02021R0620 — CS — 27.11.2023 — 008.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/620

ze dne 15. dubna 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 131 16.4.2021, s. 78)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1008 ze dne 21. června 2021,

  L 222

12

22.6.2021

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1911 ze dne 27. října 2021,

  L 389

2

4.11.2021

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/214 ze dne 17. února 2022,

  L 37

16

18.2.2022

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1218 ze dne 14. července 2022,

  L 188

65

15.7.2022

►M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/150 ze dne 20. ledna 2023,

  L 20

33

23.1.2023

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/1071 ze dne 1. června 2023,

  L 143

105

2.6.2023

►M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2057 ze dne 26. září 2023,

  L 238

94

27.9.2023

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/2618 ze dne 23. listopadu 2023,

  L 

1

24.11.2023
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/620

ze dne 15. dubna 2021,

kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schválení statusu území prostého nákazy a statusu území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Toto nařízení stanoví prováděcí pravidla týkající se nákaz zvířat uvedených na seznamu podle čl. 9 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o status území prostého nákazy nebo status území, kde se neprovádí vakcinace, některých členských států ( 1 ) nebo jejich oblastí či jednotek a schválení eradikačních programů pro zmíněné nákazy uvedené na seznamu.
2.  
V přílohách tohoto nařízení jsou uvedeny členské státy nebo jejich oblasti či jednotky, jejichž status území prostého nákazy nebo eradikační programy se považují za schválené v souladu s článkem 280 nařízení (EU) 2016/429, a rovněž členské státy, jejich oblasti a jednotky, jejichž status území prostého nákazy a eradikační programy mají být řádně schváleny tímto nařízením a náležitě uvedeny v jeho přílohách.
3.  

Toto nařízení uvádí ve svých přílohách:

a) 

členské státy nebo jejich oblasti či jednotky se schválenými povinnými eradikačními programy pro nákazy kategorie B a volitelnými eradikačními programy pro nákazy kategorie C;

b) 

členské státy nebo jejich oblasti se schváleným statusem území prostého nákazy a statusem území, kde se neprovádí vakcinace;

c) 

jednotky členských států s uznaným statusem území prostého nákazy.

Článek 2

Infekce způsobená Brucella abortus, B. melitensis a B. suis

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu se uvádějí v kapitole 1 části I přílohy I.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací ovcí a koz se uvádějí v kapitole 2 části I přílohy I.

▼M3

3.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným povinným eradikačním programem pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotu se uvádějí v kapitole 1 části II přílohy I.
4.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným povinným eradikačním programem pro infekci způsobenou Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací ovcí a koz se uvádějí v kapitole 2 části II přílohy I.

▼B

Článek 3

Infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae a M. tuberculosis) (MTBC)

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (Mycobacterium bovis, M. capraeM. tuberculosis) (MTBC) se uvádějí v části I přílohy II.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným povinným eradikačním programem pro infekci komplexem MTBC se uvádějí v části II přílohy II.

Článek 4

Infekce virem vztekliny (RABV)

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem vztekliny (RABV) se uvádějí v části I přílohy III.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným povinným eradikačním programem pro infekci RABV se uvádějí v části II přílohy III.

Článek 5

Enzootická leukóza skotu (EBL)

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého enzootické leukózy skotu (EBL) se uvádějí v části I přílohy IV.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro EBL se uvádějí v části II přílohy IV.

Článek 6

Infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida (IBR/IPV)

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekční rinotracheitidy skotu/infekční pustulární vulvovaginitidy (IBR/IPV) se uvádějí v části I přílohy V.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro IBR/IPV se uvádějí v části II přílohy V.

Článek 7

Infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV)

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV) se uvádějí v části I přílohy VI.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro infekci ADV se uvádějí v části II přílohy VI.

Článek 8

Bovinní virová diarrhoea (BVD)

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého bovinní virové diarrhoey (BVD) se uvádějí v části I přílohy VII.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro infekci BVD se uvádějí v části II přílohy VII.

Článek 9

Infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekce BTV)

1.  
Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem katarální horečky ovcí (sérotypy 1–24) (infekce BTV) se uvádějí v části I přílohy VIII.
2.  
Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným volitelným eradikačním programem pro infekci BTV se uvádějí v části II přílohy VIII.

Článek 10

Infestace roztočem Varroa spp.

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infestace roztočem Varroa spp. se uvádějí v příloze IX.

Článek 11

Infekce virem newcastleské choroby

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem newcastleské choroby se uvádějí v příloze X.

Článek 12

Vysoce patogenní influenza ptáků (HPAI)

Jednotky členských států prosté HPAI se uvádějí v příloze XI.

Článek 13

Virová hemoragická septikémie (VHS)

1.  

V části I přílohy XII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má status území prostého virové hemoragické septikémie (VHS);

b) 

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého VHS, a

c) 

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.  

V části II přílohy XII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro VHS;

b) 

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro VHS, a

c) 

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 14

Infekční nekróza krvetvorné tkáně (IHN)

1.  

V části I přílohy XIII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekční nekrózy krvetvorné tkáně (IHN);

b) 

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého IHN, a

c) 

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.  

V části II přílohy XIII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro IHN;

b) 

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro IHN, a

c) 

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 15

Infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí ve vysoce polymorfní oblasti (ISAV s delecí v HPR)

1.  

V části I přílohy XIV se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce virem nakažlivé chudokrevnosti lososů s delecí ve vysoce polymorfní oblasti (ISAV s delecí v HPR);

b) 

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, a

c) 

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.  

V části II přílohy XIV se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR;

b) 

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR, a

c) 

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 16

Infekce marteiliózou (Marteilia refringens)

1.  

V části I přílohy XV se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens);

b) 

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), a

c) 

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.  

V části II přílohy XV se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens);

b) 

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), a

c) 

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 17

Infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa)

1.  

V části I přílohy XVI se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa);

b) 

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

c) 

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.  

V části II přílohy XVI se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa);

b) 

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

c) 

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 18

Infekce bonamiózou (Bonamia ostreae)

1.  

V části I přílohy XVII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae);

b) 

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), a

c) 

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.  

V části II přílohy XVII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae);

b) 

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), a

c) 

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 19

Infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease, WSSV)

1.  

V části I přílohy XVIII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce virem syndromu běloskvrnitosti (White spot disease, WSSV);

b) 

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce WSSV, a

c) 

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

2.  

V části II přílohy XVIII se uvádějí:

a) 

členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci WSSV;

b) 

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci WSSV, a

c) 

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí.

Článek 20

Zrušení

Zrušují se tyto právní akty:

— 
rozhodnutí 93/52/EHS,
— 
rozhodnutí 94/963/ES,
— 
rozhodnutí 95/98/ES,
— 
rozhodnutí 2003/467/ES,
— 
rozhodnutí 2004/558/ES,
— 
rozhodnutí 2008/185/ES,
— 
rozhodnutí 2009/177/ES,
— 
nařízení (ES) č. 616/2009,
— 
prováděcí rozhodnutí 2013/503/EU.

Článek 21

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 21. dubna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

INFEKCE ZPŮSOBENÁ BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS A B. SUIS

ČÁST I

Status území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis

KAPITOLA 1

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotuČlenský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

▼M3

Španělsko

Celé území

▼B

Francie

Celé území

▼M1

Chorvatsko

Celé území

▼M6

Itálie

Regione Abruzzo: Provincia di Pescara, Teramo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Avellino, Benevento, Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise: Provincia di Campobasso

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

▼B

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Malta

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

▼M6

Portugalsko

Distritos Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Santarem, Setubal, Viseu

Região Autónoma dos Açores: Ilhas de Corvo, Faial, Flores, Graciosa, Pico, São Jorge, Santa Maria, Terceira

▼B

Rumunsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

▼M4

KAPITOLA 2

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce způsobené Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací ovcí a kozČlenský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Španělsko

Celé území

▼M6

Francie

Celé území

Itálie

Regione Abruzzo

Regione Calabria: Province di Catanzaro, Cosenza

Regione Campania: Provincia di Benevento, Napoli, Salerno

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

▼M4

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Região Autónoma dos Açores

Rumunsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

▼M3

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro Brucella abortus, B. melitensisB. suis

KAPITOLA 1

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací skotuČlenský stát

Území

Bulharsko

Celé území

Řecko

Celé území

Maďarsko

Celé území

▼M6

Itálie

Regione Abruzzo: Provincia dell’Aquila, di Chieti

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria

Regione Campania: Provincia di Caserta, Salerno

Regione Molise: Provincia di Isernia

Regione Puglia: Provincia di Foggia, Taranto

Regione Sicilia

Portugalsko

Distritos Beja, Braga, Braganca, Evora, Lisboa, Portalegre, Porto, Viana do Castelo, Vila Real

Região Autónoma da Madeira

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

▼M3

KAPITOLA 2

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro Brucella abortus, B. melitensisB. suis u populací ovcí a kozČlenský stát

Území

Bulharsko

Celé území

Chorvatsko

Celé území

Řecko

Celé území

▼M6

Itálie

Regione Basilicata

Regione Calabria: Provincia di Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia di Caserta, Avellino

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sicilia

▼M3

Portugalsko

Região Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Braganca, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

▼B
PŘÍLOHA II

Infekce komplexem Mycobacterium tuberculosis (M. Bovis, M. CapraeM. Tuberculosis) (MTBC)

▼M4

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce MTBCČlenský stát

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

▼M6

Španělsko

Comunidad Autónoma de Canarias

Comunidad Autónoma de Castilla y León: provincie Burgos, León, Valladolid

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma del País Vasco

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

▼M4

Francie

Celé území

▼M6

Itálie

Regione Abruzzo

Regione Basilicata: Provincia di Matera

Regione Calabria: Provincia di Catanzaro

Regione Campania: Provincia di Napoli

Regione Emilia-Romagna

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Lazio: Provincia di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche: Provincia di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Puglia: Provincia di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto

Regione Sardegna: Città metropolitana di Cagliari, Provincia di Medio Campidano, Nord Est Sardegna, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis Iglesiente

Regione Toscana

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Umbria

Regione Valle d’Aosta

Regione Veneto

▼M4

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Região Algarve: všechny distritos

Região Autónoma dos Açores kromě ostrova São Miguel

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci MTBCČlenský stát (*1)

Území

Bulharsko

Celé území

Chorvatsko

Celé území

Kypr

Celé území

Řecko

Celé území

Irsko

Celé území

▼M6

Itálie

Regione Basilicata: Provincia di Potenza

Regione Calabria: Provincia di Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia

Regione Campania: Provincia d’Avellino, Caserta, Benevento, Salerno

Regione Lazio: Provincia di Roma

Regione Marche: Provincia di Macerata

Regione Puglia: Provincia di Foggia

Regione Sardegna: Città metropolitana di Sassari

Regione Sicilia

▼M4

Malta

Celé území

Portugalsko

Região Autónoma dos Açores: Ilha de São Miguel

Região Autónoma da Madeira

Distritos Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Evora, Guarda, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto, Santarem, Setubal, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu

Rumunsko

Celé území

▼M6

Španělsko

Comunidad Autónoma de Andalucía

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Comunidad Autónoma de Castilla y León: provincie Ávila, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de Valencia

▼M4

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

▼B
PŘÍLOHA III

Infekce virem vztekliny (RABV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce RABVČlenský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Bulharsko

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Řecko

Celé území

▼M3

Španělsko

Celé území

Francie

Celé území

▼B

Chorvatsko

Celé území

Itálie

Celé území

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

▼M5

Maďarsko

Celé území kromě Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

▼B

Malta

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

▼M3

Polsko

Vojvodství dolnośląskie: všechny powiaty

Vojvodství kujawsko-pomorskie: všechny powiaty

Vojvodství lubelskie: tyto powiaty: m. Lublin, Łęczyński, Parczewski, Radzyński, Świdnicki

Vojvodství lubuskie: všechny powiaty

Vojvodství łódzkie: tyto powiaty: Bełchatowski, Brzeziński, Kutnowski, Łaski, Łęczycki, Łowicki, Łódzki Wschodni, m. Łódź, Pabianicki, Pajęczański, Piotrkowski, m. Piotrków Trybunalski, Poddębicki, Radomszczański, Rawski, Sieradzki, Skierniewicki, m. Skierniewice, Tomaszowski, Wieluński, Wieruszowski, Zduńskowolski, Zgierski

Vojvodství małopolskie: všechny powiaty

Vojvodství mazowieckie: tyto powiaty: Ciechanowski, Gostyniński, Makowski, Mławski, Ostrołęcki, m. Ostrołęka, Płocki, m. Płock, Przasnyski, Sierpecki, Żuromiński

Vojvodství opolskie: všechny powiaty

Vojvodství podlaskie: všechny powiaty

Vojvodství pomorskie: všechny powiaty

Vojvodství śląskie: všechny powiaty

Vojvodství świętokrzyskie: tyto powiaty: Buski, Kazimierski, Pińczowski, Włoszczowski

Vojvodství warmińsko-mazurskie: všechny powiaty

Vojvodství wielkopolskie: všechny powiaty

Vojvodství zachodniopomorskie: všechny powiaty

▼B

Portugalsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

▼M6

Slovensko

Celé území kromě těchto okresů:

Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou v Prešovském kraji

Michalovce, Sobrance, Trebišov v Košickém kraji

▼B

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

▼M3

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci RABVČlenský stát

Území

▼M5

Maďarsko

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

▼M3

Polsko

Vojvodství lubelskie: tyto powiaty: Bialski, m. Biała Podlaska, Biłgorajski, Chełmski, m. Chełm, Hrubieszowski, Janowski, Krasnostawski, Kraśnicki, Lubartowski, Lubelski, Łukowski, Opolski, Puławski, Rycki, Tomaszowski, Włodawski, Zamojski, m. Zamość

Vojvodství łódzkie: tento powiat: Opoczyński

Vojvodství lubelskie: tyto powiaty: Białobrzeski, Garwoliński, Grodziski, Grójecki, Kozienicki, Legionowski, Lipski, Łosicki, Miński, Nowodworski, Ostrowski, Otwocki, Piaseczyński, Płoński, Pruszkowski, Przysuski, Pułtuski, Radomski, m. Radom, Siedlecki, m. Siedlce, Sochaczewski, Sokołowski, Szydłowiecki, m.st. Warszawa, Warszawski Zachodni, Węgrowski, Wołomiński, Wyszkowski, Zwoleński, Żyrardowski

Vojvodství podkarpackie

Vojvodství świętokrzyskie: tento powiat: Jędrzejowski, Kielecki, m. Kielce, Konecki, Opatowski, Ostrowiecki, Sandomierski, Skarżyski, Starachowicki, Staszowski

Rumunsko

Celé území

▼M6

Slovensko

Okres Humenné, Medzilaborce, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou v Prešovském kraji

Okres Michalovce, Sobrance, Trebišov v Košickém kraji

▼B
PŘÍLOHA IV

Enzootická leukóza skotu (EBL)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého EBLČlenský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Španělsko

Celé území

Francie

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Corse

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Région Guadeloupe

Région Guyane

Région Martinique

Région Mayotte

Itálie

Celé území

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

▼M6

Portugalsko

Celé území kromě Região Autónoma da Madeira

▼B

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

▼M4

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro EBLČlenský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Chorvatsko

Celé území

18. července 2022

▼B
PŘÍLOHA V

Infekční rinotracheitida skotu/infekční pustulární vulvovaginitida (IBR/IPV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého IBR/IPVČlenský stát

Území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Itálie

Regione Valle d’Aosta

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Rakousko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro IBR/IPVČlenský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Belgie

Celé území

21. dubna 2021

Francie

Région Auvergne et Rhône-Alpes

Région Bourgogne-Franche-Comté

Région Bretagne

Région Centre-Val de Loire

Région Grand Est

Région Hauts-de-France

Région Ile-de-France

Région Normandie

Région Nouvelle-Aquitaine

Région Occitanie

Région Pays de la Loire

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

21. dubna 2021

Itálie

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

21. dubna 2021

Lucembursko

Celé území

21. dubna 2021

▼M6

Slovensko

Bratislavský kraj

Košický kraj

Prešovský kraj

Trnavský kraj

Žilinský kraj

5. června 2023

▼B
PŘÍLOHA VI

Infekce virem Aujeszkyho choroby (ADV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce ADVČlenský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Francie

departementy Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Côte-d’Or, Côtes-d’Armor, Creuse, Deux-Sèvres, Dordogne, Doubs, Drôme, Essonne, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Gers, Gironde, Hautes-Alpes, Hauts-de-Seine, Haute Garonne, Haute-Loire, Haute-Marne, Hautes-Pyrénées, Haut-Rhin, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne, Hérault, Indre, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loire, Loire-Atlantique, Loir-et-Cher, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Paris, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Puy-de-Dôme, Réunion, Rhône, Sarthe, Saône-et-Loire, Savoie, Seine-et-Marne, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Territoire de Belfort, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Vosges, Yonne, Yvelines

▼M5

Itálie

Regione Friuli Venezia Giulia

Regione Trentino – Alto Adige

Regione Veneto

▼B

Kypr

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

▼M6

Polsko

Celé území

▼M8

Portugalsko

Região Autónoma dos Açores

▼B

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci ADVČlenský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Španělsko

Celé území

21. dubna 2021

▼M5

Itálie

Regione Abruzzo

Regione Apulia

Regione Basilicata

Regione Calabria

Regione Campania

Regione Emilia-Romagna

Regione Lazio

Regione Liguria

Regione Lombardia

Regione Marche

Regione Molise

Regione Piemonte

Regione Sicilia

Regione Toscana

Regione Valle d’Aosta

Regione Umbria

21. dubna 2021

▼B

Litva

Celé území

21. dubna 2021

▼M6 —————

▼B

Portugalsko

Celé poloostrovní území

21. dubna 2021
PŘÍLOHA VII

Bovinní virová diarrhoea (BVD)

▼M4

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého BVDČlenský stát

Území

Rakousko

Celé území

Dánsko

Celé území

Finsko

Celé území

▼M7

Německo

Bundesland Baden-Württemberg

Bundesland Bayern

Bundesland Brandenburg

Bundesland Bremen

Bundesland Hamburg

Bundesland Hessen

Bundesland Mecklenburg-Vorpommern

Bundesland Niedersachsen, vyjma Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg, Stade

Bundesland Nordrhein-Westfalen, vyjma Landkreis Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein, vyjma Landkreis Rendsburg-Eckernförde

Bundesland Rheinland-Pfalz

Bundesland Saarland

Bundesland Sachsen

Bundesland Sachsen-Anhalt

Bundesland Thüringen

▼M4

Švédsko

Celé území

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro BVDČlenský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

▼M7

Německo

Bundesland Berlin

Bundesland Niedersachsen:

Landkreis Cuxhaven, Göttingen, Northeim, Oldenburg, Stade

Bundesland Nordrhein-Westfalen:

Kreis Borken, Gütersloh, Höxter, Kleve, Paderborn

Bundesland Schleswig-Holstein:

Kreis Rendsburg-Eckernförde

21. února 2022

▼M4

Irsko

Celé území

18. července 2022

▼B
PŘÍLOHA VIII

Infekce virem katarální horečky ovcí (BTV)

ČÁST I

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce BTVČlenský stát (*1)

Území

▼M8 —————

▼B

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

▼M8

Německo

Celé území kromě Bundesland Nordrhein-Westfalen

▼B

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

▼M8

Španělsko

Comunidad Autónoma de Andalucía: provincie Almería

Tyto oblasti v provincii Granada: Alhama de Granada (Alhama/Temple), Baza (Altiplanicie Sur), Guadix (Hoya-Altiplanicie de Guadix), Huescar (Altiplanicie Norte), Iznalloz (Montes Orientales), Loja (Vega/Montes Occ.), Orgiva (Alpujarra/Valle de Lecrin), Santa Fe (Vega de Granada)

Comunidad Autónoma de Aragón

Comunidad Autónoma de Asturias

Comunidad Autónoma de Canarias Comunidad Autónoma de Cantabria

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha:

provincie Guadalajara

Comunidad Autónoma de Castilla y León kromě těchto oblastí:

provincie Salamanca

Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada v provincii Ávila

Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria v provincii Zamora

Comunidad Autónoma de Cataluña

Comunidad Autónoma de Galicia kromě těchto oblastí:

provincie Orense

provincie Pontevedra

Sarria, Chantada a Terra de Lemos-Quiroga v provincii Lugo

Comunidad Autónoma de La Rioja

Comunidad Autónoma de Madrid kromě těchto oblastí:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

Comunidad Autónoma de Murcia

Comunidad Autónoma de Navarra

Comunidad Autónoma de País Vasco

Comunidad Autónoma de Valencia

▼M1

Itálie

Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige

Regione Valle d’Aosta

Regione Friuli Venezia Giulia

▼B

Lotyšsko

Celé území

▼M1

Litva

Celé území

▼M7

Lucembursko

Celé území

▼B

Maďarsko

Celé území

▼M8 —————

▼B

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

▼M5

Portugalsko

Região Autónoma dos Açores

Região Autónoma da Madeira

▼B

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

▼M8

ČÁST II

Členské státy nebo jejich oblasti se schváleným eradikačním programem pro infekci BTVČlenský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 15 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Španělsko

Comunidad Autónoma de Andalucía:

provincie Cádiz, Córdoba, Huelva, Jáén, Málaga, Sevilla

provincie Granada: Motril (Costa de Granada)

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha kromě provincie Guadalajara

Comunidad Autónoma de Castilla y León:

provincie Salamanca

Tyto oblasti v provincii Ávila: Ávila, Arenas de San Pedro, Candeleda, Cebreros, El Barco de Ávila, El Barraco, Navaluenga, Navarredonda de Gredos, Piedrahíta, San Pedro del Arroyo, Sotillo de la Adrada

Tyto oblasti v provincii Zamora: Alcañices, Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria

Comunidad Autónoma de Extremadura

Comunidad Autónoma de Galicia:

provincie Orense

provincie Pontevedra

Sarria, Chantada a Terra de Lemos-Quiroga v provincii Lugo

Comunidad Autónoma de Islas Baleares

Tyto oblasti v Comunidad Autónoma de Madrid:

Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias

21. února 2022

▼B
PŘÍLOHA IX

INFESTACE ROZTOČEM VARROA SPP.

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infestace roztočem Varroa spp.Členský stát

Území

Portugalsko

ostrov Corvo

ostrov Graciosa

ostrov São Jorge

ostrov Santa Maria

ostrov São Miguel

ostrov Terceira

▼M2

Finsko

Alandy kromě obce Brändö

▼B
PŘÍLOHA X

INFEKCE VIREM NEWCASTLESKÉ CHOROBY

Členské státy nebo jejich oblasti se statusem území prostého infekce virem newcastleské choroby bez očkováníČlenský stát

Území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území
PŘÍLOHA XI

VYSOCE PATOGENNÍ INFLUENZA PTÁKŮ (HPAI)

Jednotky prosté HPAIČlenský stát

Název

Francie

Jednotka ISA Bretagne zahrnující zařízení s kódy EDE 22080055, 22277180, 22203429, 22059174 a 22295000

Jednotka SASSO Sabres zahrnující zařízení s kódem EDE 40246082

Jednotka SASSO Soulitré zahrnující zařízení s kódem EDE 72341105

Nizozemsko

Verbeek’s poultry international B.V s číslem schválení 1122

Institut de selection animale B.V s číslem schválení 2338

Cobb Europe B.V. s číslem schválení 2951
PŘÍLOHA XII

VIROVÁ HEMORAGICKÁ SEPTIKÉMIE (VHS)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého IHN;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého VHS, a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát (*1)

Území

Dánsko

Celé kontinentální území

Irsko

Celé území

Kypr

Celé kontinentální území

▼M5

Finsko

Celé území

▼B

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro IHN;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro VHS, a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro VHS, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 49 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Estonsko

Celé území

21. dubna 2021
PŘÍLOHA XIII

INFEKČNÍ NEKRÓZA KRVETVORNÉ TKÁNĚ (IHN)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého IHN;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého IHN,

a oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát (*1)

Území

▼M3 —————

▼B

Irsko

Celé území

Kypr

Celé kontinentální území

▼M5

Finsko

Celé území kromě:

1)  pobřežní jednotky zahrnující části obcí Föglö, Lumparland, Lemland, Vårdö obsažené v kruhu o poloměru 19,331 km se středem na souřadnicích systému WGS84 59,975253701° šířky, 20,454027317° délky

2)  pobřežní jednotky zahrnující části obcí Eckerö a Hammarland obsažené v kruhu o poloměru 10 km se středem na souřadnicích systému WGS84 60,207175390° šířky, 19,507907780° délky

▼B

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro IHN;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro IHN,

a oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro IHN, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát

Území

Datum počátečního schválení podle čl. 49 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689

Estonsko

Celé území

21. dubna 2021
PŘÍLOHA XIV

INFEKCE VIREM NAKAŽLIVÉ CHUDOKREVNOSTI LOSOSŮ S DELECÍ VE VYSOCE POLYMORFNÍ OBLASTI (ISAV S DELECÍ V HPR)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce ISAV s delecí v HPR;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát (*1)

Území

Belgie

Celé území

Bulharsko

Celé území

Česko

Celé území

Dánsko

Celé území

Německo

Celé území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé území

Řecko

Celé území

Španělsko

Celé území

Francie

Celé území

Chorvatsko

Celé území

Itálie

Celé území

Kypr

Celé území

Lotyšsko

Celé území

Litva

Celé území

Lucembursko

Celé území

Maďarsko

Celé území

Malta

Celé území

Nizozemsko

Celé území

Rakousko

Celé území

Polsko

Celé území

Portugalsko

Celé území

Rumunsko

Celé území

Slovinsko

Celé území

Slovensko

Celé území

Finsko

Celé území

Švédsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Severní Irsko

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci ISAV s delecí v HPR, a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci ISAV s delecí v HPR, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.
PŘÍLOHA XV

INFEKCE MARTEILIÓZOU (MARTEILIA REFRINGENS)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens);

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát (*1)

Území

Irsko

Celé území

Spojené království (Severní Irsko)

Celé pobřeží Severního Irska kromě Belfast Lough a Dundrum Bay

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens);

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci marteiliózou (Marteilia refringens), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.
PŘÍLOHA XVI

INFEKCE BONAMIÓZOU (BONAMIA EXITIOSA)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa);

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát

Území

Estonsko

Celé území

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa);

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia exitiosa), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.
PŘÍLOHA XVII

INFEKCE BONAMIÓZOU (BONAMIA OSTREAE)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae);

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území daného členského státu status území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého infekce bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemíČlenský stát (*1)

Území

Estonsko

Celé území

Irsko

Celé pobřeží Irska kromě: Cork Harbour, Galway Bay, Ballinakill Harbour, Clew Bay, Achill Sound, Loughmore, Blacksod Bay, Lough Foyle, Lough Swilly a Kilkieran Bay.

Spojené království (Severní Irsko)

Celé pobřeží Severního Irska kromě: Lough Foyle a Strangford Lough.

(*1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely této přílohy odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae);

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci bonamiózou (Bonamia ostreae), pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.
PŘÍLOHA XVIII

INFEKCE VIREM SYNDROMU BĚLOSKVRNITOSTI (WHITE SPOT DISEASE, WSSV)

ČÁST I

Členské státy, jejichž celé území má status území prostého infekce WSSV;

oblasti nebo jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu status území prostého infekce WSSV, a

oblasti nebo jednotky členských států se statusem území prostého WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.

ČÁST II

Členské státy, jejichž celé území má schválený eradikační program pro infekci WSSV;

oblasti a jednotky členských států, kde má více než 75 % území členského státu schválený eradikační program pro infekci WSSV, a

oblasti a jednotky členských států se schváleným eradikačním programem pro infekci WSSV, pokud je povodí zásobující uvedené oblasti nebo jednotky členského státu sdíleno s jiným členským státem nebo třetí zemí

V současnosti žádné.( 1 ) V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, zahrnují pro účely tohoto nařízení odkazy na členské státy Spojené království s ohledem na Severní Irsko.