02020R1577 — CS — 30.10.2020 — 000.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1577

ze dne 21. září 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

(Úř. věst. L 361 30.10.2020, s. 1)


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 011, 14.1.2021, s.  21 (2020/1577)




▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1577

ze dne 21. září 2020,

kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku



Článek 1

Příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.




PŘÍLOHA I

KOMBINOVANÁ NOMENKLATURA

OBSAH

ČÁST PRVNÍ – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Hlava I – Všeobecná pravidla

A.

Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury

B.

Všeobecná pravidla pro celní sazby

C.

Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby

Hlava II – Zvláštní ustanovení

A.

Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny

B.

Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech

C.

Farmaceutické výrobky

D.

Paušální sazba cla

E.

Schránky a obalové materiály

F.

Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží

Značky, zkratky a symboly

Doplňkové jednotky

ČÁST DRUHÁ – CELNÍ SAZEBNÍK

KapitolaStrana

Třída I

Živá zvířata; živočišné produkty

1

Živá zvířata

2

Maso a jedlé droby

3

Ryby a korýši, měkkýši a jiní vodní bezobratlí

4

Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med; jedlé produkty živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

5

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Třída II

Rostlinné produkty

6

Živé dřeviny a jiné rostliny; cibule, kořeny a podobné; řezané květiny a okrasná zeleň

7

Jedlá zelenina a některé kořeny a hlízy

8

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

9

Káva, čaj, maté a koření

10

Obiloviny

11

Mlýnské výrobky; slad; škroby; inulin; pšeničný lepek

12

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

13

Šelak, gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

14

Rostlinné pletací materiály; rostlinné produkty, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Třída III

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

15

Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a výrobky vzniklé jejich štěpením; upravené jedlé tuky; živočišné nebo rostlinné vosky

Třída IV

Výrobky potravinářského průmyslu; nápoje, lihoviny a ocet; tabák a vyrobené tabákové náhražky

16

Přípravky z masa, ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých

17

Cukr a cukrovinky

18

Kakao a kakaové přípravky

19

Přípravky z obilovin, mouky, škrobu nebo mléka; jemné pečivo

20

Přípravky ze zeleniny, ovoce, ořechů nebo jiných částí rostlin

21

Různé jedlé přípravky

22

Nápoje, lihoviny a ocet

23

Zbytky a odpady z potravinářského průmyslu; připravené krmivo

24

Tabák a vyrobené tabákové náhražky

Třída V

Nerostné produkty

25

Sůl; síra; zeminy a kameny; sádrovcové materiály, vápno a cement

26

Rudy kovů, strusky a popely

27

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Třída VI

Výrobky chemického průmyslu nebo příbuzných průmyslových odvětví

28

Anorganické chemikálie; anorganické nebo organické sloučeniny drahých kovů, kovů vzácných zemin, radioaktivních prvků nebo izotopů

29

Organické chemikálie

30

Farmaceutické výrobky

31

Hnojiva

32

Tříselné nebo barvířské výtažky; taniny a jejich deriváty; barviva, pigmenty a jiné barvicí látky; nátěrové barvy a laky; tmely a jiné nátěrové hmoty; inkousty

33

Vonné silice a pryskyřice; voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky

34

Mýdlo, organické povrchově aktivní prostředky, prací prostředky, mazací prostředky, umělé vosky, připravené vosky, lešticí nebo cídicí přípravky, svíčky a podobné výrobky, modelovací pasty, „dentální vosky“ a dentální přípravky na bázi sádry

35

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

36

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické slitiny; některé hořlavé přípravky

37

Fotografické nebo kinematografické zboží

38

Různé chemické výrobky

Třída VII

Plasty a výrobky z nich; kaučuk a výrobky z něj

39

Plasty a výrobky z nich

40

Kaučuk a výrobky z něj

Třída VIII

Surové kůže a kožky, usně, kožešiny a výrobky z nich; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

41

Surové kůže a kožky (jiné než kožešiny) a usně

42

Kožené zboží; sedlářské a řemenářské výrobky; cestovní potřeby, kabelky a podobné schránky; výrobky ze střev (jiných než z housenek bource morušového)

43

Kožešiny a umělé kožešiny; výrobky z nich

Třída IX

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí; korek a korkové výrobky; výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

44

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

45

Korek a korkové výrobky

46

Výrobky ze slámy, esparta nebo jiných pletacích materiálů; košíkářské a proutěné výrobky

Třída X

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět); papír, kartón a lepenka a výrobky z nich

47

Buničina ze dřeva nebo z jiných celulózových vláknovin; sběrový papír, kartón nebo lepenka (odpad a výmět)

48

Papír, kartón a lepenka; výrobky z papíroviny, papíru, kartónu nebo lepenky

49

Tištěné knihy, noviny, obrazy a jiné výrobky polygrafického průmyslu; rukopisy, strojopisy a plány

Třída XI

Textilie a textilní výrobky

50

Hedvábí

51

Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné nitě a tkaniny

52

Bavlna

53

Ostatní rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití

54

Chemická nekonečná vlákna; pásky a podobné tvary z chemických textilních materiálů

55

Chemická střižová vlákna

56

Vata, plsť a netkané textilie; speciální nitě; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich

57

Koberce a jiné textilní podlahové krytiny

58

Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky

59

Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití

60

Pletené nebo háčkované textilie

61

Oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované

62

Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované

63

Ostatní zcela zhotovené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité textilní výrobky; hadry

Třída XII

Obuv, pokrývky hlavy, deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti; upravená péra a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

64

Obuv, kamaše a podobné výrobky; části a součásti těchto výrobků

65

Pokrývky hlavy a jejich části a součásti

66

Deštníky, slunečníky, vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a jejich části a součásti

67

Upravená péra a prachové peří a výrobky z nich; umělé květiny; výrobky z vlasů

Třída XIII

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů; keramické výrobky; sklo a skleněné výrobky

68

Výrobky z kamene, sádry, cementu, osinku (azbestu), slídy nebo podobných materiálů

69

Keramické výrobky

70

Sklo a skleněné výrobky

Třída XIV

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

71

Přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy, drahé kovy, kovy plátované drahými kovy a výrobky z nich; bižuterie; mince

Třída XV

Obecné kovy a výrobky z obecných kovů

72

Železo a ocel

73

Výrobky ze železa nebo oceli

74

Měď a výrobky z ní

75

Nikl a výrobky z něho

76

Hliník a výrobky z něho

77

(Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)

78

Olovo a výrobky z něho

79

Zinek a výrobky z něho

80

Cín a výrobky z něho

81

Ostatní obecné kovy; cermety; výrobky z nich

82

Nástroje, nářadí, náčiní, nožířské výrobky a příbory, z obecných kovů; jejich části a součásti z obecných kovů

83

Různé výrobky z obecných kovů

Třída XVI

Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

84

Jaderné reaktory, kotle, stroje a mechanická zařízení; jejich části a součásti

85

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství těchto přístrojů

Třída XVII

Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

86

Železniční nebo tramvajové lokomotivy, kolejová vozidla a jejich části a součásti; kolejový svrškový upevňovací materiál a upevňovací zařízení a jejich části a součásti; mechanická (včetně elektromechanických) dopravní signalizační zařízení všeho druhu

87

Vozidla, jiná než kolejová, jejich části, součásti a příslušenství

88

Letadla, kosmické lodě a jejich části a součásti

89

Lodě, čluny a plovoucí konstrukce

Třída XVIII

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; hodiny a hodinky; hudební nástroje; jejich části, součásti a příslušenství

90

Optické, fotografické, kinematografické, měřicí, kontrolní, přesné, lékařské nebo chirurgické nástroje a přístroje; jejich části, součásti a příslušenství

91

Hodiny a hodinky a jejich části a součásti

92

Hudební nástroje; části, součásti a příslušenství těchto nástrojů

Třída XIX

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

93

Zbraně a střelivo; jejich části, součásti a příslušenství

Třída XX

Různé výrobky

94

Nábytek; lůžkoviny, matrace, vložky do postelí, polštáře a podobné vycpávané výrobky; svítidla a osvětlovací zařízení, jinde neuvedená ani nezahrnutá; světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky; montované stavby

95

Hračky, hry a sportovní potřeby; jejich části, součásti a příslušenství

96

Různé výrobky

Třída XXI

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

97

Umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti

98

Kompletní průmyslový celek

99

Zvláštní kódy kombinované nomenklatury

ČÁST TŘETÍ – PŘÍLOHY CELNÍHO SAZEBNÍKU

Oddíl I – Zemědělské přílohy

Příloha 1

Zemědělské komponenty (EA), dodatečné clo z cukru (AD S/Z) a dodatečné clo z mouky (AD F/M)

Příloha 2

Produkty, na které se vztahuje vstupní cena

Oddíl II – Seznamy farmaceutických látek, na které se vztahuje bezcelní zacházení

Příloha 3

Seznam mezinárodních nechráněných názvů (INN) přidělených Světovou zdravotnickou organizací farmaceutickým látkám, které jsou bez cla

Příloha 4

Seznam předpon a přípon, které po spojení s názvy INN uvedenými v příloze 3 popisují soli, estery nebo hydráty látek s názvy INN; tyto soli, estery a hydráty jsou bez cla pod podmínkou, že je lze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN

Příloha 5

Soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které nejsou zařazeny ve stejné šestimístné položce HS jako odpovídající látka s názvem INN a které jsou bez cla

Příloha 6

Seznam farmaceutických meziproduktů, tj. sloučenin používaných k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které jsou bez cla

Oddíl III

Příloha 7

(Určeno pro případnou budoucí potřebu harmonizovaného systému)

Oddíl IV – Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží

Příloha 8

Zboží nezpůsobilé k požívání (seznam denaturačních prostředků)

Příloha 9

Osvědčení

Příloha 10

Statistické kódy TARIC

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

HLAVA I

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

A.    Všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury

Zařazení zboží do kombinované nomenklatury se řídí těmito zásadami:

1. 

Názvy tříd, kapitol a podkapitol jsou pouze orientační; pro právní účely jsou pro zařazení směrodatná znění čísel a příslušných poznámek ke třídám nebo kapitolám a následující ustanovení, pokud znění těchto čísel nebo poznámek nestanoví jinak.

2. 
a) 

Každé uvedení výrobku v některém z čísel se vztahuje též na výrobek, který není kompletní nebo jehož zpracování není dokončeno, pokud již má při předložení podstatný charakter kompletního nebo dokončeného výrobku. Totéž platí pro zařazení kompletního nebo dokončeného výrobku (nebo výrobku zařazovaného podle tohoto pravidla jako kompletní nebo dokončený výrobek), který je předkládán v nesmontovaném nebo rozloženém stavu.

b) 

Každé uvedení materiálu nebo látky v některém z čísel se vztahuje také na tento materiál nebo látku ve směsi nebo v kombinaci s jinými materiály nebo látkami. Každé uvedení zboží z určitého materiálu nebo látky se vztahuje na zboží sestávající zcela nebo částečně z tohoto materiálu nebo látky. Zařazení zboží sestávajícího z více než jednoho materiálu nebo látky se provádí podle zásad uvedených v pravidle 3.

3. 

Zboží, které lze podle pravidla 2 b) nebo z jiných důvodů zařadit prima facie do dvou nebo více čísel, se zařazuje takto:

a) 

číslo, které obsahuje nejspecifičtější popis má přednost před čísly s obecnějším popisem. Jestliže se však každé ze dvou nebo více čísel vztahuje pouze na část materiálů nebo látek obsažených ve smíšeném nebo složeném zboží nebo pouze na část položek soupravy (sady) v balení pro drobný prodej, považují se tato čísla za stejně specifická ve vztahu k tomuto zboží, i když jedno z nich obsahuje úplnější nebo přesnější popis zboží;

b) 

směsi, zboží složené z různých materiálů nebo zhotovené z různých komponentů a zboží v soupravách (sadách) v balení pro drobný prodej, které nelze zařadit podle pravidla 3 a), se zařadí podle materiálu nebo komponentu, který jim dává podstatný charakter, je-li možno takový materiál nebo komponent určit;

c) 

zboží, které nelze zařadit podle pravidel 3 a) ani 3 b), se zařadí do posledního z čísel, která podle pořadí přicházejí stejnou měrou v úvahu.

4. 

Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených pravidel, se zařadí do čísla odpovídajícího nejpodobnějšímu zboží.

5. 

Kromě předchozích ustanovení se na níže uvedené zboží použijí následující pravidla:

a) 

pouzdra pro fotografické přístroje, kamery, hudební nástroje, zbraně, rýsovací a kreslicí nástroje, náhrdelníky a podobné schránky, speciálně tvarované nebo uzpůsobené pro vložení určitého výrobku nebo soupravy (sady) výrobků, vhodné k dlouhodobému používání a předkládané s výrobky, pro něž jsou určeny, se zařazují s těmito výrobky, jestliže jsou s nimi obvykle prodávány. Toto pravidlo se však nevztahuje na schránky, které dávají celku podstatný charakter;

b) 

podle ustanovení pravidla 5 a) se obalové materiály a obalové schránky ( 1 ), v nichž je zabaleno předkládané zboží, zařazují s tímto zbožím, jsou-li pro balení tohoto zboží obvykle používány. Toto ustanovení však není závazné, jsou-li obalové materiály a obalové schránky zjevně vhodné k opakovanému použití.

6. 

Zařazení zboží do položek a podpoložek určitého čísla je pro právní účely stanoveno zněním těchto položek a podpoložek a příslušných poznámek k položkám a podpoložkám, jakož i mutatis mutandis výše uvedenými pravidly, přičemž se rozumí, že srovnávány mohou být pouze položky a podpoložky stejné úrovně. Není-li stanoveno jinak, uplatňují se pro účely tohoto pravidla rovněž příslušné poznámky ke třídě a kapitole.

B.    Všeobecná pravidla pro celní sazby

1. 

Celními sazbami uplatňovanými na dovezené zboží pocházející ze zemí, které jsou smluvními stranami Všeobecné dohody o clech a obchodu nebo s nimiž Evropská unie uzavřela dohody obsahující ustanovení o vzájemném poskytování doložky nejvyšších výhod, jsou smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 celního sazebníku. Není-li stanoveno jinak, použijí se tyto smluvní celní sazby pro jiné zboží, než které je uvedeno výše, dovezené z jakékoliv třetí země.

Smluvní celní sazby uvedené ve sloupci 3 se použijí od 1. ledna 2021.

Pokud jsou všeobecné celní sazby nižší než smluvní celní sazby, použijí se všeobecné celní sazby uvedené jako poznámka pod čarou.

2. 

Odstavec 1 se nepoužije, jsou-li stanoveny zvláštní všeobecné celní sazby pro zboží pocházející z určitých zemí nebo jsou-li v souladu s dohodami používány preferenční celní sazby.

3. 

Odstavce 1 a 2 nebrání členským zemím uplatňovat jiné celní sazby, než které jsou uvedeny ve společném celním sazebníku, pokud je použití takovýchto celních sazeb umožněno právními předpisy Evropské unie.

4. 

Celní sazby vyjádřené v procentech jsou sazbami valorickými (ad valorem).

5. 

Značka „EA“ označuje, že u daného zboží se započítá „zemědělský komponent“ stanovený v souladu s přílohou 1.

6. 

Značka „AD S/Z“ nebo „AD F/M“ v kapitolách 17 až 19 označuje, že se maximální celní sazba skládá z valorického (ad valorem) cla a dodatečného cla pro některé druhy cukru nebo pro mouku. Toto dodatečné clo se stanoví v souladu s přílohou 1.

7. 

Značka „€/% vol/hl“ v kapitole 22 znamená, že specifické clo vyjádřené v eurech se vypočítá pro každé objemové procento alkoholu na hektolitr. Například v případě nápoje o objemovém obsahu alkoholu 40 % se celní sazba vypočítává takto:

— 
„1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, tj. clo ve výši 40 € na jeden hektolitr, nebo
— 
„1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € × 40 + 5 €, tj. clo ve výši 45 € na jeden hektolitr.

Je-li kromě toho uvedena i minimální hodnota (MIN), např. „1,6 €/% vol/hl MIN 9 €/hl“, znamená to, že clo vypočítané na základě výše uvedeného pravidla se porovná s minimálním clem, například „9 €/hl“, a použije se vyšší z nich.

8. 

Je-li v kapitolách 17 až 19 a 21 uvedena maximální hodnota (MAX), např. „(9 + EA) MAX (24,2 + AD S/Z)“, znamená to, že clo vypočítané jako součet 9 % a „zemědělského komponentu“ (EA) nesmí převyšovat součet 24,2 % a dodatečného cla na cukr („AD S/Z“).

C.    Všeobecná pravidla pro nomenklaturu i celní sazby

1. 

Není-li stanoveno jinak, použijí se ustanovení o celní hodnotě, kromě určení hodnoty, z níž se vypočítávají valorické (ad valorem) celní sazby, též k určení hodnoty, podle kterých se vymezuje rozsah určitého čísla, položky nebo podpoložky.

2. 

U zboží, u kterého se výše cla stanoví podle hmotnosti, a v případech, kdy hmotnost slouží k vymezení rozsahu určitého čísla, položky nebo podpoložky, se rozumí:

a) 

„hrubou hmotností“ souhrnná hmotnost zboží a veškerých obalových materiálů a obalových schránek;

b) 

„čistou hmotností“ nebo jen „hmotností“ bez bližšího určení hmotnost samotného zboží bez jakýchkoliv obalových materiálů a obalových schránek.

3. 

Hodnota eura v národních měnách členských států, jiných než zúčastěných členských států, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (ES) č. 974/98 ( 2 ) (dále jen „nezúčastněné členské státy“), se stanoví podle článku 53 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ( 3 ).

4. 

Zvýhodněné sazební zacházení, které se může vztahovat na zboží z důvodu jeho konečného použití:

Pokud dovozní clo použité podle dohod o konečném použití na zboží pro specifické konečné použití není nižší než clo, které by jinak na toto zboží mělo být použito, předmětné zboží se zařadí do kódu, ve kterém je toto konečné použití uvedeno a článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013 se nepoužije.

HLAVA II

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

A.    Zboží pro některé kategorie lodí, člunů a jiných plavidel a pro vrtné nebo těžební plošiny

1. 

Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o zboží určené k zabudování do lodí, člunů nebo jiných plavidel uvedených v následující tabulce, za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení nebo zařízení těchto lodí, člunů nebo jiných plavidel.

2. 

Celní sazby se pozastaví, pokud se jedná o:

a) 

zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin:

1) 

pevných, položky ex 8430 49 , umístěných v teritoriálních vodách členských států nebo mimo ně, nebo

2) 

plovoucích nebo ponorných, položky 8905 20 ,

za účelem jejich stavby, opravy, údržby nebo přestavby a pokud se jedná o zboží určené k vybavení uvedených plošin.

Zboží, jako je motorové palivo, maziva a plyn, které jsou nezbytné k provozu strojů a zařízení, které nejsou trvale přiděleny na tyto plošiny, a nejsou tedy jejich nedílnou součástí, a které se používají na palubě plošin ke stavbě, opravám, údržbě, přestavbě nebo vybavení těchto plošin, se rovněž považuje za zboží určené k zabudování do vrtných nebo těžebních plošin;

b) 

trubky, potrubí, kabely a jejich spojovací prvky, spojující tyto vrtné nebo těžební plošiny s pevninou.



Kód KN

Popis zboží

1

2

8901

Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě, trajektové lodě, nákladní lodě a čluny a podobná plavidla pro přepravu osob nebo nákladů :

8901 10

– Lodě pro osobní dopravu, turistické lodě a podobná plavidla určená především pro přepravu osob; trajektové lodě všech druhů :

8901 10 10

– – Pro námořní plavbu

8901 20

– Cisternové lodě :

8901 20 10

– – Pro námořní plavbu

8901 30

– Chladírenská plavidla, jiná než položky 8901 20 :

8901 30 10

– – Pro námořní plavbu

8901 90

– Ostatní plavidla pro přepravu nákladu a ostatní plavidla pro přepravu jak osob, tak i nákladu :

8901 90 10

– – Pro námořní plavbu

8902 00

Rybářská plavidla; plavidla zařízená k průmyslovému zpracování nebo konzervování produktů rybolovu :

8902 00 10

– Pro námořní plavbu

8903

Jachty a ostatní plavidla pro zábavu nebo sport; veslařské čluny a kánoe :

 

– Ostatní :

8903 91

– – Plachetnice, též s pomocným motorem :

8903 91 10

– – – Pro námořní plavbu

8903 92

– – Motorové čluny, jiné než s přívěsným motorem :

8903 92 10

– – – Pro námořní plavbu

8904 00

Lodě k vlečení nebo tlačení jiných lodí (remorkéry) :

8904 00 10

– Lodě k vlečení jiných lodí

 

– Lodě k tlačení jiných lodí:

8904 00 91

– – Pro námořní plavbu

8905

Majákové lodě, požární lodě, plovoucí bagry, plovoucí jeřáby a jiná plavidla, u nichž je plavba ve srovnání s jejich hlavní funkcí pouze vedlejší činností; plovoucí doky; plovoucí nebo ponorné vrtné nebo těžební plošiny :

8905 10

– Plovoucí bagry :

8905 10 10

– – Pro námořní plavbu

8905 90

– Ostatní :

8905 90 10

– – Pro námořní plavbu

8906

Ostatní plavidla, včetně válečných lodí a záchranných člunů, jiných než veslových :

8906 10 00

– Válečné lodě

8906 90

– Ostatní :

8906 90 10

– – Pro námořní plavbu

3. 

Na uvedená pozastavení se vztahují podmínky stanovené v příslušných právních předpisech Evropské unie, jež se týkají celní kontroly použití tohoto zboží.

B.    Civilní letadla a zboží pro použití v civilních letadlech

1. 

Osvobození od celní sazby se poskytuje pro:

— 
civilní letadla,
— 
některé zboží pro použití v civilních letadlech a pro zabudování do nich v průběhu jejich výroby, oprav, údržby, přestavby, úpravy nebo přeměny,
— 
pozemní letové trenažéry a jejich části a součásti pro civilní použití.

Toto zboží patří do čísel, položek a podpoložek uvedených v tabulkách v odstavci 5.

2. 

Pro účely odstavce 1 první a druhé odrážky se „civilními letadly“ rozumějí jiná letadla, než taková, která používají vojenské nebo obdobné orgány v členských zemích a která jsou registrována jako vojenská nebo jiná než civilní.

3. 

Pro účely odstavce 1 druhé odrážky zahrnuje výraz „pro použití v civilních letadlech“ zboží určené pro použití v pozemních letových trenažerech pro civilní použití.

4. 

Na osvobození od cla se vztahují podmínky stanovené příslušnými předpisy Evropské unie týkající se celní kontroly použití tohoto zboží (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013).

Tyto podmínky se však neuplatní v případě, že byla civilní letadla položek 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 řádně zapsána do leteckého rejstříku členského státu nebo třetí země v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 a v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu je učiněn odkaz na příslušné osvědčení o zápisu do rejstříku.

Odstavec C.4 hlavy I – Všeobecná pravidla v úvodních ustanoveních se použije mutatis mutandis.

5. 

Zboží způsobilé pro osvobození od cla patří do těchto čísel, položek nebo podpoložek:

3917 40 , 4011 30 , 4012 13 , 4012 20 , 6812 99 , 7324 10 , 7326 20 , 8302 10 , 8302 20 , 8302 42 , 8302 49 , 8302 60 , 8407 10 , 8408 90 , 8409 10 , 8411 , 8412 10 , 8412 21 , 8412 29 , 8412 31 , 8412 39 , 8412 80 80 , 8412 90 , 8413 19 , 8413 20 , 8413 30 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 70 , 8413 81 , 8413 91 , 8414 10 , 8414 20 , 8414 30 , 8414 51 , 8414 59 , 8414 80 , 8414 90 , 8415 81 , 8415 82 , 8415 83 , 8418 10 , 8418 30 , 8418 40 , 8418 61 , 8418 69 , 8419 50 , 8419 81 , 8421 19 , 8421 21 , 8421 23 , 8421 29 , 8421 31 , 8421 39 , 8424 10 , 8479 90 , 8483 10 , 8483 30 , 8483 40 , 8483 50 , 8483 60 , 8483 90 , 8484 10 , 8484 90 , 8501 32 , 8501 52 , 8501 61 , 8501 62 , 8501 63 , 8502 , 8504 10 , 8504 31 , 8504 32 , 8504 33 , 8504 40 , 8504 50 , 8507 , 8511 10 , 8511 20 , 8511 30 , 8511 40 , 8511 50 , 8511 80 , 8518 10 , 8518 22 , 8518 29 , 8518 30 , 8518 40 , 8518 50 , 8519 81 , 8521 10 , 8526 , 8528 52 , 8529 10 , 8531 10 95 , 8531 20 , 8531 80 , 8539 10 , 8544 30 , 8801 , 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 , 8803 10 , 8803 20 , 8803 30 , 9001 90 , 9002 90 , 9014 10 , 9025 , 9029 20 38 , 9030 31 , 9030 33 , 9030 89 , 9032 , 9104 .

V rámci následujících položek a podpoložek se osvobození od cla pro použití v civilních letadlech přiznává pouze zboží uvedenému ve sloupci 2:



Položka nebo podpoložka

Popis zboží

3917 21 90 , 3917 22 90 , 3917 23 90 , 3917 29 00 , 3917 31 , 3917 33 , 3917 39 00 , 7413 00 , 8307 10 , 8307 90

S připojeným spojovacím příslušenstvím

4008 29

Tvarované profily řezané na míru

4009 12 , 4009 22 , 4009 32 , 4009 42

Vhodné pro vedení plynů nebo kapalin

3926 90 , 4016 10 , 4016 93 , 4016 99

Pro technické účely

4504 90

Těsnění, těsnící podložky a jiná těsnění

6812 80

Jiné než oděvy, oděvní doplňky, obuv a pokrývky hlavy, papír, lepenka a plsť, lisované těsnění z osinkových (azbestových) vláken, v listech nebo kotoučích

6813 20 , 6813 81 , 6813 89

Na bázi osinku (azbestu) nebo jiných minerálních látek

7007 21

Ochranná skla nezarámovaná

7322 90

Ohřívače vzduchu a rozvaděče teplého vzduchu (kromě jejich částí a součástí)

7324 90

Sanitární (hygienické) výrobky (kromě jejich částí a součástí)

7608 10 , 7608 20

S připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin

8108 90

Trouby a trubky, s připojeným příslušenstvím (fitinky), vhodné pro vedení plynů nebo kapalin

8415 90

Klimatizačních zařízení položek 8415 81 , 8415 82 nebo 8415 83

8419 90

Části a součásti tepelných výměníků

8479 89

Hydropneumatické akumulátory; mechanické spouštěče pro obraceče tahu; speciálně konstruované toaletní jednotky; zvlhčovače a odvlhčovače vzduchu; servomechanismy bez elektrického pohonu; neelektrické spouštěče (startéry) motorů; pneumatické startéry pro proudové motory, turbovrtulové pohony a ostatní plynové turbíny; stěrače skel, bez elektrického pohonu; nastavovače vrtule, bez elektrického pohonu

8501 20 , 8501 40

S výkonem převyšujícím 735 W, avšak nepřesahujícím 150 kW

8501 31

Motory s výkonem převyšujícím 735 W, generátory stejnosměrného proudu

8501 33

Motory s výkonem nepřesahujícím 150 kW a generátory

8501 34

Generátory s výkonem převyšujícím 375 kW

8501 51

S výkonem převyšujícím 735 W

8501 53

S výkonem nepřesahujícím 150 kW

8516 80 20

Spojené pouze s jednoduchým izolovaným rámem a s elektrickým připojením, sloužící k odstraňování námraz nebo proti vytváření námraz

8522 90

Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje podpoložky 8519 81

8529 90

Sestavy a podsestavy sestávající nejméně ze dvou vzájemně spojených částí, pro přístroje čísla 8526

8536 70

Plastové konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken

8543 70 04 , 8543 70 90

Letové zapisovače, elektrické selsyny a měniče, rozmrazovače a odmlžovače s elektrickými rezistory

8803 90 90

Včetně kluzáků

9020 00

Kromě jejich částí a součástí

9029 10

Elektrické nebo elektronické otáčkoměry

9029 90

Na otáčkoměry, ukazatele rychlosti a tachometry

9109 10 , 9109 90

O šířce nebo průměru nepřesahujícím 50 mm

9405 10 , 9405 60

Z plastů nebo z obecných kovů

9405 92 , 9405 99

Z plastů nebo z obecných kovů, výrobků položek 9405 10 nebo 9405 60

6. 

Zboží uvedené v odstavci 5 se ve formě podpoložek zahrnuje do kódu TARIC s odkazem na poznámku pod čarou tohoto znění: Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013).

V případě položek 8802 11 , 8802 12 , 8802 20 , 8802 30 , 8802 40 však poznámka pod čarou zní takto:

„Na zařazení do této položky se vztahují podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení (EU) č. 952/2013). Tyto podmínky se neuplatní v případě, že byla civilní letadla řádně zapsána do leteckého rejstříku členského státu nebo třetí země v souladu s Úmluvou o mezinárodním civilním letectví ze dne 7. prosince 1944 a v celním prohlášení k propuštění do volného oběhu je učiněn odkaz na příslušné osvědčení o zápisu do rejstříku.“

C.    Farmaceutické výrobky

1. 

Osvobození od cla se poskytuje pro farmaceutické výrobky následujících kategorií:

1) 

farmaceutické látky, které mají registrační čísla CAS RN (Chemical Abstracts Service Registry Numbers) a mezinárodní nechráněné názvy (INN) uvedené v příloze 3;

2) 

soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které vzniknou spojením názvu INN z přílohy 3 s předponami a příponami z přílohy 4, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;

3) 

soli, estery a hydráty látek s názvy INN, které jsou uvedeny v příloze 5 a které nelze zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN;

4) 

farmaceutické meziprodukty, tj. sloučeniny používané k výrobě hotových farmaceutických výrobků, které mají registrační čísla CAS RN a chemické názvy uvedené v příloze 6.

2. 

Zvláštní případy:

1) 

názvy INN zahrnují pouze látky popsané v seznamech doporučených a navržených názvů INN, zveřejněných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Je-li počet látek zahrnutých do jednoho názvu INN nižší než počet látek zahrnutých v registračním čísle CAS RN, jsou od cla osvobozeny pouze látky zahrnuté v názvu INN;

2) 

je-li výrobek z přílohy 3 nebo 6 identifikován registračním číslem CAS RN odpovídajícím specifickému izomeru, je od cla osvobozen pouze tento izomer;

3) 

podvojné deriváty (soli, estery a hydráty) látek s názvy INN, určené spojením názvu INN z přílohy 3 s předponou nebo příponou z přílohy 4, jsou osvobozeny od cla, pokud lze tyto výrobky zařadit do stejné šestimístné položky HS jako odpovídající látku s názvem INN:

příklad: alanin methylester, hydrochlorid;

4) 

je-li látkou s názvem INN z přílohy 3 sůl (nebo ester), není od cla osvobozena žádná jiná sůl (nebo ester) kyseliny odpovídající názvu INN:

příklad: oxprenoát draselný (INN): bez cla

oxprenoát sodný: není bez cla.

D.    Paušální sazba cla

1. 

Celní sazba se uplatní ve výši 2,5 % (ad valorem) pro zboží:

— 
obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami nebo
— 
obsažené v osobních zavazadlech cestujících,

jedná-li se o dovoz zcela neobchodní povahy.

Tato jednotná sazba cla 2,5 % se uplatní, pokud vlastní hodnota zboží podléhajícího dovoznímu clu nepřesahuje 700 EUR na jednu zásilku nebo cestujícího.

Tato jednotná sazba se nevztahuje na zboží, u nějž je v celním sazebníku ve sloupci celní sazba uvedeno „bez“, a na zboží kapitoly 24, které je obsaženo v zásilce nebo osobních zavazadlech cestujících v množstvích převyšujících množství stanovená v článku 27 nebo článku 41 nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla ( 4 ).

2. 

Za dovozy zcela neobchodní povahy se považují dovozy, pokud:

a) 

se jedná o zboží obsažené v zásilkách zasílaných mezi soukromými osobami, jestliže tyto zásilky:

— 
jsou zasílány příležitostně,
— 
obsahují výhradně zboží k soukromému použití příjemců nebo členů jejich rodiny, přičemž toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru,
— 
jsou zasílány, aniž by příjemce odesílateli cokoli platil;
b) 

se jedná o zboží obsažené v osobních zavazadlech cestujících, jestliže tyto dovozy:

— 
jsou prováděny příležitostně a
— 
jsou tvořeny výhradně zbožím k osobnímu použití cestujícími nebo členy jejich rodiny nebo zbožím určeným jako dárky; toto zboží nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.
3. 

Tato výše celní sazby se neuplatní na zboží dovážené za podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2, pokud zúčastněná osoba před tím, než je zmíněná výše sazby uplatněna, požádá, aby bylo zboží podrobeno příslušným celním sazbám. Veškeré zboží tvořící zásilku pak bude podléhat dovoznímu clu, které mu přísluší, aniž jsou dotčena ustanovení o dovozu s osvobozením od cla podle článků 25 až 27 a 41 nařízení (ES) č. 1186/2009.

Pro účely prvního pododstavce se dovozním clem rozumějí jak celní sazby, tak poplatky s rovnocenným účinkem a ostatní dovozní poplatky stanovené v rámci společné zemědělské politiky nebo v rámci zvláštních ujednání platných pro některé zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů.

4. 

Nezúčastněné členské státy mohou zaokrouhlit částku v národních měnách vyplývající z přepočtu částky 700 €.

5. 

Nezúčastněné členské státy mohou zachovat hodnotu částky 700 € v národní měně beze změny, pokud při roční úpravě podle čl. 53 nařízení (EU) č. 952/2013 vede přepočet této částky před zaokrouhlením podle odstavce 4 ke změně protihodnoty v národní měně o méně než 5 % nebo k jejímu snížení.

E.    Schránky a obalové materiály

Následující ustanovení se vztahují na schránky a obalové materiály uvedené ve všeobecném výkladovém pravidle 5 a) a b) a propuštěné do volného oběhu současně se zbožím, se kterým jsou předkládány a které obsahují.

1. 

Jsou-li schránky a obalové materiály zařazeny spolu se zbožím v souladu se všeobecným výkladovým pravidlem 5:

a) 

podléhají stejné celní sazbě jako zboží:

— 
jestliže uvedené zboží podléhá valorickému (ad valorem) clu nebo
— 
jestliže jsou součástí hmotnosti zboží podléhající clu;
b) 

jsou osvobozeny od cla:

— 
jestliže je zboží osvobozeno od cla nebo
— 
jestliže zboží podléhá clu jinak než podle hmotnosti nebo hodnoty nebo
— 
jestliže hmotnost schránek a obalových materiálů není součástí hmotnosti zboží podléhající clu.
2. 

Jestliže schránky a obalové materiály, na které se vztahuje odstavec 1 písm. a) a b), obsahují nebo jsou předkládány se zbožím několika různých sazebních kódů, hmotnost a hodnota schránek a obalových materiálů se pro účel stanovení jejich hmotnosti nebo hodnoty podléhající clu rozdělí mezi veškeré zboží, které obsahují, v poměru k hmotnosti nebo hodnotě tohoto zboží.

F.    Zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží

1. 

Za určitých podmínek se zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě povahy zboží poskytne:

— 
zboží nezpůsobilé k požívání,
— 
osivu,
— 
plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným,
— 
některým druhům čerstvých stolních hroznů, tabáku a dusičnanům.

Toto zboží patří do podpoložek ( 5 ) obsahujících odkaz na následující poznámku pod čarou: „Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“ nebo „Na toto zvýhodněné sazební zacházení se vztahují podmínky stanovené v hlavě II odst. F úvodních ustanovení“.

2. 

Zboží nezpůsobilé k požívání, jemuž je na základě jeho povahy poskytnuto zvýhodněné sazební zacházení, je uvedeno v příloze 8 s odkazem na položku, ve které je zařazeno, spolu s popisem a množstvím použitých denaturačních prostředků. Takové zboží je považováno za nezpůsobilé k požívání, je-li stejnoměrně promícháno s denaturačním prostředkem a je-li rozdělení obou složek hospodářsky nevýhodné.

3. 

Níže uvedené zboží se zařazuje do příslušných čísel pro osivo nebo sadbu, splňuje-li podmínky stanovené příslušnými právními předpisy Evropské unie:

— 
pro kukuřici cukrovou, špaldu, hybridní kukuřici, rýži a sourež (směrnice Rady 66/402/EHS ( 6 )),
— 
pro sadbové brambory (směrnice Rady 2002/56/ES ze dne 13. června 2002 ( 7 )),
— 
pro olejnatá semena a olejnaté plody (směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 ( 8 )).

Jsou-li hybridní kukuřice cukrová, hybridní kukuřice, špalda, rýže, hybridní sourež nebo olejnatá semena a olejnaté plody druhu, na který se nevztahují zemědělské předpisy, poskytne se jim zvýhodněné sazební zacházení uplatňované na základě jejich povahy pod podmínkou, že jsou prokazatelně určeny k setí.

4. 

Plátnům k prosévání, ne zcela zhotoveným, se poskytne zvýhodněné sazební zacházení pod podmínkou, že jsou nesmazatelně označena jako určená k prosévání nebo podobným průmyslovým účelům.

5. 

Čerstvým stolním hroznům, tabáku a dusičnanům se poskytne zvýhodněné sazební zacházení při předložení řádně potvrzeného osvědčení. Příslušná ustanovení a vzory osvědčení jsou uvedeny v příloze 9.

ZNAČKY, ZKRATKY A SYMBOLY

označuje nová čísla kódů

označuje čísla kódů používaná v minulém roce, avšak s rozdílným obsahem

AD F/M

dodatečné clo z mouky

AD S/Z

dodatečné clo z cukru

b/f

láhev

cm/s

centimetr(y) za sekundu

EA

zemědělský komponent

euro

INN

mezinárodní nechráněný název

INNM

mezinárodní modifikovaný nechráněný název

ISO

Mezinárodní organizace pro normalizaci

Kbit

1 024 bitů

kg/br

kilogram hrubé hmotnosti

kg/net

kilogram čisté hmotnosti

kg/net eda

kilogram čisté odkapané hmotnosti

kg/net mas

kilogramů čisté hmotnosti, sušiny

MAX

maximálně

Mbit

1 048 576 bitů

MIN

minimálně

ml/g

mililitr(y) na gram

mm/s

milimetr(y) za sekundu

OČ VM

oktanové číslo stanovené výzkumnou metodou

Poznámka:

Číslo v hranatých závorkách ve sloupci 1 celního sazebníku znamená, že číslo bylo zrušeno (například: číslo [1519 ]). Umístění odkazu na přílohu do hranatých závorek v příloze k celnímu sazebníku naznačuje, že obsah uvedené přílohy byl zrušen (například [příloha 7]).

DOPLŇKOVÉ JEDNOTKY

c/k

karáty (1 metrický karát = 2 × 10–4 kg)

ce/el

počet článků

ct/l

nosnost v tunách ( 9 )

g

gram

gi F/S

gram štěpných izotopů

kg H2O2

kilogram peroxidu vodíku

kg K2O

kilogram oxidu draselného

kg KOH

kilogram hydroxidu draselného (louh draselný)

kg met.am.

kilogram methylaminů

kg N

kilogram dusíku

kg NaOH

kilogram hydroxidu sodného (louh sodný)

kg/net eda

kilogram odkapané čisté hmotnosti

kg P2O5

kilogram oxidu fosforečného

kg 90 % sdt

kilogram přepočtený na 90 % sušiny

kg U

kilogram uranu

1 000  kWh

1 000 kilowatthodin

l

litr

l alc. 100 %

litr čistého (100 %) alkoholu

m

metr

m2

metr čtvereční

m3

metr krychlový

1 000  m3

1 000  metrů krychlových

pa

počet párů

p/st

počet kusů

100 p/st

sto kusů

1 000  p/st

tisíc kusů

TJ

terajoule (spalné teplo)

žádná doplňková jednotka

ČÁST DRUHÁ

CELNÍ SAZEBNÍK

TŘÍDA I

ŽIVÁ ZVÍŘATA; ŽIVOČIŠNÉ PRODUKTY

Poznámky

1. Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz na určitý rod nebo druh zvířat v této třídě též na mláďata toho rodu nebo druhu.

2. Není-li stanoveno jinak, rozumějí se v celé nomenklatuře výrazem „sušený“ též produkty, které byly dehydrovány nebo zbaveny vody odpařením nebo vymražením.

KAPITOLA 1

ŽIVÁ ZVÍŘATA

Poznámka

1. Do této kapitoly patří všechna živá zvířata, kromě:

a) 

ryb a korýšů, měkkýšů a jiných vodních bezobratlých čísel 0301 , 0306 , 0307 nebo 0308 ;

b) 

kultur mikroorganismů a ostatních výrobků čísla 3002 a

c) 

zvířat čísla 9508 .



Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

1

2

3

4

0101

Živí koně, osli, muly a mezci :

 

 

 

– Koně :

 

 

0101 21 00

– – Plemenná čistokrevná zvířata (1)

bez

p/st

0101 29

– – Ostatní :

 

 

0101 29 10

– – – Na porážku (2)

bez

p/st

0101 29 90

– – – Ostatní

11,5

p/st

0101 30 00

– Osli

7,7

p/st

0101 90 00

– Ostatní

10,9

p/st

0102

Živí tuři :

 

 

 

– Skot :

 

 

0102 21

– – Plemenná čistokrevná zvířata (3) :

 

 

0102 21 10

– – – Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily)

bez

p/st

0102 21 30

– – – Krávy

bez

p/st

0102 21 90

– – – Ostatní

bez

p/st

0102 29

– – Ostatní :

 

 

0102 29 05

– – – Podrodu Bibos nebo Poephagus

bez

p/st

 

– – – Ostatní:

 

 

0102 29 10

– – – – O hmotnosti nepřesahující 80 kg

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – O hmotnosti převyšující 80 kg, avšak nepřesahující 160 kg:

 

 

0102 29 21

– – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 29

– – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – O hmotnosti převyšující 160 kg, avšak nepřesahující 300 kg:

 

 

0102 29 41

– – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 49

– – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – O hmotnosti převyšující 300 kg:

 

 

 

– – – – – Jalovice (samice skotu, které se nikdy neotelily):

 

 

0102 29 51

– – – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 59

– – – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – – Krávy:

 

 

0102 29 61

– – – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 69

– – – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– – – – – Ostatní:

 

 

0102 29 91

– – – – – – Na porážku

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 29 99

– – – – – – Ostatní

10,2 + 93,1 €/100 kg/net (4)

p/st

 

– Buvoli :

 

 

0102 31 00

– – Plemenná čistokrevná zvířata (3)

bez

p/st

0102 39

– – Ostatní :

 

 

0102 39 10

– – – Domácí druhy

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 39 90

– – – Ostatní

bez

p/st

0102 90

– Ostatní :

 

 

0102 90 20

– – Plemenná čistokrevná zvířata (3)

bez

p/st

 

– – Ostatní:

 

 

0102 90 91

– – – Domácí druhy

10,2 + 93,1 €/100 kg/net

p/st

0102 90 99

– – – Ostatní

bez

p/st

0103

Živá prasata :

 

 

0103 10 00

– Plemenná čistokrevná zvířata (5)

bez

p/st

 

– Ostatní :

 

 

0103 91

– – O hmotnosti menší než 50 kg :

 

 

0103 91 10

– – – Domácí druhy

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 91 90

– – – Ostatní

bez

p/st

0103 92

– – O hmotnosti 50 kg nebo více :

 

 

 

– – – Domácí druhy:

 

 

0103 92 11

– – – – Prasnice, které se alespoň jednou oprasily, o hmotnosti nejméně160 kg

35,1 €/100 kg/net

p/st

0103 92 19

– – – – Ostatní

41,2 €/100 kg/net

p/st

0103 92 90

– – – Ostatní

bez

p/st

0104

Živé ovce a kozy :

 

 

0104 10

– Ovce :

 

 

0104 10 10

– – Plemenná čistokrevná zvířata (6)

bez

p/st

 

– – Ostatní:

 

 

0104 10 30

– – – Jehňata (do stáří jednoho roku)

80,5 €/100 kg/net (4)

p/st

0104 10 80

– – – Ostatní

80,5 €/100 kg/net (4)

p/st

0104 20

– Kozy :

 

 

0104 20 10

– – Plemenná čistokrevná zvířata (6)

3,2

p/st

0104 20 90

– – Ostatní

80,5 €/100 kg/net (4)

p/st

0105

Živí kohouti a slepice (drůbež druhu Gallus domesticus), kachny, husy, krocani, krůty a perličky :

 

 

 

– O hmotnosti nejvýše 185 g :

 

 

0105 11

– – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus :

 

 

 

– – – Samičí kuřata chovná a reprodukční:

 

 

0105 11 11

– – – – Pro snášení vajec

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 19

– – – – Ostatní

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– – – Ostatní:

 

 

0105 11 91

– – – – Pro snášení vajec

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 11 99

– – – – Ostatní

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 12 00

– – Krocani a krůty

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 13 00

– – Kachny

52 €/1 000  p/st

p/st

0105 14 00

– – Husy

152 €/1 000  p/st

p/st

0105 15 00

– – Perličky

52 €/1 000  p/st

p/st

 

– Ostatní :

 

 

0105 94 00

– – Kohouti a slepice druhu Gallus domesticus

20,9 €/100 kg/net

p/st

0105 99

– – Ostatní :

 

 

0105 99 10

– – – Kachny

32,3 €/100 kg/net

p/st

0105 99 20

– – – Husy

31,6 €/100 kg/net

p/st

0105 99 30

– – – Krocani a krůty

23,8 €/100 kg/net

p/st

0105 99 50

– – – Perličky

34,5 €/100 kg/net

p/st

0106

Ostatní živá zvířata :

 

 

 

– Savci :

 

 

0106 11 00

– – Primáti

bez

p/st

0106 12 00

– – Velryby, delfíni a sviňuchy (savci řádu Cetacea); kapustňáci a dugungové (savci řádu Sirenia); tuleni, lvouni a mroži (savci podřádu Pinnipedia)

bez

p/st

0106 13 00

– – Velbloudi a jiní velbloudovití (Camelidae)

bez

p/st

0106 14

– – Králíci a zajíci :

 

 

0106 14 10

– – – Domácí králíci

3,8

p/st

0106 14 90

– – – Ostatní

bez

0106 19 00

– – Ostatní

bez

0106 20 00

– Plazi (včetně hadů a želv)

bez

p/st

 

– Ptáci :

 

 

0106 31 00

– – Draví ptáci

bez

p/st

0106 32 00

– – Papouškovití (včetně papoušků, drobných druhů papoušků s dlouhým ocasem, makaů (papoušků ara) a kakadu)

bez

p/st

0106 33 00

– – Pštrosi; emuové (Dromaius novaehollandiae)

bez

p/st

0106 39

– – Ostatní :

 

 

0106 39 10

– – – Holubi

6,4

p/st

0106 39 80

– – – Ostatní

bez

 

– Hmyz :

 

 

0106 41 00

– – Včely

bez

0106 49 00

– – Ostatní

bez

0106 90 00

– Ostatní

bez

(1)   

Na zařazení do této položky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66); Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/717 (Úř. věst. L 109, 26.4.2017, s. 9); Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/602 (Úř. věst. L 139, 4.5.2020, s. 1); Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 (Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1)).

(2)   

Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)).

(3)   

Na zařazení do této položky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66); Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/717 (Úř. věst. L 109, 26.4.2017, s. 9); Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/602 (Úř. věst. L 139, 4.5.2020, s. 1); nařízení Komise (EHS) č. 133/2008 (Úř. věst. L 41, 15.2.2008, s. 11)).

(4)   

Celní kvóta WTO.

(5)   

Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66); Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 (Úř. věst. L 109, 26.4.2017, s. 9); Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/602 (Úř. věst. L 139, 4.5.2020, s. 1)).

(6)   

Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 (Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 66); Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 (Úř. věst. L 109, 26.4.2017, s. 9); Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2020/602 (Úř. věst. L 139, 4.5.2020, s. 1); nařízení Komise (ES) č. 874/96 (Úř. věst. L 118, 15.5.1996, s. 12)).

KAPITOLA 2

MASO A JEDLÉ DROBY

Poznámka

1. Do této kapitoly nepatří:

a) 

výrobky popsané v číslech 0201 až 0208 nebo 0210 , nezpůsobilé nebo nevhodné k lidskému požívání;

b) 

střeva, měchýře nebo žaludky zvířat (číslo 0504 ) nebo zvířecí krev (číslo 0511 nebo 3002 ); nebo

c) 

živočišné tuky, jiné než výrobky čísla 0209 (kapitola 15).

Doplňkové poznámky

1.

 
A. 

Následujícími výrazy se rozumí:

a) 

„hovězí maso v celku“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10 : celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, s hlavou nebo bez ní, s nohama nebo bez nich a s ostatními droby nebo bez nich. Je-li hovězí maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena v místě hlavového (atloido-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nohou, musí být nohy odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu; hovězí maso v celku zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;

b) 

„hovězí maso půlené“ ve smyslu položek 0201 10 a 0202 10 : výrobek získaný symetrickým rozdělením hovězího masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní; „hovězí maso půlené“ zahrnuje přední část se všemi kostmi, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s více než deseti páry žeber;

c) 

„kompenzované čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 20 a 0202 20 10 : části, jež jsou složeny:

— 
buď z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u desátého žebra; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a zadní roštěnec se svíčkovou, a dělené u třetího žebra, nebo
— 
z předních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec, a dělené u pátého žebra s připojeným celým bokem a hrudím; a zadních čtvrtí zahrnujících všechny kosti, jakož i kýtu a nízký roštěnec se svíčkovou, a dělené u osmého řezaného žebra.

Přední a zadní čtvrti tvořící „kompenzované čtvrti“ musí být předloženy k celnímu projednávání současně a ve stejném počtu, o celkové hmotnosti předních čtvrtí shodné s celkovou hmotností zadních čtvrtí; nicméně rozdíl mezi hmotností těchto dvou částí zásilky je tolerován za předpokladu, že tento rozdíl nepřesahuje 5 % celkové hmotnosti těžší části (předních čtvrtí nebo zadních čtvrtí);

d) 

„neoddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30 : přední část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi páry žeber a nejvýše deseti páry žeber (první čtyři páry žeber musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;

e) 

„oddělené přední čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 30 a 0202 20 30 : přední část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti, jakož i žebra, krk, podplečí a plec s nejméně čtyřmi a nejvýše deseti žebry (první čtyři žebra musí být v celku, ostatní mohou být dělena), s bokem nebo bez něj;

f) 

„neoddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50 : zadní část hovězího masa v celku zahrnující všechny kosti, jakož i kýty a nízký roštěnec se svíčkovou a nejméně třemi páry celých nebo dělených žeber, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;

g) 

„oddělené zadní čtvrti“ ve smyslu podpoložek 0201 20 50 a 0202 20 50 : zadní část půleného hovězího masa zahrnující všechny kosti a nízký roštěnec s nejméně třemi celými nebo dělenými žebry, s kolenem nebo bez něj a s bokem nebo bez něj;

h) 
1. 

„přední čtvrti s částí boku nebo bez něj“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50 : hřbetní část přední čtvrti, zahrnující horní část plece, získaná z přední části s minimálně čtyřmi žebry a maximálně s deseti žebry podélným přímým řezem přes místo, kde se první žebro spojuje s prvním obratlem k obrysu desátého žebra na bránici.

2. 

„hovězí hrudí“ ve smyslu podpoložky 0202 30 50 : spodní část přední čtvrti zahrnující střed hrudí a špičku hrudí.

B. 

Produkty uvedené v doplňkových poznámkách 1 bod A písm. a) až g) k této kapitole mohou být předkládány též s páteří.

C. 

Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 1 bod A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří. Byla-li páteř odstraněna, berou se v úvahu jen celá nebo dělená žebra, která by byla jinak s páteří přímo spojena.

2.

 
A. 

Následujícími výrazy se rozumí:

a) 

„vepřové maso v celku nebo půlené“ ve smyslu podpoložek 0203 11 10 a 0203 21 10 : poražená prasata ve formě masa z poražených prasat domácích v celku, po vykrvení a vyvržení, jejichž štětiny a paznehty byly odstraněny. Vepřové maso půlené se získává rozdělením masa v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních (lumbálních) a křížových (sakrálních) a středem hrudní kosti a spony pánevní. Maso v celku nebo půlené může být s hlavou nebo bez hlavy, s tlamou, nožičkama, prsním sádlem, ledvinkami, ocáskem nebo bránicí nebo bez nich. Maso půlené může být s míchou, mozečkem nebo jazykem nebo bez nich. Maso v celku nebo půlené z prasnic může být s mléčnými žlázami nebo bez nich;

b) 

„kýta“ ve smyslu podpoložek 0203 12 11 , 0203 22 11 , 0210 11 11 a 0210 11 31 : zadní část půleného masa zahrnující kosti, s nožičkou nebo bez ní, s kolenem, kůží, tukovou tkání nebo bez nich.

Kýta je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš poslední bederní žebro;

c) 

„přední část“ ve smyslu podpoložek 0203 19 11 , 0203 29 11 , 0210 19 30 a 0210 19 60 : přední (kraniální) díl půleného masa bez hlavy, s tlamou nebo bez ní, včetně kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.

Přední část je oddělena od zbytku půleného masa tak, aby zahrnovala nanejvýš páté hřbetní žebro.

Horní (hřbetní) díl přední části (krkovička), též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, je považován za kus hřbetu, je-li oddělen od spodního (břišního) dílu přední části řezem pod páteří;

d) 

„plec“ ve smyslu podpoložek 0203 12 19 , 0203 22 19 , 0210 11 19 a 0210 11 39 : spodní díl přední části, též s lopatkou a s přiléhajícími svaly, s kostí, s nožičkou, kolenem, kůží nebo tukovou tkání nebo bez nich.

Lopatka s přiléhajícími svaly, předkládaná samostatně, zůstává v této podpoložce jako kus plece;

e) 

„hřbet s kostí“ ve smyslu podpoložek 0203 19 13 , 0203 29 13 , 0210 19 40 a 0210 19 70 : horní díl půleného masa od prvního krčního obratle až po křížovou kost, včetně kostí, též s panenskou svíčkovou, lopatkou, kůží nebo tukovou tkání.

Panenská svíčková je oddělena od spodní části půleného masa řezem hned pod páteří;

f) 

„bůčky (prorostlé)“ ve smyslu podpoložek 0203 19 15 , 0203 29 15 , 0210 12 11 a 0210 12 19 : spodní díl půleného masa nazývaný „prorostlý“, nacházející se mezi kýtou a plecí, též s kostí, avšak s kůží a s tukovou tkání;

g) 

„slaninové půlky“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10 : vepřové půlky bez hlavy, líček, laloku, krku, nožiček, ocásku, prsního sádla, ledvinek, panenské svíčkové, plece, hrudní kosti, páteře, pánevní kosti a bez bránice;

h) 

„přední tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 10 : slaninová půlka bez kýty, též vykostěná;

ij) 

„zadní tři čtvrti“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20 : slaninová půlka bez přední části, též vykostěná;

k) 

„půlka“ ve smyslu podpoložky 0210 19 20 : slaninová půlka bez kýty a přední části, též vykostěná.

Podpoložka zahrnuje také řezy středu včetně svalové tkáně, žebírek a bůčku v přirozené proporci celých středů.

B. 

Kusy vzniklé dělením uvedeným v doplňkové poznámce 2 A písm. f) patří do stejných položek jen v případě, že obsahují kůži a podkožní tuk.

Jestliže jsou dělené kusy patřící do podpoložek 0210 11 11 , 0210 11 19 , 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 19 30 a 0210 19 60 získány ze slaninových půlek, z nichž již byly odstraněny kosti uvedené v doplňkové poznámce 2 A písm. g), řez by měl být veden podle doplňkové poznámky 2 A písm. b), c) a d); tyto řezy nebo části by v každém případě měly obsahovat kosti.

C. 

Podpoložky 0206 49 00 a 0210 99 49 zahrnují zejména hlavy nebo půlky hlav domácích prasat, též s mozkem, lícními částmi nebo jazykem, a jejich části.

Hlava je oddělena od zbytku prasečí půlky následujícím způsobem:

— 
rovným řezem paralelním s lebkou, nebo
— 
řezem paralelním s lebkou do úrovně očí a poté šikmo směrem k přední části hlavy, takže tlama zůstává připojena k půlce.

Lícní části, rypák a uši, stejně jako maso spojené s hlavou, zejména s její zadní částí, jsou považovány za části hlavy. Avšak kusy masa bez kostí z přední části, předkládané samostatně (laloky, tlamy nebo laloky a tlamy dohromady), patří do podpoložek 0203 19 55 , 0203 29 55 , 0210 19 50 nebo 0210 19 81 .

D. 

Pro účely podpoložek 0209 10 11 a 0209 10 19 se výrazem „podkožní tuk“ rozumí tuková tkáň pod kůží prasete a spojená s ní, nezávisle na části prasete, z níž pochází; v každém případě musí hmotnost tukové tkáně převyšovat hmotnost kůže.

Do těchto podpoložek patří také tuk zbavený kůže.

E. 

Pro účely podpoložek 0210 11 31 , 0210 11 39 , 0210 12 19 a 0210 19 60 až 0210 19 89 se výrazem „sušené nebo uzené“ rozumějí takové výrobky, u nichž je poměr vody a bílkovin (obsah dusíku × 6,25) 2,8 nebo nižší. Obsah dusíku se určuje podle ISO normy (metody) 937-1978.

3.

 
A. 

Pro účely čísla 0204 se následujícími výrazy rozumí:

a) 

„maso v celku“ ve smyslu položek 0204 10 , 0204 21 , 0204 30 , 0204 41 a podpoložek 0204 50 11 a 0204 50 51 : celé tělo poraženého zvířete po jeho vykrvení, vyvržení a stažení z kůže, projednávané s hlavou nebo bez ní, s nožičkama nebo bez nich a s jinými příslušnými droby nebo bez nich. Je-li maso v celku projednáváno bez hlav, musí být hlava od něj oddělena, a to v místě hlavového (atlanto-okcipitálního) kloubu. Je-li projednáváno bez nožiček, musí být nožičky odděleny na úrovni karpo-metakarpálního nebo tarso-metatarsálního kloubu;

b) 

„maso půlené“ ve smyslu podpoložek 0204 10 , 0204 21 , 0204 30 , 0204 41 , 0204 50 11 a 0204 50 51 : výrobek získaný symetrickým rozdělením v celku středem obratlů krčních, hřbetních, bederních a křížových a středem hrudní kosti a spony pánevní;

c) 

„předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10 , 0204 42 10 , 0204 50 13 a 0204 50 53 : přední část masa v celku s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi páry žeber v celku nebo dělenými;

d) 

„půlené předky“ ve smyslu podpoložek 0204 22 10 , 0204 42 10 , 0204 50 13 a 0204 50 53 : přední část půleného masa s hrudí nebo bez ní, včetně všech kostí, jakož i žebra, krk a plec, dělené kolmo na páteř s nejméně pěti a nejvýše sedmi žebry v celku nebo dělenými;

e) 

„hřbety a šrůtka“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30 , 0204 42 30 , 0204 50 15 a 0204 50 55 : zbývající část trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 párů žeber v celku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;

f) 

„půlené hřbety se šrůtkou“ ve smyslu podpoložek 0204 22 30 , 0204 42 30 , 0204 50 15 a 0204 50 55 : zbývající část půleného trupu, s ledvinami nebo bez nich, po oddělení nohou a předků; šrůtka (přední část), oddělená od hřbetu, musí obsahovat nejméně 5 žeber vcelku nebo dělených; hřbet (zadní část), oddělený od šrůtky, musí obsahovat nejméně 5 bederních obratlů;

g) 

„spojené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50 , 0204 42 50 , 0204 50 19 a 0204 50 59 : zadní část trupu v celku zahrnující všechny kosti a končetiny oddělené kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou;

h) 

„oddělené kýty“ ve smyslu podpoložek 0204 22 50 , 0204 42 50 , 0204 50 19 a 0204 50 59 : zadní část půleného trupu zahrnující všechny kosti a zadní končetinu oddělenou kolmo na páteř u šestého bederního obratle těsně pod kyčelní kostí nebo u čtvrtého obratle křížového napříč kyčelní kostí před stydkou sponou.

B. 

Pro určení počtu celých nebo dělených žeber podle doplňkové poznámky 3 A se berou v úvahu jen celá nebo dělená žebra spojená s páteří.

4. Následujícími výrazy se rozumí:

a) 

„nevykostěné dělené drůbeží maso“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 až 0207 13 60 , 0207 14 20 až 0207 14 60 , 0207 26 20 až 0207 26 70 , 0207 27 20 až 0207 27 70 , 0207 44 21 až 0207 44 61 , 0207 45 21 až 0207 45 61 , 0207 54 21 až 0207 54 61 , 0207 55 21 až 0207 55 61 a 0207 60 21 až 0207 60 61 : uvedené části včetně všech kostí.

Dělené drůbeží maso uvedené v písmenu a), které bylo částečně vykostěno, patří do podpoložek 0207 13 70 , 0207 14 70 , 0207 26 80 , 0207 27 80 , 0207 44 71 , 0207 44 81 , 0207 45 71 , 0207 45 81 , 0207 54 71 , 0207 54 81 , 0207 55 71 , 0207 55 81 nebo 0207 60 81 ;

b) 

„půlky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 , 0207 14 20 , 0207 26 20 , 0207 27 20 , 0207 44 21 , 0207 45 21 , 0207 54 21 , 0207 55 21 a 0207 60 21 : drůbeží půlky získané podélným řezem v rovině hrudní kosti a páteře;

c) 

„čtvrtky“ ve smyslu podpoložek 0207 13 20 , 0207 14 20 , 0207 26 20 , 0207 27 20 , 0207 44 21 , 0207 45 21 , 0207 54 21 , 0207 55 21 a 0207 60 21 : stehna nebo prsa získaná příčným řezem půlky;

d) 

„celá křídla, též bez špiček“ ve smyslu podpoložek 0207 13 30 , 0207 14 30 , 0207 26 30 , 0207 27 30 , 0207 44 31 , 0207 45 31 , 0207 54 31 , 0207 55 31 a 0207 60 31 : dělené drůbeží maso sestávající z kosti pažní, vřetenní a loketní, obalené svalovinou. Špička včetně zápěstních a záprstních kůstek může nebo nemusí být oddělena. Řezy se vedou v kloubech;

e) 

„prsa“ ve smyslu podpoložek 0207 13 50 , 0207 14 50 , 0207 26 50 , 0207 27 50 , 0207 44 51 , 0207 45 51 , 0207 54 51 , 0207 55 51 a 0207 60 51 : dělené drůbeží maso sestávající z hrudní kosti a žeber po obou stranách, obalené svalovinou;

f) 

„stehna“ ve smyslu podpoložek 0207 13 60 , 0207 14 60 , 0207 44 61 , 0207 45 61 , 0207 54 61 , 0207 55 61 a 0207 60 61 : dělené drůbeží maso sestávající z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;

g) 

„krůtí stehna spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 60 a 0207 27 60 : dělené krůtí maso sestávající z kosti holenní a lýtkové obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;

h) 

„krůtí stehna, jiná než spodní“ ve smyslu podpoložek 0207 26 70 a 0207 27 70 : dělené krůtí maso sestávající z kosti stehenní obalené svalovinou nebo z kosti stehenní, holenní a lýtkové, obalené svalovinou. Oba řezy se vedou v kloubech;

ij) 

„kachní nebo husí paleta“ ve smyslu podpoložek 0207 44 71 , 0207 45 71 , 0207 54 71 a 0207 55 71 : oškubané kachny nebo husy bez vnitřností, hlav a běháků, s odstraněnou hrudí (prsní kost, žebra, páteř a křížová kost), avšak se stehenními, holenními a pažními kostmi.

5. Celní sazba pro směsi této kapitoly je následující:

a) 

u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku;

b) 

u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.

6.

 
a) 

Nevařené ochucené maso patří do kapitoly 16. „Ochuceným masem“ se rozumí nevařené maso, které bylo ochuceno uvnitř hloubkově nebo po celém povrchu; ochucovací přísady jsou buď viditelné pouhým okem, nebo zřetelně chuťově poznatelné;

b) 

Výrobky čísla 0210 , do nichž byly přidány ochucovací přísady během jejich výroby, zůstávají zařazeny v tomto čísle, pokud přidáním těchto přísad nebyl změněn jejich charakter.

7. Ve smyslu položek 0210 11 až 0210 93 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více, pokud nasolení zajišťuje dlouhodobou konzervaci. Ve smyslu položky 0210 99 se výrazem „maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu“ rozumí maso a poživatelné droby hluboce a homogenně napuštěné solí ve všech částech, s celkovým obsahem soli 1,2 % hmotnostních nebo více.



Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

1

2

3

4

0201

Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0201 10 00

– V celku a půlené

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0201 20

– Ostatní nevykostěné :

 

 

0201 20 20

– – „Kompenzované“ čtvrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0201 20 30

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (1)

0201 20 50

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

12,8 + 212,2 €/100 kg/net (1)

0201 20 90

– – Ostatní

12,8 + 265,2 €/100 kg/net (1)

0201 30 00

– Vykostěné

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (1)

0202

Hovězí maso, zmrazené :

 

 

0202 10 00

– V celku a půlené

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0202 20

– Ostatní nevykostěné :

 

 

0202 20 10

– – „Kompenzované“ čtvrti

12,8 + 176,8 €/100 kg/net (1)

0202 20 30

– – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti

12,8 + 141,4 €/100 kg/net (1)

0202 20 50

– – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (1)

0202 20 90

– – Ostatní

12,8 + 265,3 €/100 kg/net (1)

0202 30

– Vykostěné :

 

 

0202 30 10

– – Přední čtvrti celé nebo dělené nejvýše do pěti kusů, každá čtvrť v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, kromě svíčkové, v jednom kusu

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (1)

0202 30 50

– – Přední čtvrti s částí boku nebo bez něj a hovězí hrudí (2)

12,8 + 221,1 €/100 kg/net (1)

0202 30 90

– – Ostatní

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (1)

0203

Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené :

 

 

 

– Čerstvé nebo chlazené :

 

 

0203 11

– – V celku a půlené :

 

 

0203 11 10

– – – Z domácích prasat

53,6 €/100 kg/net (1)

0203 11 90

– – – Ostatní

bez

0203 12

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné :

 

 

 

– – – Z domácích prasat:

 

 

0203 12 11

– – – – Kýty a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (1)

0203 12 19

– – – – Plece a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 12 90

– – – Ostatní

bez

0203 19

– – Ostatní :

 

 

 

– – – Z domácích prasat:

 

 

0203 19 11

– – – – Přední části a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 19 13

– – – – Hřbety s kostí a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 19 15

– – – – Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Ostatní:

 

 

0203 19 55

– – – – – Vykostěné

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 19 59

– – – – – Ostatní

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 19 90

– – – Ostatní

bez

 

– Zmrazené :

 

 

0203 21

– – V celku a půlené :

 

 

0203 21 10

– – – Z domácích prasat

53,6 €/100 kg/net (1)

0203 21 90

– – – Ostatní

bez

0203 22

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné :

 

 

 

– – – Z domácích prasat:

 

 

0203 22 11

– – – – Kýty a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net (1)

0203 22 19

– – – – Plece a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 22 90

– – – Ostatní

bez

0203 29

– – Ostatní :

 

 

 

– – – Z domácích prasat:

 

 

0203 29 11

– – – – Přední části a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net (1)

0203 29 13

– – – – Hřbety s kostí a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 29 15

– – – – Bůčky (prorostlé) a kusy z nich

46,7 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Ostatní:

 

 

0203 29 55

– – – – – Vykostěné

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 29 59

– – – – – Ostatní

86,9 €/100 kg/net (1)

0203 29 90

– – – Ostatní

bez

0204

Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené :

 

 

0204 10 00

– Jehněčí maso v celku a půlené, čerstvé nebo chlazené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (1)

 

– Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0204 21 00

– – V celku a půlené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (1)

0204 22

– – Ostatní nevykostěné :

 

 

0204 22 10

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (1)

0204 22 30

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (1)

0204 22 50

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

0204 22 90

– – – Ostatní

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

0204 23 00

– – Vykostěné

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (1)

0204 30 00

– Jehněčí maso v celku a půlené, zmrazené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (1)

 

– Ostatní skopové maso, zmrazené :

 

 

0204 41 00

– – V celku a půlené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (1)

0204 42

– – Ostatní nevykostěné :

 

 

0204 42 10

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (1)

0204 42 30

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (1)

0204 42 50

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

0204 42 90

– – – Ostatní

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

0204 43

– – Vykostěné :

 

 

0204 43 10

– – – Jehněčí

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (1)

0204 43 90

– – – Ostatní

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (1)

0204 50

– Kozí maso :

 

 

 

– – Čerstvé nebo chlazené:

 

 

0204 50 11

– – – V celku a půlené

12,8 + 171,3 €/100 kg/net (1)

0204 50 13

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 119,9 €/100 kg/net (1)

0204 50 15

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 188,5 €/100 kg/net (1)

0204 50 19

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

 

– – – Ostatní:

 

 

0204 50 31

– – – – Nevykostěné kusy

12,8 + 222,7 €/100 kg/net (1)

0204 50 39

– – – – Vykostěné kusy

12,8 + 311,8 €/100 kg/net (1)

 

– – Zmrazené:

 

 

0204 50 51

– – – V celku a půlené

12,8 + 128,8 €/100 kg/net (1)

0204 50 53

– – – Předky a půlené předky

12,8 + 90,2 €/100 kg/net (1)

0204 50 55

– – – Hřbety a šrůtka a půlené hřbety se šrůtkou

12,8 + 141,7 €/100 kg/net (1)

0204 50 59

– – – Spojené kýty a oddělené kýty

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

 

– – – Ostatní:

 

 

0204 50 71

– – – – Nevykostěné kusy

12,8 + 167,5 €/100 kg/net (1)

0204 50 79

– – – – Vykostěné kusy

12,8 + 234,5 €/100 kg/net (1)

0205 00

Koňské maso, oslí maso, maso z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené :

 

 

0205 00 20

– Čerstvé nebo chlazené

5,1

0205 00 80

– Zmrazené

5,1

0206

Jedlé droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené :

 

 

0206 10

– Hovězí, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0206 10 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků (3)

bez

 

– – Ostatní:

 

 

0206 10 95

– – – Masitá a šlašitá část bránice

12,8 + 303,4 €/100 kg/net (1)

0206 10 98

– – – Ostatní

bez

 

– Hovězí, zmrazené :

 

 

0206 21 00

– – Jazyky

bez

0206 22 00

– – Játra

bez

0206 29

– – Ostatní :

 

 

0206 29 10

– – – K výrobě farmaceutických výrobků (3)

bez

 

– – – Ostatní:

 

 

0206 29 91

– – – – Masitá a šlašitá část bránice

12,8 + 304,1 €/100 kg/net (1)

0206 29 99

– – – – Ostatní

bez

0206 30 00

– Vepřové, čerstvé nebo chlazené

bez

 

– Vepřové, zmrazené :

 

 

0206 41 00

– – Játra

bez

0206 49 00

– – Ostatní

bez

0206 80

– Ostatní, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0206 80 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků (3)

bez

 

– – Ostatní:

 

 

0206 80 91

– – – Koňské, oslí, z mul a mezků

6,4

0206 80 99

– – – Skopové a kozí

bez

0206 90

– Ostatní, zmrazené :

 

 

0206 90 10

– – K výrobě farmaceutických výrobků (3)

bez

 

– – Ostatní:

 

 

0206 90 91

– – – Koňské, oslí, z mul a mezků

6,4

0206 90 99

– – – Skopové a kozí

bez

0207

Maso a jedlé droby z drůbeže čísla 0105 , čerstvé, chlazené nebo zmrazené :

 

 

 

– Z kohoutů a slepic druhu Gallus domesticus :

 

 

0207 11

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0207 11 10

– – – Oškubané, vykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kuřata 83 %“

26,2 €/100 kg/net (1)

0207 11 30

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

29,9 €/100 kg/net (1)

0207 11 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

32,5 €/100 kg/net (1)

0207 12

– – Nedělené, zmrazené :

 

 

0207 12 10

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kuřata 70 %“

29,9 €/100 kg/net (1)

0207 12 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládané

32,5 €/100 kg/net (1)

0207 13

– – Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 13 10

– – – – Vykostěné

102,4 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 13 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

35,8 €/100 kg/net (1)

0207 13 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 13 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 13 50

– – – – – Prsa a jejich části

60,2 €/100 kg/net (1)

0207 13 60

– – – – – Stehna a jejich části

46,3 €/100 kg/net (1)

0207 13 70

– – – – – Ostatní

100,8 €/100 kg/net (1)

 

– – – Droby:

 

 

0207 13 91

– – – – Játra

6,4

0207 13 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 14

– – Dělené maso a droby, zmrazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 14 10

– – – – Vykostěné

102,4 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 14 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

35,8 €/100 kg/net (1)

0207 14 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 14 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 14 50

– – – – – Prsa a jejich části

60,2 €/100 kg/net (1)

0207 14 60

– – – – – Stehna a jejich části

46,3 €/100 kg/net (1)

0207 14 70

– – – – – Ostatní

100,8 €/100 kg/net (1)

 

– – – Droby:

 

 

0207 14 91

– – – – Játra

6,4

0207 14 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

 

– Z krocanů a krůt :

 

 

0207 24

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0207 24 10

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

34 €/100 kg/net (1)

0207 24 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a krku, bez běháků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

37,3 €/100 kg/net (1)

0207 25

– – Nedělené, zmrazené :

 

 

0207 25 10

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „krůty 80 %“

34 €/100 kg/net (1)

0207 25 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „krůty 73 %“, nebo jinak předkládané

37,3 €/100 kg/net (1)

0207 26

– – Dělené maso a droby, čerstvé nebo chlazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 26 10

– – – – Vykostěné

85,1 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 26 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

41 €/100 kg/net (1)

0207 26 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 26 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy, špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 26 50

– – – – – Prsa a jejich části

67,9 €/100 kg/net (1)

 

– – – – – Stehna a jejich části:

 

 

0207 26 60

– – – – – – Spodní stehna a jejich části

25,5 €/100 kg/net (1)

0207 26 70

– – – – – – Ostatní

46 €/100 kg/net (1)

0207 26 80

– – – – – Ostatní

83 €/100 kg/net (1)

 

– – – Droby:

 

 

0207 26 91

– – – – Játra

6,4

0207 26 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 27

– – Dělené maso a droby, zmrazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 27 10

– – – – Vykostěné

85,1 €/100 kg/net (1)

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 27 20

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

41 €/100 kg/net (1)

0207 27 30

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net (1)

0207 27 40

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net (1)

0207 27 50

– – – – – Prsa a jejich části

67,9 €/100 kg/net (1)

 

– – – – – Stehna a jejich části:

 

 

0207 27 60

– – – – – – Spodní stehna a jejich části

25,5 €/100 kg/net (1)

0207 27 70

– – – – – – Ostatní

46 €/100 kg/net (1)

0207 27 80

– – – – – Ostatní

83 €/100 kg/net (1)

 

– – – Droby:

 

 

0207 27 91

– – – – Játra

6,4

0207 27 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

 

– Z kachen :

 

 

0207 41

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0207 41 20

– – – Oškubané, vykrvené, bez střev, ale nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „kachny 85 %“

38 €/100 kg/net

0207 41 30

– – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, játry, srdcem a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 41 80

– – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy, běháků a bez krků, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

51,3 €/100 kg/net

0207 42

– – Nedělené, zmrazené :

 

 

0207 42 30

– – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, avšak s krkem, srdcem, játry a svalnatým žaludkem, zvané „kachny 70 %“

46,2 €/100 kg/net

0207 42 80

– – – Oškubané a vykuchané, bez hlavy a běháků, bez krku, srdce, jater a svalnatého žaludku, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané

51,3 €/100 kg/net

0207 43 00

– – Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

bez

0207 44

– – Ostatní, čerstvé nebo chlazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 44 10

– – – – Vykostěné

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 44 21

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

56,4 €/100 kg/net

0207 44 31

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

0207 44 41

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net

0207 44 51

– – – – – Prsa a jejich části

115,5 €/100 kg/net

0207 44 61

– – – – – Stehna a jejich části

46,3 €/100 kg/net

0207 44 71

– – – – – „Kachní paleta“

66 €/100 kg/net

0207 44 81

– – – – – Ostatní

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

0207 44 91

– – – – Játra, jiná než tučná

6,4

0207 44 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 45

– – Ostatní, zmrazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 45 10

– – – – Vykostěné

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 45 21

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

56,4 €/100 kg/net

0207 45 31

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

0207 45 41

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net

0207 45 51

– – – – – Prsa a jejich části

115,5 €/100 kg/net

0207 45 61

– – – – – Stehna a jejich části

46,3 €/100 kg/net

0207 45 71

– – – – – „Kachní paleta“

66 €/100 kg/net

0207 45 81

– – – – – Ostatní

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

 

– – – – Játra:

 

 

0207 45 93

– – – – – Tučná játra

bez

0207 45 95

– – – – – Ostatní

6,4

0207 45 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

 

– Z hus :

 

 

0207 51

– – Nedělené, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0207 51 10

– – – Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 51 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

48,1 €/100 kg/net

0207 52

– – Nedělené, zmrazené :

 

 

0207 52 10

– – – Oškubané, vykrvené, nevykuchané, s hlavou a běháky, zvané „husy 82 %“

45,1 €/100 kg/net

0207 52 90

– – – Oškubané, vykuchané, bez hlavy a běháků, se srdcem a svalnatým žaludkem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané

48,1 €/100 kg/net

0207 53 00

– – Tučná játra, čerstvá nebo chlazená

bez

0207 54

– – Ostatní, čerstvé nebo chlazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 54 10

– – – – Vykostěné

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 54 21

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

52,9 €/100 kg/net

0207 54 31

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

0207 54 41

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net

0207 54 51

– – – – – Prsa a jejich části

86,5 €/100 kg/net

0207 54 61

– – – – – Stehna a jejich části

69,7 €/100 kg/net

0207 54 71

– – – – – „Husí paleta“

66 €/100 kg/net

0207 54 81

– – – – – Ostatní

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

0207 54 91

– – – – Játra, jiná než tučná

6,4

0207 54 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 55

– – Ostatní, zmrazené :

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 55 10

– – – – Vykostěné

110,5 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 55 21

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

52,9 €/100 kg/net

0207 55 31

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

0207 55 41

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net

0207 55 51

– – – – – Prsa a jejich části

86,5 €/100 kg/net

0207 55 61

– – – – – Stehna a jejich části

69,7 €/100 kg/net

0207 55 71

– – – – – „Husí paleta“

66 €/100 kg/net

0207 55 81

– – – – – Ostatní

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

 

– – – – Játra:

 

 

0207 55 93

– – – – – Tučná játra

bez

0207 55 95

– – – – – Ostatní

6,4

0207 55 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0207 60

– Z perliček :

 

 

0207 60 05

– – Nedělené, čerstvé, chlazené nebo zmrazené

49,3 €/100 kg/net

 

– – Ostatní, čerstvé, chlazené nebo zmrazené:

 

 

 

– – – Dělené maso:

 

 

0207 60 10

– – – – Vykostěné

128,3 €/100 kg/net

 

– – – – Nevykostěné:

 

 

0207 60 21

– – – – – Půlky nebo čtvrtky

54,2 €/100 kg/net

0207 60 31

– – – – – Celá křídla, též bez špiček

26,9 €/100 kg/net

0207 60 41

– – – – – Hřbety, krky, hřbety s krky, biskupy a špičky křídel

18,7 €/100 kg/net

0207 60 51

– – – – – Prsa a jejich části

115,5 €/100 kg/net

0207 60 61

– – – – – Stehna a jejich části

46,3 €/100 kg/net

0207 60 81

– – – – – Ostatní

123,2 €/100 kg/net

 

– – – Droby:

 

 

0207 60 91

– – – – Játra

6,4

0207 60 99

– – – – Ostatní

18,7 €/100 kg/net

0208

Ostatní maso a jedlé droby, čerstvé, chlazené nebo zmrazené :

 

 

0208 10

– Králičí nebo zaječí :

 

 

0208 10 10

– – Z domácích králíků

6,4

0208 10 90

– – Ostatní

bez

0208 30 00

– Z primátů

9

0208 40

– Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia) :

 

 

0208 40 10

– – Velrybí maso

6,4

0208 40 20

– – Maso z tuleňů

6,4

0208 40 80

– – Ostatní

9

0208 50 00

– Z plazů (včetně hadů a želv)

9

0208 60 00

– Z velbloudů a jiných velbloudovitých (Camelidae)

9

0208 90

– Ostatní :

 

 

0208 90 10

– – Z domácích holubů

6,4

0208 90 30

– – Ze zvěřiny, jiné než z králíků nebo zajíců

bez

0208 90 60

– – Ze sobů

9

0208 90 70

– – Žabí stehýnka

6,4

0208 90 98

– – Ostatní

9

0209

Vepřový tuk neprorostlý libovým masem a drůbeží tuk, neškvařený nebo jinak neextrahovaný, čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu, sušený nebo uzený :

 

 

0209 10

– Z prasat :

 

 

 

– – Podkožní vepřový tuk:

 

 

0209 10 11

– – – Čerstvý, chlazený, zmrazený, solený nebo ve slaném nálevu

21,4 €/100 kg/net

0209 10 19

– – – Sušený nebo uzený

23,6 €/100 kg/net

0209 10 90

– – Vepřový tuk, jiný než podpoložek 0209 10 11 nebo 0209 10 19

12,9 €/100 kg/net

0209 90 00

– Ostatní

41,5 €/100 kg/net

0210

Maso a jedlé droby, solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů :

 

 

 

– Vepřové maso :

 

 

0210 11

– – Kýty, plece a kusy z nich, nevykostěné :

 

 

 

– – – Z domácích prasat:

 

 

 

– – – – Solené nebo ve slaném nálevu:

 

 

0210 11 11

– – – – – Kýty a kusy z nich

77,8 €/100 kg/net

0210 11 19

– – – – – Plece a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

 

– – – – Sušené nebo uzené:

 

 

0210 11 31

– – – – – Kýty a kusy z nich

151,2 €/100 kg/net

0210 11 39

– – – – – Plece a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 11 90

– – – Ostatní

15,4

0210 12

– – Bůčky (prorostlé) a kusy z nich :

 

 

 

– – – Z domácích prasat:

 

 

0210 12 11

– – – – Solené nebo ve slaném nálevu

46,7 €/100 kg/net

0210 12 19

– – – – Sušené nebo uzené

77,8 €/100 kg/net

0210 12 90

– – – Ostatní

15,4

0210 19

– – Ostatní :

 

 

 

– – – Z domácích prasat:

 

 

 

– – – – Solené nebo ve slaném nálevu:

 

 

0210 19 10

– – – – – Slaninové půlky nebo přední tři čtvrti

68,7 €/100 kg/net

0210 19 20

– – – – – Zadní tři čtvrti nebo půlky

75,1 €/100 kg/net

0210 19 30

– – – – – Přední části a kusy z nich

60,1 €/100 kg/net

0210 19 40

– – – – – Hřbety a kusy z nich

86,9 €/100 kg/net

0210 19 50

– – – – – Ostatní

86,9 €/100 kg/net

 

– – – – Sušené nebo uzené:

 

 

0210 19 60

– – – – – Přední části a kusy z nich

119 €/100 kg/net

0210 19 70

– – – – – Hřbety a kusy z nich

149,6 €/100 kg/net

 

– – – – – Ostatní:

 

 

0210 19 81

– – – – – – Vykostěné

151,2 €/100 kg/net

0210 19 89

– – – – – – Ostatní

151,2 €/100 kg/net

0210 19 90

– – – Ostatní

15,4

0210 20

– Hovězí maso :

 

 

0210 20 10

– – Nevykostěné

15,4 + 265,2 €/100 kg/net

0210 20 90

– – Vykostěné

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

 

– Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů :

 

 

0210 91 00

– – Z primátů

15,4

0210 92

– – Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugungů (savců řádu Sirenia); tuleňů, lvounů a mrožů (savců podřádu Pinnipedia) :

 

 

0210 92 10

– – – Z velryb, delfínů a sviňuch (savců řádu Cetacea); kapustňáků a dugongů (savců řádu Sirenia)

15,4

 

– – – Ostatní:

 

 

0210 92 91

– – – – Maso

130 €/100 kg/net

0210 92 92

– – – – Droby

15,4

0210 92 99

– – – – Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 93 00

– – Z plazů (včetně hadů a želv)

15,4

0210 99

– – Ostatní :

 

 

 

– – – Maso:

 

 

0210 99 10

– – – – Koňské, solené, ve slaném nálevu, nebo sušené

6,4

 

– – – – Skopové a kozí:

 

 

0210 99 21

– – – – – Nevykostěné

222,7 €/100 kg/net

0210 99 29

– – – – – Vykostěné

311,8 €/100 kg/net

0210 99 31

– – – – Ze sobů

15,4

0210 99 39

– – – – Ostatní

130 €/100 kg/net (1)

 

– – – Droby:

 

 

 

– – – – Z domácích prasat:

 

 

0210 99 41

– – – – – Játra

64,9 €/100 kg/net

0210 99 49

– – – – – Ostatní

47,2 €/100 kg/net

 

– – – – Hovězí:

 

 

0210 99 51

– – – – – Masitá a šlašitá část bránice

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

0210 99 59

– – – – – Ostatní

12,8

 

– – – – Ostatní:

 

 

 

– – – – – Drůbeží játra:

 

 

0210 99 71

– – – – – – Tučná játra z hus nebo kachen, solená nebo ve slaném nálevu

bez

0210 99 79

– – – – – – Ostatní

6,4

0210 99 85

– – – – – Ostatní

15,4

0210 99 90

– – – Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů

15,4 + 303,4 €/100 kg/net

(1)   

Celní kvóta WTO.

(2)   

Zařazení do této podpoložky je podmíněno předložením osvědčení vydaného v souladu s podmínkami stanovenými v nařízení Komise (EHS) č. 139/81 (Úř. věst. L 15, 17.1.1981, s. 4).

(3)   

Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)).

KAPITOLA 3

RYBY A KORÝŠI, MĚKKÝŠI A JINÍ VODNÍ BEZOBRATLÍ

Poznámky

1. Do této kapitoly nepatří:

a) 

savci čísla 0106 ;

b) 

maso savců čísla 0106 (číslo 0208 nebo 0210 );

c) 

ryby (včetně jejich jater, jiker a mlíčí) nebo korýši, měkkýši nebo jiní vodní bezobratlí, mrtví a nevhodní k lidskému požívání vzhledem k jejich druhu nebo ke stavu, v jakém se nacházejí (kapitola 5); moučky, prášky nebo pelety z ryb nebo korýšů, měkkýšů nebo jiných vodních bezobratlých, nezpůsobilé k lidskému požívání (číslo 2301 ), nebo

d) 

kaviár nebo kaviárové náhražky připravené z rybích jiker (číslo 1604 ).

2. V této kapitole se výrazem „pelety“ rozumějí výrobky, které byly aglomerovány buď přímo slisováním, nebo přidáním malého množství pojiva.

Doplňkové poznámky

1. Pro účely podpoložek 0305 32 11 a 0305 32 19 se filé z tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) o celkovém obsahu soli 12 % hmotnostních nebo větším, jež je způsobilé k lidskému požívání bez dalšího průmyslového zpracování, považuje za solenou rybu.

Avšak zmrazené filé z tresky o celkovém obsahu soli nižším než 12 % hmotnostních se zařazuje do podpoložek 0304 71 10 a 0304 71 90 , pokud jeho momentální a dlouhodobá konzervace závisí nezbytně na zmrazení.

2. Pro účely podpoložek uvedených ve třetím pododstavci zahrnuje výraz „filé“ též „hřbety“, tedy pruhy masa tvořící horní nebo dolní, pravou nebo levou stranu ryby, pokud byly hlava, vnitřnosti, ploutve (hřbetní, řitní, ocasní, břišní a prsní) a kosti (páteř nebo hlavní hřbetní kost, břišní nebo žeberní kosti, žaberní kosti nebo třmínek atd.) odstraněny.

Zařazení těchto produktů jako filé není ovlivněno jejich rozřezáním na kusy, za předpokladu, že je u těchto kusů možné určit, že pocházejí z rybího filé.

Ustanovení prvního a druhého pododstavce se použijí pro tyto ryby:

a) 

tuňáky (rodu Thunnus) podpoložek 0304 49 90 a 0304 87 00 ;

b) 

mečouna obecného (Xiphias gladius) podpoložek 0304 45 00 a 0304 84 00 ;

c) 

marlína a plachetníkovité (čeledi Istiophoridae) podpoložek 0304 49 90 a 0304 89 90 ;

d) 

oceánské žraloky (Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, čeledi Alopiidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae a Isuridae) podpoložek 0304 47 90 a 0304 88 19 .



Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

1

2

3

4

0301

Živé ryby :

 

 

 

– Okrasné ryby :

 

 

0301 11 00

– – Sladkovodní

bez

0301 19 00

– – Ostatní

7,5

 

– Ostatní živé ryby :

 

 

0301 91

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0301 91 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0301 91 90

– – – Ostatní

12

0301 92

– – Úhoři (Anguilla spp.) :

 

 

0301 92 10

– – – O délce menší než 12 cm

bez

0301 92 30

– – – O délce 12 cm nebo větší, avšak menší než 20 cm

bez

0301 92 90

– – – O délce 20 cm nebo větší

bez

0301 93 00

– – Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0301 94

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) :

 

 

0301 94 10

– – – Tuňák obecný (Thunnus thynnus)

16

0301 94 90

– – – Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)

16

0301 95 00

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii)

16

0301 99

– – Ostatní :

 

 

 

– – – Sladkovodní:

 

 

0301 99 11

– – – – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0301 99 17

– – – – Ostatní

8

0301 99 85

– – – Ostatní

16

0302

Ryby, čerstvé nebo chlazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 :

 

 

 

– Lososovití, kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 11

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0302 11 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

8

0302 11 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss, s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg

12

0302 11 80

– – – Ostatní

12

0302 13 00

– – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)

2

0302 14 00

– – Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0302 19 00

– – Ostatní

8

 

– Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 21

– – Platýs (Reinhardtius hippoglosoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) :

 

 

0302 21 10

– – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

8

0302 21 30

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

8

0302 21 90

– – – Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

15

0302 22 00

– – Platýs velký (Pleuronectes platessa)

7,5

0302 23 00

– – Jazyky (Solea spp.)

15

0302 24 00

– – Pakambala velká (Psetta maxima)

15

0302 29

– – Ostatní :

 

 

0302 29 10

– – – Pakambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0302 29 80

– – – Ostatní

15

 

– Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 31

– – Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) :

 

 

0302 31 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 31 90

– – – Ostatní

22

0302 32

– – Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) :

 

 

0302 32 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 32 90

– – – Ostatní

22

0302 33

– – Tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) :

 

 

0302 33 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 33 90

– – – Ostatní

22

0302 34

– – Tuňák velkooký (Thunnus obesus) :

 

 

0302 34 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 34 90

– – – Ostatní

22

0302 35

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) :

 

 

 

– – – Tuňák obecný (Thunnus thynnus):

 

 

0302 35 11

– – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 35 19

– – – – Ostatní

22

 

– – – Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis):

 

 

0302 35 91

– – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 35 99

– – – – Ostatní

22

0302 36

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii) :

 

 

0302 36 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 36 90

– – – Ostatní

22

0302 39

– – Ostatní :

 

 

0302 39 20

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 39 80

– – – Ostatní

22

 

– Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger (Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 41 00

– – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (4)

0302 42 00

– – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

0302 43

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus) :

 

 

0302 43 10

– – – Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

23

0302 43 30

– – – Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0302 43 90

– – – Šprot obecný (Sprattus sprattus)

 (5)

0302 44 00

– – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

 (6)

0302 45

– – Kranasi (Trachurus spp.) :

 

 

0302 45 10

– – – Kranas obecný (Trachurus trachurus)

15

0302 45 30

– – – Kranas Murphyho (Trachurus murphyi)

15

0302 45 90

– – – Ostatní

15

0302 46 00

– – Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum)

15

0302 47 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

15

0302 49

– – Ostatní :

 

 

 

– – – Tuňák východní (Euthynnus affinis):

 

 

0302 49 11

– – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 49 19

– – – – Ostatní

22

0302 49 90

– – – Ostatní

15

 

– Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 51

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0302 51 10

– – – Druhu Gadus morhua

12

0302 51 90

– – – Ostatní

12

0302 52 00

– – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0302 53 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0302 54

– – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) :

 

 

 

– – – Rodu Merluccius:

 

 

0302 54 11

– – – – Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

15

0302 54 15

– – – – Štikozubec novozélandský (Merluccius australis)

15

0302 54 19

– – – – Ostatní

15 (3)

0302 54 90

– – – Rodu Urophycis

15

0302 55 00

– – Treska pestrá (Theragra chalcogramma)

7,5

0302 56 00

– – Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis)

7,5

0302 59

– – Ostatní :

 

 

0302 59 10

– – – Treska polární (Boreogadus saida)

12

0302 59 20

– – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

7,5

0302 59 30

– – – Treska sajda (Pollachius pollachius)

7,5

0302 59 40

– – – Mníci (Molva spp.)

7,5

0302 59 90

– – – Ostatní

15

 

– Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 71 00

– – Tilápie (Oreochromis spp.)

8

0302 72 00

– – Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0302 73 00

– – Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0302 74 00

– – Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0302 79 00

– – Ostatní

8

 

– Ostatní ryby, kromě jedlých rybích drobů položek 0302 91 až 0302 99 :

 

 

0302 81

– – Žraloci :

 

 

0302 81 15

– – – Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus

6

0302 81 30

– – – Žralok nosatý (Lamna nasus)

8

0302 81 40

– – – Žralok modravý (Prionace glauca)

8

0302 81 80

– – – Ostatní

8

0302 82 00

– – Rejnokovití (Rajidae)

15

0302 83 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

15

0302 84

– – Mořčáci (Dicentrarchus spp.) :

 

 

0302 84 10

– – – Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

15

0302 84 90

– – – Ostatní

15

0302 85

– – Mořanovití (Sparidae) :

 

 

0302 85 10

– – – Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus

15

0302 85 30

– – – Mořan zlatý (Sparus aurata)

15

0302 85 90

– – – Ostatní

15

0302 89

– – Ostatní :

 

 

0302 89 10

– – – Sladkovodní ryby

8

 

– – – Ostatní:

 

 

 

– – – – Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0302 33 a jiné než tuňák východní (Euthynnus affinis) položky 0302 49 :

 

 

0302 89 21

– – – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0302 89 29

– – – – – Ostatní

22

 

– – – – Okouníci (Sebastes spp.):

 

 

0302 89 31

– – – – – Druhu Sebastes marinus

7,5

0302 89 39

– – – – – Ostatní

7,5

0302 89 40

– – – – Pražmy (Brama spp.)

15

0302 89 50

– – – – Ďasi (Lophius spp.)

15

0302 89 60

– – – – Hruj černá (Genypterus blacodes)

7,5

0302 89 90

– – – – Ostatní

15

 

– Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby :

 

 

0302 91 00

– – Játra, jikry a mlíčí

10

0302 92 00

– – Žraločí ploutve

8

0302 99 00

– – Ostatní

10

0303

Ryby, zmrazené, kromě rybího filé a jiného rybího masa čísla 0304 :

 

 

 

– Lososovití, kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 11 00

– – Losos nerka (Oncorhynchus nerka)

2

0303 12 00

– – Ostatní lososi (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus)

2

0303 13 00

– – Losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0303 14

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0303 14 10

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

9

0303 14 20

– – – Druhu Oncorhynchus mykiss s hlavami a žábrami, vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1,2 kg, nebo bez hlav, bez žaber a vykuchaní, o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 1 kg

12

0303 14 90

– – – Ostatní

12

0303 19 00

– – Ostatní

(3)

 

– Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 23 00

– – Tilápie (Oreochromis spp.)

8

0303 24 00

– – Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

8

0303 25 00

– – Kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)

8

0303 26 00

– – Úhoři (Anguilla spp.)

bez

0303 29 00

– – Ostatní

8

 

– Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 31

– – Platýs (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) :

 

 

0303 31 10

– – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

7,5

0303 31 30

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

7,5

0303 31 90

– – – Platýs tichomořský (Hippoglossus stenolepis)

15

0303 32 00

– – Platýs velký (Pleuronectes platessa)

15

0303 33 00

– – Jazyky (Solea spp.)

7,5

0303 34 00

– – Pakambala velká (Psetta maxima)

15

0303 39

– – Ostatní :

 

 

0303 39 10

– – – Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

7,5

0303 39 30

– – – Ryby rodu Rhombosolea

7,5

0303 39 50

– – – Ryby druhu Pelotreis flavilatus a Peltorhamphus novaezelandiae

7,5

0303 39 85

– – – Ostatní

15

 

– Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 41

– – Tuňák křídlatý (Thunnus alalunga) :

 

 

0303 41 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 41 90

– – – Ostatní

22

0303 42

– – Tuňák žlutoploutvý (Thunnus albacares) :

 

 

0303 42 20

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

20 (2) (3)

0303 42 90

– – – Ostatní

22

0303 43

– – Tuňák pruhovaný (bonito) :

 

 

0303 43 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 43 90

– – – Ostatní

22

0303 44

– – Tuňák velkooký (Thunnus obesus) :

 

 

0303 44 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 44 90

– – – Ostatní

22

0303 45

– – Tuňák obecný (Thunnus thynnus) a tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis) :

 

 

 

– – – Tuňák obecný (Thunnus thynnus):

 

 

0303 45 12

– – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 45 18

– – – – Ostatní

22

 

– – – Tuňák Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis):

 

 

0303 45 91

– – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 45 99

– – – – Ostatní

22

0303 46

– – Tuňák australský (Thunnus maccoyii) :

 

 

0303 46 10

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 46 90

– – – Ostatní

22

0303 49

– – Ostatní :

 

 

0303 49 20

– – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 49 85

– – – Ostatní

22

 

– Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger (Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae), kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 51 00

– – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (4)

0303 53

– – Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus) :

 

 

0303 53 10

– – – Sardinka obecná (Sardina pilchardus)

23

0303 53 30

– – – Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.)

15

0303 53 90

– – – Šprot obecný (Sprattus sprattus)

 (5)

0303 54

– – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) :

 

 

0303 54 10

– – – Druhu Scomber scombrus a Scomber japonicus

 (6)

0303 54 90

– – – Druhu Scomber australasicus

15

0303 55

– – Kranasi (Trachurus spp.) :

 

 

0303 55 10

– – – Kranas obecný (Trachurus trachurus)

15

0303 55 30

– – – Kranas Murphyho (Trachurus murphyi)

15

0303 55 90

– – – Ostatní

15

0303 56 00

– – Kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum)

15

0303 57 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0303 59

– – Ostatní :

 

 

0303 59 10

– – – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

15

 

– – – Tuňák východní (Euthynnus affinis):

 

 

0303 59 21

– – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 59 29

– – – – Ostatní

22

0303 59 90

– – – Ostatní

15

 

– Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 63

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0303 63 10

– – – Druhu Gadus morhua

12

0303 63 30

– – – Druhu Gadus ogac

12

0303 63 90

– – – Druhu Gadus macrocephalus

12

0303 64 00

– – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0303 65 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0303 66

– – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) :

 

 

 

– – – Rodu Merluccius:

 

 

0303 66 11

– – – – Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

15

0303 66 12

– – – – Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)

15

0303 66 13

– – – – Štikozubec novozélandský (Merluccius australis)

15

0303 66 19

– – – – Ostatní

15 (3)

0303 66 90

– – – Rodu Urophycis

15

0303 67 00

– – Treska pestrá (Theragra chalcogramma)

15

0303 68

– – Treska modravá (Micromesistius poutassou) a treska jižní (Micromesistius australis) :

 

 

0303 68 10

– – – Treska modravá (Micromesistius poutassou)

7,5

0303 68 90

– – – Treska jižní (Micromesistius australis)

7,5

0303 69

– – Ostatní :

 

 

0303 69 10

– – – Treska polární (Boreogadus saida)

12

0303 69 30

– – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

7,5

0303 69 50

– – – Treska sajda (Pollachius pollachius)

15

0303 69 70

– – – Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0303 69 80

– – – Mníci (Molva spp.)

7,5

0303 69 90

– – – Ostatní

15

 

– Ostatní ryby, kromě jedlých rybích drobů položek 0303 91 až 0303 99 :

 

 

0303 81

– – Žraloci :

 

 

0303 81 15

– – – Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus

6

0303 81 30

– – – Žralok nosatý (Lamna nasus)

8

0303 81 40

– – – Žralok modravý (Prionace glauca)

8

0303 81 90

– – – Ostatní

8

0303 82 00

– – Rejnokovití (Rajidae)

15

0303 83 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

15

0303 84

– – Mořčáci (Dicentrarchus spp.) :

 

 

0303 84 10

– – – Mořčák evropský (Dicentrarchus labrax)

15

0303 84 90

– – – Ostatní

15

0303 89

– – Ostatní :

 

 

0303 89 10

– – – Sladkovodní ryby

8

 

– – – Ostatní:

 

 

 

– – – – Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0303 43 a jiné než tuňák východní (Euthynnus affinis) položky 0303 59 :

 

 

0303 89 21

– – – – – Pro průmyslové zpracování výrobků čísla 1604  (1)

22 (2) (3)

0303 89 29

– – – – – Ostatní

22

 

– – – – Okouníci (Sebastes spp.):

 

 

0303 89 31

– – – – – Druhu Sebastes marinus

7,5

0303 89 39

– – – – – Ostatní

7,5

0303 89 40

– – – – Ryby druhu Orcynopsis unicolor

 (7)

0303 89 50

– – – – Zubatec obecný (Dentex dentex) a růžichy rodu Pagellus

15

0303 89 55

– – – – Mořan zlatý (Sparus aurata)

15

0303 89 60

– – – – Pražmy (Brama spp.)

15

0303 89 65

– – – – Ďasi (Lophius spp.)

15

0303 89 70

– – – – Hruj černá (Genypterus blacodes)

7,5

0303 89 90

– – – – Ostatní

15

 

– Játra, jikry, mlíčí, rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby :

 

 

0303 91

– – Játra, jikry a mlíčí :

 

 

0303 91 10

– – – Tvrdé a měkké jikry a mlíčí pro výrobu deoxyribonukleové kyseliny nebo protaminsulfátu (1)

bez

0303 91 90

– – – Ostatní

10

0303 92 00

– – Žraločí ploutve

8

0303 99 00

– – Ostatní

10

0304

Rybí filé a jiné rybí maso (též mleté), čerstvé, chlazené nebo zmrazené :

 

 

 

– Čerstvé nebo chlazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovitých (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.) :

 

 

0304 31 00

– – Tilápie (Oreochromis spp.)

9

0304 32 00

– – Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 33 00

– – Robalo nilský (Lates niloticus)

9

0304 39 00

– – Ostatní

9

 

– Čerstvé nebo chlazené filé z ostatních ryb :

 

 

0304 41 00

– – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0304 42

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0304 42 10

– – – Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g

12

0304 42 50

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 42 90

– – – Ostatní

12

0304 43 00

– – Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae)

18

0304 44

– – Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae :

 

 

0304 44 10

– – – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida)

18

0304 44 30

– – – Treska tmavá (Pollachius virens)

18

0304 44 90

– – – Ostatní

18

0304 45 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

18

0304 46 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

18

0304 47

– – Žraloci :

 

 

0304 47 10

– – – Ostroun obecný (Squalus acanthias)a máčky rodu Scyliorhinus

18

0304 47 20

– – – Žralok nosatý (Lamna nasus)

18

0304 47 30

– – – Žralok modravý (Prionace glauca)

18

0304 47 90

– – – Ostatní

18

0304 48 00

– – Rejnokovití (Rajidae)

18

0304 49

– – Ostatní :

 

 

0304 49 10

– – – Sladkovodní ryby

9

 

– – – Ostatní:

 

 

0304 49 50

– – – – Okouníci (Sebastes spp.)

18

0304 49 90

– – – – Ostatní

18

 

– Ostatní, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0304 51 00

– – Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)

8

0304 52 00

– – Lososovití

8

0304 53 00

– – Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae

15

0304 54 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

15

0304 55 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

15

0304 56

– – Žraloci :

 

 

0304 56 10

– – – Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus

15

0304 56 20

– – – Žralok nosatý (Lamna nasus)

15

0304 56 30

– – – Žralok modravý (Prionace glauca)

15

0304 56 90

– – – Ostatní

15

0304 57 00

– – Rejnokovití (Rajidae)

15

0304 59

– – Ostatní :

 

 

0304 59 10

– – – Sladkovodní ryby

8

 

– – – Ostatní:

 

 

0304 59 50

– – – – Řezy ze sleďů

 (4)

0304 59 90

– – – – Ostatní

15 (3)

 

– Zmrazené filé z tilápie (Oreochromis spp.), sumců (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovitých (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhořů (Anguilla spp.), robala nilského (Lates niloticus) a hadohlavců (Channa spp.) :

 

 

0304 61 00

– – Tilápie (Oreochromis spp.)

9

0304 62 00

– – Sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

9

0304 63 00

– – Robalo nilský (Lates niloticus)

9

0304 69 00

– – Ostatní

9

 

– Zmrazené filé z ryb čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae :

 

 

0304 71

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0304 71 10

– – – Druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 71 90

– – – Ostatní

7,5

0304 72 00

– – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 73 00

– – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0304 74

– – Štikozubci (Merluccius spp., Urophycis spp.) :

 

 

 

– – – Rodu Merluccius:

 

 

0304 74 11

– – – – Štikozubec kapský (žijící v mělčinách) (Merluccius capensis) a štikozubec hlubokomořský (žijící v hlubinách) (Merluccius paradoxus)

7,5

0304 74 15

– – – – Štikozubec argentinský (žijící v Jihozápadním Atlantiku) (Merluccius hubbsi)

7,5

0304 74 19

– – – – Ostatní

6,1

0304 74 90

– – – Rodu Urophycis

7,5

0304 75 00

– – Treska pestrá (Theragra chalcogramma)

13,7

0304 79

– – Ostatní :

 

 

0304 79 10

– – – Treska polární (Boreogadus saida)

7,5

0304 79 30

– – – Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

7,5

0304 79 50

– – – Treskovník novozélandský (Macruronus novaezelandiae)

7,5

0304 79 80

– – – Mníci (Molva spp.)

7,5

0304 79 90

– – – Ostatní

15

 

– Zmrazené filé z ostatních ryb :

 

 

0304 81 00

– – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

2

0304 82

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) :

 

 

0304 82 10

– – – Z druhu Oncorhynchus mykiss o hmotnosti jednoho kusu vyšší než 400 g

12

0304 82 50

– – – Druhu Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster

9

0304 82 90

– – – Ostatní

12

0304 83

– – Platýsovité ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) :

 

 

0304 83 10

– – – Platýs velký (Pleuronectes platessa)

7,5

0304 83 30

– – – Platýs bradavičnatý (Platichthys flesus)

7,5

0304 83 50

– – – Pakambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0304 83 90

– – – Ostatní

15

0304 84 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0304 85 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

15

0304 86 00

– – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

15

0304 87 00

– – Tuňáci (rodu Thunnus), tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

18

0304 88

– – Žraloci, rejnokovití (Rajidae) :

 

 

 

– – – Žraloci:

 

 

0304 88 11

– – – – Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus

7,5

0304 88 15

– – – – Žralok nosatý (Lamna nasus)

7,5

0304 88 18

– – – – Žralok modravý (Prionace glauca)

7,5

0304 88 19

– – – – Ostatní

7,5

0304 88 90

– – – Rejnokovití (Rajidae)

15

0304 89

– – Ostatní :

 

 

0304 89 10

– – – Sladkovodní ryby

9

 

– – – Ostatní:

 

 

 

– – – – Okouníci (Sebastes spp.):

 

 

0304 89 21

– – – – – Druhu Sebastes marinus

7,5

0304 89 29

– – – – – Ostatní

7,5

0304 89 30

– – – – Ryby rodu Euthynnus, jiné než tuňák pruhovaný (bonito) (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) položky 0304 87 00

18

 

– – – – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a ryby druhu Orcynopsis unicolor:

 

 

0304 89 41

– – – – – Makrela druhu Scomber australasicus

15

0304 89 49

– – – – – Ostatní

15

0304 89 60

– – – – Ďasi (Lophius spp.)

15

0304 89 90

– – – – Ostatní

15 (3)

 

– Ostatní, zmrazené :

 

 

0304 91 00

– – Mečoun obecný (Xiphias gladius)

7,5

0304 92 00

– – Zubatky (Dissostichus spp.)

7,5

0304 93

– – Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) :

 

 

0304 93 10

– – – Surimi

14,2

0304 93 90

– – – Ostatní

8

0304 94

– – Treska pestrá (Theragra chalcogramma) :

 

 

0304 94 10

– – – Surimi

14,2

0304 94 90

– – – Ostatní

7,5

0304 95

– – Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresky pestré (Theragra chalcogramma) :

 

 

0304 95 10

– – – Surimi

14,2

 

– – – Ostatní:

 

 

 

– – – – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida):

 

 

0304 95 21

– – – – – Treska druhu Gadus macrocephalus

7,5

0304 95 25

– – – – – Treska druhu Gadus morhua

7,5

0304 95 29

– – – – – Ostatní

7,5

0304 95 30

– – – – Treska jednoskvrnná (Melanogrammus aeglefinus)

7,5

0304 95 40

– – – – Treska tmavá (Pollachius virens)

7,5

0304 95 50

– – – – Rodu Merluccius

7,5

0304 95 60

– – – – Treska modravá (Micromesistius poutassou)

7,5

0304 95 90

– – – – Ostatní

7,5

0304 96

– – Žraloci :

 

 

0304 96 10

– – – Ostroun obecný (Squalus acanthias) a máčky rodu Scyliorhinus

7,5

0304 96 20

– – – Žralok nosatý (Lamna nasus)

7,5

0304 96 30

– – – Žralok modravý (Prionace glauca)

7,5

0304 96 90

– – – Ostatní

7,5

0304 97 00

– – Rejnokovití (Rajidae)

7,5

0304 99

– – Ostatní :

 

 

0304 99 10

– – – Surimi

14,2

 

– – – Ostatní:

 

 

0304 99 21

– – – – Sladkovodní ryby

8

 

– – – – Ostatní:

 

 

0304 99 23

– – – – – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

 (4)

0304 99 29

– – – – – Okouníci (Sebastes spp.)

8

0304 99 55

– – – – – Pakambaly (Lepidorhombus spp.)

15

0304 99 61

– – – – – Pražmy (Brama spp.)

15

0304 99 65

– – – – – Ďasi (Lophius spp.)

7,5

0304 99 99

– – – – – Ostatní

7,5

0305

Ryby, sušené, solené nebo ve slaném nálevu; uzené ryby, též vařené před nebo během uzení; rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání :

 

 

0305 10 00

– Rybí moučky, prášky a pelety, způsobilé k lidskému požívání

13

0305 20 00

– Rybí játra, jikry a mlíčí, sušené, uzené, solené nebo ve slaném nálevu

11

 

– Rybí filé sušené, solené nebo ve slaném nálevu, ne však uzené :

 

 

0305 31 00

– – Tilápie (Oreochromisspp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)

16

0305 32

– – Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae :

 

 

 

– – – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska polární (Boreogadus saida):

 

 

0305 32 11

– – – – Treska druhu Gadus macrocephalus

16

0305 32 19

– – – – Ostatní

20

0305 32 90

– – – Ostatní

16

0305 39

– – Ostatní :

 

 

0305 39 10

– – – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho), solené nebo ve slaném nálevu

15

0305 39 50

– – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides), solený nebo ve slaném nálevu

15

0305 39 90

– – – Ostatní

16

 

– Uzené ryby, včetně filé, kromě jedlých rybích drobů :

 

 

0305 41 00

– – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

13

0305 42 00

– – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

10

0305 43 00

– – Pstruh (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)

14

0305 44

– – Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.) :

 

 

0305 44 10

– – – Úhoři (Anguilla spp.)

14

0305 44 90

– – – Ostatní

14

0305 49

– – Ostatní :

 

 

0305 49 10

– – – Platýs černý (Reinhardtius hippoglossoides)

15

0305 49 20

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

16

0305 49 30

– – – Makrela (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

14

0305 49 80

– – – Ostatní

14

 

– Sušené ryby, kromě jedlých rybích drobů, též solené, ne však uzené :

 

 

0305 51

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0305 51 10

– – – Sušená, nesolená

13 (3)

0305 51 90

– – – Sušená, solená

13 (3)

0305 52 00

– – Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)

12

0305 53

– – Ryby čeledi Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, kromě tresek (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :

 

 

0305 53 10

– – – Treska polární (Boreogadus saida)

13 (3)

0305 53 90

– – – Ostatní

12

0305 54

– – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardele (ančovičky) (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), šprot obecný (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), makrelovky rodu Rastrelliger (Rastrelliger spp.), makrelovci (Scomberomorus spp.), kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.), kranasi rodu Caranx (Caranx spp.), kranasovec štíhlý (Rachycentron canadum), stříbrovky rodu Pampus (Pampus spp.), sajra tichomořská (Cololabis saira), kranasi rodu Decapterus (Decapterus spp.), huňáček severní (Mallotus villosus), mečoun obecný (Xiphias gladius), tuňák východní (Euthynnus affinis), pelamidy (Sarda spp.), marlíni a plachetníkovití (Istiophoridae) :

 

 

0305 54 30

– – – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 54 50

– – – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

10

0305 54 90

– – – Ostatní

12

0305 59

– – Ostatní :

 

 

0305 59 70

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 59 85

– – – Ostatní

12

 

– Ryby, solené, ne však sušené nebo uzené, a ryby ve slaném nálevu, kromě jedlých rybích drobů :

 

 

0305 61 00

– – Sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii)

12

0305 62 00

– – Treska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

13 (3)

0305 63 00

– – Sardele (ančovičky) (Engraulis spp.)

10

0305 64 00

– – Tilápie (Oreochromis spp.), sumci (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprovití (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), úhoři (Anguilla spp.), robalo nilský (Lates niloticus) a hadohlavci (Channa spp.)

12

0305 69

– – Ostatní :

 

 

0305 69 10

– – – Treska polární (Boreogadus saida)

13 (3)

0305 69 30

– – – Platýs obecný (Hippoglossus hippoglossus)

15

0305 69 50

– – – Losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos obecný (Salmo salar) a hlavatka podunajská (Hucho hucho)

11

0305 69 80

– – – Ostatní

12

 

– Rybí ploutve, hlavy, ocasy, vzduchové měchýře a jiné jedlé rybí droby :

 

 

0305 71 00

– – Žraločí ploutve

12

0305 72 00

– – Rybí hlavy, ocasy a vzduchové měchýře

13

0305 79 00

– – Ostatní

13 (3)

0306

Korýši, též bez krunýřů, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení korýši, též bez krunýřů, též vaření před nebo během uzení; korýši v krunýřích, vaření ve vodě nebo v páře, též chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; moučky, prášky a pelety z korýšů, způsobilé k lidskému požívání :

 

 

 

– Zmrazení :

 

 

0306 11

– – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) :

 

 

0306 11 10

– – – Langustí ocásky

12,5

0306 11 90

– – – Ostatní

12,5

0306 12

– – Humři (Homarus spp.) :

 

 

0306 12 10

– – – Celí

6

0306 12 90

– – – Ostatní

16

0306 14

– – Krabi :

 

 

0306 14 10

– – – Krabi druhu Paralithodes camchaticus, Callinectes sapidus a rodu Chionoecetes

7,5

0306 14 30

– – – Krab německý (Cancer pagurus)

7,5

0306 14 90

– – – Ostatní

7,5

0306 15 00

– – Humr severský (Nephrops norvegicus)

12

0306 16

– – Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon) :

 

 

0306 16 91

– – – Garnát obecný (Crangon crangon)

18

0306 16 99

– – – Ostatní

12

0306 17

– – Ostatní krevety a garnáti :

 

 

0306 17 91

– – – Garnela hlubokomořská (Parapenaeus longirostris)

12

0306 17 92

– – – Garnely rodu Penaeus

12

0306 17 93

– – – Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus

12

0306 17 94

– – – Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon

12

0306 17 99

– – – Ostatní

12

0306 19

– – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání :

 

 

0306 19 10

– – – Sladkovodní raci

7,5

0306 19 90

– – – Ostatní

12

 

– Živí, čerství nebo chlazení :

 

 

0306 31 00

– – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 32

– – Humři (Homarus spp.) :

 

 

0306 32 10

– – – Živí

8

 

– – – Ostatní:

 

 

0306 32 91

– – – – Celí

8

0306 32 99

– – – – Ostatní

10

0306 33

– – Krabi :

 

 

0306 33 10

– – – Krab německý (Cancer pagurus)

7,5

0306 33 90

– – – Ostatní

7,5

0306 34 00

– – Humr severský (Nephrops norvegicus)

12

0306 35

– – Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon) :

 

 

 

– – – Garnát obecný (Crangon crangon):

 

 

0306 35 10

– – – – Čerstvý nebo chlazený

18

0306 35 50

– – – – Ostatní

18

0306 35 90

– – – Ostatní

12

0306 36

– – Ostatní krevety a garnáti :

 

 

0306 36 10

– – – Krevety čeledi Pandalidae s výjimkou rodu Pandalus

12

0306 36 50

– – – Garnáti rodu Crangon s výjimkou druhu Crangon crangon

18

0306 36 90

– – – Ostatní

12

0306 39

– – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání :

 

 

0306 39 10

– – – Sladkovodní raci

7,5

0306 39 90

– – – Ostatní

12

 

– Ostatní :

 

 

0306 91 00

– – Langusty a jiní mořští raci (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

12,5

0306 92

– – Humři (Homarus spp.) :

 

 

0306 92 10

– – – Celí

8

0306 92 90

– – – Ostatní

10

0306 93

– – Krabi :

 

 

0306 93 10

– – – Krab německý (Cancer pagurus)

7,5

0306 93 90

– – – Ostatní

7,5

0306 94 00

– – Humr severský (Nephrops norvegicus)

12

0306 95

– – Krevety a garnáti :

 

 

 

– – – Studenomilné krevety a garnáti (Pandalus spp., Crangon crangon):

 

 

 

– – – – Garnát obecný (Crangon crangon):

 

 

0306 95 11

– – – – – Vařený ve vodě nebo v páře

18

0306 95 19

– – – – – Ostatní

18

0306 95 20

– – – – Garnáti rodu Pandalus

12

 

 

– – – Ostatní krevety a garnáti:

 

 

0306 95 30

– – – – Krevety čeledi Pandalidae jiné než rodu Pandalus

12

0306 95 40

– – – – Garnáti rodu Crangon jiné než Crangon crangon

18

0306 95 90

– – – – Ostatní

12

0306 99

– – Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet z korýšů způsobilých k lidskému požívání :

 

 

0306 99 10

– – – Sladkovodní raci

7,5

0306 99 90

– – – Ostatní

12

0307

Měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení měkkýši, též v lasturách nebo ulitách, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání :

 

 

 

– Ústřice :

 

 

0307 11

– – Živé, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0307 11 10

– – – Ústřice ploché (rodu Ostrea) živé, o hmotnosti jednoho kusu nejvýše 40 g, včetně lastury

bez

0307 11 90

– – – Ostatní

9

0307 12 00

– – Zmrazené

9

0307 19 00

– – Ostatní

9

 

– Hřebenatky, včetně hřebenatky víčkovité, rodu Pecten, Chlamys nebo Placopecten :

 

 

0307 21 00

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

8

0307 22

– – Zmrazené :

 

 

0307 22 10

– – – Hřebenatky kuchyňské (Pecten maximus)

8

0307 22 90

– – – Ostatní

8

0307 29 00

– – Ostatní

8

 

– Slávky (Mytilus spp., Perna spp.) :

 

 

0307 31

– – Živé, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0307 31 10

– – – Mytilus spp.

10

0307 31 90

– – – Perna spp.

8

0307 32

– – Zmrazené :

 

 

0307 32 10

– – – Mytilus spp.

10

0307 32 90

– – – Perna spp.

8

0307 39

– – Ostatní :

 

 

0307 39 20

– – – Mytilus spp.

10

0307 39 80

– – – Perna spp.

8

 

– Sépie a olihně :

 

 

0307 42

– – Živé, čerstvé nebo chlazené :

 

 

0307 42 10

– – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

8

0307 42 20

– – – Loligo spp.

6

0307 42 30

– – – Olihně (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

8

0307 42 40

– – – Kalmar šípový (Todarodes sagittatus)

6

0307 42 90

– – – Ostatní

11

0307 43

– – Zmrazené :

 

 

 

– – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):

 

 

 

– – – – Sepiola spp.:

 

 

0307 43 21

– – – – – Sépie malá (Sepiola rondeleti)

6

0307 43 25

– – – – – Ostatní

8

0307 43 29

– – – – Sepia officinalis, Rossia macrosoma

8

 

– – – Loligo spp.:

 

 

0307 43 31

– – – – Loligo vulgaris

6

0307 43 33

– – – – Loligo pealei

6

0307 43 35

– – – – Loligo gahi

6

0307 43 38

– – – – Ostatní

6

0307 43 91

– – – Ommastrephes spp. jiné než Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 43 92

– – – Illex spp.

8

0307 43 95

– – – Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 43 99

– – – Ostatní

11

0307 49

– – Ostatní :

 

 

0307 49 20

– – – Sépie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.

8

0307 49 40

– – – Loligo spp.

6

0307 49 50

– – – Ommastrephes spp. jiné než Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.

8

0307 49 60

– – – Kalmar šípový (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

6

0307 49 80

– – – Ostatní

11

 

– Chobotnice (Octopus spp.) :

 

 

0307 51 00

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

8

0307 52 00

– – Zmrazené

8

0307 59 00

– – Ostatní

8

0307 60 00

– Hlemýždi, jiní než mořští plži

bez

 

– Mlži, srdcovkovití a návky (čeledi Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae) :

 

 

0307 71 00

– – Živí, čerství nebo chlazení

11

0307 72

– – Zmrazení :

 

 

0307 72 10

– – – Mořské škeble – zaděnky a jiné druhy čeledi Veneridae, zmrazení

8

0307 72 90

– – – Ostatní

11

0307 79 00

– – Ostatní

11

 

– Ušně (Haliotis spp.) a křídlatci (Strombus spp.) :

 

 

0307 81 00

– – Živé, čerstvé nebo chlazené ušně (Haliotis spp.)

11

0307 82 00

– – Živí, čerství nebo chlazení křídlatci (Strombus spp.)

11

0307 83 00

– – Zmrazené ušně (Haliotis spp.)

11

0307 84 00

– – Zmrazení křídlatci (Strombus spp.)

11

0307 87 00

– – Ostatní ušně (Haliotis spp.)

11

0307 88 00

– – Ostatní křídlatci (Strombus spp.)

11

 

– Ostatní, včetně mouček, prášků a pelet způsobilých k lidskému požívání :

 

 

0307 91 00

– – Živí, čerství nebo chlazení

11

0307 92 00

– – Zmrazení

11

0307 99 00

– – Ostatní

11

0308

Vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, živí, čerství, chlazení, zmrazení, sušení, solení nebo ve slaném nálevu; uzení vodní bezobratlí, jiní než korýši a měkkýši, též vaření před nebo během uzení; moučky, prášky a pelety z vodních bezobratlých, jiných než korýšů a měkkýšů, způsobilé k lidskému požívání :

 

 

 

– Sumýši (Stichopus japonicus, Holothuroidea) :

 

 

0308 11 00

– – Živí, čerství nebo chlazení

11

0308 12 00

– – Zmrazení

11

0308 19 00

– – Ostatní

11

 

– Ježovky (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus) :

 

 

0308 21 00

– – Živé, čerstvé nebo chlazené

11

0308 22 00

– – Zmrazené

11

0308 29 00

– – Ostatní

11

0308 30

– Medúzy (Rhopilema spp.) :

 

 

0308 30 50

– – Zmrazené

bez

0308 30 80

– – Ostatní

11

0308 90

– Ostatní :

 

 

0308 90 10

– – Živí, čerství nebo chlazení

11

0308 90 50

– – Zmrazení

11

0308 90 90

– – Ostatní

11

(1)   

Na zařazení do této podpoložky se vztahují podmínky stanovené právními předpisy Evropské unie (viz článek 254 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 (Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1)).

(2)   

Všeobecná celní sazba: bez.

(3)   

Celní kvóta WTO.

(4)   

— Od 1. ledna do 14. února a od 16. června do 31. prosince: 15. Celní kvóta WTO.

— Od 15. února do 15. června: bez.

(5)   

— Od 1. ledna do 14. února a od 16. června do 31. prosince: 13.

— Od 15. února do 15. června: bez.

(6)   

— Od 1. ledna do 14. února a od 16. června do 31. prosince: 20.

— Od 15. února do 15. června: bez.

(7)   

— Od 1. ledna do 14. února a od 16. června do 31. prosince: 10.

— Od 15. února do 15. června: bez.

KAPITOLA 4

MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY; PTAČÍ VEJCE; PŘÍRODNÍ MED; JEDLÉ PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU, JINDE NEUVEDENÉ ANI NEZAHRNUTÉ

Poznámky

1. Výrazem „mléko“ se rozumí plnotučné mléko nebo částečně nebo úplně odstředěné mléko.

2. Pro účely čísla 0405 :

a) 

výraz „máslo“ znamená přírodní máslo, syrovátkové máslo nebo rekombinované máslo (čerstvé, solené nebo žluklé, včetně konzervovaného másla) získané výhradně z mléka, o obsahu mléčného tuku 80 % hmotnostních nebo více, avšak nejvýše 95 % hmotnostních, o obsahu mléčné sušiny bez tuku nejvýše 2 % hmotnostní a o obsahu vody nejvýše 16 % hmotnostních. Máslo neobsahuje přidané emulgátory, ale může obsahovat chlorid sodný, potravinářská barviva, neutralizační soli a kultury neškodných bakterií mléčného kvašení;

b) 

výraz „mléčné pomazánky“ znamená roztíratelné emulze typu voda-olej, obsahující mléčný tuk jako jediný tuk ve výrobku, o obsahu mléčného tuku 39 % hmotnostních nebo více, avšak méně než 80 % hmotnostních.

3. Výrobky získané zahuštěním syrovátky a přidáním mléka nebo mléčného tuku je třeba zařadit do čísla 0406 jako sýry za předpokladu, že mají tyto tři charakteristické znaky:

a) 

obsah mléčného tuku v sušině je 5 % hmotnostních nebo více;

b) 

obsah sušiny je nejméně 70 % hmotnostních, avšak nepřesahující 85 % hmotnostních; a

c) 

jsou tvarované nebo tvarovatelné.

4. Do této kapitoly nepatří:

a) 

výrobky získané ze syrovátky obsahující více než 95 % hmotnostních laktózy, vyjádřené jako bezvodá laktóza, počítáno v sušině, (číslo 1702 );

b) 

výrobky získané z mléka nahrazením jedné nebo více jeho přirozených složek (například máselných tuků) jinou látkou (například olejovými tuky) (číslo 1901 nebo 2106 ); nebo

c) 

albuminy (včetně koncentrátů dvou nebo více syrovátkových proteinů obsahujících více než 80 % hmotnostních syrovátkových proteinů, počítáno v sušině) (číslo 3502 ) nebo globuliny (číslo 3504 ).

Poznámky k položkám

1. Pro účely položky 0404 10 se výrazem „modifikovaná syrovátka“ rozumějí výrobky sestávající ze složek syrovátky, tj. syrovátka, ze které byla zcela nebo částečně odstraněna laktóza, proteiny nebo minerály, syrovátka, do které byly přidány přírodní syrovátkové složky, a výrobky získané smícháním přírodních syrovátkových složek.

2. Pro účely položky 0405 10 výraz „máslo“ nezahrnuje dehydrované máslo nebo „ghee“ (položka 0405 90 ).

Doplňkové poznámky

1. Celní sazba pro směsi čísel 0401 až 0406 je následující:

a) 

u směsí, kde jedna ze složek představuje nejméně 90 % hmotnostních, se použije sazba pro tuto složku;

b) 

u ostatních směsí se použije sazba pro složku s nejvyšším dovozním clem.

2. Pro účely položek 0408 11 a 0408 19 se použije následující:

Výraz „jinak konzervované“ se vztahuje také na žloutky s omezeným obsahem soli (obecně množství do výše přibližně 12 % hmotnostních) nebo menším množstvím chemických látek přidaných za účelem konzervace za předpokladu, že jsou splněny tyto podmínky:

i) 

výrobky si uchovávají charakter žloutků položek 0408 11 a 0408 19 ,

ii) 

sůl ani chemické látky nelze použít v míře vyšší, než je nezbytné pro účely konzervace.

3. Mléko a mléčné výrobky kapitoly 4 zahrnují mlékárenské permeáty, což jsou mléčné výrobky charakterizované vysokým obsahem laktózy a získané odstraněním mléčných tuků a mléčných bílkovin z mléka, syrovátky, smetany a/nebo sladkého podmáslí a/nebo z podobných surovin ultrafiltrací nebo jinými technologiemi zpracování.

4. Pro účely položek 0404 10 a 0404 90 se použije následující:

Mléčný permeát a syrovátkový permeát lze analyticky rozlišit přítomností látek (např. kyseliny mléčné, laktátů a glykomakropeptidů), které souvisejí s výrobou syrovátky.

Položka 0404 10 zahrnuje „syrovátkový permeát“, což je výrobek s obvykle mírně nakyslou vůní získaný ze syrovátky nebo směsí přírodních syrovátkových složek ultrafiltrací nebo jinými technologiemi zpracování.

Přítomnost látek souvisejících s výrobou syrovátky (např. kyseliny mléčné, laktátů a glykomakropeptidů) je podmínkou pro zařazení syrovátkových permeátů do uvedené položky.

Položka 0404 90 zahrnuje „mléčný permeát“, což je výrobek s obvykle mléčnou vůní získaný z mléka ultrafiltrací nebo jinými technologiemi zpracování. Kvantitativně omezené množství či nepřítomnost kyseliny mléčné a laktátů (nižším než 0,100 % hmotnostních v mléčných permeátech ve formě prášku, nebo nižším než 0,015 % hmotnostních v mléčných permeátech v kapalné formě), jakož i nepřítomnost glykomakropeptidů jsou podmínkami pro zařazení mléčných permeátů do položky 0404 90 .

Metodou ke zjišťování laktátů je metoda ISO 8069:2005 a metodou ke zjišťování syřidlové syrovátky (tj. přítomnosti kaseinomakropeptidů, jako jsou glykomakropeptidy) je metoda stanovená v dodatku II prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/150 ( 10 ).



Kód KN

Popis zboží

Smluvní celní sazba (%)

Doplňková jednotka

1

2

3

4

0401

Mléko a smetana, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla :

 

 

0401 10

– O obsahu tuku nepřesahujícím 1 % hmotnostní :

 

 

0401 10 10

– – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

13,8 €/100 kg/net

0401 10 90

– – Ostatní

12,9 €/100 kg/net

0401 20

– O obsahu tuku převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 6 % hmotnostních :

 

 

 

– – Nepřesahujícím 3 % hmotnostní:

 

 

0401 20 11

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

18,8 €/100 kg/net

0401 20 19

– – – Ostatní

17,9 €/100 kg/net

 

– – Převyšujícím 3 % hmotnostní:

 

 

0401 20 91

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

22,7 €/100 kg/net

0401 20 99

– – – Ostatní

21,8 €/100 kg/net

0401 40

– O obsahu tuku převyšujícím 6 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnostních :

 

 

0401 40 10

– – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

57,5 €/100 kg/net

0401 40 90

– – Ostatní

56,6 €/100 kg/net

0401 50

– O obsahu tuku převyšujícím 10 % hmotnostních :

 

 

 

– – Nepřesahujícím 21 % hmotnostních:

 

 

0401 50 11

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

57,5 €/100 kg/net

0401 50 19

– – – Ostatní

56,6 €/100 kg/net

 

– – Převyšujícím 21 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnostních:

 

 

0401 50 31

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

110 €/100 kg/net

0401 50 39

– – – Ostatní

109,1 €/100 kg/net

 

– – Převyšujícím 45 % hmotnostních:

 

 

0401 50 91

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2 litry

183,7 €/100 kg/net

0401 50 99

– – – Ostatní

182,8 €/100 kg/net

0402

Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla :

 

 

0402 10

– V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnostních :

 

 

 

– – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla:

 

 

0402 10 11

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

125,4 €/100 kg/net

0402 10 19

– – – Ostatní

118,8 €/100 kg/net (1)

 

– – Ostatní:

 

 

0402 10 91

– – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

1,19 €/kg + 27,5 €/100 kg/net (2)

0402 10 99

– – – Ostatní

1,19 €/kg + 21 €/100 kg/net (2)

 

– V prášku, granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu tuku převyšujícím 1,5 % hmotnostních :

 

 

0402 21

– – Neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla :

 

 

 

– – – O obsahu tuku nepřesahujícím 27 % hmotnostních:

 

 

0402 21 11

– – – – V bezprostředním obalu o čistém obsahu nepřesahujícím 2,5 kg

135,7 €/100 kg/net

0402 21 18

– – – – Ostatní

130,4 €/100 kg/net