02020R1017 — CS — 14.07.2020 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1017

ze dne 13. července 2020,

kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

(Úř. věst. L 225 14.7.2020, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1424 ze dne 8. října 2020,

  L 328

4

9.10.2020
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1017

ze dne 13. července 2020,

kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013Článek 1

1.  Roční vnitrostátní stropy pro rok 2020 pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě I přílohy tohoto nařízení.

2.  Roční vnitrostátní stropy pro rok 2020 pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě II přílohy tohoto nařízení.

3.  Roční vnitrostátní stropy pro rok 2020 pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě III přílohy tohoto nařízení.

4.  Roční vnitrostátní stropy pro rok 2020 pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě IV přílohy tohoto nařízení.

5.  Roční vnitrostátní stropy pro rok 2020 pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě V přílohy tohoto nařízení.

6.  Roční vnitrostátní stropy pro rok 2020 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VI přílohy tohoto nařízení.

7.  Maximální částky pro rok 2020 pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VII přílohy tohoto nařízení.

8.  Roční vnitrostátní stropy pro rok 2020 pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013 jsou stanoveny v bodě VIII přílohy tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

I.    Roční vnitrostátní stropy pro režim základní platby podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

▼M1

Belgie

225 124

Dánsko

522 054

▼B

Německo

2 941 232

Irsko

825 611

Řecko

1 091 170

Španělsko

2 845 377

Francie

3 025 958

▼M1

Chorvatsko

157 075

▼B

Itálie

2 118 140

▼M1

Lucembursko

24 004

▼B

Malta

650

Nizozemsko

459 920

Rakousko

470 383

▼M1

Portugalsko

290 208

▼B

Slovinsko

75 223

Finsko

262 840

Švédsko

399 568

II.    Roční vnitrostátní stropy pro režim jednotné platby na plochu podle čl. 36 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

▼M1

Bulharsko

412 836

▼B

Česko

478 299

Estonsko

110 920

Kypr

29 643

Lotyšsko

160 460

Litva

200 349

Maďarsko

727 048

Polsko

1 553 589

Rumunsko

974 939

Slovensko

221 593

III.    Roční vnitrostátní stropy pro redistributivní platbu podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

Belgie

46 100

▼M1

Bulharsko

60 844

▼B

Německo

330 210

Francie

687 718

▼M1

Chorvatsko

34 828

▼B

Litva

77 554

Polsko

281 452

▼M1

Portugalsko

55 320

▼B

Rumunsko

104 163

IV.    Roční vnitrostátní stropy pro platbu na zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí podle čl. 47 odst. 3 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

▼M1

Belgie

151 580

Bulharsko

260 016

▼B

Česko

261 843

Dánsko

245 627

Německo

1 415 187

Estonsko

50 810

Irsko

363 320

Řecko

550 385

Španělsko

1 468 030

Francie

2 063 154

▼M1

Chorvatsko

104 484

▼B

Itálie

1 111 301

Kypr

14 593

Lotyšsko

90 826

Litva

155 108

▼M1

Lucembursko

10 583

▼B

Maďarsko

399 476

Malta

1 573

Nizozemsko

198 261

Rakousko

207 521

Polsko

1 017 297

▼M1

Portugalsko

205 307

▼B

Rumunsko

570 959

Slovinsko

40 283

Slovensko

118 316

Finsko

157 389

Švédsko

209 930

V.    Roční vnitrostátní stropy pro platbu na oblasti s přírodními omezeními podle čl. 49 odst. 2 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

Dánsko

2 657

Slovinsko

2 122

VI.    Roční vnitrostátní stropy pro platbu pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 4 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

▼M1

Belgie

9 563

Bulharsko

3 016

▼B

Česko

1 746

Dánsko

15 556

Německo

47 173

Estonsko

1 321

Irsko

24 221

Řecko

36 692

Španělsko

97 869

Francie

68 772

▼M1

Chorvatsko

6 966

▼B

Itálie

74 087

Kypr

686

Lotyšsko

6 055

Litva

6 463

▼M1

Lucembursko

529

▼B

Maďarsko

5 326

Malta

21

Nizozemsko

13 217

Rakousko

13 835

Polsko

33 910

▼M1

Portugalsko

13 687

▼B

Rumunsko

20 547

Slovinsko

2 014

Slovensko

1 706

Finsko

5 246

Švédsko

13 995

VII.    Maximální výše platby pro mladé zemědělce podle čl. 51 odst. 1 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

▼M1

Belgie

10 105

Bulharsko

17 334

▼B

Česko

17 456

Dánsko

16 375

Německo

94 346

Estonsko

3 387

Irsko

24 221

Řecko

36 692

Španělsko

97 869

Francie

137 544

▼M1

Chorvatsko

6 966

▼B

Itálie

74 087

Kypr

973

Lotyšsko

6 055

Litva

10 341

▼M1

Lucembursko

706

▼B

Maďarsko

26 632

Malta

105

Nizozemsko

13 217

Rakousko

13 835

Polsko

67 820

▼M1

Portugalsko

13 687

▼B

Rumunsko

38 064

Slovinsko

2 686

Slovensko

7 888

Finsko

10 493

Švédsko

13 995

VIII.    Roční vnitrostátní stropy pro dobrovolnou podporu vázanou na produkci podle čl. 53 odst. 7 nařízení (EU) č. 1307/2013(v tisících EUR)

Kalendářní rok

2020

▼M1

Belgie

83 510

Bulharsko

130 008

▼B

Česko

130 921

▼M1

Dánsko

32 863

▼B

Estonsko

6 315

Irsko

3 000

Řecko

182 056

Španělsko

584 919

Francie

1 031 577

▼M1

Chorvatsko

52 242

▼B

Itálie

478 600

Kypr

3 891

Lotyšsko

45 413

Litva

77 554

Lucembursko

160

Maďarsko

199 738

Malta

3 000

Nizozemsko

3 350

Rakousko

14 526

Polsko

504 743

▼M1

Portugalsko

134 204

▼B

Rumunsko

272 554

Slovinsko

17 456

Slovensko

59 120

Finsko

102 828

Švédsko

90 970