02020R0427 — CS — 01.01.2021 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/427

ze dne 13. ledna 2020,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 087 23.3.2020, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/269 ze dne 4. prosince 2020,

  L 60

24

22.2.2021
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/427

ze dne 13. ledna 2020,

kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o některá podrobná pravidla produkce ekologických produktů

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M1

Použije se ode dne 1. ledna 2022.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

Příloha II nařízení (EU) 2018/848 se mění takto:

1) 

v části I se bod 1.3. nahrazuje tímto:

„1.3. 

Odchylně od bodu 1.1. je povolena produkce naklíčených semen za předpokladu, že semena pocházejí z ekologické produkce, a získávání čekankových puků mimo jiné ponořením do čisté vody.“;

2) 

v části II v bodě 1.9.6.2. se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b) 

včelstva lze uměle vyživovat, pouze pokud je přežití včelstev ohroženo z důvodu klimatických podmínek. V takovém případě se jako umělá výživa včelstev použije ekologický med, ekologický pyl, ekologické cukrové sirupy nebo ekologický cukr.“;

3) 

část III se mění takto:

a) 

v bodě 3.1.2. se doplňuje nový podbod, který zní:

„3.1.2.3. 

Produkce mladých jedinců

Při chovu larev mořských druhů ryb lze použít systémy odchovu (pokud možno „mezokosmy“ nebo „velkoobjemové chovy“). Tyto systémy odchovu musí splňovat následující požadavky:

a) 

původní intenzita chovu je nižší než 20 vajíček nebo larev na litr;

b) 

nádrž pro chov larev má objem alespoň 20 m3 a

c) 

larvy se krmí přirozeným planktonem rozvíjejícím se v nádrži, který je podle potřeby doplněn externě produkovaným fytoplanktonem a zooplanktonem.“;

b) 

v bodě 3.1.3.3. se písmeno e) nahrazuje tímto:

„e) 

ekologické krmné suroviny rostlinného a živočišného původu.“.