPa nebo více;

2. 

hliníkové slitiny s mezí pevnosti v tahu 0,46 GPa nebo více, nebo

3. 

„vláknité materiály“ s „měrným modulem“ vyšším než 3,18 × 106 m a „měrnou pevností v tahu“ vyšší než 7,62 × 104 m;

1. 

plynové odstředivky;

2. 

kompletní montážní celky rotorů;

3. 

trubkové rotorové válce o tloušťce stěny 12 mm nebo menší, průměru 75 mm až 650 mm, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

4. 

kroužky nebo manžety o tloušťce stěny 3 mm nebo menší a o průměru 75 mm až 650 mm, určené jako místní podpěra rotorového válce nebo umožňující spojení řady těchto válců dohromady, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

5. 

přepážky o průměru 75 mm až 650 mm pro umístění uvnitř rotorového válce, vyrobené z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

6. 

horní a dolní víka o průměru 75 mm až 650 mm pro uzavření konců rotorových válců, vyrobená z „materiálu s vysokým poměrem pevnosti k hustotě“;

7. 

magnetická závěsná ložiska:

a. 

ložiskové sestavy sestávající z prstencového magnetu zavěšeného v pouzdře vyrobeném z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněném, obsahující tlumicí médium a magnetickou spojku s pólovým nástavcem nebo s druhým magnetem připevněným k hornímu krytu rotoru;

b. 

aktivní magnetická ložiska, speciálně konstruovaná nebo upravená pro plynové odstředivky;

8. 

speciálně upravená ložiska obsahující sestavu patního čepu s miskou namontovanou na tlumiči;

9. 

molekulární vývěvy složené z válců, které mají vnitřně obrobené nebo tvářené šroubovicové drážky a vnitřně obrobené otvory;

10. 

kruhové motorové statory pro vícefázové hysterezní (nebo reluktanční) střídavé motory pro synchronní provoz ve vakuu při frekvenci 600 Hz nebo větší a výkonu 40 VA nebo větším;

11. 

tělesa plynových odstředivek pro uložení montážního celku rotoru tvořená pevným válcem o tloušťce stěn nejvýše 30 mm, s přesně opracovanými konci, které jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé k podélné ose válců v rozmezí 0,05° nebo menší;

12. 

odběrní trubky, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro extrakci plynného UF6 z rotorového válce na principu Pitotovy trubice a které lze připevnit k hlavnímu systému odčerpávání plynu;

13. 

frekvenční měniče (konvertory nebo invertory), speciálně konstruované nebo upravené pro napájení motorových statorů pro obohacovací plynové odstředivky, jakož i jejich speciálně konstruované součásti, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

vícefázová výstupní frekvence 600 Hz nebo větší; a

b. 

vysoká stabilita (s řízením frekvence lepším než 0,2 %);

14. 

uzavírací a regulační ventily:

a. 

uzavírací ventily speciálně konstruované nebo upravené tak, aby působily na nástřik, produkt nebo zbytky proudů plynů UF6 z jednotlivé plynové odstředivky;

b. 

vlnovcové ventily, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, o vnitřním průměru 10 mm až 160 mm, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v hlavních a pomocných systémech závodů, které při obohacování využívají plynových odstředivek;

c. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace plynovou difuzí:

1. 

plynové difuzní bariéry zhotovené z porézních kovových, polymerních nebo keramických „materiálů odolných vůči UF6“ s velikostí pórů od 10 nm do 100 nm, s tloušťkou 5 mm nebo menší a v případě bariér ve tvaru trubky o průměru 25 mm nebo méně;

2. 

tělesa plynových difuzérů zhotovená z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněná;

3. 

kompresory nebo plynová dmychadla se sacím objemem UF6 1 m3/min nebo více a s výstupním tlakem nejvýše 500 kPa a kompresním poměrem 10:1 nebo menším, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

4. 

hřídelová těsnění pro kompresory nebo plynová dmychadla uvedené v položce 0B001.c.3., konstruované pro rychlost průniku vyrovnávacího plynu dovnitř nižší než 1 000  cm3/min;

5. 

tepelné výměníky zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, konstruované pro rychlost úniku tlaku nižší než 10 Pa za hodinu při tlakové diferenci 100 kPa;

6. 

vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné.

d. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces aerodynamické separace:

1. 

separační trysky sestávající ze zakřivených kanálů tvarovaných do štěrbiny s poloměrem zakřivení menším než 1 mm, odolné vůči UF6, které mají uvnitř umístěno nožové ostří rozdělující plyn proudící tryskou do dvou proudů;

2. 

cylindrické nebo kónické trubky (vírové trubky) zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a s jedním či více tangenciálními vstupy;

3. 

kompresory nebo plynová dmychadla vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a jejich hřídelová těsnění;

4. 

tepelné výměníky vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

5. 

skříně aerodynamických separačních prvků, určené pro instalaci vírových trubic nebo separačních trysek, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné;

6. 

vlnovcové ventily, ruční nebo automatické, uzavírací nebo regulační, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné a o průměru 40 mm nebo větším;

7. 

zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (vodíku nebo helia) na obsah 1 ppm UF6 nebo méně zahrnující:

a. 

kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b. 

kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

c. 

separační trysky nebo vírové trubice pro separaci UF6 z nosného plynu;

d. 

vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;

e. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi chemické výměny:

1. 

pulsní kolony pro rychlou výměnu kapalina–kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 s nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

2. 

odstředivkové stykače pro rychlou výměnu kapalina-kapalina, s dobou setrvání ve stupni 30 s nebo méně a odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. vyrobené z vhodného plastu, jako jsou fluorované uhlovodíkové polymery, nebo ze skla nebo jimi chráněné);

3. 

elektrochemické redukční články pro redukci uranu z jednoho valenčního stavu do druhého, odolné vůči koncentrovaným roztokům kyseliny chlorovodíkové;

4. 

napájecí zařízení s elektrochemickými redukčními články pro získávání U+4 z organického toku, jehož části přicházející do styku s proudícím médiem jsou zhotoveny z vhodného materiálu (např. ze skla, fluorovaných uhlovodíkových polymerů, polyfenylsulfátu, polyethersulfonátu nebo pryskyřicí impregnovaného grafitu) nebo jím chráněné;

5. 

linky pro přípravu roztoku chloridu uranu vysoké čistoty postupem rozpouštění, extrakce z roztoku a/nebo se zařízením pro čištění na bázi iontové výměny a elektrolytickými články pro redukci U+6 nebo U+4 na U+3;

6. 

systémy pro oxidaci uranu pro oxidaci U+3 na U+4;

f. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces separace na bázi iontové výměny:

1. 

pryskyřičné měniče iontů s rychlou reakcí, blánovité nebo pórovité makrosíťované pryskyřice, v nichž jsou aktivní skupiny chemické výměny omezeny na povlak na povrchu neaktivní pórovité nosné látky, a jiné kompozitní látky ve vhodné podobě, včetně částic nebo vláken o průměru 0,2 mm nebo menším, odolné vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové, konstruované pro poločas výměny nižší než 10 s a schopné pracovat při teplotách v rozsahu 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C);

2. 

válcové kolony pro iontovou výměnu o průměru větším než 1 000  mm, vyrobené z materiálu odolného vůči koncentrované kyselině chlorovodíkové (např. titan nebo fluorouhlíkové plasty) a schopné pracovat při teplotách v rozmezí 373 K (100 °C) až 473 K (200 °C) a tlaku vyšším než 0,7 MPa;

3. 

refluxní systémy iontové výměny (systémy pro chemickou nebo elektrochemickou oxidaci nebo redukci) pro regeneraci chemických redukčních nebo oxidačních činidel používaných v kaskádách pro proces obohacování na bázi iontové výměny;

g. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace atomových par za použití laseru:

1. 

systémy odpařování kovového uranu konstruované tak, aby při laserovém obohacování dosahovaly na cíli užitečného výkonu 1 kW nebo více;

2. 

systémy pro manipulaci s kapalným kovovým uranem nebo jeho parami, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s roztaveným uranem nebo roztavenými uranovými slitinami, nebo parami kovového uranu, pro použití při laserovém obohacování, a pro ně speciálně konstruované součásti;

Pozn.   VIZ TÉŽ 2A225.

3. 

systémy sběračů produktu a zbytků ke sběru kovového uranu v kapalném nebo pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi parami nebo taveninou kovového uranu, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

4. 

skříně separačních jednotek (válcové nebo hranolové nádoby) pro uložení zdroje par kovového uranu, elektronového děla a sběrače produktu a zbytků;

5. 

„lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.   VIZ TÉŽ 6A005 a 6A205.

h. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro procesy laserové separace na bázi izotopické separace molekul za použití laseru:

1. 

nadzvukové expanzní trysky pro ochlazení směsi nosného plynu a UF6 na 150 K (– 123 °C) nebo méně, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

2. 

součásti sběrače produktu nebo zbytků konstrukčních částí nebo zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená ke sběru uranového materiálu nebo zbytků uranového materiálu po osvětlení laserovým světlem, vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“;

3. 

kompresory vyrobené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo jimi chráněné, a jejich hřídelová těsnění;

4. 

zařízení pro fluoraci z UF5 (tuhý) na UF6 (plynný);

5. 

zařízení pro separaci UF6 z nosného plynu (např. dusíku, argonu nebo jiného plynu) zahrnující:

a. 

kryogenní tepelné výměníky a kryoseparátory dosahující teplot 153 K (– 120 °C) nebo nižších;

b. 

kryogenní chladicí jednotky dosahující teplot 153 K (– 120 oC) nebo nižších;

c. 

vymrazovací odlučovače UF6 schopné vymrazením oddělit UF6;

6. 

„lasery“ nebo „laserové“ systémy speciálně konstruované nebo upravené pro separaci izotopů uranu se stabilizátorem frekvenčního spektra pro provoz po prodlouženou dobu;

Pozn.   VIZ TÉŽ 6A005 a 6A205.

i. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces plazmové izotopické separace:

1. 

mikrovlnné zdroje energie a antény k produkci nebo urychlování iontů s výstupní frekvencí větší než 30 GHz a průměrným výstupním výkonem větším než 50 kW;

2. 

vysokofrekvenční iontové budicí cívky pro frekvence vyšší než 100 kHz schopné pracovat s průměrným výkonem vyšším než 40 kW;

3. 

systémy pro tvorbu uranového plazmatu;

4. 

nevyužito;

5. 

systémy sběračů produktu a zbytků kovového uranu v pevném skupenství, zhotovené z materiálů odolných vůči žáru a korozi uranovými parami, jako například grafit povlečený yttriem nebo tantal, nebo takovými materiály chráněné;

6. 

skříně separačních jednotek (válcové) pro uložení zdroje uranového plazmatu, vysokofrekvenční cívky a sběračů produktu a zbytků, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli);

j. 

zařízení a součásti, speciálně konstruované nebo upravené pro proces elektromagnetické separace:

1. 

iontové zdroje, jednotlivé nebo vícenásobné, sestávající ze zdroje par, ionizátoru a urychlovače, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu, korozivzdorné oceli nebo mědi) a schopné produkovat celkový proud paprsku iontů 50 mA nebo větší;

2. 

iontové deskové kolektory pro pohlcování paprsku iontů obohaceného nebo ochuzeného uranu, sestávající ze dvou nebo více štěrbin a kapes, vyrobené z vhodného nemagnetického materiálu (např. grafitu nebo korozivzdorné oceli);

3. 

vakuové skříně pro elektromagnetickou separaci uranu vyrobené z nemagnetického materiálu (např. korozivzdorné oceli) a konstruované pro pracovní tlak 0,1 Pa nebo nižší;

4. 

pólové nástavce magnetů o průměru větším než 2 m;

5. 

vysokonapěťové napáječe pro iontové zdroje se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

schopné nepřetržitého provozu;

b. 

výstupní napětí 20 000  V nebo vyšší;

c. 

výstupní proud 1 A nebo větší; a

d. 

napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin;

Pozn.   VIZ TÉŽ 3A227.

6. 

zdroje pro napájení magnetů (vysoce výkonné, stejnosměrné) se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

schopné nepřetržitého provozu při výstupním proudu 500 A nebo větším a napětí 100 V nebo vyšším; a

b. 

proudová nebo napěťová stabilita lepší než 0,01 % v průběhu 8 hodin.

Pozn.   VIZ TÉŽ 3A226.

0B002Speciálně konstruované nebo upravené pomocné systémy, zařízení a součásti pro provozní celky pro izotopickou separaci uvedené v položce 0B001, které jsou vyrobeny z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné:

a. 

dávkovací autoklávy, pece nebo systémy dodávající UF6 do obohacovacího procesu;

b. 

desublimátory nebo vymrazovací odlučovače používané k oddělení UF6 z obohacovacího procesu pro následnou přeměnu zahřátím;

c. 

produktové a zbytkové stanice zajišťující přepravu UF6 do kontejnerů;

d. 

zkapalňovací nebo ztužovací stanice používané pro odvádění UF6 z obohacovacího procesu komprimací, ochlazováním a přeměnou plynného UF6 na kapalné nebo plynné skupenství;

e. 

potrubní systémy rozdělovačů a sběračů, speciálně konstruované nebo upravené pro manipulaci s UF6 v rámci plynové difuze, odstředivkových nebo aerodynamických kaskád;

f. 

vakuové systémy a vývěvy:

1. 

vakuové rozdělovače, vakuové sběrače nebo vakuové vývěvy se sacím výkonem 5 m3/min a více;

2. 

vakuové vývěvy, speciálně konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6, zhotovené z „materiálů odolných vůči UF6“ nebo těmito materiály chráněné; nebo

3. 

vakuové systémy sestávající z vakuových rozdělovačů, vakuových sběračů a vakuových vývěv, konstruované pro práci v atmosféře obsahující UF6;

g. 

hmotnostní spektrometry pro analýzu UF6, včetně iontových zdrojů, pro kontinuální odběr vzorků z proudu plynného UF6, se všemi těmito vlastnostmi:

1. 

schopné měřit ionty o 320 nebo více atomových hmotnostních jednotkách a s rozlišovací schopností lepší než 1 částice z 320;

2. 

iontové zdroje zhotovené z niklu nebo slitin niklu a mědi s obsahem niklu 60 % hmotnostních nebo více, nebo slitin niklu a chromu, nebo těmito materiály chráněné;

3. 

zdroje ionizace elektronovým ostřelováním; a

4. 

vybavené systémem sběračů, který je vhodný pro provádění izotopické analýzy.

0B003Provozní celky pro konverzi uranu a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení:

a. 

systémy pro konverzi koncentrátu uranové rudy na UO3;

b. 

systémy pro konverzi UO3 na UF6;

c. 

systémy pro konverzi UO3 na UO2;

d. 

systémy pro konverzi UO2 na UF4;

e. 

systémy pro konverzi UF4 na UF6;

f. 

systémy pro konverzi UF4 na kovový uran;

g. 

systémy pro konverzi UF6 na UO2;

h. 

systémy pro konverzi UF6 na UF4;

i. 

systémy pro konverzi UO2 na UCl4.

0B004Provozní celky pro výrobu nebo koncentrování těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení nebo součásti:

a. 

provozní celky pro výrobu těžké vody, deuteria nebo sloučenin deuteria:

1. 

provozní celky pro výměnu voda–sirovodík;

2. 

provozní celky pro výměnu čpavek–vodík;

b. 

zařízení a součásti:

1. 

patrové výměnné kolony voda–sirovodík o průměru nejméně 1,5 m, schopné provozu při tlaku 2 MPa nebo vyšším;

2. 

jednostupňová nízkotlaká (tj. 0,2 MPa) radiální odstředivá dmychadla nebo kompresory pro cirkulaci plynného sirovodíku (tj. plynu obsahujícího více než 70 % hmotnostních sirovodíku, H2S) s průtokem 56 m3/s nebo vyšším při sacím tlaku 1,8 MPa nebo vyšším a opatřené ucpávkami pro provoz ve vlhkém H2S;

3. 

vysokotlaké výměnné kolony čpavek–vodík o výšce 35 m nebo větší a průměru od 1,5 m do 2,5 m, schopné provozu při tlaku větším než 15 MPa;

4. 

vnitřní vestavby kolon, včetně stupňovitých stykačů a stupňovitých recirkulačních čerpadel, včetně ponorných, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

5. 

čpavková štěpicí zařízení konstruovaná pro tlak 3 MPa nebo vyšší, pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík;

6. 

infračervené absorpční analyzátory schopné kontinuálně analyzovat poměr vodíku k deuteriu při koncentracích deuteria 90 % hmotnostních nebo vyšších;

7. 

katalytické hořáky pro konverzi obohaceného plynného deuteria na těžkou vodu procesem výměny čpavek–vodík;

8. 

kompletní systémy nebo kolony pro koncentrování těžké vody, které dosahují koncentrací deuteria potřebných pro použití v reaktoru.

9. 

konvertory pro syntézu čpavku nebo jednotky pro syntézu, speciálně konstruované nebo upravené pro výrobu těžké vody procesem výměny čpavek–vodík.

0B005Provozní celky speciálně konstruované pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení.

Technická poznámka :

Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu palivových článků „jaderného reaktoru“ zahrnují takové zařízení, které:

1. 

běžně přichází do přímého styku s výrobním tokem jaderných materiálů nebo jej přímo zpracovává či řídí;

2. 

utěsňuje jaderný materiál uvnitř ochranného obalu;

3. 

kontroluje neporušenost ochranného obalu nebo těsnění;

4. 

kontroluje konečnou úpravu tuhého paliva; nebo

5. 

se používá k montáži částí reaktoru.

0B006Provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“ a speciálně pro ně konstruovaná nebo upravená zařízení a součásti.

Poznámka :  Položka 0B006 zahrnuje:

a. 

provozní celky pro přepracování vyhořelých palivových článků „jaderného reaktoru“, včetně zařízení a součástí, které běžně přicházejí do přímého styku s vyhořelým palivem a zpracovatelským procesem základního jaderného materiálu a produktů štěpení a které tento proces přímo regulují;

b. 

zařízení pro odstraňování pláště a stroje na sekání nebo drcení palivových článků, tj. dálkově ovládaná zařízení pro řezání, sekání nebo stříhání ozářených palivových kazet, svazků nebo tyčí „jaderného reaktoru“;

c. 

rozpouštěcí nádoby nebo rozpouštěče využívající mechanická zařízení, které jsou speciálně konstruované nebo upravené pro rozpouštění vyhořelého paliva „jaderného reaktoru“, schopné odolávat horkým vysoce korozivním kapalinám a které lze dálkově plnit, ovládat a obsluhovat;

d. 

rozpouštědlové extraktory, jako jsou náplňové nebo pulsační kolony, promíchávané sedimentační nádrže nebo odstředivkové stykače, odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné, speciálně konstruované nebo upravené pro použití v provozech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“;

e. 

provozní a skladovací nádoby speciálně konstruované pro bezpečné udržení podkritického stavu a odolávající korozivním účinkům kyseliny dusičné;

Technická poznámka :

Provozní nebo skladovací nádoby mohou mít tyto parametry:

1. 

stěny nebo vnitřní konstrukce mají hodnotu borového ekvivalentu (vypočtenou pro všechny prvky konstrukce podle definice uvedené v poznámce k položce 0C004) nejméně 2 %;

2. 

maximální průměr válcových nádob 175 mm; nebo

3. 

maximální šířka 75 mm pro deskovou nebo prstencovou nádobu.

f. 

neutronové měřicí systémy speciálně konstruované nebo upravené pro integraci a použití se systémy řízení automatizovaných procesů v závodech na přepracování vyhořelého „přírodního uranu“, „ochuzeného uranu“ nebo „zvláštních štěpných materiálů“.

0B007Závod pro konverzi plutonia a zařízení speciálně pro něj konstruovaná nebo upravená:

a. 

systémy pro konverzi dusičnanu plutonia na oxid;

b. 

systémy pro výrobu kovového plutonia.

0CMateriály

0C001„Přírodní uran“ nebo „ochuzený uran“ nebo thorium ve formě kovu, slitiny, chemické sloučeniny nebo koncentrátu a jakýkoliv jiný materiál obsahující jednu nebo více uvedených složek.

Poznámka :  Položka 0C001 nezahrnuje:

a. 

čtyři gramy nebo méně „přírodního uranu“ nebo „ochuzeného uranu“, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů;

b. 

„ochuzený uran“ speciálně připravený pro tyto civilní nejaderné aplikace:

1. 

stínění;

2. 

balení;

3. 

přítěž o hmotnosti nejvýše 100 kg;

4. 

protizávaží o hmotnosti nejvýše 100 kg;

c. 

slitiny obsahující méně než 5 % thoria;

d. 

keramické výrobky obsahující thorium, které byly vyrobeny pro nejaderné užití.

0C002„Zvláštní štěpné materiály“

Poznámka :  Položka 0C002 nezahrnuje čtyři „efektivní gramy“ nebo méně, pokud jsou obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

0C003Deuterium, těžká voda (oxid deuteria) a jiné sloučeniny deuteria a směsi a roztoky obsahující deuterium, v nichž je izotopický poměr deuteria k vodíku vyšší než 1:5 000 .

0C004Grafit pro jaderné aplikace, o čistotě lepší než 5 částic na milion (ppm), vyjádřeno „borovým ekvivalentem“ a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití v „jaderném reaktoru“ v množství větším než 1 kg.

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C107.

Poznámka 1 :  Pro účely kontroly vývozu určí příslušné orgány členského státu EU, v němž je vývozce usazen, zda vývoz grafitu splňující výše uvedené podmínky je pro použití v „jaderném reaktoru“. Položka 0C004 nezahrnuje grafit o čistotě lepší než 5 částic na milion (ppm), vyjádřeno borovým ekvivalentem a o hustotě vyšší než 1,50 g/cm3 pro použití jiné než v „jaderném reaktoru“.

Poznámka 2 :  V položce 0C004 je „borový ekvivalent“ (BE) definován jako suma všech BEz pro nečistoty (s výjimkou BEuhlík, protože uhlík se nepovažuje za nečistotu) včetně boru takto:

BEZ (ppm) = CF × koncentrace prvku Z v ppm;

image

a σB a σZ jsou účinné průřezy záchytů tepelných neutronů přírodního boru a prvku Z (v jednotkách barn); a AB a AZ jsou atomové hmotnosti přírodního boru a prvku Z.

0C005Speciálně připravené sloučeniny nebo prášky pro výrobu plynových difuzních bariér, odolné vůči korozi v důsledku působení UF6 (např. nikl nebo slitiny obsahující 60 % hmotnostních nebo více niklu, oxid hlinitý a plně fluorované uhlovodíkové polymery), o čistotě 99,9 % hmotnostních nebo vyšší a o velikosti částic menší než 10 μm, měřeno podle normy ASTM B330 a s vysokým stupněm rovnoměrnosti velikosti částic.

0DSoftware

0D001„Software“ speciálně vyvinutý nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

0ETechnologie

0E001„Technologie“ podle Poznámky k jaderné technologii pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zboží uvedeného v této kategorii.

ČÁST III

kategorie 1

KATEGORIE 1 – ZVLÁŠTNÍ MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

1ASystémy, zařízení a součásti

1A001Součásti vyrobené z fluorovaných sloučenin:

a. 

ucpávky, těsnění, těsnicí materiály nebo palivové vaky, speciálně konstruované pro „letadla“ nebo pro použití v letadlech nebo kosmonautice, vyrobené z více než 50 % hmotnostních z jakýchkoliv materiálů uvedených v položkách 1C009.b. nebo 1C009.c.;

b. 

nevyužito;

c. 

nevyužito.

1A002„Kompozitní“ struktury nebo lamináty, které:

Pozn.   Viz též 1A202, 9A010 a 9A110.

a. 

jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

organická „matrice“ a „vláknité materiály“ uvedené v položkách 1C010.c. nebo 1C010.d.: nebo

2. 

prepregy nebo předlisky uvedené v položce 1C010.e.;

b. 

jsou vyrobeny z kovové nebo uhlíkové „matrice“ a čehokoliv z níže uvedeného:

1. 

uhlíkových „vláknitých materiálů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

„měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m; a

b. 

„měrnou pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m; nebo

2. 

materiálů uvedených v položce 1C010.c.

Poznámka 1 :  Položka 1A002 nezahrnuje „kompozitní“ struktury nebo lamináty vyrobené z uhlíkových „vláknitých materiálů“ impregnovaných epoxidovými pryskyřicemi pro opravy konstrukcí nebo laminátů „civilních letadel“, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

povrch není větší než 1 m2;

b. 

délka není větší než 2,5 m; a

c. 

šířka je větší než 15 mm.

Poznámka 2 :  Položka 1A002 nezahrnuje rozpracované výrobky, speciálně určené pro tato čistě civilní užití:

a. 

sportovní potřeby;

b. 

automobilový průmysl;

c. 

průmysl obráběcích strojů;

d. 

lékařské aplikace.

Poznámka 3 :  Položka 1A002.b.1 nezahrnuje rozpracované výrobky, které obsahují maximálně dva rozměry propojených vláken a jsou speciálně určené pro tato užití:

a. 

pece na tepelné zpracování kovů určené pro temperování kovů;

b. 

zařízení na výrobu křemíkových hrušek.

Poznámka 4 :  Položka 1A002 nezahrnuje dokončené výrobky speciálně určené pro zvláštní užití.

Poznámka 5 :  Položka 1A002.b.1 nezahrnuje mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

1A003Výrobky „netavitelných“ aromatických polyimidů ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

tloušťku větší než 0,254 mm; nebo

b. 

jsou potažené nebo laminované uhlíkem, grafitem, kovy nebo magnetickými látkami.

Poznámka :  Položka 1A003 nezahrnuje výrobky potažené nebo laminované mědí a určené pro výrobu desek tištěných spojů pro elektroniku.

Pozn.   „Tavitelné“ aromatické polyimidy v jakékoli formě viz položka 1C008.a.3.

1A004Ochranné a detekční vybavení a součásti, které nejsou konstruovány speciálně pro vojenské použití:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 2B351 A 2B352.

a. 

celoobličejové masky, jejich filtry a dekontaminační zařízení, konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

Poznámka :  1A004.a. zahrnuje poháněné respirátory s filtrací vzduchu (PAPR), které jsou určené nebo uzpůsobené pro ochranu před agens a materiály uvedenými v položce 1A004.a.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1A004.a.:

1. 

celoobličejové masky se rovněž označují jako plynové masky;

2. 

filtry masek zahrnují i filtrační vložky.

1. 

„biologická agens“;

2. 

„radioaktivní materiály“;

3. 

bojové chemické látky (CW); nebo

4. 

„látky k potlačení nepokojů“, včetně těchto:

a. 

α-bromobenzenacetonitril, (bromobenzylkyanid) (CA) (CAS 5798-79-8);

b. 

[(2-chlorfenyl)methylen] propandinitril (o-chlorbenzylidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c. 

2-chloro-1 fenylethanon, ω-chloroacetofenon (CN) (CAS 532-27-4);

d. 

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8);

e. 

10-chlor-5,10-dihydrofenarsazin, (chlorfenarsazin), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9);

f. 

N-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b. 

ochranné oděvy, rukavice a obuv, speciálně konstruované nebo upravené pro ochranu proti některé z následujících látek:

1. 

„biologická agens“;

2. 

„radioaktivní materiály“; nebo

3. 

bojové chemické látky (CW);

c. 

detekční systémy, speciálně konstruované nebo upravené pro detekci nebo identifikaci některé z následujících látek a jejich speciálně konstruované součásti:

1. 

„biologická agens“;

2. 

„radioaktivní materiály“; nebo

3. 

bojové chemické látky (CW);

d. 

elektronické vybavení určené pro automatickou detekci nebo identifikaci přítomnosti zbytků „výbušnin“ a pro využití technik „stopové detekce“ (např. povrchové akustické vlny, iontové mobilní spektrometrie, diferenční mobilní spektrometrie, hmotnostní spektrometrie).

Technická poznámka :

„Stopovou detekcí“ se rozumí schopnost zaznamenat látku v množství menším než 1 ppm v plynném skupenství nebo 1 mg ve skupenství pevném či kapalném.

Poznámka 1 :  Položka 1A004.d nezahrnuje vybavení speciálně určené pro laboratorní účely.

Poznámka 2 :  Položka 1A004.d nezahrnuje bezpečnostní bezkontaktní průchozí brány.

Poznámka :  Položka 1A004 nezahrnuje:

a. 

osobní dozimetry radioaktivního záření;

b. 

prostředky pro ochranu zdraví nebo bezpečnosti, které jsou konstrukčně nebo funkčně omezené na ochranu proti rizikům, která jsou specifická pro bezpečnost domácností nebo civilního průmyslu, včetně:

1. 

hornictví;

2. 

těžby kamene;

3. 

zemědělství;

4. 

farmacie;

5. 

lékařství;

6. 

veterinářství;

7. 

ochrany životního prostředí;

8. 

nakládání s odpady;

9. 

potravinářského průmyslu.

Technické poznámky :

1.   1A004 zahrnuje vybavení a součásti pro detekci „radioaktivních materiálů“, „biologických agens“, bojových chemických látek, „simulantů“ nebo „látek k potlačení nepokojů“ nebo za účelem ochrany proti nim, které byly určeny a které byly úspěšně zkoušeny podle národních norem nebo jejichž účinnost v tomto ohledu byla prokázána jiným způsobem, a to i v případech, kdy se u tohoto vybavení a součástí jedná o využití v civilním průmyslu, jako je hornictví, těžba kamene, zemědělství, farmacie, lékařství, veterinářství, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství nebo potravinářský průmysl.

2.   „Simulant“ je látka nebo materiál, který je používán jako náhrada toxických látek (biologických agens nebo chemických látek) při výcviku, výzkumu, zkoušení nebo hodnocení.

3.   Pro účely položky 1A004 jsou „radioaktivní materiály“ ty, které byly vybrány nebo upraveny s cílem zvýšit účinnost při působení ztrát na lidech nebo zvířatech nebo poškozování techniky nebo úrody či životního prostředí.

1A005Ochranné obleky a jejich součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. 

měkké ochranné obleky, které se nevyrábí podle vojenských norem nebo specifikací či srovnatelných norem a pro ně speciálně určené součásti;

b. 

pevné ochranné pláty pro obleky poskytující balistickou ochranu úrovně IIIA (NIJ 0101 .06, červenec 2008) nebo horší (nižší), případně ochranu podle „odpovídajících norem“.

Pozn.   „Vláknité materiály“ používané při výrobě ochranných obleků viz 1C010.

Poznámka 1 :  Položka 1A005 se na ochranné obleky nevztahuje, používá-li je uživatel pro svou vlastní ochranu.

Poznámka 2 :  Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky určené pouze pro poskytování čelní ochrany proti úlomkům a tlakovým účinkům nevojenských výbušných zařízení.

Poznámka 3 :  Položka 1A005 nezahrnuje ochranné obleky určené pouze k ochraně proti poranění nožem, bodcem, jehlou nebo tupým předmětem.

1A006Zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená k odstraňování improvizovaných výbušných zařízení (IED) a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. 

dálkově řízené dopravní prostředky;

b. 

„disruptory“.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1A006.b. jsou „disruptory“ zařízení speciálně konstruovaná k tomu, aby zabránila spuštění výbušného zařízení, a to použitím tekutého, pevného nebo zápalného projektilu.

Poznámka :  Položka 1A006 nezahrnuje zařízení, pokud doprovází osobu, která je obsluhuje (operátora).

1A007Zařízení a vybavení, speciálně konstruované ke spuštění náplní a vybavení s „energetickými materiály“ elektrickými prostředky, a to:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU, 3A229 A 3A232.

a. 

výbušné rozbuškové odpalovací systémy konstruované k aktivaci rozněcovačů uvedených v položce 1A007.b;

b. 

elektricky řízené rozněcovače:

1. 

odpalovací můstek (EB);

2. 

odpalovací můstkový drát (EBW);

3. 

nárazník;

4. 

odpalovací fóliové rozbušky (EFI).

Technické poznámky :

1.   Místo výrazu rozbuška se někdy používá výraz iniciátor.

2.   Rozbušky zahrnuté do položky 1A007b. používají drobné elektrické vodiče (můstky, můstkové dráty nebo fólie), které se explozivně odpařují, pokud jimi projde rychlý elektrický impuls o vysokém proudu. V nenárazových typech nastartuje výbušný vodič chemickou detonaci dotykem s vysoce výbušnou látkou jako je PETN (pentaerytritol-tetranitrát). V nárazových rozbuškách přirazí výbušné odpařování elektrického vodiče nárazník přes mezeru a dopad nárazníku nastartuje chemickou detonaci. Nárazník je v některých typech spouštěn magnetickou silou. Výraz výbušná fólie může označovat jak odpalovací můstek (EB), tak i nárazovou rozbušku.

1A008Nálože, nástroje a součásti:

a. 

„usměrněné nálože“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

čistá hmotnost výbušniny (NEQ) větší než 90 g; a

2. 

průměr vnějšího obalu 75 mm nebo více;

b. 

usměrněné táhlé nálože a jejich speciálně konstruované součástky, splňují všechny následující požadavky:

1. 

výbušná náplň větší než 40 g/m; a

2. 

šířka 10 mm nebo více;

c. 

bleskovice s výbušným jádrem majícím plnění více než 64 g/m;

d. 

řezné nástroje, kromě řezných nástrojů určených v položce 1A008.b, a rozřezávací nástroje (na tzv. severing) s čistou hmotností výbušniny (NEQ) více než 3,5 kg.

Technická poznámka :

„Usměrněné nálože“ jsou náplně výbušniny tvarované tak, že soustředí účinky tlakové vlny výbuchu.

1A102Opětně sycené pyrolýzované součásti typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1A202Kompozitní struktury, jiné než uvedené v položce 1A002, ve formě trubek, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.   VIZ TÉŽ 9A010 a 9A110.

a. 

vnitřní průměr 75 mm až 400 mm; a

b. 

jsou vyrobeny z některého „vláknitého materiálu“ uvedeného v položce 1C010.a. nebo b. nebo 1C210.a. nebo z uhlíkových prepregů uvedených v položce 1C210.c.

1A225Platinované katalyzátory speciálně konstruované nebo upravené k provádění vodíkové izotopové výměny mezi vodíkem a vodou za účelem zpětného získání tritia z těžké vody nebo pro výrobu těžké vody.

1A226Speciální náplně, které mohou být použity pro oddělování těžké vody od obyčejné s oběma těmito vlastnostmi:

a. 

jsou vyrobeny ze síťoviny z fosforového bronzu chemicky upravené ke zvýšení smáčivosti; a

b. 

jsou konstruovány pro použití ve vakuových destilačních kolonách.

1A227Okna s vysokou hustotou odstiňující radiaci (např. z olovnatého nebo podobného skla), včetně speciálně pro ně navržených konstrukcí, se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

„studená strana“ větší než 0,09 m2;

b. 

hustota větší než 3 g/cm3; a

c. 

tloušťka alespoň 100 mm nebo větší.

Technická poznámka :

V položce 1A227 se „studenou stranou“ rozumí prohlížecí strana okna vystavená v navrženém použití nejnižší úrovni radiace.

1BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

1B001Zařízení pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů uvedených v položce 1A002 nebo „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C010 a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B101 a 1B201.

a. 

stroje pro navíjení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur nebo laminátů, a to z „vláknitých materiálů“;

b. 

„stroje pro kladení pásků“, jejichž pohyby určující položení pásků nebo fólií, jsou koordinovány a programovány v pěti nebo více „primárních osách servořízení“, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo „střel“;

Poznámka :  V položce 1B001.b. se „střelami“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1B001.b. jsou „stroje pro kladení pásků“ schopny klást jedno nebo více „vláknitých pásem“, omezených na šířky větší než 25,4 mm a menší než nebo rovné 304,8 mm, a během procesu kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých „vláknitých pásem“.

c. 

vícesměrové, vícerozměrové stavy nebo pletařské stavy, včetně adaptérů a modifikačních souprav pro tkaní, speciálně určené nebo upravené pro proplétání nebo oplétání vláken pro „kompozitní“ struktury;

Technická poznámka :

Pro účely položky 1B001.c. zahrnuje technika splétání též pletení.

d. 

zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro výrobu výztužných vláken:

1. 

zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových, bitumenových nebo polykarbosilanových) na uhlíková vlákna nebo vlákna z karbidu křemíku, včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2. 

zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřívané vláknité substráty za účelem výroby vláken z karbidu křemíku;

3. 

zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

4. 

zařízení na přeměnu prekurzorových vláken obsahujících hliník tepelným zpracováním na vlákna obsahující oxid hlinitý;

e. 

zařízení na výrobu impregnovaných vláken (prepregů) uvedených v položce 1C010.e. metodou horké taveniny;

f. 

zařízení pro nedestruktivní zkoušky, speciálně konstruované pro „kompozitní“ materiály, jak je uvedeno níže:

1. 

systémy rentgenové tomografie pro trojrozměrnou detekci vad;

2. 

číslicově řízené ultrazvukové zkušební stroje, u nichž jsou pohyby pro umístění vysílačů nebo přijímačů koordinovány a programovány současně ve čtyřech nebo více osách s cílem sledovat trojrozměrné obrysy kontrolované součásti;

g. 

„stroje pro kladení kabílků“, jejichž pohyby určující položení kabílků nebo fólií jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více „primárních osách servořízení“ a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu „kompozitních“ struktur draků letadel nebo „střel“.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1B001.g. jsou „stroje pro kladení kabílků“ schopny klást jedno nebo více „vláknitých pásem“ o šířce menší nebo rovné 25,4 mm a během kladení přerušovat a obnovovat dráhy jednotlivých „vláknitých pásem“.

Technické poznámky :

1.   Pro účely položky 1B001 „primární osy servořízení“ ovládají v rámci počítačového programu polohu koncového efektoru (tedy hlavice) v prostoru ve vztahu k obrobku ve správné orientaci a směru pro dosažení kýženého procesu.

2.   Pro účely položky 1B001 je „vláknité pásmo“ jediná souvislá šíře pásku, kabílku nebo vlákna, zcela nebo částečně impregnovaného pryskyřicí. Plně nebo částečně pryskyřicí impregnovaná „vláknitá pásma“ zahrnují i ta, jež jsou potažena suchým, po zahřátí lepkavým prachem.

1B002Zařízení určené pro výrobu kovových práškových slitin nebo částicových materiálů, které má všechny tyto vlastnosti:

a. 

speciálně konstruované, aby zabránilo kontaminaci; a

b. 

speciálně konstruované pro použití v jednom z procesů uvedených v položce 1C002.c.2.

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B102.

1B003Nástroje, formy nebo přípravky pro „superplastické tváření“ nebo „difuzní spojování“ titanu, hliníku nebo jejich slitin, speciálně konstruované pro výrobu:

a. 

konstrukcí draků letadel nebo kosmických konstrukcí;

b. 

„leteckých“ nebo kosmických motorů; nebo

c. 

speciálně konstruovaných součástí pro konstrukce uvedené v položce 1B003.a. nebo pro motory uvedené v položce 1B003.b.

1B101Zařízení, jiná než uvedená v položce 1B001, pro „výrobu“ kompozitních struktur a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B201.

Poznámka :  Součásti a příslušenství uvedené v položce 1B101 zahrnují formy, trny, raznice, upínací přípravky a nástroje pro lisování polotovarů, vytvrzování, odlévání, sintrování nebo lepení kompozitních struktur, laminátů a výrobků z nich.

a. 

stroje pro navíjení vláken nebo stroje pro kladení vláken, jejichž pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve třech nebo více osách, a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“, a jejich koordinační a programovací orgány;

b. 

stroje pro kladení pásků, jejichž pohyby určující položení a vrstvení pásků nebo fólií mohou být koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách a které jsou speciálně konstruovány pro výrobu kompozitních struktur draků letadel a „střel“;

c. 

zařízení konstruovaná nebo upravená pro „výrobu“„vláknitých materiálů“:

1. 

zařízení pro přeměnu polymerních vláken (např. polyakrylonitrilových, viskózových nebo polykarbosilanových), včetně speciálních zařízení pro napínání těchto vláken během ohřevu;

2. 

zařízení pro chemickou depozici prvků nebo sloučenin z plynné fáze na zahřáté vláknité substráty;

3. 

zařízení pro mokré spřádání žáruvzdorných keramických materiálů (např. oxidu hlinitého);

d. 

zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro povrchovou úpravu vláken nebo pro výrobu prepregů a předlisků uvedených v položce 9C110.

Poznámka :  Položka 1B101.d. zahrnuje válce, napínací zařízení, zařízení pro nanášení povlaků, řezací zařízení a raznice.

1B102„Výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku, jiná než v položce 1B002, a součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1B115.b.

a. 

„výrobní zařízení“ pro výrobu kovového prášku sloužící k „výrobě“ sférických nebo atomizovaných materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1, 1C111.a.2 nebo v Seznamu vojenského materiálu v kontrolovaném prostředí;

b. 

speciálně konstruované součásti pro „výrobní zařízení“ uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102.a.

Poznámka :  Položka 1B102 zahrnuje:

a. 

plazmové generátory (vysokofrekvenční obloukové trysky) sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

b. 

elektrovýbušná zařízení sloužící k získání rozprašovaných nebo sférických kovových prášků během procesu v prostředí argon–voda;

c. 

zařízení sloužící k „výrobě“ sférických hliníkových prášků rozprašováním taveniny v inertním prostředí (např. dusík).

1B115Zařízení, jiná než uvedená v položkách 1B002 nebo 1B102, pro výrobu pohonných látek a jejich složek a speciálně pro ně konstruované součásti:

a. 

„výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci nebo zkoušení při přejímání kapalných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu;

b. 

„výrobní zařízení“ pro „výrobu“, manipulaci, míchání, tvrzení, lití, lisování, obrábění, protlačování nebo zkoušení při přejímání pevných pohonných látek nebo složek pohonných látek uvedených v položkách 1C011.a.,1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka :  Položka 1B115.b. nezahrnuje dávkovací mísiče, kontinuální mísiče nebo fluidní elektrické mlýny. Pokud jde o kontrolu dávkovacích mísičů, kontinuálních mísičů a fluidních elektrických mlýnů, viz 1B117, 1B118 a 1B119.

Poznámka 1 :  Pokud jde o zařízení speciálně konstruované pro výrobu vojenského zboží, viz Seznam vojenského materiálu.

Poznámka 2 :  Položka 1B115 nezahrnuje zařízení pro „výrobu“, manipulaci a zkoušení při přejímání karbidu boru.

1B116Speciálně konstruované trysky pro výrobu pyrolyticky upravených materiálů vytvořených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním rozmezí 1 573  K (1 300  °C) až 3 173  K (2 900  °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

1B117Dávkovací mísiče a jejich speciálně konstruované součásti se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

konstruované nebo upravené pro míchání ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa;

b. 

schopné regulovat teplotu mísicí komory;

c. 

celkový objem 110 litrů nebo více; a

d. 

nejméně jeden excentricky umístěný „mísicí/hnětací hřídel“.

Poznámka :  V položce 1B117.d. se pojmem „mísicí/hnětací hřídel“ nerozumí deaglomerátory nebo řezací vřetena.

1B118Kontinuální mísiče a jejich speciálně konstruované součásti se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

konstruované nebo upravené pro míchání ve vakuu v rozsahu od nuly do 13,326 kPa;

b. 

schopné regulovat teplotu mísicí komory;

c. 

mající některou z těchto vlastností:

1. 

nejméně dva mísicí/hnětací hřídele; nebo

2. 

všechny tyto vlastnosti:

a. 

jednoduchý rotující a oscilující hřídel s hnětacím ozubením/kolíky; a

b. 

hnětací ozubení/kolíky uvnitř stěn mísící komory.

1B119Fluidní elektrické mlýny pro drcení nebo rozemílání materiálů uvedených v položkách 1C011.a., 1C011.b., 1C111 nebo v Seznamu vojenského materiálu a jejich speciálně konstruované součásti.

1B201Stroje pro navíjení vláken, jiné než uvedené v položkách 1B001 nebo 1B101, a příslušné vybavení:

a. 

stroje pro navíjení vláken, se všemi těmito vlastnostmi:

1. 

pohyby určující položení, vinutí a navíjení vláken jsou koordinovány a programovány ve dvou nebo více osách;

2. 

jsou speciálně konstruované pro výrobu kompozitních struktur nebo laminátů z „vláknitých materiálů“; a

3. 

jsou schopné navíjet válcové roury s vnitřním průměrem 75 mm až 650 mm a délkou 300 mm nebo větší;

b. 

koordinační a programové řízení pro stroje pro navíjení vláken, uvedené v položce 1B201.a.;

c. 

přesné trny pro stroje pro navíjení vláken uvedené v položce 1B201.a.

1B225Elektrolyzéry pro výrobu fluoru s výrobní kapacitou větší než 250 g fluoru za hodinu

1B226Elektromagnetické izotopové separátory konstruované tak, aby mohly být vybaveny jednoduchými nebo vícenásobnými iontovými zdroji schopnými poskytnout celkový proud iontového svazku 50 mA nebo větší, nebo vybavené takovými zdroji.

Poznámka :  Položka 1B226 zahrnuje separátory:

a. 

schopné obohacovat stabilní izotopy;

b. 

s iontovými zdroji a jímači v magnetickém poli a s iontovými zdroji a jímači mimo toto pole.

1B228Vodíkové kryogenní destilační kolony se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

jsou konstruovány pro provoz při vnitřní teplotě 35 K (– 238 °C) nebo nižší;

b. 

jsou konstruovány pro provoz při vnitřním tlaku od 0,5 do 5 MPa;

c. 

jsou vyrobeny z:

1. 

korozivzdorné oceli řady 300 normy Society of Automotive Engineers International (SAE) s nízkým obsahem síry, jejíž austenitické číslo zrnitosti podle normy ASTM (nebo podle odpovídající normy) je 5 nebo větší; nebo

2. 

ekvivalentních kryogenních a s vodíkem (H2) kompatibilních materiálů; a

d. 

vnitřní průměr je 30 cm nebo větší a „účinná délka“ je 4 m nebo větší.

Technická poznámka :

V položce 1B228 se „účinnou délkou“ rozumí aktivní výška náplně v případě náplňových kolon, nebo aktivní výška desek vnitřního stykače v případě deskových kolon.

1B230Čerpadla pro oběh katalyzátorů na bázi zředěných či koncentrovaných roztoků amidu draselného v kapalném čpavku (KNH2/NH3), se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

jsou vzduchotěsná (tj. hermeticky uzavřená);

b. 

výkon je větší než 8,5 m3/h; a

c. 

mají jednu z těchto vlastností:

1. 

pro koncentrované roztoky amidu draselného (1 % nebo více) je provozní tlak 1,5 až 60 MPa; nebo

2. 

pro zředěné roztoky amidu draselného (méně než 1 %) je provozní tlak 20 až 60 MPa.

1B231Provozní celky nebo zařízení pro výrobu tritia a jejich vybavení:

a. 

provozní celky nebo zařízení pro výrobu, zpětné získávání, extrakci, koncentraci tritia nebo manipulaci s ním;

b. 

vybavení provozních celků nebo zařízení pro výrobu tritia:

1. 

vodíkové nebo heliové chladicí jednotky, které jsou schopné dosáhnout ochlazení až na teplotu 23 K (– 250 °C) nebo nižší a které mají kapacitu odvodu tepla větší než 150 W;

2. 

jímací systémy vodíkových izotopů a čisticí systémy vodíkových izotopů používající jako jímací nebo čisticí prostředek hydridy kovů.

1B232Turboexpandéry nebo soustrojí turboexpandér – kompresor s oběma těmito vlastnostmi:

a. 

jsou konstruované pro provoz s výstupní teplotou 35 K (– 238 °C) nebo nižší; a

b. 

jsou konstruované pro průtok plynného vodíku 1 000  kg/h nebo větší.

1B233Provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia a jejich vybavení:

a. 

provozní celky nebo zařízení pro oddělování izotopů lithia;

b. 

vybavení pro oddělování izotopů lithia na základě amalgamace lithia a rtuti, takto:

1. 

náplňové výměnné kolony typu kapalina–kapalina, speciálně konstruované pro amalgamy lithia;

2. 

čerpadla rtuti nebo amalgamů lithia;

3. 

kyvety pro elektrolýzu amalgamů lithia;

4. 

odpařováky pro koncentrované roztoky hydroxidu lithného;

c. 

systémy iontové výměny speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti;

d. 

systémy chemické výměny (využívající korunkové ethery, kryptandy nebo lariat ethery) speciálně konstruované pro separaci izotopů lithia a jejich speciálně konstruované součásti.

1B234Nádoby na vysoce výbušné látky, komory, kontejnery a jiná podobná zádržná zařízení určená k testování vysoce výbušných látek nebo výbušných zařízení, s oběma těmito vlastnostmi:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. 

konstruované tak, aby zadržely explozi odpovídající 2 kg trinitrotoluenu (TNT) nebo větší; a

b. 

s konstrukčními prvky nebo prvky umožňujícími předávat v reálném čase nebo opožděně diagnostické informace nebo informace o měření.

1B235Cílové sestavy a součásti pro výrobu tritia:

a. 

cílové sestavy zhotovené z lithia nebo obsahující lithium obohacené izotopem lithia-6 speciálně konstruované pro výrobu tritia prostřednictvím ozáření, včetně vložení do jaderného reaktoru;

b. 

součásti speciálně konstruované pro cílové sestavy uvedené v položce 1B235.a.

Technická poznámka :

Součásti speciálně konstruované pro cílové sestavy pro výrobu tritia mohou zahrnovat lithiové pelety, tritiové getry a plášť se speciálním povlakem.

1CMateriály

Technická poznámka :

Kovy a slitiny:
Není-li stanoveno jinak, zahrnují výrazy „kovy“ a „slitiny“ v položkách 1C001 až 1C012 kovy a slitiny v níže uvedených surových a polotovarových formách:
Surové formy:
Anody, koule, tyče (včetně vrubových tyčí a předlitků pro válcování), sochory, bloky, předvalky, brikety, spečence, katody, krystaly, kostky, úlomky, zrna, granule, ingoty, hroudy, pelety, prášky, broky, housky, rondely, pláty, bramy, houby, špalky;
Polotovary (též povlakované, plátované, vrtané nebo děrované):
a. 

tvářené nebo opracované materiály vyrobené válcováním, tažením, vytlačováním, kováním, zpětným protlačováním, lisováním, granulací, atomizací a broušením, tj. úhelníky, profilové nosníky, kotouče, disky, prach, vločky, fólie a plechy, výkovky, silné plechy, prášek, výlisky a lisované plechy, pásky, kroužky, tyče (včetně holých svařovacích drátů, válcovaných tyčí a válcovaného drátu), tvarová ocel, profily, tlusté plechy, pásy, potrubí, trubky (včetně kruhových, čtvercových a uzavřených průřezů), tažený nebo protlačovaný drát;

b. 

litý materiál odlévaný do pískových, kovových nebo sádrových forem, kokil nebo jiných typů forem, včetně vysokotlakých odlitků, spékaných materiálů a materiálů zhotovených práškovou metalurgií.

Účel kontroly nesmí být zmařen vývozem nejmenovaných forem, které by byly prohlašovány za konečné výrobky, přičemž ve skutečnosti představují surové nebo polotovarové formy.

1C001Materiály speciálně konstruované pro absorpci elektromagnetického záření nebo přirozeně vodivé polymery:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C101.

a. 

Materiály k absorpci frekvencí přesahujících 2 × 108 Hz, avšak menších než 3 × 1012 Hz;

Poznámka 1 :  Položka 1C001.a. nezahrnuje:

a. 

absorbéry vlasového typu zhotovené z přírodních nebo syntetických vláken, s nemagnetickou zátěží pro zajištění absorpce;

b. 

absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jejichž dopadový povrch nemá rovinný tvar (včetně jehlanů, kuželů, klínů a prolamovaných povrchů);

c. 

rovinné absorbéry se všemi těmito vlastnostmi:

1. 

jsou vyrobeny z některého z těchto materiálů:

a. 

plastové pěnové materiály (pružné nebo tuhé) obsahující uhlíkové plnivo nebo organické materiály, včetně pojiv, které ve srovnání s kovem vydávají ozvěnu vyšší než 5 % v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 450 K (177 °C); nebo

b. 

keramické materiály, které ve srovnání s kovem vydávají o 20 % silnější ozvěnu v šířce pásma větší než ± 15 % střední frekvence dopadající energie a které nevydrží teploty vyšší než 800 K (527 °C);

Technická poznámka :

Absorpční zkušební vzorky týkající se poznámky 1.c.1 k položce 1C001.a. by měly být ve tvaru čtverce o straně nejméně 5 vlnových délek střední frekvence a měly by být umístěny v dálkovém poli vyzařujícího prvku.

2. 

pevnost v tahu je menší než 7 × 106 N/m2; a

3. 

pevnost v tlaku je menší než 14 × 106 N/m2;

d. 

rovinné absorbéry vyrobené ze spékaného feritu se všemi těmito vlastnostmi:

1. 

měrná hmotnost větší než 4,4; a

2. 

maximální provozní teplota 548 K (275 °C) nebo nižší;

e. 

rovinné absorbéry, které nemají žádnou magnetickou ztrátu a jsou vyrobeny z plastového materiálu „pěna s otevřenými póry“ o hustotě 0,15 g/cm3 nebo nižší.

Technická poznámka :

„Pěny s otevřenými póry“ jsou pružné a porézní materiály, jejichž vnitřní struktura je přístupná atmosféře. „Pěny s otevřenými póry“ se rovněž označují jako síťované pěny.

Poznámka 2 :  Poznámka 1 k položce 1C001.a. v žádném případě neuvolňuje z kontrolního režimu magnetické materiály poskytující absorpci, pokud jsou obsaženy v nátěrových hmotách.

b. 

materiály, které nepropouštějí viditelné světlo a jsou speciálně konstruované pro absorpci blízkého infračerveného záření s vlnovou délkou přesahující 810 nm, ale menší než 2 000  nm (frekvence přesahující 150 THz, ale menší než 370 THz);

Poznámka :  Položka 1C001.b. nezahrnuje materiály speciálně konstruované nebo složené pro jakékoli z těchto užití:

a. 

„laserové“ označování polymerů; nebo

b. 

„laserové“ svařování polymerů.

c. 

přirozeně vodivé polymerní materiály s „objemovou elektrickou vodivostí“ větší než 10 000  S/m (Siemens na metr) nebo „povrchovou rezistivitou“ nižší než 100 Ω/m2, na bázi těchto polymerů:

1. 

polyanilin;

2. 

polypyrrol;

3. 

polythiofen;

4. 

poly(fenylenvinylen); nebo

5. 

poly(thienylen-vinylen).

Poznámka :  Položka 1C001.c. nezahrnuje materiály v tekuté podobě.

Technická poznámka :

„Objemová elektrická vodivost“ a „povrchová rezistivita“ se stanovují podle normy ASTM D-257 nebo podle odpovídajících národních norem.

1C002Slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C202.

Poznámka :  Položka 1C002 nezahrnuje slitiny kovů, práškové slitiny kovů a legované materiály, speciálně složené pro účely nanášení povlaků.

Technické poznámky :

1.   Slitiny kovů uvedené v položce 1C002 jsou slitiny, ve kterých je obsah uvedeného kovu v procentech hmotnostních vyšší než obsah jakéhokoli jiného prvku.

2.   „Životnost na mezi pevnosti“ při tečení se měří podle normy ASTM E-139 nebo podle odpovídajících národních norem.

3.   „Nízkocyklová únavová životnost“ se měří podle normy ASTM E-606 „Doporučený postup pro zkoušení nízkocyklové únavové životnosti s konstantní amplitudou“ nebo podle odpovídajících národních norem. Zkoušky by se měly provádět v axiálním směru s průměrným poměrem napětí rovným 1 a faktorem koncentrace napětí (Kt) rovným 1. Průměrný poměr napětí je definován jako maximální napětí minus minimální napětí, děleno maximálním napětím.

a. 

aluminidy:

1. 

aluminidy niklu obsahující nejméně 15 % hmotnostních hliníku a nejvýše 38 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

2. 

aluminidy titanu obsahující nejméně 10 % hmotnostních hliníku a alespoň jeden přídavný legující prvek;

b. 

kovové práškové slitiny nebo částicové materiály uvedené v položce 1C002.c.:

1. 

slitiny niklu s některou z těchto vlastností:

a. 

„životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 923 K (650 °C) a napětí 676 MPa; nebo

b. 

„nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 823 K (550 °C) a maximálním napětí 1 095 MPa;

2. 

slitiny niobu s některou z těchto vlastností:

a. 

„životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 1 073  K (800 °C) a napětí 400 MPa; nebo

b. 

„nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 973 K (700 °C) a maximálním napětí 700 MPa;

3. 

slitiny titanu s některou z těchto vlastností:

a. 

„životností na mezi pevnosti při tečení“10 000 hodin nebo více při 723 K (450 °C) a napětí 200 MPa; nebo

b. 

„nízkocyklovou únavovou životností“10 000 cyklů nebo více při 723 K (450 °C) a maximálním napětí 400 MPa;

4. 

slitiny hliníku s některou z těchto vlastností:

a. 

pevností v tahu 240 MPa nebo více při 473 K (200 °C); nebo

b. 

pevností v tahu 415 MPa nebo více při 298 K (25 °C);

5. 

slitiny hořčíku se všemi těmito vlastnostmi:

a. 

pevností v tahu 345 MPa nebo více; a

b. 

rychlostí koroze menší než 1 mm/rok ve tříprocentním vodném roztoku chloridu sodného, měřenou podle normy ASTM G-31 nebo podle odpovídajících národních norem;

c. 

kovové práškové slitiny nebo částicové materiály se všemi těmito vlastnostmi:

1. 

jsou vyrobeny z některého z těchto kompozitních systémů:

Technická poznámka :

X v následujícím textu nahrazuje jeden nebo více legujících prvků.

a. 

slitiny niklu (Ni-Al-X, Ni-X-Al) schválené pro součásti nebo díly turbínových motorů, tj. s méně než třemi nekovovými částicemi (zavedenými během výrobního procesu), které jsou větší než 100 μm v 109 částic slitiny;

b. 

slitiny niobu (Nb-Al-X or Nb-X-Al, Nb-Si-X or Nb-X-Si, Nb-Ti-X nebo Nb-X-Ti);

c. 

slitiny titanu (Ti-Al-X nebo Ti-X-Al);

d. 

slitiny hliníku (Al-Mg-X nebo Al-X-Mg, Al-Zn-X nebo Al-X-Zn, Al-Fe-X nebo Al-X-Fe); nebo

e. 

slitiny hořčíku (Mg-Al-X nebo Mg-X-Al);

2. 

jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a. 

„vakuová atomizace“;

b. 

„plynová atomizace“;

c. 

„rotační atomizace“;

d. 

„kalení na chlazenou kovovou desku“;

e. 

„zvlákňování z taveniny“ a „rozmělňování“;

f. 

„extrakce z taveniny“ a „rozmělňování“;

g. 

„mechanické legování“; nebo

h. 

„plazmová atomizace“; a

3. 

jsou schopné vytvořit materiály uvedené v položkách 1C002.a. nebo 1C002.b.

d. 

legované materiály, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou vyrobeny z některého z kompozitních systémů uvedených v položce 1C002.c.1;

2. 

jsou ve formě nerozmělněných vloček, proužků nebo tenkých tyčí; a

3. 

jsou vyrobeny v řízeném prostředí některým z těchto procesů:

a. 

„kalení na chlazenou kovovou desku“;

b. 

„zvlákňování z taveniny“; nebo

c. 

„extrakce z taveniny“.

Technické poznámky :

1.   „Vakuová atomizace“: proces rozprášení proudu roztaveného kovu rychlým uvolněním rozpuštěného plynu pomocí vakua na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

2.   „Plynová atomizace“: proces rozprášení roztaveného proudu kovové směsi pomocí vysokotlakého proudu plynu na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

3.   „Rotační atomizace“: proces rozprášení proudu nebo jímky roztaveného kovu odstředivou silou na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

4.   „Kalení na chlazenou kovovou desku“: proces „rychlého tuhnutí“ roztaveného proudu kovu dopadajícího na chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám.

5.   „Zvlákňování z taveniny“: proces „rychlého tuhnutí“ roztaveného proudu kovu dopadajícího na otáčející se chlazený blok, při kterém se vytváří výrobek podobný vločkám, páskům nebo tyčím.

6.   „Rozmělňování“: proces zpracování materiálu na částice drcením nebo mletím.

7.   „Extrakce z taveniny“: proces „rychlého tuhnutí“ a extrakce proužku slitinového produktu vložením krátkého segmentu chlazeného rotujícího bloku do lázně z roztavené kovové slitiny.

8.   „Mechanické legování“: proces legování spočívající ve spojování, drcení a opětovném spojování výchozích prášků a prášků legur mechanickým nárazem. Nekovové částice lze do slitiny vmíchat přidáním příslušných prášků.

9.   „Plazmová atomizace“: proces rozprášení roztaveného proudu kovu nebo pevného kovu pomocí plazmových hořáků v prostředí inertního plynu na kapičky o průměru 500 μm nebo méně.

10.   „Rychlé tuhnutí“ je proces zahrnující tuhnutí roztaveného materiálu ochlazovací rychlostí přesahující 1 000  K/s.

1C003Magnetické kovy všech typů a v jakékoli formě, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

počáteční relativní propustnost 120 000 nebo větší a tloušťku 0,05 mm nebo menší;

Technická poznámka :

Měření počáteční relativní propustnosti se musí provádět na plně vyžíhaných materiálech.

b. 

magnetostrikční slitiny, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

magnetostrikční nasycení větší než 5 × 10–4; nebo

2. 

magnetomechanický faktor vazby (k) větší než 0,8; nebo

c. 

pásy z amorfních nebo „nanokrystalických“ slitin, které mají všechny tyto vlastnosti: složení:

1. 

složení: minimálně 75 % hmotnostních železa, kobaltu nebo niklu;

2. 

nasycená magnetická indukce (Bs) 1,6 T nebo větší; a

3. 

mají některou z těchto vlastností:

a. 

tloušťka pásu 0,02 mm nebo menší; nebo

b. 

elektrická rezistivita 2 × 10–4 Ω cm nebo větší.

Technická poznámka :

„Nanokrystalické“ materiály uvedené v položce 1C003.c. jsou materiály, které mají velikost krystalického zrna stanovenou rentgenovou difrakcí 50 nm nebo nižší.

1C004Slitiny uranu s titanem nebo slitiny wolframu s „matricí“ na bázi železa, niklu nebo mědi, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

hustota větší než 17,5 g/cm3;

b. 

mez pružnosti vyšší než 880 MPa;

c. 

mez pevnosti v tahu větší než 1 270 MPa; a

d. 

prodloužení větší než 8 %.

1C005„Supravodivé“„kompozitní“ vodiče o délce větší než 100 m nebo o hmotnosti vyšší než 100 g:

a. 

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče obsahující jedno nebo více niob-titanových „vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou zality v „matrici“ jiné než z mědi nebo směsi na bázi mědi; a

2. 

mají plochu průřezu menší než 0,28 × 10–4 mm2 (u kruhových „vláken“ průměr 6 μm);

b. 

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, jiných než niob-titanových, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

„kritická teplota“ při nulové magnetické indukci vyšší než 9,85 K (– 263,31 °C); a

2. 

zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě 4,2 K (– 268,96 °C), jsou-li vystaveny magnetickému poli orientovanému v libovolném směru kolmému na podélnou osu vodiče a odpovídajícímu magnetické indukci 12 T, s kritickou hustotou proudu vyšší než 1 750 A/mm2 v celém průřezu vodiče;

c. 

„supravodivé“„kompozitní“ vodiče sestávající z jednoho nebo více „supravodivých“„vláken“, které zůstávají v „supravodivém“ stavu při teplotě vyšší než 115 K (– 158,16 °C).

Technická poznámka :

Pro účely položky 1C005 mohou mít „vlákna“ podobu drátu, válce, filmu, pásky nebo tkanice.

1C006Kapaliny a maziva:

a. 

nevyužito;

b. 

maziva obsahující jako hlavní přísady fenylenethery, alkylfenylenethery nebo thioethery nebo jejich směsi, které obsahují více než dvě etherové nebo thioetherové funkční skupiny nebo jejich směsi;

c. 

tlumicí nebo flotační kapaliny, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

čistotu vyšší než 99,8 %;

2. 

obsahují méně než 25 částic o velikosti nejméně 200 μm ve 100 ml; a

3. 

jsou vyrobeny alespoň z 85 % z některých těchto sloučenin nebo materiálů:

a. 

dibromtetrafluorethan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b. 

polychlortrifluorethylen (pouze olejové a voskové modifikace); nebo

c. 

polybromtrifluorethylen;

d. 

fluorouhlíkaté kapaliny určené k chlazení elektroniky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

obsahují 85 % hmotnostních nebo více některých těchto látek nebo jejich směsí:

a. 

monomerní formy perfluorpolyalkylether-triazinů nebo perfluorovaných alifatických etherů;

b. 

perfluoroalkylaminy;

c. 

perfluorocykloalkany; nebo

d. 

perfluoroalkany;

2. 

hustota při 298 K (25 °C) 1,5 g/ml nebo vyšší;

3. 

kapalné skupenství při 273 K (0 °C); a

4. 

obsahují 60 % hmotnostních fluoru nebo více.

Poznámka :  Položka 1C006.d nezahrnuje materiály specifikované a balené jako léčivé přípravky.

1C007Keramické prášky, „kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ a „prekurzorové materiály“:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C107.

a. 

keramické prášky z diboridu titanu (TiB2) (CAS 12045-63-5), které mají celkový obsah kovových nečistot, kromě nečistot přidávaných záměrně, menší než 5 000  ppm, průměrná velikost částic se rovná nebo je menší než 5 μm a které nemají více než 10 % částic větších než 10 μm;

b. 

nevyužito;

c. 

„kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“:

1. 

„kompozitní“ materiály typu keramika–keramika se skleněnou nebo oxidovou „matricí“ a vyztužené:

a. 

spojitými vlákny vyrobenými z některého z těchto materiálů:

1. 

Al2O3 (CAS 1344-28-1); nebo

2. 

Si-C-N; nebo

Poznámka :  Položka 1C007.c.1.a. nezahrnuje „kompozity“ obsahující vlákna s pevností v tahu menší než 700 MPa při 1 273  K (1 000  °C) nebo odolností proti tečení vlákna v tahu větší než 1 % napětí na mezi tečení při zatížení 100 MPa a teplotě 1 273  K (1 000  °C) po dobu 100 hodin.

b. 

vlákny se všemi těmito vlastnostmi:

1. 

jsou vyrobena z některého z těchto materiálů:

a. 

Si-N;

b. 

Si-C;

c. 

Si-Al-O-N; nebo

d. 

Si-O-N; a

2. 

mají „měrnou pevnost v tahu“ větší než 12,7 × 103m;

2. 

„kompozitní“ materiály s keramickou „matricí“ tvořenou karbidy nebo nitridy křemíku, zirkonia nebo boru;

d. 

nevyužito;

e. 

„prekurzorové materiály“ zvlášť vyvinuté k „výrobě“ materiálů uvedených v položce 1C007.c.:

1. 

polydiorganosilany;

2. 

polysilazany;

3. 

polykarbosilazany.

f. 

nevyužito.

Technická poznámka :

Pro účely položky 1C007 jsou „prekurzorové materiály“ polymerní nebo organokovové materiály pro zvláštní použití používané k „výrobě“ karbidu křemíku, nitridu křemíku nebo keramiky s křemíkem, uhlíkem a dusíkem.

1C008Nefluorované polymerní látky:

a. 

Tyto imidy:

1. 

bismaleimidy;

2. 

aromatické poly(amidimidy) (PAI), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 563 K (290 °C);

3. 

aromatické polyimidy, u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 505 K (232 °C);

4. 

aromatické poly(etherimidy), u nichž je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 563 K (290 °C);

Poznámka :  Položka 1C008.a. zahrnuje látky v kapalné nebo pevné „tavitelné“ formě, včetně pryskyřice, prášku, pelet, filmu, listu, pásky nebo tkanice.

Pozn.   „Netavitelné“ aromatické polyimidy ve formě fólií, desek, pásků nebo proužků viz položka 1A003.

b. 

nevyužito;

c. 

nevyužito;

d. 

poly(arylenketony);

e. 

poly(arylensulfidy), kde arylenovou skupinu tvoří bifenylen, trifenylen nebo jejich kombinace;

f. 

poly(bifenylenethersulfon), u něhož je „teplota skelného přechodu (Tg)“ vyšší než 563 K (290 °C).

Technické poznámky :

1.   „Teplota skelného přechodu (Tg)“ u termoplastických materiálů uvedených v položce 1C008.a.2. a u materiálů uvedených v položkách 1C008.a.4. a 1C008.f. se určuje metodou popsanou v normě ISO 11357-2:1999 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

2.   „Teplota skelného přechodu (Tg)“ u termosetových materiálů uvedených v položce 1C008.a.2. a u materiálů uvedených v položce 1C008.a.3. se určuje tříbodovou metodou popsanou v normě ASTM D 7028-07 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem. Zkouška se provede za použití suchého vzorku, který dosáhl alespoň 90 % stupně tvrzení, jak je stanoveno v normě ASTM E 2160-04 nebo odpovídající vnitrostátní normě, a byl vytvrzen kombinací standardních a následných postupů, jimiž byla získána nejvyšší Tg.

1C009Nezpracované fluorové sloučeniny:

a. 

nevyužito;

b. 

fluorované polyimidy obsahující 10 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru;

c. 

fluorované fosfazenové elastomery obsahující 30 % hmotnostních nebo více vázaného fluoru.

1C010„Vláknité materiály“:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C210 a 9C110.

Technické poznámky :

1.   Pro účely výpočtu „měrné pevnosti v tahu“, „měrného modulu“ nebo měrné hmotnosti „vláknitých materiálů“ v položkách 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. nebo 1C010.e.1.b. se pevnost v tahu a modul stanoví podle metody A popsané v normě ISO 10618:2004 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem.

2.   Posouzení „měrné pevnosti v tahu“, „měrného modulu“ nebo měrné hmotnosti neprostřídaných „vláknitých materiálů“ (například tkaniny, plsti a šňůry) v položce 1C010 se zakládá na mechanických vlastnostech prostřídaných elementárních vláken (například elementární vlákna, příze, přásty nebo kabílky) před jejich zpracováním na neprostřídané „vláknité materiály“.

a. 

organické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

„měrný modul“ větší než 12,7 × 106 m; a

2. 

„měrnou pevnost v tahu“ větší než 23,5 × 104 m;

Poznámka :  Položka 1C010.a. nezahrnuje polyethylen.

b. 

uhlíkaté „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

„měrný modul“ větší než 14,65 × 106 m; a

2. 

„měrnou pevnost v tahu“ větší než 26,82 × 104 m;

Poznámka :  Položka 1C010.b. nezahrnuje:

a. 

„vláknité materiály“ pro opravy konstrukcí nebo laminátů „civilních letadel“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

povrch není větší než 1 m2;

2. 

délka není větší než 2,5 m; a

3. 

šířka je větší než 15 mm.

b. 

mechanicky sekané, mleté nebo řezané uhlíkaté „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo kratší.

c. 

anorganické „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

mají některou z těchto vlastností:

a. 

jsou složené z 50 % hmotnostních nebo více oxidu křemičitého a jejich „měrný modul“ je větší než 2,54 × 106 m; nebo

b. 

nejsou uvedeny v položce 1C010.c.1.a. a jejich „měrný modul“ je větší než 5,6 × 106 m; a

2. 

bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertní atmosféře vyšší než 1 922  K (1 649  °C);

Poznámka :  Položka 1C010.c. nezahrnuje:

a. 

nespojitá, vícefázová polykrystalická vlákna z oxidu hlinitého ve formě sekaných vláken nebo rohože s nahodile orientovanými vlákny, které obsahují 3 % hmotnostní nebo více oxidu křemičitého s „měrným modulem“ menším než 10 × 106 m;

b. 

molybdenová vlákna a vlákna ze slitin molybdenu;

c. 

borová vlákna;

d. 

nespojitá keramická vlákna, jejichž bod tání, měknutí, rozkladu nebo sublimace v inertním prostředí je nižší než 2 043  K (1 770  °C).

d. 

„vláknité materiály“ s některou z těchto vlastností:

1. 

složené z některých těchto látek:

a. 

poly(etherimidy) uvedené v položce 1C008.a.; nebo

b. 

materiály uvedené v položkách 1C008.d. až 1C008.f.; nebo

2. 

skládající se z materiálů uvedených v položkách 1C010.d.1.a. nebo 1C010.d.1.b. a „smísených“ s jinými vlákny uvedenými v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.;

Technická poznámka :

„Smísený“: materiál vzniklý promísením termoplastických vláken a vláken výztuže s cílem vytvořit směs vláknové výztuže s „matricí“ ve výsledné vláknité podobě.

e. 

„vláknité materiály“ zcela nebo částečně impregnované pryskyřicí nebo bitumenem (prepregy), „vláknité materiály“ potažené kovem nebo uhlíkem (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

mají některou z těchto vlastností:

a. 

anorganické „vláknité materiály“ uvedené v položce 1C010.c.; nebo

b. 

organické nebo uhlíkové „vláknité materiály“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

„měrný modul“ větší než 10,15 × 106 m; a

2. 

„měrnou pevnost v tahu“ větší než 17,7 × 104 m; a

2. 

mají některou z těchto vlastností:

a. 

pryskyřici nebo bitumen uvedené v položce 1C008 nebo 1C009.b.;

b. 

„teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 453 K (180 °C) nebo vyšší a fenolickou pryskyřici; nebo

c. 

„teplotu skelného přechodu určenou dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ rovnající se 505 K (232 °C) nebo vyšší a pryskyřici nebo smolu neuvedené v položce 1C008 ani 1C009.b., které nejsou fenolickou pryskyřicí;

Poznámka 1 :  Kovem nebo uhlíkem potažené „vláknité materiály“ (polotovary) nebo „polotovary z uhlíkových vláken“ neimpregnované pryskyřicí ani smolou jsou zahrnuty v termínu „vláknité materiály“ v položkách 1C010.a., 1C010.b. nebo 1C010.c.

Poznámka 2 :  Položka 1C010.e. nezahrnuje:

a. 

epoxidovou pryskyřicí impregnované „matrice“ z uhlíkových „vláknitých materiálů“ (prepregů) pro opravy konstrukcí nebo laminátů „civilních letadel“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

povrch není větší než 1 m2;

2. 

délka není větší než 2,5 m; a

3. 

šířka je větší než 15 mm.

b. 

úplně nebo zčásti pryskyřicí nebo smolou impregnované mechanicky nasekané, rozemleté nebo nařezané uhlíkové „vláknité materiály“ o délce 25,0 mm nebo méně, je-li použita pryskyřice nebo smola, které nejsou uvedené v položkách 1C008 nebo 1C009.b.

Technické poznámky :

1.   „Polotovary z uhlíkových vláken“: soustava vláken, s povlakem nebo bez něj, uspořádaná tak, že vytváří kostru součásti před tím, než je do ní vpravena „matrice“ k vytvoření „kompozitu“.

2.   „Teplota skelného přechodu určená dynamickou mechanickou analýzou (DMA Tg)“ u materiálů uvedených v položce 1C010.e. používá metodu popsanou v normě ASTM D 7028-07 nebo v odpovídající vnitrostátní normě na suchém testovacím vzorku. V případě termosetových materiálů je stanoveno použití minimálně 90 % stupně tvrzení u suchého vzorku, jak je stanoveno v normě ASTM E 2160-04 nebo odpovídající vnitrostátní normě.

1C011Kovy a sloučeniny:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C111.

a. 

kovy, jejichž částice jsou menší než 60 μm, ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, vyrobené z materiálu sestávajícího z 99 % nebo více ze zirkonia, hořčíku nebo jejich slitin;

Technická poznámka :

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

Poznámka :  Kovy nebo slitiny uvedené v položce 1C011.a. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

b. 

bor nebo slitiny boru s velikostí částic 60 μm nebo méně:

1. 

bor s čistotou 85 % hmotnostního obsahu nebo vyšší;

2. 

slitiny boru s obsahem 85 % hmotnostních boru nebo vyšším;

Poznámka :  Kovy nebo slitiny uvedené v 1C011.b. podléhají kontrole, i když jsou zapouzdřeny hliníkem, hořčíkem, zirkoniem nebo berylliem.

c. 

guanidin nitrát (CAS 506-93-4);

d. 

nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

Pozn.   Viz též seznam vojenského materiálu pro kovový prášek smíšený s jinými látkami za účelem vytvoření směsi se speciálním složením pro vojenské účely.

1C012Tyto materiály:

Technická poznámka :

Tyto materiály se obvykle používají pro jaderné tepelné zdroje.

a. 

plutonium v jakékoliv formě s izotopickým obsahem plutonia-238 vyšším než 50 % hmotnostních;

Poznámka :  Položka 1C012.a. nezahrnuje:

a. 

dodávky obsahující 1 g plutonia nebo méně,

b. 

dodávky nejvýše 3 „efektivních gramů“, jsou-li obsaženy ve snímačích uvnitř přístrojů.

b. 

„předem separované“ neptunium-237 v jakékoliv formě.

Poznámka :  Položka 1C012.b. nezahrnuje dodávky s obsahem neptunia-237 1 g nebo méně.

1C101Materiály a přístroje pro snížení rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, infračervené, ultrafialové a akustické rozpoznatelnosti, jiné než uvedené v položce 1C001, použitelné ve „střelách“, v podsystémech „střel“ nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích specifikovaných v položce 9A012 nebo 9A112.a.

Poznámka 1 :  Položka 1C101 zahrnuje:

a. 

konstrukční materiály a povlaky speciálně konstruované pro snížení radarové odrazivosti;

b. 

povlaky včetně nátěrových hmot, speciálně konstruované pro sníženou nebo záměrně pozměněnou odrazivost nebo vysílací schopnost v mikrovlnné, infračervené nebo ultrafialové oblasti elektromagnetického spektra.

Poznámka 2 :  Položka 1C101 nezahrnuje povlaky speciálně použité pro tepelnou regulaci kosmických družic.

Technická poznámka :

V položce 1C101 se „střelou“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C102Resaturované, teplem štěpené materiály typu uhlík–uhlík konstruované pro kosmické nosné prostředky uvedené v položce 9A004 nebo sondážní rakety uvedené v položce 9A104.

1C107Grafitové a keramické materiály, jiné než uvedené v položce 1C007:

a. 

jemnozrnný grafit s objemovou hmotností, měřenou při teplotě 288 K (15 °C), 1,72 g/cm3 nebo větší a s velikostí zrn 100 μm nebo menší, použitelný pro trysky raket a čelní štíty návratových modulů, jenž je možno opracovat na některý z těchto výrobků:

1. 

válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

2. 

trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo

3. 

bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší;

Pozn.   Viz též položka 0C004.

b. 

pyrolytické nebo vlákny zesílené grafity použitelné pro trysky raket a čelní štíty prostředků pro návrat do atmosféry použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

Pozn.   Viz též položka 0C004.

c. 

keramické kompozitní materiály (permitivita menší než 6 při jakékoli frekvenci od 100 MHz do 100 GHz) pro použití v radarových anténách použitelných ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

d. 

zpracovaná nevypálená keramika vyztužená karbidem křemíku, použitelná pro čelní štíty použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

e. 

vyztužené keramické kompozitní materiály z karbidu křemíku použitelné pro čelní štíty, prostředky pro návrat do atmosféry a klapky trysek použitelné ve „střelách“, v kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004 nebo sondážních raketách uvedených v položce 9A104;

f. 

zpracovatelné keramické kompozitní materiály sestávající z matrice z „ultravysokoteplotní keramiky (UHTC)“ s bodem tání 3 000  °C nebo vyšším a vyztužené vlákny, využitelné pro součásti střel (například čelní štíty, návratové moduly, náběžné strany, tryskové lopatky, řídící plochy, vložky hrdla raketového motoru) ve „střelách“, kosmických nosných prostředcích uvedených v položce 9A004, sondážních raketách uvedených v položce 9A104 nebo „střelách“.

Poznámka :  Položka 1C107.f. nezahrnuje materiály z „ultravysokoteplotní keramiky (UHTC)“ v nekompozitní formě.

Technická poznámka 1 :

V položce 1C107.f. se „střelou“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

Technická poznámka 2 :

„Ultravysokoteplotní keramika (UHTC)“ zahrnuje:

1. 

diborid titanu (TiB2);

2. 

diborid zirkonia (ZrB2);

3. 

diborid niobu (NbB2);

4. 

diborid hafnia (HfB2);

5. 

diborid tantalu (TaB2);

6. 

karbid titanu (TiC);

7. 

karbid zirkonia (ZrC);

8. 

karbid niobu (NbC);

9. 

karbid hafnia (HfC);

10. 

karbid tantalu (TaC).

1C111Pohonné látky a chemické složky pohonných látek, jiné než uvedené v položce 1C011:

a. 

pohonné látky:

1. 

sférický nebo globulární hliníkový prášek, jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu, složený z částic o jednotném průměru menším než 200 μm a obsahující nejméně 97 % hmotnostních hliníku, jestliže alespoň 10 % celkové hmotnosti tvoří částice o průměru menším než 63 μm, podle normy ISO 2591-1:1988 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem;

Technická poznámka :

Velikost částic 63 μm (ISO R-565) odpovídá 250 mesh (Tyler) nebo 230 mesh (norma ASTM E-11).

2. 

kovové prášky, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu:

a. 

kovové prášky zirkonia, beryllia nebo hořčíku nebo slitiny těchto kovů, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy, obsahující nejméně 97 % hmotnostních jednoho nebo více těchto prvků:

1. 

zirkonium;

2. 

beryllium; nebo

3. 

hořčík;

Technická poznámka :

Přirozený obsah hafnia v zirkoniu (obvykle 2 % až 7 %) je započítán k zirkoniu.

b. 

kovové prášky boru nebo slitin boru s obsahem boru 85 % hmotnostních nebo více, pokud alespoň 90 % celkového objemu nebo hmotnosti částic tvoří částice menší než 60 μm (určeno pomocí měřicích metod, jako například použití síta, laserové difrakce nebo optického snímání), ať již sférické, atomizované, globulární, vločkovité nebo mleté formy;

Poznámka :  Položky 1C111a.2.a. a 1C111a.2.b. se vztahují na práškové směsi s multimodální distribucí částic (například směsi různých velikostí zrn) v případě, že se kontrola vztahuje na jeden nebo více módů.

3. 

oxidační činidla použitelná v raketových motorech na kapalná paliva:

a. 

oxid dusitý (CAS 10544-73-7);

b. 

oxid dusičitý (CAS 10102-44-0)/(CAS 10544-72-6);

c. 

oxid dusičný (CAS 10102-03-1);

d. 

směsi oxidů dusíků (MON);

Technická poznámka :

Směsi oxidů dusíku (MON) jsou roztoky oxidu dusnatého (NO) v oxidu dusičitém (N2O4/NO2), které mohou být použity v systémech střel. Existuje řada sloučenin, které mohou být označeny jako MONi nebo MONij, kde i a j jsou celá čísla vyjadřující procentní obsah oxidu dusnatého ve směsi (např. MON3 obsahuje 3 % oxidu dusnatého, MON25 25 % oxidu dusnatého. Horní hranice je MON40, 40 % hmotnostních).

e. 

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU – inhibovaná červená dýmavá kyselina dusičná (IRFNA);

f. 

VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C238 – sloučeniny složené z fluoru a jednoho nebo více ostatních halogenů, kyslíku nebo dusíku.

4. 

deriváty hydrazinu:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. 

trimethyl-hydrazin (CAS 1741-01-1);

b. 

tetramethyl-hydrazin (CAS 6415-12-9);

c. 

N,N-diallylhydrazin (CAS 5164-11-4);

d. 

allylhydrazin (CAS 7422-78-8);

e. 

ethylen dihydrazin (CAS 6068-98-0);

f. 

monomethylhydrazin dinitrát;

g. 

nesymetrický dimetylhydrazin nitrát;

h. 

hydrazinium azid (CAS 14546-44-2);

i. 

1,1-dimethylhydrazinium azid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimethylhydrazinium azid (CAS 299177-50-7);

j. 

hydrazinium dinitrát (CAS 13464-98-7);

k. 

diimido dihydrazin kyseliny oxalové (CAS 3457-37-2);

l. 

2-hydroxyetylhydrazin nitrát (HEHN);

m. 

viz Seznam vojenského matriálu pro hydrazinium perchlorát;

n. 

hydrazinium diperchlorát (CAS 13812-39-0);

o. 

methylhydrazin nitrát (MHN) (CAS 29674-96-2);

p. 

1,1-diethylhydrazin nitrát (DEHN) / 1,2-diethylhydrazin nitrát (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q. 

3,6-dihydrazin tetrazin nitrát (1,4-dihydrazin nitrát) (DHTN);

5. 

materiály s vysokou hustotou energie jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, použitelné ve „střelách“ nebo v bezpilotních vzdušných dopravních prostředcích uvedených v položce 9A012 nebo 9A112.a.;

a. 

smíšené palivo skládající se z tuhého i tekutého paliva, jako je bórová kaše, jehož hmotnostní hustota energie je 40 × 106 J/kg nebo více;

b. 

další paliva a palivové přísady s vysokou hustotou energie (např. kuban, iontové roztoky, JP-10), jejichž objemová hustota energie je 37,5 × 109 J/m3 nebo více při teplotě 20 °C a tlaku jedné atmosféry (101,325 kPa);

Poznámka :  Položka 1C111.a.5.b. se nevztahuje na fosilní rafinovaná paliva a biopaliva vyrobená ze zeleniny, včetně motorových paliv s osvědčením pro užití v civilním letectví, pokud nejsou speciálně složená pro „střely“ nebo bezpilotní vzdušné prostředky uvedené v položce 9A012 nebo 9A112.a.

Technická poznámka :

V položce 1C111.a.5. se „střelou“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

6. 

Paliva nahrazující hydrazin:

a. 

2-dimethylaminoethylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b. 

polymerní látky:

1. 

polybutadien s koncovou karboxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou karboxylovou skupinou) (CTPB);

2. 

polybutadien s koncovou hydroxy skupinou (včetně polybutadienu s koncovou hydroxylovou skupinou) (HTPB) (CAS 69102-90-5), jiný než uvedený v Seznamu vojenského materiálu;

3. 

poly(butadien-kyselina akrylová) (PBAA);

4. 

poly(butadien-kyselina akrylová-akrylonitril) (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5. 

polytetrahydrofuran polyetylenglykol (TPEG);

Technická poznámka :

Polytetrahydrofuran polyethylenglykol (TPEG) je blokový kopolymer poly-1,4-butandiolu (CAS 110-63-4) a polyethylenglykolu (PEG) (CAS 25322-68-3).

6. 

polyglycidylnitrát (PGN, poly-GLYN) (CAS 27814-48-8) viz Seznam vojenského materiálu.

c. 

jiné přísady a činidla do pohonných látek:

1. 

karborany, dekaborany, pentaborany a jejich deriváty viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU:

2. 

triethylenglykol-dinitrát (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3. 

2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5);

4. 

trimethylolethan-trinitrát (TMETN) (CAS 3032-55-1) viz Seznam vojenského materiálu;

5. 

diethylenglykol-dinitrát (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6. 

ferrocenové deriváty:

a. 

katocen (CAS 37206-42-1) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

b. 

ethyl ferrocen (CAS 1273-89-8) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

c. 

n-propyl ferrocen (CAS 1273-92-3)/iso-propyl ferrocen (CAS 12126-81-7) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

d. 

n-butyl ferrocen (CAS 31904-29-7) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

e. 

pentyl ferrocen (CAS 1274-00-6) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

f. 

dicyklopentyl ferrocen (CAS 125861-17-8) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

g. 

dicyklohexyl ferrocen viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

h. 

diethyl ferrocen (CAS 1273-97-8) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

i. 

dipropyl ferrocen viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

j. 

dibutyl ferrocen (CAS 1274-08-4) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

k. 

dihexyl ferrocen (CAS 93894-59-8) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

l. 

acetyl ferrocen (CAS 1271-55-2) / 1,1'-diacetyl ferrocen (CAS 1273-94-5) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

m. 

kyselina karboxylo-ferrocenová (CAS 1271-42-7) / kyselina 1,1'-dikarboxylo-ferrocenová (CAS 1293-87-4) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

n. 

butacen (CAS 125856-62-4) viz SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

o. 

ostatní deriváty ferrocenu použitelné jako modifikátory koeficientu spotřeby raketového paliva, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

Poznámka :  Položka 1C111.c.6.o. se nevztahuje na ferrocenové deriváty, které obsahují funkční skupinu s šestiuhlíkovým aromatickým jádrem vázanou na molekulu ferrocenu.

7. 

4,5 diazido-methyl-2-methyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), který není uveden v Seznamu vojenského materiálu.

d. 

„gelové pohonné látky“, které nejsou uvedeny v Seznamu vojenského materiálu, speciálně složené pro použití ve „střelách“.

Technické poznámky :

1.   V položce 1C111.d. se „gelovou pohonnou látkou“ rozumí palivo nebo oxidační přípravek, ve kterém jsou jako gelující látka použity silikáty, kaolin (jíl), uhlík nebo jiná polymerní gelující látka.

2.   V položce 1C111.d. se „střelou“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

Poznámka :  Pokud jde o pohonné látky a chemické složky pohonných látek, které nejsou uvedeny v položce 1C111, viz Seznam vojenského materiálu.

1C116Vysokopevnostní oceli, použitelné ve „střelách“, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 1C216.

a. 

mez pevnosti v tahu, měřenou při teplotě 293 K (20 °C), rovnající se nebo vyšší než:

1. 

0,9 GPa ve fázi rozpouštění při žíhání; nebo

2. 

1,5 GPa ve fázi vytvrzování při chlazení; a

b. 

některé z těchto forem:

1. 

plechy, desky nebo trubky s tloušťkou stěny nebo tabule nejvýše 5,0 mm;

2. 

válcovité formy s tloušťkou stěny 50 mm nebo menší, s vnitřním průměrem 270 mm nebo větším.

Technická poznámka 1 :

Vysokopevnostní oceli tvrzené stárnutím jsou železné slitiny:

1. 

obecně charakterizované vysokým obsahem niklu, velmi nízkým obsahem uhlíku a použitím substitučních prvků nebo precipitačních složek k vyvolání zpevnění slitiny a jejího tvrzení stárnutím; a

2. 

podrobené cyklům tepelného ošetření, aby se usnadnil martenzitický transformační proces (fáze žíhání v roztoku), a následně tvrzení stárnutím (fáze precipitačního tvrzení).

Technická poznámka 2 :

V položce 1C116 se „střelou“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C117Materiály pro výrobu součástí „střel“:

a. 

wolfram a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem wolframu a s velikostí částic 50 × 10–6 m (50 μm) nebo méně;

b. 

molybden a slitiny v podobě částic s 97 % nebo vyšším hmotnostním obsahem molybdenu a s velikostí částic 50 × 10–6 m (50 μm) nebo méně;

c. 

wolframové materiály v pevném skupenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

některé z těchto složení:

a. 

wolfram a jeho slitiny obsahující nejméně 97 % hmotnostních wolframu;

b. 

wolfram infiltrovaný mědí obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; nebo

c. 

wolfram infiltrovaný stříbrem obsahující nejméně 80 % hmotnostních wolframu; a

2. 

které lze opracovat na některý z těchto výrobků:

a. 

válce o průměru 120 mm nebo více a délce 50 mm nebo více;

b. 

trubky s vnitřním průměrem 65 mm nebo více, tloušťkou stěny 25 mm nebo více a délkou 50 mm nebo více; nebo

c. 

bloky o rozměrech 120 mm × 120 mm × 50 mm nebo větší.

Technická poznámka :

V položce 1C117 se „střelou“ rozumí kompletní raketové systémy a systémy bezpilotních vzdušných prostředků s dosahem více než 300 km.

1C118Titanem stabilizovaná duplexní korozivzdorná ocel (Ti-DSS), která má všechny tyto vlastnosti:

a. 

má všechny tyto vlastnosti:

1. 

obsah 17,0– 23,0 % hmotnostních chromu a 4,5– 7,0 % hmotnostních niklu;

2. 

obsah více než 0,10 % hmotnostních titanu; a

3. 

feriticko-austenitická mikrostruktura (uváděná též jako dvoufázová mikrostruktura), kde nejméně 10 % objemu (podle normy ASTM E-1181-87 nebo odpovídajících vnitrostátních norem) tvoří austenit; a

b. 

mají některou z těchto podob:

1. 

ingoty nebo tyče o velikosti nejméně 100 mm v každém rozměru;

2. 

plechy o šířce 600 mm nebo větší a tloušťce 3 mm nebo menší; nebo

3. 

trubky o vnějším průměru 600 mm nebo větším a o tloušťce stěny 3 mm nebo menší.

1C202Slitiny, jiné než uvedené v položce 1C002.b.3. nebo b.4.:

a. 

slitiny hliníku s oběma těmito vlastnostmi:

1. 

„schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 460 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2. 

ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm;

b. 

slitiny titanu s oběma těmito vlastnostmi:

1. 

„schopné dosáhnout“ meze pevnosti v tahu 900 MPa nebo větší při 293 K (20 °C); a

2. 

ve formě trubek nebo plného válcového tvaru (včetně výkovků) o vnějším průměru větším než 75 mm.

Technická poznámka :

Slitinami „schopnými dosáhnout“ se rozumějí slitiny před tepelným zpracováním nebo po něm.

1C210„Vláknité materiály“ nebo prepregy, jiné než uvedené v položce 1C010.a., .b. nebo .e.:

a. 

uhlíkové nebo aramidové „vláknité materiály“, které mají některou z dále uvedených vlastností:

1. 

„měrný modul“ 12,7 × 106 m nebo větší; nebo

2. 

„měrná pevnost v tahu“ 23,5 × 104 m nebo větší;

Poznámka :  Položka 1C210.a. nezahrnuje aramidové „vláknité materiály“, které mají nejméně 0,25 % hmotnostních povrchových modifikátorů na bázi esterů;

b. 

skelné „vláknité materiály“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

„měrný modul“ 3,18 × 106 m nebo větší; a

2. 

„měrná pevnost v tahu“ 7,62 × 104 m nebo větší;

c. 

termosetovou pryskyřicí impregnované souvislé „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“ o šířce nejvýše 15 mm (prepregy) vyrobené z uhlíkových nebo skelných „vláknitých materiálů“ uvedených v položce 1C210.a. nebo .b.

Technická poznámka :

Matrici kompozitu tvoří pryskyřice.

Poznámka :  V položce 1C210 se „vláknitými materiály“ rozumí pouze souvislá „elementární vlákna“, „příze“, „přásty“, „kabílky“ nebo „pásky“.

1C216Vysokopevnostní ocel tvrzená stárnutím, jiná než uvedená v položce 1C116, „schopná dosáhnout“ meze pevnosti v tahu nejméně 1 950  MPa při teplotě 293 K (20 °C).

Poznámka :  Položka 1C216 nezahrnuje tvary, u kterých jsou všechny lineární rozměry 75 mm nebo menší.

Technická poznámka :

Výraz vysokopevnostní ocel „schopná dosáhnout“ zahrnuje vysokopevnostní ocel před tepelným zpracováním i po něm.

1C225Bor, jehož obohacení izotopem boru-10 (10B) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě, a to: elementární bor, sloučeniny, směsi obsahující bor, výrobky z nich a odpad nebo šrot z kteréhokoli z těchto materiálů.

Poznámka :  V položce 1C225 směsi obsahující bor zahrnují i borem dotované materiály.

Technická poznámka :

Přirozený výskyt izotopu boru 10 je přibližně 18,5 % hmotnostních (atomový poměr 20 %).

1C226Wolfram, karbid wolframu a slitiny obsahující více než 90 % hmotnostních wolframu, jiné než uvedené v položce 1C117, které mají obě tyto vlastnosti:

a. 

tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b. 

hmotnost větší než 20 kg.

Poznámka :  Položka 1C226 nezahrnuje výrobky speciálně konstruované jako závaží nebo kolimátory gama paprsků.

1C227Vápník, který má obě tyto vlastnosti:

a. 

obsahuje méně než 1 000  ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než hořčík; a

b. 

obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C228Hořčík, který má obě tyto vlastnosti:

a. 

obsahuje méně než 200 ppm hmotnostních kovových nečistot, jiných než vápník; a

b. 

obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních boru.

1C229Bismut, který má obě tyto vlastnosti:

a. 

čistota 99,99 % hmotnostních nebo vyšší; a

b. 

obsahuje méně než 10 ppm hmotnostních stříbra.

1C230Kovové beryllium, slitiny obsahující více než 50 % hmotnostních beryllia, sloučeniny beryllia nebo výrobky z nich a odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu.

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

Poznámka :  Položka 1C230 nezahrnuje:

a. 

kovová okna pro rentgenové přístroje nebo pro měřicí přístroje do vrtných sond;

b. 

oxidové útvary ve formě výrobků nebo polotovarů speciálně určených pro díly elektronických součástek nebo jako substráty pro elektronické obvody;

c. 

beryl (silikát beryllia a hliníku) ve formě smaragdů nebo akvamarinů.

1C231Kovové hafnium, slitiny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia, sloučeniny obsahující více než 60 % hmotnostních hafnia nebo výrobky z nich a odpad nebo šrot z některého z těchto materiálů.

1C232Helium-3 (3He), směsi obsahující helium-3 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka :  Položka 1C232 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1 g helia-3.

1C233Lithium, jehož obohacení izotopem lithia-6 (6Li) je vyšší než obohacení vyskytující se v přírodě, a výrobky nebo přístroje obsahující obohacené lithium: elementární lithium, slitiny, sloučeniny, směsi obsahující lithium, výrobky z nich, odpad nebo zbytky z některého z těchto materiálů.

Poznámka :  Položka 1C233 nezahrnuje termoluminiscenční dozimetry.

Technická poznámka :

Přirozený výskyt izotopu lithium-6 je přibližně 6,5 % hmotnostních (atomový poměr 7,5 %).

1C234Zirkonium s hmotnostním obsahem hafnia menším než 1 díl hafnia k 500 dílům zirkonia: ve formě kovu, slitin obsahujících více než 50 % hmotnostních zirkonia, sloučenin, výrobků z nich, odpadu nebo šrotu z některého z těchto materiálů, jiných než uvedených v položce 0A001.f.

Poznámka :  Položka 1C234 nezahrnuje zirkonium ve formě fólie o tloušťce 0,10 mm nebo menší.

1C235Tritium, sloučeniny tritia, směsi obsahující tritium s atomovým poměrem tritia k vodíku vyšším než 1:1 000 a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka :  Položka 1C235 nezahrnuje výrobky nebo přístroje obsahující méně než 1,48 × 103 GBq (40 Ci) tritia.

1C236„Radionuklidy“ vhodné pro výrobu neutronových zdrojů na bázi alfa-n reakce, jiné než uvedené v položkách 0C001 a 1C012.a., v těchto formách:

a. 

prvek;

b. 

sloučeniny s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

c. 

směsi s celkovou aktivitou 37 GBq/kg (1 Ci/kg) nebo větší;

d. 

výrobky nebo přístroje obsahující některou z výše uvedených látek.

Poznámka :  Položka 1C236 nezahrnuje výrobky nebo přístroje, jejichž aktivita je nižší než 3,7 GBq (100 mCi).

Technická poznámka :

V položce 1C236 se „radionuklidy“ rozumí kterýkoli z těchto:

— 
aktinium-225 (225Ac)
— 
aktinium-227 (227Ac)
— 
kalifornium-253 (253Cf)
— 
curium-240 (240Cm)
— 
curium-241 (241Cm)
— 
curium-242 (242Cm)
— 
curium-243 (243Cm)
— 
curium-244 (244Cm)
— 
einsteinium-253 (253Es)
— 
einsteinium-254 (254Es)
— 
gadolinium-148 (148Gd)
— 
plutonium-236 (236Pu)
— 
plutonium-238 (238Pu)
— 
polonium-208 (208Po)
— 
polonium-209 (209Po)
— 
polonium-210 (210Po)
— 
radium-223 (223Ra)
— 
thorium-227 (227Th)
— 
thorium-228 (228Th)
— 
uranium-230 (230U)
— 
uranium-232 (232U)

1C237Radium-226 (226Ra), slitiny radia-226, sloučeniny radia-226, směsi obsahující radium-226, výrobky z nich a výrobky nebo přístroje obsahující některou z těchto látek.

Poznámka :  Položka 1C237 nezahrnuje:

a. 

lékařské aplikátory;

b. 

výrobek nebo přístroj obsahující méně než 0,37 GBq (10 mCi) radia-226.

1C238Chlortrifluorid (ClF3).

1C239Vysoce účinné výbušniny, jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu, nebo látky či směsi obsahující více než 2 % hmotnostní těchto výbušnin, které mají krystalickou hustotu vyšší než 1,8 g/cm3 a detonační rychlost vyšší než 8 000  m/s.

1C240Práškový nikl a porézní kovový nikl, jiný než uvedený v položce 0C005:

a. 

práškový nikl, který má obě tyto vlastnosti:

1. 

čistota niklu 99,0 % hmotnostních nebo větší; a

2. 

střední velikost částic, měřená podle normy ASTM B330, menší než 10 μm;

b. 

porézní kovový nikl vyrobený z materiálů uvedených v položce 1C240.a.

Poznámka :  Položka 1C240 nezahrnuje:

a. 

vláknité práškové nikly;

b. 

jednotlivé plechy z porézního niklu o ploše 1 000  cm2 nebo méně.

Technická poznámka :

Položka 1C240.b. se vztahuje na porézní kov zpracovaný lisováním a spékáním materiálů uvedených v položce 1C240.a. za účelem získání kovového materiálu s jemnými propojenými póry ve struktuře.

1C241Rhenium a slitiny obsahující 90 % hmotnostních rhenia nebo více; a slitiny rhenia a wolframu obsahující 90 % hmotnostních nebo více jakékoliv kombinace rhenia a wolframu, jiné než uvedené v položce 1C226, které mají obě tyto vlastnosti:

a. 

tvary s dutinou s válcovou symetrií (včetně válcových segmentů) o vnitřním průměru 100 mm až 300 mm; a

b. 

hmotnost větší než 20 kg.

1C350Chemické látky, které lze použít jako prekurzory pro toxické chemické látky, a „směsi chemických látek“, které obsahují jednu nebo více těchto látek:

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU A 1C450.

1. 

thiodiglykol (CAS 111-48-8);

2. 

oxychlorid fosforečný (CAS 10025-87-3);

3. 

dimethyl-methylfosfonát (CAS 756-79-6);

4. 

methylfosfonoyldifluorid (CAS 676-99-3) – VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

5. 

methylfosfonoyldichlorid (CAS 676-97-1);

6. 

dimethyl-fosfit (DMP) (CAS 868-85-9);

7. 

chlorid fosforitý (CAS 7719-12-2);

8. 

trimethyl-fosfit (TMP) (CAS 121-45-9);

9. 

thionylchlorid (CAS 7719-09-7);

10. 

3-hydroxy-1-methylpiperidin (CAS 3554-74-3);

11. 

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethylchlorid (CAS 96-79-7);

12. 

2-(N,N-diisopropylamino)ethan-1-thiol (CAS 5842-07-9);

13. 

chinuklidin-3-ol (CAS 1619-34-7);

14. 

fluorid draselný (CAS 7789-23-3);

15. 

2-chlorethan-1-ol (CAS 107-07-3);

16. 

dimethylamin (CAS 124-40-3);

17. 

diethyl-ethylfosfonát (CAS 78-38-6);

18. 

diethyl-N,N-dimethylfosforamidát (CAS 2404-03-7);

19. 

diethyl-fosfit (CAS 762-04-9);

20. 

dimethylamin-hydrochlorid (CAS 506-59-2);

21. 

dichlorid kyseliny ethylfosfonité (CAS 1498-40-4);

22. 

ethylfosfonoyldichlorid (CAS 1066-50-8);

23. 

ethylfosfonoyldifluorid (CAS 753-98-0) – VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

24. 

fluorovodík (CAS 7664-39-3);

25. 

methyl-difenyl(hydroxy)acetát (CAS 76-89-1);

26. 

dichlorid kyseliny methylfosfonité (CAS 676-83-5);

27. 

N,N-diisopropyl-(beta)-aminoethylchlorid (CAS 96-80-0);

28. 

3,3-dimethylbutan-2-ol (CAS 464-07-3);

29. 

O-ethyl O-2-N,N-diisopropylaminoethyl-methylfosfonit (CAS 57856-11-8) – VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU;

30. 

triethylfosfit (CAS 122-52-1);

31. 

chlorid arsenitý (CAS 7784-34-1);

32. 

kyselina difenyl(hydroxy)octová (CAS 76-93-7);

33. 

diethyl-methylfosfonit (CAS 15715-41-0);

34. 

dimethyl-ethylfosfonát (CAS 6163-75-3);

35. 

difluorid kyseliny ethylfosfonité (CAS 430-78-4);

36. 

difluorid kyseliny methylfosfonité (CAS 753-59-3);

37. 

chinuklidin-3-on (CAS 3731-38-2);

38. 

chlorid fosforečný (CAS 10026-13-8);

39. 

3,3-dimethylbutan-2-on (CAS 75-97-8);

40. 

kyanid draselný (CAS 151-50-8);

41. 

hydrogenfluorid draselný (CAS 7789-29-9);

42. 

hydrogenfluorid amonný (CAS 1341-49-7);

43. 

fluorid sodný (CAS 7681-49-4);

44. 

hydrogenfluorid sodný (CAS 1333-83-1);

45. 

kyanid sodný (CAS 143-33-9);

46. 

triethanolamin (CAS 102-71-6);

47. 

sulfid fosforečný (CAS 1314-80-3);

48. 

diisopropylamin (CAS 108-18-9);

49. 

2-(diethylamino)ethan-1-ol (CAS 100-37-8);

50. 

sulfid sodný (CAS 1313-82-2);

51. 

chlorid sirný (CAS 10025-67-9);

52. 

chlorid sirnatý (CAS 10545-99-0);

53. 

triethanolamin hydrochlorid (CAS 637-39-8);

54. 

N,N-diisopropyl-2-chlorethylamin hydrochlorid (CAS 4261-68-1);

55. 

kyselina methylfosfonová (CAS 993-13-5);

56. 

diethyl-methylfosfonát (CAS 683-08-9);

57. 

dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné (CAS 677-43-0);

58. 

triisopropylfosfit (CAS 116-17-6);

59. 

ethyldiethanolamin (CAS 139-87-7);

60. 

O,O-diethylester kyseliny thiofosforečné (CAS 2465-65-8);

61. 

O,O-diethylester kyseliny dithiofosforečné (CAS 298-06-6);

62. 

hexafluorokřemičitan sodný (CAS 16893-85-9);

63. 

methylfosfonothioyldichlorid (CAS 676-98-2);

64. 

diethylamin (CAS 109-89-7);

65. 

N,N-diisopropylaminethanethiol hydrochlorid (CAS 41480-75-5);

66. 

methyl-dichlorfosfát (CAS 677-24-7);

67. 

ethyl- dichlorfosfát (CAS 1498-51-7);

68. 

methyl-difluorfosfát (CAS 22382-13-4);

69. 

ethyl- difluorfosfát (CAS 460-52-6);

70. 

diethyl-chlorfosfit (CAS 589-57-1);

71. 

methyl-chlorfluorfosfát (CAS 754-01-8);

72. 

ethyl-chlorfluorfosfát (CAS 762-77-6);

73. 

N,N-dimethylformamidin (CAS 44205-42-7);

74. 

N,N-diethylformamidin (CAS 90324-67-7);

75. 

N,N-dipropylformamidin (CAS 48044-20-8);

76. 

N,N-diisopropylformamidin (CAS 857522-08-8);

77. 

N,N-dimethylacetamidin (CAS 2909-14-0);

78. 

N,N-diethylacetamidin (CAS 14277-06-6);

79. 

N,N-dipropylacetamidin (CAS 1339586-99-0);

80. 

N,N-dimethylpropanamidin (CAS 56776-14-8);

81. 

N,N-diethylpropanamidin (CAS 84764-73-8);

82. 

N,N-dipropylpropanamidin (CAS 1341496-89-6);

83. 

N,N-dimethylbutanamidin (CAS 1340437-35-5);

84. 

N,N-diethylbutanamidin (CAS 53510-30-8);

85. 

N,N-dipropylbutanamidin (CAS 1342422-35-8);

86. 

N,N-diisopropylbutanamidin (CAS 1315467-17-4);

87. 

N,N-dimethylisobutanamidin (CAS 321881-25-8);

88. 

N,N-diethylisobutanamidin (CAS 1342789-47-2);

89. 

N,N-dipropylisobutanamidin (CAS 1342700-45-1).

Poznámka 1 :  Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 a .65, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2 :  Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 a .65, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3 :  Položka 1C350 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položce 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70, .71, .72, .73, .74, .75, .76, .77, .78, .79, .80, .81, .82, .83, .84, .85, .86, .87, .88 a .89, ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4 :  Položka 1C350 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

1C351Lidské a živočišné patogeny a „toxiny“:

a. 

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. 

virus afrického moru koní;

2. 

virus afrického moru prasat;

3. 

virus Andes (ANDV);

4. 

virus influenzy ptáků:

a. 

necharakterizovaný; nebo

b. 

definovaný v příloze I bodě 2 směrnice 2005/94/ES (Úř. věst. L 10, 14.1.2006, s. 16) jako virus s vysokou patogenitou:

1. 

viry typu A, které mají IVPI (index intravenózní patogenity) u šestitýdenních kuřat vyšší než 1,2; nebo

2. 

viry typu A, podtypu H5 nebo H7 s genovými sekvencemi, které kódují mnohočetné bazické aminokyseliny v oblasti štěpení hemaglutininu podobně jako u jiných virů vysoce patogenní ptačí chřipky (HPAI), což značí, že hemaglutinin může být štěpen hostitelskou buněčnou proteázou;

5. 

virus katarální horečky ovcí;

6. 

virus Chapare;

7. 

virus Chikungunya;

8. 

virus Choclo;

9. 

virus krymsko-konžské krvácivé horečky;

10. 

nevyužito;

11. 

virus Dobrava-Belgrade;

12. 

virus východní koňské encefalomyelitidy;

13. 

virus Ebola: všechny viry rodu Ebolavirus;

14. 

virus slintavky a kulhavky;

15. 

virus neštovic koz;

16. 

virus Guanarito;

17. 

virus Hantaan;

18. 

virus Hendra (Equine morbillivirus);

19. 

Suid herpesvirus 1 (virus Pseudorabies; Aujezskyho choroba);

20. 

virus klasického moru prasat;

21. 

virus japonské encefalitidy;

22. 

virus Junin;

23. 

virus choroby Kyasanurského lesa;

24. 

virus Laguna Negra;

25. 

virus Lassa;

26. 

virus vrtivky (Louping ill);

27. 

virus Lujo;

28. 

virus nodulární dermatitidy skotu;

29. 

virus lymfocytární choriomeningitidy;

30. 

virus Machupo;

31. 

virus Marburg: všechny viry rodu Marburgvirus;

32. 

virus opičích neštovic;

33. 

virus australské encefalitidy (Encefalitida Murray Valley);

34. 

virus newcastleské choroby;

35. 

virus Nipah;

36. 

virus omské hemoragické horečky;

37. 

virus Oropouche;

38. 

virus moru malých přežvýkavců;

39. 

virus vezikulární choroby prasat;

40. 

virus Powassan;

41. 

virus vztekliny a ostatních členů rodu lyssavirus;

42. 

virus horečky z Rift Valley;

43. 

virus moru skotu;

44. 

virus Rocio;

45. 

virus Sabia;

46. 

virus Seoul;

47. 

virus neštovic ovcí;

48. 

virus Sin Nombre;

49. 

virus encefalitidy St. Louis;

50. 

Teschovirus prasat;

51. 

virus klíšťové encefalitidy, virus ruské jaro-letní encefalitidy (dálněvýchodní podtyp);

52. 

virus pravých neštovic;

53. 

virus venezuelské koňské encefalomyelitidy;

54. 

virus vezikulární stomatitidy;

55. 

virus západní koňské encefalomyelitidy;

56. 

virus žluté zimnice;

57. 

koronavirus způsobující těžký akutní respirační syndrom (koronavirus způsobující SARS);

58. 

rekonstruovaný virus chřipky z roku 1918;

59. 

koronavirus způsobující respirační syndrom z Blízkého východu (koronavirus způsobující MERS);

b. 

nevyužito;

c. 

bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. 

Bacillus anthracis;

2. 

Brucella abortus;

3. 

Brucella melitensis;

4. 

Brucella suis;

5. 

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6. 

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7. 

Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8. 

Clostridium argentinense (dříve známá jako Clostridium botulinum typu G), kmeny produkující botulinový neurotoxin;

9. 

Clostridium baratii, kmeny produkující botulinový neurotoxin;

10. 

Clostridium botulinum;

11. 

Clostridium butyricum, kmeny produkující botulinový neurotoxin;

12 

Clostridium perfringens produkující toxin epsilon;

13. 

Coxiella burnetii;

14. 

Francisella tularensis;

15. 

Mycoplasma capricolum subspecies capripneumoniae (kmen F38);

16. 

Mycoplasma mycoides subspecies mycoides SC (malé kolonie);

17. 

Rickettsia prowazekii;

18. 

Salmonella enterica poddruh enterica sérovar Typhi (Salmonella typhi);

19. 

Escherichia coli produkující shiga toxin (STEC), séroskupin O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, a jiné séroskupiny produkující shiga toxin;

Poznámka :  Escherichia coli produkující shiga toxin (STEC) zahrnuje mimo jiné enterohemoragickou E. coli (EHEC), E. coli produkující verotoxin (VTEC) nebo E. coli produkující verocytotoxin (VTEC).

20. 

Shigella dysenteriae;

21. 

Vibrio cholerae;

22. 

Yersinia pestis;

d. 

„toxiny“ a „podjednotky toxinů“:

1. 

botulinové toxiny;

2. 

toxiny Clostridium perfringens alfa, beta 1, beta 2, epsilon a jota;

3. 

conotoxiny;

4. 

ricin;

5. 

saxitoxin;

6. 

shiga toxiny (toxiny podobné shiga toxinům, verotoxiny a verocytotoxiny);

7. 

Staphylococcus aureus enterotoxiny, hemolysin alfa toxin, a toxin syndromu toxického šoku (dříve znám jako Staphylococcus enterotoxin F);

8. 

tetrodotoxin;

9. 

nevyužito;

10. 

microcystiny (cyanginosiny);

11. 

aflatoxiny;

12. 

abrin;

13. 

cholera toxin;

14. 

diacetoxyscirpenol;

15. 

T-2 toxin;

16. 

HT-2 toxin;

17. 

modeccin;

18. 

volkensin;

19. 

viscumin (Viscum Album Lectin 1);

Poznámka :  Položka 1C351.d nezahrnuje botulinové toxiny nebo conotoxiny ve výrobcích, které splňují všechna tato kritéria:

1. 

jsou farmaceutickými výrobky určenými k podávání pacientům při poskytování zdravotní péče;

2. 

jsou baleny pro distribuci jako léčivé přípravky;

3. 

jsou schváleny státním orgánem k prodeji jako léčivé přípravky.

e. 

bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. 

Coccidioides immitis;

2. 

Coccidioides posadasii.

Poznámka :  Položka 1C351 nezahrnuje „vakcíny“ nebo „imunotoxiny“.

1C353„Genetické prvky“ a „geneticky modifikované organismy“:

a. 

jakýkoli „geneticky modifikovaný organismus“, který obsahuje, nebo „genetický prvek“, který kóduje některý z těchto prvků:

1. 

jakýkoli gen nebo geny specifické pro jakýkoli virus uvedený v položkách 1C351.a. nebo 1C354.a.;

2. 

jakýkoli gen nebo geny specifické pro jakoukoli bakterii uvedenou v položkách 1C351.c. nebo 1C354.b. nebo houbu uvedenou v položkách 1C351.e. nebo 1C354.c., který má některou z těchto vlastností:

a. 

sám o sobě nebo prostřednictvím svých transkripčních nebo translačních produktů představuje významné nebezpečí pro zdraví člověka, zvířat či rostlin; nebo

b. 

mohl by „způsobovat nebo zvyšovat patogenitu“; nebo

3. 

jakýkoli z „toxinů“ uvedených v položce 1C351.d. nebo „podjednotek toxinů“;

b. 

nevyužito.

Technické poznámky :

1.   „Geneticky modifikované organismy“ zahrnují organismy, jejichž řetězce nukleových kyselin byly vytvořeny či změněny záměrnou molekulární manipulací.

2.   „Genetické prvky“ zahrnují mimo jiné chromozomy, genomy, plasmidy, transpozony, vektory a inaktivované organismy obsahující obnovitelné fragmenty nukleové kyseliny, ať již geneticky modifikované nebo nikoliv, nebo chemicky syntetizované zcela nebo zčásti. Pro účely kontroly genetických prvků se nukleové kyseliny z inaktivovaného organismu, viru nebo vzorku považují za obnovitelné, pokud je inaktivace a příprava materiálu určena k usnadnění izolace, čištění, amplifikace, detekce nebo identifikace nukleových kyselin nebo je známo, že tyto procesy usnadňuje.

3.   „Způsobování nebo zvyšování patogenity“ je definováno jako situace, kdy vložení nebo začlenění sekvence nebo sekvencí nukleové kyseliny pravděpodobně umožní nebo zvýší schopnost přijímajícího organismu být využíván k úmyslnému způsobení onemocnění nebo úmrtí. Může mimo jiné zahrnovat změny: virulence, přenosnosti, stability, způsobu infekce, spektra hostitelů, reprodukovatelnosti, schopnosti uniknout imunitě hostitele nebo ji potlačit, rezistence na lékařská protiopatření nebo zjistitelnosti.

Poznámka 1 :  Položka 1C353 nezahrnuje řetězce nukleové kyseliny Shiga toxin produkující Escherichia coli séroskupin O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 a jiných séroskupin produkujících Shiga toxin, jiné než genetické prvky kódující Shiga toxin, nebo její podjednotky.

Poznámka 2 :  Položka 1C353 nezahrnuje „vakcíny“.

1C354Rostlinné patogeny:

a. 

viry, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. 

andský latentní tymovir bramboru;

2. 

viroid vřetenovitosti hlíz bramboru;

b. 

bakterie, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. 

Xanthomonas albilineans;

2. 

Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3. 

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4. 

Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum nebo Corynebacterium sepedonicum);

5. 

Ralstonia solanacearum, odrůda 3, biovar 2;

c. 

houby, ať již přírodní, zesílené nebo modifikované, buď ve formě „izolovaných živých kultur“, nebo jako substrát obsahující živou hmotu, která byla úmyslně naočkována nebo nakažena takovou kulturou:

1. 

Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2. 

Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3. 

Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4. 

Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5. 

Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6. 

Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7. 

Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8. 

Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9. 

Synchytrium endobioticium;

10. 

Tilletia indica;

11. 

Thecaphora solani.

1C450Toxické chemické látky, prekurzory a „směsi chemických látek“ obsahující některou z těchto látek:

Pozn.   VIZ ROVNĚŽ 1C350, 1C351.d. A SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

a. 

toxické chemické látky:

1. 

amiton: O,O-diethyl S-[2-(diethylamino)ethyl]-fosforothioát (CAS 78-53-5) a odpovídající alkylované nebo protonované soli;

2. 

PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormethyl)prop-1-en (CAS 382-21-8);

3. 

VIZ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU PRO BZ: chinuklidin-3-yl-difenyl(hydroxy)acetát (CAS 6581-06-2);

4. 

fosgen: karbonyldichlorid (CAS 75-44-5);

5. 

chlorkyan (CAS 506-77-4);

6. 

kyanovodík (CAS 74-90-8);

7. 

chlorpikrin: trichlornitromethan (CAS 76-06-2);

Poznámka 1 :  Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1 a .a.2., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 1 % hmotnostní směsi.

Poznámka 2 :  Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.a.1 a .a.2., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3 :  Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v položkách 1C450.a.4., .a.5., .a.6. a .a.7., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4 :  Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

b. 

toxické chemické prekurzory:

1. 

chemické látky jiné než uvedené v Seznamu vojenského materiálu nebo v položce 1C350, obsahující atom fosforu, na který je vázána jedna methylová, ethylová nebo n-propylová nebo iso-propylová skupina, avšak ne další atomy uhlíku;

Poznámka :  Položka 1C450.b.1 nezahrnuje fonofos: O-ethyl s-fenyl ethylfosfonothiolothionát (CAS 944-22-9);

2. 

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidové dihalogenidy, jiné než dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné;

Pozn.   Dichlorid N,N-dimethylamid kyseliny fosforečné viz položka 1C350.57.

3. 

dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] fosforamidáty, jiné než diethyl-N,N-dimethylfosforamidát uvedený v položce 1C350;

4. 

N,N-dialkyl [methyl, ethyl nebo propyl nebo isopropyl] aminoethyl-2-chloridy a odpovídající protonované soli, jiné než 2-N,N-diisopropyl-2-chlorethylamin nebo 2-N,N-diisopropyl-2-chlorethylamin hydrochlorid, které jsou uvedeny v položce 1C350;

5. 

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan-2-oly a odpovídající protonované soli jiné než N,N-(diisopropylamino)ethan-1-ol (CAS 96-80-0) a N,N-(diethylamino)ethan-1-ol (CAS 100-37-8) uvedené v položce 1C350;

Poznámka :  Položka 1C450.b.5. nezahrnuje:

a. 

N,N-(dimethylamino)ethan-1-ol (CAS 108-01-0) a příslušné protonované soli;

b. 

protonované soli N,N-(diethylamino)ethan-1-olu (CAS 100-37-8);

6. 

N,N-dialkyl [methyl, ethyl, nebo propyl nebo isopropyl] aminoethan-2-thioly a příslušné protonované soli, jiné než 2-(N,N-diisopropylamino)ethan-1-thiol (CAS 5842-07-9) a N,N-diisopropylaminethanethiol hydrochlorid (CAS 41480-75-5) uvedené v položce 1C350;

7. 

ethyldiethanolamin (CAS 139-87-7) viz položka 1C350;

8. 

methyldiethanolamin (CAS 105-59-9).

Poznámka 1 :  Pokud jde o vývoz do „států, které nejsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a .b.6., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 10 % hmotnostních směsi.

Poznámka 2 :  Pokud jde o vývoz do „států, které jsou stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní“, položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložkách 1C450.b.1., .b.2., .b.3., .b.4., .b.5. a .b.6., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 3 :  Položka 1C450 nezahrnuje „směsi chemických látek“ obsahující jednu nebo více chemických látek uvedených v podpoložce 1C450.b.8., ve kterých žádná uvedená chemická látka netvoří více než 30 % hmotnostních směsi.

Poznámka 4 :  Položka 1C450 nezahrnuje výrobky označené jako spotřební zboží v balení pro maloobchodní prodej k osobnímu použití nebo v balení pro individuální použití.

1DSoftware

1D001„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro „vývoj“, „výrobu“ nebo „užití“ zařízení uvedeného v položkách 1B001 až 1B003.

1D002„Software“ pro „vývoj“ laminátů nebo „kompozitů“ s organickou „matricí“, kovovou „matricí“ nebo uhlíkovou „matricí“.

1D003„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený tak, aby vybavení umožňovalo plnit funkce stanovené v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

1D101„Software“ speciálně konstruovaný nebo upravený pro provozování nebo údržbu zboží uvedeného v položkách 1B101 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 nebo 1B119.

1D103„Software“ speciálně konstruovaný pro analýzu snížené rozpoznatelnosti, např. radarové odrazivosti, ultrafialové, infračervené a akustické rozpoznatelnosti.

1D201„Software“ speciálně konstruovaný pro „užití“ zboží uvedeného v položce 1B201.

1ETechnologie

1E001„Technologie“ ve smyslu Všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zařízení nebo materiálů uvedených v položkách 1A002 až 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B nebo 1C.

1E002Jiné „technologie“:

a. 

„technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ polybenzothiazolů nebo polybenzoxazolů;

b. 

„technologie“ pro „vývoj“ nebo „výrobu“ fluoroelastomerových sloučenin obsahujících alespoň jeden vinyletherový monomer;

c. 

„technologie“ pro konstrukci nebo „výrobu“ těchto keramických prášků nebo „nekompozitních“ keramických materiálů:

1. 

keramické prášky, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

mají některé z těchto složení:

1. 

jednoduché nebo komplexní oxidy zirkonia a komplexní oxidy křemíku nebo hliníku;

2. 

jednoduché nitridy boru (krychlové krystalické formy);

3. 

jednoduché nebo komplexní karbidy křemíku nebo boru; nebo

4. 

jednoduché nebo komplexní nitridy křemíku;

b. 

mají kterýkoliv z těchto celkových obsahů kovových nečistot (kromě záměrných přísad):

1. 

nižší než 1 000  ppm u jednoduchých oxidů nebo karbidů; nebo

2. 

nižší než 5 000  ppm u komplexních sloučenin nebo jednoduchých nitridů; a

c. 

některý z těchto materiálů:

1. 

oxid zirkoničitý (CAS 1314-23-4), u nějž je průměrná velikost částic nejvýše 1 μm a který má nejvýše 10 % částic větších než 5 μm; nebo

2. 

jiné keramické prášky, u nichž je průměrná velikost částic nejvýše 5 μm a které mají nejvýše 10 % částic větších než 10 μm;

2. 

„nekompozitní“ keramické materiály složené z materiálů uvedených v položce 1E002.c.1.;

Poznámka :  Položka 1E002.c.2. nezahrnuje „technologie“ pro brusiva.

d. 

nevyužito;

e. 

„technologie“ pro instalaci, údržbu nebo opravy materiálů uvedených v položce 1C001;

f. 

„technologie“ pro opravy „kompozitních“ struktur, laminátů nebo materiálů uvedených v položkách 1A002 nebo 1C007.c;

Poznámka :  Položka 1E002.f. nezahrnuje „technologii“ pro opravy konstrukcí „civilních letadel“ za použití uhlíkových „vláknitých materiálů“ a epoxidových pryskyřic, uvedenou v příručkách výrobců „letadel“.

g. 

„Knihovny“ zvlášť navržené nebo upravené tak, aby umožňovaly plnit funkce vybavení uvedeného v položce 1A004.c. nebo 1A004.d.

1E101„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „použití“ zboží uvedeného v položkách 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115 až 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111 až 1C118, 1D101 nebo 1D103.

1E102„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položkách 1D001, 1D101 nebo 1D103.

1E103„Technologie“ pro regulaci teploty, tlaku nebo atmosféry v autoklávech nebo hydroklávech používaných pro „výrobu“„kompozitů“ nebo částečně zpracovaných „kompozitů“.

1E104„Technologie“ pro „výrobu“ odvozených pyrolytických materiálů vytvářených na formě, trnu nebo jiném substrátu z prekurzorových plynů, které se rozkládají v teplotním intervalu 1 573  K (1 300  °C) až 3 173  K (2 900  °C) při tlaku 130 Pa až 20 kPa.

Poznámka :  Položka 1E104 zahrnuje „technologii“ pro přípravu prekurzorových plynů a výrobní postupy a parametry pro řízení výrobních toků.

1E201„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „užití“ zboží uvedeného v položkách 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 až 1A227, 1B201, 1B225 až 1B235, 1C002.b.3. nebo .b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 až 1C241 nebo 1D201.

1E202„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“ nebo „výrobu“ zboží uvedeného v položkách 1A007, 1A202 nebo 1A225 až 1A227.

1E203„Technologie“ ve smyslu všeobecné poznámky k technologii pro „vývoj“„softwaru“ uvedeného v položce 1D201.

ČÁST IV

kategorie 2

KATEGORIE 2 – ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

2ASystémy, zařízení a součásti

Pozn.   Pokud jde o bezhlučná ložiska, viz Seznam vojenského materiálu.

2A001Valivá ložiska, ložiskové systémy a jejich součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2A101.

a. 

kuličková ložiska a ložiska s plnými válečky, která podle specifikace výrobce mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 4 nebo třída 2 (nebo odpovídající národní normy) nebo lepší a která mají jak „kroužky“, tak „valivé prvky“, vyrobené z monelu nebo beryllia;

Poznámka :  Položka 2A001.a. nezahrnuje kuželíková ložiska.

Technické poznámky :

1.   „Kroužek“ – prstencová část radiálního valivého ložiska, která má jednu nebo více oběžných drah (ISO 5593:1997).

2.   „Valivý prvek“ – kulička nebo valivé těleso, které se valí mezi oběžnými drahami (ISO 5593:1997).

b. 

nevyužito;

c. 

aktivní magnetické ložiskové systémy využívající některý z těchto prvků a jejich speciálně konstruované součásti pro:

1. 

materiály s magnetickou indukcí 2,0 T nebo větší a mezí průtažnosti větší než 414 MPa;

2. 

konstrukce s plně elektromagnetickou 3D homopolární předmagnetizací pro aktuátory; nebo

3. 

vysokoteplotní polohové snímače (450 K (177 °C) a vyšší).

2A101Radiální kuličková ložiska, jiná než uvedená v 2A001, která mají všechny tolerance v souladu s normou ISO 492 jako třída 2 (nebo AINSI/ABMA Std 20 třída tolerance ABEC-9 nebo jiné vnitrostátní normy) nebo lepší a která mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

vnitřní průměr vrtu mezi 12 mm a 50 mm;

b. 

vnější průměr vnějšího obvodu od 25 mm do 100 mm; a

c. 

šířka mezi 10 mm a 20 mm.

2A225Kelímky vyrobené z materiálů odolných vůči roztaveným kovovým aktinidům:

a. 

kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

objem 150 cm3 až 8 000  cm3; a

2. 

jsou vyrobeny z některých níže uvedených materiálů nebo kombinace těchto materiálů, anebo jsou těmito materiály potažené, s celkovou úrovní nečistot nejvýše 2 % hmotnostních:

a. 

fluorid vápenatý (CaF2);

b. 

zirkoničitan vápenatý (CaZrO3);

c. 

sulfid ceritý (Ce2S3);

d. 

oxid erbitý (Er2O3);

e. 

oxid hafničitý (HfO2);

f. 

oxid hořečnatý (MgO);

g. 

nitridovaná slitina niobu, titanu a wolframu (přibližně 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h. 

oxid yttritý (Y2O3); nebo

i. 

oxid zirkončitý (ZrO2);

b. 

kelímky, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

objem 50 cm3 až 2 000  cm3; a

2. 

jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 99,9 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy;

c. 

kelímky, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

objem 50 cm3 až 2 000  cm3;

2. 

jsou vyrobeny z tantalu o čistotě nejméně 98 % hmotnostních nebo jsou tímto materiálem vyloženy; a

3. 

jsou potaženy karbidem tantalu, nitridem tantalu, boridem tantalu nebo jakoukoliv kombinací těchto tří látek.

2A226Ventily, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

„nominální rozměr“ 5 mm nebo větší;

b. 

vlnovcové těsnění; a

c. 

jsou zcela vyrobeny z hliníku, hliníkových slitin, niklu nebo niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo jsou těmito materiály vyloženy.

Technická poznámka :

V případě ventilů s různými průměry vstupu a výstupu se „nominálním rozměrem“ v položce 2A226 rozumí nejmenší z uvedených průměrů.

2BZkušební, kontrolní a výrobní zařízení

Technické poznámky :

1.   Druhotné rovnoběžné osy pro interpolaci tvaru (např. osa w u vodorovné vyvrtávačky nebo druhotná otočná osa, jejíž osa otáčení je rovnoběžná s osou otáčení hlavní otočné osy) se nepočítají do celkového počtu os pro interpolaci tvaru. Otočné osy se nemusí otáčet přes 360o. Otočná osa může být poháněna lineárním zařízením (např. šroubem nebo hřebenem a pastorkem).

2.   Pro účely odstavce 2B se počtem os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“, rozumí počet os, podél nichž a kolem nichž dochází během zpracování obrobku k současným a vzájemně souvisejícím pohybům mezi tímto obrobkem a nástrojem. Do tohoto počtu nejsou zahrnuty žádné další osy, podél nichž a kolem nichž dochází ve stroji k jiným relativním pohybům, jako například:

a. 

systémy orovnávání kotoučů u brusek;

b. 

paralelní otočné osy určené k upevňování jednotlivých obrobků;

c. 

kolineární otočné osy určené k manipulaci s týmž obrobkem upnutím jeho různých konců do kleštiny.

3.   Názvosloví os musí být v souladu s mezinárodní normou ISO 841 2001, Systémy průmyslové automatizace a integrace – Číslicové řízení strojů – Souřadnicový systém a terminologie pohybu.

4.   Pro účely položek 2B001 až 2B009 jsou „naklápěcí vřetena“ počítána jako otočné osy.

5.   Jako alternativa jednotlivých protokolů o zkouškách může být pro každý typ obráběcího stroje použita „uváděná ‚jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy‘“, která se určuje takto:

a. 

vybere se pět strojů jednoho typu, které budou hodnoceny;

b. 

změří se opakovatelnost lineární osy (R↑, R↓) podle normy ISO 230-2 2014 a vyhodnotí se „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro každou osu každého z těchto pěti strojů;

c. 

určí se aritmetická střední hodnota hodnoty „jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy“ pro každou osu všech těchto pěti strojů společně. Tyto aritmetické střední hodnoty „jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy“ (
image ) jsou uváděnými hodnotami každé osy pro daný typ (
image ,
image , …);

d. 

vzhledem k tomu, že seznam kategorie 2 se vztahuje na každou lineární osu, získá se tolik hodnot „uváděné ‚jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy‘“, kolik je lineárních os;

e. 

pokud má kterákoli osa typu stroje, který není uveden v položkách 2B001.a. až 2B001.c., „uváděnou ‚jednosměrnou opakovatelnost nastavení polohy‘“ rovnou nebo menší, než je specifikovaná „jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro každý typ obráběcího stroje plus 0,7 μm, je výrobce povinen tuto hodnotu ověřovat každých osmnáct měsíců.

6.   Pro účely položek 2B001.a. až 2B001.c. se nejistota měření pro „jednosměrnou opakovatelnost nastavení polohy“ obráběcích strojů, jak je definováno v mezinárodní normě ISO 230-2 2014 nebo podle odpovídajících vnitrostátních norem, nebere v potaz.

7.   Měření os pro účely položek 2B001.a. až 2B001.c. se provede podle zkušebních postupů stanovených v bodě 5.3.2 normy ISO 230-2 2014. U os delších než 2 metry se zkouška provede na 2metrových segmentech. U os delších než 4 metry je nutné provést více zkoušek (např. u os délky větší než 4 m a nepřesahující 8 m dvě zkoušky, u os délky větší než 8 m a nepřesahující 12 m tři zkoušky), vždy po 2metrových segmentech, a rovnoměrně je rozložit po celé délce osy. Segmenty se rovnoměrně rozloží na celou délku osy a přebývající délka se rovnoměrně rozdělí na začátek, střed a konec segmentů, které jsou předmětem zkoušky. Ohlásí se nejnižší hodnota „jednosměrné opakovatelnosti nastavení polohy“ všech segmentů, které jsou předmětem zkoušky.

2B001Obráběcí stroje a jakákoliv jejich kombinace pro úběr (nebo řezání) kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technických specifikací výrobce vybaveny elektronickými přístroji pro „číslicové řízení“:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B201.

Poznámka 1 :  Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu ozubených kol. Tyto stroje viz 2B003.

Poznámka 2 :  Položka 2B001 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze pro výrobu některého z těchto dílů:

a. 

klikové hřídele nebo vačkové hřídele;

b. 

nože nebo řezné nástroje;

c. 

závitníky;

d. 

ryté nebo do facet broušené části šperků; nebo

e. 

zubní náhrady.

Poznámka 3 :  Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří schopností – soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností broušení), musí být hodnocen podle každé z patřičných položek 2B001.a, b nebo c.

Poznámka 4 :  Obráběcí stroj, který má kromě schopnosti soustružení, frézování nebo broušení přídavnou výrobní schopnost, musí být hodnocen podle každé z patřičných položek 2B001.a., .b. nebo .c.

Pozn.   Pro stroje pro konečnou úpravu optických zařízení viz 2B002.

a. 

obráběcí stroje pro soustružení, které mají dvě nebo více os pohybu, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, a které mají některou z těchto vlastností:

1. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm; nebo

2. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

Poznámka 1 :  Položka 2B001.a. nezahrnuje stroje pro soustružení speciálně konstruované pro výrobu kontaktních čoček, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

řídicí jednotka je omezena na používání oftalmologického softwaru pro část, která provádí programování zadávání dat; a

b. 

není použito vakuové upínání.

Poznámka 2 :  Položka 2B001.a. nezahrnuje automatizované soustruhy (Swissturn) určené pouze k soustružení tyčového materiálu podávaného vřetenem, pokud maximální průměr soustružené tyče je roven nebo menší než 42 mm, bez možnosti upínání do sklíčidla. Stroje mohou také vrtat nebo frézovat soustružené části o průměru menším než 42 mm.

b. 

obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

tři lineární osy a jedna otočná osa, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“, které mají některou z těchto vlastností:

a. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm; nebo

b. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

2. 

pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

a. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1,0 m rovna nebo menší (lepší) než 0,9 μm;

b. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm; nebo

c. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm;

3. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ pro souřadnicové vyvrtávačky podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; nebo

4. 

okružovací frézy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

„radiální házení“ hřídele a „výstřednost“ menší (lepší) než 0,0004 mm TIR; a

b. 

úhlová odchylka posuvného pohybu (vybočení, klonění, klopení) menší (lepší) než 2 úhlové vteřiny, TIR po dráze 300 mm;

c. 

obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm; a

b. 

tři nebo čtyři osy, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; nebo

2. 

pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“ a které mají některou z těchto vlastností:

a. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu menší než 1 m rovna nebo menší (lepší) než 1,1 μm;

b. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 1 m a menší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 1,4 μm; nebo

c. 

„jednosměrná opakovatelnost nastavení polohy“ podél jedné nebo více lineárních os s délkou pojezdu rovnou nebo větší než 4 m rovna nebo menší (lepší) než 6,0 μm.

Poznámka :  Položka 2B001.c. nezahrnuje tyto brusky:

a. 

brusky pro broušení vnějších, vnitřních a obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou určeny pouze pro broušení válcových ploch; a

2. 

maximální velikost obrobku na vnějším průměru nebo délce je 150 mm;

b. 

stroje speciálně konstruované jako souřadnicové brusky, které nemají osu z nebo osu w, s „jednosměrnou opakovatelností nastavení polohy“ menší (lepší) než 1,1 μm;

c. 

rovinné brusky;

d. 

elektrojiskrové obráběcí stroje (EDM) bezdrátového typu, které mají dvě nebo více otočných os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“;

e. 

obráběcí stroje pro úběr kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

ubírají materiál pomocí:

a. 

paprsků vody nebo jiné kapaliny, případně obsahující abrazivní přísady;

b. 

elektronového svazku; nebo

c. 

paprsku „laseru“; a

2. 

mají alespoň dvě otočné osy a všechny tyto vlastnosti:

a. 

mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; a

b. 

„přesnost“ nastavení polohy menší (lepší) než 0,003o;

f. 

vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje upravené pro vrtání hlubokých děr, které mají schopnost maximální hloubky vrtání vyšší než 5 m, a jejich speciálně konstruované součásti.

2B002Číslicově řízené obráběcí stroje pro konečnou úpravu optických zařízení vybavené pro selektivní odstraňování materiálu k výrobě nekulových optických povrchů, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

konečná úprava tvaru s odchylkou nižší (lepší) než 1,0 μm;

b. 

konečná úprava tvaru s drsností nižší (lepší) než 100 nm ve střední kvadratické hodnotě;

c. 

čtyři nebo více os, které lze současně koordinovat za účelem „interpolace tvaru“; a

d. 

využívají kteréhokoliv z těchto procesů:

1. 

magnetoreologické konečné úpravy („MRF“);

2. 

elektroreologické konečné úpravy („ERF“);

3. 

„konečné úpravy paprskem energetických částic“;

4. 

„konečné úpravy nafukovací membránou“; nebo

5. 

„konečné úpravy tekutou tryskou“.

Technické poznámky :

Pro účely položky 2B002:

1.   „MRF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní magnetické kapaliny, jejíž viskozita je řízena magnetickým polem.

2.   „ERF“ je proces odstraňování materiálu použitím abrazivní kapaliny, jejíž viskozita je řízena elektrickým polem.

3.   „Konečná úprava pomocí energetických částicových paprsků“ využívá plasmy reaktivních atomů.

4.   „Konečná úprava nafukovací membránou“ je proces využívající tlakovou membránu, která provádí deformaci tak, aby kontakt s obrobkem nastal na malé ploše.

5.   „Konečná úprava tekutou tryskou“ využívá k odstranění materiálu proud tekutiny.

2B003„Číslicově řízené“ obráběcí stroje, speciálně konstruované pro ševingování, superfinišování, broušení nebo honování kalených (Rc = 40 nebo více) čelních, šikmozubých nebo šípových ozubených kol, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

roztečný průměr větší než 1 250  mm;

b. 

šířka kola nejméně 15 % roztečného průměru; a

c. 

dokončená třída jakosti AGMA 14 nebo lepší (odpovídající ISO 1328 třídě 3).

2B004Vytápěné „izostatické lisy“, jakož i jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B104 a 2B204.

a. 

mají řízenou teplotu prostředí uvnitř uzavřené dutiny a vnitřní průměr komorové dutiny nejméně 406 mm; a

b. 

mají některou z těchto vlastností:

1. 

maximální pracovní tlak vyšší než 207 MPa;

2. 

řízenou teplotu prostředí vyšší než 1 773  K (1 500  °C); nebo

3. 

zařízení pro uhlovodíkovou impregnaci a odstraňování vznikajících plynných produktů rozkladu.

Technická poznámka :

Rozměrem vnitřní komory se rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

Pozn.   Pokud jde o speciálně konstruované matrice, formy a nářadí, viz 1B003, 9B009 a Seznam vojenského materiálu.

2B005Zařízení speciálně konstruovaná pro depozici, zpracování a regulaci anorganických krycích vrstev, povlaků a povrchových modifikací na podkladové substráty uvedené ve sloupci 2 pomocí postupů uvedených ve sloupci 1 tabulky za položkou 2E003.f. a jejich speciálně konstruované součásti pro automatické zpracování, nastavování polohy, manipulaci a ovládání:

a. 

výrobní zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze (CVD), které má obě tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B105.

1. 

proces modifikovaný pro jeden z těchto postupů:

a. 

pulsační chemická depozice z plynné fáze;

b. 

řízená nukleační tepelná depozice (CNTD); nebo

c. 

plazmou prováděná nebo podporovaná chemická depozice z plynné fáze; a

2. 

mají některou z těchto vlastností:

a. 

vysokovakuová (0,01 Pa nebo méně) rotační těsnění; nebo

b. 

obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

b. 

výrobní zařízení pro iontovou implantaci, které pracuje s proudem svazku 5 mA nebo více;

c. 

výrobní zařízení pro fyzikální depozici z plynné fáze elektronovým svazkem (EB-PVD), s energetickými systémy se jmenovitou hodnotou výkonu vyšší než 80 kW a s některou z těchto vlastností:

1. 

„laserový“ systém řídící výšku hladiny v jímce, který přesně reguluje rychlost podávání ingotů; nebo

2. 

počítačově řízený monitor rychlosti, který pracuje na principu fotoluminiscence ionizovaných atomů v proudu odpařené látky, určený k řízení rychlosti depozice povlaků obsahujících dva nebo více prvků;

d. 

výrobní zařízení pro plazmové stříkání, které má některou z těchto vlastností:

1. 

pracuje s řízeným prostředím za sníženého tlaku (který činí nejvýše 10 kPa, měřeno přes a do 300 mm od výstupu trysky pistole) ve vakuové komoře, ve které je před procesem rozprašování možné snížit tlak na 0,01 Pa; nebo

2. 

obsahuje řízení tloušťky povlaku in situ;

e. 

výrobní zařízení pro depozici naprašováním, které je schopné dosáhnout proudových hustot 0,1 mA/mm2 nebo vyšších při nanášecích rychlostech 15 μm/h nebo vyšších;

f. 

výrobní zařízení pro depozici katodickým obloukem, které obsahuje mřížku elektromagnetů pro řízení obloukového bodu na katodě;

g. 

výrobní zařízení pro iontové pokovování, které je schopno měřit in situ některou z těchto veličin:

1. 

tloušťka povlaku na podkladovém materiálu a řízení rychlosti; nebo

2. 

optické vlastnosti.

Poznámka :  Položka 2B005 nezahrnuje zařízení pro chemickou depozici z plynné fáze, katodickým obloukem, naprašováním, iontové pokovování nebo iontovou implantaci, speciálně konstruované pro řezné nebo obráběcí nástroje.

2B006Systémy, zařízení, zpětnovazebné jednotky polohy a „elektronické sestavy“ pro měření nebo kontrolu rozměrů:

a. 

počítačově řízené nebo „číslicově řízené“ souřadnicové měřící stroje (CMM) s trojrozměrnou (volumetrickou) maximální povolenou chybou měření délky (E0,MPE) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu stroje (tj. podél celé délky měřených os) rovnou nebo lepší než (1,7 + L/1 000) μm (kde L je změřená délka v mm) podle normy ISO 10360-2 (2009);

Technická poznámka :

Maximální přípustná chyba (E0,MPE) nejpřesnější konfigurace souřadnicových měřicích strojů specifikovaná výrobcem (např. nejlepší z těchto položek: snímač, délka hrotu, parametry pohybu, prostředí), které mají „všechny dostupné kompenzace“, se srovnává s prahem 1,7 + L/1 000 μm.

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B206.

b. 

Přístroje nebo systémy pro měření lineární změny polohy, zpětnovazebné jednotky lineární polohy a „elektronické sestavy“:

Poznámka :  Interferometry a optické kódovací systémy pro měření obsahující „laser“ jsou uvedeny pouze v položkách 2B006.b.3. a 2B206.c.

1. 

„bezdotykové měřicí systémy“ s „rozlišovací schopností“ 0,2 μm nebo nižší (lepší) v „měřicím rozsahu“ 0 až 0,2 mm;

Technické poznámky :

Pro účely položky 2B006.b.1.:

1.   „bezdotykové měřicí systémy“ jsou konstruovány k měření vzdálenosti mezi sondou a měřeným objektem podél jediného vektoru, když je sonda nebo měřený objekt v pohybu;

2.   „měřicí rozsah“: vzdálenost mezi minimální a maximální pracovní vzdáleností.

2. 

zpětnovazebné jednotky lineární polohy speciálně konstruované pro obráběcí stroje, které mají celkovou „přesnost“ menší (lepší) než (800 + (600 × L/1 000)) nm (L se rovná efektivní délce v mm);

3. 

měřicí systémy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

obsahují „laser“;

b. 

„rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,200 nm nebo menší (lepší); a

c. 

schopnost dosáhnout „nejistoty měření“ rovné nebo menší (lepší) než (1,6 + L/2 000) nm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě měřicího rozsahu, pokud dochází ke kompenzaci indexu lomu vzduchu a při měření po dobu 30 s při teplotě 20 ± 0,01 °C; nebo

4. 

„elektronické sestavy“ speciálně konstruované k zajištění možnosti zpětné vazby v systémech specifikovaných v položce 2B006.b.3.;

Technická poznámka :

Pro účely položky 2B006.b. je „rozlišovací schopnost“ nejmenší přírůstek údaje měřicího přístroje; na číslicových přístrojích poslední významový bit.

c. 

Zpětnovazebné jednotky úhlové polohy speciálně konstruované pro obráběcí stroje nebo přístroje pro měření úhlové polohy, které mají „odchylku“ úhlové polohy 0,9 úhlové vteřiny nebo menší (lepší);

Poznámka :  Položka 2B006.c. nezahrnuje optické přístroje, jako jsou například autokolimátory, které k detekci úhlové změny polohy zrcadla používají kolimované světlo (např. „laserové“ světlo).

d. 

zařízení pro měření drsnosti povrchu (včetně povrchových vad) prostřednictvím měření optického rozptylu s citlivostí 0,5 nm nebo menší (lepší).

Poznámka :  Položka 2B006 zahrnuje obráběcí stroje, jiné než uvedené v položce 2B001, které mohou být použity jako měřicí stroje, jestliže splňují nebo překračují kritéria stanovená pro funkci měřicího stroje.

2B007„Roboty“ se speciálně konstruovanými řídicími jednotkami a „koncovými efektory“ a s některou z těchto vlastností:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B207.

a. 

nevyužito;

b. 

speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům týkajícím se manipulace s potenciálními výbušninami;

Poznámka :  Položka 2B007.b. nezahrnuje „roboty“ speciálně konstruované pro stříkací kabiny.

c. 

speciálně konstruované nebo hodnocené jako radiačně odolné tak, aby vydržely celkovou dávku radiace vyšší než 5 × 103 Gy (křemík), aniž by se snížila provozní způsobilost; nebo

Technická poznámka :

Výraz Gy (křemík) se vztahuje na energii v joulech na kilogram, kterou spotřebuje nechráněný křemíkový vzorek vystavený ionizujícímu záření.

d. 

speciálně konstruované pro provoz ve výškách nad 30 000  m.

2B008„Kombinované otočné stoly“ a „naklápěcí vřetena“ speciálně konstruované pro obráběcí stroje:

a. 

nevyužito;

b. 

nevyužito;

c. 

„kombinované otočné stoly“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou konstruovány pro obráběcí stroje pro soustružení, frézování nebo broušení; a

2. 

dvě otočné osy konstruované tak, aby mohly být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Technická poznámka :

„Kombinovaný otočný stůl“ je stůl, který umožňuje otáčet a naklápět obrobek kolem dvou nerovnoběžných os.

d. 

„Naklápěcí vřetena“, která mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou konstruovány pro obráběcí stroje pro soustružení, frézování nebo broušení; a

2. 

jsou konstruována tak, aby mohla být současně koordinována za účelem „interpolace tvaru“;

2B009Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem a které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B109 a 2B209.

a. 

tři nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“; a

b. 

síla tvářecí kladky větší než 60 kN.

Technická poznámka :

Pro účely položky 2B009 se stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B104„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004, které mají všechny tyto vlastnosti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B204.

a. 

maximální pracovní tlak 69 MPa nebo větší;

b. 

jsou konstruovány tak, aby byly schopné dosáhnout a udržet řízenou teplotu prostředí 873 K (600 °C) nebo větší; a

c. 

jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny nejméně 254 mm.

2B105Pece pro chemickou depozici z plynné fáze (CVD), jiné než uvedené v položce 2B005.a., konstruované nebo upravené pro zhušťování kompozitů typu uhlík–uhlík.

2B109Stroje pro kontinuální tváření, jiné než uvedené v položce 2B009, použitelné ve „výrobě“ pohonných jednotek a příslušenství (např. motorových skříní a mezistupňů) pro „střely“ a speciálně konstruované součásti:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B209.

a. 

stroje pro kontinuální tváření, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou vybaveny nebo, podle technické specifikace výrobce, mohou být vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem; a

2. 

mají více než dvě osy, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“.

b. 

speciálně konstruované součásti strojů pro kontinuální tváření uvedené v položkách 2B009 nebo 2B109.a.

Technická poznámka :

Stroje kombinující funkci kovotlačitelského tváření a kontinuálního tváření se pro účely položky 2B109 považují za stroje pro kontinuální tváření.

2B116Vibrační testovací systémy, jejich zařízení a součásti:

a. 

vibrační testovací systémy používající techniky se zpětnou vazbou nebo uzavřenou smyčkou a zahrnující číslicovou řídicí jednotku, schopné dosažení vibrací systému se zrychlením rovnajícím se nebo větším než 10 g ve střední kvadratické hodnotě mezi 20 Hz a 2 kHz a zároveň vyvozující síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na „holém stole“;

b. 

číslicové řídicí jednotky kombinované se speciálně konstruovaným softwarem pro vibrační testy, s „řídicí šířkou pásma v reálném čase“ větší než 5 kHz, konstruované pro použití s vibračními testovacími systémy uvedenými v položce 2B116.a.;

Technická poznámka :

V položce 2B116.b. se „řídicí šířkou pásma v reálném čase“ rozumí maximální rychlost, kterou může řídicí jednotka vykonat kompletní cyklus odběru vzorků, zpracování dat a přenosu kontrolních signálů.

c. 

budiče vibrací (vibrační jednotky), též s připojenými zesilovači, schopné vyvozovat síly rovnající se nebo větší než 50 kN, měřené na „holém stole“ a použitelné ve vibračních testovacích systémech uvedených v položce 2B116.a.;

d. 

upevňovací konstrukce pro zkušební vzorky a elektronické jednotky určené pro kombinaci více vibračních jednotek do kompletního systému, který je schopen poskytovat efektivní složenou sílu rovnající se nebo větší než 50 kN, měřenou na „holém stole“, a použitelné ve vibračních systémech uvedených v položce 2B116.a.

Technická poznámka :

V položce 2B116 se „holým stolem“ rozumí plochý stůl nebo povrch bez upínacích přípravků nebo příslušenství.

2B117Zařízení a řídicí systémy procesu, jiné než uvedené v položkách 2B004, 2B005.a., 2B104 nebo 2B105, konstruované nebo upravené pro zhušťování a pyrolýzu strukturních kompozitů raketových trysek a čelních štítů kosmických lodí pro návrat do atmosféry.

2B119Vyvažovací stroje a příslušné vybavení:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B219.

a. 

vyvažovací stroje, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

nejsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky o hmotnosti vyšší než 3 kg;

2. 

jsou schopné vyvažovat rotory / montážní celky při rychlostech vyšších než 12 500 otáček za minutu;

3. 

jsou schopné vyvažovat ve dvou nebo více rovinách; a

4. 

jsou schopné vyvažovat až do zbytkového měrného nevývažku 0,2 g mm/kg hmotnosti rotoru;

Poznámka :  Položka 2B119.a. nezahrnuje vyvažovací stroje konstruované nebo upravené pro stomatologická nebo jiná lékařská zařízení.

b. 

indikační hlavice konstruované nebo upravené pro stroje uvedené v položce 2B119.a.

Technická poznámka :

Indikační hlavice jsou někdy též označovány jako vyvažovací přístroje.

2B120Simulátory pohybu nebo otočné stoly, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

dvě osy nebo více;

b. 

konstruované či upravené tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopná přenášet elektrickou energii, informace signálu nebo obojí; a

c. 

mají některou z těchto vlastností:

1. 

pro každou jednotlivou osu všechny tyto vlastnosti:

a. 

schopnost otáčení 400°/s nebo větší nebo 30°/s nebo menší; a

b. 

stupeň rozlišení otáčení 6°/s nebo menší a přesnost 0,6°/s nebo menší;

2. 

nejmenší stabilitu rychlosti ± 0,05 % nebo lepší, zprůměrovanou v rozsahu 10° nebo více; nebo

3. 

„přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka 1 :  Položka 2B120 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Otočné stoly obráběcích strojů viz 2B008.

Poznámka 2 :  Simulátory pohybu nebo otočné stoly uvedené v položce 2B120 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení namontována v době vývozu.

2B121Stoly pro nastavení polohy (zařízení pro přesné nastavení rotační polohy v kterékoli ose), jiné než uvedené v položce 2B120, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

dvě osy nebo více; a

b. 

„přesnost“ nastavení polohy 5 úhlových vteřin nebo méně (lepší).

Poznámka :  Položka 2B121 nezahrnuje otočné stoly konstruované nebo upravené pro obráběcí stroje nebo pro lékařská zařízení. Otočné stoly obráběcích strojů viz 2B008.

2B122Odstředivky, které jsou schopné zrychlení vyššího než 100 g a jsou konstruovány či upraveny tak, aby jejich součástí byly sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení schopná přenášet elektrickou energii, informace signálů nebo obojí.

Poznámka :  Odstředivky uvedené v položce 2B122 jsou i nadále zahrnuty bez ohledu na to, zda jsou sběrné kroužky nebo integrovaná bezkontaktová zařízení namontována v době vývozu.

2B201Obráběcí stroje a jakékoliv jejich kombinace jiné než uvedené v položce 2B001, pro úběr nebo dělení kovů, keramiky nebo „kompozitů“, které mohou být podle technické specifikace výrobce vybaveny elektronickými zařízeními pro souvislou „interpolaci tvaru“ ve dvou nebo více osách:

Technická poznámka :

Namísto jednotlivých protokolů o zkouškách může být pro každý typ obráběcího stroje použita úroveň uváděné přesnosti nastavení polohy odvozená pomocí těchto postupů měření provedených podle normy ISO 230-2:1988 ( 9 )nebo odpovídajících národních norem za podmínky, že ji vnitrostátní orgány obdrží a přijmou. Určení uváděné přesnosti nastavení polohy:

a. 

vybere se pět strojů jednoho typu, které budou hodnoceny;

b. 

změří se přesnost lineární osy podle normy ISO 230-2:1988 (9) ;

c. 

určí se hodnota přesnosti (A) pro každou osu každého stroje. Metoda výpočtu hodnoty přesnosti je popsána v normě ISO 230-2:1988 (9) 

d. 

určí se průměrná hodnota přesnosti každé osy. Tato průměrná hodnota je uváděná přesnost nastavení polohy každé osy pro daný typ (Âx Ây…);

e. 

vzhledem k tomu, že položka 2B201 se vztahuje na každou lineární osu, získá se tolik hodnot uváděné přesnosti nastavení polohy, kolik je lineárních os;

f. 

pokud má kterákoli osa obráběcího stroje, který není uveden v položkách 2B201.a., 2B201.b. nebo 2B201.c., uváděnou přesnost nastavení polohy podle normy ISO 230-2:1988 (9)  rovnou nebo menší (lepší) než 6 μm pro brusky a rovnou nebo menší (lepší) než 8 μm pro vrtačky na hluboké díry a soustružnické stroje, je výrobce povinen tuto hodnotu ověřovat každých osmnáct měsíců.

a. 

obráběcí stroje pro frézování, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ rovnou nebo menší (lepší) než 6 μm podle normy ISO 230-2:1988 (9)  nebo podle odpovídajících národních norem;

2. 

dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3. 

pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Poznámka :  Položka 2B201.a. nezahrnuje frézovací stroje, které mají tyto vlastnosti:

a. 

dráha pohybu v ose X je delší než 2 m; a

b. 

celková přesnost nastavení polohy na ose x je větší (horší) než 30 μm.

b. 

obráběcí stroje pro broušení, které mají některou z těchto vlastností:

1. 

přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy při „všech dostupných kompenzacích“ rovnou nebo menší (lepší) než 4 μm podle normy ISO 230-2:1988 (9)  nebo podle odpovídajících národních norem;

2. 

dvě otočné osy nebo několik otočných os pro interpolaci tvaru; nebo

3. 

pět nebo více os, které mohou být současně koordinovány za účelem „interpolace tvaru“;

Poznámka :  Položka 2B201.b. nezahrnuje tyto brusky:

a. 

brusky pro broušení vnějších, vnitřních a obou válcových ploch, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou určeny pouze pro obrobky o maximálním vnějším průměru nebo délce 150 mm; a

2. 

mají pouze osy x, z a c;

b. 

souřadnicové brusky, které nemají osy z nebo w s celkovou „přesností nastavení polohy“ menší (lepší) než 4 μm v souladu s ISO 230-2:1988 (9)  nebo s odpovídajícími vnitrostátními normami;

c. 

soustružnické stroje, které mají přesnost nastavení polohy podél kterékoliv lineární osy (celkové nastavení polohy) při „všech dostupných kompenzacích“ menší (lepší) než 6 μm podle normy ISO 230-2:1988 (9)  pro stroje schopné obrábění průměrů větších než 35 mm;

Poznámka :  Položka 2B201.c. nezahrnuje automatizované soustruhy (Swissturn) určené pouze k soustružení tyčového materiálu podávaného vřetenem, pokud maximální průměr soustružené tyče je roven nebo menší než 42 mm, bez možnosti upínání do sklíčidla. Stroje mohou také vrtat, případně frézovat soustružené části o průměru menším než 42 mm.

Poznámka 1 :  Položka 2B201 nezahrnuje speciální obráběcí stroje určené pouze k výrobě některých z těchto dílů:

a. 

ozubená kola;

b. 

klikové hřídele nebo vačkové hřídele;

c. 

nože nebo řezné nástroje;

d. 

závitníky.

Poznámka 2 :  Obráběcí stroj, který má alespoň dvě ze tří schopností – soustružení, frézování nebo broušení (např. soustruh s možností broušení), musí být hodnocen podle každé z patřičných položek 2B201.a., b. nebo c.

Poznámka 3 :  Položky 2B201.a.3. a 2B201.b.3. zahrnují lineární jednotky založené na paralelní kinematické struktuře (např. hexapody) o pěti nebo více osách, z nichž ani jedna není otočná.

2B204„Izostatické lisy“, jiné než uvedené v položce 2B004 nebo 2B104, a související zařízení:

a. 

„izostatické lisy“, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

maximální pracovní tlak 69 MPa nebo vyšší; a

2. 

jsou vybaveny komorou o vnitřním průměru dutiny větším než 152 mm;

b. 

zápustky, formy a řídicí systémy speciálně konstruované pro „izostatické lisy“ uvedené v položce 2B204.a.

Technická poznámka :

V položce 2B204 se rozměrem vnitřní komory rozumí rozměr té komory, v níž je dosaženo jak pracovní teploty, tak pracovního tlaku, přičemž tento rozměr nezahrnuje upínací zařízení. Tento rozměr bude menší hodnotou buď vnitřního průměru tlakové komory, nebo vnitřního průměru izolované pecní komory v závislosti na tom, která z těchto komor je vložena do druhé.

2B206Stroje, nástroje nebo systémy pro kontrolu rozměrů, jiné než uvedené v položce 2B006:

a. 

souřadnicové měřicí stroje, počítačově řízené nebo číslicově řízené, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

mají pouze dvě osy a maximální přípustnou chybu měření délky na kterékoliv ose (jednorozměrné), určenou jako kteroukoli kombinaci E0x,MPE, E0y,MPE nebo E0z,MPE, rovnou nebo menší (lepší) než (1,25 + L/1 000) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2:2009; nebo

2. 

tři nebo více os a trojrozměrnou maximální přípustnou chybu měření délky (E0,MPE) rovnou nebo menší (lepší) než (1,7 + L/800) μm (kde L je změřená délka v mm) v jakémkoliv bodě provozního rozsahu stroje (tedy v mezích délky osy), podle normy ISO 10360-2:2009;

Technická poznámka :

Maximální přípustná chyba (E0,MPE) nejpřesnější konfigurace souřadnicových měřicích strojů specifikovaná výrobcem podle normy ISO 10360-2:2009 (např. nejlepší z těchto položek: snímač, délka hrotu, parametry pohybu, prostředí), které mají všechny dostupné kompenzace, se srovnává s prahem (1,7 + L/800) μm.

b. 

systémy pro současnou délkovou a úhlovou kontrolu rozměrů polokoulí, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

„nejistota měření“ podél kterékoliv lineární osy 3,5 μm nebo menší (lepší) na délce 5 mm; a

2. 

„odchylka úhlové polohy“ 0,02o nebo menší;

c. 

systémy pro měření „lineární změny polohy“, které mají všechny tyto vlastnosti:

Technická poznámka :

Pro účely položky 2B206.c. se „lineární změnou polohy“ rozumí změna vzdálenosti mezi měřicí sondou a měřeným objektem.

1. 

obsahují „laser“; a

2. 

jsou schopny zachovat po dobu nejméně 12 hodin v teplotním rozmezí ± 1 K (± 1 °C) kolem standardní teploty a při standardním tlaku všechny tyto vlastnosti:

a. 

„rozlišovací schopnost“ po celé stupnici 0,1 μm nebo menší (lepší); a

Technická poznámka :

Pro účely položky 2B206.c.2.a. je „rozlišovací schopnost“ nejmenší přírůstek údaje měřicího přístroje; na číslicových přístrojích poslední významový bit.

b. 

„nejistota měření“ rovna nebo lepší (menší) než (0,2 + L/2 000) μm (kde L je změřená délka v mm).

Poznámka :  Položka 2B206.c. nezahrnuje měřicí interferometrové systémy bez uzavřené nebo otevřené zpětné vazby obsahující laser pro měření odchylek pohybu saní obráběcích strojů, měřicích a kontrolních strojů nebo podobných zařízení.

d. 

systémy s lineárním napěťovým diferenčním transformátorem, které mají obě tyto vlastnosti:

Technická poznámka :

Pro účely položky 2B206.d. se „lineární změnou polohy“ rozumí změna vzdálenosti mezi měřicí sondou a měřeným objektem.

1. 

mají některou z těchto vlastností:

a. 

u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s plným provozním rozsahem do 5 mm včetně je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 po plný provozní rozsah; nebo

b. 

u lineárních napěťových diferenčních transformátorů s provozním rozsahem větším než 5 mm je „linearita“ rovna nebo menší (lepší) než 0,1 %, měřeno od 0 do 5 mm; a

2. 

drift (posun) 0,1 % nebo menší (lepší) za den při standardní okolní teplotě zkušební místnosti ± 1 K (± 1 °C).

Poznámka 1 :  Obráběcí stroje, které mohou být použity jako měřicí stroje, jsou kontrolovány, jestliže splňují nebo překračují kritéria stanovená pro funkci obráběcího stroje nebo funkci měřicího stroje.

Poznámka 2 :  Stroj popsaný v položce 2B206 je kontrolován, jestliže kdekoli ve svém pracovním rozsahu překračuje prahové hodnoty kontroly.

Technické poznámky :

Všechny hodnoty měřených parametrů uvedené v položce 2B206 představují kladné nebo záporné odchylky, které jsou povoleny od předepsané hodnoty, tj. nikoliv celé pásmo.

2B207„Roboty“, „koncové efektory“ a řídicí kontrolní jednotky, jiné než uvedené v položce 2B007:

a. 

„roboty“ nebo „koncové efektory“ speciálně konstruované tak, aby vyhověly vnitrostátním bezpečnostním předpisům pro manipulaci s vysoce výbušnými látkami (např. splňující podmínky elektrického kódu pro vysoce výbušné látky);

b. 

řídicí jednotky speciálně konstruované pro kterýkoli z „robotů“ nebo „koncových efektorů“ uvedených v položce 2B207.a.

2B209Stroje pro kontinuální tváření a stroje pro kovotlačitelské tváření schopné plnit funkci strojů pro kontinuální tváření jiné, než uvedené v položce 2B009 nebo 2B109, a tvářecí trny:

a. 

stroje, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

tři nebo více kladek (aktivních nebo vodicích); a

2. 

podle technické specifikace výrobce mohou být vybaveny jednotkami „číslicového řízení“ nebo řízeny počítačem;

b. 

trny pro tváření válcových rotorů o vnitřním průměru 75 mm až 400 mm.

Poznámka :  Položka 2B209.a. zahrnuje stroje, které mají pouze jednu kladku určenou pro tváření materiálu a dvě pomocné kladky pro oporu tvářecího trnu, které se však na procesu tváření přímo nepodílejí.

2B219Odstředivé vícerovinné vyvažovací stroje, pevné nebo přenosné, horizontální nebo vertikální:

a. 

odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování pružných rotorů o délce nejméně 600 mm, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

oběžný průměr nebo průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2. 

hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg; a

3. 

jsou schopné vyvažovat při rychlosti otáčení větší než 5 000 otáček za minutu;

b. 

odstředivé vyvažovací stroje konstruované pro vyvažování dutých válcových součástí rotorů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

průměr ložiskového čepu větší než 75 mm;

2. 

hmotnostní kapacitu od 0,9 do 23 kg;

3. 

minimální dosažitelný zbytkový měrný nevývažek roven nebo nižší 10 g mm/kg v jedné rovině; a

4. 

mají řemenový pohon.

2B225Dálkově ovládané manipulátory, které lze použít k dálkově řízeným činnostem v radiochemické separaci nebo horkých komorách a které mají některou z těchto vlastností:

a. 

schopnost pronikat stěnou horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace skrze stěnu); nebo

b. 

schopnost překlenout horní okraj stěny horké komory o tloušťce nejméně 0,6 m (operace přes stěnu).

Technická poznámka :

Dálkově ovládané manipulátory umožňují přenést činnost lidské osoby na dálkově manipulační rameno a koncové upínací prostředky. Mohou být typu „master/slave“ nebo ovládané prostřednictvím joysticku nebo klávesnice.

2B226Indukční pece s řízenou atmosférou (vakuum nebo inertní plyn) jiné než uvedené v položce 9B001 a 3B001 a pro ně konstruované zdroje energie:

Pozn.   VIZ TÉŽ 3B001 a 9B001.

a. 

pece, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

jsou schopné provozu při teplotě vyšší než 1 123  K (850 °C);

2. 

indukční cívky o průměru nejvýše 600 mm; a

3. 

jsou konstruovány pro příkon nejméně 5 kW;

Poznámka :  Položka 2B226.a. nezahrnuje pece konstruované pro zpracování polovodičových destiček.

b. 

zdroje energie s výkonem nejméně 5 kW, speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B226.a.

2B227Metalurgické tavicí a licí pece, vakuové nebo s jinak řízenou atmosférou a související zařízení:

a. 

obloukové pece pro přetavování, obloukové pece pro tavení a obloukové pece pro tavení a lití, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

kapacita odtavných elektrod 1 000  cm3 až 20 000  cm3; a

2. 

schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 973  K (1 700  °C);

b. 

tavicí pece s elektronovým svazkem, plazmové atomizační pece a plazmové tavicí pece, které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

příkon nejméně 50 kW; a

2. 

schopné provozu při tavicích teplotách vyšších než 1 473  K (1 200  °C);

c. 

počítačově řízené systémy a monitorovací systémy speciálně konfigurované pro některou z pecí uvedených v položce 2B227.a. nebo 2B227.b.;

d. 

plazmové hořáky speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B227.b., které mají obě tyto vlastnosti:

1. 

provoz při příkonu vyšším než 50 kW; a

2. 

schopné provozu při teplotě vyšší než 1 473  K (1 200  °C);

e. 

pistole s elektronovým svazkem speciálně konstruované pro pece uvedené v položce 2B227.b. s příkonem vyšším než 50 kW.

2B228Zařízení pro výrobu nebo montáž rotorů, vyrovnávací zařízení rotorů, trny a formy pro tváření vlnovců:

a. 

montážní zařízení rotorů pro montáž sekcí, přepážek a koncových víček trubek rotorů pro plynové odstředivky;

Poznámka :  Položka 2B228.a. zahrnuje přesné trny, upínací přípravky a stroje pro uložení lisované za tepla.

b. 

vyrovnávací zařízení pro usměrňování sekcí trubek rotorů pro plynové odstředivky na společnou osu;

Technická poznámka :

V položce 2B228.b. se takové zařízení obvykle skládá z přesných měřicích sond spojených s počítačem, který na základě jejich údajů řídí činnost např. pneumatických otočných ramen používaných pro nasměrování sekcí trubek rotoru.

c. 

Trny pro tváření vlnovců a formy k výrobě vlnovců s jedním záhybem.

Technická poznámka :

Ve smyslu položky 2B228.c. mají vlnovce všechny tyto vlastnosti:

1. 

vnitřní průměr 75 mm až 400 mm;

2. 

délku nejméně 12,7 mm;

3. 

hloubku jednoduchého záhybu větší než 2 mm; a

4. 

jsou vyrobeny z vysokopevnostních hliníkových slitin, vysokopevnostní oceli tvrzené stárnutím nebo vysoce pevných „vláknitých materiálů“.

2B230Všechny typy „tlakových převodníků“, které jsou schopné měřit absolutní tlak a mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

snímače tlaku vyrobené z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkových polymerů, nebo těmito materiály chráněné;

b. 

těsnění nezbytná k utěsnění snímače tlaku a která jsou v přímém kontaktu s procesním médiem, vyrobená z hliníku, slitin hliníku, oxidu hlinitého (alumina nebo safír), niklu, niklových slitin obsahujících více než 60 % hmotnostních niklu nebo zcela fluorovaných uhlovodíkových polymerů, nebo těmito materiály chráněná; a

c. 

mají některou z těchto vlastností:

1. 

celkový měřicí rozsah menší než 13 kPa a „přesnost“ lepší než 1 % celkového měřicího rozsahu; nebo

2. 

celkový měřicí rozsah 13 kPa nebo větší a „přesnost“ lepší než 130 Pa, měřeno při 13 kPa.

Technické poznámky :

1.   V položce 2B230 se „tlakovým převodníkem“ rozumí zařízení, které převádí naměřený tlak na signál.

2.   Pro účely položky 2B230 zahrnuje výraz „přesnost“ nelinearitu, hysterezi a opakovatelnost při okolní teplotě.

2B231Vakuové vývěvy, které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

velikost vstupního hrdla nejméně 380 mm;

b. 

sací průtok nejméně 15 m3/s; a

c. 

jsou schopné dosahovat výsledného vakua lepšího než 13 mPa.

Technické poznámky :

1.   Sací průtok je určován v bodě měření s plynným dusíkem nebo vzduchem.

2.   Výsledné vakuum je určováno na vstupu do vývěvy při zablokování tohoto vstupu.

2B232Vysokorychlostní vystřelovací systémy (s pohonnou látkou, plynem, cívkové, elektromagnetické, elektrotermální nebo jiné pokročilé systémy) schopné urychlit projektily na rychlost 1,5 km/s nebo vyšší.

Pozn.   VIZ TÉŽ SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU.

2B233Šnekové kompresory s vlnovcovým těsněním a šnekové vakuové vývěvy s vlnovcovým těsněním, se všemi těmito vlastnostmi:

Pozn.   VIZ TÉŽ 2B350.i.

a. 

umožňují vstupní průtok minimálně 50 m3/h;

b. 

pracují s kompresním poměrem 2:1 nebo větším; a

c. 

mají všechny povrchy, které přicházejí do styku s provozním plynem, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

hliník nebo slitina hliníku;

2. 

oxid hlinitý;

3. 

korozivzdorná ocel;

4. 

nikl nebo slitina niklu;

5. 

fosforový bronz; nebo

6. 

fluorované polymery.

2B350Zařízení, příslušenství a součásti pro chemickou výrobu:

a. 

reakční nádoby nebo reaktory, též s míchadly, s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), avšak menším než 20 m3 (20 000 litrů), které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

Pozn.   Pro prefabrikované sestavy pro opravy viz položka 2B350.k.

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. 

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5. 

tantal nebo „slitiny“ tantalu;

6. 

titan nebo „slitiny“ titanu;

7. 

zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia; nebo

8. 

niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

b. 

míchadla konstruovaná k použití v reakčních nádobách nebo reaktorech uvedených v položce 2B350.a.; oběžná kola, lopatky nebo hřídele navržené pro taková míchadla, která mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. 

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5. 

tantal nebo „slitiny“ tantalu;

6. 

titan nebo „slitiny“ titanu;

7. 

zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia; nebo

8. 

niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

c. 

skladovací zásobníky, kontejnery nebo nádrže s celkovým vnitřním (geometrickým) objemem větším než 0,1 m3 (100 litrů), jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

Pozn.   Pro prefabrikované sestavy pro opravy viz položka 2B350.k.

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. 

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

5. 

tantal nebo „slitiny“ tantalu;

6. 

titan nebo „slitiny“ titanu;

7. 

zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia; nebo

8. 

niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

d. 

výměníky tepla nebo kondenzátory s plochou povrchu pro přenos tepla větší než 0,15 m2, avšak menší než 20 m2; a trubky, desky, kotouče nebo špalky (cívky) konstruované pro takové výměníky tepla nebo kondenzátory, které mají všechny povrchy, jež přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. 

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. 

grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6. 

tantal nebo „slitiny“ tantalu;

7. 

titan nebo „slitiny“ titanu;

8. 

zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia;

9. 

karbid křemíku;

10. 

karbid titanu; nebo

11. 

niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

e. 

destilační nebo absorpční kolony o vnitřním průměru větším než 0,1 m; a rozdělovače kapaliny, rozdělovače par nebo sběrače kapalin konstruované pro takové destilační nebo absorpční kolony, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. 

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. 

grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6. 

tantal nebo „slitiny“ tantalu;

7. 

titan nebo „slitiny“ titanu;

8. 

zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia; nebo

9. 

niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

f. 

dálkově ovládaná plnicí zařízení, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu; nebo

2. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

g. 

ventily a součásti:

1. 

Ventily, které mají obě tyto vlastnosti:

a. 

„nominální rozměr“ větší než DN 10 nebo NPS 3/8; a

b. 

mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku s vyráběnými, zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobené z „materiálů odolných proti korozi“;

2. 

Ventily, jiné než popsané v položce 2B350.g.1., které mají všechny tyto vlastnosti:

a. 

„nominální rozměr“ DN 25 nebo NPS 1 nebo větší a zároveň rovný nebo menší než DN 100 nebo NPS 4;

b. 

pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky plášťů;

c. 

uzavírací prvek konstruovaný tak, aby byl ve své funkci vzájemně zaměnitelný; a

d. 

mají veškeré povrchy pouzdra (kostry ventilů) nebo předlisované podložky pláště, které přicházejí do přímého styku s vyráběnými, zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobené z „materiálů odolných proti korozi“;

3. 

Součásti, konstruované pro ventily popsané v položce 2B350.g.1. nebo 2B350.g.2., jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku s vyráběnými, zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z „materiálů odolných proti korozi“:

a. 

pouzdra (kostry ventilů);

b. 

předlisované podložky plášťů;

Technické poznámky :

1.   Pro účely položky 2B350.g. se „materiály odolnými proti korozi“ rozumí některý z těchto materiálů:

a. 

nikl nebo slitiny obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

b. 

slitiny obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

c. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

d. 

sklo nebo skleněné obložení (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu);

e. 

tantal nebo slitiny tantalu;

f. 

titan nebo slitiny titanu;

g. 

zirkonium nebo slitiny zirkonia;

h. 

niob (kolumbium) nebo slitiny niobu; nebo

i. 

tyto keramické materiály:

1. 

karbid křemíku o čistotě 80 či více procent hmotnostních;

2. 

oxid hlinitý (alumina) o čistotě 99,9 či více procent hmotnostních;

3. 

oxid zirkoničitý (zirkonia);

2.   „Nominální rozměr“ je definován jako menší z průměrů vstupního a výstupního otvoru.

3.   Nominální rozměry (DN) ventilů jsou v souladu s normou ISO 6708:1995. Nominální rozměry potrubí (NPS) jsou v souladu s normou ASME B36.10 nebo B36.19 nebo odpovídající národní normou.

h. 

vícevrstvé chráněné potrubí vybavené vývodem pro detekci úniku, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

3. 

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

4. 

grafit nebo „uhlíkový grafit“;

5. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

6. 

tantal nebo „slitiny“ tantalu;

7. 

titan nebo „slitiny“ titanu;

8. 

zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia; nebo

9. 

niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

i. 

vícenásobně těsněná čerpadla a čerpadla bez těsnění s maximálním průtokem udávaným výrobcem vyšším než 0,6 m3/h nebo vakuové vývěvy s maximálním výrobcem udávaným průtokem vyšším než 5 m3/h (za standardních podmínek (teplota (273 K (0 °C) a tlak 101,3 kPa)), jiné než uvedené v položce 2B233; dále pouzdra (kostry čerpadel), předlisované podložky plášťů, oběžná kola, rotory nebo trysky proudových čerpadel navržené pro taková čerpadla, jež mají všechny povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými nebo uchovávanými chemickými látkami, vyrobeny z některého z těchto materiálů:

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

keramika;

3. 

fersilit (křemíková litina, slitiny železa s vysokým obsahem křemíku);

4. 

fluoropolymery (polymerické nebo elastomerické materiály s více než 35 % hmotnostních fluoru);

5. 

sklo (včetně zeskelněného nebo smaltovaného povrchu nebo skleněného obložení);

6. 

grafit nebo „uhlíkový grafit“;

7. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

8. 

tantal nebo „slitiny“ tantalu;

9. 

titan nebo „slitiny“ titanu;

10. 

zirkonium nebo „slitiny“ zirkonia; nebo

11. 

niob (kolumbium) nebo „slitiny“ niobu;

Technická poznámka :

V položce 2B350.i. se výrazem těsnění odkazuje pouze ta těsnění, která přicházejí do přímého kontaktu se zpracovávanými chemickými látkami (nebo jsou pro takový kontakt konstruována) a plní funkci těsnění v místě, kde rotační nebo pístové hnací hřídele procházející kostrou vývěvy.

j. 

spalovací pece pro likvidaci chemických látek uvedených v položce 1C350 se speciálně konstruovanými systémy přísunu odpadů, speciálními manipulačními systémy a průměrnou teplotou ve spalovací komoře vyšší než 1 273  K (1 000  °C), jež mají všechny povrchy systému přívodu odpadů, které přicházejí do přímého styku s odpadními produkty, vyrobeny z některého z těchto materiálů nebo jsou těmito materiály obloženy:

1. 

„slitiny“ obsahující více než 25 % hmotnostních niklu a 20 % hmotnostních chromu;

2. 

keramika; nebo

3. 

nikl nebo „slitiny“ obsahující více než 40 % hmotnostních niklu;

k. 

prefabrikované sestavy pro opravy s kovovými povrchy, které přicházejí do přímého styku se zpracovávanými chemickými látkami a jsou vyrobeny z tantalu nebo slitin tantalu, a speciálně konstruované součásti:

1. 

konstruované pro mechanické připevnění ke skleněnému obložení reakčních nádob nebo reaktorů uvedených v položce 2B350.a.; nebo

2. 

konstruované pro mechanické připevnění ke skleněnému obložení skladovacích zásobníků, kontejnerů nebo nádrží uvedených v položce 2B350.c.;

Poznámka :  Pro účely položky 2B350 se status kontroly neurčuje podle materiálů použitých na plochá těsnění, jiná těsnění, uzávěry, šrouby, podložky nebo jiné materiály, které plní funkci těsnění, za předpokladu, že jsou tyto součásti konstruovány tak, aby byly vzájemně zaměnitelné.

Technické poznámky :

1.   „Uhlíkový grafit“ je směs amorfního uhlíku a grafitu, kde obsah grafitu činí nejméně 8 % hmotnostních.

2.   U materiálů ve výše uvedených položkách se termínem „slitiny“ – pokud není uvedena konkrétní elementární koncentrace – rozumí slitiny, jejichž identifikovaný kov je přítomen ve vyšší hmotnostní míře než jakýkoli jiný prvek.

2B351Monitory a systémy pro monitorování toxických plynů a související detekční součásti, jiné než uvedené v položce 1A004; a detektory; senzorová zařízení; a vyměnitelné senzorové zásobníky pro ně:

a. 

konstruované pro nepřetržitý provoz a použitelné pro detekci bojových chemických látek nebo chemických látek uvedených v položce 1C350 při koncentracích nižších než 0,3 mg/m3; nebo

b. 

konstruované pro detekci inhibičního působení na cholinesterasu.

2B352Zařízení pro výrobu biologických materiálů a nakládání s nimi:

a. 

Zařízení pro uzavřené nakládání (kontejnment) a související vybavení:

1. 

kompletní zařízení pro kontejnment, která splňují kritéria P3 nebo P4 (BL3, BL4, L3, L4) uvedená ve WHO Laboratory Biosafety Manual (3. vydání, Ženeva, 2004);

2. 

vybavení navržené k trvalé montáži v zařízeních pro kontejnment uvedených v položce 2B352.a.:

a. 

dvoudveřové průchozí dekontaminační autoklávy;

b. 

dekontaminační sprchy pro ventilované ochranné obleky;

c. 

průchozí dveře s mechanickým nebo nafukovacím těsněním;

b. 

fermentory a součásti:

1. 

fermentory vhodné pro kultivaci „mikroorganismů“ či živých buněk k produkci virů nebo toxinů, bez úniku aerosolů, jejichž celkový vnitřní objem je 20 litrů nebo větší;

2. 

konstrukční části určené pro fermentory uvedené v položce 2B352.b.1.:

a. 

kultivační komory určené ke sterilizaci nebo dezinfekci in situ;

b. 

přídržná zařízení kultivačních komor;

c. 

provozní řídicí jednotky schopné současně sledovat nebo řídit dva nebo více parametrů fermentačního systému (například teplotu, pH, živiny, rozmíchání, rozpuštěný kyslík, průtok vzduchu, tvorbu pěny);

Technické poznámky :

1.   Pro účely položky 2B352.b. fermentory zahrnují bioreaktory, jednorázové bioreaktory, chemostaty a systémy s kontinuálním průtokem.

2.   Pro účely položky 2B352.b. přídržná zařízení kultivačních komor zahrnují kultivační komory na jedno použití s pevnými stěnami.

c. 

odstředivé separátory, schopné kontinuálního provozu bez úniku aerosolů, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

průtoková rychlost vyšší než 100 litrů za hodinu;

2. 

součásti jsou z leštěné korozivzdorné oceli nebo titanu;

3. 

jeden nebo více těsnicích uzávěrů v parním prostoru kontejnmentu; a

4. 

schopné sterilizace parou in situ v uzavřeném stavu;

Technická poznámka :

Odstředivé separátory zahrnují též dekantační přístroje.

d. 

zařízení a prvky pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku:

1. 

zařízení pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku schopná separovat „mikroorganismy“, viry, toxiny nebo buněčné kultury a mající všechny tyto vlastnosti:

a. 

celková filtrační plocha je nejméně 1 m2; a

b. 

mají některou z těchto vlastností:

1. 

jsou schopny sterilizace nebo dezinfekce in situ; nebo

2. 

užívají jednoúčelové nebo jednorázové prvky pro filtraci;

Technická poznámka :

V položce 2B352.d.1.b. se sterilizací rozumí zničení všech živých mikrobů v zařízení použitím buď fyzikálních (např. pára), nebo chemických činidel. Dezinfekce označuje zničení možné mikrobiální infekce v zařízení použitím chemických činidel s germicidním účinkem. Dezinfekce a sterilizace se liší od sanitace, což je čisticí postup mající snížit mikrobiální obsah v zařízení, aniž by se nutně dosáhlo zničení veškeré mikrobiální infekce nebo existence.

Poznámka :  Položka 2B352.d. nezahrnuje zařízení pro reverzní osmózu a hemodialýzu, jak uvádí výrobce.

2. 

prvky pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku (např. moduly, elementy, kazety, náboje, jednotky nebo desky) s filtrační plochou nejméně 0,2 m2 pro každý prvek a určené pro použití v zařízení pro filtraci metodou příčného (tangenciálního) průtoku uvedeném v položce 2B352.d.;

e. 

parou nebo plynem sterilizovatelné zařízení pro vymrazování s kapacitou kondenzátoru 10 kg ledu za 24 hodin nebo větší a menší než 1 000  kg ledu za 24 hodin;

f. 

ochranná zařízení a zařízení pro kontejnment:

1. 

částečné nebo úplné ochranné obleky nebo kápě závislé na vnějším přívodu vzduchu a pracující při přetlaku;

Poznámka :  Položka 2B352.f.1. nezahrnuje obleky navrhované k nošení se zabudovaným dýchacím přístrojem.

2. 

komory pro uzavřené nakládání s biologickými původci, izolátory nebo skříně biologické bezpečnosti, které mají za normálního provozu všechny tyto vlastnosti:

a. 

zcela uzavřený pracovní prostor, kde je pracovník oddělen od práce fyzickou bariérou;

b. 

provozuschopné při podtlaku;

c. 

prostředky pro bezpečnou manipulaci s předměty v pracovním prostoru;

d. 

přívod vzduchu do pracovního prostoru a jeho odvod z něj jsou opatřeny HEPA filtrem;

Poznámka 1 :  Položka 2B352.f.2. zahrnuje kabinety biologické bezpečnosti třídy III popsané v posledním vydání příručky Světové zdravotnické organizace WHO Laboratory Biosafety Manual nebo konstruované v souladu s vnitrostátními normami, předpisy nebo pokyny.

Poznámka 2 :  Položka 2B352.f.2. zahrnuje jakýkoli izolátor splňující všechny výše uvedené vlastnosti, bez ohledu na jeho zamýšlené užití a určení.

Poznámka 3 :  Položka 2B352.f.2. nezahrnuje izolátory speciálně konstruované pro bariérovou ošetřovatelskou péči nebo přepravu infikovaných pacientů.

g. 

zařízení pro inhalaci aerosolu určená k aerosolovým imunologickým testům s „mikroorganismy“, viry nebo „toxiny“:

1. 

komory pro celotělovou expozici o kapacitě 1 m3 nebo větší;

2. 

zařízení pro nazální expozici používající usměrněný tok aerosolu o expoziční kapacitě:

a. 

12 nebo více hlodavců; nebo

b. 

2 nebo více jiných zvířat než hlodavců;

3. 

uzavřené tubusy omezující pohyb zvířat určené pro použití se zařízením pro nazální expozici pomocí usměrněného toku aerosolu;

h. 

zařízení pro sprejové sušení schopné sušit toxiny nebo patogenní „mikroorganismy“, které mají všechny tyto vlastnosti:

1. 

kapacita odpařování vody ≥ 0,4 kg/h a ≤ 400 kg/h;

2. 

schopnost vytvořit výslednou střední velikost částic ≤ 10 μm při zachování nastavení nebo jen minimální úpravou sprejového vysoušeče s rozprašovacími tryskami umožňujícími dosáhnout požadované velikosti částic; a