02021R0092 — CS — 29.01.2021 — 000.002


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/92,

ze dne 28. ledna 2021,

kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací

(Úř. věst. L 031 29.1.2021, s. 31)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/406 ze dne 5. března 2021,

  L 81

1

9.3.2021


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 137, 22.4.2021, s.  20 (2021/406)
▼B

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2021/92,

ze dne 28. ledna 2021,

kterým se pro rok 2021 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populacíHLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

1.  
Toto nařízení stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací.
2.  

Rybolovná práva uvedená v odstavci 1 zahrnují:

a) 

omezení odlovu pro rok 2021 a v případě, že je to uvedeno v tomto nařízení, pro rok 2022;

b) 

omezení intenzity rybolovu pro rok 2021, s výjimkou omezení intenzity rybolovu stanovených v příloze II, která se použijí v období od 1. února 2021 do 31. ledna 2022;

c) 

rybolovná práva pro období od 1. prosince 2020 do 30. listopadu 2021 pro některé populace v oblasti úmluvy CCAMLR.

Článek 2

Oblast působnosti

1.  

Toto nařízení se vztahuje na tato plavidla:

a) 

rybářská plavidla Unie;

b) 

plavidla třetích zemí ve vodách Unie.

2.  

Toto nařízení se vztahuje i na:

a) 

rekreační rybolov, pokud se na něj v relevantních ustanoveních tohoto nařízení výslovně odkazuje, a

b) 

komerční rybolov z pobřeží.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v článku 4 nařízení (EU) č. 1380/2013. Kromě toho se rozumí:

a) 

„plavidlem třetí země“ rybářské plavidlo plující pod vlajkou třetí země a registrované ve třetí zemi;

b) 

„rekreačním rybolovem“ nekomerční rybolovné činnosti využívající mořské biologické zdroje například pro rekreační, turistické nebo sportovní účely;

c) 

„mezinárodními vodami“ vody, které nepodléhají svrchovanosti ani jurisdikci žádného státu;

d) 

„celkovým přípustným odlovem“ (TAC):

i) 

v rybolovu, na nějž se vztahuje výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 až 7 nařízení (EU) č. 1380/2013, množství ryb, které lze každoročně z každé populace vyložit;

ii) 

ve všech ostatních druzích rybolovu množství ryb, které lze každoročně z každé populace odlovit;

e) 

„kvótou“ část TAC přidělená Unii, členskému státu nebo třetí zemi;

f) 

„analytickým posouzením“ kvantitativní posouzení trendů dané populace založené na údajích o biologii a využívání této populace, které mají podle vědeckého přezkumu dostatečnou kvalitu, aby z nich vycházela vědecká doporučení o možnostech budoucích úlovků;

g) 

„velikostí oka“ velikost oka rybářských sítí ve smyslu čl. 6 bodu 34 nařízení (EU) 2019/1241;

h) 

„rejstříkem rybářského loďstva Unie“ rejstřík zřízený Komisí v souladu s čl. 24 odst. 3 nařízení (EU) č. 1380/2013;

i) 

„lodním deníkem rybolovu“ lodní deník uvedený v článku 14 nařízení (ES) č. 1224/2009;

j) 

„instrumentální bójí“ bóje jasně označená jedinečným referenčním číslem umožňujícím identifikaci jejího vlastníka a vybavená systémem satelitního sledování za účelem monitorování její polohy;

k) 

„bójí v provozu“ jakákoli instrumentální bóje, jež byla nejprve aktivována, zapnuta a umístěna na moři na unášeném zařízení s uzavíracím mechanismem nebo na logu, a která vysílá polohu a jakékoli jiné dostupné informace, jako například odhady echolotu.

Článek 4

Rybolovné oblasti

Pro účely tohoto nařízení se příslušnými oblastmi rozumí:

a) 

„oblastmi ICES (Mezinárodní rady pro průzkum moří)“ zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 218/2009 ( 1 );

b) 

„Skagerrakem“ zeměpisná oblast, která je na západě ohraničena linií vedoucí od majáku Hanstholm k majáku Lindesnes a na jihu hranicí vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží;

c) 

„Kattegatem“ zeměpisná oblast vymezená na severu linií vedoucí od majáku Skagen k majáku Tistlarna a dále k nejbližšímu bodu na švédském pobřeží a na jihu hranicí vedoucí od Hasenøre ke Gnibens Spids, od Korshage ke Spodsbjergu a od Gilbjerg Hoved ke Kullenu;

d) 

„funkční jednotkou 16 podoblasti ICES 7“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

— 
53° 30′ s. š., 15° 00′ z. d.,
— 
53° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,
— 
51° 30′ s. š., 11° 00′ z. d.,
— 
51° 30′ s. š., 13° 00′ z. d.,
— 
51° 00′ s. š., 13° 00′ z. d.,
— 
51° 00′ s. š., 15° 00′ z. d.;
e) 

„funkční jednotkou 25 divize ICES 8c“ zeměpisná mořská oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

— 
43° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,
— 
43° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
— 
43° 30′ s. š., 10° 00′ z. d.,
— 
43° 30′ s. š., 9° 00′ z. d.,
— 
44° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,
— 
44° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
— 
43° 30′ s. š., 8° 00′ z. d.;
f) 

„funkční jednotkou 26 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

— 
43° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
— 
43° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
— 
42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
— 
42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;
g) 

„funkční jednotkou 27 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

— 
42° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.,
— 
42° 00′ s. š., 10° 00′ z. d.,
— 
38° 30′ s. š., 10° 00′ z. d.,
— 
38° 30′ s. š., 9° 00′ z. d.,
— 
40° 00′ s. š., 9° 00′ z. d.,
— 
40° 00′ s. š., 8° 00′ z. d.;
h) 

„funkční jednotkou 30 divize ICES 9a“ zeměpisná oblast podléhající španělské jurisdikci v Cádizském zálivu a v přilehlých vodách divize 9a;

i) 

„funkční jednotkou 31 divize ICES 8c“ zeměpisná mořská oblast vymezená loxodromami, které postupně spojují tyto souřadnice:

— 
43° 30′ s. š., 6° 00′ z. d.,
— 
44° 00′ s. š., 6° 00′ z. d.,
— 
44° 00′ s. š., 2° 00′ z. d.,
— 
43° 30′ s. š., 2° 00′ z. d.;
j) 

„Cádizským zálivem“ zeměpisná oblast divize ICES 9a východně od 7o 23' 48″ z. d.;

k) 

„oblastí úmluvy CCAMLR“ (Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě) zeměpisná oblast vymezená v čl. 2 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 601/2004 ( 2 );

l) 

„oblastmi CECAF“ (Výboru pro rybolov ve středovýchodním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2009 ( 3 );

m) 

„oblastí úmluvy IATTC“ (Meziamerické komise pro tropické tuňáky) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky zřízené úmluvou mezi Spojenými státy americkými a Kostarickou republikou z roku 1949 ( 4 );

n) 

„oblastí úmluvy ICCAT“ (Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Mezinárodní úmluvě na ochranu tuňáků v Atlantiku ( 5 );

o) 

„oblastí pravomoci komise IOTC“ (Komise pro tuňáky Indického oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o zřízení Komise pro tuňáky Indického oceánu ( 6 );

p) 

„oblastmi NAFO“ (Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku) zeměpisné oblasti vymezené v příloze III nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 217/2009 ( 7 );

q) 

„oblastí úmluvy SEAFO“ (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o ochraně a řízení rybolovných zdrojů v jihovýchodním Atlantiku ( 8 );

r) 

„oblastí dohody SIOFA“ (Dohoda o rybolovu v jižním Indickém oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Dohodě o rybolovu v jižním Indickém oceánu ( 9 );

s) 

„oblastí úmluvy SPRFMO“ (Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení rybolovných zdrojů v oblasti volného moře jižního Tichého oceánu ( 10 );

t) 

„oblastí úmluvy WCPFC“ (Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu) zeměpisná oblast vymezená v Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu ( 11 );

u) 

„oblastí volného moře Beringova moře“ zeměpisná oblast volného moře Beringova moře vzdálená více než 200 námořních mil od základních linií, odkud se měří šířka teritoriálních vod pobřežních států Beringova moře;

v) 

„oblastí překrývajících se pravomocí IATTC a WCPFC“ zeměpisná oblast vymezená těmito hranicemi:

— 
zeměpisnou délkou 150° z. d.,
— 
zeměpisnou délkou 130° z. d.,
— 
zeměpisnou šířkou 4° j. š.,
— 
zeměpisnou šířkou 50° j. š.HLAVA II

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIEKAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 5

TAC a jejich rozdělení

1.  
TAC pro rybářská plavidla Unie ve vodách Unie nebo v některých vodách mimo Unii, jejich rozdělení mezi členské státy a případné podmínky funkčně spojené s užíváním těchto práv jsou stanoveny v příloze I.
2.  
Rybářská plavidla Unie mohou být oprávněna lovit v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Faerských ostrovů, Grónska, Norska a v rybolovné oblasti kolem ostrova Jan Mayen za podmínek stanovených v článku 22 a v příloze V části A tohoto nařízení a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ( 12 ) a v prováděcích předpisech k němu.
3.  
Rybářská plavidla Unie mohou být oprávněna lovit v mezích TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení ve vodách podléhajících rybářské jurisdikci Spojeného království za podmínek stanovených v článku 22 tohoto nařízení a v nařízení (EU) 2017/2403 a v prováděcích předpisech k němu.

Článek 6

TAC, které určí členské státy

1.  
TAC pro některé populace ryb určí dotčený členský stát. Tyto populace jsou uvedeny v příloze I.
2.  

TAC, které určí členský stát:

a) 

musí být v souladu se zásadami a pravidly společné rybářské politiky, a to zejména se zásadou udržitelného využívání populací, a

b) 

musí vést:

i) 

s největší pravděpodobností k využívání populace v souladu s maximálním udržitelným výnosem, je-li k dispozici analytické posouzení, nebo

ii) 

k využívání populace v souladu s přístupem předběžné opatrnosti v oblasti řízení rybolovu, není-li analytické posouzení k dispozici nebo je-li neúplné.

3.  

Do 15. března 2021 předloží každý dotčený členský stát Komisi tyto informace:

a) 

přijaté TAC;

b) 

údaje shromážděné a posouzené dotčeným členským státem, z nichž přijaté TAC vycházejí;

c) 

údaje o tom, jakým způsobem jsou přijaté TAC v souladu s odstavcem 2.

Článek 7

Uplatňování prozatímních TAC

1.  
Odkazuje-li se v tabulce rybolovných práv uvedené v příloze IA nebo v příloze IB na tento odstavec, rybolovná práva uvedená v této tabulce jsou prozatímní a uplatňují se od 1. ledna do 31. března 2021. Těmito prozatímními rybolovnými právy není dotčeno stanovení konečných rybolovných práv na rok 2021 v souladu s výsledky mezinárodních jednání nebo konzultací, vědeckými doporučeními, použitelnými ustanoveními nařízení (EU) č. 1380/2013 a relevantními víceletými plány.
2.  
Plavidla Unie mohou lovit populace podléhající prozatímním rybolovným právům v souladu s odstavcem 1 ve vodách Unie a v mezinárodních vodách a ve vodách třetích zemí, které plavidlům Unie poskytly přístup do svých vod.

Článek 8

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

1.  

Úlovky, které nepodléhají povinnosti vykládky stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, se uchovávají na palubě nebo vykládají pouze tehdy, pokud:

a) 

byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, jenž má kvótu, která dosud nebyla vyčerpána; nebo

b) 

představují tu část kvóty Unie, která nebyla v podobě kvót rozdělena mezi členské státy, a uvedená kvóta Unie dosud nebyla vyčerpána.

2.  
V příloze I tohoto nařízení jsou pro účely výjimky z povinnosti započítat úlovky do příslušných kvót stanovené v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 uvedeny populace necílových druhů nacházejících se v bezpečných biologických mezích podle čl. 15 odst. 8 uvedeného nařízení.

Článek 9

Mechanismus pro výměnu kvót pro TAC týkající se nevyhnutelných vedlejších úlovků v souvislosti s povinností vykládky

1.  
S cílem zohlednit zavedení povinnosti vykládky a zpřístupnit kvóty pro některé vedlejší úlovky členským státům, které vlastní kvótu nemají, se na TAC stanovené v příloze IA použije mechanismus pro výměnu kvót stanovený v odstavcích 2 až 5 tohoto článku.
2.  
6 % z každé kvóty z prozatímního TAC pro tresku obecnou v Keltském moři, tresku obecnou západně od Skotska, tresku bezvousou v Irském moři a platýse evropského v divizích ICES 7h, 7j a 7k a 3 % z každé kvóty z prozatímního TAC pro tresku bezvousou západně od Skotska, jež byly přiděleny každému členskému státu, se zpřístupní jako sdílená rezerva pro výměnu kvót, jež je otevřena od 1. ledna 2021. Členské státy bez přidělené kvóty mají k této rezervě kvót výhradní přístup do 31. března 2021.
3.  
Množství, jež se ze sdílené rezervy vyberou, nelze vyměnit ani převést do následujícího roku. Případná nevyužitá množství jsou po 31. březnu 2021 vrácena členským státům, které jimi do sdílené rezervy původně přispěly.
4.  
Navrácené kvóty pocházejí pokud možno ze seznamu TAC určeného každým členským státem přispívajícím do sdílené rezervy, jak je uvedeno v dodatku k příloze IA.
5.  
Kvóty uvedené v odstavci 4 musí mít rovnocennou obchodní hodnotu, přičemž se použije tržní směnný kurz nebo jiné vzájemně přijatelné směnné kurzy. Pokud neexistují žádné alternativy, použije se rovnocenná ekonomická hodnota v souladu s průměrnými cenami v Unii z předchozího roku poskytnutými Evropským střediskem pro monitorování trhu s produkty rybolovu a akvakultury.
6.  
V případech, kdy mechanismus pro výměnu kvót stanovený v odstavcích 2 až 5 tohoto článku členským státům neumožňuje pokrýt své nevyhnutelné vedlejší úlovky v podobném rozsahu, usilují členské státy o dohodu na výměně kvót podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013, přičemž zajistí, aby vyměňované kvóty měly rovnocennou obchodní hodnotu.

Článek 10

Omezení intenzity rybolovu v divizi ICES 7e

1.  
V příloze II se stanoví technické aspekty práv a povinností související s přílohou II v případě řízení populace jazyka obecného v divizi ICES 7e pro období uvedená v čl. 1 odst. 2 písm. b).
2.  
Komise může prostřednictvím prováděcích aktů na žádost členského státu v souladu s přílohou II bodem 7.4 přidělit tomuto členskému státu dodatečný počet dní na moři ke dnům, které jsou uvedeny v příloze II bodě 5, během nichž se plavidlo s oprávněním členského státu vlajky může nacházet v divizi ICES 7e a mít na palubě jakékoli regulované zařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.
3.  
Komise může prostřednictvím prováděcích aktů přidělit členskému státu na žádost nejvýše tři dny v období od 1. února 2021 do 31. ledna 2022 ke dnům, které jsou uvedeny v příloze II bodě 5, během nichž se plavidlo může nacházet v divizi ICES 7e, na základě programu posílené přítomnosti vědeckých pozorovatelů uvedeného v příloze II bodě 8.1. Tyto dny se přidělují na základě popisu, který daný členský stát předložil v souladu s přílohou II bodem 8.3, a po konzultaci s VTHVR. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.

Článek 11

Opatření týkající se rybolovu mořčáka evropského

1.  
Rybářským plavidlům Unie i veškerému komerčnímu rybolovu z pobřeží se zakazuje lovit mořčáka evropského v divizích ICES 4b a 4c a v podoblasti ICES 7. Mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat.
2.  

Odchylně od odstavce 1 se rybářským plavidlům Unie v divizích ICES 4b, 4c, 7d, 7e, 7f a 7h povoluje v lednu 2021 lovit mořčáka evropského, jakož i uchovávat na palubě, překládat, přemísťovat nebo vykládat mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti prostřednictvím těchto zařízení a s těmito omezeními:

a) 

za použití vlečných sítí pro lov při dně ( 13 ), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 520 kilogramů za dva měsíce a 5 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě odlovených tímto plavidlem za jeden rybářský výjezd;

b) 

za použití nevodů ( 14 ), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 520 kilogramů za dva měsíce a 5 % hmotnosti celkového úlovku mořských živočichů na palubě ulovených tímto plavidlem za jeden rybářský výjezd;

c) 

za použití háčků a šňůr ( 15 ), a to do 1,43 tuny na plavidlo a rok;

d) 

za použití ukotvených tenatových sítí ( 16 ), pro nevyhnutelné vedlejší úlovky nepřesahující 0,35 tuny na plavidlo.

Odchylky uvedené v prvním pododstavci platí pro rybářská plavidla Unie se záznamy úlovků mořčáka evropského v období od 1. července 2015 do 30. září 2016: v písmeni c) se záznamy o odlovech za použití udic a v písmeni d) se záznamy o odlovech za použití ukotvených tenatových sítí. V případě nahrazení rybářského plavidla Unie mohou členské státy povolit, aby tato odchylka platila pro jiné rybářské plavidlo, za předpokladu, že počet rybářských plavidel Unie, na něž se odchylka vztahuje, a jejich celková rybolovná kapacita se nezvýší.

3.  
Omezení odlovu stanovená v odstavci 2 nejsou převoditelná mezi plavidly a v případě, že existuje měsíční omezení, ani z jednoho měsíce na druhý. Pro rybářská plavidla Unie, která používají více než jeden druh lovného zařízení během jednoho kalendářního měsíce, platí pro každý typ lovného zařízení nejnižší omezení odlovu stanovené v odstavci 2.

Do 15 dní po uplynutí každého měsíce ohlásí členské státy Komisi všechny úlovky mořčáka evropského rozdělené podle druhu lovného zařízení.

4.  
Francie a Španělsko zajistí, aby úmrtnost populace mořčáka evropského v divizích ICES 8a a 8b způsobená jejich komerčním a rekreačním rybolovem nepřekročila hodnotu FMSY představující 3 108 tun celkového úlovku, jak je požadováno v čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) 2019/472.
5.  

Při rekreačním rybolovu, včetně rybolovu z pobřeží, se v divizích ICES 4b, 4c, 6a, 7a až 7k:

a) 

v období od 1. ledna do 28. února povoluje lov mořčáka evropského pouze udicí a ruční šňůrou, při němž se jedinci vypouštějí zpět do moře. Během tohoto období se zakazuje uchovávat mořčáka evropského odloveného v uvedené oblasti na palubě, přemísťovat ho, překládat nebo vykládat;

b) 

v březnu se povoluje odlovit a uchovat nejvýše dva jedince mořčáka evropského na rybáře a den. Minimální velikost uchovaného mořčáka evropského je 42 cm.

První pododstavec písm. b) se nepoužije na rybolov pomocí pevných sítí, jež nesmějí být během období zmíněného v uvedeném písmeni použity k lovu ani uchovávání mořčáka evropského.

6.  
Při rekreačním rybolovu, a to i z pobřeží, se v divizích ICES 8a a 8b povoluje odlovit a uchovat nejvýše dva jedince mořčáka evropského na rybáře a den. Tento odstavec se nepoužije na rybolov pomocí pevných sítí, jež nesmějí být použity k lovu ani uchovávání mořčáka evropského.
7.  
Odstavci 5 a 6 nejsou dotčena přísnější vnitrostátní opatření týkající se rekreačního rybolovu.

Článek 12

Opatření týkající se rybolovu úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES

Zakazuje se veškerý cílený, vedlejší a rekreační rybolov úhoře říčního ve vodách Unie oblasti ICES a v brakických vodách, jako jsou ústí řek, pobřežní laguny a přechodné vody, po období tří po sobě jdoucích měsíců mezi 1. srpnem 2021 a 28. únorem 2022, které určí každý dotčený členský stát. Členské státy určené období sdělí Komisi nejpozději 1. června 2021.

Článek 13

Zvláštní ustanovení o rozdělení rybolovných práv

1.  

Rozdělením rybolovných práv mezi členské státy stanoveným v tomto nařízení nejsou dotčeny:

a) 

výměny provedené podle čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013;

b) 

odpočty a přerozdělení provedené podle článku 37 nařízení (ES) č. 1224/2009;

c) 

přerozdělení provedená podle článků 12 a 47 nařízení Rady (EU) 2017/2403;

d) 

vykládky dodatečných množství povolené podle článku 3 nařízení (ES) č. 847/96 a podle čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

e) 

množství převedená v souladu s článkem 4 nařízení (ES) č. 847/96 a čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013;

f) 

odpočty provedené podle článků 105, 106 a 107 nařízení (ES) č. 1224/2009;

g) 

převody a výměny kvót podle článku 23 tohoto nařízení.

2.  
Pro účely meziročního řízení TAC a kvót stanovených v nařízení (ES) č. 847/96 jsou populace, na které se vztahují preventivní nebo analytické TAC, uvedeny v příloze I tohoto nařízení.
3.  
Není-li v příloze I tohoto nařízení uvedeno jinak, použije se článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 na populace, na které se vztahuje preventivní TAC, a čl. 3 odst. 2 a 3 a článek 4 uvedeného nařízení na populace, na které se vztahuje analytický TAC.
4.  
Články 3 a 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužijí, pokud členský stát využije meziroční flexibility stanovené v čl. 15 odst. 9 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Článek 14

Období zákazu rybolovu smačků rodu Ammodytes

V divizích ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 je od 1. ledna do 31. března 2021 zakázán komerční rybolov smačků rodu Ammodytes vlečnou sítí pro lov při dně, nevody nebo podobnými vlečnými zařízeními o velikosti ok menších než 16 mm.

Článek 15

Technická opatření týkající se tresky obecné a tresky bezvousé v Keltském moři

1.  

Na plavidla Unie, která loví pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů v divizích ICES 7f a 7g, části divize ICES 7h severně od 49° 30′ severní šířky a části divize ICES 7j severně od 49° 30′ severní šířky a východně od 11° západní délky, se použijí tato opatření:

a) 

plavidla Unie lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů použijí lovná zařízení o jedné z těchto velikostí ok:

i) 

110mm kapsu s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 120 mm;

ii) 

100mm kapsu typu T90;

iii) 

120mm kapsu;

iv) 

100mm kapsu s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 160 mm;

b) 

vedle opatření uvedených v písmeni a) plavidla Unie lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně, jejichž úlovek před výmětem tvoří alespoň ze 20 % treska jednoskvrnná, použijí:

i) 

lovné zařízení, které je konstruováno s minimální roztečí jednoho metru mezi lovnou šňůrou a zařízením na dně, nebo

ii) 

jakékoli prostředky, které jsou podle hodnocení provedeného ICES nebo VTHVR prokazatelně přinejmenším stejně selektivní při zamezení lovu tresky obecné a jsou schváleny Komisí.

2.  
Členské státy mohou vyjmout z uplatňování odst. 1 písm. b) plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně, jejichž úlovky před výměty tvoří z méně než 1,5 % treska obecná, za podmínky, že se na těchto plavidlech postupně zvýší přítomnost pozorovatelů na moři až na 20 % všech jejich rybářských výjezdů od 1. července 2021.
3.  
Plavidlům Unie, která loví pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů v divizích ICES 7f až 7k a v oblasti západně od 5° z. d. v divizi ICES 7e, je zakázán rybolov, pokud nepoužívají sítě s kapsou o minimální velikost ok nejméně 100 mm. Tato minimální velikost ok kapsy se však při rybolovu mimo oblasti uvedené v odstavci 1 nevztahuje na plavidla, jejichž vedlejší úlovky tresky obecné nepřekračují 1,5 % podle posouzení VTHVR.
4.  
Opatření uvedená v odstavci 3 se od 1. června 2021 vztahují na plavidla Unie lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů v divizích ICES 7b a 7c. Plavidla Unie lovící v těchto oblastech mohou používat i jiná lovná zařízení, která podle posouzení VTHVR mají při smíšeném lovu druhů žijících při dně stejné nebo lepší selektivní vlastnosti než sítě s kapsou o minimální velikosti ok alespoň 100 mm a jsou schválena Komisí.
5.  

Odchylně od odstavce 1 se v divizích ICES 7f a 7g, části divize ICES 7h severně od 49° 30′ s. š. a části divize ICES 7j severně od 49° 30′ s. š. a východně od 11° z. d. použijí tato opatření:

a) 

plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů a dosahující odlovů, které z více než 30 % zahrnují humra severského, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

i) 

dílec se čtvercovými oky o velikosti 300 mm, plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky o velikosti 200 mm;

ii) 

dílec seltra;

iii) 

třídicí mřížku o rozteči mřížek 35 mm vymezenou v části B přílohy VI nařízení (EU) 2019/1241, případně podobné selektivní zařízení s třídicí mřížkou (netgrid);

iv) 

100mm kapsu s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 100 mm;

v) 

dvojitou kapsu s horní kapsou tvořenou oky typu T90 o velikosti nejméně 90 mm a vybavenou separačním dílcem o velikosti ok nejvýše 300 mm;

b) 

plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů, jejichž odlovy zahrnují z více než 55 % tresku bezvousou nebo 55 % ďasa mořského, štikozubce obecného či pakambaly rodu Lepidorhombus, použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

i) 

100mm kapsu s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 100 mm;

ii) 

100mm kapsu typu T90 a nástavec.

6.  
V souladu s článkem 15 nařízení (EU) č. 1380/2013 a čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1241 se procentní podíly úlovků vypočítají jako poměr živé hmotnosti všech biologických mořských zdrojů vyložených po každém rybářském výjezdu.

Článek 16

Technická opatření v Irském moři

Na rybářská plavidla Unie používající vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody v divizi ICES 7a (Irské moře) se vztahují tato opatření:

a) 

plavidla lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s kapsou o velikosti ok 70–100 mm (včetně) a s odlovy zahrnujícími z více než 30 % humra severského použijí jednu z těchto možností lovných zařízení:

i) 

dílec se čtvercovými oky o velikosti 300 mm, plavidla o celkové délce menší než 12 metrů mohou používat dílec se čtvercovými oky o velikosti 200 mm;

ii) 

dílec seltra;

iii) 

třídicí mřížku s roztečí 35 mm;

iv) 

selektivní zařízení s třídicí mřížkou Vědeckého střediska pro životní prostředí. rybolov a zemědělství (netgrid CEFAS);

v) 

vlečnou síť se sklopkou.

b) 

plavidla o celkové délce 12 metrů nebo větší lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevody s odlovy zahrnujícími z více než 10 % tresku jednoskvrnnou, tresku obecnou a rejnokovité použijí kapsu o velikosti 120 mm;

c) 

plavidla o celkové délce 12 metrů nebo větší lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů s odlovy zahrnujícími z méně než 10 % tresku jednoskvrnnou, tresku obecnou a rejnokovité použijí sítě s kapsou o velikosti ok 100 mm s dílcem se čtvercovými oky o velikosti 100 mm.

Toto ustanovení se nevztahuje na plavidla dosahující odlovů, které zahrnují z více než 30 % humra severského nebo z více než 85 % hřebenatky víčkovité.

Článek 17

Technická opatření ve vodách západně od Skotska

Na rybářská plavidla Unie lovící pomocí vlečných sítí pro lov při dně nebo nevodů v divizích ICES 6a a 5b ve vodách Unie východně od 12° z. d. (západně od Skotska) při rybolovu humra severského (Nephrops norvegicus) se vztahují tato opatření:

a) 

plavidla používající sítě s kapsou o velikosti ok do 100 mm použijí dílec se čtvercovými oky (se stejným umístěním) o velikosti nejméně 300 mm; u plavidel o celkové délce do 12 m nebo s maximálním výkonem motoru 200 kW však smí celková délka dílce činit 2 m a velikost ok 200 mm;

b) 

plavidla s odlovy zahrnujícími z více než 30 % humra severského použijí dílec se čtvercovými oky (se stejným umístěním) o velikosti nejméně 160 mm v případě plavidel používajících kapsu o velikosti ok 100 až 119 mm.

Článek 18

Nápravná opatření týkající se tresky obecné v Severním moři

1.  
Oblasti se zákazem rybolovu, s výjimkou rybolovu za použití pelagických zařízení (pomocí košelkových nevodů a vlečných sítí), a období, během nichž zákazy platí, jsou stanoveny v příloze IV.
2.  
Plavidlům, která loví pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů s minimální velikostí ok nejméně 70 mm v divizích ICES 4a a 4b nebo nejméně 90 mm v divizi ICES 3a a dlouhých lovných šňůr ( 17 ), se zakazuje rybolov ve vodách Unie divize ICES 4a, severně od 58° 30′ s. š. a jižně od 61° 30′ s. š., a ve vodách Unie divizí ICES 3a.20 (Skagerrak), 4a a 4b, severně od 57° 00′ s. š. a východně od 5° 00′ v. d.
3.  

Odchylně od odstavce 2 mohou plavidla v něm uvedená lovit v oblastech v něm uvedených, pokud splňují alespoň jedno z následujících kritérií:

a) 

procentní podíl úlovků tresky obecné nepřekračuje 5 % celkových úlovků za jeden rybářský výjezd; pro plavidla, jejichž procentní podíl úlovků tresky obecné nepřekračuje 5 % jejich celkových úlovků v období let 2017–2019, platí vyvratitelná domněnka, toto kritérium splňují, pokud nadále používají stejné lovné zařízení jako v uvedeném období;

b) 

jsou používány regulované a vysoce selektivní vlečné sítě pro lov při dně nebo nevody, což má podle vědecké studie za následek snížení úlovků tresky obecné nejméně o 30 % v porovnání s plavidly lovícími za použití základní velikosti ok pro vlečná zařízení stanovené v příloze V části B bodě 1.1 nařízení (EU) 2019/1241; tyto studie mohou být hodnoceny VTHVR a v případě, že je toto hodnocení negativní, se tato zařízení již nepovažují za platná pro použití v oblastech uvedených v odstavci 2 tohoto článku;

c) 

u plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů o velikosti ok 100 mm nebo větší (TR1) jsou používána tato vysoce selektivní zařízení:

i) 

vlečné sítě s vyklenutou prostřední částí o minimální velikosti ok v této části 600 mm;

ii) 

zdvižená lovná šňůra (0,6 m);

iii) 

horizontální dílec pro oddělování s únikovým dílcem s velkými oky;

d) 

u plavidel lovících pomocí vlečných sítí pro lov při dně a nevodů o velikosti ok větších než 70 mm v divizi ICES 4a a 90 mm v divizi ICES 3a a menších než 100 mm (TR2) jsou používána tato vysoce selektivní zařízení:

i) 

horizontální třídící mřížka s maximální roztečí 50 mm oddělující platýsovité a jiné ryby, s nezablokovaným otvorem pro jiné než platýsovité ryby;

ii) 

dílec seltra se čtvercovými oky o velikosti 300 mm;

iii) 

třídící mřížka s maximální roztečí 35 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby;

e) 

na plavidla se vztahuje vnitrostátní plán na zamezení odlovu tresky obecné za účelem zachování udržitelnosti lovu tresky obecné v souladu s mírou úmrtnosti způsobenou rybolovem, jak odpovídá příslušným rybolovným právům stanoveným na základě vědeckého poradenství, prostřednictvím územních či technických opatření nebo jejich kombinací; tyto plány by měly být nejpozději dva měsíce po svém provedení posouzeny VTHVR v případě členských států a příslušným vnitrostátním vědeckým orgánem v případě třetích zemí, a je-li to považováno za nezbytné, měly by být dále revidovány, pokud podle těchto posouzení nebude cíle vnitrostátního plánu na zamezení odlovu tresky obecné dosaženo.

4.  
Členské státy posílí sledování a kontrolu plavidel uvedených v odstavci 2 a dohled nad nimi za účelem kontroly dodržování podmínek stanovených v odst. 3 písm. a) až e).
5.  
Opatření stanovená v tomto článku se nevztahují na rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Článek 19

Nápravná opatření pro tresku obecnou v Kattegatu

1.  

Plavidla Unie, která loví v Kattegatu pomocí vlečných sítí pro lov při dně (kódy lovných zařízení: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX a PTB) s minimální velikosti ok 70 mm, jedno z těchto selektivních lovných zařízení:

a) 

třídicí mřížka s maximální roztečí 35 mm s nezablokovaným otvorem pro ryby;

b) 

třídicí mřížka s maximální roztečí 50 mm oddělující platýsovité a jiné ryby, s nezablokovaným otvorem pro jiné než platýsovité ryby;

c) 

dílec seltra se čtvercovými oky o velikosti 300 mm;

d) 

regulované vysoce selektivní zařízení, jehož technické vlastnosti mají podle vědecké studie vyhodnocené VTHVR za následek, že treska obecná tvoří méně než 1,5 % úlovku, pokud je to jediné zařízení, které má dané plavidlo na palubě.

2.  
Uvedená plavidla Unie, která se účastní se projektu dotčeného členského státu a mají funkční vybavení pro řádně zdokumentovaný rybolov, mohou používat lovné zařízení v souladu s částí B přílohy V nařízení (EU) 2019/1241. Dotčené členské státy předají seznam těchto plavidel Komisi.
3.  
Opatření stanovená v tomto článku se nevztahují na rybolovné operace, jejichž účelem je výhradně vědecký výzkum, za předpokladu, že je takový výzkum prováděn zcela v souladu s podmínkami stanovenými v článku 25 nařízení (EU) 2019/1241.

Článek 20

Zakázané druhy

1.  

Rybářská plavidla Unie mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy:

a) 

rejnoka paprsčitého (Raja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b) 

pilonoše rudého (Beryx splendens) v podoblasti NAFO 6;

c) 

bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

d) 

světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

e) 

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

f) 

bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

g) 

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

h) 

světlouna velkého (Etmopterus princeps) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a mezinárodních vodách podoblastí ICES 1 a 14;

i) 

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblasti ICES 4 a ve vodách Unie a v mezinárodních vodách podoblastí ICES 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

j) 

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve všech vodách;

k) 

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

l) 

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6 a 10;

m) 

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

n) 

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

o) 

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10, s výjimkou programů na zamezení vedlejších úlovků uvedených v příloze IA.

2.  
Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 21

Předávání údajů

Předkládají-li členské státy podle článků 33 a 34 nařízení (ES) č. 1224/2009 Komisi údaje vztahující se k vykládkám objemů odlovených populací a intenzitě rybolovu, použijí kódy populací stanovené v příloze I tohoto nařízení.Kapitola II

Oprávnění k rybolovu ve vodách třetích zemí

Článek 22

Oprávnění k rybolovu

1.  
Maximální počet oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách třetích zemí je v příslušných případech stanoven v příloze V části A.
2.  
Pokud členský stát převede na základě čl. 16 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 kvótu jinému členskému státu v rybolovných oblastech vymezených v příloze V části A tohoto nařízení, musí být součástí převodu také odpovídající převod oprávnění k rybolovu a převod musí být oznámen Komisi. Celkový počet oprávnění k rybolovu pro každou rybolovnou oblast, který je stanoven v příloze V části A tohoto nařízení, však nesmí být překročen.Kapitola III

Rybolovná práva ve vodách regionálních organizací pro řízení rybolovuOddíl 1

Obecná ustanovení

Článek 23

Převody a výměny kvót

1.  
Pokud jsou podle pravidel některé regionální organizace pro řízení rybolovu (dále jen „regionální organizace“) povoleny převody nebo výměny kvót mezi jejími smluvními stranami, může členský stát (dále jen „dotčený členský stát“) jednat s některou smluvní stranou této regionální organizace a případně vypracovat možný návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót.
2.  
Na základě oznámení, které jí učiní dotčený členský stát, může Komise potvrdit návrh zamýšleného převodu nebo výměny kvót, který tento členský stát projednal s příslušnou smluvní stranou regionální organizace pro řízení rybolovu. Poté Komise příslušné smluvní straně regionální organizace neprodleně sdělí svůj souhlas s tím, že bude vázána tímto převodem nebo výměnou kvót. Komise oznámí dohodnutý převod nebo výměnu kvót v souladu s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu sekretariátu této organizace.
3.  
Komise informuje o dohodnutém převodu nebo výměně kvót členské státy.
4.  
Rybolovná práva získaná od příslušné smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu nebo převedená na tuto stranu v rámci převodu nebo výměny kvót se považují za kvóty přidělené dotčenému členskému státu nebo odečtené od jeho přídělu od okamžiku, kdy se převod nebo výměna kvót uskuteční v souladu s podmínkami dohody dosažené s příslušnou smluvní stranou dané regionální organizace nebo případně s pravidly dané regionální organizace pro řízení rybolovu. Tímto rozdělením se nemění stávající rozdělovací klíč pro účely rozdělování rybolovných práv mezi členské státy v souladu se zásadou relativní stability rybolovných činností.
5.  
Tento článek se použije do 31. ledna 2022 na převody kvót od některé smluvní strany regionální organizace pro řízení rybolovu na Unii a jejich následné přidělení členským státům.Oddíl 2

Oblast úmluvy NEAFC

Článek 24

Zákazy rybolovu u okouníků rodu Sebastes v Irmingerově moři

Rybolovné činnosti se zakazují v oblasti vymezené těmito souřadnicemi měřenými podle systému WGS84:Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

63° 00′

-30° 00′

61° 30′

-27° 35′

60° 45′

-28° 45′

62° 00′

-31° 35'

63° 00′

-30° 00′Oddíl 3

Oblast úmluvy ICCAT

Článek 25

Omezení kapacity rybolovu, chovu a výkrmu

1.  
Počet návnadových člunů a člunů s vlečnými šňůrami Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve východním Atlantiku je omezen podle přílohy VI bodu 1.
2.  
Počet plavidel drobného pobřežního rybolovu Unie oprávněných aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm ve Středozemním moři je omezen podle přílohy VI bodu 2.
3.  
Počet rybářských plavidel Unie, která loví tuňáka obecného v Jaderském moři pro účely chovu a jsou oprávněna aktivně lovit tuňáka obecného o velikosti v rozpětí od 8 kg nebo 75 cm do 30 kg nebo 115 cm, je omezen podle přílohy VI bodu 3.
4.  
Počet rybářských plavidel oprávněných lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat nebo vykládat tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezen podle přílohy VI bodu 4.
5.  
Počet pastí používaných pro lov tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři je omezen podle přílohy VI bodu 5.
6.  
Celková kapacita chovu a výkrmu tuňáka obecného a maximální vysazení uloveného volně žijícího tuňáka obecného přidělené chovům ve východním Atlantiku a Středozemním moři jsou omezeny podle přílohy VI bodu 6.
7.  
Maximální počet rybářských plavidel Unie, která mají oprávnění k rybolovu severoatlantského tuňáka křídlatého jako cílového druhu v souladu s článkem 12 nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ( 18 ), je omezen podle přílohy VI bodu 7 tohoto nařízení.
8.  
Maximální počet rybářských plavidel Unie o délce nejméně 20 metrů, která loví tuňáka velkookého v oblasti úmluvy ICCAT, je omezen podle přílohy VI bodu 8.

Článek 26

Rekreační rybolov

Členské státy případně přidělí zvláštní podíl pro rekreační rybolov ze svých kvót přidělených v příloze ID.

Článek 27

Žraloci

1.  
U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl liškouna velkookého (Alopias superciliosus).
2.  
Zakazuje se provádět cílený rybolov liškounů (rod Alopias).
3.  
U rybolovu v oblasti úmluvy ICCAT se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl kladivounovitých (Sphyrnidae), kromě kladivouna tiburo (Sphyrna tiburo).
4.  
U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).
5.  
U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis).Oddíl 4

Oblast úmluvy CCAMLR

Článek 28

Oznámení o průzkumném rybolovu ledovek

Členské státy se v roce 2021 mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a rovněž v divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, které nepatří do oblastí vnitrostátní jurisdikce. Pokud se členský stát hodlá takového průzkumného rybolovu zúčastnit, oznámí to sekretariátu CCAMLR v souladu s články 7 a 7a nařízení (ES) č. 601/2004 nejpozději do 1. června 2021.

Článek 29

Omezení průzkumného rybolovu ledovek

1.  
Rybolov ledovek během rybářské sezóny 2020–2021 je omezen na členské státy, podoblasti a počet plavidel stanovené v příloze VII tabulce A pro daný druh, TAC a omezení vedlejších úlovků stanovené v příloze VII tabulce B.
2.  
Cílený rybolov druhů žraloků pro jiné účely, než je vědecký výzkum, je zakázán. Jakýkoli žralok, zejména nedospělí jednici a gravidní samice, náhodně odlovený jako vedlejší úlovek při rybolovu ledovky musí být vypuštěn živý.
3.  
V relevantních případech se rybolov v jakékoli malé výzkumné jednotce zastaví, jakmile ohlášené úlovky dosáhnou stanovených TAC, a po zbytek sezóny se v ní zakáže.
4.  
Rybolov se provádí v takovém zeměpisném rozsahu a v takových hloubkách, které jsou nezbytné k získání informací potřebných pro stanovení rybolovného potenciálu a k zamezení nadměrné koncentraci odlovu a intenzitě rybolovu. V podoblastech FAO 88.1 a 88.2 a divizích FAO 58.4.1, 58.4.2 a 58.4.3a, je-li to povoleno v souladu s článkem 28, je však rybolov zakázán v hloubkách menších než 550 metrů.

Článek 30

Lov krunýřovky krillové během rybářské sezóny 2020–2021

1.  
Pokud členský stát hodlá během rybářské sezóny 2020–2021 lovit krunýřovku krillovou (Euphausia superba) v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí to Komisi nejpozději 1. května 2021 za použití formuláře uvedeného v části B dodatku k příloze VII. Na základě informací poskytnutých členskými státy Komise předloží tato oznámení sekretariátu CCAMLR nejpozději 30. května 2021.
2.  
Oznámení uvedené v odstavci 1 tohoto článku zahrnuje informace stanovené v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004 pro každé plavidlo, kterému členský stát udělí oprávnění účastnit se lovu krunýřovky krillové.
3.  
Členský stát, který má v úmyslu lovit krunýřovku krillovou v oblasti úmluvy CCAMLR, oznámí tuto skutečnost pouze ve vztahu k plavidlům s oprávněním k rybolovu, jež v době oznámení buď plují pod jeho vlajkou, nebo plují pod vlajkou jiného člena CCAMLR a předpokládá se, že v době uskutečnění rybolovu budou plout pod vlajkou uvedeného členského státu.
4.  

Členské státy mohou udělit oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krillové jiným plavidlům než těm, která byla v souladu s odstavci 1, 2 a 3 tohoto článku oznámena sekretariátu CCAMLR, pokud se některé oprávněné plavidlo nemůže účastnit lovu z legitimních provozních důvodů nebo z důvodu vyšší moci. Za takových okolností dotyčný členský stát okamžitě uvědomí sekretariát CCAMLR a Komisi a poskytne jim:

a) 

úplné údaje o zamýšleném náhradním plavidle nebo plavidlech, včetně informací stanovených v článku 3 nařízení (ES) č. 601/2004;

b) 

úplný výčet důvodů, které vedly k nahrazení plavidla, a veškeré relevantní podklady nebo odkazy.

5.  
Členské státy neudělí oprávnění k účasti na lovu krunýřovky krillové žádnému plavidlu uvedenému na kterémkoli seznamu rybářských plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov vedeném CCAMLR.Oddíl 5

Oblast pravomoci IOTC

Článek 31

Omezení rybolovné kapacity plavidel lovících v oblasti pravomoci IOTC

1.  
Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících tropické tuňáky v oblasti pravomoci komise IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny příloze VIII bodě 1.
2.  
Maximální počet rybářských plavidel Unie lovících mečouna obecného (Xiphias gladius) a tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v oblasti pravomoci IOTC a odpovídající kapacita hrubé prostornosti jsou stanoveny v příloze VIII bodě 2.
3.  
Členské státy mohou změnit rozdělení plavidel mezi oba druhy rybolovu uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud mohou Komisi prokázat, že tato změna nezvýší intenzitu rybolovu dotčených populací ryb.
4.  
Členské státy zajistí, aby v případě, že je navrhován převod kapacity na jejich loďstvo, byla plavidla, jež mají být převedena, v evidenci oprávněných plavidel IOTC nebo v evidenci plavidel jiných regionálních organizací pro tuňáky. Dále se nesmí převést žádné z plavidel zapsaných na seznamu plavidel, která provozují nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném kteroukoli regionální organizací.
5.  
Členské státy mohou zvýšit svou rybolovnou kapacitu nad stropy uvedené v odstavcích 1 a 2 pouze v mezích stanovených v rozvojových plánech předložených IOTC.

Článek 32

Unášená zařízení s uzavíracím mechanismem a pomocná plavidla

1.  
Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem musí být vybavena instrumentálními bójemi. Používání jakýchkoli jiných bójí, jako jsou rádiové bóje, je zakázáno.
2.  
Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí současně sledovat více než 300 bójí v provozu.
3.  
Nejvyšší počet instrumentálních bójí, které mohou být pořízeny každoročně pro každé plavidlo lovící košelkovým nevodem, je stanoven na 500. Žádné plavidlo lovící košelkovým nevodem nesmí mít za žádných okolností současně více než 500 instrumentálních bójí (bóje na skladě i bóje v provozu).
4.  
Počet pomocných plavidel nepřesáhne dvě pomocná plavidla na podporu nejméně pěti plavidel lovících košelkovými nevody, která plují pod vlajkou některého členského státu. Toto ustanovení se nepoužije na členské státy, které používají pouze jedno zásobovací plavidlo.
5.  
Jedno plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí být v žádném okamžiku podporováno více než jedním pomocným plavidlem plujícím pod vlajkou některého členského státu.
6.  
Unie nezaregistruje v rejstříku oprávněných plavidel IOTC žádné nové ani dodatečné zásobovací plavidlo.

Článek 33

Žraloci

1.  
U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat či vykládat upravená těla nebo části upravených těl všech druhů liškounovitých (Alopiidae).
2.  
U všech druhů rybolovu se zakazuje uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat upravená těla nebo jakoukoli část upravených těl žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus), kromě plavidel kratších než 24 metrů provádějících rybolov pouze ve výlučné hospodářské zóně členského státu, pod jehož vlajkou plují, a za předpokladu, že jejich úlovky jsou určeny výhradně k místní spotřebě.
3.  
Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavcích 1 a 2 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 34

Mantovití

1.  
Rybářským plavidlům Unie je zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (čeleď Mobulidae, tzn. manty rodů Manta a Mobula), s výjimkou rybářských plavidel provozujících rybolov pro vlastní spotřebu (tj. při němž jsou ulovené ryby spotřebovávány přímo rodinami rybářů).

Odchylně od prvního pododstavce platí, že mantovití, kteří jsou neúmyslně uloveni v rámci drobného rybolovu (tj. rybolov jiný, než je rybolov za použití dlouhých lovných šňůr nebo rybolov při hladině, tj. plavidla lovící pomocí košelkových nevodů, lovu na udici, tenatových sítí, ručních šňůr a vlečných šňůr a uvedená v rejstříku oprávněných plavidel IOTC), mohou být vyloženi pouze pro účely místní spotřeby.

2.  
Všechna rybářská plavidla s výjimkou těch, která provozují rybolov pro vlastní spotřebu, urychleně vypustí mantovité živé a nezraněné, nakolik je to možné, jakmile jsou zpozorováni v síti, na háčku nebo na palubě, a to tak, aby odchyceným jedincům způsobila co nejmenší újmu.Oddíl 6

Oblast úmluvy SPRFMO

Článek 35

Pelagický rybolov

1.  
V oblasti úmluvy SPRFMO mohou lovit pelagické populace v souladu s TAC stanovenými v příloze IH pouze ty členské státy, které v ní aktivně prováděly pelagický rybolov v letech 2007, 2008 nebo 2009.
2.  
Členské státy uvedené v odstavci 1 omezí v roce 2021 v oblasti úmluvy SFPRMO celkovou výši hrubé prostornosti plavidel plujících pod jejich vlajkou a lovících pelagické populace na celkovou výši pro Unii, tj. 78 600 tun hrubé prostornosti.
3.  
Rybolovná práva stanovená v příloze IH mohou být využita pouze pod podmínkou, že členské státy zašlou Komisi nejpozději pátý den následujícího měsíce seznam plavidel aktivně provozujících rybolov nebo podílejících se na překládkách v oblasti úmluvy SPRFMO, záznamy ze systémů sledování pravidel, měsíční hlášení o úlovcích, a pokud jsou tyto údaje k dispozici, i záznamy o zastávkách v přístavech s cílem sdělit tyto informace sekretariátu SPRFMO.

Článek 36

Rybolov při dně

1.  
Členské státy omezí svůj odlov nebo intenzitu rybolovu při dně v roce 2021 v oblasti úmluvy SPRFMO na ty její části, v nichž se prováděl rybolov při dně v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, a na úroveň, která nepřesáhne roční průměrnou úroveň odlovu nebo parametrů intenzity za uvedené období. Nad rámec záznamu mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit nad rámec záznamu.
2.  
Členské státy, které nemají záznam o odlovu nebo intenzitě rybolovu při dně v oblasti úmluvy SPRFMO v období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006, mohou lovit pouze v případě, že SPRFMO schválí jejich plán lovit bez záznamu.

Článek 37

Průzkumný rybolov

1.  
Členské státy se v roce 2021 mohou účastnit průzkumného rybolovu ledovek rodu Dissostichus pomocí dlouhých lovných šňůr v oblasti úmluvy SPRFMO pouze v případě, že SPRFMO schválila jejich žádost o provádění tohoto rybolovu, jež obsahuje plán rybolovné činnosti a závazek provádět plán shromažďování údajů.
2.  
Rybolov se provádí pouze ve výzkumných blocích určených SPRFMO. Rybolov v hloubkách menších než 750 metrů a větších než 2 000 metrů je zakázán.
3.  
Celkový přípustný odlov je stanoven v příloze IH. Rybolov je omezen na jeden výjezd o maximální délce 21 po sobě následujících dní a na maximální počet 5 000 háčků na jedno lovné zařízení při maximálním počtu 20 lovných zařízení na jeden výzkumný blok. Rybolov je ukončen, jakmile je dosaženo TAC nebo jakmile je ponořeno a vytaženo 100 lovných zařízení, podle toho, co nastane dříve.Oddíl 7

Oblast úmluvy IATTC

Článek 38

Rybolov pomocí košelkových nevodů

1.  

Lov tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares), tuňáka velkookého (Thunnus obesus) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) plavidly lovícími košelkovými nevody se zakazuje:

a) 

od 29. července 2021 00:00 hod. do 8. října 2021 24:00 hod. nebo od 9. listopadu 2021 00:00 hod. do 19. ledna 2022 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

— 
tichomořským pobřežím Ameriky,
— 
poledníkem 150° z. d.,
— 
rovnoběžkou 40° s. š.,
— 
rovnoběžkou 40° j. š.;
b) 

od 9. října 2021 00:00 hod. do 8. listopadu 2021 24:00 hod. v oblasti vymezené těmito hranicemi:

— 
poledníkem 96° z. d.,
— 
poledníkem 110° z. d.,
— 
rovnoběžkou 4° s. š.,
— 
rovnoběžkou 3° j. š.
2.  
Dotčené členské státy u každého ze svých plavidel oznámí Komisi před 1. dubnem 2021, pro které období zákazu uvedené v odst. 1 písm. a) se rozhodly. Během vymezeného období musí všechna plavidla dotčených členských států lovící košelkovými nevody v oblastech stanovených v odstavci 1 tento druh rybolovu zastavit.
3.  
Plavidla lovící košelkovými nevody provozující rybolov tuňáků v oblasti úmluvy IATTC uchovávají na palubě a následně vykládají nebo překládají všechny ulovené tuňáky žlutoploutvé, velkooké a pruhované.
4.  

Odstavec 3 se nepoužije v těchto případech:

a) 

pokud jsou ryby shledány jako nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

b) 

během posledního výjezdu, pokud není na plavidle dostatečný prostor pro uložení všech tuňáků ulovených při tomto výjezdu.

Článek 39

Unášená lovná zařízení s uzavíracím mechanismem

1.  
Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí mít v oblasti úmluvy IATTC v žádném okamžiku více než 450 aktivních zařízení s uzavíracím mechanismem. Zařízení s uzavíracím mechanismem se považuje za aktivní, pokud je spuštěno na moře, začne předávat informace o své poloze a je sledováno plavidlem, jeho vlastníkem nebo provozovatelem. Zařízení s uzavíracím mechanismem lze aktivovat pouze na palubě plavidel lovících košelkovými nevody.
2.  
Plavidlo lovící košelkovými nevody nesmí spustit zařízení s uzavíracím mechanismem v průběhu patnácti dnů před zahájením zvoleného období zákazu rybolovu podle čl. 38 odst. 1 písm. a) a nalodí zpět tentýž počet zařízení s uzavíracím mechanismem, který do patnácti dní před začátkem období zákazu rybolovu původně spustilo.
3.  
Členské státy ohlásí Komisi jednou za měsíc informace za každý den o všech aktivních zařízeních s uzavíracím mechanismem vyžadované na základě úmluvy IATTC. Hlášení se podávají nejdříve po 60, ale nejdéle po 75 dnech. Komise tyto informace bezodkladně předloží sekretariátu IATTC.

Článek 40

Omezení odlovu tuňáka velkookého v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru

Celkové roční úlovky tuňáka velkookého plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru jednotlivých členských států v oblasti úmluvy IATTC jsou stanoveny v příloze IL.

Článek 41

Zákaz lovu žraloka dlouhoploutvého

1.  
Je zakázáno lovit žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus) v oblasti úmluvy IATTC a uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl žraloka dlouhoploutvého odloveného v této oblasti.
2.  
Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhu uvedeného v odstavci 1 poraněni. Provozovatelé plavidel jedince neprodleně vypustí.
3.  

Provozovatelé plavidel:

a) 

zaznamenají počet vypuštěných jedinců s uvedením stavu (uhynulý nebo živý);

b) 

ohlásí údaje určené v písmeni a) členskému státu, jehož jsou státními příslušníky. Členské státy předají informace shromážděné za předchozí rok Komisi do 31. ledna.

Článek 42

Zákaz lovu mantovitých

Rybářským plavidlům Unie se v oblasti úmluvy IATTC zakazuje lovit, uchovávat na palubě, překládat, vykládat, skladovat, nabízet k prodeji nebo prodávat upravená těla nebo části upravených těl mantovitých (čeleď Mobulidae, tzn. manty rodů Manta a Mobula). Jakmile rybářská plavidla Unie zpozorují, že byli mantovití uloveni, vypustí je živé a nezraněné, nakolik je to možné.Oddíl 8

Oblast úmluvy SEAFO

Článek 43

Zákaz lovu hlubinných druhů žraloků

V oblasti úmluvy SEAFO se zakazuje cílený rybolov níže uvedených hlubinných žraloků:

a) 

máčky přízračné (Apristurus manis),

b) 

světlouna Bigelowova (Etmopterus bigelowi),

c) 

světlouna krátkoocasého (Etmopterus brachyurus),

d) 

světlouna velkého (Etmopterus princeps),

e) 

světlouna malého (Etmopterus pusillus),

f) 

rejnokovitých (Rajidae),

g) 

světlouna šupinkatého (Scymnodon squamulosus),

h) 

hlubinných žraloků nadřádu žraloci (Selachimorpha),

i) 

ostrouna obecného (Squalus acanthias).Oddíl 9

Oblast úmluvy WCPFC

Článek 44

Podmínky pro lov tuňáka velkookého, tuňáka žlutoploutvého, tuňáka pruhovaného a tuňáka křídlatého

1.  
Členské státy zajistí, aby počet dnů rybolovu přidělený plavidlům lovícím košelkovými nevody tuňáka velkookého (Thunnus obesus), tuňáka žlutoploutvého (Thunnus albacares) a tuňáka pruhovaného (Katsuwonus pelamis) v části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se na volném moři mezi 20° s. š. a 20° j. š. nepřekročil 403 dnů.
2.  
Rybářská plavidla Unie nesmějí v oblasti úmluvy WCPFC položené jižně od 20° j. š. lovit tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga).
3.  
Členské státy zajistí, aby úlovky tuňáka velkookého (Thunnus obesus) plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nepřekročily v roce 2021 množství stanovená v tabulce přílohy IG.

Článek 45

Řízení rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem

1.  
V části oblasti úmluvy WCPFC nalézající se mezi 20° s. š. a 20° j. š. se plavidlům lovícím košelkovými nevody zakazuje nasazovat, obsluhovat nebo nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem od 1. července 2021 00:00 hod. do 30. září 2021 24:00 hod.
2.  
Kromě zákazu uvedeného v odstavci 1 se zakazuje nastavovat zařízení s uzavíracím mechanismem na volném moři v oblasti úmluvy WCPFC mezi 20° s. š. a 20° j. š. po dobu dalších dvou měsíců: buď od 1. dubna 2021 00:00 hod. do 31. května 2021 24:00, nebo od 1. listopadu 2021 00:00 hod. do 31. prosince 2021 24:00 hod.
3.  

Odstavec 2 se nepoužije v těchto případech:

a) 

během posledního výjezdu, pokud dotyčnému plavidlu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb;

b) 

pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu z jiných důvodů, než je velikost, nebo

c) 

pokud nastane závažná porucha mrazicího zařízení.

4.  
Členské státy zajistí, aby žádné z jeho plavidel lovících košelkovými nevody v žádném okamžiku nerozmístilo na moři více než 350 zařízení s uzavíracím mechanismem s aktivními instrumentálními bójemi. Bóje se aktivují výhradně na palubě plavidla.
5.  
Všechna plavidla lovící košelkovými nevody v části oblasti úmluvy WCPFC uvedené v odstavci 1 uchovávají na palubě, překládají a vykládají všechny ulovené tuňáky velkooké, žlutoploutvé a pruhované.

Článek 46

Omezení počtu rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného

Maximální počet rybářských plavidel Unie oprávněných lovit mečouna obecného (Xiphias gladius) v oblastech jižně od 20° j. š. oblasti úmluvy WCPFC je stanoven v příloze IX.

Článek 47

Omezení odlovu mečouna obecného v rybolovu na dlouhou lovnou šňůru jižně od 20° j. š.

Členské státy zajistí, aby úlovky mečouna obecného (Xiphias gladius) jižně od 20° j. š. plavidly lovícími na dlouhou lovnou šňůru nepřekročily v roce 2021 omezení stanovené v příloze IG. Členské státy rovněž zajistí, aby toto opatření nevedlo k nárůstu intenzity rybolovu mečouna obecného v oblasti na sever od 20° s. š.

Článek 48

Žralok hedvábný a žralok dlouhoploutvý

1.  

V oblasti úmluvy WCPFC se zakazuje uchovávat na palubě, překládat, vykládat nebo skladovat upravená těla nebo části upravených těl těchto druhů:

a) 

žraloka hedvábného (Carcharhinus falciformis);

b) 

žraloka dlouhoploutvého (Carcharhinus longimanus).

2.  
Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhů uvedených v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.

Článek 49

Oblast překrývajících se pravomocí IATTC a WCPFC

1.  
Plavidla uvedená výhradně v rejstříku vedeném WCPFC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se pravomocí IATTC a WCPFC opatření stanovená v tomto oddílu.
2.  
Plavidla uvedená jak v rejstříku WCPFC, tak v rejstříku IATTC a plavidla uvedená výhradně v rejstříku IATTC použijí při rybolovu v oblasti překrývajících se pravomocí IATTC a WCPFC opatření stanovená v čl. 38 odst. 1 písm. a) a odst. 2, 3 a 4 a v článcích 39, 40 a 41.Oddíl 10

Beringovo moře

Článek 50

Zákaz rybolovu v oblasti volného moře Beringova moře

Rybolov tresky pestré (Gadus chalcogrammus) v oblasti volného moře Beringova moře se zakazuje.Oddíl 11

Oblast dohody SIOFA

Článek 51

Omezení lovu při dně

Členské státy zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou, která loví v oblasti dohody SIOFA:

a) 

omezila svou roční intenzitu rybolovu při dně a odlov na svou roční průměrnou úroveň za roky, v nichž byla jejich plavidla v oblasti dohody SIOFA aktivní, a to během reprezentativního období, pro něž jsou k dispozici údaje nahlášené Komisi;

b) 

nerozšiřovala rybolov při dně, vyjma metod lovu na dlouhé lovné šňůry a do pastí, mimo oblasti, v nichž lovila v posledních letech;

c) 

neměla povoleno lovit v prozatímních chráněných oblastech Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What a Walter’s Shoal, jak jsou definovány v příloze IK, vyjma metod lovu na dlouhé lovné šňůry a do pastí a za podmínky, že mají na palubě po celou dobu rybolovu v těchto oblastech vědeckého pozorovatele.HLAVA III

RYBOLOVNÁ PRÁVA PRO PLAVIDLA TŘETÍCH ZEMÍ VE VODÁCH UNIE

Článek 52

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Norska a rybářská plavidla registrovaná na Faerských ostrovech mohou obdržet oprávnění lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 53

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Spojeného království, registrovaná ve Spojeném království a licencovaná správním orgánem Spojeného království pro rybolov

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Spojeného království, registrovaná ve Spojeném království a licencovaná správním orgánem Spojeného království pro rybolov mohou obdržet oprávnění lovit ve vodách Unie v rámci TAC stanovených v příloze I tohoto nařízení a za podmínek stanovených v tomto nařízení a v nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 54

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely

Rybářská plavidla plující pod vlajkou Venezuely podléhají podmínkám stanoveným v tomto nařízení a v hlavě III nařízení (EU) 2017/2403.

Článek 55

Oprávnění k rybolovu

Maximální počet oprávnění k rybolovu pro plavidla třetích zemí provádějící rybolov ve vodách Unie je stanoven v příloze V části B.

Článek 56

Podmínky vykládky úlovků a vedlejších úlovků

Na úlovky a vedlejší úlovky plavidel třetích zemí lovících na základě oprávnění uvedených v článku 55 se vztahují podmínky uvedené v článku 8.

Článek 57

Zakázané druhy

1.  

Plavidla třetích zemí mají zakázáno lovit, uchovávat na palubě, překládat nebo vykládat tyto druhy, nacházejí-li se ve vodách Unie:

a) 

rejnoka paprsčitého (Raja radiata) ve vodách Unie divizí ICES 2a, 3a a 7d a podoblasti ICES 4;

b) 

soubor druhů (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia) zahrnovaných pod rejnoka hladkého (Dipturus batis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10;

c) 

psohlava obecného (Galeorhinus galeus) loveného na dlouhé lovné šňůry ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 a 14;

d) 

světlouna Bonnaterrova (Dalatias licha), bezkýlovce lopatonosého (Deania calcea), bezkýlovce listošupinatého (Centrophorus squamosus), světlouna velkého (Etmopterus princeps) a světlouna bělookého (Centroscymnus coelolepis) ve vodách Unie divize ICES 2a a podoblastí ICES 1, 4 a 14;

e) 

žraloka nosatého (Lamna nasus) ve vodách Unie;

f) 

rejnoka ostnatého (Raja clavata) ve vodách Unie divize ICES 3a;

g) 

rejnoka vlnitého (Raja undulata) ve vodách Unie podoblastí ICES 6, 9 a 10;

h) 

pilohřbeta obecného (Rhinobatos rhinobatos) ve Středozemním moři;

i) 

žraloka obrovského (Rhincodon typus) ve všech vodách;

j) 

ostrouna obecného (Squalus acanthias) ve vodách Unie podoblastí ICES 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10.

2.  
Při náhodném ulovení nesmějí být jedinci druhu uvedeného v odstavci 1 poraněni. Jedinci se neprodleně vypouštějí.HLAVA IV

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 58

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen Výbor pro rybolov a akvakulturu zřízený nařízením (EU) č. 1380/2013. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 59

Přechodná ustanovení

Články 11, 19, 20, 27, 33, 34, 41, 42, 43, 48, 50 a 57 se použijí obdobně i v roce 2022, dokud nevstoupí v platnost nařízení, kterým se stanoví rybolovná práva na rok 2022.

Články 15, 16 a 17 se použijí do dne, kdy se stane použitelným akt v přenesené pravomoci přijatý v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2019/1241, kterým se mění příloha VI uvedeného nařízení zavedením odpovídajících technických opatření pro severozápadní vody.

Článek 60

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Avšak čl. 11 odst. 1 až 3 a 5 a články 14 a 18 se použijí ode dne 1. ledna do dne 31. března 2021.

Ustanovení o rybolovných právech obsažená v článcích 28, 29 a 30 a v příloze VII pro populace zmíněné v uvedené příloze v oblasti úmluvy CCAMLR se použijí ode dne 1. prosince 2020.

Ustanovení o omezení intenzity rybolovu obsažená v příloze II se použijí od 1. února 2021 do 31. ledna 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

SEZNAM PŘÍLOHPŘÍLOHA I:

TAC platné pro rybářská plavidla Unie v oblastech, kde jsou TAC stanoveny podle druhu a oblasti

PŘÍLOHA IA:

Skagerrak, Kattegat, podoblasti ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14, vody Unie oblasti CECAF, vody Francouzské Guyany

PŘÍLOHA IB:

Severovýchodní Atlantský oceán a Grónsko, podoblasti ICES 1, 2, 5, 12 a 14 a vody Grónska oblasti NAFO 1

PŘÍLOHA IC:

Severozápadní Atlantský oceán – oblast úmluvy NAFO

PŘÍLOHA ID:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA IE:

Jihovýchodní Atlantský oceán – oblast úmluvy SEAFO

PŘÍLOHA IF:

Tuňák jižní – oblasti výskytu

PŘÍLOHA IG:

Oblast úmluvy WCPFC

PŘÍLOHA IH:

Oblast úmluvy SPRFMO

PŘÍLOHA IJ:

Oblast pravomoci IOTC

PŘÍLOHA IK:

Oblast dohody SIOFA

PŘÍLOHA IL:

Oblast úmluvy IATTC

PŘÍLOHA II:

Intenzita rybolovu pro plavidla v rámci řízení populací jazyků rodu Solea v západní části Lamanšského průlivu divize ICES 7e

PŘÍLOHA III:

Oblasti řízení pro smačky rodu Ammodytes v divizích ICES 2a, 3a a v podoblasti ICES 4

PŘÍLOHA IV:

Sezónní zákazy rybolovu v zájmu ochrany tresky obecné v období tření

PŘÍLOHA V:

Oprávnění k rybolovu

PŘÍLOHA VI:

Oblast úmluvy ICCAT

PŘÍLOHA VII:

Oblast úmluvy CCAMLR

PŘÍLOHA VIII:

Oblast pravomoci IOTC

PŘÍLOHA IX:

Oblast úmluvy WCPFC
PŘÍLOHA I

TAC PLATNÉ PRO RYBÁŘSKÁ PLAVIDLA UNIE V OBLASTECH, KDE EXISTUJÍ TAC PRO JEDNOTLIVÉ DRUHY A OBLASTI

Tabulky v přílohách stanoví TAC a kvóty (v tunách živé hmotnosti, není-li uvedeno jinak) podle populace a případně podmínky funkčně s nimi spojené.

Na všechna rybolovná práva stanovená v přílohách se vztahují pravidla stanovená v nařízení (ES) č. 1224/2009, a zejména v článcích 33 a 34 uvedeného nařízení.

Není-li uvedeno jinak, představují odkazy na rybolovné oblasti odkazy na oblasti ICES. V každé oblasti jsou populace ryb uváděny v abecedním pořadí podle vědeckého názvu druhů. Pro účely právní úpravy je druh určen pouze vědeckým názvem. Obecné názvy jsou uvedeny pouze pro usnadnění odkazu.

Přílohy IA až IL jsou součástí této přílohy.

Pro účely tohoto nařízení se použije tato srovnávací tabulka vědeckých a obecných názvů:Vědecký název

Třímístný písmenný kód

Obecný název

Ammodytes spp.

SAN

Smačci rodu Ammodytes

Argentina silus

ARU

Stříbrnice atlantská

Beryx spp.

ALF

Pilonoši rodu Beryx

Brosme brosme

USK

Mníkovec bělolemý

Caproidae

BOR

Drsnatcovití

Centrophorus squamosus

GUQ

Bezkýlovec listošupinatý

Centroscymnus coelolepis

CYO

Světloun bělooký

Chaceon spp.

GER

Krabi rodu Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Ledařka tmavoploutvá

Champsocephalus gunnari

ANI

Ledařka makrelovitá

Channichthys rhinoceratus

LIC

Ledařka kerguelenská

Chionoecetes spp.

PCR

Krabi rodu Chionoecetes

Clupea harengus

HER

Sleď obecný

Coryphaenoides rupestris

RNG

Hlavoun tuponosý

Dalatias licha

SCK

Světloun Bonnaterrův

Deania calcea

DCA

Bezkýlovec lopatonosý

Dicentrarchus labrax

BSS

Mořčák evropský

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

RJB

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

Dissostichus eleginoides

TOP

Ledovka patagonská

Dissostichus mawsoni

TOA

Ledovka antarktická

Dissostichus spp.

TOT

Ledovky rodu Dissostichus

Engraulis encrasicolus

ANE

Sardel obecná

Etmopterus princeps

ETR

Světloun velký

Etmopterus pusillus

ETP

Světloun malý

Euphausia superba

KRI

Krunýřovka krillová

Gadus morhua

COD

Treska obecná

Galeorhinus galeus

GAG

Psohlav obecný

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Platýs protažený

Hippoglossoides platessoides

PLA

Platýs atlantský

Hoplostethus atlanticus

ORY

Červenice obecná

Illex illecebrosus

SQI

Kalmar tryskový

Lamna nasus

POR

Žralok nosatý

Lepidorhombus spp.

LEZ

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Leucoraja naevus

RJN

Rejnok dvouskvrnný

Limanda ferruginea

YEL

Limanda žlutoocasá

Lophiidae

ANF

Ďasovití

Macrourus spp.

GRV

Hlavouni rodu Macrourus

Makaira nigricans

BUM

Marlín modrý

Mallotus villosus

CAP

Huňáček severní

Manta birostris

RMB

Manta obrovská

Martialia hyadesi

SQS

Kalmar Hyadesův

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Treska jednoskvrnná

Merlangius merlangus

WHG

Treska bezvousá

Merluccius merluccius

HKE

Štikozubec obecný

Micromesistius poutassou

WHB

Treska modravá

Microstomus kitt

LEM

Platýs červený

Molva dypterygia

BLI

Mník modrý

Molva molva

LIN

Mník mořský

Nephrops norvegicus

NEP

Humr severský

Notothenia gibberifrons

NOG

Ledovka hrbočelá

Notothenia rossii

NOR

Ledovka Rossova

Notothenia squamifrons

NOS

Ledovka příčnopruhá

Pandalus borealis

PRA

Kreveta severní

Paralomis spp.

PAI

Poustevníčci rodu Paralomis

Penaeus spp.

PEN

Garnely rodu Penaeus

Pleuronectes platessa

PLE

Platýs evropský

Pleuronectiformes

FLX

Platýsi

Pollachius pollachius

POL

Treska sajda

Pollachius virens

POK

Treska tmavá

Scophthalmus maximus

TUR

Pakambala velká

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Ledařka temná

Pseudopentaceros spp.

EDW

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

Raja alba

RJA

Rejnok bílý

Raja brachyura

RJH

Rejnok plavý

Raja circularis

RJI

Rejnok kruhový

Raja clavata

RJC

Rejnok ostnatý

Raja fullonica

RJF

Rejnok valchář

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Rejnok norský

Raja microocellata

RJE

Rejnok světloskvrnný

Raja montagui

RJM

Rejnok devonshirský

Raja radiata

RJR

Rejnok paprsčitý

Raja undulata

RJU

Rejnok vlnitý

Rajiformes

SRX

Praví rejnoci

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Platýs černý

Sardina pilchardus

PIL

Sardinka obecná

Scomber scombrus

MAC

Makrela obecná

Scophthalmus rhombus

BLL

Pakambala východoatlantská

Sebastes spp.

RED

Okouníci rodu Sebastes

Solea solea

SOL

Jazyk obecný

Solea spp.

SOO

Jazyky rodu Solea

Sprattus sprattus

SPR

Šprot obecný

Squalus acanthias

DGS

Ostroun obecný

Tetrapturus albidus

WHM

Marlín bělavý

Thunnus alalunga

ALB

Tuňák křídlatý

Thunnus maccoyii

SBF

Tuňák jižní

Thunnus obesus

BET

Tuňák velkooký

Thunnus thynnus

BFT

Tuňák obecný

Trachurus murphyi

CJM

Kranas Murphyho

Trachurus spp.

JAX

Kranasi rodu Trachurus

Trisopterus esmarkii

NOP

Treska Esmarkova

Urophycis tenuis

HKW

Mníkovec štíhlý

Xiphias gladius

SWO

Mečoun obecný

Tato srovnávací tabulka obecných a vědeckých názvů je uvedena výlučně pro vysvětlující účely:Obecný název

Třímístný písmenný kód

Vědecký název

Bezkýlovec listošupinatý

GUQ

Centrophorus squamosus

Bezkýlovec lopatonosý

DCA

Deania calcea

Červenice obecná

ORY

Hoplostethus atlanticus

Ďasovití

ANF

Lophiidae

Drsnatcovití

BOR

Caproidae

Garnely rodu Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Hlavoun tuponosý

RNG

Coryphaenoides rupestris

Hlavouni rodu Macrourus

GRV

Macrourus spp.

Humr severský

NEP

Nephrops norvegicus

Huňáček severní

CAP

Mallotus villosus

Jazyk obecný

SOL

Solea solea

Jazyky rodu Solea

SOO

Solea spp.

Kalmar Hyadesův

SQS

Martialia hyadesi

Kalmar tryskový

SQI

Illex illecebrosus

Kostlivky rodu Pseudopentaceros

EDW

Pseudopentaceros spp.

Krabi rodu Chaceon

GER

Chaceon spp.

Krabi rodu Chionoecetes

PCR

Chionoecetes spp.

Kranas Murphyho

CJM

Trachurus murphyi

Kranasi rodu Trachurus

JAX

Trachurus spp.

Kreveta severní

PRA

Pandalus borealis

Krunýřovka krillová

KRI

Euphausia superba

Ledařka kerguelenská

LIC

Channichthys rhinoceratus

Ledařka makrelovitá

ANI

Champsocephalus gunnari

Ledařka temná

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Ledařka tmavoploutvá

SSI

Chaenocephalus aceratus

Ledovka antarktická

TOA

Dissostichus mawsoni

Ledovka hrbočelá

NOG

Notothenia gibberifrons

Ledovka patagonská

TOP

Dissostichus eleginoides

Ledovka příčnopruhá

NOS

Notothenia squamifrons

Ledovka Rossova

NOR

Notothenia rossii

Ledovky rodu Dissostichus

TOT

Dissostichus spp.

Limanda žlutoocasá

YEL

Limanda ferruginea

Makrela obecná

MAC

Scomber scombrus

Manta obrovská

RMB

Manta birostris

Marlín bělavý

WHM

Tetrapturus albidus

Marlín modrý

BUM

Makaira nigricans

Mečoun obecný

SWO

Xiphias gladius

Mník modrý

BLI

Molva dypterygia

Mník mořský

LIN

Molva molva

Mníkovec bělolemý

USK

Brosme brosme

Mníkovec štíhlý

HKW

Urophycis tenuis

Mořčák evropský

BSS

Dicentrarchus labrax

Okouníci rodu Sebastes

RED

Sebastes spp.

Ostroun obecný

DGS

Squalus acanthias

Pakambala velká

TUR

Scophthalmus maximus

Pakambala východoatlantská

BLL

Scophthalmus rhombus

Pakambaly rodu Lepidorhombus

LEZ

Lepidorhombus spp.

Pilonoši rodu Beryx

ALF

Beryx spp.

Platýs atlantský

PLA

Hippoglossoides platessoides

Platýs černý

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Platýs červený

LEM

Microstomus kitt

Platýs evropský

PLE

Pleuronectes platessa

Platýs protažený

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Platýsi

FLX

Pleuronectiformes

Poustevníčci rodu Paralomis

PAI

Paralomis spp.

Praví rejnoci

SRX

Rajiformes

Psohlav obecný

GAG

Galeorhinus galeus

Rejnok bílý

RJA

Raja alba

Rejnok devonshirský

RJM

Raja montagui

Rejnok dvouskvrnný

RJN

Leucoraja naevus

Rejnok kruhový

RJI

Raja circularis

Rejnok norský

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Rejnok ostnatý

RJC

Raja clavata

Rejnok paprsčitý

RJR

Raja radiata

Rejnok plavý

RJH

Raja brachyura

Rejnok světloskvrnný

RJE

Raja microocellata

Rejnok valchář

RJF

Raja fullonica

Rejnok vlnitý

RJU

Raja undulata

Sardel obecná

ANE

Engraulis encrasicolus

Sardinka obecná

PIL

Sardina pilchardus

Sleď obecný

HER

Clupea harengus

Smačci rodu Ammodytes

SAN

Ammodytes spp.

Soubor druhů zahrnovaných pod rejnoka hladkého

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada a Dipturus cf. intermedia)

Stříbrnice atlantská

ARU

Argentina silus

Světloun bělooký

CYO

Centroscymnus coelolepis

Světloun Bonnaterrův

SCK

Dalatias licha

Světloun malý

ETP

Etmopterus pusillus

Světloun velký

ETR

Etmopterus princeps

Šprot obecný

SPR

Sprattus sprattus

Štikozubec obecný

HKE

Merluccius merluccius

Treska bezvousá

WHG

Merlangius merlangus

Treska Esmarkova

NOP

Trisopterus esmarkii

Treska jednoskvrnná

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Treska modravá

WHB

Micromesistius poutassou

Treska obecná

COD

Gadus morhua

Treska sajda

POL

Pollachius pollachius

Treska tmavá

POK

Pollachius virens

Tuňák křídlatý

ALB

Thunnus alalunga

Tuňák jižní

SBF

Thunnus maccoyii

Tuňák obecný

BFT

Thunnus thynnus

Tuňák velkooký

BET

Thunnus obesus

Žralok nosatý

POR

Lamna nasus
PŘÍLOHA IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, PODOBLASTI ICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 A 14, VODY UNIE OBLASTI CECAF A VODY FRANCOUZSKÉ GUYANYDruh:

Smačci rodu Ammodytes a související vedlejší úlovky

Ammodytes spp.

Oblast:

Vody Unie 2a, 3a a 4(1)

Dánsko

0

(2)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

0

(2)

Švédsko

0

(2)

Unie

0

(2)

 

Spojené království

0

(2)

 

 

TAC

0

 

 

(1)

Kromě vod v pásmu šesti námořních mil od základních linií Spojeného království na Shetlandských ostrovech a na ostrovech Fair a Foula.

(2)

Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné (OT1/* 2A3A4X). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech řízení smačků rodu Ammodytes dle vymezení v příloze III omezen na tato množství:

Oblast: Vody Unie oblastí řízení smačků rodu Ammodytes 

1r

2r

3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R)

(SAN/234_3R)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Dánsko

0

0

0

0

0

0

0

Německo

0

0

0

0

0

0

0

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

Unie

0

0

0

0

0

0

0

Spojené království

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

0

0

0

0

0

0

0Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(ARU/1/2.)

Německo

6

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

2

 

Nizozemsko

5

 

Unie

13

 

Spojené království

10

 

 

TAC

23

 Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie 3a a 4

(ARU/3A4-C)

Dánsko

273

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

3

 

Francie

2

 

Irsko

2

 

Nizozemsko

13

 

Švédsko

11

 

Unie

304

 

Spojené království

5

 

 

TAC

309

 Druh:

Stříbrnice atlantská

Argentina silus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(ARU/567.)

Německo

71

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

2

 

Irsko

66

 

Nizozemsko

742

 

Unie

881

 

Spojené království

52

 

 

TAC

933

 Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2 a 14

(USK/1214EI)

Německo

2

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

2

(1)

Ostatní

1

(1)

Unie

5

(1)

Spojené království

2

(1)

 

TAC

7

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/1214EI_AMS).Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie oblasti 4

(USK/04-C.)

Dánsko

17

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

5

 

Francie

12

 

Švédsko

2

 

Ostatní

2

(1)

Unie

38

 

Spojené království

26

 

 

TAC

64

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/04-C_AMS).Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5, 6 a 7

(USK/567EI.)

Německo

4

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Španělsko

15

 

Francie

176

 

Irsko

17

 

Ostatní

4

(1)

Unie

216

 

Norsko

731

(2)(3)(4)(5)

Spojené království

85

 

 

TAC

1 032

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (USK/567EI_AMS).

(2)

K odlovu ve vodách Unie oblastí 2a, 4, 5b, 6 a 7 (USK/*24X7C).

(3)

Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit níže uvedené množství v tunách (OTH/*5B67-). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.

750

 

 

(4)

Včetně mníka mořského. Tyto kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7:

 

 

 

 

 

Mník mořský (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)

731

 

(5)

Kvóty Norska pro mníkovce bělolemého a mníka mořského jsou vzájemně zaměnitelné až do výše (v tunách):

500

 

 Druh:

Mníkovec bělolemý

Brosme brosme

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(USK/04-N.)

Belgie

0

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

41

 

Německo

0

 

Francie

0

 

Nizozemsko

0

 

Unie

41

 

Spojené království

1

 

 

TAC

Nepoužije se

 

▼M1Druh:

Drsnatcovití

Caproidae

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7 a 8

(BOR/678-)

Dánsko

1 645

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Irsko

4 632

 

Unie

6 277

 

Spojené království

426

 

 

TAC

6 703

 

▼BDruh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A.)

Dánsko

2 577

(2)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

41

(2)

Švédsko

2 696

(2)

Unie

5 314

(2)

Norsko

818

 

Faerské ostrovy

0

(3)

 

TAC

6 132

 

(1)

Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2)

Zvláštní podmínka: z čehož až 50 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 4 (HER/*04-C.).

(3)

Lze odlovit pouze ve Skagerraku (HER/*03AN.).Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a vody Norska oblasti 4 severně od 53o 30' s. š.

(HER/4AB.)

Dánsko

14 867

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

9 851

 

Francie

5 168

 

Nizozemsko

12 929

 

Švédsko

978

 

Unie

43 793

 

Faerské ostrovy

63

 

Norsko

27 913

(2)

Spojené království

13 896

 

TAC

96 252

 

(1)

Úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2)

Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC. V rámci této kvóty je odlov ve vodách Unie oblastí 4a a 4b (HER/*4AB-C) omezen na níže uvedená množství v tunách. Dodatečné množství v maximální výši 10 000 tun se přidělí, jestliže k takovému zvýšení Norsko vyzve.

12 500

 

 

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov Unie ve vodách Norska jižně od 62° s. š. omezen na množství uvedená níže. Dodatečné množství v maximální výši 2 500 tun se přidělí, jestliže k takovému zvýšení Unie vyzve.

Vody Norska jižně od 62° s. š. (HER/*4N-S62)

 

 

 

Unie

12 500

 

 

 Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(HER/4N-S62)

Švédsko

237

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

237

 

 

TAC

96 252

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

3a

(HER/03A-BC)

Dánsko

1 423

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

13

 

Švédsko

229

 

Unie

1 665

 

 

TAC

1 665

 

(1)

Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

4, 7d a vody Unie oblasti 2a

(HER/2A47DX)

Belgie

11

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

2 143

 

Německo

11

 

Francie

11

 

Nizozemsko

11

 

Švédsko

11

 

Unie

2 198

 

Spojené království

41

 

 

TAC

2 239

 

(1)

Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené jako vedlejší úlovek s použitím sítí o velikosti ok menší než 32 mm.Druh:

Sleď obecný(1)

Clupea harengus

Oblast:

4c, 7d(2)

(HER/4CXB7D)

Belgie

2 158

(3)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

200

(3)

Německo

133

(3)

Francie

2 569

(3)

Nizozemsko

4 541

(3)

Unie

9 601

(3)

Spojené království

988

(3)

 

TAC

96 252

 

(1)

Výhradně pro úlovky sledě obecného odlovené s použitím sítí o velikosti ok 32 mm nebo větší.

(2)

Kromě populace v oblasti Blackwater: odkazuje se na populaci sledě obecného v mořské oblasti ústí řeky Temže v pásmu vymezeném linií vedoucí jižně od Landguard Point (51° 56′ s. š., 1° 19.1' v. d.) k rovnoběžce 51° 33′ s. š. a odtud na západ až k pobřeží Spojeného království.

(3)

Zvláštní podmínka: z čehož až 50 % může být odloveno v oblasti 4b (HER/*04B.).Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6b a 6aN (1)

(HER/5B6ANB)

Německo

97

(2)

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

19

(2)

Irsko

132

(2)

Nizozemsko

97

(2)

Unie

345

(2)

Spojené království

526

(2)

 

TAC

871

 

(1)

Odkazuje se na populaci sledě obecného v části oblasti ICES 6a, která leží východně od 7o z. d. a severně od 55o s. š., nebo západně od 7o z. d. a severně od 56o s. š., mimo oblast Clyde.

(2)

V části oblastí ICES podléhajících tomuto TAC, která leží mezi 56° s. š. a 57° 30′ s. š., s výjimkou pásma šesti námořních mil měřených od základní linie teritoriálních vod Spojeného království, je zakázáno cíleně lovit sledě obecného.Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

6aS(1), 7b a 7c

(HER/6AS7BC)

Irsko

309

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Nizozemsko

31

 

Unie

340

 

 

TAC

340

 

(1)

Odkazuje se na populaci sledě obecného v oblasti 6a jižně od 56o 00' s. š. a západně od 07o 00' z. d.Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7a(1)

(HER/07A/MM)

Irsko

525

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

525

 

Spojené království

1 491

 

 

TAC

2 016

 

(1)

Tato oblast je zmenšena o oblast ohraničenou:

— na severu rovnoběžkou 52o 30' s. š.,

— na jihu rovnoběžkou 52o 00' s. š.,

— na západě pobřežím Irska,

— na východě pobřežím Spojeného království.Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7e a 7f

(HER/7EF.)

Francie

116

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

116

 

Spojené království

116

 

 

TAC

232

 Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

7g(1), 7h(1), 7j(1) a 7k(1)

(HER/7G-K.)

Německo

3

(2)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

14

(2)

Irsko

188

(2)

Nizozemsko

14

(2)

Unie

219

(2)

Spojené království

0

(2)

 

TAC

219

(2)

(1)

Tato oblast je zvětšena o oblast ohraničenou:

— na severu rovnoběžkou 52o 30' s. š.,

— na jihu rovnoběžkou 52o 00' s. š.,

— na západě pobřežím Irska,

— na východě pobřežím Spojeného království.

(2)

Tuto kvótu lze přidělit pouze plavidlům, která se účastní ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o druzích rybolovu této populace podle posouzení ICES. Dotčené členské státy před povolením úlovků sdělí Komisi název (názvy) plavidla (plavidel).Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

8

(ANE/08.)

Španělsko

29 700

 

Analytický TAC

Francie

3 300

 

Unie

33 000

 

 

TAC

33 000

 Druh:

Sardel obecná

Engraulis encrasicolus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(ANE/9/3411)

Španělsko

0

(1)

Preventivní TAC

Portugalsko

0

(1)

Unie

0

(1)

 

TAC

0

(1)

(1)

Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2021 do 30. června 2022.Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgie

1

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

421

 

Německo

11

 

Nizozemsko

3

 

Švédsko

74

 

Unie

510

 

 

TAC

526

 Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Kattegat

(COD/03AS.)

Dánsko

75

(1)

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Německo

2

(1)

Švédsko

46

(1)

Unie

123

(1)

 

TAC

123

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

4; vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(COD/2A3AX4)

Belgie

109

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

625

 

Německo

396

 

Francie

134

(1)

Nizozemsko

353

(1)

Švédsko

4

 

Unie

1 621

 

Norsko

626

(2)

Spojené království

1 433

(1)

 

TAC

3 680

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno v oblasti 7d (COD/*07D.).

(2)

Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska oblasti 4 (COD/*04N-)

 

 

Unie

2 655

 

 

 Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(COD/4N-S62)

Švédsko

96

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

96

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvóty pro tyto druhy.Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6b; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b západně od 12° 00' z. d. a od oblastí 12 a 14

(COD/5W6-14)

Belgie

0

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

0

 

Francie

2

 

Irsko

1

 

Unie

3

 

Spojené království

3

 

 

TAC

6

 Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

6a; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b východně od 12o 00 00' z. d.

(COD/5BE6A)

Belgie

1

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se článek 9 tohoto nařízení.

Německo

5

(1)

Francie

51

(1)

Irsko

71

(1)

Unie

128

(1)

Spojené království

193

(1)

 

TAC

321

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7a

(COD/07A.)

Belgie

1

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

2

(1)

Irsko

43

(1)

Nizozemsko

0

(1)

Unie

46

(1)

Spojené království

19

(1)

 

TAC

65

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov.Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7b, 7c, 7e–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgie

5

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se článek 9 tohoto nařízení.

Francie

74

(1)

Irsko

115

(1)

Nizozemsko

0

(1)

Unie

194

(1)

Spojené království

8

(1)

 

TAC

202

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky tresky obecné při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky obecné.Druh:

Treska obecná

Gadus morhua

Oblast:

7d

(COD/07D.)

Belgie

9

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

180

(1)

Nizozemsko

5

(1)

Unie

194

(1)

Spojené království

20

(1)

 

TAC

214

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno v oblasti 4, vodách Unie oblasti 2a a v části oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu (COD/*2A3X4).Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(LEZ/2AC4-C)

Belgie

2

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

2

 

Německo

2

 

Francie

12

 

Nizozemsko

10

 

Unie

28

 

Spojené království

703

 

 

TAC

731

 Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(LEZ/56-14)

Španělsko

168

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

654

(1)

Irsko

191

 

Unie

1 013

 

Spojené království

463

(1)

 

TAC

1 476

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno ve vodách Unie oblastí 2a a 4 (LEZ/*2AC4C).Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

7

(LEZ/07.)

Belgie

127

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Španělsko

1 405

(2)

Francie

1 705

(2)

Irsko

775

(2)

Unie

4 012

 

Spojené království

671

(2)

 

TAC

4 683

 

(1)

10 % z této kvóty může být použito v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE) pro vedlejší úlovky v rámci cíleného lovu jazyků rodu Solea

(2)

35 % z této kvóty může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (LEZ/*8ABDE).Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(LEZ/8ABDE.)

Španělsko

248

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

200

 

Unie

448

 

 

TAC

448

 Druh:

Pakambaly rodu Lepidorhombus

Lepidorhombus spp.

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Španělsko

1 912

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

96

 

Portugalsko

64

 

Unie

2 072

 

 

TAC

2 158

 Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(ANF/2AC4-C)

Belgie

125

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

275

(1)

Německo

134

(1)

Francie

26

(1)

Nizozemsko

94

(1)

Švédsko

3

(1)

Unie

657

(1)

Spojené království

2 865

(1)

 

 

TAC

3 522

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být uloveno v oblasti 6, vodách Unie a mezinárodních vodách oblasti 5b a mezinárodních vodách oblastí 12 a 14 (ANF/*56-14).Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(ANF/04-N.)

Belgie

13

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

326

 

Německo

5

 

Nizozemsko

5

 

Unie

349

 

Spojené království

76

 

 

TAC

Nepoužije se

 Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(ANF/56-14)

Belgie

72

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

82

(1)

Španělsko

77

 

Francie

881

(1)

Irsko

199

 

Nizozemsko

69

(1)

Unie

1 380

 

Spojené království

613

(1)

 

TAC

1 993

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být uloveno ve vodách Unie oblastí 2a a 4 (ANF/*2AC4C).

▼M1Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

7

(ANF/07.)

Belgie

1 468

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

164

(1)

Španělsko

583

(1)

Francie

9 419

(1)

Irsko

1 204

(1)

Nizozemsko

190

(1)

Unie

13 028

(1)

Spojené království

2 857

(1)

 

TAC

15 885

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (ANF/*8ABDE)

▼BDruh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(ANF/8ABDE.)

Španělsko

343

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

1 909

 

Unie

2 252

 

 

TAC

2 252

 Druh:

Ďasovití

Lophiidae

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(ANF/8C3411)

Španělsko

2 934

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Francie

3

 

Portugalsko

584

 

Unie

3 521

 

 

TAC

3 672

 Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

3a

(HAD/03A.)

Belgie

3

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

442

 

Německo

28

 

Nizozemsko

1

 

Švédsko

52

 

Unie

526

 

 

TAC

548

 Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

4; vody Unie oblast 2a

(HAD/2AC4.)

Belgie

52

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

354

 

Německo

225

 

Francie

393

 

Nizozemsko

39

 

Švédsko

36

 

Unie

1 099

 

Norsko

1 975

 

Spojené království

5 840

 

 

TAC

8 914

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství.

Vody Norska oblasti 4 (HAD/*04N-)

 

 

 

Unie

5 161

 

 

 Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(HAD/4N-S62)

Švédsko

177

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

177

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6b, 12 a 14

(HAD/6B1214)

Belgie

6

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

7

 

Francie

289

 

Irsko

206

 

Unie

508

 

Spojené království

2 111

 

 

TAC

2 619

 Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6a

(HAD/5BC6A.)

Belgie

1

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

1

(1)

Francie

55

(1)

Irsko

163

(1)

Unie

220

 

Spojené království

774

(1)

 

TAC

994

 

(1)

Až 10 % této kóty může být odloveno v oblasti 4; vodách Unie oblasti 2a (HAD/*2AC4.).Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7b-k, 8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgie

30

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

1 810

 

Irsko

603

 

Unie

2 443

 

Spojené království

272

 

 

TAC

2 715

 Druh:

Treska jednoskvrnná

Melanogrammus aeglefinus

Oblast:

7a

(HAD/07A.)

Belgie

13

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

57

 

Irsko

342

 

Unie

412

 

Spojené království

378

 

 

TAC

790

 Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

3a

(WHG/03A.)

Dánsko

292

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Nizozemsko

1

 

Švédsko

31

 

Unie

324

 

 

TAC

415

 Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

4; vody Unie oblast 2a

(WHG/2AC4.)

Belgie

82

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

356

 

Německo

93

 

Francie

535

 

Nizozemsko

206

 

Švédsko

1

 

Unie

1 273

 

Norsko

304

(1)

Spojené království

2 573

 

 

TAC

4 290

 

(1)

Lze odlovit ve vodách Unie. Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství.

Vody Norska oblasti 4 (WHG/*04N-)

 

 

Unie

2 700

 

 

 Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(WHG/56-14)

Německo

1

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se článek 9 tohoto nařízení.

Francie

14

(1)

Irsko

68

(1)

Unie

83

(1)

Spojené království

151

(1)

 

TAC

234

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7a

(WHG/07A.)

Belgie

1

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se článek 9 tohoto nařízení.

Francie

6

(1)

Irsko

104

(1)

Nizozemsko

0

(1)

Unie

111

(1)

Spojené království

70

(1)

 

TAC

181

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky tresky bezvousé při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov tresky bezvousé.

▼M1Druh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7 g, 7h, 7j and 7k

(WHG/7X7 A-C)

Belgie

37

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

2 258

 

Irsko

1 629

 

Nizozemsko

18

 

Unie

3 942

 

Spojené království

404

 

 

TAC

4 346

 

▼BDruh:

Treska bezvousá

Merlangius merlangus

Oblast:

8

(WHG/08.)

Španělsko

880

 

Preventivní TAC

Francie

1 321

 

Unie

2 201

 

 

TAC

2 276

 Druh:

Treska bezvousá a treska sajda

Merlangius merlangus a Pollachius pollachius

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(W/P/4N-S62)

Švédsko

48

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

48

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

3a

(HKE/03A.)

Dánsko

784

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Švédsko

67

(1)

Unie

851

 

 

TAC

851

 

(1)

Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi.Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(HKE/2AC4-C)

Belgie

14

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

570

(1)

Německo

65

(1)

Francie

126

(1)

Nizozemsko

33

(1)

Unie

808

(1)

Spojené království

178

(1)

 

TAC

986

 

(1)

Nejvýše 10 % této kvóty může být použito pro vedlejší úlovky v oblasti 3a (HKE/*03A.).Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(HKE/571214)

Belgie

146

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Španělsko

4 667

 

Francie

7 207

(1)

Irsko

873

 

Nizozemsko

94

(1)

Unie

12 987

 

Spojené království

2 845

(1)

 

TAC

15 832

 

(1)

Tuto kvótu lze převést do vod Unie oblastí 2a a 4. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství.

8a, 8b, 8d a 8e (HKE/*8ABDE)

 

 

Belgie

19

 

 

 

Španělsko

753

 

 

 

Francie

753

 

 

 

Irsko

94

 

 

 

Nizozemsko

10

 

 

 

Unie

1 629

 

 

 

Spojené království

424

 

 

 Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(HKE/8ABDE.)

Belgie

5

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Španělsko

3 249

 

Francie

7 296

 

Nizozemsko

10

(1)

Unie

10 560

 

 

TAC

10 560

 

(1)

Tuto kvótu lze převést do oblasti 4 a vod Unie oblasti 2a. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství.

6 a 7; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (HKE/*57-14)

Belgie

1

 

 

 

Španělsko

941

 

 

 

Francie

1 694

 

 

 

Nizozemsko

3

 

 

 

Unie

2 639

 

 

 Druh:

Štikozubec obecný

Merluccius merluccius

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(HKE/8C3411)

Španělsko

5 320

 

Preventivní TAC

Francie

511

 

Portugalsko

2 483

 

Unie

8 314

 

 

TAC

8 517

 Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Norska oblasti 2 a 4

(WHB/24-N.)

Dánsko

0

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

0

 

Spojené království

0

 

 

TAC

Nepoužije se

 

▼M1Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14

(WHB/1X14)

Dánsko

34 892

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

13 566

(1)

Španělsko

29 581

(1) (2)

Francie

24 282

(1)

Irsko

27 019

(1)

Nizozemsko

42 546

(1)

Portugalsko

2 748

(1) (2)

Švédsko

8 631

(1)

Unie

183 265

(1) (3)

Norsko

69 930

 

Faerské ostrovy

7 000

 

Spojené království

45 274

(1)

 

TAC

Nepoužije se.

(1)

Zvláštní podmínka: v rámci celkového přístupového limitu pro Unii ve výši 24 375  tun mohou členské státy ve vodách Faerských ostrovů (WHB/*05-F.) odlovit následující procentní podíl svých kvót: 14,3 %.

(2)

Tuto kvótu lze převést do oblastí 8c, 9 a 10;, a do vod Unie oblasti CECAF 34.1.1. Tyto převody však musejí být předem oznámeny Komisi

(3)

Zvláštní podmínka: z kvót Unie ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen

133 566Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(WHB/8C3411)

Španělsko

25 065

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Portugalsko

6 266

 

Unie

31 331

(1)

 

TAC

Nepoužije se

(1)

Zvláštní podmínka: z kvót Unie ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 a 14 (WHB/*NZJM1) a oblastí 8c, 9 a 10; ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (WHB/*NZJM2) lze následující množství odlovit v norské hospodářské zóně nebo v rybolovné zóně okolo ostrova Jan Mayen:

133 566Druh:

Treska modravá

Micromesistius poutassou

Oblast:

Vody Unie oblastí 2, 4a, 5, 6 severně od 56° 30′ s. š. a oblasti 7 západně od 12° z. d

(WHB/24A567)

Norsko

133 566

(1) (2)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Faerské ostrovy

26 250

(3) (4)

 

TAC

Nepoužije se.

(1)

Započítá se do kvóty stanovené Norskem.

(2)

Zvláštní podmínka: odlov v oblasti 4a nesmí být vyšší než toto množství (WHB/*04 A-C):

28 000

Toto omezení odlovu v oblasti 4a dosahuje níže uvedené výše přístupového limitu Norska:

18 %

(3)

Započítá se do kvóty stanovené Faerskými ostrovy.

(4)

Zvláštní podmínka: může se lovit i v oblasti 6b (WHB/*06B-C). Odlov v oblasti 4a nesmí být vyšší než toto množství (WHB/*04 A-C):

6 563

▼BDruh:

Platýs červený a platýs protažený

Microstomus kitt a

Glyptocephalus cynoglossus

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(L/W/2AC4-C)

Belgie

92

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

253

 

Německo

33

 

Francie

69

 

Nizozemsko

211

 

Švédsko

3

 

Unie

661

 

Spojené království

1 036

 

 

TAC

1 697

 Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 6 a 7

(BLI/5B67-)

Německo

28

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Estonsko

4

 

Španělsko

89

 

Francie

2 032

 

Irsko

8

 

Litva

2

 

Polsko

1

 

Ostatní

8

(1)

Unie

2 172

 

Norsko

63

(2)

Faerské ostrovy

38

(3)

Spojené království

517

 

 

TAC

2 790

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/5B67_AMS).

(2)

K odlovu ve vodách Unie oblastí 2a, 4, 5b, 6 a 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Do této kvóty se započítávají vedlejší úlovky hlavouna tuponosého a tkaničnice tmavé. Má být odloveno ve vodách Unie oblasti 6a severně od 56° 30′ s. š. a oblasti 6b. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky.Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Mezinárodní vody oblasti 12

(BLI/12INT-)

Estonsko

0

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Španělsko

33

(1)

Francie

1

(1)

Litva

0

(1)

Ostatní

0

(1)

Unie

34

(1)

Spojené království

0

(1)

 

TAC

34

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/12INT_AMS).Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 2 a 4

(BLI/24-)

Dánsko

1

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

1

 

Irsko

1

 

Francie

4

 

Ostatní

1

(1)

Unie

8

 

Spojené království

2

 

 

TAC

10

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (BLI/24_AMS).Druh:

Mník modrý

Molva dypterygia

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 3a

(BLI/03A-)

Dánsko

1

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

0

 

Švédsko

1

 

Unie

2

 

 

TAC

2

 Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(LIN/1/2.)

Dánsko

7

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

7

 

Francie

7

 

Ostatní

3

(1)

Unie

24

 

Spojené království

7

 

 

TAC

31

 

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky. V rámci této kvóty není povolen cílený rybolov. Úlovky, které se započítají do této sdílené kvóty, se vykazují samostatně (LIN/1/2_AMS).Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie oblasti 3a

(LIN/03A-C.)

Belgie

3

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

25

 

Německo

3

 

Švédsko

10

 

Unie

41

 

Spojené království

3

 

 

TAC

44

 Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie oblasti 4

(LIN/04-C.)

Belgie

7

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

106

(1)

Německo

66

(1)

Francie

59

 

Nizozemsko

2

 

Švédsko

5

(1)

Unie

245

 

Spojené království

815

(1)

 

TAC

1 060

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 25 %, avšak ne více než 75 tun může být uloveno ve vodách Unie oblasti 3a (LIN/*03A-C).Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5

(LIN/05EI.)

Belgie

2

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

2

 

Německo

2

 

Francie

2

 

Unie

8

 

Spojené království

2

 

 

TAC

10

 Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 6, 7, 8, 9, 10, 12 a 14

(LIN/6X14.)

Belgie

12

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

2

(1)

Německo

42

(1)

Irsko

225

 

Španělsko

840

 

Francie

896

(1)

Portugalsko

2

 

Unie

2 019

 

Norsko

2 000

(2)(3)(4)

 

Faerské ostrovy

50

(5)(6)

 

Spojené království

1 032

(1)

 

TAC

5 101

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 35 % může být uloveno ve vodách Unie oblasti 4 (LIN/*04-C.).

(2)

Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 5b, 6 a 7 kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 25 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 5b, 6 a 7 nesmí překročit níže uvedené množství v tunách (OTH/*6X14.). Vedlejší úlovky tresky obecné v oblasti 6a podle tohoto ustanovení nesmějí přesáhnout 5 %.

750

 

 

 

(3)

Včetně mníkovce bělolemého. Tyto kvóty pro Norsko musí být loveny pouze pomocí dlouhých lovných šňůr v oblastech 5b, 6 a 7 v množství:

 

 

 

 

 

 

Mník mořský (LIN/*5B67-)

2 000

 

 

 

Mníkovec bělolemý (USK/*5B67-)

731

 

 

(4)

Kvóty pro mníka mořského a mníkovce bělolemého pro Norsko je možné vzájemně měnit až do níže uvedeného množství v tunách:

500

 

 

(5)

Včetně mníkovce bělolemého. Má být odloveno v oblastech 6b a 6a severně od 56°30′ s. š. (LIN/*6BAN.).

(6)

Zvláštní podmínka: z toho jsou v oblastech 6a a 6b kdykoli povoleny náhodné úlovky jiných druhů ve výši 20 % na plavidlo. Tento procentní podíl však může být překročen během prvních 24 hodin po zahájení rybolovu v daném místě. Souhrn náhodných úlovků jiných druhů v oblastech 6a a 6b nesmí překročit množství uvedené v tunách (OTH/*6AB.):

19Druh:

Mník mořský

Molva molva

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(LIN/04-N.)

Belgie

2

 

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

297

 

Německo

8

 

Francie

3

 

Nizozemsko

1

 

Unie

311

 

Spojené království

27

 

 

TAC

Nepoužije se

 Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

3a

(NEP/03A.)

Dánsko

9 084

 

Analytický TAC

Německo

26

 

Švédsko

3 250

 

Unie

12 360

 

 

TAC

12 360

 Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(NEP/2AC4-C)

Belgie

301

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

301

 

Německo

5

 

Francie

9

 

Nizozemsko

155

 

Unie

771

 

Spojené království

4 981

 

 

TAC

5 752

 Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(NEP/04-N.)

Dánsko

142

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

0

 

Unie

142

 

Spojené království

8

 

 

TAC

Nepoužije se

 Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b

(NEP/5BC6.)

Španělsko

8

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

32

 

Irsko

54

 

Unie

94

 

Spojené království

3 881

 

 

TAC

3 975

 

▼M1Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

7

(NEP/07.)

Španělsko

252

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

1 022

(1)

Irsko

1 550

(1)

Unie

2 824

(1)

Spojené království

1 379

(1)

 

TAC

4 203

(1)

(1)

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

funkční jednotka 16 podoblasti ICES 7 (NEP/*07U16):

Španělsko

437

Francie

274

Irsko

526

Unie

1 237

Spojené království

213

▼BDruh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(NEP/8ABDE.)

Španělsko

239

 

Analytický TAC

Francie

3 745

 

Unie

3 984

 

 

TAC

3 984

 Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

8c

(NEP/08C.)

Španělsko

2,4

(1)

Preventivní TAC

Francie

0,0

(1)

Unie

2,4

(1)

 

TAC

2,4

(1)

(1)

Pouze pro úlovky brané jako součást ověřovacího rybolovu prováděného za účelem sběru údajů o úlovku na jednotku (CPUE) plavidly převážejícími pozorovatele na palubě:

– 1,7 tuny ve funkční jednotce 25, vylovené během pěti měsíčních výjezdů v srpnu a září,

– 0,7 tuny ve funkční jednotce 31, vylovené během sedmi dnů v červenci.Druh:

Humr severský

Nephrops norvegicus

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(NEP/9/3411)

Španělsko

94

(1)

Preventivní TAC

Portugalsko

280

(1)

Unie

374

(1)(2)

 

TAC

374

(1)(2)

(1)

Z toho nesmí být odloveno více než 6 % ve funkčních jednotkách 26 a 27 divize ICES 9a (NEP/*9U267).

(2)

V rámci výše uvedených TAC je odlov ve funkční jednotce 30 oblasti 9a (NEP/*9U30) omezen na toto množství: 65Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

3a

(PRA/03A.)

Dánsko

531

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Švédsko

286

 

Unie

817

 

 

TAC

1 529

 Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(PRA/2AC4-C)

Dánsko

45

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Nizozemsko

0

 

Švédsko

2

 

Unie

47

 

Spojené království

13

 

 

TAC

60

 Druh:

Kreveta severní

Pandalus borealis

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(PRA/4N-S62)

Dánsko

50

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Švédsko

31

(1)

Unie

81

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.Druh:

Garnely rodu Penaeus

Penaeus spp.

Oblast:

Vody Francouzské Guyany

(PEN/FGU.)

Francie

Bude určeno

(1)

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

Bude určeno

(1)(2)

 

TAC

Bude určeno

(1)(2)

(1)

Lov garnely útlé (Penaeus subtilis) a garnely brazilské (Penaeus brasiliensis) je zakázán ve vodách, jejichž hloubka je menší než 30 m.

(2)

Stanoveno na úrovni stejného množství, jako je kvóta pro Francii.Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgie

26

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

3 308

 

Německo

17

 

Nizozemsko

636

 

Švédsko

177

 

Unie

4 164

 

 

TAC

4 912

 Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Dánsko

369

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

4

 

Švédsko

41

 

Unie

414

 

 

TAC

719

 Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

4; Vody Unie oblasti 2a; část oblasti 3a, která nepatří do Skagerraku a Kattegatu

(PLE/2A3AX4)

Belgie

1 381

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

4 487

 

Německo

1 294

 

Francie

259

 

Nizozemsko

8 627

 

Unie

16 048

 

Norsko

2 570

(1)

Spojené království

6 385

 

 

TAC

36 713

 

(1)

Z čehož nejvýše 75 tun může být odloveno ve Skagerraku (PLE/*03AN.).

 

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

Vody Norska oblasti 4 (PLE/*04N-)

 

 

Unie

14 010

 

 

 Druh

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b;

mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(PLE/56-14)

Francie

2

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Irsko

65

 

Unie

67

 

Spojené království

97

 

 

TAC

164

 Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7a

(PLE/07A.)

Belgie

29

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

13

 

Irsko

361

 

Nizozemsko

9

 

Unie

412

 

Spojené království

287

 

 

TAC

699

 Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7b a 7c

(PLE/7BC.)

Francie

4

 

Preventivní TAC

Irsko

15

 

Unie

19

 

 

TAC

19

 

▼M1Druh:

Platýz evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7d a 7e

(PLE/7DE.)

Belgie

674

 

Analytická TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

2 247

 

Unie

2 921

 

Spojené království

1 198

 

 

TAC

4 119

 

▼BDruh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7f a 7g

(PLE/7FG.)

Belgie

117

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

211

 

Irsko

64

 

Unie

392

 

Spojené království

110

 

 

TAC

502

 Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

7h, 7j a 7k

(PLE/7HJK.)

Belgie

1

(1)

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Použije se článek 9 tohoto nařízení.

Francie

2

(1)

Irsko

8

(1)

Nizozemsko

4

(1)

Unie

15

(1)

Spojené království

2

(1)

 

TAC

17

(1)

(1)

Pouze pro vedlejší úlovky platýse evropského při lovu jiných druhů. V rámci této kvóty není povolen cílený lov platýse evropského.Druh:

Platýs evropský

Pleuronectes platessa

Oblast:

8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(PLE/8/3411)

Španělsko

26

 

Preventivní TAC

Francie

103

 

Portugalsko

26

 

Unie

155

 

 

TAC

155

 Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(POL/56-14)

Španělsko

1

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

29

 

Irsko

9

 

Unie

39

 

Spojené království

22

 

 

TAC

61

 Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

7

(POL/07.)

Belgie

95

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Španělsko

6

(1)

Francie

2 178

(1)

Irsko

232

(1)

Unie

2 511

(1)

Spojené království

530

(1)

 

TAC

3 041

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 2 % může být uloveno v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e (POL/*8ABDE).Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

8a, 8b, 8d a 8e

(POL/8ABDE.)

Španělsko

252

 

Preventivní TAC

Francie

1 230

 

Unie

1 482

 

 

TAC

1 482

 Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

8c

(POL/08C.)

Španělsko

149

 

Preventivní TAC

Francie

17

 

Unie

166

 

 

TAC

166

 Druh:

Treska sajda

Pollachius pollachius

Oblast:

9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(POL/9/3411)

Španělsko

196

(1)

Preventivní TAC

Portugalsko

7

(1)(2)

Unie

203

(1)

 

TAC

203

(2)

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 8c (POL/*08C.).

(2)

Kromě tohoto TAC může Portugalsko odlovit množství tresky sajdy nepřekračující 98 tun (POL/93411P).Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

3a a 4; vody Unie oblast 2a

(POK/2C3A4)

Belgie

7

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

823

 

Německo

2 079

 

Francie

4 892

 

Nizozemsko

21

 

Švédsko

113

 

Unie

7 935

 

Norsko

10 426

(1)

Spojené království

1 594

 

 

TAC

19 955

 

(1)

Mohou být odloveny pouze ve vodách Unie oblasti 4 a v oblasti 3a (POK/*3A4-C). Úlovky v rámci této kvóty se odečtou od norského podílu TAC.Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

6; Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b, 12 a 14

(POK/56-14)

Německo

88

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

870

 

Irsko

100

 

Unie

1 058

 

Norsko

235

(1)

Spojené království

778

 

 

TAC

2 071

 

(1)

Lze odlovit severně od 56o 30' s. š. (POK/*5614N).Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

Vody Norska jižně od 62o s. š.

(POK/4N-S62)

Švédsko

220

(1)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

220

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy a tresky bezvousé se započítávají do kvót pro tyto druhy.Druh:

Treska tmavá

Pollachius virens

Oblast:

7, 8, 9 a 10; vody Unie oblast CECAF 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgie

2

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

311

 

Irsko

373

 

Unie

686

 

Spojené království

109

 

 

TAC

795

 Druh:

Pakambala velká a pakambala východoatlantská

Scophthalmus maximus a Scophthalmus rhombus

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(T/B/2AC4-C)

Belgie

119

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

255

 

Německo

65

 

Francie

31

 

Nizozemsko

902

 

Švédsko

2

 

Unie

1 374

 

Spojené království

251

 

 

TAC

1 625

 Druh:

Praví rejnoci

Rajiformes

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(SRX/2AC4-C)

Belgie

73

(1) (2) (3)(4)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

3

(1) (2) (3)

Německo

4

(1) (2) (3)

Francie

12

(1) (2) (3)(4)

Nizozemsko

62

(1) (2) (3)(4)

Unie

154

(1) (3)

Spojené království

281

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

435

(3)

(1)

Úlovky rejnoka plavého (Raja brachyura) ve vodách Unie oblasti 4 (RJH/04-C.), rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) a rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) se vykazují odděleně.

(2)

Kvóta pro vedlejší úlovky. Tyto druhy nesmějí představovat více než 25 % živé hmotnosti úlovků uchovávaných na palubě na jeden rybářský výjezd. Tato podmínka platí pouze pro plavidla o celkové délce větší než 15 m. Toto ustanovení neplatí pro úlovky, na něž se vztahuje povinnost vykládky podle čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013.

(3)

Neplatí pro rejnoka plavého (Raja brachyura) ve vodách Unie oblastí 2a a rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) ve vodách Unie oblastí 2a a 4. Při náhodném ulovení nesmí být tyto druhy poraněny. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění těchto druhů.

(4)

Zvláštní podmínka: z toho až 10 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d (SRX/*07D2.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 20 a 57 tohoto nařízení pro oblasti v něm uvedené. Úlovky rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/*07D2.), rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/*07D2.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/*07D2.) a rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/*07D2.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) a rejnoka vlnitého (Raja undulata).Druh:

Praví rejnoci

Rajiformes

Oblast:

Vody Unie oblasti 3a

(SRX/03A-C.)

Dánsko

9

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Švédsko

3

(1)

Unie

12

(1)

 

TAC

12

 

(1)

Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) a rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/03A-C.) se vykazují odděleně.Druh:

Praví rejnoci

Rajiformes

Oblast:

Vody Unie oblastí 6a, 6b, 7a-c a 7e-k

(SRX/67AKXD)

Belgie

230

(1) (2) (3)(4)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Estonsko

1

(1) (2) (3)(4)

Francie

1 032

(1) (2) (3)(4)

Německo

3

(1) (2) (3)(4)

Irsko

332

(1) (2) (3)(4)

Litva

5

(1) (2) (3)(4)

Nizozemsko

1

(1) (2) (3)(4)

Portugalsko

6

(1) (2) (3)(4)

Španělsko

278

(1) (2) (3)(4)

Unie

1 888

(1) (2) (3)(4)

Spojené království

658

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

2 546

(3)(4)

(1)

Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/67AKXD), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/67AKXD), rejnoka kruhového (Raja circularis) (RJI/67AKXD) a rejnoka valcháře (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) se vykazují odděleně.

(2)

Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d (SRX/*07D.), aniž jsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 20 a 57 tohoto nařízení pro oblasti v něm uvedené. Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/*07D.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/*07D.), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/*07D.), rejnoka kruhového (Raja circularis) (RJI/*07D.) a rejnoka valcháře (Raja fullonica) (RJF/*07D.) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) a rejnoka vlnitého (Raja undulata).

(3)

Nevztahuje se na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata), kromě vod Unie oblastí 7f a 7g. Při náhodném ulovení nesmí být tento druh poraněn. Jedinci se neprodleně vypouštějí. Rybáři se vyzývají, aby vyvíjeli a používali postupy a zařízení, které umožní rychlé a bezpečné vypuštění těchto druhů. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka světloskvrnného ve vodách Unie oblastí 7f a 7g (RJE/7FG.) omezen na níže uvedená množství:

Druh:

Rejnok světloskvrnný

Raja microocellata

Oblast:

Vody Unie oblasti 7f a 7g

(RJE/7FG.)

Belgie

4

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Estonsko

0

Francie

20

Německo

0

Irsko

6

Litva

0

Nizozemsko

0

Portugalsko

0

Španělsko

5

Unie

35

Spojené království

13

 

 

TAC

48

 

Zvláštní podmínka: z toho až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblasti 7d a být vykázáno pod následujícím kódem: (RJE/*07D.). Zvláštní podmínkou nejsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 20 a 57 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené.

(4)

Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata).Druh:

Praví rejnoci

Rajiformes

Oblast:

Vody Unie oblasti 7d

(SRX/07D.)

Belgie

33

(1) (2) (3)(4)

Preventivní TAC

Použije se čl. 77 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

278

(1) (2) (3)(4)

Nizozemsko

2

(1) (2) (3)(4)

Unie

313

(1) (2) (3)(4)

Spojené království

56

(1) (2) (3)(4)

 

TAC

369

(4)

(1)

Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/07D.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/07D.), rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/07D.) a rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) (RJE/07D.) se vykazují odděleně.

(2)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno ve vodách Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k (SRX/*67AKD). Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/*67AKD), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) a rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/*67AKD) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata) a rejnoka vlnitého (Raja undulata).

(3)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno ve vodách Unie oblastí 2a a 4 (SRX/*2AC4C). Úlovky rejnoka plavého (Raja brachyura) ve vodách Unie oblasti 4 (RJH/*04-C.), rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/*2AC4C), rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/*2AC4C) a rejnoka devonshirského (Raja montagui) (RJM/*2AC4C) se vykazují odděleně. Tato zvláštní podmínka se nevztahuje na rejnoka světloskvrnného (Raja microocellata).

(4)

Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata).

▼M1Druh:

Rejnok vlnitý

Raja undulata

Oblast:

7d a 7e

(RJU/7DE.)

Belgie

13

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Estonsko

0

(1)

Francie

63

(1)

Německo

0

(1)

Irsko

16

(1)

Litva

0

(1)

Nizozemsko

0

(1)

Portugalsko

0

(1)

Španělsko

14

(1)

Unie

106

(1)

Spojené království

35

(1)

 

TAC

141

(1)

(1)

Tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Tyto druhy mohou být vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Předchozími ustanoveními nejsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 20 a 57 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené.

▼BDruh:

Praví rejnoci

Rajiformes

Oblast:

Vody Unie oblastí 8 a 9

(SRX/89-C.)

Belgie

3

(1) (2)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

451

(1) (2)

Portugalsko

366

(1) (2)

Španělsko

368

(1) (2)

Unie

1 188

(1) (2)

Spojené království

3

(1) (2)

 

TAC

1 191

(2)

(1)

Úlovky rejnoka dvouskvrnného (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), rejnoka plavého (Raja brachyura) (RJH/89-C.) a rejnoka ostnatého (Raja clavata) (RJC/89-C.) se vykazují odděleně.

(2)

Nevztahuje se na rejnoka vlnitého (Raja undulata). Tento druh nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Pokud nepodléhají povinnosti vykládky, mohou být vedlejší úlovky rejnoka vlnitého v oblastech 8 a 9 vyloženy pouze vcelku nebo vykuchané. Úlovky musejí zůstat v rámci kvót stanovených v tabulce níže. Tím nejsou dotčeny zákazy stanovené v článcích 20 a 57 tohoto nařízení pro oblasti v nich uvedené. Vedlejší úlovky rejnoka vlnitého se vykazují podle kódů uvedených v tabulkách níže. V rámci výše uvedených kvót je odlov rejnoka vlnitého omezen na níže uvedená množství:

 

Druh:

Rejnok vlnitý

Raja undulata

Oblast:

Vody Unie oblasti 8

(RJU/8-C.)

Belgie

0

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

3

Portugalsko

3

Španělsko

3

Unie

9

Spojené království

0

 

 

TAC

9

 

 

Druh:

Rejnok vlnitý

Raja undulata

Oblast:

Vody Unie oblasti 9

(RJU/9-C.)

Belgie

0

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

5

Portugalsko

4

Španělsko

4

Unie

13

Spojené království

0

 

 

TAC

13

 Druh:

Platýs černý

Reinhardtius hippoglossoides

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4; vody Unie a mezinárodní vody oblastí 5b a 6

(GHL/2A-C46)

Dánsko

4

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

6

 

Estonsko

4

 

Španělsko

4

 

Francie

58

 

Irsko

4

 

Litva

4

 

Polsko

4

 

Unie

88

 

Norsko

313

(1)

Spojené království

228

 

 

TAC

629

 

(1)

Lze odlovit ve vodách Unie oblastí 2a a 6. V oblasti 6 může být toto množství odloveno pouze na dlouhé lovné šňůry (GHL/*2A6-C).

▼M1Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32

(MAC/2A34.)

Belgie

407

(1) (2)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

13 999

(1) (2)

Německo

424

(1) (2)

Francie

1 281

(1) (2)

Nizozemsko

1 289

(1) (2)

Švédsko

3 821

(1) (2) (3)

Unie

21 221

(1) (2)

Norsko

133 741

(4)

Spojené království

1 194

(1) (2)

 

TAC

Nepoužije se.

(1)

V rámci výše uvedených kvót je odlov ve dvou následujících oblastech rovněž omezen na níže uvedená množství:

 

Vody Norska oblasti 2a (MAC/*02AN-)

Vody Faerských ostrovů (MAC/*FRO1)

Belgie

55

56

Dánsko

1 887

1 929

Německo

57

59

Francie

173

176

Nizozemsko

174

178

Švédsko

515

527

Unie

2 860

2 925

 

 

 

Spojené království

161

165

(2)

Lze rovněž odlovit ve vodách Norska oblasti 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Zvláštní podmínka: včetně těchto množství v tunách, které lze odlovit ve vodách Norska oblastí 2a a 4a (MAC/*2A4AN):

190

Při rybolovu za této zvláštní podmínky se vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, tresky sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé započítávají do kvóty pro tyto druhy

(4)

Odečte se od norského podílu TAC (přístupová kvóta). Toto množství zahrnuje níže uvedený podíl Norska z TAC v Severním moři.

38 778

Tato kvóta může být odlovena pouze v oblasti 4a (MAC/*04 A.), s výjimkou tohoto množství v tunách, které může být odloveno v oblasti 3a (MAC/*03 A.):

2 100

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech omezen na níže uvedená množství: 

3a

3a and 4bc

4b

4c

6, mezinárodní vody oblasti 2a, od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince

 

(MAC/*03 A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Dánsko

0

2891

0

0

8399

Francie

0

343

0

0

0

Nizozemsko

0

343

0

0

0

Švédsko

0

0

273

7

2179

Spojené království

0

343

0

0

0

Norsko

2100

0

0

0

0Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14

(MAC/2CX14-)

Německo

17 562

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Španělsko

19

(1)

Estonsko

146

(1)

Francie

11 709

(1)

Irsko

58 539

(1)

Lotyšsko

108

(1)

Litva

108

(1)

Nizozemsko

25 610

(1)

Polsko

1 237

(1)

Unie

115 038

(1)

Norsko

12 369

(2) (3)

Faerské ostrovy

26 142

(4)

Spojené království

160 985

(1)

 

TAC

Nepoužije se.

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 25 % může být zpřístupněno pro výměnu úlovků Španělska, Francie a Portugalska v oblastech 8c, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 (MAC/*8C910).

(2)

Může být odloveno v oblastech 2a, 6a severně od 56° 30′ s. š., 4a, 7d, 7e, 7f a 7h (MAC/*AX7H).

(3)

Níže uvedené množství přístupového limitu (MAC/*N5630) v tunách může být odloveno Norskem severně od 56° 30′ s. š. Množství, která se podle poznámky pod čarou č. 2 nezapočítávají, se započítají do omezení odlovu stanoveného Norskem.

28 659

(4)

Toto množství se odečte od omezení odlovu Faerských ostrovů (přístupová kvóta). Lze odlovit pouze v oblasti 6a severně od 56° 30′ s. š. (MAC/*6AN56). Od 1. ledna do 15. února a od 1. října do 31. prosince však lze tuto kvótu odlovit též v oblastech 2a a 4a severně od 59° s. š. (oblast EU) (MAC/*24N59).

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následujících oblastech a obdobích omezen na níže uvedená množství: 

Vody Unie oblasti 2a; vody Unie a norské vody oblasti 4a. V období od 1. ledna do 15. února a od 1. září do 31. prosince

Norské vod oblast 2a

Vody Faerských ostrovů

 

(MAC/*4 A-EN)

(MAC/*2AN-)

(MAC/*FRO2)

Německo

10 599

1 428

1 461

Francie

7 067

951

974

Irsko

35 330

4 762

4 871

Nizozemsko

15 457

2 082

2 131

Unie

68 453

9 223

9 437

Spojené království

97 162

13 097

13 395Druh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

8c, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(MAC/8C3411)

Španělsko

24 990

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

166

(1)

Portugalsko

5 165

(1)

Unie

30 321

 

 

TAC

Nepoužije se.

(1)

Zvláštní podmínka: množství, která jsou předmětem výměn s ostatními členskými státy, mohou být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d (MAC/*8ABD.). Množství poskytnutá Španělskem, Portugalskem nebo Francií pro účely výměny, která mají být odlovena v oblastech 8a, 8b a 8d, však nesmějí překročit 25 % kvót členského státu poskytujícího kvóty.

Zvláštní podmínka: v rámci výše uvedených kvót je odlov v následující oblasti omezen na níže uvedená množství:

8b (MAC/*08B.)Španělsko

2 099

Francie

14

Portugalsko

433

▼BDruh:

Makrela obecná

Scomber scombrus

Oblast:

Vody Norska oblasti 2a a 4a

(MAC/2A4A-N)

Dánsko

9 394

 

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

9 394

 

 

TAC

Nepoužije se

 Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

3a; vody Unie subdivizí 22-24

(SOL/3ABC24)

Dánsko

500

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Německo

29

(1)

Nizozemsko

48

(1)

Švédsko

19

 

Unie

596

 

 

TAC

596

 

(1)

Tuto kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 3a a subdivizí 22-24.▼C1

Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a a 4

(SOL/24-C.)

Belgie

731

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

334

 

Německo

585

 

Francie

146

 

Nizozemsko

6 597

 

Unie

8 393

 

▼M1

Norsko

5

(1)

Spojené království

376

 

 

TAC

8 774

 

(1)

Lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti 4 (SOL/*04-C.)

▼BDruh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(SOL/56-14)

Irsko

12

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

12

 

Spojené království

3

 

 

TAC

15

 Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7a

(SOL/07A.)

Belgie

53

 

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

1

 

Irsko

19

 

Nizozemsko

17

 

Unie

90

 

Spojené království

24

 

 

TAC

114

 

▼M1Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7b a 7c

(SOL/7BC.)

Francie

6

 

Preventivní TAC

Irsko

28

 

Unie

34

 

 

TAC

34

 Oblast:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7d

(SOL/07D.)

Belgie

339

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

678

 

Unie

1 017

 

Spojené království

242

 

 

TAC

1 259

 

▼BDruh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7e

(SOL/07E.)

Belgie

13

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

139

 

Unie

152

 

Spojené království

218

 

 

TAC

370

 Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7f a 7g

(SOL/7FG.)

Belgie

258

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

26

 

Irsko

13

 

Unie

297

 

Spojené království

116

 

 

TAC

413

 Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

7h, 7j a 7k

(SOL/7HJK.)

Belgie

7

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

14

 

Irsko

37

 

Nizozemsko

11

 

Unie

69

 

Spojené království

14

 

 

TAC

83

 Druh:

Jazyk obecný

Solea solea

Oblast:

8a a 8b

(SOL/8AB.)

Belgie

42

 

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Španělsko

8

 

Francie

3 116

 

Nizozemsko

233

 

Unie

3 399

 

 

TAC

3 483

 Druh:

Jazyky rodu Solea

Solea spp.

Oblast:

8c, 8d, 8e, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1

(SOO/8CDE34)

Španělsko

258

 

Preventivní TAC

Portugalsko

428

 

Unie

686

 

 

TAC

686

 Druh:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast:

3a

(SPR/03A.)

Dánsko

0

(1)(2)

Analytický TAC

Německo

0

(1)(2)

Švédsko

0

(1)(2)

Unie

0

(1)(2)

 

TAC

0

(2)

(1)

Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné (OTH/*03A.). Vedlejší úlovky tresky bezvousé a tresky jednoskvrnné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.

(2)

Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2021 do 30. června 2022.Druh:

Šprot obecný a související vedlejší úlovky

Sprattus sprattus

Oblast:

Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(SPR/2AC4-C)

Belgie

0

(1)(2)

Analytický TAC

Dánsko

0

(1)(2)

Německo

0

(1)(2)

Francie

0

(1)(2)

Nizozemsko

0

(1)(2)

Švédsko

0

(1) (2)(3)

Unie

0

(1)(2)

Norsko

0

(1)

Faerské ostrovy

0

(1)(4)

Spojené království

0

(1)(2)

 

TAC

0

(1)

(1)

Tuto kvótu lze odlovit pouze od 1. července 2021 do 30. června 2022.

(2)

Nejvýše 2 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky bezvousé (OTH/*2AC4C). Vedlejší úlovky tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmí dohromady překročit 9 % kvóty.

(3)

Včetně smačků rodu Ammodytes.

(4)

Může obsahovat až 4 % vedlejších úlovků sledě obecného.Druh:

Šprot obecný

Sprattus sprattus

Oblast:

7d a 7e

(SPR/7DE.)

Belgie

2

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

122

 

Německo

2

 

Francie

26

 

Nizozemsko

26

 

Unie

178

 

Spojené království

198

 

 

TAC

376

 Druh:

Ostroun obecný

Squalus acanthias

Oblast:

Vody Unie a mezinárodní vody oblastí 1, 5, 6, 7, 8, 12 a 14

(DGS/15X14)

Belgie

5

(1)

Preventivní TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

1

(1)

Španělsko

3

(1)

Francie

21

(1)

Irsko

13

(1)

Nizozemsko

0

(1)

Portugalsko

0

(1)

Unie

43

(1)

Spojené království

25

(1)

 

TAC

68

(1)

(1)

Ostroun obecný nesmí být v oblastech, na něž se vztahuje tento TAC, cíleně loven. Jedincům nesmí být v případě náhodného odlovu při rybolovu, v němž se na ostrouna obecného nevztahuje povinnost vykládky, způsobena žádná újma a musí být neprodleně vypuštěni, jak stanoví články 20 a 57 tohoto nařízení. Odchylně od článku 20 nesmí plavidlo, které se účastní programu na zamezení vedlejších úlovků a získalo kladné hodnocení od VTHVR, vyložit za měsíc více než 2 tuny ostrouna obecného, který je mrtvý v okamžiku, kdy je rybolovným zařízením vytahován na palubu. Členské státy účastnící se programu na zamezení vedlejších úlovků zajistí, aby celková roční vykládka ostrouna obecného vycházející z této odchylky nepřekročila výše uvedené množství. Sdělí Komisi seznam zúčastněných plavidel před povolením jakékoli vykládky. Členské státy si vyměňují informace o oblastech, v nichž jsou zamezovány vedlejší úlovky.Druh:

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Trachurus spp.

Oblast:

Vody Unie oblasti 4b, 4c a 7d

(JAX/4BC7D)

Belgie

3

(1)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

1 328

(1)

Německo

117

(1) (2)

Španělsko

25

(1)

Francie

110

(1) (2)

Irsko

84

(1)

Nizozemsko

799

(1) (2)

Portugalsko

3

(1)

Švédsko

19

(1)

Unie

2 488

 

Norsko

638

(3)

Spojené království

316

(1) (2)

 

TAC

3 442

 

(1)

Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*4BC7D). Vedlejší úlovky drsnatce obecného, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.

(2)

Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené v oblasti 7d může být započteno jako odlovené v rámci kvóty týkající se této oblasti: vody Unie oblastí 2a, 4a, 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14 (JAX/*7D-EU).

(3)

Lze odlovit ve vodách Unie oblasti 4a, ale nelze odlovit ve vodách Unie oblasti 7d (JAX/*04-C.).

▼M1Oblast:

Kranasi rodu Trachurus a související vedlejší úlovky

Trachurus spp.

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a, 4a; 6, 7a–c,7e–k, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14

(JAX/2 A-14)

Dánsko

5 457

(1) (3)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

4 258

(1) (2) (3)

Španělsko

5 808

(3) (5)

Francie

2 191

(1) (2) (3) (5)

Irsko

14 181

(1) (3)

Nizozemsko

17 085

(1) (2) (3)

Portugalsko

559

(3) (5)

Švédsko

540

(1) (3)

Unie

50 079

(3)

Faerské ostrovy

1 280

(4)

Spojené království

5 135

(1) (2) (3)

 

TAC

56 494

 

(1)

Zvláštní podmínka: až 5 % této kvóty odlovené ve vodách Unie oblasti 2a nebo 4a před 30. červnem se může započítat do kvóty pro vody Unie oblastí 4b, 4c a 7d (JAX/*2A4AC).

(2)

Zvláštní podmínka: z čehož až 5 % může být odloveno v oblasti 7d (JAX/*07D.). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatcovitých a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*07D).

(3)

Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné (OTH/*2 A-14). Vedlejší úlovky drsnatcovitých, tresky jednoskvrnné, tresky bezvousé a makrely obecné započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.

(4)

Omezeno na 4a, 6a (pouze severně od 56° 30′ s. š.), 7e, 7f a 7h.

(5)

Zvláštní podmínka: z čehož až 80 % může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C2). Podle této zvláštní podmínky a v souladu s poznámkou pod čarou č. 3 se vedlejší úlovky drsnatcovitých a tresky bezvousé vykazují odděleně pod následujícím kódem: (OTH/*08C2).

▼BDruh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

8c

(JAX/08C.)

Španělsko

2 504

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Francie

44

 

Portugalsko

248

(1)

Unie

2 796

 

 

TAC

2 796

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblasti 9 (JAX/*09).Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

9

(JAX/09.)

Španělsko

31 834

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 8 odst. 2 tohoto nařízení.

Portugalsko

91 211

(1)

Unie

123 045

 

 

TAC

128 627

 

(1)

Zvláštní podmínka: z čehož až 10 % může být odloveno v oblasti 8c (JAX/*08C).Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

10; vody Unie oblasti CECAF(1)

(JAX/X34PRT)

Portugalsko

Bude určeno

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

Bude určeno

(2)

 

TAC

Bude určeno

(2)

(1)

Přilehlé vody Azorského souostroví.

(2)

Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

vody Unie oblasti CECAF(1)

(JAX/341PRT)

Portugalsko

Bude určeno

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

Bude určeno

(2)

 

TAC

Bude určeno

(2)

(1)

Přilehlé vody Madeiry.

(2)

Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro Portugalsko.Druh:

Kranasi rodu Trachurus

Trachurus spp.

Oblast:

Vody Unie oblasti CECAF(1)

(JAX/341SPN)

Španělsko

Bude určeno

 

Preventivní TAC

Použije se článek 6 tohoto nařízení.

Unie

Bude určeno

(2)

 

TAC

Bude určeno

(2)

(1)

Přilehlé vody Kanárských ostrovů.

(2)

Stanoveno na stejné úrovni jako kvóta pro ŠpanělskoDruh:

Treska Esmarkova a související vedlejší úlovky

Trisopterus esmarkii

Oblast:

3a; Vody Unie oblasti 2a a podoblasti 4

(NOP/2A3A4_Q1)

Rok

2021

 

 

 

 

 

 

Dánsko

5 620

(1)(3)

Analytický TAC

Článek 3 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Článek 4 nařízení (ES) č. 847/96 se nepoužije.

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Německo

1

(1) (2)(3)

Nizozemsko

4

(1)(2)(3)

Unie

5 625

(1)(3)

Norsko

pm

(4)

Faerské ostrovy

pm

(5)

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Až 5 % kvóty mohou tvořit vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé (OT2/*2A3A4_Q1). Vedlejší úlovky tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé započítané do kvóty podle tohoto ustanovení a vedlejší úlovky druhů započítaných do kvóty podle čl. 15 odst. 8 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí dohromady překročit 9 % kvóty.

(2)

Tuto kvótu lze odlovit pouze ve vodách Unie oblasti ICES oblastí 2a, 3a a 4.

(3)

Kvótu Unie lze odlovit pouze od 1. ledna 2021 do 31. března 2021.

(4)

Použije se síť doplněná třídící mřížkou.

(5)

Použije se síť doplněná třídící mřížkou. Zahrnuje nejvýše 15 % nevyhnutelných vedlejších úlovků (NOP/*2A3A4), které se započítají do této kvóty.Druh:

Průmyslově využívané druhy ryb

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(I/F/04-N.)

Švédsko

200

(1) (2)

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Unie

200

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Vedlejší úlovky tresky obecné, tresky jednoskvrnné, treska sajdy, tresky bezvousé a tresky tmavé se započítávají do kvót pro tyto druhy.

(2)

Zvláštní podmínka: z toho nejvýše toto množství kranasů rodu Trachurus (JAX/*04-N.):

100

 

 Druh:

Jiné druhy

Oblast:

Vody Unie oblastí 5b, 6 a 7

(OTH/5B67-C)

Unie

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Norsko

70

(1)

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Může být uloveno pouze pomocí dlouhých lovných šňůr.Druh:

Jiné druhy

Oblast:

Vody Norska oblasti 4

(OTH/04-N.)

Belgie

15

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

1 375

 

Německo

155

 

Francie

64

 

Nizozemsko

110

 

Švédsko

Nepoužije se

(1)

Unie

1 719

(2)

Spojené království

1 031

 

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Kvóta „jiné druhy“, kterou Norsko přiděluje Švédsku na tradiční úrovni.

(2)

Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být případně zavedeny po příslušných konzultacích.Druh:

Jiné druhy

Oblast:

Vody Unie oblastí 2a, 4 a 6a severně od 56° 30′ s. š.

(OTH/2A46AN)

Unie

Nepoužije se

 

Preventivní TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Norsko

1 688

(1) (2)

Faerské ostrovy

38

(3)

 

TAC

Nepoužije se

 

(1)

Pouze v oblastech 2a a 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Včetně rybolovných činností, které nejsou výslovně uvedeny. Výjimky mohou být případně zavedeny po příslušných konzultacích.

(3)

Má být odloveno v oblastech 4 a 6a severně od 56°30′ s. š. (OTH/*46AN).
Dodatek

TAC uvedené v čl. 9 odst. 4 jsou tyto:

Pro Belgii: jazyk obecný v oblasti 7a; jazyk obecný v oblastech 7f a 7g; jazyk obecný v oblasti 7e; jazyk obecný v oblastech 8a a 8b; pakambaly rodu Lepidorhombus v oblasti 7; treska jednoskvrnná v oblastech 7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1; humr severský v oblasti 7; treska obecná v oblasti 7a; platýs evropský v oblastech 7f a 7g; platýs evropský v oblastech 7h, 7j a 7k; praví rejnoci v oblastech 6a, 6b, 7a–c a 7e–k.
Pro Francii: makrela obecná v oblasti 3a a 4; vody Unie oblastí 2a, 3b, 3c a subdivizí 22–32; sleď obecný v oblastech 4 a 7d a vodách Unie oblasti 2a; kranasi rodu Trachurus ve vodách Unie oblastí 4b, 4c a 7d; treska bezvousá v oblastech 7b–k; treska jednoskvrnná v oblastech 7b–k, 8, 9 a 10; vody Unie oblasti CECAF 34.1.1; jazyk obecný v oblastech 7f a 7g; treska bezvousá v oblasti 8; růžicha šedá ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 6, 7 a 8; drsnatec obecný ve vodách Unie a mezinárodních vodách oblastí 6, 7 a 8; makrela obecná v oblastech 6, 7, 8a, 8b, 8d a 8e; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 2a, 12 a 14; praví rejnoci ve vodách Unie oblastí 6a, 6b, 7a–c a 7e–k; praví rejnoci ve vodách Unie oblasti 7d; praví rejnoci ve vodách Unie oblastí 8 a 9; rejnok vlnitý ve vodách Unie oblastí 7d a 7e.
Pro Irsko: ďasovití v oblasti 6; vody Unie a mezinárodní vody oblasti 5b; mezinárodní vody oblastí 12 a 14; ďasovití v oblasti 7; humr severský ve funkční jednotce 16 oblasti 7.
PŘÍLOHA IB

SEVEROVÝCHODNÍ ATLANTSKÝ OCEÁN A GRÓNSKO, PODOBLASTI ICES 1, 2, 5, 12 A 14 A VODY GRÓNSKA OBLASTI NAFO 1

▼M1Druh:

Sleď obecný

Clupea harengus

Oblast:

Vody Unie, Faerských ostrovů, Norska a mezinárodní vody oblastí 1 a 2

(HER/1/2-)

Belgie

10

(1)

Analytický TAC

Použije se čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení.

Dánsko

9 965

(1)

Německo

1 745

(1)

Španělsko

33

(1)

Francie

430

(1)

Irsko

2 580

(1)

Nizozemsko

3 566

(1)

Polsko

504

(1)

Portugalsko

33

(1)

Finsko

154

(1)

Švédsko