02019R2072 — CS — 16.12.2021 — 007.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2072

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019

(Úř. věst. L 319 10.12.2019, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1199 ze dne 13. srpna 2020,

  L 267

3

14.8.2020

►M2

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020

  L 302

20

16.9.2020

►M3

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1825 ze dne 2. prosince 2020,

  L 406

58

3.12.2020

►M4

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2210, ze dne 22. prosince 2020,

  L 438

28

28.12.2020

 M5

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2211, ze dne 22. prosince 2020,

  L 438

41

28.12.2020

►M6

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/759 ze dne 7. května 2021,

  L 162

18

10.5.2021

 M7

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/901 ze dne 3. června 2021,

  L 197

75

4.6.2021

►M8

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2069 ze dne 25. listopadu 2021,

  L 421

28

26.11.2021
▼B

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2072

ze dne 28. listopadu 2019,

kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se provádí nařízení (EU) 2016/2031, pokud jde o sestavení seznamu karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a opatření pro rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty s cílem snížit rizika uvedených škodlivých organismů na přijatelnou úroveň.

Článek 2

Definice

1.  
Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v příloze I.
2.  

Kromě toho se použijí tyto definice:

a) 

výrazem „prakticky prostý škodlivých organismů“ se rozumí taková míra výskytu škodlivých organismů jiných než karanténní škodlivé organismy pro Unii nebo karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny v rostlinách k pěstování nebo ovocných rostlinách, která je dostatečně nízká, aby byla zajištěna přijatelná kvalita a užitná hodnota uvedených rostlin;

b) 

„úředním potvrzením“ se rozumí rostlinolékařské osvědčení stanovené v článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, rostlinolékařský pas stanovený v článku 78 uvedeného nařízení, značka na dřevěném obalovém materiálu, dřevu či jiných předmětech stanovená v článku 96 uvedeného nařízení nebo úřední potvrzení stanovené v článku 99 uvedeného nařízení;

c) 

„systémovým přístupem“ se rozumí integrace různých opatření k řízení rizik, z nichž nejméně dvě fungují nezávisle a jež, jsou-li uplatňována souběžně, dosahují vhodné úrovně ochrany proti karanténním škodlivým organismům pro Unii, karanténním škodlivým organismům pro chráněné zóny a škodlivým organismům, na něž se vztahují opatření přijatá podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031.

Článek 3

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedený v článku 5 nařízení (EU) 2016/2031 je stanoven v příloze II tohoto nařízení.

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, jejichž výskyt na území Unie není znám, je stanoven v části A přílohy II a seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii, jejichž výskyt je na území Unie znám, je stanoven v části B přílohy II.

Článek 4

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v příloze III tohoto nařízení.

Článek 5

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (dále jen „RNŠO“) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, je stanoven v příloze IV tohoto nařízení. Uvedené rostliny k pěstování se nesmí dovážet na území Unie, ani v jeho rámci přemísťovat, pokud výskyt RNŠO nebo příznaků způsobovaných těmito organismy na uvedených rostlinách k pěstování překračuje dotčené prahové hodnoty.

Zákaz dovozu a přemísťování stanovený v prvním pododstavci se vztahuje pouze na kategorie rostlin k pěstování stanovené v příloze IV.

Článek 6

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na určitých rostlinách k pěstování

1.  
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v souvislosti s přemísťováním určitých rostlin k pěstování v rámci Unie a jejich dovozem do Unie, jak je uvedeno v čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha V tohoto nařízení.
2.  

Seznamem stanoveným v příloze IV tohoto nařízení a v příloze V tohoto nařízení nejsou dotčena opatření přijatá podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, jež se týkají:

a) 

prohlídek, vzorkování a testování dotčených rostlin k pěstování nebo rostlin, ze kterých pocházejí;

b) 

původu příslušných rostlin k pěstování z oblastí nebo stanovišť prostých dotčených RNŠO nebo s fyzickou ochranou proti nim;

c) 

ošetřování příslušných rostlin k pěstování nebo rostlin, ze kterých pocházejí;

d) 

produkce rostlin k pěstování.

3.  

Seznamem stanoveným v příloze IV tohoto nařízení a v příloze V tohoto nařízení kromě toho nejsou dotčeny výjimky pro rostliny k pěstování přijaté podle směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, pokud jde o požadavky na uvádění na trh stanovené zmíněnými směrnicemi, včetně:

a) 

výjimek týkajících se dodávání rostlin k pěstování úředním zkušebnám a kontrolním subjektům;

b) 

výjimek týkajících se dodávání nezpracovaných rostlin k pěstování poskytovatelům služeb za účelem zpracování nebo balení pod podmínkou, že poskytovatel služeb nenabývá k dodaným rostlinám žádná práva a je zajištěna pravost těchto rostlin;

c) 

výjimek týkajících se dodávání rostlin k pěstování za určitých podmínek poskytovatelům služeb pro produkci určitých zemědělských surovin určených pro průmysl a množení osiva k tomuto účelu;

d) 

výjimek pro rostliny k pěstování, které jsou určeny k vědeckým účelům, šlechtění a jiným účelům testování či zkoušení;

e) 

výjimek z požadavků na uvádění na trh, pokud jde o rostliny k pěstování s neukončenou certifikací;

f) 

výjimek z požadavků na uvádění na trh uvedených v ustanoveních prováděcího rozhodnutí (EU) 2017/478;

g) 

výjimek z požadavků na uvádění na trh pro rostliny k pěstování, které jsou prokazatelně určeny k vývozu do třetích zemí.

Článek 7

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán, spolu s uvedením třetích zemí, skupin třetích zemí nebo konkrétních území třetích zemí, na které se zákaz vztahuje, jak je uvedeno v čl. 40 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VI tohoto nařízení.

▼M3

Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné akty stanovující zákazy, které jsou dočasné, přijaté podle čl. 40 odst. 2, čl. 42 odst. 3 nebo čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie, jejichž účelem je vyřešit konkrétní fytosanitární rizika, která dosud nebyla plně posouzena.

▼B

Článek 8

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich dovoz na území Unie či přemísťování v jeho rámci

1.  
Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich dovoz na území Unie, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VII tohoto nařízení.

▼M3

Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné akty stanovující zvláštní požadavky, které jsou dočasné, přijaté podle čl. 41 odst. 2, čl. 42 odst. 4 nebo čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie, jejichž účelem je vyřešit konkrétní fytosanitární rizika, která dosud nebyla plně posouzena.

▼B

2.  
Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídajících zvláštních požadavků na jejich přemísťování v rámci území Unie, jak je uvedeno v čl. 41 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha VIII tohoto nařízení.

▼M3

Odstavec 1 se použije, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné akty stanovující zvláštní požadavky, které jsou dočasné, přijaté podle čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1, čl. 41 odst. 2, čl. 42 odst. 4 nebo čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031 a týkající se přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů v rámci území Unie, jejichž účelem je vyřešit konkrétní fytosanitární rizika, která dosud nebyla plně posouzena.

▼B

Článek 9

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí nebo z území Unie, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán, jak je uvedeno v čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha IX tohoto nařízení.

Článek 10

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídajících zvláštních požadavků na chráněné zóny

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, příslušných chráněných zón a odpovídajících zvláštních požadavků na chráněné zóny, jak je uvedeno v čl. 54 odst. 2 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha X tohoto nařízení.

Článek 11

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jakož i příslušných třetích zemí původu nebo odeslání, pro něž se vyžadují rostlinolékařská osvědčení

1.  
Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů i příslušných třetích zemí původu či odeslání, jejichž dovoz na území Unie vyžaduje rostlinolékařské osvědčení, jak je uvedeno v čl. 72 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví část A přílohy XI tohoto nařízení.
2.  
Seznam rostlin, na něž se vztahuje výjimka z požadavku na rostlinolékařské osvědčení stanovená v čl. 73 druhém pododstavci nařízení (EU) 2016/2031, stanoví část C přílohy XI tohoto nařízení.
3.  
Všechny rostliny kromě rostlin uvedených v odstavcích 1 a 2 se dovezou do Unie pouze tehdy, pokud jsou doprovázeny rostlinolékařským osvědčením v souladu s čl. 73 prvním pododstavcem nařízení (EU) 2016/2031. Dostupné kódy KN uvedených rostlin jsou zmíněny v části B přílohy XI tohoto nařízení.

Článek 12

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro které je vyžadováno rostlinolékařské osvědčení pro dovoz do chráněné zóny z určitých třetích zemí původu či odeslání

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón z určitých třetích zemí původu či odeslání vyžaduje rostlinolékařské osvědčení, jak je uvedeno v čl. 74 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XII tohoto nařízení.

Článek 13

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas

1.  
Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž přemísťování v rámci území Unie je vyžadován rostlinolékařský pas, jak je uvedeno v čl. 79 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XIII tohoto nařízení.
2.  

Odchylně od odstavce 1 se rostlinolékařský pas nevyžaduje pro přemísťování v rámci Unie u osiva, které splňuje obě tyto podmínky:

a) 

vztahují se na ně výjimky stanovené v čl. 6 odst. 3 a

▼M6

b) 

nevztahují se na ně zvláštní požadavky přílohy VIII nebo přílohy X tohoto nařízení nebo požadavky stanovené v prováděcích aktech přijatých podle čl. 28 odst. 1, čl. 30 odst. 1 nebo čl. 49 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031.

▼B

Článek 14

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas s označením „PZ“

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, pro jejichž dovoz do určitých chráněných zón a přemísťování v jejich rámci je vyžadován rostlinolékařský pas, jak je uvedeno v čl. 80 odst. 1 nařízení (EU) 2016/2031, stanoví příloha XIV tohoto nařízení.

Rostlinolékařské pasy uvedené v prvním pododstavci ponesou označení „PZ“.

Článek 15

Zrušení nařízení (ES) č. 690/2008

Nařízení (ES) č. 690/2008 se zrušuje.

Článek 16

Změny prováděcího nařízení (EU) 2018/2019

Prováděcí nařízení (EU) 2018/2019 se mění takto:

1) 

článek 2 se zrušuje;

2) 

příloha II se zrušuje.

Článek 17

Přechodná opatření

Osivo a jiné rostliny k pěstování, které byly dovezeny na území Unie, přemístěny v rámci území Unie nebo vyprodukovány před 14. prosincem 2019 podle příslušných požadavků směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES, 2008/90/ES, které se týkají výskytu RNŠO před uvedeným datem, mohou být do 14. prosince 2020 dovezeny na území Unie nebo přemísťovány v rámci území Unie, pokud uvedené požadavky splňují. Od 14. prosince 2020 se články 5 a 6 použijí na všechny rostliny k pěstování, na něž se vztahuje toto nařízení.

Rostlinolékařské pasy, které jsou tímto nařízením vyžadovány pro přemísťování osiva a jiných rostlin k pěstování v rámci území Unie, na něž se vztahuje přechodné období stanovené v odstavci 1 tohoto článku, jsou před 14. prosincem 2020 vyžadovány pouze k potvrzení souladu uvedeného osiva a rostlin s pravidly týkajícími se karanténních škodlivých organismů pro Unii, karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny nebo opatřeními přijatými podle článku 30 nařízení (EU) 2016/2031.

Článek 18

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 14. prosince 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Definice uvedené v čl. 2 odst. 1

Pro účely tohoto nařízení mají termíny uvedené v části A, je-li jich použito v přílohách tohoto nařízení, stejný význam, jaký je uveden v příslušných směrnicích uvedených v druhém sloupci v části B.

ČÁST A

Seznam termínů

— 
Osivo předstupňů
— 
Základní osivo
— 
Certifikované osivo
— 
Standardní osivo
— 
Réva
— 
Výchozí rozmnožovací materiál
— 
Základní rozmnožovací materiál
— 
Prvotní materiál
— 
Základní materiál
— 
Certifikovaný materiál
— 
Standardní materiál
— 
Rozmnožovací materiál okrasných rostlin
— 
Reprodukční materiál lesních dřevin
— 
Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny
— 
Rozmnožovací materiál ovocných rostlin a ovocné rostliny určené k produkci ovoce
— 
Kandidátská prvotní matečná rostlina
— 
Prvotní matečná rostlina
— 
Základní matečná rostlina
— 
Certifikovaná matečná rostlina
— 
Konformní rozmnožovací materiál (materiál CAC – Conformitas Agraria Communitatis)
— 
Osivo pícnin
— 
Osivo obilovin
— 
Osivo zeleniny
— 
Sadba brambor
— 
Osivo olejnin a přadných rostlin

ČÁST B

Seznam směrnic a příloh1.  PŘÍLOHY TOHOTO NAŘÍZENÍ

2.  SMĚRNICE

PŘÍLOHA IV část A

(RNŠO týkající se osiva pícnin)

PŘÍLOHA V část A

(Opatření týkající se osiva pícnin)

Směrnice 66/401/EHS

PŘÍLOHA IV část B

(RNŠO týkající se osiva obilovin)

PŘÍLOHA V část B

(Opatření týkající se osiva obilovin)

Směrnice 66/402/EHS

PŘÍLOHA IV část C

(RNŠO týkající se révového množitelského materiálu)

Směrnice 68/193/EHS

PŘÍLOHA IV část D

(RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin)

PŘÍLOHA V část C

(Opatření týkající se okrasných rostlin)

Směrnice 98/56/ES

PŘÍLOHA IV část E

(RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva)

PŘÍLOHA V část D

(Opatření týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva)

Směrnice 1999/105/ES

PŘÍLOHA IV část F

(RNŠO týkající se osiva zeleniny)

PŘÍLOHA V, část E

(Opatření týkající se osiva zeleniny)

Směrnice 2002/55/ES

PŘÍLOHA IV část G

(RNŠO týkající se sadby brambor)

PŘÍLOHA IV část F

(Opatření týkající se sadby brambor)

Směrnice 2002/56/ES

PŘÍLOHA IV část H

(RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin)

PŘÍLOHA V část G

(Opatření týkající se osiva olejnin a přadných rostlin)

Směrnice 2002/57/ES

PŘÍLOHA IV část I

RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny

PŘÍLOHA V část H

(Opatření týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny)

Směrnice 2008/72/ES

PŘÍLOHA IV část J

(RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce)

Směrnice 2008/90/ES

PŘÍLOHA XIII bod 4

Osivo obilovin

Směrnice 66/402/EHS

PŘÍLOHA XIII bod 5

Osivo zeleniny

Směrnice 2002/55/ES

PŘÍLOHA XIII bod 6

Osivo olejnin a přadných rostlin

Směrnice 2002/57/ES
PŘÍLOHA II

Seznam karanténních škodlivých organismů pro Unii a jejich příslušné kódy

OBSAH

Část A: Škodlivé organismy, jejichž výskyt není na území Unie znám

A.

Bakterie

B.

Houby a řasovky

C.

Hmyz a roztoči

D.

Hlístice

E.

Parazitické rostliny

F.

Viry, viroidy a fytoplazmy

Část B: Škodlivé organismy, jejichž výskyt je na území Unie znám

A.

Bakterie

B.

Houby a řasovky

C.

Hmyz a roztoči

D.

Měkkýši

E.

Hlístice

F.

Viry, viroidy a fytoplazmy

ČÁST A

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT NENÍ NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM 

Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO

A. Bakterie

1.

Candidatus Liberibacter africanus [LIBEAF]

2.

Candidatus Liberibacter americanus [LIBEAM]

3.

Candidatus Liberibacter asiaticus [LIBEAS]

4.

Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins et Jones [CORBFL]

5.

Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.

Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al. [RALSPS]

7.

Ralstonia syzygii subsp. celebesensis Safni et al. [RALSSC]

8.

Ralstonia syzygii subsp. indonesiensis Safni et al.[RALSSI]

9.

Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]

10.

Xanthomonas oryzae pv. oryzicola (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]

11.

Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]

12.

Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Houby a řasovky

1.

Anisogramma anomala (Peck) E. Müller [CRSPAN]

2.

Apiosporina morbosa (Schwein.) Arx [DIBOMO]

3.

Atropellis spp. [1ATRPG]

4.

Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka [PHYOPI]

5.

Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]

6.

Chrysomyxa arctostaphyli Dietel [CHMYAR]

7.

Cronartium spp. [1CRONG], s výjimkou Cronartium gentianeum, Cronartium pini (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] a Cronartium ribicola Fischer [CRONRI].

8.

Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]

9.

Elsinoë australis Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]

10.

Elsinoë citricola X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]

11.

Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]

12.

Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.

Guignardia laricina (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]

14.

Gymnosporangium spp. [1GYMNG], s výjimkou:

Gymnosporangium amelanchieris E. Fisch. ex F. Kern, Gymnosporangium atlanticum Guyot & Malenc ßon, Gymnosporangium clavariiforme (Wulfen) DC [GYMNCF], Gymnosporangium confusum Plowr. [GYMNCO], Gymnosporangium cornutum Arthur ex F. Kern [GYMNCR], Gymnosporangium fusisporum E. Fisch., Gymnosporangium gaeumannii H. Zogg, Gymnosporangium gracile Pat., Gymnosporangium minus Crowell, Gymnosporangium orientale P. Syd. & Syd., Gymnosporangium sabinae (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], Gymnosporangium torminali-juniperini E. Fisch., Gymnosporangium tremelloides R. Hartig [GYMNTR]

15.

Coniferiporia sulphurascens (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]

16.

Coniferiporia weirii (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]

17.

Melampsora farlowii (Arthur) Davis [MELMFA]

18.

Melampsora medusae f. sp. tremuloidis Shain [MELMMT]

19.

Mycodiella laricis-leptolepidis (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]

20.

Phoma andina Turkensteen [PHOMAN]

21.

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]

22.

Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart [PHYSSL]

23.

Phymatotrichopsis omnivora (Duggar) Hennebert [PHMPOM]

24.

Phytophthora ramorum (izoláty mimo EU) Werres, De Cock & Man in ’t Veld [PHYTRA]

25.

Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]

26.

Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]

27.

Puccinia pittieriana Hennings [PUCCPT]

28.

Septoria malagutii E.T. Cline [SEPTLM]

29.

Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]

30.

Stegophora ulmea (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]

31.

Thecaphora solani Thirumulachar & O’Brien) Mordue [THPHSO]

32.

Tilletia indica Mitra [NEOVIN]

33.

Venturia nashicola S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Hmyz a roztoči

1.

Acleris spp. (neevropské) [1ACLRG]

2.

Numonia pyrivorella (Matsumura) [NUMOPI]

3.

Agrilus anxius Gory [AGRLAX]

4.

Agrilus planipennis Fairmaire [AGRLPL]

5.

Aleurocanthus citriperdus Quaintance & Baker [ALECCT]

6.

Aleurocanthus woglumi Ashby [ALECWO]

7.

Amauromyza maculosa (Malloch) [AMAZMA]

8.

Anomala orientalis Waterhouse [ANMLOR]

9.

Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [ANOLGL]

10.

Anthonomus bisignifer Schenkling [ANTHBI]

11.

Anthonomus eugenii Cano [ANTHEU]

12.

Anthonomus grandis (Boh.) [ANTHGR]

13.

Anthonomus quadrigibbus Say [TACYQU]

14.

Anthonomus signatus Say [ANTHSI]

15.

Arrhenodes minutus Drury [ARRHMI]

16.

Aschistonyx eppoi Inouye [ASCXEP]

17.

Bactericera cockerelli (Sulc.) [PARZCO]

18.

Bemisia tabaci Genn. (neevropské populace), o níž je známo, že je přenašečem virů [BEMITA]

19.

Carposina sasakii Matsumara [CARSSA]

20.

Choristoneura spp. (neevropské) [1CHONG]

21.

Cicadellidae (neevropské) [1CICDF], o nichž je známo, že jsou přenašeči organismu Xylella fastidiosa, například:

a)  Carneocephala fulgida Nottingham [CARNFU];

b)  Draeculacephala minerva Ball [DRAEMI];

c)  Graphocephala atropunctata (Signoret) [GRCPAT];

d)  Homalodisca vitripennis (Germar) [HOMLTR]

22.

Conotrachelus nenuphar (Herbst) [CONHNE]

23.

Dendrolimus sibiricus Chetverikov [DENDSI]

24.

Diabrotica barberi Smith et Lawrence [DIABLO]

25.

Diabrotica undecimpunctata howardi Barber [DIABUH]

26.

Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim [DIABUN]

27.

Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith [DIABVZ]

28.

Diaphorina citri Kuwayana [DIAACI]

29.

Eotetranychus lewisi (McGregor) [EOTELE]

30.

Grapholita inopinata (Heinrich) [CYDIIN]

31.

Grapholita packardi Zeller [LAspp.A]

32.

Grapholita prunivora (Walsh) [LAspp.R]

33.

Heliothis zea (Boddie) [HELIZE]

34.

Hishimonus phycitis (Distant) [HISHPH]

35.

Keiferia lycopersicella (Walsingham) [GNORLY]

36.

Lopholeucaspis japonica Cockerell [LOPLJA]

37.

Liriomyza sativae Blanchard [LIRISA]

38.

Listronotus bonariensis (Kuschel) [HYROBO]

39.

Margarodes, neevropské druhy [1MARGG], například:

a)  Margarodes prieskaensis (Jakubski) [MARGPR];

b)  Margarodes vitis (Philippi) [MARGVI];

c)  Margarodes vredendalensis de Klerk [MARGVR]

40.

Monochamus spp. (neevropské populace) [1MONCG]

41.

Myndus crudus van Duzee [MYNDCR]

42.

Naupactus leucoloma Boheman [GRAGLE]

43.

Neoleucinodes elegantalis (Guenée) [NEOLEL]

44.

Oemona hirta (Fabricius) [OEMOHI]

45.

Oligonychus perditus Pritchard et Baker [OLIGPD]

46.

Pissodes cibriani O’Brien

47.

Pissodes fasciatus Leconte [PISOFA]

48.

Pissodes nemorensis Germar [PISONE]

49.

Pissodes nitidus Roelofs [PISONI]

50.

Pissodes punctatus Langor & Zhang [PISOPU]

51.

Pissodes strobi (Peck) [PISOST]

52.

Pissodes terminalis Hopping [PISOTE]

53.

Pissodes yunnanensis Langor & Zhang [PISOYU]

54.

Pissodes zitacuarense Sleeper

55.

Polygraphus proximus Blandford [POLGPR]

56.

Premnotrypes spp. (neevropské) [1PREMG]

57.

Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann) [PSDPMI]

58.

Pseudopityophthorus pruinosus (Eichhoff) [PSDPPR]

59.

Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi [RHIOHI]

60.

Rhynchophorus palmarum (L.) [RHYCPA]

61.

Saperda candida Fabricius [SAPECN]

62.

Scirtothrips aurantii Faure [SCITAU]

63.

Scirtothrips citri (Moulton) [SCITCI]

64.

Scirtothrips dorsalis Hood [SCITDO]

65.

Scolytidae spp. (neevropské) [1SCOLF]

66.

Spodoptera eridania (Cramer) [PRODER]

67.

Spodoptera frugiperda (Smith) [LAPHFR]

68.

Spodoptera litura (Fabricus) [PRODLI]

69.

Tecia solanivora (Povolný) [TECASO]

70.

Tephritidae (neevropské) [1TEPHF], například:

a)  Anastrepha fraterculus (Wiedemann) [ANSTFR];

b)  Anastrepha ludens (Loew) [ANSTLU];

c)  Anastrepha obliqua (Macquart) [ANSTOB];

d)  Anastrepha suspensa (Loew) [ANSTSU];

e)  Bactrocera dorsalis (Hendel) [DACUDO];

f)  Bactrocera tryoni (Froggatt) [DACUTR];

g)  Bactrocera tsuneonis (Miyake) [DACUTS];

h)  Bactrocera zonata (Saunders) [DACUZO];

i)  Dacus ciliatus Loew [DACUCI];

j)  Epochra canadensis (Loew) [EPOCCA];

k)  Pardalaspis cyanescens Bezzi [CERTCY];

l)  Pardalaspis quinaria Bezzi [CERTQU];

m)  Pterandrus rosa (Karsch) [CERTRO];

n)  Rhacochlaena japonica Ito [RHACJA];

o)  Rhagoletis fausta (Osten-Sacken) [RHAGFA];

p)  Rhagoletis indifferens Curran [RHAGIN];

q)  Rhagoletis mendax Curran [RHAGME];

r)  Rhagoletis pomonella (Walsh) [RHAGPO];

s)  Rhagoletis ribicola Doane [RHAGRI];

t)  Rhagoletis suavis (Loew) [RHAGSU];

u)  Zeugodacus cucurbitae (Coquillett) [DACUCU].

71.

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) [ARGPLE]

72.

Thrips palmi Karny [THRIPL]

73.

Unaspis citri (Comstock) [UNASCI]

D. Hlístice

1.

Hirschmanniella spp. Luc & Goodey [1HIRSG], s výjimkou:

Hirschmanniella behningi (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], Hirschmanniella halophila Sturhan & Hall, Hirschmanniella loofi Sher [HIRSLO] a Hirschmanniella zostericola (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.

Longidorus diadecturus Eveleigh et Allen [LONGDI]

3.

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen [NACOBA]

4.

Xiphinema americanum Cobb sensu stricto [XIPHAA]

5.

Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]

6.

Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]

7.

Xiphinema inaequale Khan et Ahmad [XIPHNA]

8.

Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo

9

Xiphinema rivesi (populace mimo EU) Dalmasso [XIPHRI]

10.

Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Parazitické rostliny

1.

Arceuthobium spp. [1AREG], s výjimkou:

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksworth [AREAZ], Arceuthobium gambyi Fridl a Arceuthobium oxycedri DC. M. Bieb. [AREOX]

F. Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Beet curly top virus [BCTV00]

2.

Black raspberry latent virus [TSVBL0]

3.

Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]

4.

Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]

5.

Citrus tristeza virus (izoláty mimo EU) [CTV000]

6.

Citrus leprosis viry [CILV00]:

a)  CiLV-C [CILVC0];

b)  CiLV-C2 [CILVC2];

c)  HGSV-2 [HGSV20]

d)  Citrusový kmen OFV [OFV00] (citrusový kmen);

e)  CiLV-N sensu novo.

7.

Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.

Viry, viroidy a fytoplazmy bramboru, například:

a)  Andean potato latent virus [APLV00];

b)  Andean potato mottle virus [APMOV0];

c)  Arracacha virus B, oca strain [AVBO00];

d)  Potato black ringspot virus [PBRSV0];

e)  Potato virus T [PVT000];

f)  Neevropské izoláty potato virus A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (včetně Yo, PVYN00, PVYC00)] a [PLRV00].

9.

Satsuma dwarf virus [SDV000]

10.

Tobacco ringspot virus [TRSV00]

11.

Tomato ringspot virus [TORSV0]

12.

Viry, viroidy a fytoplazmy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L., například:

a)  Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0];

b)  Cherry rasp leaf virus [CRLV00];

c)  Peach mosaic virus [PCMV00];

d)  Peach rosette mosaic virus [PRMV00];

e)  American plum line pattern virus [APLPV0];

f)  Raspberry leaf curl virus [RLCV00];

g)  Strawberry witches‘ broom phytoplasma [SYWB00];

h)  Neevropské viry, viroidy a fytoplazmy na Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. a Vitis L.

13.

Begomoviry s výjimkou:

Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]

14.

Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]

15.

Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]

16.

Melon yellowing-associated virus [MYAV00]

17.

Squash vein yellowing virus [SQVYVX]

18.

Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]

19.

Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.

Tomato chocolate virus [TOCHV0]

21.

Tomato marchitez virus [TOANV0]

22.

Tomato mild mottle virus [TOMMOV]

23.

Witches’ broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

ČÁST B

ŠKODLIVÉ ORGANISMY, JEJICHŽ VÝSKYT JE NA ÚZEMÍ UNIE ZNÁM 

Karanténní škodlivé organismy a jejich kódy přidělené EPPO

A. Bakterie

1.

Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. [CORBSE]

2.

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. [RALSSL]

3.

Xylella fastidiosa (Wells et al.) [XYLEFA]

B. Houby a řasovky

1.

Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]

2.

Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

3.

Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]

4.

Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival [SYNCEN]

C. Hmyz a roztoči

1.

Aleurocanthus spiniferus (Quaintance) [ALECSN]

2.

Anoplophora chinensis (Thomson) [ANOLCN]

3.

Aromia bungii (Faldermann) [AROMBU]

4.

Pityophthorus juglandis Blackman [PITOJU]

5.

Popillia japonica Newman [POPIJA]

6.

Toxoptera citricida (Kirkaldy) [TOXOCI]

7.

Trioza erytreae Del Guercio [TRIZER]

D. Měkkýši

1.

Pomacea (Perry) [1POMAG]

E. Hlístice

1.

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. [BURSXY]

2.

Globodera pallida (Stone) Behrens [HETDPA]

3.

Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens [HETDRO]

4.

Meloidogyne chitwoodi Golden et al. [MELGCH]

5.

Meloidogyne fallax Karssen [MELGFA]

F. Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]

2.

Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

▼M4
PŘÍLOHA III

Seznam chráněných zón a příslušných karanténních škodlivých organismů pro chráněné zóny a jejich příslušné kódy

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve třetím sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

a) 

celé území uvedeného členského státu ( 1 );

b) 

území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;

c) 

pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách.Karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny

Kód EPPO

Chráněné zóny

a)  Bakterie

1.

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

ERWIAM

a)  Estonsko;
b)  Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));
c)  Francie (Korsika); ►M6  
d)  Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie (s výjimkou obcí Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte a Vico Equense v provincii Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala a Tramonti v provincii Salerno), Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantova, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche (s výjimkou obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Katánie a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona));  ◄
e)  Lotyšsko;
f)  Finsko; ►M6  
g)  Irsko (s výjimkou města Galway);
h)  Litva (s výjimkou obce Kėdainiai v regionu Kaunas);
i)  Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk a osad Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
j)  Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda a obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, Málinec v okrese Poltár, Valice, Jesenské a Rimavská Sobota v okrese Rimavská Sobota, Hrhov v okrese Rožňava, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov).  ◄

2.

Xanthomonas arboricola pv.pruni (Smith) Vauterin et al.

XANTPR

do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko)

b)  Houby a řasovky

1.

Colletotrichum gossypii Southw

GLOMGO

Řecko

2.

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.

ENDOPA

a)  Česko;

b)  Irsko;

c)  Švédsko;

d)  Spojené království (Severní Irsko).

3.

Entoleuca mammata (Wahlenb.) Rogers et Ju

HYPOMA

a)  Irsko;

b)  Spojené království (Severní Irsko).

4.

Gremmeniella abietina (Lagerberg) Morelet

GREMAB

Irsko

c)  Hmyz a roztoči

1.

Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)

BEMITA

a)  Irsko;

b)  Švédsko;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

2.

Cephalcia lariciphila Wachtl

CEPCAL

a)  Irsko;

b)  Spojené království (Severní Irsko).

3.

Dendroctonus micans Kugelan

DENCMI

a)  Irsko;

b)  Řecko;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

4.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

DRYCKU

a)  Irsko;

b)  Spojené království (Severní Irsko).

5.

Gilpinia hercyniae Hartig

GILPPO

a)  Irsko;

b)  Řecko;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

6.

Gonipterus scutellatus Gyllenhal

GONPSC

a)  Řecko;

b)  Portugalsko (Azory, s výjimkou ostrova Terceira).

7.

Ips amitinus Eichhoff

IPSXAM

a)  Irsko;

b)  Řecko;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

8.

Ips cembrae Heer

IPSXCE

a)  Irsko;

b)  Řecko;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

9.

Ips duplicatus Sahlberg

IPSXDU

a)  Irsko;

b)  Řecko;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

10.

Ips sexdentatus Bőrner

IPSXSE

a)  Irsko;

b)  Kypr;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

11.

Ips typographus Heer

IPSXTY

a)  Irsko;

b)  Spojené království (Severní Irsko).

12.

Leptinotarsa decemlineata Say

LPTNDE

a)  Irsko;

b)  Španělsko (Ibiza a Menorka);

c)  Kypr;

d)  Malta;

e)  Portugalsko (Azory a Madeira);

f)  Finsko (oblasti Ålandy, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa);

g)  Švédsko (kraje Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar a Skåne);

h)  Spojené království (Severní Irsko).

13.

Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)

LIRIBO

a)  Irsko;

b)  Spojené království (Severní Irsko).

14.

Liriomyza huidobrensis (Blanchard)

LIRIHU

a)  Irsko;

b)  do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).

15.

Liriomyza trifolii (Burgess)

LIRITR

a)  Irsko;

b)  do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).

16.

Paysandisia archon (Burmeister)

PAYSAR

a)  Irsko;

b)  Malta;

c)  Spojené království (Severní Irsko).

17.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

RHYCFE

a)  Irsko;

b)  Portugalsko (Azory);

c)  Spojené království (Severní Irsko).

18.

Sternochetus mangiferae Fabricius

CRYPMA

a)  Španělsko (Granada a Málaga);

b)  Portugalsko (Alentejo, Algarve a Madeira).

▼M6

19.

Thaumetopoea pityocampa Denis & Schiffermüller

THAUPI

a)  do 30. dubna 2023: Irsko;

b)  Spojené království (Severní Irsko).

▼M4

20.

Thaumetopoea processionea L.

THAUPR

a)  Irsko;

b)  do 30. dubna 2023: Spojené království (Severní Irsko).

21.

Viteus vitifoliae (Fitch)

VITEVI

Kypr.

d)  Viry, viroidy a fytoplazmy

1.

Beet necrotic yellow vein virus

BNYVV0

a)  Irsko;

b)  Francie (Bretaň);

c)  Portugalsko (Azory);

d)  Finsko;

e)  Spojené království (Severní Irsko).

2.

Candidatus Phytoplasma ulmi

PHYPUL

Spojené království (Severní Irsko)

3.

Citrus tristeza virus (izoláty z EU)

CTV000

Malta

▼B
PŘÍLOHA IV

Seznam regulovaných nekaranténních škodlivých organismů pro Unii (RNŠO) a určitých rostlin k pěstování s kategoriemi a prahovými hodnotami uvedený v článku 5

OBSAH

Část A:

RNŠO týkající se osiva pícnin

Část B:

RNŠO týkající se osiva obilovin

Část C:

RNŠO týkající se révového množitelského materiálu

Část D:

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

Část E:

RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osiva

Část F:

RNŠO týkající se osiva zeleniny

Část G:

RNŠO týkající se sadby brambor

Část H:

RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlin

Část I:

RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osiva

Část J:

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

Část K:

RNŠO týkající se osiva Solanum tuberosum

Část L:

RNŠO týkající se rostlin k pěstování Humulus lupulus, kromě osiva

ČÁST A

RNŠO týkající se osiva pícninRNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro osivo předstupňů

Prahové hodnoty pro základní osivo

Prahové hodnoty pro certifikované osivo

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

ČÁST B

RNŠO týkající se osiva obilovinHlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro osivo předstupňů

Prahové hodnoty pro základní osivo

Prahové hodnoty pro certifikované osivo

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Houby

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Prakticky prosté

ČÁST C

RNŠO týkající se révového množitelského materiáluBakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)

Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pro standardní materiál

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

Vitis L.

0 %

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)

Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pro standardní materiál

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Neroubované rostliny Vitis vinifera L.

0 %

0 %

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

Vitis L., vyjma neroubovaných rostlin Vitis vinifera L.

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Viry, viroidy, choroby působené virům podobnými organismy a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva (rod či druh)

Prahová hodnota pro výchozí rozmnožovací materiál, základní rozmnožovací materiál, certifikovaný materiál

Prahová hodnota pro standardní materiál

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Podnože Vitis spp. a jejích hybridů vyjma Vitis vinifera L.

0 % pro výchozí rozmnožovací materiál;

nepoužije se pro základní rozmnožovací materiál a certifikovaný materiál

Nepoužije se

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Vitis L.

0 %

0 %

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Vitis L.

0 %

0 %

ČÁST D

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelůmBakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindl.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L.

0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Castanea L.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pinus L.

0 %

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Osivo

Helianthus annuus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Puccinia horiana P. Hennings [PUCCHN]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Chrysanthemum L.

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Aculops fuchsiae Keifer [ACUPFU]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fuchsia L.

0 %

Opogona sacchari Bo[OPOGSC]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

0 %

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) [RHYCFE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

čeledi Palmae, pokud jde o následující rody a druhy: Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota maxima Blume, Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Corypha utan Lam., Copernicia Mart., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L, Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Scilla L., Sternbergia Waldst. & Kit., Tulipa L.

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rozmnožovací materiál dotčených okrasných rostlin a další rostliny k pěstování určené k okrasným účelům

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Lavandula L.

0 %

Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.,

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izoláty z EU)

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Impatiens necrotic spot tospovirus [INSV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis

Fotsch, hybridy Impatiens L. New Guinea

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L.,

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Rostliny následujících druhů Prunus L., k pěstování, kromě osiva:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill., Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen, Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., další druhy Prunus L. náchylné k Plum pox virus

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis

Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., novoguinejské hybridy Impatiens L., Pelargonium L.

0 %

ČÁST E

RNŠO týkající se reprodukčního materiálu lesních dřevin, kromě osivaHouby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro reprodukční materiál lesních dřevin

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Castanea sativa Mill.

0 %

Dothistroma pini Hulbary [DOTSPI]

Pinus L.

0 %

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet [SCIRPI]

Pinus L.

0 %

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow [SCIRAC]

Pinus L.

0 %

ČÁST F

RNŠO týkající se osiva zeleninyBakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]

Phaseolus vulgaris L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

0 %

Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]

Pisum sativum L.

0 %

Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]

Vicia faba L.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium porrum L

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčené osivo zeleniny

Pepino mosaic virus [PEPMV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

ČÁST G

RNŠO týkající se sadby bramborRNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota u přímého potomstva sadby brambor předcházející základní sadbě brambor

Prahová hodnota u přímého potomstva základní sadby brambor

Prahová hodnota u přímého potomstva certifikované sadby brambor

PBTC

PB

Příznaky virové infekce

Solanum tuberosum L.

0 %

0,5 %

4,0 %

10,0 %RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro základní sadbu brambor

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování pro certifikovanou sadbu brambor

PBTC

PB

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Prakticky prosté

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Vločkovitost hlíz bramboru, kterou způsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

5,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

5,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

Prašná strupovitost bramboru, kterou způsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]

Solanum tuberosum L

0 %

1,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

3,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

3,0 %

napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry,

a

příznaky, které způsobuje leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1 %

0,8 %

6,0 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČÁST H

RNŠO týkající se osiva olejnin a přadných rostlinHouby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro osivo předstupňů

Prahové hodnoty pro základní osivo

Prahové hodnoty pro certifikované osivo

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]

Linum usitatissimum L.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len přadný

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

1 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]

Linum usitatissimum L. – len olejný

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

5 % napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI]

Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L.

5 %

5 %

5 %

Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium spp.

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]

Glycine max (L.) Merr

15 % pro infekci Phomopsis complex

15 % pro infekci Phomopsis complex

15 % pro infekci Phomopsis complex

Fusarium (anamorfní rod) Link [1FUSAG], vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Linum usitatissimum L.

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfní rod) Link, vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfní rod) Link, vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5 %

napadeno organismy Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium liniFusarium (anamorfní rod) Link vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L.

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše deset sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC]

Sinapis alba L.

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

Nejvýše pět sklerocií nebo jejich úlomků nalezených při laboratorním vyšetření reprezentativního vzorku každé partie osiva velikosti uvedené ve sloupci 4 přílohy III směrnice 2002/57/ES

ČÁST I

RNŠO týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, kromě osivaBakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]

Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Fusarium Link (anamorfní rod) [1FUSAG] vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell [GIBBCI]

Asparagus officinalis L.

0 %

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR]

Asparagus officinalis L.

0 %

Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE]

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Allium cepa L., Allium sativum L.

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčenou sadbu a dotčený rozmnožovací materiál zeleniny

Leek yellow stripe virus [LYSV00]

Allium sativum L.

1 %

Onion yellow dwarf virus [OYDV00]

Allium cepa L., Allium sativum L.

1 %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

0 %

Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

0 %

Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]

Solanum lycopersicum L.

0 %

ČÁST J

RNŠO týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoceBakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Agrobacterium tumefaciens (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]

Cydonia oblonga Mill.,

Juglans regia L.,

Malus Mill.,

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Agrobacterium spp. Conn [1AGRBG]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phlomobacter fragariae Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]

Fragaria L.

0 %

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Cydonia Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Pseudomonas avellanae Janse et al. [PSDMAL]

Corylus avellana L.

0 %

Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]

Olea europaea L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. morsprunorum (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L., Vaccinium L.

0 %

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Pseudomonas syringae pv. syringae van Hall [PSDMSY]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L., Prunus armeniaca L.

0 %

Pseudomonas viridiflava (Burkholder) Dowson [PSDMVF]

Prunus armeniaca L.

0 %

Rhodococcus fascians Tilford [CORBFA]

Rubus L.

0 %

Spiroplasma citri Saglio et al. [SPIRCI]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Xanthomonas arboricola pv. Corylina (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]

Corylus avellana L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. juglandi (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]

Juglans regia L.

0 %

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus amygladus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Xanthomonas campestris pv. fici (Cavara) Dye [XANTFI]

Ficus carica L.

0 %

Xanthomonas fragariae Kennedy & King [XANTFR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Armillariella mellea (Vahl) Kummer [ARMIME]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L

0 %

Chondrostereum purpureum Pouzar [STERPU]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Colletotrichum acutatum Simmonds [COLLAC]

Fragaria L.

0 %

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr [ENDOPA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Castanea sativa Mill.

0 %

Diaporthe strumella (Fries) Fuckel [DIAPST]

Ribes L.

0 %

Diaporthe vaccinii Shear [DIAPVA]

Vaccinium L.

0 %

Exobasidium vaccinii (Fuckel) Woronin [EXOBVA]

Vaccinium L.

0 %

Glomerella cingulata (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Godronia cassandrae (anamorfa Topospora myrtilli) Peck [GODRCA]

Vaccinium L.

0 %

Microsphaera grossulariae (Wallroth) Léveillé [MCRSGR]

Ribes L.

0 %

Mycosphaerella punctiformis Verkley & U. Braun [RAMUEN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Neofabraea alba Desmazières [PEZIAL]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neofabraea malicorticis Jackson [PEZIMA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Neonectria ditissima (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]

Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Peronospora rubi Rabenhorst [PERORU]

Rubus L.

0 %

Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Juglans regia L., Malus Mill., Prunus amygdalus Batsch, Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Phytophthora cambivora (Petri) Buisman [PHYTCM]

Castanea sativa Mill., Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora cinnamomi Rands [PHYTCN]

Castanea sativa Mill.

0 %

Phytophthora citrophthora (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora cryptogea Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]

Pistacia vera L.

0 %

Phytophthora fragariae C.J. Hickman [PHYTFR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Phytophthora nicotianae var. parasitica (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Phytophthora spp. de Bary [1PHYTG]

Rubus L.

0 %

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Podosphaera aphanis (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]

Fragaria L.

0 %

Podosphaera mors-uvae (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]

Ribes L.

0 %

Rhizoctonia fragariae Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]

Fragaria L.

0 %

Rosellinia necatrix Prillieux [ROSLNE]

Pistacia vera L.

0 %

Sclerophora pallida Yao & Spooner [SKLPPA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold [VERTAA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Verticillium dahliae Kleb [VERTDA]

Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Fragaria L. Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Aleurothrixus floccosus Maskell [ALTHFL]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Cecidophyopsis ribis Westwood [ERPHRI]

Ribes L.

0 %

Ceroplastes rusci Linnaeus [CERPRU]

Ficus carica L.

0 %

Chaetosiphon fragaefolii Cockerell [CHTSFR]

Fragaria L.

0 %

Dasineura tetensi Rübsaamen [DASYTE]

Ribes L.

0 %

Epidiaspis leperii Signoret [EPIDBE]

Juglans regia L.

0 %

Eriosoma lanigerum Hausmann [ERISLA]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Parabemisia myricae Kuwana [PRABMY]

Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf.

0 %

Phytoptus avellanae Nalepa [ERPHAV]

Corylus avellana L.

0 %

Phytonemus pallidus Banks [TARSPA]

Fragaria L.

0 %

Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti [PSEAPE]

Juglans regia L., Prunus armeniaca L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Psylla spp. Geoffroy [1PSYLG]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Quadraspidiotus perniciosus Comstock [QUADPE]

Juglans regia L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L.

0 %

Resseliella theobaldi Barnes [THOMTE]

Rubus L.

0 %

Tetranychus urticae Koch [TETRUR]

Ribes L.

0 %

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides blastophthorus Franklin [APLOBL]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides fragariae (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]

Fragaria L.

0 %

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Fragaria L., Ribes L.

0 %

Heterodera fici Kirjanova [HETDFI]

Ficus carica L.

0 %

Longidorus attenuatus Hooper [LONGAT]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Longidorus elongatus (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Longidorus macrosoma Hooper [LONGMA]

Fragaria L. Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Meloidogyne arenaria Chitwood [MELGAR]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne hapla Chitwood [MELGHA]

Cydonia oblonga Mill., Fragaria L., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Meloidogyne incognita (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]

Ficus carica L. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Meloidogyne javanica Chitwood [MELGJA]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill. Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Pratylenchus penetrans (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]

Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Malus Mill., Pistacia vera L., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Pratylenchus vulnus Allen & Jensen [PRATVU]

Citrus L., Cydonia oblonga Mill., Ficus carica L., Fortunella Swingle, Fragaria L., Malus Mill., Olea europaea L., Pistacia vera L., Poncirus Raf., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L

0 %

Tylenchulus semipenetrans Cobb [TYLESE]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Xiphinema diversicaudatum (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI]

Fragaria L., Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Ribes L., Rubus L.

0 %

Xiphinema index Thorne & Allen [XIPHIN]

Pistacia vera L.

0 %

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro dotčený rozmnožovací materiál ovocných rostlin a dotčené ovocné rostliny

Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Pyrus L.

0 %

Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple flat limb agent [AFL000]

Malus Mill.

0 %

Apple mosaic virus [APMV00]

Corylus avellana L., Malus Mill. Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley, Rubus L.

0 %

Apple star crack agent [APHW00]

Malus Mill.

0 %

Apple rubbery wood agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill. a Pyrus L.

0 %

Apple scar skin viroid [ASSVD0]

Malus Mill.

0 %

Apple stem-grooving virus [ASGV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apple stem-pitting virus [ASPV00]

Cydonia oblonga Mill., Malus Mill., Pyrus L.

0 %

Apricot latent virus [ALV000]

Prunus armeniaca L., Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Arabis mosaic virus [ARMV00]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Aucuba mosaic agent v kombinaci s blackcurrant yellows agent

Ribes L.

0 %

Black raspberry necrosis virus [BRNV00]

Rubus L.

0 %

Blackcurrant reversion virus [BRAV00]

Ribes L.

0 %

Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry red ringspot virus [BRRV00]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry scorch virus [BLSCV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shock virus [BLSHV0]

Vaccinium L.

0 %

Blueberry shoestring virus [BSSV00]

Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG]

Fragaria L.

0 %

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPMA]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Malus Mill.

0 %

Candidatus Phytoplasma pruni [PHYPPN]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pyrus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]

Rubus L.

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Fragaria L., Vaccinium L.

0 %

Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry leaf roll virus [CLRV00]

Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry mottle leaf virus [CMLV00]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Chestnut mosaic agent

Castanea sativa Mill.

0 %

Citrus cristacortis agent [CSCC00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus exocortis viroid [CEVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus impietratura agent [CSI000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus leaf Blotch virus [CLBV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus psorosis virus [CPSV00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Citrus tristeza virus [CTV000] (izoláty z EU)

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

0 %

Citrus variegation virus [CVV000]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Clover phyllody phytoplasma [PHYP03]

Fragaria L.

0 %

Cranberry false blossom phytoplasma [PHYPFB]

Vaccinium L.

0 %

Cucumber mosaic virus [CMV000]

Ribes L., Rubus L.

0 %

Fig mosaic agent [FGM000]

Ficus carica L.

0 %

Poruchy na plodech: chat fruit [APCF00], green crinkle [APGC00], bumpy fruit of Ben Davis, rough skin [APRSK0], star crack, russet ring [APLP00], russet wart

Malus Mill.

0 %

Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]

Ribes L.

0 %

Hop stunt viroid [HSVD00]

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

0 %

Little cherry virus 1 a 2 [LCHV10], [LCHV20])

Prunus avium L., Prunus cerasus L.

0 %

Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]

Prunus domestica L., Prunus salicina Lindley

0 %

Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]

Olea europaea L.

0 %

Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]

Olea europaea L.

0 %

Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]

Prunus persica (L.) Batsch

0 %

Pear bark necrosis agent [PRBN00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear bark split agent [PRBS00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear blister canker viroid [PBCVD0]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Pear rough bark agent [PRRB00]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Plum pox virus [PPV000]

Prunus armeniaca L., Prunus avium L., Prunus cerasifera, Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley.

V případě hybridů Prunus, kdy je materiál roubován na podnože, jiné druhy podnoží Prunus L. náchylné k napadení organismem Plum pox virus

0 %

Prune dwarf virus [PDV000]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Prunus necrotic ringspot virus [PNRSV0]

Prunus avium L., Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Prunus domestica L., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina Lindley

0 %

Quince yellow blotch agent [ARW000]

Cydonia oblonga Mill., Pyrus L.

0 %

Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry ringspot virus [RPRSV0]

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Ribes L., Rubus L.

0 %

Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]

Rubus L.

0 %

Raspberry yellow spot [RYS000]

Rubus L.

0 %

Rubus yellow net virus [RYNV00]

Rubus L.

0 %

Strawberry crinkle virus [SCRV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]

Fragaria L., Olea europaea L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Prunus persica (L.) Batsch, Ribes L., Rubus L.

0 %

Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Strawberry mottle virus [SMOV00]

Fragaria L.

0 %

Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]

Fragaria L.

0 %

Strawberry vein banding virus [SVBV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L.

0 %

Tomato black ring virus [TBRV00]

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Fragaria L., Prunus avium L., Prunus cerasus L., Rubus L.

0 %

ČÁST K

RNŠO týkající se osiva Solanum tuberosum L.Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO

Rostliny k pěstování

Prahová hodnota pro osivo

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

ČÁST L

RNŠO týkající se rostlin k pěstování Humulus lupulus, kromě osivaHouby a řasovky

RNŠO

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro rostlinu k pěstování

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

0 %

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

0 %
PŘÍLOHA V

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na příslušných rostlinách k pěstování

OBSAH

Část A:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu pícnin

1.

Přehlídka porostu

2.

Odběr vzorků a testování osiva pícnin

3.

Další opatření pro některé druhy rostlin

Část B:

Opatření týkající se osiva obilovin

1.

Přehlídka porostu

2.

Odběr vzorků a testování osiva obilovin

3.

Další opatření pro osivo Oryza sativa L.

Část C:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a na rostlinách k pěstování určených k okrasným účelům

Část D:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

1.

Vizuální prohlídky

2.

Opatření podle rodů či druhů a kategorie

Část E:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

Část F:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Část G:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a přadných rostlin

1.

Přehlídka porostu

2.

Odběr vzorků a testování osiva olejnin a přadných rostlin

3.

Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Část H:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva

Část I:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu Solanum tuberosum.

Část J:

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování Humulus lupulus, kromě osiva

ČÁST A

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu pícnin

1.    Přehlídka porostu

1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využije k produkci osiva pícnin, s ohledem na výskyt RNŠO v porostu s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]

Medicago sativa L.

0 %

0 %

0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku. Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

2.    Odběr vzorků a testování osiva pícnin

1) Příslušný orgán:

a) 

úředně odebere vzorky osiva z partií osiva pícnin;

b) 

pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c) 

porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);

d) 

dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.

2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem odebírá vzorky a testuje osivo pícnin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka v příloze III směrnice 66/401/EHS.

3.    Další opatření pro některé druhy rostlin

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů provádějí následující doplňkové prohlídky, případně provádějí jakékoliv jiné kroky v těchto případech:

1) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo Medicago sativa L., za účelem zamezení výskytu organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a zajištění následujících skutečností:

a) 

osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis spp. insidiosus, nebo

b) 

porost byl pěstován na ploše, na které nebyl v posledních třech letech před výsevem pěstován druh Medicago sativa L., při přehlídkách porostu na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus nebo nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus na žádném sousedním předchozím porostu Medicago sativa L., nebo

c) 

porost náleží k odrůdě považované za vysoce odolnou vůči organismu Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus a obsah neškodných nečistot nepřekročí 0,1 % hmotnosti;

2) osivo předstupňů, základní a certifikované osivo porostu Medicago sativa L. za účelem zamezení výskytu organismu Ditylenchus dipsaci a zajištění toho, že:

a) 

na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci, ve dvou předcházejících letech nebyly na stanovišti produkce pěstovány žádné hlavní hostitelské porosty a byla přijata vhodná hygienická opatření k zamezení zamoření na stanovišti produkce; nebo

b) 

na stanovišti produkce nebyly na předchozím porostu pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci a výskyt organismu Ditylenchus dipsaci nebyl zjištěn ani při laboratorním testování reprezentativního vzorku nebo

c) 

osivo bylo podrobeno vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

ČÁST B

Opatření týkající se osiva obilovin

1.    Přehlídka porostu

1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využívá k produkci osiva obilovin, s cílem potvrdit, že výskyt RNŠO nepřekračuje prahové hodnoty uvedené v této tabulce:Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]

Oryza sativa L.

Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m2 zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Nejvýše dvě rostliny s příznaky napadení na 200 m2 zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Certifikované osivo první generace (C1):

Nejvýše čtyři rostliny s příznaky napadení na 200 m2 zjištěné při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Certifikované osivo druhé generace (C2):

Nejvýše osm rostlin s příznaky napadení na 200 m2 zjištěných při přehlídkách porostu na reprezentativním vzorku rostlin u každé plodiny ve vhodnou dobu.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE]

Oryza sativa L.

0 %

0 %

0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku.

Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušných RNŠO.

3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

2.    Odběr vzorků osiva obilovin

1) Příslušný orgán:

a) 

úředně odebere vzorky osiva z partií osiva obilnin;

b) 

pověří odběratele vzorků k provedení odběru vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c) 

porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem, jak uvádí písmeno b);

d) 

dohlíží nad prací odběratelů vzorků podle bodu 2.

2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo obilovin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k úřední certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

Při zkouškách osiva k certifikaci se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použijí se ustanovení tabulky v příloze III směrnice 66/402/EHS.

3.    Další opatření pro osivo Oryza sativa L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky, případně provede jiné kroky, aby bylo zajištěno, že osivo Oryza sativa L. splňuje jeden z následujících požadavků:

a) 

pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Aphelenchoides besseyi;

b) 

bylo úředně testováno příslušnými orgány s použitím vhodných nematologických testů na reprezentativním vzorku z každé partie a bylo shledáno prostým organismu Aphelenchoides besseyi;

c) 

bylo podrobeno vhodnému ošetření horkou vodou či jiným vhodným ošetřením proti organismu Aphelenchoides besseyi.

ČÁST C

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rozmnožovacím materiálu okrasných rostlin a dalších rostlin k pěstování určených k okrasným účelům

V souvislosti s příslušnými RNŠO a rostlinami k pěstování se přijmou následující opatření:

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce:Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Amelanchier Medik., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Medik., Crataegus Tourn. ex L., Cydonia Mill., Eriobtrya Lindl., Malus Mill., Mespilus Bosc ex Spach, Photinia davidiana Decne., Pyracantha M. Roem., Pyrus L., Sorbus L.

a)  rostliny byly vypěstovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.;

nebo

b)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během posledního vegetačního období vizuálně prohlédnuto, a rostliny vykazující příznaky výskytu daného organismu a veškeré okolní rostliny byly neprodleně vytrhány a zlikvidovány.

Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus persica (L.) Batsch;

Prunus salicina Lindl.

a)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie;

nebo

b)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední vegetační období po vizuální prohlídce shledáno prostým organismu Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány;

nebo

c)  při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu vykazovalo příznaky napadení nejvýše 2 % rostlin v partii a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly protrhány a neprodleně zlikvidovány.

Spiroplasma citri Saglio

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

Rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu pro zjištění tohoto škodlivého organismu a shledány prostými organismu Spiroplasma citri Saglio, a

a)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Spiroplasma citri Saglio, nebo

b)  stanoviště produkce bylo v posledním vegetačním období při vizuální prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledáno prostým organismu Spiroplasma citri Saglio nebo

c)  příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin vizuálně prohlédnutých během posledního vegetačního období ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a veškeré napadené rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

a)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., nebo

b)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo za poslední vegetační období po vizuální prohlídce shledáno prostým organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al. a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokázalo-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., nebo

c)  příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech a dané rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení na stanovišti produkce a v bezprostřední blízkosti a sousední rostliny byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány, neprokáže-li testování reprezentativního vzorku rostlin s příznaky napadení, že tyto příznaky nezpůsobuje organismus Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al., nebo

d)  v případě stálezelených druhů byly rostliny před přemístěním vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Xanthomonas arboricola pv. pruni Vauterin et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  V případě osiva:

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

2)  V případě rostlin, kromě osiva:

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  V případě osiva:

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.;

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod (bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření) a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

2)  V případě rostlin, kromě osiva:

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

1)  V případě osiva:

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas perforans Jones et al.;

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas perforans Jones et al.

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas perforans Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas perforans Jones et al.

2)  V případě rostlin, kromě osiva:

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

1)  V případě osiva:

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.;

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

2)  V případě rostlin, kromě osiva:

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v bodu 1 této položky,

a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které dané RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Opatření

Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

Castanea L.

a)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

nebo

b)  na stanovišti produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období zjištěny příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr

nebo

c)  rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr byly vytrhány, zbývající rostliny se pravidelně každý týden prohlížejí a na stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před přemístěním pozorovány žádné příznaky.

Dothistroma pini Hulbary,

Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet

Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

Pinus L.

a)  rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet a Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow,

nebo

b)  na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky sypavky způsobované organismy Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet nebo Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow

nebo

c)  bylo provedeno vhodné ošetření proti sypavce způsobované organismem Dothistroma pini Hulbary, Dothistroma septosporum (Dorogin) Morelet či Lecanosticta acicola (von Thümen) Sydow, rostliny byly před přemístěním prohlédnuty a shledány prostými příznaků sypavky.

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

Osivo Helianthus annuus L.

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni,

nebo

b)  na stanovišti produkce osiva nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období

nebo

c)  

i)  na stanovišti produkce osiva byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období

a

ii)  příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni vykázalo během těchto prohlídek nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány

a

iii)  při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

nebo

d)  

i)  na stanovišti produkce osiva byly provedeny nejméně dvě prohlídky ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období

a

ii)  všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány

a

iii)  při konečné prohlídce nebyly nalezeny žádné rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni, a z každé partie byl otestován reprezentativní vzorek a shledán prostým organismu Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni

nebo

e)  osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

a)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkleys

nebo

b)  rostliny byly v průběhu posledního ukončeného vegetačního období pěstovány na stanovišti produkce, jež bylo při nejméně dvou vizuálních prohlídkách ve vhodných termínech během daného vegetačního období shledáno prostým organismu Plenodomus tracheiphilus (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány

nebo

c)  příznaky vykázala nejvýše 2 % rostlin v partii při nejméně dvou vizuálních prohlídkách během posledního vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu a příslušné rostliny s příznaky napadení a veškeré ostatní rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Puccinia horiana P. Hennings

Chrysanthemum L.

a)  rostliny byly získány z matečných rostlin, které byly za poslední tři měsíce prohlíženy nejméně jednou měsíčně a na stanovišti produkce nebyly pozorovány žádné příznaky

nebo

b)  matečné rostliny vykazující příznaky byly odstraněny a zlikvidovány spolu s rostlinami v okruhu 1 m a rostliny, které byly před přemístěním prohlédnuty a shledány prostými příznaků, byly vhodným způsobem fyzikálně nebo chemicky ošetřeny.

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Aculops fuchsiae Keifer

Rostliny k pěstování, vyjma osiva

Fuchsia L.

a)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Aculops fuchsiae Keifer,

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách na stanovišti produkce během předchozího vegetačního období v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu nebyly na rostlinách ani na matečných rostlinách, ze kterých byly získány, pozorovány příznaky

nebo

c)  před přemístěním bylo provedeno vhodné chemické či fyzikální ošetření, po němž byly rostliny prohlédnuty a nebyly nalezeny příznaky výskytu škodlivého organismu.

Opogona sacchari Bojer

Beaucarnea Lem., Bougainvillea Comm. ex Juss., Crassula L., Crinum L., Dracaena Vand. ex L., Ficus L., Musa L., Pachira Aubl., Palmae, Sansevieria Thunb., Yucca L.

a)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Opogona sacchari Bojer,

nebo

b)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, na kterém nebyly při vizuálních prohlídkách prováděných nejméně každé tři měsíce v období alespoň šest měsíců před přemístěním pozorovány příznaky ani známky výskytu organismu Opogona sacchari Bojer,

nebo

c)  na stanovišti produkce se uplatňuje režim, jehož cílem je monitorování a potlačování populace organismu Opogona sacchari Bojer a odstraňování napadených rostlin, každá partie byla před přemístěním vizuálně prohlédnuta v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu a byla shledána prostou příznaků výskytu organismu Opogona sacchari Bojer.

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

Rostliny k pěstování čeledi Palmae, vyjma plodů a osiva, s průměrem kmene u paty větším než 5 cm, které patří do těchto rodů nebo druhů:

Areca catechu L., Arenga pinnata (Wurmb) Merr., Bismarckia Hildebr. & H. Wendl., Borassus flabellifer L., Brahea armata S. Watson, Brahea edulis H.Wendl., Butia capitata (Mart.) Becc., Calamus merrillii Becc., Caryota cumingii Lodd. ex Mart., Caryota maxima Blume, Chamaerops humilis L., Cocos nucifera L., Copernicia Mart., Corypha utan Lam., Elaeis guineensis Jacq., Howea forsteriana Becc., Jubaea chilensis (Molina) Baill., Livistona australis C. Martius, Livistona decora (W. Bull) Dowe, Livistona rotundifolia (Lam.) Mart., Metroxylon sagu Rottb., Phoenix canariensis Chabaud, Phoenix dactylifera L., Phoenix reclinata Jacq., Phoenix roebelenii O’Brien, Phoenix sylvestris (L.) Roxb., Phoenix theophrasti Greuter, Pritchardia Seem. & H. Wendl., Ravenea rivularis Jum. & H. Perrier, Roystonea regia (Kunth) O.F. Cook, Sabal palmetto (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman, Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl., Washingtonia H. Wendl.

a)  rostliny byly trvale pěstovány v oblasti, která byla odpovědným úředním subjektem podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření stanovena jako prostá organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

b)  rostliny byly pěstovány po dobu dvou let před jejich přemístěním na stanovišti v Unii s úplnou fyzickou ochranou před zavlečením organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) nebo na stanovišti v Unii, kde byla ohledně daného škodlivého organismu používána vhodná preventivní ošetření;

c)  rostliny byly podrobeny vizuální prohlídce prováděné alespoň jednou za čtyři měsíce, která potvrdí, že je uvedený materiál prostý organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium sp. L.

a)  od začátku posledního ukončeného vegetačního období byly prohlédnuty rostliny či semenice v partii a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nebo

b)  cibule byly na základě vizuálních prohlídek prováděných v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledány prostými příznaků výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Camassia Lindl., Chionodoxa Boiss., Crocus flavus Weston, Galanthus L., Hyacinthus Tourn. ex L., Hymenocallis Salisb., Muscari Mill., Narcissus L., Ornithogalum L., Puschkinia Adams, Sternbergia Waldst. & Kit., Scilla L., Tulipa L.

a)  od začátku posledního ukončeného vegetačního období byly prohlédnuty rostliny v partii a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev nebo

b)  cibule byly na základě vizuálních prohlídek prováděných v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledány prostými příznaků výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a zabaleny k prodeji konečnému zákazníkovi.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Malus Mill.

a)  rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider, a

b)  

i)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider,

nebo

ii)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány

nebo

iii)  příznaky během vizuálních prohlídek ve vhodných termínech za poslední vegetační období vykázala nejvýše 2 % rostlin na stanovišti produkce a uvedené rostliny a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým organismu Candidatus Phytoplasma mali Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Prunus L.

a)  rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

a

b)  

i)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider,

nebo

ii)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány

nebo

iii)  příznaky během prohlídek ve vhodných termínech za poslední vegetační období vykázalo nejvýše 1 % rostlin na stanovišti produkce a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým organismu Candidatus Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider.

Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Pyrus L.

a)  rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými příznaků výskytu organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, a

b)  

i)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, nebo

ii)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném při vizuální prohlídce v průběhu posledního ukončeného vegetačního období prostým škodlivého organismu a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo

c)  příznaky vykazují nejvýše 2 % rostlin na stanovišti produkce při vizuální prohlídce během posledního vegetačního období ve vhodných termínech a uvedené rostliny s příznaky napadení a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Rostliny k pěstování, vyjma osiva

Lavandula L.

a)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, o němž je známo, že je prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.,

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách partie během posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

nebo

c)  rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. byly vytrhány a zlikvidovány a partie byla testována na základě reprezentativního vzorku zbývajících rostlin a byla shledána prostou škodlivého organismu.

Chrysanthemum stunt viroid

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Argyranthemum Webb ex Sch.Bip., Chrysanthemum L.

Rostliny se získávají do tří generací od rozmnožení z podnože, která byla při testech shledána prostou organismu Chrysanthemum stunt viroid.

Citrus exocortis viroid

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L.

a)  rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty a shledány prostými organismu Citrus exocortis viroid,

a

b)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo během posledního ukončeného vegetačního období při vizuální prohlídce rostlin v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu shledáno prostým daného škodlivého organismu.

Citrus tristeza virus (izoláty z EU)

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy

a)  rostliny pocházejí z matečných rostlin, které byly v předchozích třech letech otestovány a shledány prostými organismu Citrus tristeza virus,

a

b)  

i)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Citrus tristeza virus,

nebo

ii)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce shledaném na základě testování reprezentativního vzorku rostlin provedeného ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu prostým organismu Citrus tristeza virus

nebo

iii)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce fyzicky chráněném proti přenašečům a shledaném na základě testování namátkově zvolených rostlin provedeného v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu prostým organismu Citrus tristeza virus

nebo

iv)  v případech, kdy měl test pozitivní výsledek na výskyt organismu Citrus tristeza virus v partii, byly všechny rostliny otestovány jednotlivě, pozitivní výsledek vykázala nejvýše 2 % z daných rostlin a testované rostliny, u nichž bylo zjištěno napadení škodlivým organismem, byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány.

Impatiens necrotic spot tospovirus

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis, Fotsch, hybridy Impatiens L. New Guinea

a)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobeno monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalis Pergande), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací,

a

b)  

i)  na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Impatiens necrotic spot tospovirus nebo

ii)  veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Impatiens necrotic spot tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Impatiens necrotic spot tospovirus.

Potato spindle tuber viroid

Capiscum annuum L.

a)  na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

b)  rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.

Plum pox virus

Rostliny následujících druhů Prunus L., k pěstování, kromě osiva:

Prunus armeniaca L., Prunus blireiana Andre, Prunus brigantina Vill.,– Prunus cerasifera Ehrh., Prunus cistena Hansen,– Prunus curdica Fenzl and Fritsch., Prunus domestica ssp. domestica L., Prunus domestica ssp. insititia (L.) K. Schneid, Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi., Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb, Prunus glandulosa Thunb., Prunus holosericea Batal., Prunus hortulana Bailey, Prunus japonica Thunb., Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne, Prunus maritima Marsh., Prunus mume Sieb. et Zucc., Prunus nigra Ait., Prunus persica (L.) Batsch, Prunus salicina L., Prunus sibirica L., Prunus simonii Carr., Prunus spinosa L., Prunus tomentosa Thunb., Prunus triloba Lindl., Prunus L. náchylné k napadení organismem Plum pox virus

a)  vegetativně množené podnože Prunus pocházejí z matečných rostlin, z nichž byly za předchozích pět let odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými organismu Plum pox virus, a

b)  

i)  rozmnožovací materiál byl vyprodukován v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plum pox virus, nebo

ii)  na rozmnožovacím materiálu na stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období v nejvhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány žádné příznaky organismu Plum pox virus a veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány nebo

iii)  na stanovišti produkce byly za poslední ukončené vegetační období v nejvhodnějším termínu v roce, s ohledem na klimatické podmínky, podmínky pro pěstování rostliny a biologii organismu Plum pox virus, pozorovány příznaky organismu Plum pox virus nejvýše u 1 % rostlin, veškeré rostliny s příznaky napadení v bezprostředním okolí byly vytrhány a neprodleně zlikvidovány a byl otestován reprezentativní vzorek zbývajících rostlin bez příznaků napadení v partiích, ve kterých byly nalezeny rostliny s příznaky napadení, a byl shledán prostým škodlivého organismu. Z reprezentativní části rostlin nevykazujících při vizuální prohlídce žádné příznaky výskytu organismu Plum pox virus se mohou odebrat vzorky a otestovat na základě posouzení rizika infekce daných rostlin s ohledem na výskyt uvedeného škodlivého organismu.

Tomato spotted wilt tospovirus

Rostliny k pěstování, kromě osiva

Begonia x hiemalis Fotsch, Capsicum annuum L., Chrysanthemum L., Gerbera L., hybridy Impatiens L. New Guinea, Pelargonium L.

a)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, které bylo podrobeno monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalisThrips tabaci), a po jejich zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení jejich populací,

a

b)  na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus nebo

c)  veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým organismu Tomato spotted wilt tospovirus.

ČÁST D

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na reprodukčním materiálu lesních dřevin, kromě osiva

1.    Vizuální prohlídky

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování:

a) 

reprodukční materiál lesních dřevin, kromě osiva, Castanea sativa Mill. je po vizuální prohlídce na stanovišti či místě produkce shledán prostým organismu Cryphonectria parasitica;

b) 

reprodukční materiál lesních dřevin, kromě osiva, Pinus spp. je po vizuální prohlídce na stanovišti či místě produkce shledán prostým organismů Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola.

Vizuální prohlídky probíhají jednou ročně v nejvhodnější období pro zjištění daných škodlivých organismů s ohledem na klimatické podmínky a podmínky pro pěstování dané rostliny a s ohledem na biologii příslušných škodlivých organismů.

2.    Požadavky podle rodů či druhů a kategorie

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a veškeré další kroky týkající se následujících rodů či druhů, aby byly zajištěny tyto podmínky:

Castanea sativa Mill.

a) 

reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Cryphonectria parasitica, nebo

b) 

na místě či stanovišti produkce nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica nebo

c) 

reprodukční materiál lesních dřevin na místě či stanovišti produkce vykazující příznaky výskytu organismu Cryphonectria parasitica byl vytrhán, zbývající materiál se pravidelně každý týden prohlíží a na místě či stanovišti produkce nejsou v průběhu tří týdnů před přemístěním daného materiálu pozorovány žádné příznaky uvedeného škodlivého organismu.

Pinus spp.

a) 

reprodukční materiál lesních dřevin pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Dothistroma pini, Dothistroma septosporumLecanosticta acicola, nebo

b) 

na místě či stanovišti produkce, ani v jejich bezprostředním okolí nebyly za poslední ukončené vegetační období pozorovány žádné příznaky sypavky způsobované organismem Dothistroma pini, Dothistroma septosporum nebo Lecanosticta acicola nebo

c) 

na místě či stanovišti produkce bylo provedeno vhodné ošetření proti sypavce způsobované organismy Dothistroma pini, Dothistroma septosporum nebo Lecanosticta acicola a reprodukční materiál lesních dřevin byl před přemístěním vizuálně prohlédnut a shledán prostým příznaků výskytu organismů Dothistroma pini, Dothistroma septosporum nebo Lecanosticta acicola.

ČÁST E

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu zeleniny

V souvislosti s příslušnými RNŠO a rostlinami k pěstování se přijmou tato opatření: příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou stanoveny ve třetím sloupci následující tabulky:Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Clavibacter michiganensis ssp. Michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou

a

b)  

i)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,

nebo

ii)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

nebo

iii)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.,

nebo

b)  porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

nebo

c)  byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al.

Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Phaseolus vulgaris L.

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.,

nebo

b)  porost, ze kterého bylo osivo získáno, byl vizuálně prohlédnut ve vhodných termínech během vegetačního období a shledán prostým organismu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

nebo

c)  byl otestován reprezentativní vzorek osiva a shledán při těchto testech prostým organismu Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.;

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.,

nebo

c)  

i)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

nebo

ii)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.,

nebo

c)  

i)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

nebo

ii)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas perforans Jones et al.,

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas perforans Jones et al.

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas perforans Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas perforans Jones et al.,

nebo

c)  

i)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas perforans Jones et al.

nebo

ii)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas perforans Jones et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas perforans Jones et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L.

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

nebo

b)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

nebo

c)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Solanum lycopersicum L.

a)  osivo je získáno vhodnou kyselou extrakcí a

b)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.,

nebo

c)  

i)  při vizuálních prohlídkách během ukončeného vegetačního období na stanovišti produkce ve vhodných termínech nebyly zjištěny příznaky choroby způsobované organismem Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

nebo

ii)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování reprezentativního vzorku na organismus Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. s použitím vhodných metod, bez ohledu na to, zda předcházelo vhodné ošetření, a na základě těchto testů bylo shledáno prostým organismu Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Hmyz a roztoči

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Acanthoscelides obtectus (Say)

Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.

a)  reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)  osivo bylo shledáno prostým organismu Acanthoscelides obtectus (Say).

Bruchus pisorum (L.)

Pisum sativum L.

a)  reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)  osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus pisorum (L.).

Bruchus rufimanus L.

Vicia faba L.

a)  reprezentativní vzorek osiva byl podroben vizuální prohlídce v nejvhodnějším termínu pro zjištění škodlivého organismu, což může být po vhodném ošetření, a

b)  osivo bylo shledáno prostým organismu Bruchus rufimanus L.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium porrum L.

a)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

b)  sklizené osivo bylo po laboratorních testech na reprezentativním vzorku shledáno prostým organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

c)  rozmnožovací materiál byl podroben vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku bylo osivo shledáno prostým tohoto škodlivého organismu.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Pepino mosaic virus

Solanum lycopersicum L.

a)  osivo bylo získáno vhodnou metodou kyselé extrakce či obdobnou metodou a:

b)  

i)  osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Pepino mosaic virus, nebo

ii)  na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Pepino mosaic virus nebo

iii)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Pepino mosaic virus na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  

i)  osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo

ii)  na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

iii)  osivo bylo podrobeno úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech bylo shledáno prostým škodlivého organismu.

ČÁST F

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě brambor

Příslušný orgán nebo, pokud je tak vyžadováno, profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce.RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp.; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.)

Solanum tuberosum L.

a)  V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Dickeya Samson et al. spp. a Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp.

b)  V případě všech kategorií:

byly pěstované rostliny podrobeny úřední přehlídce porostu ze strany příslušných orgánů.

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

a)  V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

b)  V případě všech kategorií:

i)  rostliny byly vyprodukovány v oblastech, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al., s ohledem na možný výskyt přenašečů

nebo

ii)  při úředních prohlídkách pěstovaných rostlin na stanovišti produkce ze strany příslušných orgánů od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Solanum tuberosum L.

a)  V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

úřední prohlídky prokážou, že je získána z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

b)  V případě všech kategorií:

i)  při úředních prohlídkách partie na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

nebo

ii)  veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující příznaky byly vytrhány a zlikvidovány včetně dceřiných hlíz a pro veškeré podnože, u nichž byly u rostoucího porostu pozorovány příznaky, byly pro každou partii po sklizni provedeny testy hlíz, aby se potvrdila nepřítomnost organismu Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry a:

příznaky, které způsobuje:

— Potato leaf roll virus

Solanum tuberosum L.

a)  V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor:

materiál pochází z matečných rostlin, které jsou prosté organismů Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y a Potato leaf roll virus;

Je-li použita metoda mikrovegetativního množení, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním matečné rostliny, nebo zkouškou matečné rostliny pod úředním dohledem.

Je-li použita metoda klonové selekce, ověří se vyhovění požadavkům podle tohoto bodu úředním testováním klonového materiálu, nebo testováním klonového materiálu pod úředním dohledem.

b)  V případě všech kategorií

byly pěstované rostliny podrobeny úřední prohlídce ze strany příslušných orgánů.

Potato spindle tuber viroid

Solanum tuberosum L.

a)  V případně klonového materiálu:

úřední testování nebo testování pod úředním dohledem prokázalo, že je získán z matečných rostlin, které jsou prosté organismu Potato spindle tuber viroid.

b)  V případě sadby brambor předcházející základní sadbě brambor a základní sadby brambor:

nebyly prokázány žádné příznaky organismu Potato spindle tuber viroid

nebo

u každé partie byly provedeny úřední testy hlíz po sklizni a dané hlízy byly shledány prosté organismu Potato spindle tuber viroid;

c)  V případě certifikované sadby brambor

úřední prohlídka prokázala, že je prostá škodlivého organismu, a testování se provádí, jsou-li pozorovány jakékoliv příznaky výskytu škodlivého organismu.RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Příznaky virové infekce

Solanum tuberosum L.

Při úřední prohlídce přímého potomstva nepřekračuje množství rostlin s příznaky napadení procentuální podíl, který uvádí příloha IV.RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al.

Solanum tuberosum L.

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Ditylenchus destructor Thorne

Solanum tuberosum L.

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Vločkovitost hlíz bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk

Solanum tuberosum L

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Prašná strupovitost bramboru napadající hlízy na více než 10 % jejich povrchu, kterou způsobuje Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh.

Solanum tuberosum L

Příslušný orgán podrobil partie úřední prohlídce a potvrzuje, že odpovídají příslušným ustanovením přílohy IV.

Kromě toho příslušné orgány provedou úřední prohlídky s cílem zajistit, že výskyt RNŠO na pěstovaných rostlinách nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro sadbu brambor předcházející základní sadbě brambor

Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro základní sadbu brambor

Prahová hodnota pro pěstované rostliny pro certifikovanou sadbu brambor

PBTC

PB

Bakteriální černání stonku a měkká hniloba hlíz bramboru (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

1,0  %

4,0  %

Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

Příznaky mozaikovitosti, které způsobují viry

a

příznaky, které způsobuje potato leaf roll virus [PLRV00]

Solanum tuberosum L.

0 %

0,1  %

0,8  %

6,0  %

Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]

Solanum tuberosum L.

0 %

0 %

0 %

0 %

ČÁST G

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu olejnin a přadných rostlin

1.    Přehlídka porostu

1) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provádí přehlídky porostu, který se využívá k produkci osiva olejnin a přadných rostlin, s cílem zajistit, že výskyt RNŠO nepřekročí prahové hodnoty uvedené v této tabulce:Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování (rod či druh)

Prahové hodnoty pro produkci osiva předstupňů

Prahové hodnoty pro produkci základního osiva

Prahové hodnoty pro produkci certifikovaného osiva

Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]

Helianthus annuus L.

0 %

0 %

0 %

Příslušný orgán může pověřit prováděním přehlídek porostu svým jménem a pod svým úředním dohledem inspektory jiné, než jsou profesionální provozovatelé.

2) Takovéto přehlídky porostu se provádějí, když stav a vývojové stadium porostu umožňují umožňují přiměřenou prohlídku.

Provádí se nejméně jedna prohlídka ročně, a to v nejvhodnější dobu pro zjištění příslušného RNŠO.

3) Příslušný orgán určí velikost, počet a rozdělení partií plochy k prohlídce podle příslušných metod.

Podíl porostu k produkci osiva, který příslušný orgán úředně prohlédne, je nejméně 5 %.

2.    Odběr vzorků a testování osiva olejnin a přadných rostlin

1) Příslušný orgán:

a) 

úředně odebere vzorky osiva z partií osiva olejnin a přadných rostlin;

b) 

pověří odběratele vzorků, aby provedli odběr vzorků jeho jménem a pod jeho úředním dohledem;

c) 

porovná vzorky osiva, které odebral sám, se vzorky stejné partie osiva odebranými odběrateli vzorků pod úředním dohledem;

d) 

dohlíží nad prací odběratelů vzorků, jak stanoví písmeno b).

2) Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu odebírá vzorky a testuje osivo olejnin a přadných rostlin v souladu s aktuálními mezinárodně používanými metodami.

S výjimkou automatického odběru vzorků odebírá příslušný orgán ke kontrole nejméně 5 % podíl partií osiva přihlášeného k certifikaci. Uvedený podíl se co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k certifikaci, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností.

3) Automatický odběr vzorků probíhá s využitím vhodných postupů a pod úředním dohledem.

4) Při zkouškách osiva pro certifikaci a obchodního osiva se vzorky odebírají z homogenních partií. Co se týče hmotnosti partie a vzorku, použije se tabulka v příloze III směrnice 2002/57/ES.

3.    Další opatření pro osivo olejnin a přadných rostlin

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede následující doplňkové prohlídky a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování:

1) 

Opatření pro osivo Helianthus annuus L. s cílem zamezit výskytu organismu Plasmopora halstedii

a) 

osivo Helianthus annuus L. pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Plasmopara halstedii,

nebo

b) 

na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii nejméně při dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období

nebo

c) 
i) 

na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a

ii) 

příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii vykázalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 % rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a

iii) 

při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii

nebo

d) 
i) 

na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných termínech během vegetačního období a

ii) 

všechny rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii byly bezprostředně po prohlídce odstraněny a zlikvidovány a

iii) 

při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu organismu Plasmopara halstedii a reprezentativní vzorek každé partie byl testován a shledán prostým příznaků výskytu organismu Plasmopara halstedii nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako účinné proti všem známým kmenům Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni.

2) 

Opatření pro osivo Helianthus annuus L. a Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Botrytis cinerea

a) 

bylo provedeno ošetření schválené proti organismu Botrytis cinerea

nebo

b) 

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

3) 

Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

a) 

Bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora)

nebo

b) 

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

4) 

Opatření pro osivo Glycine max (L.) Merryl s cílem zamezit výskytu organismu Diaporthe var. sojae

a) 

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Diaporthe var. sojae

nebo

b) 

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

5) 

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Alternaria linicola

a) 

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Alternaria linicola

nebo

b) 

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

6) 

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Boeremia exigua var. linicola

a) 

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Boeremia exigua var. linicola

nebo

b) 

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

7) 

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismu Colletotrichum lini

a) 

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismu Colletotrichum lini

nebo

b) 

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo;

8) 

Opatření pro osivo Linum usitatissimum L. s cílem zamezit výskytu organismů Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

a) 

bylo provedeno ošetření osiva schválené proti organismům Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

nebo

b) 

na základě laboratorního testu na reprezentativním vzorku není překročena nastavená tolerance pro osivo.

ČÁST H

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na sadbě a rozmnožovacím materiálu zeleniny, kromě osiva

Vizuální prohlídka

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a veškeré další kroky, aby byly zajištěny tyto podmínky:

a) 

rostliny přinejmenším vypadají, na základě vizuální prohlídky, že jsou prakticky prosté škodlivých organismů uvedených v tabulce v tomto bodu, s ohledem na příslušný rod či druh;

b) 

veškeré rostliny vykazující ve fázi rostoucího porostu viditelné známky či příznaky výskytu škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu byly bezprostředně po jejich objevení vhodně ošetřeny nebo případně odstraněny;

c) 

v případě cibulí šalotek a česneku se rostliny získávají přímo z materiálu, který byl ve fázi rostoucího porostu zkontrolován a shledán prakticky prostým všech škodlivých organismů uvedených v tabulkách v tomto bodu.

Kromě toho příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování uvedených v následující tabulce:Bakterie

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.

Solanum lycopersicum L.

Rostliny jsou pěstovány z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E přílohy V a byly udržovány prosté infekce s použitím vhodných hygienických opatření.

Xanthomonas euvesicatoria Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas perforans Jones et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al.

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  sadba byla pěstována z osiva, které splňuje požadavky vymezené v části E pro osivo zeleniny a

b)  mladé rostliny byly udržovány ve vhodných hygienických podmínkách, aby se zamezilo infekci.

Houby a řasovky

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Fusarium Link (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Fusarium Link nebo

ii)  porost byl vizuálně zkontrolován alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Fusarium Link byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a

b)  koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Fusarium Link.

Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk

Asparagus officinalis L.

a)  

i)  porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byl vytrhán reprezentativní vzorek rostlin a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk nebo

ii)  porost byl vizuálně prohlédnut alespoň dvakrát ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, byly vytrhány rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk a při konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky a

b)  koruny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L.

a)  rostliny jsou přesazené ve vyvýšených modulech a pěstované v substrátu prostém organismu Stromatinia cepivora Berk.

nebo

b)  

i)  

— porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo

— porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky

a

ii)  rostliny byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.

Stromatinia cepivora Berk.

Allium sativum L.

a)  

i)  porost byl vizuálně prohlédnut ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk nebo

ii)  porost byl vizuálně zkontrolován ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období, rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk. byly neprodleně vytrhány a při doplňkové konečné prohlídce nevykazuje rostoucí porost žádné příznaky

a

b)  rostliny nebo sadba byly před přemístěním vizuálně prohlédnuty a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Stromatinia cepivora Berk.

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Cynara cardunculus L.

a)  matečné rostliny se získávají z materiálu testovaného na patogeny a

b)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce se známou historií rostlinné výroby beze známého výskytu organismu Verticillium dahliae Kleb. a

c)  rostliny byly vizuálně prohlédnuty ve vhodných termínech od začátku posledního ukončeného vegetačního období a shledány prostými příznaků výskytu organismu Verticillium dahliae Kleb.

Hlístice

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

Allium cepa L., Allium sativum L.

V případě rostlin jiných než rostlin pro produkci komerčního porostu:

a)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

b)  

i)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly pozorovány nejvýše u 2 % rostlin a

ii)  rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem byly neprodleně vytrhány a

iii)  rostliny byly poté shledány prostými daného škodlivého organismu při laboratorních testech na reprezentativním vzorku

nebo

c)  rostliny byly podrobeny vhodnému chemickému nebo fyzikálnímu ošetření proti organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostým tohoto škodlivého organismu.

V případě rostlin pro produkci komerčního porostu:

a)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev

nebo

b)  

i)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu;

ii)  rostliny vykazující příznaky výskytu organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev byly neprodleně vytrhány a

iii)  rostliny byly shledány prostými daného škodlivého organismu po laboratorních testech na reprezentativním vzorku

nebo

c)  rostliny byly podrobeny vhodnému fyzikálnímu nebo chemickému ošetření a po laboratorních testech provedených na reprezentativním vzorku byly shledány prostými organismu Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev.

Viry, viroidy, virům podobné choroby a fytoplazmy

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Požadavky

Leek yellow stripe virus

Allium sativum L.

a)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Leek yellow stripe virus

nebo

b)  porost byl vizuálně prohlédnut alespoň jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu od začátku posledního ukončeného vegetačního období, přičemž příznaky organismu Leek yellow stripe virus nevykázalo více než 10 % rostlin, dané rostliny byly neprodleně vytrhány a při konečné prohlídce nevykazovalo příznaky více než 1 % rostlin.

Onion yellow dwarf virus

Allium cepa L., Allium sativum L.

a)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu a nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus

nebo

b)  

i)  porost byl od začátku posledního ukončeného vegetačního období vizuálně prohlédnut nejméně jednou ve vhodném termínu pro zjištění škodlivého organismu a příznaky výskytu organismu Onion yellow dwarf virus byly pozorovány nejvýše u 10 % rostlin a

ii)  vytrhané rostliny shledané napadenými daným škodlivým organismem, byly neprodleně vytrhány a

iii)  příznaky výskytu daného škodlivého organismu nevykázalo více než 1 % rostlin zkontrolovaných při konečné prohlídce.

Potato spindle tuber viroid

Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.

a)  na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

b)  rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.

Tomato spotted wilt tospovirus

Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L.

a)  rostliny byly pěstovány na stanovišti produkce, kde byl zaveden režim monitorování relevantních přenašečů třásněnky (Frankliniella occidentalis Pergande a Thrips tabaci Lindeman), a po zjištění bylo provedeno vhodné ošetření, aby se zajistilo účinné potlačení příslušných populací, a

b)  

i)  na rostlinách na stanovišti produkce nebyly během aktuální doby vegetace pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato spotted wilt tospovirus; nebo

ii)  veškeré rostliny na stanovišti produkce vykazující během aktuální doby vegetace příznaky organismu Tomato spotted wilt tospovirus byly vytrhány a reprezentativní vzorek rostlin určených k přemístění byl otestován a shledán prostým škodlivého organismu.

Tomato yellow leaf curl virus

Solanum lycopersicum L.

a)  na rostlinách nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus

nebo

b)  na místě produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato yellow leaf curl virus.

ČÁST I

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na osivu Solanum tuberosum. L.

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění následujících požadavků s ohledem na výskyt RNŠO na osivu Solanum tuberosum:

a) 

osivo pochází z oblastí, kde není znám výskyt organismu Potato spindle tuber viroid, nebo

b) 

na rostlinách na místě produkce nebyly během celého vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných organismem Potato spindle tuber viroid nebo

c) 

rostliny byly podrobeny úřednímu testování na organismus Potato spindle tuber viroid na reprezentativním vzorku a s použitím vhodných metod a při těchto testech byly shledány prostými daného škodlivého organismu.

ČÁST J

Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO na rostlinách k pěstování Humulus lupulus L., kromě osiva

Příslušný orgán nebo profesionální provozovatel pod úředním dohledem příslušného orgánu provede kontroly a další kroky, aby bylo zajištěno splnění požadavků týkajících se příslušných RNŠO a rostlin k pěstování, které jsou uvedeny ve třetím sloupci následující tabulky:Houby

RNŠO nebo příznaky, které RNŠO způsobují

Rostliny k pěstování

Opatření

Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA]

Humulus lupulus L.

a)  rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu a shledány prostými organismu Verticillium dahliae, a

b)  

i)  rostliny k pěstování byly vyprodukovány na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu Verticillium dahliae, nebo

ii)  

— rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů Humulus lupulus a

— stanoviště produkce bylo ve vhodných termínech při vizuální prohlídce listů během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu Verticillium dahliae a

— jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu Verticillium dahliae a další výsadbou.

Verticillium nonalfalfae Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]

Humulus lupulus L.

a)  rostliny k pěstování pocházejí z matečných rostlin, které byly vizuálně prohlédnuty v nejvhodnějším termínu a shledány prostými organismu Verticillium nonalfalfae, a

b)  

i)  rostliny k pěstování byly vyprodukovány na místě produkce, o němž je známo, že je prosté organismu Verticillium nonalfalfae, nebo

ii)  

— rostliny k pěstování byly izolovány od produkčních porostů Humulus lupulus a

— stanoviště produkce bylo při vizuální prohlídce listů ve vhodných termínech během posledního ukončeného vegetačního období shledáno prostým organismu Verticillium nonalfalfae a

— jsou vedeny záznamy o historii rostlinné výroby a chorob přenášených půdou a u hostitelských rostlin byl dodržen alespoň čtyřletý odstup mezi zjištěním organismu Verticillium nonalfalfae a další výsadbou.
PŘÍLOHA VI

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do Unie z určitých třetích zemí je zakázán 

Popis

Kód KN

Třetí země, skupina třetích zemí či konkrétní oblast třetí země

1.

Rostliny Abies Mill., Cedrus Trew, Chamaecyparis Spach, Juniperus L., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. a Tsuga Carr., vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (1), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◄

2.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., s listy, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (1), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◄

3.

Rostliny Populus L., s listy, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Kanada, Mexiko, USA

4.

Samostatná kůra Castanea Mill.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Všechny třetí země

5.

Samostatná kůra Quercus L., vyjma Quercus suber L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko, USA

6.

Samostatná kůra Acer saccharum Marsh.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada, Mexiko, USA

7.

Samostatná kůra Populus L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Americký kontinent

8.

Rostliny k pěstování Chaenomeles Ldl., Crateagus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Rosa L., jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (1), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◄

9.

Rostliny k pěstování Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L. a Pyrus L. a jejich hybridy, a Fragaria L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanada, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Nový Zéland, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (1), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina a USA mimo Havaj. ◄

10.

Rostliny Vitis L., vyjma plodů

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země, vyjma Švýcarska

11.

Rostliny Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridy, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Všechny třetí země

12.

Rostliny k pěstování Photinia Ldl., jiné než rostliny ve vegetačním klidu, prosté listů, květů a plodů

ex 0602 10 90

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika a USA

13.

Rostliny Phoenix spp., vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Alžírsko, Maroko

14.

Rostliny k pěstování z čeledi Poaceae, vyjma rostlin okrasných trvalých travin podčeledí Bambusoideae a Panicoideae a rodů Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., kromě osiva

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (1), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◄

15.

Hlízy Solanum tuberosum L., sadba brambor

0701 10 00

Třetí země, vyjma Švýcarska

16.

Rostliny stolonotvorných a hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich hybridů, vyjma hlíz Solanum tuberosum L., jak uvádí položka 15

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, vyjma Švýcarska

17.

Hlízy druhů Solanum L. a jejich hybridů, vyjma těch, které uvádějí položky 15 a 16

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

►M8  
Třetí země nebo regiony, vyjma těchto:
a)  Alžírsko, Egypt, Izrael, Libye, Maroko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko a Turecko;
nebo
b)  země splňující následující ustanovení:
i)  jsou jednou z následujících zemí:
Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kanárské ostrovy, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Severní Makedonie, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino a Ukrajina;
a
ii)  splňují jedno z následujících ustanovení:

— jsou uznané jako prosté organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Nouioui et al. v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, nebo

— jejich právní předpisy jsou uznané jako rovnocenné pravidlům Unie týkajícím se ochrany před organismem Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Nouioui et al. v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031,


nebo
c)  Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko a Spojené království (1), je-li splněna tato podmínka: uvedené třetí země Komisi do 30. dubna každého roku předloží výsledky průzkumů za předchozí rok, které potvrzují, že organismus Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Nouioui et al. se na jejich území nevyskytuje.  ◄

18.

Rostliny k pěstování z čeledi Solanaceae, kromě osiva a rostlin uvedených v položkách 15, 16 nebo 17

ex 0602 90 30

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (1), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◄

19.

Zemina tvořená zčásti pevnou organickou hmotou

ex 2530 90 00

ex 3824 99 93

Třetí země, vyjma Švýcarska

20.

Pěstební substrát, vyjma zeminy, tvořený zcela nebo zčásti pevnou organickou hmotou, vyjma pěstebního substrátu složeného výhradně z rašeliny nebo vláken Cocos nucifera L., dříve nevyužívaného k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv zemědělským účelům

ex 2530 10 00

ex 2530 90 00

ex 2703 00 00

ex 3101 00 00

ex 3824 99 93

Třetí země, vyjma Švýcarska

▼M1

21.

Citrus limon (L.) N. Burm.f. a Citrus sinensis (L.) Osbeck (do 30. dubna 2021)

ex 0805 50 10

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

Argentina

▼B

(1)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.
PŘÍLOHA VII

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících ze třetích zemí a odpovídající zvláštní požadavky na jejich dovoz na území Unie 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kódy KN

Původ

Zvláštní požadavky

1.

Pěstební substrát ulpělý na rostlinách nebo s nimi spojený, určený k udržení životaschopnosti rostlin, kromě sterilního média pro rostliny pěstované in vitro

Nepoužije se (1)

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že:

a)  pěstební substrát při výsadbě rostlin s ním spojených:

i)  byl prostý zeminy a organické hmoty a nebyl dříve využíván k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům

nebo

ii)  byl složen výhradně z rašeliny nebo vláken Cocos nucifera L. a dříve se nevyužíval k pěstování rostlin nebo k jakýmkoliv jiným zemědělským účelům

nebo

iii)  byl podroben účinné fumigaci nebo tepelnému ošetření, které zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

iv)  byl podroben účinnému systémovému přístupu, který zajistí, že je prostý škodlivých organismů, a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“;

a

ve všech případech uvedených v bodech i) až iv) byl uchováván a udržován ve vhodných podmínkách, aby byl udržen prostým karanténních škodlivých organismů

a

b)  od výsadby:

i)  byla přijata vhodná opatření k zajištění toho, aby pěstební substrát zůstal prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, zahrnující přinejmenším:

— fyzickou izolaci pěstebního substrátu od zeminy a dalších možných zdrojů kontaminace,

— hygienická opatření,

— používání vody prosté karanténních škodlivých organismů pro Unii

nebo

ii)  během dvou týdnů před vývozem byl pěstební substrát, v příslušném případě včetně zeminy, zcela odstraněn opláchnutím vodou prostou karanténních škodlivých organismů pro Unii. Opětovnou výsadbu lze provádět do pěstebního substrátu, který splňuje požadavky stanovené v písmenu a). Je nutné udržovat vhodné podmínky, aby se zajistilo, že zůstane prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak stanoví písmeno b).

2.

Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že stroje, přístroje a vozidla jsou očištěné a prosté zeminy a rostlinných zbytků

3.

Rostliny k pěstování s kořeny, vypěstované ve volné půdě

ex 0601 20 30

ex 0601 20 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0706 90 10

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  o místě produkce je známo, že je prosté organismů Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival,

a

b)  rostliny pocházejí z pozemku, o kterém je známo, že je prostý organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

4.

Rostliny k pěstování, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře

0602 10 90

0602 20 20

0602 20 80

0602 30 00

0602 40 00

0602 90 20

0602 90 30

0602 90 41

0602 90 45

0602 90 46

0602 90 47

0602 90 48

0602 90 50

0602 90 70

0602 90 91

0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a:

a)  pocházejí z oblasti, která je uznaná v zemi původu státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thrips palmi Karny a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, které je uznané v zemi původu státní službou ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Thrips palmi Karny, které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismu Thrips palmi Karny na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,

nebo

c)  bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismu Thrips palmi Karny, o čemž jsou podrobné údaje uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a byly úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu Thrips palmi Karny.

5.

Jednoleté a dvouleté rostliny k pěstování, vyjma čeledi Poaceae a osiva

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  byly pěstovány ve školkách;

b)  jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů;

c)  byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem;

d)  jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a

e)  jsou buď shledány prostými známek či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takových organismů.

6.

Rostliny k pěstování čeledi Poaceae okrasných trvalých travin podčeledí Bambusoideae, Panicoideae a rodů Buchloe Lag., Bouteloua Lag., Calamagrostis Adan., Cortaderia Stapf, Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix L., Molinia Schnrak, Phalaris L., Shibataea Mak. Ex Nakai, Spartina Schreb., Stipa L. a Uniola L., mimo osiva

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  byly pěstovány ve školkách;

b)  jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů;

c)  byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem;

d)  jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a

e)  jsou shledány prostými známek či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takovýchto organismů.

7.

Rostliny k pěstování, vyjma rostlin ve vegetačním klidu, rostlin v tkáňové kultuře, osiva, cibulí, hlíz, oddenkových hlíz a oddenků.

Relevantní karanténní škodlivé organismy pro Unii jsou tyto:

— Begomoviry jiné než: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus;

— Cowpea mild mottle virus;

— Lettuce infectious yellows virus;

— Melon yellowing-associated virus;

— Squash vein yellowing virus;

— Sweet potato chlorotic stunt virus;

— Sweet potato mild mottle virus;

— Tomato mild mottle virus.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Třetí země, kde je znám výskyt karanténních škodlivých organismů pro Unii

 

 

 

 

a)  kde není znám výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací) ani jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii;

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během celého vegetačního období pozorovány příznaky výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii

 

 

 

b)  kde je znám výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (neevropských populací) nebo jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii.

Úřední potvrzení, že na rostlinách nebyly během celého vegetačního období pozorovány příznaky výskytu karanténních škodlivých organismů pro Unii,

a

a)  rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii,

nebo

b)  stanoviště produkce bylo při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech pro zjištění příslušného škodlivého organismu shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů relevantních karanténních škodlivých organismů pro Unii

nebo

c)  rostliny byly podrobeny účinnému ošetření, které zajišťuje eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn a jiných přenašečů karanténních škodlivých organismů pro Unii, a před vývozem jich byly shledány prostými.

8.

Rostliny k pěstování bylinných druhů, vyjma cibulí, oddenkových hlíz, rostlin čeledi Poaceae, oddenků, osiva, hlíz a rostlin v tkáňové kultuře

ex 0602 10 90

0602 90 20

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0706 90 10

ex 0709 40 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

Třetí země, kde je znám výskyt organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány ve školkách a:

a)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, které je uznané státní organizací ochrany rostlin země původu podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch), které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) na základě úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před vývozem,

nebo

c)  bezprostředně před vývozem byly podrobeny vhodnému ošetření proti organismům Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch) a na základě úřední prohlídky byly shledány prostými organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch).

Podrobnosti o ošetření uvedeném v písmeni c) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

9.

Bylinné víceleté rostliny k pěstování, kromě osiva, čeledí Caryophyllaceae (vyjma Dianthus L.), Compositae (vyjma Chrysanthemum L.), Cruciferae, LeguminosaeRosaceae (vyjma Fragaria L.)

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0704 10 00

ex 0704 90 10

ex 0704 90 90

ex 0705 11 00

ex 0705 19 00

ex 0705 21 00

ex 0705 29 00

ex 0709 99 10

ex 0910 99 31

ex 0910 99 33

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  byly pěstovány ve školkách;

b)  jsou prosté rostlinných zbytků, květů a plodů;

c)  byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem;

d)  jsou shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a

e)  jsou buď shledány prostými známek či příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření k odstranění takových organismů.

10.

Stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v tkáňové kultuře

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  jsou čisté (tzn. zbavené rostlinných zbytků) a jsou prosté květů a plodů;

b)  byly pěstovány ve školkách;

c)  byly prohlédnuty ve vhodných termínech před vývozem a shledány prostými příznaků výskytu škodlivých bakterií, virů a virům podobných organismů a buď shledány prostými příznaků výskytu škodlivých hlístic, hmyzu, roztočů a hub, nebo byly podrobeny vhodnému ošetření, které zajišťuje odstranění těchto organismů.

11.

Opadavé stromy a keře určené k pěstování, kromě osiva a rostlin v tkáňové kultuře

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Alžírsko, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Egypt, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Izrael, Jordánsko, Kanárské ostrovy, Libanon, Libye, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Maroko, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Sýrie, Švýcarsko, Tunisko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že rostliny jsou ve vegetačním klidu a prosté listů

12.

Kořenová a hlízová zelenina, vyjma hlíz Solanum tuberosum L.

0706 10 00

0706 90 10

0706 90 30

0706 90 90

ex 0709 99 90

ex 0714 10 00

ex 0714 20 10

ex 0714 20 90

ex 0714 30 00

ex 0714 40 00

ex 0714 50 00

ex 0714 90 20

ex 0714 90 90

ex 0910 11 00

ex 0910 30 00

ex 0910 99 91

ex 1212 91 80

ex 1212 94 00

ex 1212 99 95

ex 1214 90 10

ex 1214 90 90

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu

13.

Cibule, cibulové hlízy, oddenky, hlízy určené k pěstování, vyjma hlíz Solanum tuberosum

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

ex 0706 90 10

ex 0910 11 00

ex 0910 20 10

ex 0910 30 00

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu

14.

Hlízy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že zásilka či partie neobsahuje více než 1 % čisté hmotnosti zeminy a pěstebního substrátu

15.

Hlízy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí:

a)  ze země, kde není znám výskyt organismu Tecia solanivora (Povolný),

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Tecia solanivora (Povolný).

16.

Hlízy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  hlízy pocházejí ze zemí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.,

nebo

b)  v zemi původu byla splněna ustanovení uznaná jako rovnocenná ustanovením právních předpisů Unie týkajícím se potírání organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031.

17.

Hlízy Solanum tuberosum L.

0701 10 00

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Třetí země, kde je znám výskyt organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

Úřední potvrzení, že:

a)  hlízy pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival (všech patotypů jiných než patotyp 1, který je společným evropským patotypem), a po odpovídající období nebyly pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival na místě produkce ani v bezprostředním okolí

nebo

b)  v zemi původu byla splněna ustanovení uznaná jako rovnocenná ustanovením právních předpisů Unie týkajícím se potírání organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival v souladu s postupem podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

18.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

0701 10 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí ze stanoviště, o kterém je známo, že je prosté organismů Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens a Globodera pallida (Stone) Behrens

19.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

0701 10 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých není znám výskyt organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

nebo

b)  v oblastech, kde je znám výskyt organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. nebo Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al., pocházejí hlízy z místa produkce shledaného prostým organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. nebo považovaného za prosté těchto organismů v důsledku opatření přijatých za účelem eradikace organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al. a vymezeným v souladu s postupem podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

20.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

0701 10 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  hlízy buď pocházejí z oblastí, kde není znám výskyt organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (všechny populace) a Meloidogyne fallax Karssen,

nebo

b)  v oblastech, kde je znám výskyt organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al.Meloidogyne fallax Karssen:

i)  hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al.Meloidogyne fallax Karssen na základě každoročního průzkumu hostitelských porostů vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou na povrchu i na řezu hlíz po sklizni z porostů brambor pěstovaných na místě produkce, nebo

ii)  hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a buď byly zkontrolovány na výskyt příznaků po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů před jejich uvedením na trh podle ustanovení směrnice 66/403/EHS týkajících se uzávěru a nebyly zjištěny příznaky výskytu organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al.Meloidogyne fallax Karssen.

21.

Hlízy Solanum tuberosum L., jiné než k pěstování

0701 90 10

0701 90 50

0701 90 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí z oblastí, ve kterých není znám výskyt organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

22.

Rostliny k pěstování Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., a Solanum melongena L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, kde je znám výskyt organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. nebo Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.,

nebo

b)  na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al.Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.

23.

Rostliny Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:

a)  ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Keiferia lycopersicella (Walsingham),

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Keiferia lycopersicella (Walsingham) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.

24.

Rostliny k pěstování Beta vulgaris L., kromě osiva

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Třetí země

Úřední potvrzení, že na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Beet curly top virus.

25.

Rostliny Chrysanthemum L., Dianthus L. a Pelargonium l’Hérit. ex Ait., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

ex 0603 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius),

nebo

b)  na místě produkce nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Spodoptera eridania (Cramer), Spodoptera frugiperda Smith a Spodoptera litura (Fabricius),

nebo

c)  rostliny prošly vhodným ošetřením na ochranu proti relevantním škodlivým organismům.

26.

Rostliny k pěstování Chrysanthemum L. a Solanum lycopersicum L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny byly trvale pěstovány:

a)  v zemi prosté organismu Chrysanthemum stem necrosis virus

nebo

b)  v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Chrysanthemum stem necrosis virus,

nebo

c)  na místě produkce uznaném za prosté organismu Chrysanthemum stem necrosis virus a potvrzeném úředními prohlídkami a ve vhodných případech testy.

27.

Rostliny k pěstování Pelargonium L’Herit. ex Ait., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, kde je znám výskyt organismu Tomato ringspot virus:

 

 

 

a)  kde není znám výskyt organismů Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populace mimo EU) Dalmasso a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo či jiných přenašečů organismu Tomato ringspot virus;

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí přímo z míst produkce, o kterých je známo, že jsou prostá organismu Tomato ringspot virus,

nebo

b)  jsou nejvýše čtvrtou generací, získanou z matečných rostlin shledaných prostými organismu Tomato ringspot virus v rámci úředně schváleného systému virologického testování.

 

 

b)  kde je znám výskyt organismů Xiphinema americanum Cobb sensu stricto, Xiphinema bricolense Ebsary, Vrain & Graham, Xiphinema californicum Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema inaequale khan et Ahmad, Xiphinema intermedium Lamberti & Bleve-Zacheo, Xiphinema rivesi (populace mimo EU) Dalmasso a Xiphinema tarjanense Lamberti & Bleve-Zacheo či jiných přenašečů organismu Tomato ringspot virus.

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  jsou přímo získány z míst produkce, o kterých je známo, že jsou prostá organismu Tomato ringspot virus v půdě i na rostlinách,

nebo

b)  jsou nejvýše druhou generací, získanou z matečných rostlin shledaných prostými organismu Tomato ringspot virus v rámci úředně schváleného systému virologického testování.

28.

Řezané květiny Chrysanthemum L., Dianthus L., Gypsophila L. a Solidago L. a listová zelenina Apium graveolens L. a Ocimum L.

0603 12 00

0603 14 00

ex 0603 19 70

0709 40 00

ex 0709 99 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že řezané květiny a listová zelenina:

a)  pocházejí ze země prosté organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch)

nebo

b)  byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismů Liriomyza sativae (Blanchard) a Amauromyza maculosa (Malloch).

29.

Řezané květiny čeledi Orchidaceae

0603 13 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že řezané květiny:

a)  pocházejí ze země prosté organismu Thrips palmi Karny

nebo

b)  byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu Thrips palmi Karny.

30.

Přirozeně či uměle zakrslé rostliny k pěstování, kromě osiva

ex 0602 20 80

ex 0602 30 00

ex 0602 40 00

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny, včetně rostlin získaných přímo z přírodních stanovišť, byly nepřetržitě po dobu nejméně dvou let před odesláním pěstovány, udržovány a tvarovány v úředně registrovaných školkách s kontrolním režimem podléhajícím úřednímu dozoru;

b)  rostliny ve školkách uvedené v písmenu a) této položky:

i)  byly alespoň během období uvedeném v písmenu a) této položky:

— přesazeny do nádob umístěných v regálech alespoň 50 cm nad zemí,

— podrobeny vhodným ošetřením, aby se zajistilo, že jsou prosté neevropských rzí, a účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“,

— úředně prohlédnuty nejméně šestkrát za rok ve vhodných intervalech pro zjištění výskytu dotčených karanténních škodlivých organismů pro Unii podle nařízení (EU) 2016/2031 a tyto prohlídky byly rovněž provedeny na rostlinách v bezprostředním okolí školek uvedených v písmenu a) této položky, a to přinejmenším vizuální prohlídkou každého řádku pole nebo školky a všech částí rostliny nad pěstebním substrátem na vzorku nejméně 300 rostlin daného rodu, není-li na místě více než 3 000 rostlin daného rodu, případně 10 % rostlin, je-li na místě více než 3 000 rostlin daného rodu,

— při těchto prohlídkách shledány prostými dotčených relevantních karanténních škodlivých organismů pro Unii, jak je uvedeno v předchozí odrážce, napadené rostliny byly odstraněny a zbývající rostliny byly ve vhodných případech účinně ošetřeny a byly zadržovány po odpovídající dobu a prohlíženy, aby se zajistilo, že jsou prosté daných škodlivých organismů,

— pěstovány buď v nepoužitém umělém pěstebním substrátu, nebo v přírodním pěstebním substrátu, který byl ošetřen fumigací nebo vhodným tepelným ošetřením, a jsou prosté veškerých karanténních škodlivých organismů pro Unii,

— udržovány v podmínkách, které zajišťují, že pěstební substrát zůstává prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, a v průběhu dvou týdnů před odesláním byly:

— 

— protřepány a propláchnuty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a udržovány s obnaženými kořeny, nebo

— protřepány a propláchnuty čistou vodou, aby byl odstraněn původní pěstební substrát, a přesazeny do pěstebního substrátu, který splňuje podmínky vymezené v páté odrážce bodu i), nebo

— podrobeny vhodným ošetřením, aby se zajistilo, že pěstební substrát je prostý karanténních škodlivých organismů pro Unii, a účinná látka, koncentrace a datum aplikace těchto ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dezinsekční anebo dezinfekční ošetření“;

ii)  byly zabaleny v uzavřených kontejnerech, které byly úředně zapečetěny a nesou registrační číslo registrované školky a toto číslo je uvedeno v kolonce „Dodatkové prohlášení“ v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, aby byla možná identifikace zásilek.

31.

Rostliny řádu Pinales, vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

0604 20 40

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány na místě produkce prostém organismů Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang a Pissodes zitacuarense Sleeper.

32.

Rostliny řádu Pinales vyšší než 3 m, vyjma plodů a osiva

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 47

ex 0602 90 50

ex 0602 90 99

ex 0604 20 20

ex 0604 20 40

ex 1404 90 00

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že rostliny byly vyprodukovány na místě produkce prostém organismů podčeledi Scolytidae spp. (neevropských).

33.

Rostliny Castanea Mill. a Quercus L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Cronartium spp., s výjimkou Cronartium gentianeum, Cronartium piniCronartium ribicola.

34.

Rostliny Quercus L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

USA

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

35.

Rostliny k pěstování Corylus L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Kanada a USA

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:

a)  z oblasti, která je v zemi původu uznaná státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  z místa produkce, které je v zemi původu uznané státní organizací ochrany rostlin dané země podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Anisogramma anomala (Peck) E. Müller na základě úředních prohlídek provedených na místě produkce či v jeho bezprostředním okolí od počátku posledních tří dokončených vegetačních období a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.

36.

Rostliny Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

37.

Rostliny k pěstování Juglans L. a Pterocarya Kunth, kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

USA

Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování:

a)  byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních prohlídkách během dvou let před vývozem pozorovány příznaky výskytu organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ani příznaky výskytu jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman ani výskyt tohoto přenašeče; rostliny k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,

nebo

c)  pocházejí z místa produkce s naprostou fyzickou izolací a rostliny k pěstování byly bezprostředně před vývozem podrobeny prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.

38.

Rostliny Betula L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země, o níž je známo, že je prostá organismu Agrilus anxius Gory.

39.

Rostliny k pěstování Platanus L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

Albánie, Arménie, Švýcarsko, Turecko a USA

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  byly pěstovány na místě produkce uznaném podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled

a

ii)  které bylo včetně bezprostředního okolí každoročně podrobeno úředním prohlídkám s ohledem na příznaky výskytu organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. prováděným v nejvhodnějších obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu

a

iii)  reprezentativní vzorek rostlin byl podroben testování na přítomnost organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu.

40.

Rostliny k pěstování Populus L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země

Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Melampsora medusae f.sp. tremuloidis Shain.

41.

Rostliny Populus L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Americký kontinent

Úřední potvrzení, že na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Sphaerulina musiva (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous.

42.

Rostliny k pěstování, vyjma roubů, řízků, rostlin v tkáňové kultuře, pylu a osiva Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada a USA

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Saperda candida Fabricius a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  byly po dobu alespoň dvou let před vývozem pěstovány nebo v případě rostlin mladších dvou let trvale pěstovány na místě produkce uznaném podle mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté Saperda candida Fabricius:

i)  které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled

a

ii)  které bylo každoročně dvakrát podrobeno úřední prohlídce s ohledem na známky výskytu organismu Saperda candida Fabricius prováděné ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu

a

iii)  na kterém byly rostliny pěstovány:

— na místě chráněném před hmyzem v zájmu ochrany proti zavlečení organismu Saperda candida Fabricius

— nebo

— na stanovišti obklopeném nárazníkovou zónou o šířce alespoň 500 m při uplatnění vhodného preventivního ošetření, kde každoroční úřední průzkumy prováděné ve vhodných obdobích potvrdily nepřítomnost organismu Saperda candida Fabricius

a

iv)  bezprostředně před vývozem byly rostliny, zejména jejich kmeny, podrobeny důkladné prohlídce zaměřené na výskyt organismu Saperda candida Fabricius, případně včetně destruktivního vzorkování.

43.

Rostliny k pěstování, vyjma rostlin v tkáňové kultuře a osiva Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Vaccinium L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Kanada, Mexiko a USA

Úřední potvrzení, že rostliny byly:

a)  trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Grapholita packardi Zeller a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  trvale pěstovány na místě produkce stanoveném podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Grapholita packardi Zeller:

i)  které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled

a

ii)  které bývá každoročně podrobeno úřední prohlídce s ohledem na známky výskytu organismu Grapholita packardi Zeller prováděné ve vhodných termínech pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu

a

iii)  kde byly rostliny pěstovány na stanovišti při uplatnění vhodných preventivních ošetření a kde byla nepřítomnost organismu Grapholita packardi Zeller ověřena každoročními úředními průzkumy prováděnými ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu

a

iv)  kde byly rostliny bezprostředně před vývozem podrobeny důkladné prohlídce zaměřené na výskyt organismu Grapholita packardi Zeller,

nebo

c)  na místě chráněném před hmyzem v zájmu ochrany proti zavlečení organismu Grapholita packardi Zeller.

44.

Rostliny k pěstování Crataegus L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, kde je znám výskyt organismů Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.

Úřední potvrzení, že na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismů Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.

45.

Rostliny k pěstování Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 30

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, kde je znám výskyt neevropských virů, viroidů a fytoplazem nebo organismů Phyllosticta solitaria Ell. a Ev. u dotčených rodů

Úřední potvrzení, že na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky chorob způsobovaných neevropskými viry, viroidy a fytoplazmami nebo organismy Phyllosticta solitaria Ell. a Ev.

46.

Rostliny k pěstování Malus Mill., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Třetí země, kde je znám výskyt organismů Cherry rasp leaf virus nebo Tomato ringspot virus

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny byly:

i)  úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na organismy Cherry rasp leaf virus a Tomato ringspot virus s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů,

nebo

ii)  získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na organismy Cherry rasp leaf virus a Tomato ringspot virus s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů;

b)  na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky chorob způsobovaných organismy Cherry rasp leaf virus nebo Tomato ringspot virus.

47.

Rostliny k pěstování Prunus L., kromě osiva v případě písmene b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0802 11 10

ex 0802 11 90

ex 0802 12 10

ex 0802 12 90

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

a)  Třetí země, kde je znám výskyt organismu Tomato ringspot virus;

b)  Třetí země, kde je znám výskyt organismů American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus.

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny byly:

i)  úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů,

nebo

ii)  získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů;

b)  na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány příznaky chorob způsobovaných karanténními škodlivými organismy pro Unii.

48.

Rostliny k pěstování Rubus L., kromě osiva v případě písmene b)

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 1202 99 99

a)  Třetí země, kde je znám výskyt organismů Tomato ringspot virus nebo Black raspberry latent virus;

b)  Třetí země, kde je znám výskyt organismů Raspberry leaf curl virus nebo Cherry rasp leaf virus

a)  rostliny jsou prosté mšic včetně vajíček;

b)  úřední potvrzení, že:

i)  rostliny byly:

— úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných karanténních škodlivých organismů pro Unii,

— nebo

— získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na karanténní škodlivé organismy pro Unii s využitím vhodných indikátorů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým daných škodlivých organismů;

ii)  na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledních tří ukončených vegetačních období pozorovány příznaky chorob způsobovaných karanténními škodlivými organismy pro Unii.

49.

Rostliny k pěstování Fragaria L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Třetí země, kde je znám výskyt organismu Strawberry witches‘ broom phytoplasma

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny, vyjma rostlin pěstovaných z osiva, byly:

i)  buď úředně certifikovány v rámci certifikačního systému, který vyžaduje, aby byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podrobován úřednímu testování přinejmenším na organismus Strawberry witches‘ broom phytoplasma s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým organismu Strawberry witches‘ broom phytoplasma,

nebo

ii)  získány v přímé linii z materiálu, který je udržován ve vhodných podmínkách a v posledních třech ukončených vegetačních obdobích byl alespoň jednou podroben úřednímu testování přinejmenším na organismus Strawberry witches‘ broom phytoplasma s využitím vhodných indikátorů výskytu daných škodlivých organismů či ekvivalentních metod a shledán při těchto testech prostým organismu Strawberry witches‘ broom phytoplasma;

b)  na rostlinách na místě produkce ani na náchylných rostlinách v bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky chorob způsobovaných organismem Strawberry witches‘ broom phytoplasma.

50.

Rostliny k pěstování Fragaria L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 90 30

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismů Anthonomus signatus Say a Anthonomus bisignifer Schenkling.

51.

Rostliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Burkillanthus Swingle, Calodendrum Thunb., Choisya Kunth, Clausena Burm. f., Limonia L., Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Triphasia Lour. a Vepris Comm., vyjma plodů (avšak včetně osiva); a osivo Citrus L., Fortunella Swingle a Poncirus Raf. a jejich hybridů

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1209 30 00

ex 1209 99 10

ex 1209 99 91

ex 1209 99 99

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí ze země uznané podle relevantních mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Candidatus Liberibacter africanus, Candidatus Liberibacter americanusCandidatus Liberibacter asiaticus, původců choroby Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

52.

Rostliny Casimiroa La Llave, Choisya Kunth Clausena Burm. f., Murraya J.Koenig ex L., Vepris Comm, Zanthoxylum L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí ze země, kde není znám výskyt organismu Trioza erytreae Del Guercio,

nebo

b)  rostliny pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Trioza erytreae Del Guercioa a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

c)  rostliny byly pěstovány na místě produkce, které je registrováno státní organizací ochrany rostlin v zemi původu a tato organizace nad ním vykonává dohled,

a

kde byly rostliny pěstovány po dobu jednoho roku na stanovišti chráněném proti hmyzu v zájmu ochrany proti zavlečení organismu Trioza erytreae Del Guercio,

a

kde byly v období alespoň jednoho roku před přemístěním provedeny ve vhodných termínech dvě úřední prohlídky a na daném stanovišti nebyly pozorovány známky výskytu organismu Trioza erytreae Del Guercio,

a

před přemístěním s nimi bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.

53.

Rostliny Aegle Corrêa, Aeglopsis Swingle, Afraegle Engl., Amyris P. Browne, Atalantia Corrêa, Balsamocitrus Stapf, Choisya Kunth, Citropsis Swingle & Kellerman, Clausena Burm. f., Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Limonia L., Merrillia Swingle, Microcitrus Swingle, Murraya J. Koenig ex L., Naringi Adans., Pamburus Swingle, Severinia Ten., Swinglea Merr., Tetradium Lour., Toddalia Juss., Triphasia Lour., Vepris Comm., Zanthoxylum L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:

a)  ze země, kde není znám výskyt organismu Diaphorina citri Kuway,

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Diaphorina citri Kuway a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.

54.

Rostliny Microcitrus Swingle, Naringi Adans. a Swinglea Merr., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 30

ex 0602 20 80

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že rostliny pocházejí:

a)  ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri ((Hasse) Constantin et al., pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al., a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

55.

Rostliny k pěstování čeledi Palmae, kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny buď pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismů Palm lethal yellowing phytoplasmas a Coconut cadang-cadang viroid, a na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky jejich výskytu,

nebo

b)  na rostlinách nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů Palm lethal yellowing phytoplasmas a Coconut cadang-cadang viroid a rostliny na místě produkce s příznaky ukazujícími na podezření na napadení danými škodlivými organismy byly vytrhány a rostliny prošly vhodným ošetřením, které je zbaví organismu Myndus crudus Van Duzee;

c)  v případě rostlin v tkáňové kultuře byly rostliny získány z rostlin splňujících požadavky vymezené v písmeni a) nebo b).

56.

Rostliny Cryptocoryne sp. Hygrophila sp. a Vallisneria sp.

ex 0602 10 90

ex 0602 90 50

ex 0604 20 90

Třetí země, vyjma Švýcarska

Úřední potvrzení, že kořeny byly podrobeny testování přinejmenším na škodlivé hlístice na reprezentativním vzorku s použitím vhodných metod pro zjištění těchto škodlivých organismů a byly při těchto testech shledány prostými škodlivých hlístic.

57.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridů

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Třetí země

Plody jsou prosté stopek a listů a balení nese odpovídající značku původu.

58.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. a jejich hybridů

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  plody pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismů Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri ((Hasse) Constantin et al. a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

b)  plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)  plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismů Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al. a které je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

d)  stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí je podrobeno vhodným ošetřením a pěstebním postupům proti organismům Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.

a

plody byly podrobeny ošetření orthofenylfenolátem sodným nebo jinému účinnému ošetření uvedenému v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 a metoda ošetření byla Komisi předem písemně sdělena státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

a

úřední prohlídky provedené ve vhodných termínech před vývozem prokázaly, že plody jsou prosté příznaků výskytu organismů Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

e)  v případě plodů určených k průmyslovému zpracování prokázaly úřední prohlídky před vývozem, že plody jsou prosté příznaků výskytu organismů Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.

a

stanoviště produkce a jeho bezprostřední okolí je podrobeno vhodným ošetřením a pěstebním postupům proti organismům Xanthomonas citri pv. aurantifolii (Schaad et al.) Constantin et al.Xanthomonas citri pv. citri (Hasse) Constantin et al.

a

přemístění, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031

a

plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód vysledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

59.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridů

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

b)  plody pocházejí z oblasti, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země;

nebo

c)  na stanovišti produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky výskytu organismu Pseudocercospora angolensis (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun a žádný z plodů sklizených na stanovišti produkce nevykazoval při náležité úřední kontrole příznaky napadení tímto škodlivým organismem.

60.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridů, vyjma plodů Citrus aurantium L. a Citrus latifolia Tanaka

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

b)  plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa a která je uvedena v osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

c)  plody pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

a

plody byly na základě úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů shledány prostými příznaků výskytu organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

nebo

d)  plody pocházejí ze stanoviště produkce, které bylo podrobeno vhodnému ošetření a pěstitelským postupům proti organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa,

a

na stanovišti produkce byly během pěstebního období od začátku posledního vegetačního období provedeny úřední prohlídky a u plodů nebyly zjištěny příznaky výskytu organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

a

plody sklizené na stanovišti produkce byly během úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů před vývozem shledány prostými příznaků výskytu organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

e)  v případě plodů určených k průmyslovému zpracování byly plody během úřední prohlídky provedené na reprezentativním vzorku podle mezinárodních standardů před vývozem shledány prostými organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

a

potvrzení, že plody pocházejí ze stanoviště produkce podrobovaného vhodným ošetřením proti organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa prováděným ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu, je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“

a

přemístění, uskladnění a zpracování probíhá za podmínek schválených postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031

a

plody byly přepravovány v jednotlivých baleních označených štítkem, který uvádí kód vysledovatelnosti a informaci, že jsou plody určeny k průmyslovému zpracování,

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

61.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridů, Mangifera L. a Prunus L.

ex 0804 50 00

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 50 90

ex 0805 90 00

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  plody pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů čeledi Tephritidae (neevropských), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

b)  plody pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů čeledi Tephritidae (neevropských), o nichž je známo, že mohou dané plody napadat, a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

c)  na místě produkce ani v jeho bezprostředním okolí nebyly od počátku posledního ukončeného vegetačního období během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou měsíčně v průběhu tří měsíců před sklizní pozorovány žádné známky výskytu organismů čeledi Tephritidae (neevropských), o nichž je známo, že mohou napadat uvedené plody, a žádný z plodů sklizených na místě produkce nevykazoval při vhodné úřední prohlídce známky výskytu příslušného škodlivého organismu

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

d)  plody byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů čeledi Tephritidae (neevropských), o kterých je známo, že můžou dané plody napadnout, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

62.

Plody Capsicum (L.), Citrus L., vyjma Citrus limon (L.) Osbeck. a Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle, Prunus persica (L.) Batsch a Punica granatum L.

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

0805 10 22

0805 10 24

0805 10 28

ex 0805 10 80

ex 0805 21 10

ex 0805 21 90

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

ex 0805 40 00

ex 0805 50 10

ex 0805 90 00

0809 30 10

0809 30 90

ex 0810 90 75

Země afrického kontinentu, Kapverdy, Svatá Helena, Madagaskar, Réunion, Mauricius a Izrael

Úřední potvrzení, že plody:

a)  pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)  pocházejí z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin země původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

a na místě produkce byly ve vhodných obdobích během vegetačního období provedeny úřední prohlídky včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které prokázaly, že jsou prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick),

nebo

d)  byly podrobeny účinnému ošetření chladem, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), nebo účinnému systémovému přístupu či jinému účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni spolu s doklady o jejich účinnosti Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

63.

Plody Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. a Vaccinium L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

0809 10 00

0809 21 00

0809 29 00

0809 30 10

0809 30 90

0809 40 05

0809 40 90

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

Kanada, Mexiko a USA

Úřední potvrzení, že plody:

a)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Grapholita packardi Zeller a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu Grapholita packardi Zeller včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prosté uvedeného škodlivého organismu,

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

c)  byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Grapholita packardi Zeller, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

64.

Plody Malus Mill. a Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody:

a)  pocházejí ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)  pocházejí z místa produkce, kde se během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění škodlivého organismu provádějí úřední prohlídky a průzkumy s ohledem na výskyt organismu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka včetně vizuální prohlídky na reprezentativním vzorku plodů, které se prokážou prostými daného škodlivého organismu,

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

d)  byly podrobeny účinnému systémovému přístupu nebo účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Botryosphaeria kuwatsukai (Hara) G.Y. Sun et E. Tanaka, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

65.

Plody Malus Mill. a Pyrus L.

0808 10 10

0808 10 80

0808 30 10

0808 30 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody:

a)  pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Anthonomus quadrigibbus Say, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Anthonomus quadrigibbus Say a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)  pocházejí z místa produkce, kde jsou ve vhodných termínech během vegetačního období prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu Anthonomus quadrigibbus Say, včetně vizuální prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které jsou shledány prosté uvedeného škodlivého organismu,

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

d)  byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Anthonomus quadrigibbus Say, a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

66.

Plody Malus Mill.

0808 10 10

0808 10 80

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody:

a)  pocházejí ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh), a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

b)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh) a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

c)  pocházejí z místa produkce, kde jsou během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu (daných škodlivých organismů) prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismů Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh), včetně vizuální prohlídky na reprezentativním vzorku plodů, které jsou shledány prostými daného škodlivého organismu (daných škodlivých organismů),

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

d)  byly podrobeny účinnému systémovému přístupu či účinnému ošetření po sklizni, aby se zajistilo, že jsou prosté organismů Grapholita prunivora (Walsh), Grapholita inopinata (Heinrich) a Rhagoletis pomonella (Walsh), a uplatnění systémového přístupu či podrobnosti o metodě ošetření jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, pokud byly systémový přístup či metoda ošetření po sklizni Komisi předem písemně sděleny státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

67.

Plody čeledi Solanaceae

0702 00 00

0709 30 00

0709 60 10

0709 60 91

0709 60 95

0709 60 99

ex 0709 99 90

Austrálie, americký kontinent a Nový Zéland

Úřední potvrzení, že plody pocházejí:

a)  ze země uznané podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismů Bactericera cockerelli (Sulc.), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Bactericera cockerelli (Sulc.), která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)  z místa produkce, kde byly během posledních tří měsíců před vývozem prováděny úřední prohlídky a průzkumy výskytu organismu Bactericera cockerelli (Sulc.), včetně jeho bezprostředního okolí, které bylo podrobeno účinným ošetřením v zájmu zajištění nepřítomnosti tohoto škodlivého organismu, a před vývozem proběhla prohlídka reprezentativních vzorků plodů

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

d)  ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu Bactericera cockerelli (Sulc.) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

68.

Plody Capsicum annuum L., Solanum aethiopicum L., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

ex 0709 60 10

ex 0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

ex 0709 99 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody pocházejí:

a)  ze země, která byla uznána podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée), pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“, pokud byl tento status Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země,

nebo

c)  z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée), a na místě produkce byly během vegetačního období ve vhodných termínech pro zjištění výskytu škodlivého organismu prováděny úřední prohlídky, včetně prohlídky reprezentativních vzorků plodů, které byly shledány prostými organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée),

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031

nebo

d)  ze stanoviště produkce chráněného proti hmyzu, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala za prosté organismu Neoleucinodes elegantalis (Guenée) na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během tří měsíců před vývozem,

a

informace o vysledovatelnosti jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

69.

Plody Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L.

0702 00 00

0709 30 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody pocházejí:

a)  ze země, která byla podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznána za prostou organismu Keiferia lycopersicella (Walsingham),

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Keiferia lycopersicella (Walsingham) a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

c)  z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala na základě úředních prohlídek a průzkumů provedených během posledních tří měsíců před vývozem za prosté Keiferia lycopersicella (Walsingham) a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.

70.

Plody Solanum melongena L.

0709 30 00

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody:

a)  pocházejí ze země prosté organismu Thrips palmi Karny podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření

nebo

b)  pocházejí z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Thrips palmi Karny a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

c)  byly bezprostředně před vývozem úředně prohlédnuty a shledány prostými organismu Thrips palmi Karny.

71.

Plody Momordica L.

ex 0709 99 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že plody pocházejí:

a)  ze země prosté organismu Thrips palmi Karny podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření

nebo

b)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Thrips palmi Karny a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“.

72.

Plody Capsicum L.

ex 0709 60 10

0709 60 91

ex 0709 60 95

ex 0709 60 99

Belize, Dominikánská Republika, Francouzská Polynésie, Guatemala, Honduras, Jamajka, Kostarika, Mexiko, Nikaragua, Panama, Portoriko, Salvador a USA, kde je znám výskyt organismu Anthonomus eugenii Cano

Úřední potvrzení, že plody pocházejí:

a)  z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Anthonomus eugenii Cano a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  z místa produkce, které státní organizace ochrany rostlin vyvážející země uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Anthonomus eugenii Cano a které je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“ a které bylo prohlášeno za prosté organismu Anthonomus eugenii Cano na základě úředních prohlídek prováděných na místě produkce a v jeho bezprostředním okolí nejméně jednou měsíčně v průběhu dvou měsíců před vývozem.

73.

Osivo Zea mays L.

ex 0709 99 60

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 18

1005 10 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že:

a)  osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters,

nebo

b)  reprezentativní vzorek osiva byl otestován a shledán při tomto testu prostým organismu Pantoea stewartii subsp. stewartii (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

74.

Osivo druhů Triticum L., Secale L. a xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

1002 10 00

1008 60 00

Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA, kde je znám výskyt organismu Tilletia indica Mitra

Úřední potvrzení, že osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt organismu Tilletia indica Mitra. Název oblasti je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“.

75.

Zrno druhů Triticum L., Secale L. a xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

1001 19 00

1001 99 00

1002 90 00

ex 1008 60 00

Afghánistán, Indie, Irák, Írán, Jižní Afrika, Mexiko, Nepál, Pákistán a USA, kde je znám výskyt organismu Tilletia indica Mitra

Úřední potvrzení, že:

a)  osivo pochází z oblasti, kde není znám výskyt organismu Tilletia indica Mitra. Název oblasti či oblastí je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“

nebo

b)  na rostlinách na místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismu Tilletia indica Mitra a v době sklizně a před odesláním byl odebrán a otestován reprezentativní vzorek zrna a shledán při těchto testech prostým organismu Tilletia indica Mitra; poslední údaj je uveden v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Název výrobku“ ve znění „testováno a shledáno prostým organismu Tilletia indica Mitra“.

76.

Dřevo jehličnanů (Pinales), vyjma Thuja L. a Taxus L., jiné než dřevo ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

— dřeva Libocedrus decurrens Torr., u kterého je doloženo, že bylo zpracováno k výrobě tužek užitím tepelného ošetření při dosažení teploty nejméně 82 °C po dobu 7–8 dnů,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:

a)  vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

a

úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ani jeho přenašečem,

nebo

b)  fumigaci podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

c)  chemické tlakové impregnaci za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

d)  tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a umělým vysušením na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením společně se značkou „HT“ umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

77.

Dřevo jehličnanů (Pinales) ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno:

a)  vhodnému tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

a

úřední potvrzení, že dřevo bylo po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravováno mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období nebo, s výjimkou dřeva zcela prostého kůry, v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení dřeva háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ani jeho přenašečem,

nebo

b)  fumigaci podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařských osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

c)  tepelnému ošetření tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut a umělým vysušením na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením společně se značkou „HT“ umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

78.

Dřevo Thuja L. a Taxus L., vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 11 00

ex 4403 11 00

ex 4403 25 10

ex 4403 25 90

ex 4403 26 00

ex 4404 10 00

ex 4406 11 00

ex 4406 91 00

ex 4407 19 10

ex 4407 19 20

ex 4407 19 90

ex 4408 10 15

ex 4408 10 91

ex 4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  je prosté kůry

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěnou na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe,

nebo

c)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

d)  bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

e)  bylo ošetřeno vhodnou chemickou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

79.

Dřevo jehličnanů (Pinales), vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kazachstán, Rusko a Turecko

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů:

i)  Monochamus spp. (neevropských populací),

ii)  Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang a Pissodes zitacuarense Sleeper

iii)  Scolytidae spp. (neevropských),

uvedených v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“

nebo

b)  je prosté kůry a prosté požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus spp. (neevropských populací), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm,

nebo

c)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označeným umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe;

nebo

d)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

e)  bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

f)  bylo ošetřeno vhodnou chemickou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

80.

Dřevo jehličnanů (Pinales), vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto jehličnanů,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je či není právě používán k přepravě předmětů různého druhu, s výjimkou prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.

4401 11 00

4403 11 00

4403 21 10

4403 21 90

4403 22 00

4403 23 10

4403 23 90

4403 24 00

4403 25 10

4403 25 90

4403 26 00

ex 4404 10 00

4406 11 00

4406 91 00

4407 11 10

4407 11 20

4407 11 90

4407 12 10

4407 12 20

4407 12 90

4407 19 10

4407 19 20

4407 19 90

4408 10 15

4408 10 91

4408 10 98

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

►M4

 

Třetí země, vyjma těchto:

— Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Kazachstán, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina;

— Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 ◄

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  je prosté kůry a prosté požerků působených larvami tesaříků rodu Monochamus spp. (neevropských populací), které jsou pro tento účel definovány jako požerky o průměru větším než 3 mm,

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označením umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe,

nebo

c)  bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

d)  prošlo vhodnou tlakovou impregnací za použití přípravku schváleného v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, tlak (psi nebo kPa) a koncentrace (%) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031;

nebo

e)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

81.

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z jehličnanů (Pinales)

4401 21 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

►M4  
Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko a Ukrajina
a jiné než Čína, Japonsko, Kanada, Korejská republika, Mexiko, Tchaj-wan a USA, kde je znám výskyt organismu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.  ◄

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Monochamus spp. (neevropských populací), Pissodes cibriani O’Brien, Pissodes fasciatus Leconte, Pissodes nemorensis Germar, Pissodes nitidus Roelofs, Pissodes punctatus Langor & Zhang, Pissodes strobi (Peck), Pissodes terminalis Hopping, Pissodes yunnanensis Langor & Zhang a Pissodes zitacuarense Sleeper, Scolytidae spp. (neevropských);

Oblast je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Místo původu“;

nebo

b)  pochází z odkorněné kulatiny

nebo

c)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

nebo

d)  bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

e)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

82.

Samostatná kůra jehličnanů (Pinales)

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

►M4  Třetí země, vyjma těchto: Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá hora, Faerské ostrovy, Gruzie, Island, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Moldavsko, Monako, Norsko, Rusko (pouze následující části: Centrální federální okruh (Tsentralny federalny okrug), Severozápadní federální okruh (Severo-Zapadny federalny okrug), Jižní federální okruh (Yuzhny federalny okrug), Severokavkazský federální okruh (Severo-Kavkazsky federalny okrug) a Povolžský federální okruh (Privolzhsky federalny okrug)), San Marino, Severní Makedonie, Spojené království (2), Srbsko, Švýcarsko, Turecko a Ukrajina. ◄

Úřední potvrzení, že samostatná kůra:

a)  byla podrobena vhodné fumigací fumigantem schváleným v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota kůry, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

b)  prošla vhodným tepelným ošetřením tak, aby bylo dosaženo v celém profilu kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

a

c)  byla po ošetření až do opuštění země, která potvrzení vydává, přepravována mimo letové období přenašečů rodu Monochamus, se zohledněním bezpečnostního hraničního období čtyř týdnů navíc na začátku a na konci jejich předpokládaného letového období, nebo v ochranném obalu zaručujícím, že nedojde k napadení kůry háďátkem Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al. ani jeho přenašečem.

83.

Dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako jedřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

USA

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což prokazuje značka „HT“ umístěná na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe a uvedená v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

c)  je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.

84.

Samostatná kůra a dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin

ex 1404 90 00

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

USA

Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra:

a)  pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  prošly vhodným tepelným ošetřením tak, aby bylo dosaženo v celém profilu kůry či dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

85.

Dřevo Acer saccharum Marsh., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený zaoblený povrch, vyjma dřeva ve formě:

— dřeva určeného k výrobě dýh,

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada a USA

Úřední potvrzení, že dřevo bylo podrobeno umělému vysušení na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „K.D.“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označeným umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

86.

Dřevo Acer saccharum Marsh., které je určeno k výrobě dýh

ex 4403 12 00

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

Kanada a USA

Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Davidsoniella virescens (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau, a je určené k výrobě dýh

87.

Dřevo Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA

Úřední potvrzení, že:

a)  dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země

nebo

b)  kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,

nebo

c)  dřevo bylo podrobeno ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

88.

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA

Úřední potvrzení, že dřevo pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která je uvedena v rostlinolékařských osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

89.

Samostatná kůra a předměty vyrobené z kůry Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. a Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Čína, Japonsko, Kanada, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko, Rusko, Tchaj-wan a USA

Úřední potvrzení, že kůra pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Agrilus planipennis Fairmaire a která je uvedena v rostlinolékařských osvědčeních podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031, a tento status byl Komisi předem písemně sdělen státní organizací ochrany rostlin dotčené třetí země.

90.

Dřevo Quercus L., vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

— sudů, džberů, kádí, nádrží, věder a jiných bednářských výrobků a jejich částí a součástí, ze dřeva včetně dužin (dílů pláště) sudu, pokud je písemně doloženo, že dřevo bylo zpracováno pomocí tepelného ošetření, aby bylodosaženo teploty nejméně 176 °C po dobu 20 minut,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 91 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

USA

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  je zcela hraněné tak, že veškerý oblý povrch je odstraněn,

nebo

b)  je prosté kůry a vlhkost, vyjádřená v procentech sušiny, je nižší než 20 %

nebo

c)  je prosté kůry a bylo vhodně dezinfikováno horkým vzduchem nebo horkou vodou

nebo

d)  pokud bylo rozřezáno, bez ohledu na to, zda obsahuje zbytky kůry či nikoliv, bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „Kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označeným umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

91.

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, získané zcela nebo zčásti z Quercus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

USA

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

nebo

b)  bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

c)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

92.

Dřevo Betula L., vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto stromů,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobenyze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva zbaveného přirozeného zaobleného povrchu, a nábytku a jiných předmětů vyrobených z neošetřeného dřeva

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

4403 95 10

4403 95 90

4403 96 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 96 10

4407 96 91

4407 96 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada a USA, kde je znám výskyt organismu Agrilus anxius Gory

Úřední potvrzení, že:

a)  kůra a vnější část bělového dřeva v tloušťce alespoň 2,5 cm byly odstraněny v zařízení oprávněném státní organizací ochrany rostlin, která nad ním vykonává dohled,

nebo

b)  dřevo bylo podrobeno ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky.

93.

Dřevěné štěpky, třísky, piliny, hobliny, zbytky a odpad získané zcela nebo zčásti z Betula L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Třetí země

Úřední potvrzení, že dřevo pochází ze země, o níž je známo, že je prostá organismu Agrilus anxius Gory.

94.

Kůra a předměty vyrobené z kůry Betula L.

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Kanada a USA, kde je znám výskyt organismu Agrilus anxius Gory

Úřední potvrzení, že kůra je prostá dřeva.

95.

Dřevo Platanus L., s výjimkou:

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch, a dřeva ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaného zcela nebo zčásti z Platanus L.

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Albánie, Arménie, Švýcarsko, Turecko a USA

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označeným umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

96.

Dřevo Populus L., s výjimkou dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 97 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Americký kontinent

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  je prosté kůry

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označeným umístěným na dřevu nebo na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

97.

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu, získané zcela nebo zčásti z:

a)  Acer saccharum Marsh.;

b)  Populus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

a)  Kanada a USA

b)  Americký kontinent

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z odkorněné kulatiny

nebo

b)  bylo uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení,

nebo

c)  bylo ošetřeno vhodnou fumigací podle specifikace schválené v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031, přičemž příslušná účinná látka, minimální teplota dřeva, dávka (g/m3) a doba expozice (h) jsou uvedeny v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

d)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

98.

Dřevo Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L., vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, pilin a hoblin získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepřenízásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Kanada a USA

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Saperda candida Fabricius a která je uvedena v osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

c)  bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

99.

Dřevo ve formě štěpků získaných zcela nebo částečně ze stromů Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Prunus L., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. a Sorbus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Kanada a USA

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Saperda candida Fabricius a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm

nebo

c)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu štěpků teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

100.

Dřevo Prunus L., vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce;

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 94 10

4407 94 91

4407 94 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko a Vietnam

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Aromia bungii (Falderman) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, že bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031,

nebo

c)  bylo podrobeno vhodnému ionizujícímu záření tak, aby se v kterékoliv jeho části dosáhlo nejméně 1 kGy absorbované dávky, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle nařízení (EU) 2016/2031.

101.

Dřevo ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z Prunus L.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Čína, Japonsko, Korejská lidově demokratická republika, Korejská republika, Mongolsko a Vietnam

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin v zemi původu uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Aromia bungii (Faldermann) a která je uvedena v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031 v kolonce „Dodatkové prohlášení“,

nebo

b)  bylo zpracováno na kusy o tloušťce a šířce nejvýše 2,5 cm

nebo

c)  bylo vhodně tepelně ošetřeno tak, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C po dobu nejméně 30 minut, což je uvedeno v rostlinolékařském osvědčení podle článku 71 nařízení (EU) 2016/2031.

(1)   

Uplatní se kód KN příslušné rostliny.

(2)   

V souladu s Dohodou o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména s čl. 5 odst. 4 Protokolu o Irsku/Severním Irsku ve spojení s přílohou 2 uvedeného protokolu, nezahrnují pro účely této přílohy odkazy na Spojené království Severní Irsko.
PŘÍLOHA VIII

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů pocházejících z území Unie a odpovídající zvláštní požadavky na jejich přemísťování v rámci území Unie

Příslušné orgány nebo profesionální provozovatelé pod úředním dohledem příslušných orgánů zkontrolují, v nejvhodnějším termínu pro zjištění příslušného škodlivého organismu, splnění požadavků vymezených v následující tabulce:Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Požadavky

1.

Stroje, přístroje a vozidla, které byly provozovány pro zemědělské nebo lesnické účely

Stroje, přístroje a vozidla byly:

a)  přemístěny z oblasti, kterou příslušné orgány uznaly podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.,

nebo

b)  před přemístěním mimo napadenou oblast očištěny a zbaveny zeminy a rostlinných zbytků.

2.

Rostliny k pěstování s kořeny, vypěstované ve volné půdě

Úřední potvrzení, že je o místě produkce známo, že je prosté organismů Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al. a Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

3.

Rostliny stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich hybridů uchovávaných v genových bankách nebo genetických sbírkách

Úřední potvrzení, že rostliny byly udržovány v karanténních podmínkách a při laboratorním testování byly shledány prostými karanténních škodlivých organismů pro Unii.

Každá organizace nebo výzkumná instituce, která má v držení tento materiál, o tom informuje příslušný orgán.

4.

Rostliny k pěstování stolonotvorných nebo hlízotvorných druhů Solanum L. nebo jejich hybridů, vyjma hlíz Solanum tuberosum L. uvedených v položkách 5, 6, 7, 8, nebo 9 a vyjma kultur uchovávaných jako materiál v genových bankách nebo genetických sbírkách a kromě osiva Solanum tuberosum L. uvedeného v položce 21

Úřední potvrzení, že rostliny byly udržovány v karanténních podmínkách a při laboratorním testování byly shledány prostými karanténních škodlivých organismů pro Unii.

Laboratorní testování:

a)  provádí pod dohledem příslušného orgánu vědečtí pracovníci uvedeného orgánu nebo jiné úředně schválené instituce;

b)  se provádí na místě s vybavením dostatečným k izolaci karanténních škodlivých organismů pro Unii a k udržování materiálu, včetně indikátorových rostlin, takovým způsobem, aby bylo zamezeno jakémukoliv riziku šíření karanténních škodlivých organismů pro Unii;

c)  sestává u každé jednotky materiálu:

i)  z vizuální prohlídky zaměřené na zjištění příznaků chorob působených karanténními škodlivými organismy pro Unii, která se provádí v pravidelných intervalech během nejméně jednoho celého vegetačního období, se zřetelem na druh materiálu a jeho vývojové stadium v době testování;

ii)  z laboratorního testování, v případě materiálu brambor přinejmenším na:

— Andean potato latent virus,

— Andean potato mottle virus,

— Arracacha virus B. oca strain,

— Potato black ringspot virus,

— Potato virus T,

— neevropské izoláty organismů potato virus A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leaf roll virus (včetně Yo),

— Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.,

— Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; Ralstonia pseudosolanacearum Safni et al., Ralstonia syzigii subsp. celebensis Safni et al. a Ralstonia syzigii subsp. indonesiensis Safni et al.;

iii)  v případě osiva Solanum tuberosum L., vyjma osiva uvedeného v bodě 21, alespoň na výše uvedené viry a viroidy, s výjimkou organismu Andean potato mottle virus a neevropských izolátů organismů potato virus A, M, S, V, X a Y (včetně Yo, Yn a Yc) a Potato leafroll virus;

d)  zahrnuje vhodné testování na veškeré ostatní příznaky pozorované při vizuální prohlídce za účelem identifikace karanténních škodlivých organismů pro Unii, které tyto příznaky způsobily.

5.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival.

6.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

Úřední potvrzení, že:

a)  hlízy pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.,

nebo

b)  byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.

7.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí:

a)  z oblastí, kde není znám výskyt organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

nebo

b)  na místě produkce shledaném prostým organismu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., nebo považovaného za prosté uvedeného organismu v důsledku provedení vhodného postupu s cílem eradikace organismu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

8.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

Úřední potvrzení, že hlízy pocházejí:

a)  z oblastí, kde není znám výskyt organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen,

nebo

b)  z oblastí, kde je znám výskyt organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen, a:

i)  hlízy pocházejí z místa produkce, které bylo shledáno prostým organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al., a Meloidogyne fallax Karssen na základě každoročního průzkumu hostitelských porostů vizuální prohlídkou hostitelských rostlin ve vhodných termínech a vizuální prohlídkou na povrchu i na řezu hlíz po sklizni z porostů brambor pěstovaných na místě produkce,

nebo

ii)  hlízy byly po sklizni namátkově vzorkovány a zkontrolovány na přítomnost příznaků po použití vhodné metody, která tyto příznaky vyvolává, nebo byly laboratorně testovány, a kromě toho byly rovněž vizuálně prohlédnuty na povrchu i na řezu ve vhodných termínech pro zjištění výskytu příslušných škodlivých organismů a při každém uzavírání obalů nebo kontejnerů před přemístěním a byly shledány prostými příznaků výskytu organismů Meloidogyne chitwoodi Golden et al. a Meloidogyne fallax Karssen.

9.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování, vyjma hlíz, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. b) směrnice Rady 2007/33/ES

Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

10.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování, vyjma hlíz odrůd úředně povolených nejméně v jednom členském státě podle směrnice 2002/53/ES

Úřední potvrzení, že hlízy:

a)  patří k výběru a

b)  byly vyprodukovány v Unii a

c)  byly získány v přímé linii z materiálu, který byl udržován ve vhodných podmínkách a podroben v Unii úřednímu karanténnímu testování a shledán při těchto testech prostým karanténních škodlivých organismů pro Unii.

11.

Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než uvedené v položkách 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nebo 10

Na obalu, v případě volně ložených hlíz přepravovaných ve velkých množstvích pak v průvodních dokumentech, je uvedeno registrační číslo potvrzující, že hlízy byly vyprodukovány úředně registrovaným pěstitelem nebo že pocházejí ze společných skladů nebo expedičních středisek úředně registrovaných a umístěných v oblasti produkce, a dokládající, že:

a)  hlízy jsou prosté organismu Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

a

b)  byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismu Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival

a

ve vhodných případech organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al.

a

Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

12.

Rostliny k pěstování Capsicum spp., Solanum lycopersicum L. a Solanum melongena L. s kořeny, jiné než rostliny, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice Rady 2007/33/ES

Úřední potvrzení, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

13.

Rostliny k pěstování Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L., Musa L., Nicotiana L., a Solanum melongena L., kromě osiva

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí z oblastí, které byly shledány prostými organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

nebo

b)  na rostlinách na místě produkce nebyly od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány příznaky výskytu organismů Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.

14.

Rostliny k pěstování Allium porrum L., Asparagus officinalis L., Beta vulgaris L., Brassica spp. a Fragaria L. s kořeny, vypěstované ve volné půdě

a

cibule, hlízy a oddenky Allium ascalonicum L., Allium cepa L., Dahlia spp., Gladiolus Tourn. ex L., Hyacinthus spp., Iris spp., Lilium spp., Narcissus L. a Tulipa L., vypěstované ve volné půdě, jiné než tyto rostliny, cibule, hlízy a oddenky, které mají být pěstovány v souladu s čl. 4 odst. 4 písm. a) nebo c) směrnice Rady 2007/33/ES

Musí být doloženo, že byla splněna ustanovení práva Unie týkající se potírání organismů Globodera pallida (Stone) Behrens a Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.

15.

Rostliny k pěstování čeledí Cucurbitaceae a Solanaceae, kromě osiva, pocházející z oblastí:

a)  kde není znám výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. nebo jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus;

b)  kde je znám výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. nebo jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus,

nebo

b)  na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus;

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus,

nebo

b)  na rostlinách během celého vegetačního období nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus

a

i)  místo jejich produkce bylo při úředních prohlídkách provedených ve vhodných termínech pro zjištění příslušného škodlivého organismu shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. a jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus

nebo

ii)  rostliny byly podrobeny účinnému ošetření, které zajišťuje eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn a jiných přenašečů organismu Tomato leaf curl New Delhi Virus.

16.

Rostliny k pěstování Juglans L. a Pterocarya Kunth, kromě osiva

Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování:

a)  byly trvale nebo od dovozu do Unie pěstovány v oblasti prosté organismu Geosmithia Morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření

nebo

b)  pocházejí z místa produkce, ve kterém, včetně jeho okolí v okruhu o poloměru nejméně 5 km, nebyly při úředních prohlídkách během dvou let před přemístěním pozorovány příznaky organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat ani jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman ani výskyt tohoto přenašeče a rostliny k pěstování byly před přemístěním podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce,

nebo

c)  pocházejí ze stanoviště produkce s naprostou fyzickou izolací a rostliny k pěstování byly před přemístěním podrobeny vizuální prohlídce a bylo s nimi nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.

17.

Rostliny k pěstování Platanus L., kromě osiva

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření

nebo

b)  byly pěstovány na místě produkce uznaném podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prosté organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.:

i)  které je registrováno příslušnými orgány a tyto orgány nad ním vykonávají dohled

a

ii)  které bylo včetně bezprostředního okolí každoročně podrobeno úředním prohlídkám s ohledem na příznaky výskytu organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. prováděným v nejvhodnějších obdobích roku pro zjištění výskytu dotčeného škodlivého organismu

a

iii)  reprezentativní vzorek rostlin byl podroben testování na přítomnost organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. ve vhodných obdobích roku pro zjištění výskytu daného škodlivého organismu.

18.

Rostliny Citrus L., Choisya Kunth, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., a jejich hybridy a Casimiroa La Llave, Clausena Burm f., Murraya J. Koenig ex L., Vepris Comm., Zanthoxylum L., vyjma plodů a osiva

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  pocházejí z oblasti, kterou příslušné orgány uznaly podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou organismu Trioza erytreae Del Guercio,

nebo

b)  byly pěstovány na místě produkce, které je registrováno příslušnými orgány v zemi původu a tyto orgány nad ním vykonávají dohled,

a

kde byly rostliny pěstovány po dobu jednoho roku na stanovišti chráněném proti hmyzu v zájmu ochrany proti zavlečení organismu Trioza erytreae Del Guercio

a

kde byly v období alespoň jednoho roku před přemístěním provedeny ve vhodných termínech dvě úřední prohlídky a na daném stanovišti nebyly pozorovány příznaky výskytu organismu Trioza erytreae Del Guercio

a

před přemístěním s nimi bylo nakládáno takovým způsobem, včetně způsobu balení, který brání jejich napadení poté, co opustí místo produkce.

19.

Rostliny k pěstování Vitis L., kromě osiva

Úřední potvrzení, že rostliny k pěstování:

a)  pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

nebo

b)  pocházejí ze stanoviště produkce, kde:

i)  na rostlinách Vitis spp. nebyly na stanovišti produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány příznaky výskytu organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma od začátku posledního ukončeného vegetačního období a v případě rostlin používaných k rozmnožování Vitis spp. nebyly na rostlinách Vitis spp. na stanovišti produkce a v jeho bezprostředním okolí pozorovány příznaky výskytu organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma od začátku posledních dvou ukončených vegetačních období,

ii)  se provádí monitorování přenašečů a vhodná ošetření za účelem regulace přenašečů organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma,

iii)  neobdělávaný porost Vitis L. v bezprostředním okolí stanoviště produkce je během vegetačního období monitorován na příznaky výskytu organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma a v případě příznaků výskytu byl porost vytrhán nebo otestován a shledán prostým organismu Grapevine flavescence dorée phytoplasma

nebo

c)  prošly vhodným ošetřením horkou vodou podle mezinárodních standardů.

20.

Plody Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. a jejich hybridů

Obal nese odpovídající označení původu.

21.

Osivo Solanum tuberosum L., vyjma osiva uvedeného v položce 3

Úřední potvrzení, že:

a)  osivo pochází z rostlin splňujících příslušné požadavky stanovené v bodech 4, 5, 6, 7, 8 a 9

a že osivo:

b)  pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismů Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival, Clavibacter sepedonicus (Spieckermann et Kottho) Nouioui et al., Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.,

nebo

splňuje všechny následující požadavky:

i)  bylo vyprodukováno na stanovišti, na kterém nebyly od začátku posledního vegetačního období pozorovány žádné příznaky choroby způsobované karanténními škodlivými organismy pro Unii uvedenými v písmenu a);

ii)  bylo vyprodukováno na stanovišti, na kterém byla přijata všechna níže uvedená opatření:

— je zajištěna prevence styku se zaměstnanci a předměty, jako jsou nástroje, stroje, vozidla, nádoby a obalový materiál, z jiných stanovišť produkujících lilkovité rostliny a příslušná hygienická opatření k zamezení infekce,

— používá se pouze voda prostá všech karanténních škodlivých organismů pro Unii uvedených v tomto bodě.

22.

Dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, vyjma dřeva ve formě:

— dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo zčásti z těchto rostlin,

— dřevěného obalového materiálu ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce,

avšak včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.

Úřední potvrzení, že dřevo:

a)  pochází z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření,

nebo

b)  bylo podrobeno vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána značkou „HT“ umístěnou na dřevě nebo jakémkoliv jeho obalu podle běžné praxe

nebo

c)  je hraněné tak, že je odstraněn veškerý přirozený oblý povrch.

23.

Samostatná kůra a dřevo Juglans L. a Pterocarya Kunth, ve formě dřevěných štěpků, třísek, pilin, hoblin, zbytků a odpadu získaných zcela nebo částečně z těchto rostlin.

Úřední potvrzení, že dřevo nebo samostatná kůra:

a)  pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření

nebo

b)  byly podrobeny vhodnému tepelnému ošetření, aby bylo dosaženo v celém profilu dřeva nebo kůry teploty nejméně 56 °C nepřetržitě po dobu nejméně 40 minut. Tato skutečnost je prokázána značkou „HT“ umístěnou na jakémkoliv obalu podle běžné praxe.

24.

Dřevo Platanus L., včetně dřeva, které si nezachovalo svůj přirozený oblý povrch.

Úřední potvrzení, že:

a)  dřevo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté organismu Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr.;

nebo

b)  dřevo bylo při zpracování uměle vysušeno na vlhkost, vyjádřenou v procentech sušiny, nižší než 20 %, přičemž byl dodržen technologický postup vhodný jak z hlediska užité teploty, tak i z hlediska délky doby sušení, což je potvrzeno značkou „kiln-dried“ nebo „KD“ nebo jiným mezinárodně uznávaným označeným umístěným na dřevu nebo na jeho obalu podle běžné obchodní praxe.

25.

Dřevěný obalový materiál ve formě beden, krabic, laťových beden, bubnů a podobných obalů, jednoduchých palet, skříňových palet a jiných nakládacích plošin, nástavců palet, prokladů, bez ohledu na to, zda je skutečně používán k přepravě předmětů různého druhu, vyjma surového dřeva o tloušťce 6 mm nebo menší, dřeva zpracovaného pomocí klihu, tepla a tlaku či jejich kombinací a prokladů k podepření zásilek dřeva, které jsou vyrobeny ze dřeva stejného druhu a stejné kvality, jako je dřevo v zásilce, a které splňují stejné rostlinolékařské požadavky Unie jako dřevo v zásilce.

Úřední potvrzení, že dřevěný obalový materiál:

a)  pochází z oblasti prosté organismu Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat a jeho přenašeče Pityophthorus juglandis Blackman, stanovené příslušnými orgány podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření

nebo

b)  byl vyroben z odkorněného dřeva podle přílohy I mezinárodního standardu FAO pro fytosanitární opatření č. 15 „Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“ a

i)  byl podroben jednomu ze schválených ošetření podle přílohy I uvedeného mezinárodního standardu a

ii)  byl opatřen značkou podle přílohy II uvedeného mezinárodního standardu, která potvrzuje, že dřevěný obalový materiál byl podroben schválenému rostlinolékařskému ošetření v souladu s uvedeným standardem.
PŘÍLOHA IX

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, jejichž dovoz do určitých chráněných zón je zakázán

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve třetím sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

a) 

celé území uvedeného členského státu;

b) 

území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;

c) 

pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách. 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Chráněné zóny

1.

Rostliny a živý pyl určený k opylování, vyjma plodů a osiva, pocházející ze třetích zemí mimo Švýcarska a jiných zemí než zemí uznaných příslušnou státní organizací ochrany rostlin za prosté organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a úředně oznámených Komisi, nebo zemí, ve kterých byly příslušnou státní organizací ochrany rostlin podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznány oblasti prosté škodlivého organismu v souvislosti s organismem Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., úředně oznámených Komisi, náležející k některému z následujících druhů:

— Amelanchier Med.,

— Chaenomeles Lindl.,

— Crataegus L.,

— Cydonia Mill.,

— Eriobotrya Lindl.,

— Malus Mill.,

— Mespilus L.,

— Pyracantha Roem.,

— Pyrus L.;

— Sorbus L.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estonsko;
b)  Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));
c)  Francie (Korsika);
d)  Irsko (s výjimkou města Galway); ►M6  
e)  Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie (s výjimkou obcí Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte a Vico Equense v provincii Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala a Tramonti v provincii Salerno), Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantova, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche (s výjimkou obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Katánie a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona));  ◄
f)  Lotyšsko; ►M6  
g)  Litva (s výjimkou obce Kėdainiai v regionu Kaunas);
h)  Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk a osad Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
i)  Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda a obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, Málinec v okrese Poltár, Valice, Jesenské a Rimavská Sobota v okrese Rimavská Sobota, Hrhov v okrese Rožňava, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov);  ◄
j)  Finsko. ►M4  
k)  Spojené království (Ostrov Man; Normanské ostrovy).  ◄

2.

Rostliny a živý pyl určený k opylování, vyjma plodů a osiva, pocházející ze třetích zemí jiných než zemí uznaných příslušnou státní organizací ochrany rostlin za prosté organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a úředně oznámených Komisi, nebo zemí, ve kterých byly příslušnou státní organizací ochrany rostlin podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření uznány oblasti prosté škodlivého organismu v souvislosti s organismem Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., úředně oznámených Komisi, náležející k některému z následujících druhů:

1)  Cotoneaster Ehrh. nebo

2)  Photinia davidiana (Dcne.) Cardot.

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

a)  Estonsko;
b)  Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obcí Alborache a Turís v provincii Valencie a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));
c)  Francie (Korsika);
d)  Irsko (s výjimkou města Galway); ►M6  
e)  Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie (s výjimkou obcí Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte a Vico Equense v provincii Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala a Tramonti v provincii Salerno), Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantova, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche (s výjimkou obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Katánie a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona));  ◄
f)  Lotyšsko; ►M6  
g)  Litva (s výjimkou obce Kėdainiai v regionu Kaunas);
h)  Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk a osad Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
i)  Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda a obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, Málinec v okrese Poltár, Valice, Jesenské a Rimavská Sobota v okrese Rimavská Sobota, Hrhov v okrese Rožňava, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov);  ◄
j)  Finsko. ►M4  
k)  Spojené království (Ostrov Man; Normanské ostrovy).  ◄
PŘÍLOHA X

Seznam rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů určených k dovozu do chráněných zón a přemísťování v jejich rámci a odpovídající zvláštní požadavky pro chráněné zóny

Jednotlivé chráněné zóny uvedené ve čtvrtém sloupci následující tabulky pokrývají jedno z následujících území:

▼M4

a) 

celé území uvedeného členského státu ( 2 );

▼B

b) 

území uvedeného členského státu s výjimkami uvedenými v závorkách;

c) 

pouze část území členského státu, která je uvedena v závorkách. 

Rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty

Kód KN

Zvláštní požadavky na chráněné zóny

Chráněné zóny

1.

Použité zemědělské stroje

ex 8432 10 00

ex 8432 21 00

ex 8432 29 10

ex 8432 29 30

ex 8432 29 50

ex 8432 29 90

ex 8432 31 00

ex 8432 39 11

ex 8432 39 19

ex 8432 39 90

ex 8432 41 00

ex 8432 42 00

ex 8432 80 00

ex 8432 90 00

ex 8433 40 00

ex 8433 51 00

ex 8433 53 10

ex 8433 53 30

ex 8433 53 90

ex 8436 80 10

ex 8701 20 90

ex 8701 91 10

ex 8701 92 10

ex 8701 93 10

ex 8701 94 10

ex 8701 95 10

Stroje:

a)  byly před přemístěním na místa produkce, kde se pěstuje řepa, očištěny a zbaveny zeminy a rostlinných zbytků nebo

b)  pocházejí z oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

a)  Irsko;

b)  Francie (Bretaň)

c)  Portugalsko (Azory)

d)  Finsko

e)  Spojené království (Severní Irsko)

2.

Zemina a nesterilizovaný odpad z řepy (Beta vulgaris L.)

ex 2303 20 10

ex 2303 20 90

ex 2530 90 00

Úřední potvrzení, že zemina či odpad:

a)  byly ošetřeny za účelem odstranění kontaminace BNYVV nebo

b)  jsou určeny pro převoz k likvidaci úředně schváleným způsobem nebo

c)  pocházejí z rostlin Beta vulgaris pěstovaných v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

a)  Irsko;

b)  Francie (Bretaň);

c)  Portugalsko (Azory);

d)  Finsko;

e)  Spojené království (Severní Irsko).

3.

Úly – v období od 15. března do 30. června

0106 41 00

ex 4421 99 99

ex 4602 19 90

ex 4602 90 00

Úřední potvrzení, že úly:

a)  pocházejí ze třetích zemí uznaných za prosté organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. v souladu s postupem podle článku 107 nařízení (EU) 2016/2031 nebo

b)  pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku nebo

c)  pocházejí z chráněné zóny uvedené ve sloupci napravo nebo

d)  před přemístěním prošly vhodnými karanténními opatřeními.

a)  Estonsko;
b)  Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obce Alborache a Turís v provincii Valencia a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství))
c)  Francie (Korsika)
d)  Irsko (s výjimkou města Galway); ►M6  
e)  Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie (s výjimkou obcí Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte a Vico Equense v provincii Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala a Tramonti v provincii Salerno), Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantova, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche (s výjimkou obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Katánie a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona));  ◄
f)  Lotyšsko; ►M6  
g)  Litva (s výjimkou obce Kėdainiai v regionu Kaunas);
h)  Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk a osad Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
i)  Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda a obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, Málinec v okrese Poltár, Valice, Jesenské a Rimavská Sobota v okrese Rimavská Sobota, Hrhov v okrese Rožňava, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov);  ◄
j)  Finsko. ►M4  
k)  Spojené Království (Ostrov Man; Normanské ostrovy).  ◄

4.

Rostliny Allium porrum L., Apium L., Beta L., jiné než rostliny uvedené v bodu 5 této přílohy a rostliny určené jako krmivo pro zvířata, Brassica napus L., Brassica rapa L., Daucus L., jiné než rostliny k pěstování

ex 0703 90 00

ex 0704 90 90

0706 10 00

0706 90 30

ex 0706 90 90

a)  Zásilka či partie neobsahuje více než 1 % hmotnosti zeminy nebo

b)  úřední prohlášení, že rostliny jsou určeny ke zpracování v areálech s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV.

a)  Francie (Bretaň);

b)  Finsko;

c)  Irsko;

d)  Portugalsko (Azory);

e)  Spojené království (Severní Irsko).

5.

Rostliny Beta vulgaris L., určené k průmyslovému zpracování

ex 1212 91 80

ex 1214 90 10

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  jsou přepravovány takovým způsobem, aby se zajistilo, že nehrozí šíření BNYVV, a jsou určeny k dodání do zpracovatelského závodu s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV, nebo

b)  byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV.

a)  Irsko;

b)  Francie (Bretaň);

c)  Portugalsko (Azory);

d)  Finsko;

e)  Spojené království (Severní Irsko).

6.

Hlízy Solanum tuberosum L., k pěstování

0701 10 00

Úřední potvrzení, že hlízy:

a)  byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt organismu Beet necrotic yellow vein virus („BNYVV“), nebo

b)  byly vypěstovány v zemině nebo v pěstebním substrátu obsahujícím zeminu, o kterých je známo, že jsou prosté BNYVV, nebo které byly úředně testovány vhodnými metodami a shledány prostými BNYVV, nebo

c)  byly čištěním zbaveny zeminy.

a)  Francie (Bretaň);

b)  Finsko;

c)  Irsko;

d)  Portugalsko (Azory);

e)  Spojené království (Severní Irsko).

7.

Hlízy Solanum tuberosum L. jiné než uvedené v bodu 6 této přílohy

ex 0701 90 10

ex 0701 90 50

ex 0701 90 90

a)  Zásilka či partie neobsahuje více než 1 % hmotnosti zeminy nebo

b)  úřední prohlášení, že hlízy jsou určeny ke zpracování v areálech s úředně schválenými zařízeními na likvidaci odpadu, které zajistí, že nehrozí šíření BNYVV.

a)  Francie (Bretaň);

b)  Finsko;

c)  Irsko;

d)  Portugalsko (Azory);

e)  Spojené království (Severní Irsko).

8.

Rostliny k pěstování Beta vulgaris L., kromě osiva

ex 0601 10 90

ex 0601 20 90

ex 0602 90 30

ex 0602 90 50

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  

i)  byly jednotlivě úředně testovány a shledány prostými BNYVV nebo

ii)  byly vypěstovány z osiva splňujícího požadavky bodů 33 a 34 této přílohy a:

— byly vypěstovány v oblasti, kde není znám výskyt BNYVV, nebo

— byly vypěstovány v zemině nebo v pěstebním substrátu, které byly úředně testovány vhodnými metodami a shledány prostými BNYVV, a

— byly z nich odebrány vzorky, otestovány a shledány prostými BNYVV

a

b)  držení materiálu těchto rostlin bylo oznámeno příslušnou organizací či výzkumnou institucí.

a)  Irsko;

b)  Francie (Bretaň);

c)  Portugalsko (Azory);

d)  Finsko;

e)  Spojené království (Severní Irsko).

9.

Rostliny a živý pyl určený k opylování těchto rostlin: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. a Sorbus L., vyjma plodů a osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

ex 0603 19 70

ex 0604 20 90

ex 1211 90 86

ex 1212 99 95

ex 1404 90 00

Ve vhodných případech úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí ze třetích zemí uznaných příslušnou státní organizací ochrany rostlin za prosté organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. a úředně oznámených Komisi nebo

b)  rostliny pocházejí z oblastí prostých škodlivých organismů v Unii nebo ve třetích zemích, které byly uznány v souvislosti s organismem Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. příslušnou státní organizací ochrany rostlin podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření a úředně oznámeny Komisi, nebo

c)  rostliny pocházejí z kantonu Valais ve Švýcarsku nebo

d)  rostliny byly vyprodukovány, nebo, pokud byly přemístěny do „nárazníkové zóny“, byly udržovány po období alespoň sedm měsíců včetně období od 1. dubna do 31. října posledního vegetačního období, na poli:

i)  umístěném alespoň 1 km uvnitř hranic úředně stanovené „nárazníkové zóny“ o rozloze alespoň 50 km2, kde jsou hostitelské rostliny podrobeny úředně schválenému a dozorovanému kontrolnímu režimu ustavenému nejpozději před počátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, s cílem minimalizovat rozšíření organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ze zde pěstovaných rostlin,

ii)  který byl úředně schválen, stejně jako „nárazníková zóna“, před počátkem ukončeného vegetačního období předcházejícího poslednímu ukončenému vegetačnímu období, k pěstování rostlin podle požadavků vymezených v tomto bodu,

iii)  který byl, stejně jako okolní zóna o šířce alespoň 500 m, shledán prostým organismu Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. od začátku posledního ukončeného vegetačního období při úřední prohlídce prováděné alespoň:

— dvakrát v terénu v nejvhodnějších termínech, tj. jednou v období od června do srpna a jednou od srpna do listopadu, a

— jednou v uvedené okolní zóně v nejvhodnějším termínu, tj. od srpna do listopadu a

iv)  z něhož rostliny byly úředně testovány na latentní infekce v souladu s vhodnou laboratorní metodou na vzorcích úředně odebraných v nejvhodnějším termínu.

a)  Estonsko;
b)  Španělsko (s výjimkou autonomních společenství Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madridské společenství, Murcia, Navarra a La Rioja, provincie Guipuzcoa (Baskicko), comarcas Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segrià a Urgell v provincii Lleida (Katalánsko); a obce Alborache a Turís v provincii Valencia a okresů de L’Alt Vinalopó a El Vinalopó Mitjà v provincii Alicante (Valencijské společenství));
c)  Francie (Korsika);
d)  Irsko (s výjimkou města Galway); ►M6  
e)  Itálie (Abruzzo, Apulie, Basilicata, Kalábrie, Kampánie (s výjimkou obcí Agerola, Gragnano, Lettere, Pimonte a Vico Equense v provincii Neapol, Amalfi, Atrani, Conca dei Marini, Corbara, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala a Tramonti v provincii Salerno), Lazio, Ligurie, Lombardie (s výjimkou provincií Milán, Mantova, Sondrio a Varese a obcí Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese a Varedo v provincii Monza Brianza), Marche (s výjimkou obcí Colli al Metauro, Fano, Pesaro a San Costanzo v provincii Pesaro e Urbino), Molise, Sardinie, Sicílie (s výjimkou obcí Cesarò v provincii Messina, Maniace, Bronte, Adrano v provincii Katánie a Centuripe, Regalbuto a Troina v provincii Enna), Toskánsko, Umbrie, Valle d’Aosta, Benátsko (s výjimkou provincií Rovigo a Benátky, obcí Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano a Vescovana v provincii Padova a obcí Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi S. Anna, Bovolone, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Erbè, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, San Bonifacio, Sanguinetto, San Pietro di Morubbio, San Giovanni Lupatoto, Salizzole, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna, Sorgà, Terrazzo, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Vigasio, Zevio, Zimella v provincii Verona));  ◄
f)  Lotyšsko; ►M6  
g)  Litva (s výjimkou obce Kėdainiai v regionu Kaunas);
h)  Slovinsko (s výjimkou regionů Gorenjska, Koroška, Maribor a Notranjska a obcí Dol pri Ljubljani, Lendava, Litija, Moravče, Renče-Vogrsko, Velika Polana a Žužemberk a osad Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec a Znojile pri Krki v obci Ivančna Gorica);
i)  Slovensko (s výjimkou okresu Dunajská Streda a obcí Hronovce a Hronské Kľačany v okrese Levice, Dvory nad Žitavou v okrese Nové Zámky, Málinec v okrese Poltár, Valice, Jesenské a Rimavská Sobota v okrese Rimavská Sobota, Hrhov v okrese Rožňava, Veľké Ripňany v okrese Topoľčany, Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše a Zatín v okrese Trebišov);  ◄
j)  Finsko. ►M4  
k)  Spojené Království (Ostrov Man; Normanské ostrovy).  ◄

10.

Rostliny Vitis L., vyjma plodů a osiva

0602 10 10

0602 20 10

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Úřední potvrzení, že rostliny byly podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Viteus vitifoliae (Fitch) (a certifikovány příslušnou státní organizací ochrany rostlin a úředně oznámeny Komisi).

a)  Kypr

11.

Rostliny k pěstování Prunus L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že rostliny:

a)  byly trvale pěstovány na místech produkce v zemích, v nichž se nevyskytuje Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

nebo

b)  byly trvale pěstovány v oblasti, kterou státní organizace ochrany rostlin uznala podle příslušných mezinárodních standardů pro fytosanitární opatření za prostou Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

nebo

c)  byly získány v přímé linii z matečných rostlin, které během posledního ukončeného vegetačního období nevykazovaly žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.,

a

na rostlinách na místě produkce nebyly během posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

nebo

d)  v případě rostlin Prunus laurocerasus L. a Prunus lusitanica L., u nichž je zřejmé podle způsobu balení nebo jinak, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, nebyly na rostlinách na místě produkce od začátku posledního ukončeného vegetačního období pozorovány žádné příznaky napadení Xanthomonas arboricola pv. pruni (Smith) Vauterin et al.

Spojené království ►M4  (Severní Irsko) ◄

12.

Nezakořeněné řízky k pěstování Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 10 90

Úřední potvrzení, že:

a)  nezakořeněné řízky pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),

nebo

b)  na místě produkce ani na řízcích nebo rostlinách, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány na tomto místě produkce, nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin na tomto místě produkce pozorovány žádné známky výskytu organismu Bemisia tabaci Genn. (evropské populace)

nebo

c)  v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), prošly řízky a rostliny, z nichž byly řízky získány a které byly drženy nebo pěstovány na tomto místě produkce, vhodným ošetřením tak, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním.

a)  Irsko;

b)  Švédsko

c)  Spojené království ►M4  (Severní Irsko) ◄

13.

Rostliny k pěstování Euphorbia pulcherrima Willd., vyjma všech těchto částí:

— osivo,

— nezakořeněné řízky k pěstování Euphorbia pulcherrima Willd.

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 91

ex 0602 90 99

Úřední potvrzení, že:

a)  rostliny pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),

nebo

b)  na místě produkce ani na rostlinách nebyly během úředních prohlídek prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu devíti týdnů před uvedením na trh pozorovány žádné známky výskytu organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací)

nebo

c)  v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly rostliny držené nebo vyprodukované na tomto místě produkce podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním

a

d)  je prokázáno, že rostliny byly vyprodukovány z řízků, které:

i)  pocházejí z oblasti, o níž je známo, že je prostá organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací),

nebo

ii)  byly vypěstovány na místě, kde při úředních prohlídkách prováděných nejméně jednou za tři týdny v průběhu celého produkčního období těchto rostlin nebyly pozorovány žádné známky výskytu organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to ani na rostlinách,

nebo

iii)  v případech, kdy byl na místě produkce zjištěn výskyt organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), byly pěstovány z rostlin držených nebo vyprodukovaných na tomto místě produkce, které byly podrobeny vhodnému ošetření, aby se zajistilo, že jsou prosté organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a toto místo produkce bylo následně shledáno prostým organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací) v důsledku provedení vhodných postupů k eradikaci organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací), a to jak při úředních prohlídkách prováděných jednou týdně v průběhu tří týdnů před přemístěním z tohoto místa produkce, tak při monitorovacích postupech prováděných v průběhu uvedeného období. Poslední z výše uvedených týdenních prohlídek se provede bezprostředně před výše uvedeným přemístěním

nebo

e)  v případě rostlin, u nichž je podle způsobu balení, stadia rozvoje květu (nebo listenu) nebo jinak zřejmé, že jsou určeny k přímému prodeji konečným spotřebitelům, kteří nejsou zapojeni do profesionální produkce rostlin, byly rostliny před přemístěním podrobeny úřední prohlídce a byly shledány prostými organismu Bemisia tabaci Genn. (evropských populací).

a)  Irsko;

b)  Švédsko;

c)  Spojené království ►M4  (Severní Irsko) ◄

14.

Rostliny k pěstování Begonia L., kromě osiva, hlíz a oddenkových hlíz, a rostliny k pěstování Ajuga L., Crossandra Salisb., Dipladenia A.DC., Ficus L., Hibiscus L., Mandevilla Lindl. a Nerium oleander L., kromě osiva

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 47