02020D1167 — CS — 14.03.2022 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1167

ze dne 6. srpna 2020

o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 258 7.8.2020, s. 15)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/488 ze dne 22. března 2021,

  L 100

15

23.3.2021

►M2

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/252 ze dne 21. února 2022,

  L 41

33

22.2.2022


Opraveno:

►C1

Oprava, Úř. věst. L 024, 3.2.2022, s.  138 (2021/488)
▼B

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/1167

ze dne 6. srpna 2020

o schválení technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro použití v konvenčních spalovacích motorech a některých hybridních elektrických osobních automobilech a lehkých užitkových vozidlech jako inovativní technologie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Inovativní technologie

Technologie používaná v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem se schvaluje jako inovativní technologie ve smyslu článku 11 nařízení (EU) 2019/631 vzhledem k tomu, že na snížení CO2 dosažené jejím prostřednictvím se pouze částečně vztahuje standardní zkušební postup stanovený v nařízení (EU) 2017/1151, a pod podmínkou, že předmětná technologie splňuje tyto podmínky:

▼M1

a) 

inovativní technologií jsou vybavena osobní vozidla (M1) nebo lehká užitková vozidla (N1) s těmito vlastnostmi:

i) 

vozidla poháněná motory s vnitřním spalováním (vozidla s konvenčním spalovacím motorem) schopná provozu na benzin, naftu, zkapalněný ropný plyn (LPG), stlačený zemní plyn (CNG) nebo ethanol (E85) nebo kombinaci těchto paliv;

ii) 

hybridní elektrická vozidla s jiným než externím nabíjením schopná provozu na paliva uvedená v bodě i), u nichž lze použít nekorigované hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 podle bodu 1.1.4 dodatku 2 dílčí přílohy 8 k příloze XXI nařízení (EU) 2017/1151.

▼B

b) 

její účinnost, která je výsledkem účinnosti 48voltového motorgenerátoru a účinnosti 48 V/12 V DC/DC měniče a je stanovena podle bodu 2.3 přílohy, činí alespoň

▼C1

i) 

73,8 % u vozidel s motorem poháněným benzinem nebo E85 kromě motorů přeplňovaných turbodmychadlem;

ii) 

73,4 % u vozidel s motorem poháněným benzinem nebo E85 přeplňovaným turbodmychadlem;

▼B

iii) 

74,2 % u vozidel s naftovým motorem;

▼M1

iv) 

74,6 % u vozidel s motorem poháněným LPG kromě motorů přeplňovaných turbodmychadlem;

v) 

74,1 % u vozidel s motorem poháněným LPG přeplňovaným turbodmychadlem;

vi) 

76,3 % u vozidel s motorem poháněným CNG kromě motorů přeplňovaných turbodmychadlem;

vii) 

75,7 % u vozidel s motorem poháněným CNG přeplňovaným turbodmychadlem.

▼B

Článek 2

Žádost o certifikaci snížení emisí CO2

1.  
Výrobce může požádat schvalovací orgán o certifikaci snížení emisí CO2 dosaženého při použití technologie schválené v souladu s článkem 1 („inovativní technologie“) odkazem na toto rozhodnutí.
2.  
Výrobce zajistí, aby k žádosti o certifikaci byla přiložena zpráva o ověření provedeném nezávislým a autorizovaným subjektem, která potvrzuje, že předmětná technologie splňuje čl. 1 písm. a) a b).
3.  
Pokud bylo snížení emisí CO2 certifikováno v souladu s článkem 3, výrobce zajistí, aby certifikované snížení emisí CO2 a kód ekologické inovace uvedený v čl. 4 odst. 1 byly zaznamenány v prohlášení o shodě dotyčných vozidel.

Článek 3

Certifikace snížení emisí CO2

1.  
Schvalovací orgán zajistí, aby bylo snížení emisí CO2 dosažené použitím dané inovativní technologie stanoveno pomocí metody uvedené v příloze.
2.  
Žádá-li výrobce o certifikaci snížení emisí CO2 dosaženého u více než jednoho typu 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem pro jednu verzi vozidla, schvalovací orgán určí, který z testovaných 48voltových motorgenerátorů ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem přináší nejnižší snížení emisí CO2. Uvedená hodnota se použije pro účely odstavce 4.
3.  
Schvalovací orgán zaznamená certifikované snížení emisí CO2 vypočtené podle bodu 4 přílohy a kód ekologické inovace uvedený v čl. 4 odst. 1 do příslušné dokumentace ke schválení typu.

▼M1

3a.  

Je-li inovativní technologie instalována v dvoupalivovém vozidle nebo ve vozidle flex-fuel, zaznamená schvalovací orgán certifikované snížení emisí CO2 takto:

a) 

u dvoupalivového vozidla s pohonem na benzin a plynná paliva hodnotu snížení emisí CO2 s ohledem na LPG nebo CNG;

b) 

u vozidla flex-fuel s pohonem na benzin a E85 hodnotu snížení emisí CO2 s ohledem na benzin.

▼B

4.  
Schvalovací orgán zaznamená veškeré prvky, které byly pro certifikaci vzaty v úvahu, do zkušebního protokolu a tento protokol uchovává společně se zprávou o ověření uvedenou v čl. 2 odst. 2 a zajistí, aby tyto informace byly na vyžádání zpřístupněny Komisi.
5.  
Schvalovací orgán certifikuje snížení emisí CO2 dosažené při použití inovativní technologie, pouze pokud dojde k závěru, že předmětná technologie splňuje podmínky stanovené v čl. 1 písm. a) a b), a pokud snížení emisí CO2 stanovené v souladu s bodem 3.5 přílohy dosáhlo hodnoty 0,5 g CO2/km nebo vyšší, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 v případě osobních automobilů, nebo jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 427/2014 v případě lehkých užitkových vozidel.

Článek 4

Kód ekologické inovace

1.  
Inovativní technologii schválené tímto rozhodnutím je přiřazen kód ekologické inovace č. 32.
2.  
Certifikované snížení emisí CO2 zaznamenané pomocí uvedeného kódu ekologické inovace se může zohlednit při výpočtu průměrných specifických emisí výrobců počínaje kalendářním rokem 2021.

Článek 5

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
PŘÍLOHA

Metoda pro stanovení snížení emisí CO2 dosaženého pomocí technologie použité v účinném 48voltovém motorgenerátoru ve spojení se 48 V/12 V DC/DC měničem pro konvenční spalovací motory a některé hybridní elektrické osobní automobily a lehká užitková vozidla

1.   ÚVOD

Tato příloha stanoví metodu pro určení snížení emisí CO2 (oxid uhličitý) při použití účinného 48voltového motorgenerátoru (dále jen „48voltový motorgenerátor“) ve spojení se 48 V/12 V DC/DC měničem (dále jen „48 V/12 V DC/DC měnič“) ve vozidlech kategorie M1 nebo N1, jak je uvedeno v čl. 1 písm. a).

2.   STANOVENÍ ÚČINNOSTÍ

Účinnost 48voltového motorgenerátoru a 48 V/12 V DC/DC měniče se stanoví zvlášť, jak je uvedeno v bodech 2.1 a 2.2. Výsledné hodnoty se v souladu s bodem 2.3 použijí jako vstup pro výpočet celkové účinnosti 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem.

2.1.    Účinnost 48voltového motorgenerátoru

Účinnost 48voltového motorgenerátoru se stanoví v souladu s normou ISO 8854:2012, přičemž je třeba zohlednit následující upřesnění.

▼M2

Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu důkazy, že rozmezí otáček 48voltového motorgenerátoru jsou stejná jako rozmezí otáček uvedená v tabulce 1 nebo tabulce 1a nebo jim jsou rovnocenná.

Účinnost 48voltového motorgenerátoru se určí na základě měření v každém provozním bodě uvedeném v tabulce 1 nebo tabulce 1a.

▼B

Intenzita proudu 48voltového motorgenerátoru odpovídá v každém provozním bodě polovině jmenovitého proudu. V každém provozním bodě se napětí a výstupní proud 48voltového motorgenerátoru musí při měření udržovat na konstantní úrovni, přičemž v případě napětí se jedná o hodnotu 52 V.

▼M2

Je-li motorgenerátor namontován v osobních automobilech nebo lehkých užitkových vozidlech, které splňují požadavky stanovené v čl. 1 písm. a) bodě ii), a je připojen přímo ke vstupnímu hřídeli převodovky, tj. jako integrovaný startér-generátor, otáčky a frekvence provozních bodů se stanoví v souladu s tabulkou 1a.

▼BTabulka 1

Provozní bod

i

Doba do stabilizace

[s]

Otáčky

image

Frekvence provozních bodů

image

1

1 200

1 800

0,25

2

1 200

3 000

0,40

3

600

6 000

0,25

4

300

10 000

0,10

▼M2Tabulka 1a

Provozní body

Provozní bod

i

Doba do stabilizace

[s]

Otáčky

ni [min-1]

Frekvence provozních bodů

hi

1

1 200

950

0,30

2

1 200

1 250

0,50

3

600

1 550

0,16

4

300

1 850

0,04

▼B

Účinnost 48voltového motorgenerátoru v každém provozním bodě iimage[%] se vypočítá podle vzorce 1.

Vzorec 1

image

kde pro každý operační bod i

Ui

je napětí [V];

Ii

je intenzita proudu [A];

Μi

je točivý moment [Nm];

ni

jsou otáčky [min-1].

V každém provozním bodě se měření musí provádět v nepřetržitém sledu nejméně pětkrát a účinnost se vypočte pro každé z těchto měřeníimage, přičemž j je index odkazující na jednu sérii měření.

V každém provozním bodě se vypočte průměr těchto účinnostíimage

Účinnost 48voltového motorgenerátoruimage[%] se vypočítá podle vzorce 2.

Vzorec 2

image

kde

image

je průměrná účinnost 48voltového motorgenerátoru určená v provozním bodě i [%]

hi

je frekvence provozního bodu i podle tabulky 1.

2.2.    Účinnost 48 V/12 V DC/DC měniče

Účinnost 48 V/12 V DC/DC měniče se stanoví za těchto podmínek:

— 
Vstupní napětí 52 V
— 
Výstupní napětí 14,3 V
— 
Výstupní proud: jmenovitý výkon 48 V/12 V DC/DC měniče dělený výstupním napětím 14,3 V

Jmenovitý výkon 48 V/12 V DC/DC měniče je stálý výstupní výkon certifikovaný dodavatelem v souladu s požadavky uvedenými v normě ISO 8854:2012.

Účinnost 48 V/12 V DC/DC měničeimage[%] se vypočte z měření intenzity proudu a napětí podle vzorce 3.

Vzorec 3

image

kde

image

je vstupní napětí, které je stanoveno na 52 [V]

image

je intenzita proudu měřená na straně vstupu [A]

image

je výstupní napětí, které je stanoveno na 14,3 [V]

image

je intenzita proudu měřená na straně výstupu, která by se měla rovnat jmenovitému výkonu 48 V/12 V DC/DC měniče vydělenému výstupním napětím [A]

Měření a výpočty účinnosti se musí provádět v nepřetržitém sledu nejméně pětkrát (5×).

Průměr těchto účinností poté představuje účinnost 48 V/12 V DC/DC měničeimage[%].

2.3.    Kombinovaná účinnost

Účinnost 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničemimage[%] se vypočítá podle vzorce 4.

Vzorec 4

image

image :

je účinnost 48voltového motorgenerátoru, jak je určena v bodě 2.1 [%]

image

je účinnost 48 V/12 V DC/DC měniče, jak je určena v bodě 2.2 [%]

3.   VÝPOČET SNÍŽENÍ EMISÍ CO2

3.1.    Úspora mechanického příkonu

Rozdílimage[W] mezi úsporou mechanického příkonu při použití 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem za reálných podmínekimagea úsporou mechanického příkonu při použití 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem za podmínek schvalování typuimagese vypočítá podle vzorce 5.

Vzorec 5

image

kde

imagese vypočítá podle vzorce 6 aimagepodle vzorce 7.

Vzorec 6

image

Vzorec 7

image

kde

image

je účinnost 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem, jak je určena v bodě 2.3 [%]

image

je příkon za „reálných“ podmínek, který činí 750 W

image

je příkon za podmínek „schvalování typu“, který činí 350 W

image

je účinnost referenčního alternátoru, která činí 67 %

3.2.    Výpočet snížení emisí CO2

Snížení emisí CO2 dosažené pomocí 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničemimagese vypočítá podle vzorce 8.

Vzorec 8

image

kde

image

je rozdíl mezi úsporou mechanického příkonu za reálných podmínek a úsporou mechanického příkonu za podmínek schvalování typu podle bodu 3.1

image

je průměrná rychlost jízdy v jízdním cyklu WLTP, která činí 46,6 km/h

image

je spotřeba na efektivní výkon podle tabulky 2 [l/kWh]

CF

je přepočítací koeficient podle tabulky 3image

▼M1Tabulka 2

Spotřeba na účinný výkon

Typ motoru

Spotřeba na účinný výkon (VPe) [l/kWh]

Benzinový/E85

0,264

Benzinový/E85 s turbodmychadlem

0,280

Naftový

0,220

LPG

0,342

LPG s turbodmychadlem

0,363

 

Spotřeba na účinný výkon (VPe) [m3/kWh]

CNG (G20)

0,259

CNG (G20) s turbodmychadlem

0,275Tabulka 3

Přepočítací koeficient podle paliva (CF)

Typ paliva

Přepočítací koeficient (CF) [g CO2/l]

Benzin/E85

2 330

Nafta

2 640

LPG

1 629

 

Přepočítací koeficient (CF) [gCO2/m3]

CNG (G20)

1 795

▼B

3.3.    Výpočet nejistoty snížení emisí CO2

Nejistota snížení emisí CO2 vypočítaná podle bodu 3.2 musí být vyčíslena.

Za tímto účelem jsou třeba následující výpočty.

Zaprvé, směrodatná odchylka účinnosti 48voltového motorgenerátoru v každém provozním boděimage[%] se vypočítá podle vzorce 9.

Vzorec 9

image

kde

image

je počet měření j provedených v každém provozním bodě i pro 48voltový účinný motorgenerátor, jak je uvedeno v bodě 2.1

image

je účinnost 48voltového motorgenerátoru vypočítaná pro individuální měření j v provozním bodě i, jak je uvedeno v bodě 2.1 [%]

image

je průměrná účinnost 48voltového motorgenerátoru vypočítaná pro provozní bod i, jak je uvedeno v bodě 2.1 [%]

Dále, směrodatná odchylka účinnosti 48voltového motorgenerátoruimage[%] se vypočítá podle vzorce 10.

Vzorec 10

image

kde

image

se určí podle vzorce 9 [%]

hi

je frekvence provozního bodu i podle tabulky 1.

Směrodatná odchylka účinnosti 48 V/12 V DC/DC měničeimage[%] se poté vypočítá podle vzorce 11.

Vzorec 11

image

kde

L

je počet měření l provedených pro 48 V/12 V DC/DC měnič, jak je uvedeno v bodě 2.2.

image

je účinnost 48 V/12 V DC/DC měniče vypočítaná pro individuální měření l, jak je uvedeno v bodě 2.2 [%]

image

je účinnost 48 V/12 V DC/DC měniče, jak je uvedeno v bodě 2.2 [%]

Nakonec se nejistota snížení emisí CO2 image48 voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem vypočítá podle vzorce 12 a nesmí překročit 30 % snížení emisí CO2.

Vzorec 12

image

kde

image

je příkon za „reálných“ podmínek, který činí 750 W

image

je příkon za podmínek „schvalování typu“, který činí 350 W

image

je celková účinnost 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem, jak je určena v bodě 2.3 [%]

image

je spotřeba na efektivní výkon podle tabulky 2 [l/kWh]

image

je přepočítací koeficient podle paliva podle tabulky 3image

image

je průměrná rychlost jízdy v jízdním cyklu WLTP, která činí 46,6 km/h

image

je směrodatná odchylka účinnosti 48voltového motorgenerátoru určená podle vzorce 10 [%]

image

je účinnost 48voltového motorgenerátoru, jak je určena v bodě 2.1 [%]

image

je směrodatná odchylka účinnosti 48 V/12 V DC/DC měniče určená podle vzorce 11 [%]

image

je účinnost 48 V/12 V DC/DC měniče, jak je určena v bodě 2.2 [%]

3.4.    Zaokrouhlování

Snížení emisí CO2 imagevypočítané podle bodu 3.2 a nejistota snížení emisí CO2 imagevypočítaná podle bodu 3.3 musí být zaokrouhleny nahoru na nejvýše dvě desetinná místa.

Všechny hodnoty použité při výpočtu snížení emisí CO2 lze použít buď nezaokrouhlené, nebo se musí zaokrouhlit nahoru a vyjádřit na co nejmenší počet desetinných míst, díky čemuž bude úroveň maximálního celkového dopadu (tj. kombinovaného dopadu všech zaokrouhlených hodnot) na snížení nižší než 0,25 g CO2/km.

3.5.    Kontrola minimálního limitu snížení emisí CO2

Schvalovací orgán zajistí, že každé vozidlo vybavené 48voltovým motorgenerátorem ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem splňuje kritérium minimálního limitu, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 a prováděcího nařízení (EU) č. 427/2014.

Při ověřování toho, zda je kritérium minimálního limitu splněno, schvalovací orgán podle vzorce 13 zohlední snížení emisí CO2 podle bodu 3.2, nejistotu podle bodu 3.3 a případně korekční koeficient CO2 v případě kladného hmotnostního rozdílu (Δm) mezi 48voltovým motorgenerátorem ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem a referenčním alternátorem.

Pro účely korekce kladného hmotnostního rozdílu se hmotnost referenčního alternátoru stanoví na 7 kg.

Výrobce poskytne schvalovacímu orgánu informace o hmotnosti 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem, a to tak, jak jsou certifikovány dodavatelem.

Vzorec 13

image

kde

MT

je 0,5 g CO2/km, jak je uvedeno v čl. 9 odst. 1 písm. b) prováděcího nařízení (EU) č. 725/2011 a prováděcího nařízení (EU) č. 427/2014.

image

je snížení emisí CO2, jak je uvedeno v bodě 3.2image

image

je nejistota snížení emisí CO2, jak je uvedeno v bodě 3.3image

image

je korekční koeficient CO2 v případě kladného hmotnostního rozdílu (Δm) [kg] mezi 48voltovým motorgenerátorem ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem a referenčním alternátorem, vypočítaný podle tabulky 4:image

▼M1Tabulka 4

Korekční koeficient CO2 v důsledku dodatečné hmotnosti

Benzinový motor/E85 (ΔCO2mP) [g CO2/km]

0,0277•Δm

Naftový motor (ΔCO2mD) [g CO2/km]

0,0383•Δm

LPG (ΔCO2mLPG) [g CO2/km]

0,0251•Δm

CNG (ΔCO2mCNG(G20)) [g CO2/km]

0,0209•Δm

▼B

4.   CERTIFIKACE SNÍŽENÍ EMISÍ CO2

Snížení emisí CO2, které musí být schvalovacím orgánem certifikováno v souladu s článkem 11 prováděcích nařízení (EU) č. 725/2011 nebo (EU) č. 427/2014image[g CO2/km], je snížení vypočítané podle vzorce 14. Snížení emisí CO2 se zaznamená do certifikátu schválení typu, a to pro každé vozidlo vybavené 48voltovým motorgenerátorem ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem.

Vzorec 14

image

kde

image

je snížení emisí CO2 stanovené podle vzorce 8 v bodě 3.2image

image

je nejistota snížení emisí CO2 48voltového motorgenerátoru ve spojení s 48 V/12 V DC/DC měničem vypočítaná podle vzorce 12 v bodě 3.3image