02019R2024 — CS — 01.05.2021 — 001.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2024

ze dne 1. října 2019,

kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 315 5.12.2019, s. 313)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/341 ze dne 23. února 2021,

  L 68

108

26.2.2021
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2024

ze dne 1. října 2019,

kterým se stanoví požadavky na ekodesign chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Toto nařízení stanoví požadavky na ekodesign elektrických chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí napájených ze sítě v případě jejich uvádění na trh nebo do provozu, včetně spotřebičů prodávaných pro chlazení jiných produktů než potravin.
2.  

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) 

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které jsou napájeny výlučně jinými zdroji energie než elektřinou;

b) 

vzdálené součásti, jako je kondenzační jednotka, kompresor nebo jednotka pro kondenzaci vody, k nimž musí být skříň se vzdáleným agregátem připojena, aby fungovala;

c) 

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí pro zpracování potravin;

d) 

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které byly speciálně zkoušeny a schváleny pro skladování léků a vědeckých vzorků;

e) 

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které nemají vestavěný systém pro chlazení a fungují na základě vedení chlazeného vzduchu, který je vyráběn externí jednotkou pro chlazení vzduchu; nejsou zde zahrnuty skříně se vzdáleným agregátem ani chlazené výdejní stroje kategorie 6 definované v tabulce 5 přílohy III;

f) 

profesionální chladicí boxy, šokové zchlazovače, kondenzační jednotky a procesní chladiče definované v nařízení (EU) 2015/1095;

g) 

spotřebiče pro uchovávání vína a minibary.

3.  

Požadavky uvedené v bodě 1 a v bodě 3 písm. k) přílohy II se nevztahují na:

a) 

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které nepoužívají kompresní chladicí cyklus;

b) 

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí určené k prodeji a vystavování živých potravin, jako jsou chladicí spotřebiče určené k prodeji a vystavování živých ryb, měkkýšů a korýšů, chlazená akvária a vodní nádrže;

c) 

saladety;

d) 

vodorovné obslužné pulty s vestavěnou zásobní přihrádkou, které jsou určeny k provozu za provozních teplot chlazení;

▼M1

e) 

rohové/zaoblené a karuselové skříně;

▼B

f) 

výdejní stroje, které jsou určeny k provozu za provozních teplot mrazení;

g) 

obslužné pulty na ryby s vločkovým ledem.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí následující definice:

1. 

„chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí“ se rozumí izolovaná skříň s jedním nebo několika prostory, které jsou regulovány na určitou teplotu, chlazená přirozenou nebo nucenou konvekcí s využitím jednoho nebo několika prostředků spotřebovávajících energii a určená k vystavování a prodeji, s asistencí nebo bez asistence obsluhy, potravin a jiných produktů zákazníkům při stanovených teplotách nižších než teplota okolí, která je přístupná přímo přes otevřené strany nebo prostřednictvím jedněch či několika dveří či zásuvek nebo oběma způsoby, včetně chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí s prostorami pro uchovávání potravin a jiných produktů, které nejsou přístupné zákazníkům, kromě minibarů a spotřebičů pro uchovávání vína;

2. 

„potravinami“ se rozumí potrava, složky potravy, nápoje včetně vína a další produkty primárně používané ke spotřebě, které je třeba uchovávat chlazené za stanovených teplot;

3. 

„kondenzační jednotkou“ se rozumí výrobek s nejméně jedním elektricky poháněným kompresorem a jedním kondenzátorem, schopný zchladit a nepřetržitě udržovat nízkou nebo střední teplotu v chladicím spotřebiči či systému, přičemž se použije kompresní cyklus, jakmile je připojen k výparníku a expanznímu zařízení, jak je definováno v nařízení (EU) 2015/1095;

4. 

„skříní se vzdáleným agregátem“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který se skládá ze sestavy součástí smontovaných ve výrobě, jež k tomu, aby sloužila jako chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, vyžaduje doplňkové připojení ke vzdáleným součástem (kondenzační jednotce a/nebo kompresoru a/nebo jednotce pro kondenzaci vody), které nejsou nedílnou součástí skříně;

5. 

„chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí pro zpracování potravin“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který je speciálně zkoušen a schválen pro zpracování potravin, jako jsou výrobníky zmrzliny, chlazené výdejní stroje vybavené mikrovlnnou troubou nebo výrobníky ledu; nejsou zde zahrnuty chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí vybavené jedním prostorem určeným speciálně pro zpracování potravin, který představuje méně než 20 % celkového užitného objemu spotřebiče;

6. 

„užitným objemem“ se rozumí část hrubého objemu jakéhokoli prostoru, která zůstane po odečtení objemu součástí a prostor, jež nelze využít ke skladování a vystavování potravin a jiných produktů, v decimetrech krychlových (dm3) nebo litrech (l);

7. 

„hrubým objemem“ se rozumí vnitřní objem výstelky prostoru bez vnitřního příslušenství a s uzavřenými dveřmi nebo víkem, v decimetrech krychlových (dm3) nebo litrech (l);

8. 

„speciálně zkoušeným a schváleným“ výrobkem se rozumí výrobek splňující všechny tyto požadavky:

a) 

byl speciálně navržen a zkoušen pro dané provozní podmínky nebo použití podle uvedených právních předpisů Unie nebo souvisejících aktů, příslušných právních předpisů členského státu a/nebo příslušných evropských nebo mezinárodních norem;

b) 

jsou k němu přiloženy doklady, které je třeba zahrnout do technické dokumentace, ve formě certifikátu, značky schválení typu či zkušebního protokolu osvědčující, že výrobek byl pro uvedené provozní podmínky nebo použití speciálně schválen;

c) 

je uváděn na trh speciálně pro uvedené provozní podmínky nebo použití, jak prokazuje přinejmenším technická dokumentace, informace poskytované k výrobku a jakékoli reklamní, informační nebo marketingové materiály;

9. 

„spotřebičem pro uchovávání vína“ se rozumí chladicí spotřebič s pouze jedním typem prostoru pro uchovávání vína s přesnou regulací teploty pro skladovací podmínky a cílovou teplotu, vybavený protivibračními opatřeními ve smyslu nařízení (EU) 2019/2019;

10. 

„prostorem“ se rozumí uzavřený prostor v chladicím spotřebiči s přímou prodejní funkcí, oddělený od jiného prostoru (jiných prostorů) pomocí přepážky, nádoby nebo podobné konstrukce, který je přímo přístupný prostřednictvím jedněch či několika vnějších dveří, přičemž může být sám rozdělen na dílčí prostory. Pro účely tohoto nařízení se prostorem rozumí jak prostor, tak dílčí prostor, není-li uvedeno jinak;

11. 

„vnějšími dveřmi“ se rozumí část chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, kterou lze otevřít nebo odejmout alespoň tak, aby bylo možné vložit produkty dovnitř chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí nebo je z něj vyjmout ven;

12. 

„dílčím prostorem“ se rozumí uzavřený prostor v rámci prostoru, který má jiné rozmezí provozní teploty než prostor, ve kterém se nachází;

13. 

„minibarem“ se rozumí chladicí spotřebič o celkovém objemu nejvýše 60 litrů, který je primárně určen k uchovávání a prodeji potravin v hotelových pokojích a podobných prostorách, jak je definován v nařízení (EU) 2019/2019;

14. 

„chlazeným karuselovým výdejním strojem“ se rozumí chlazený výdejní stroj s otočnými bubny, z nichž je každý rozdělen na oddíly, v nichž jsou potraviny a jiné produkty umístěny na vodorovném povrchu, a jsou odebírány dveřmi pro individuální výdej;

15. 

„chlazeným výdejním strojem“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který je navržen tak, aby přijímal od spotřebitelů platby nebo žetony a vydával jim za ně chlazené potraviny nebo jiné produkty, aniž by na místě musela zasáhnout pracovní síla;

16. 

„saladetou“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí s jedněmi nebo několika dveřmi či zásuvkami ve svislé rovině, jenž má na vrchní ploše drážky, do nichž lze zasunout skladovací zásobníky určené k dočasnému uchovávání potravin, ke kterým je třeba mít snadný přístup (například přísady na pizzu nebo do salátu);

17. 

„vodorovným obslužným pultem s vestavěnou zásobní přihrádkou“ se rozumí vodorovná skříň s pomocnou obsluhou, jež zahrnuje chlazenou zásobní přihrádku s objemem nejméně 100 litrů (l) na metr (m) délky, která je obvykle umístěna v jeho spodní části;

18. 

„vodorovnou skříní“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí s vodorovným přístupovým otvorem v horní části, který je přístupný shora;

19. 

„provozní teplotou chlazení“ se rozumí teplota mezi –3,5 stupni Celsia (°C) a 15 stupni Celsia (°C) u spotřebičů vybavených systémy hospodaření s energií za účelem úspory energie a mezi –3,5 stupni Celsia (°C) a 10 stupni Celsia (°C) u spotřebičů, které systémy hospodaření s energií za účelem úspory energie vybaveny nejsou;

20. 

„provozní teplotou“ se rozumí referenční teplota uvnitř prostoru během zkoušení;

▼M1

21. 

„rohovou/zaoblenou skříní“ chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který slouží k dosažení geometrické kontinuity mezi dvěma lineárními skříněmi svírajícími úhel a/nebo tvořícími oblouk. Rohová/zaoblená skříň nemá rozpoznatelnou podélnou osu nebo délku, neboť se skládá pouze z tvaru vyplňujícího prostor (klínu apod.) a není konstruována tak, aby fungovala jako samostatná chladicí jednotka. Oba konce rohové skříně svírají úhel mezi 30° a 90°;

▼B

22. 

„provozní teplotou mrazení“ se rozumí teplota nižší než –12 stupňů Celsia (°C);

23. 

„obslužným pultem na ryby s vločkovým ledem“ se rozumí vodorovná skříň s obsluhou, určená a na trh uváděná speciálně pro vystavování čerstvých ryb. Vyznačuje se tím, že má na své svrchní straně vrstvu vločkového ledu, která se používá k udržování teploty vystavených čerstvých ryb, a že má rovněž vestavěný odtok;

24. 

„rovnocenným modelem“ se rozumí model, jenž má stejné technické vlastnosti, které jsou relevantní pro poskytované technické informace, ale jejž tentýž výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce uvádí na trh nebo do provozu jako jiný model s odlišnou identifikační značkou modelu;

25. 

„identifikační značkou modelu“ se rozumí kód, obvykle alfanumerický, který odlišuje konkrétní model výrobku od jiných modelů se stejnou ochrannou známkou nebo stejným názvem výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce;

26. 

„databází výrobků“ se rozumí soubor údajů o výrobcích, který je systematicky uspořádán a je tvořen veřejnou částí zaměřenou na spotřebitele, ve které jsou v elektronické podobě zpřístupněny informace o jednotlivých parametrech výrobku, dále internetovým portálem pro zpřístupnění a částí věnovanou souladu, s jasně stanovenými požadavky na přístupnost a bezpečnost, jak je uvedeno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ( 1 );

27. 

„chladicí skříní na nápoje“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který má stanovenou rychlostí zchladit balené nápoje nepodléhající zkáze, s výjimkou vína, které do něho byly vloženy při teplotě okolí a které jsou určeny k prodeji při stanovených teplotách nižších, než je teplota okolí. Chladicí skříň na nápoje umožňuje přístup k nápojům přímo přes otevřené strany nebo prostřednictvím jedněch či několika dveří či zásuvek, nebo oběma způsoby. V obdobích, kdy není po obsahu chladicí skříně poptávka, se může teplota uvnitř chladicí skříně zvýšit za účelem úspory energie vzhledem k tomu, že se jedná o nápoje nepodléhající zkáze;

28. 

„indexem energetické účinnosti“ (EEI) se rozumí indexové číslo představující relativní energetickou účinnost chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, vyjádřené v procentech a vypočtené podle bodu 2 přílohy III;

▼M1

29. 

„karuselovou skříní“ skříň pro supermarkety kulatého/kruhového tvaru, kterou lze instalovat jako samostatný kus nebo jako kus spojující dvě lineární skříně pro supermarkety. Karuselové skříně mohou být vybaveny otočným systémem, jenž umožňuje ukázat vystavené potraviny v úhlu 360 °;

30. 

„skříní pro supermarkety“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, určený k prodeji a vystavování potravin a jiných produktů v maloobchodní oblasti, například v supermarketech. Za skříně pro supermarkety se nepovažují chladicí skříně na nápoje, chlazené výdejní stroje, pultové vitríny pro porcování zmrzliny a mrazicí vitríny na zmrzlinu.

▼B

Pro účely příloh jsou další definice uvedeny v příloze I.

Článek 3

Požadavky na ekodesign

Požadavky na ekodesign stanovené v příloze II se použijí počínaje daty, která jsou v ní uvedena.

Článek 4

Posuzování shody

1.  
Postupem posuzování shody uvedeným v článku 8 směrnice 2009/125/ES je systém interní kontroly návrhu stanovený v příloze IV uvedené směrnice nebo systém řízení stanovený v příloze V uvedené směrnice.
2.  
Pro účely posuzování shody podle článku 8 směrnice 2009/125/ES musí technická dokumentace obsahovat kopii informací o výrobku poskytovaných podle přílohy II bodu 3 a podrobnosti a výsledky výpočtů stanovených v příloze III tohoto nařízení.
3.  

Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci určitého modelu získány:

a) 

z modelu, který má stejné technické vlastnosti relevantní pro technické informace, které mají být poskytnuty, ale který je vyráběn jiným výrobcem, nebo

b) 

výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolací z jiného modelu téhož nebo jiného výrobce nebo oběma způsoby,

technická dokumentace musí obsahovat podrobnosti o takovém výpočtu, posouzení provedené výrobcem za účelem ověření přesnosti výpočtu a v příslušných případech prohlášení o rovnocennosti modelů různých výrobců.

Technická dokumentace musí obsahovat seznam všech rovnocenných modelů, včetně jejich identifikačních značek.

4.  
Technická dokumentace musí obsahovat informace v pořadí a v podobě stanovené v příloze VI nařízení (EU) 2019/2018. S výjimkou produktů uvedených v čl. 1 bodě 3 platí, že výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci mohou pro účely dohledu nad trhem, a aniž je dotčeno ustanovení přílohy IV bodu 2 písm. g) směrnice 2009/125/ES, odkazovat na technickou dokumentaci nahranou do databáze výrobků, která obsahuje stejné informace, jež jsou stanoveny v nařízení (EU) 2019/2018.

Článek 5

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

Členské státy použijí při provádění kontrol v rámci dohledu nad trhem podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES postup ověřování stanovený v příloze IV.

Článek 6

Obcházení zkoušek a aktualizace softwaru

Výrobce, dovozce ani zplnomocněný zástupce nesmí uvádět na trh výrobky navržené tak, aby byly schopny zjistit, že jsou zkoušeny (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější úrovně u kteréhokoli z parametrů deklarovaných výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem v technické dokumentaci nebo uvedených v jakékoli poskytnuté dokumentaci.

Spotřeba energie výrobku a veškeré další deklarované parametry se po provedení aktualizace softwaru nebo firmwaru nesmí zhoršit, pokud je měření prováděno podle stejné zkušební normy, která byla původně použita pro prohlášení o shodě, kromě případů, kdy k tomu dá konečný uživatel před provedením aktualizace výslovný souhlas. Ke změně výkonnosti nesmí dojít v důsledku odmítnutí aktualizace.

Aktualizace softwaru nesmí nikdy vést k tomu, aby se výkonnost výrobku změnila tak, že již nebude splňovat požadavky na ekodesign relevantní pro prohlášení o shodě.

Článek 7

Referenční hodnoty

Referenční hodnoty nejvýkonnějších výrobků a technologií dostupných na trhu v době přijetí tohoto nařízení jsou uvedeny v příloze V.

Článek 8

Přezkum

Komise toto nařízení přezkoumá s ohledem na technický pokrok a výsledky tohoto posouzení, včetně případné předlohy návrhu na revizi nařízení, předloží konzultačnímu fóru nejpozději do 25. prosince 2023.

Uvedený přezkum mimo jiné posoudí:

a) 

úroveň požadavků na index energetické účinnosti;

b) 

zda je vhodné změnit vzorec pro výpočet EEI, včetně parametrů modelování a korekčních faktorů;

c) 

zda je vhodné dále rozčlenit kategorie výrobků;

d) 

zda je vhodné stanovit další požadavky na účinné využívání zdrojů v souladu s cíli oběhového hospodářství, včetně toho, zda by mělo být zahrnuto více náhradních dílů;

e) 

zda je vhodné stanovit požadavky na energetickou účinnost a na dodatečné informace u saladet, vodorovných obslužných pultů s vestavěnou zásobní přihrádkou provozovaných za provozních teplot chlazení, rohových skříní, výdejních strojů určených k provozu za provozních teplot mrazení a obslužných pultů na ryby s vločkovým ledem;

f) 

zda je vhodné u [ekvivalentního objemu] chladicí skříně na nápoje vycházet z užitného objemu namísto hrubého objemu;

g) 

zda je vhodné zavést vzorec pro výpočet EEI u skříní pro supermarkety založený na užitném objemu namísto celkové distribuční plochy;

h) 

hodnoty tolerancí.

Článek 9

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro přílohy

Použijí se tyto definice:

1) 

„náhradním dílem“ se rozumí samostatný díl, který může ve výrobku nahradit díl se stejnou nebo podobnou funkcí;

2) 

„odbornou opravnou“ se rozumí provozovatel nebo podnik, který poskytuje služby v oblasti oprav a odborné údržby chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí;

3) 

„těsněním dveří“ se rozumí mechanické těsnění, které vyplňuje prostor mezi dveřmi a skříní chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí s cílem zamezit únikům ze skříně do venkovního ovzduší;

4) 

„vakuovým izolačním panelem“ (VIP) se rozumí izolační panel sestávající z pevného vysoce porézního materiálu uzavřeného v tenkém plynotěsném vnějším obalu, ze kterého byly odsáty plyny a který je utěsněn, aby se zamezilo vniknutí plynů zvnějšku do panelu;

5) 

„mrazicí vitrínou na zmrzlinu“ se rozumí vodorovná skříň určená ke skladování a/nebo vystavování a prodeji balené zmrzliny, u níž má spotřebitel k balené zmrzlině přístup po otevření neprůhledného nebo průhledného víka na svrchní straně, s užitným objemem ≤ 600 litrů (l) a v případě mrazicích vitrín na zmrzlinu s průhledným víkem s podílem užitného objemu a celkové distribuční plochy ≥ 0,35 metru (m);

6) 

„průhledným víkem“ se rozumí dveře z průhledného materiálu, který pokrývá alespoň 75 % povrchu dveří a který umožňuje uživateli, aby produkty přes dveře viděl;

7) 

„celkovou distribuční plochou“ se rozumí celková viditelná plocha potravin a jiných produktů, včetně plochy viditelné skrze prosklení, definovaná jako součet ploch vodorovných a svislých průmětů užitného objemu, vyjádřená v metrech čtverečních (m2);

8) 

„zárukou“ se rozumí jakýkoli závazek maloobchodníka nebo výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce vůči spotřebiteli spočívající v tom, že mu:

a) 

vrátí zaplacenou cenu nebo

b) 

chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí vymění, opraví či jakýmkoli způsobem s nimi naloží, pokud neodpovídají údajům uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě;

9) 

„pultovou vitrínou pro porcování zmrzliny“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, ve kterém lze zmrzlinu skladovat, vystavovat a nabírat v předepsaných teplotních rozmezích stanovených v tabulce 5 přílohy III;

10) 

„roční spotřebou energie“ (AE) se rozumí průměrná denní spotřeba energie vynásobená 365 (počet dní v roce), vyjádřená v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) a vypočítaná v souladu s bodem 2 písm. b) přílohy III;

11) 

„denní spotřebou energie“ (Edaily ) se rozumí energie spotřebovaná chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí za 24 hodin při referenčních podmínkách, vyjádřená v kilowatthodinách za den (kWh/24h);

12) 

„normalizovanou roční spotřebou energie“ (SAE) se rozumí referenční roční spotřeba energie chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí vyjádřená v kilowatthodinách za rok (kWh/rok) a vypočítaná podle bodu 2 písm. c) přílohy III;

13) 

„M“ a „N“ se rozumí parametry modelování, které zohledňují celkovou distribuční plochu nebo závislost spotřeby energie na objemu; jejich hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4 přílohy III;

14) 

„teplotním koeficientem“ (C) se rozumí korekční faktor, který zohledňuje rozdíl v provozní teplotě;

15) 

„faktorem třídy klimatu“ (CC) se rozumí korekční faktor, který zohledňuje rozdíl v okolních podmínkách, pro něž je chladicí spotřebič zkonstruován;

16) 

„P“ se rozumí korekční faktor, který zohledňuje rozdíly mezi integrovanými skříněmi a skříněmi se vzdáleným agregátem;

17) 

„integrovanou skříní“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který má vestavěný chladicí systém zahrnující kompresor a kondenzační jednotku;

18) 

„chladničkou“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který trvale udržuje teplotu produktů skladovaných ve skříni na provozní teplotě chlazení;

19) 

„mrazničkou“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který trvale udržuje teplotu produktů skladovaných ve skříni na provozní teplotě mrazení;

20) 

„svislou skříní“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí se svislým nebo šikmým přístupovým otvorem na přední straně;

21) 

„kombinovanou skříní“ se rozumí chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, který kombinuje směry vystavování a otevírání svislé a vodorovné skříně;

▼M1

22) 

„deklarovanými hodnotami“ se rozumí hodnoty poskytnuté výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem pro stanovené, vypočtené nebo naměřené technické parametry v souladu s článkem 4 pro účely ověření souladu orgány členského státu;

▼B

23) 

„skříní s kontejnerovým regálem“ se rozumí skříň pro supermarkety, která umožňuje vystavovat zboží přímo na paletách nebo v kontejnerech, které mohou být umístěny uvnitř skříně, a to zdvižením, posunutím nebo vyjmutím spodní přední části, pokud je jí skříň opatřena;

24) 

„M-balíčkem“ se rozumí zkušební balíček vybavený zařízením k měření teploty;

25) 

„výdejním strojem s několika teplotami“ se rozumí chlazený výdejní stroj zahrnující alespoň dva prostory s různými provozními teplotami.
PŘÍLOHA II

Požadavky na ekodesign

1.   Požadavky na energetickou účinnost:

a) 

Od 1. března 2021 nesmí být index energetické účinnosti (dále jen „EEI“) chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 1.Tabulka 1

Maximální EEI u chladicích spotřebičů s funkcí přímého prodeje, vyjádřený v %

 

EEI

Mrazicí vitríny na zmrzlinu

80

Všechny ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí

100

b) 

Od 1. září 2023 nesmí být index energetické účinnosti (dále jen „EEI“) chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, kromě chlazených karuselových výdejních strojů, vyšší než hodnoty uvedené v tabulce 2.Tabulka 2

Maximální EEI u chladicích spotřebičů s funkcí přímého prodeje, vyjádřený v %

 

EEI

Mrazicí vitríny na zmrzlinu

50

Všechny ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, kromě chlazených karuselových výdejních strojů

80

2.   Požadavky na účinné využívání zdrojů:

Od 1. března 2021 musí chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí splňovat tyto požadavky:

a) 

Dostupnost náhradních dílů

1) 

Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci musí ke chladicím spotřebičům s přímou prodejní funkcí odborným opravnám poskytovat alespoň tyto náhradní díly:

— 
termostaty,
— 
spouštěcí relé,
— 
topné rezistory proti námraze;
— 
snímače teploty,
— 
software a firmware včetně softwaru pro obnovení nastavení,
— 
desky plošných spojů a
— 
zdroje světla

po dobu alespoň osmi let poté, co byl poslední kus daného modelu uveden na trh.

2) 

Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci musí ke chladicím spotřebičům s přímou prodejní funkcí odborným opravnám a konečným uživatelům poskytovat alespoň tyto náhradní díly:

— 
dveřní kliky a dveřní závěsy,
— 
otočné knoflíky, regulátory a tlačítka,
— 
těsnění dveří a
— 
doplňkové přihrádky, koše a police pro skladování

po dobu alespoň osmi let poté, co byl poslední kus daného modelu uveden na trh.

3) 

Výrobci a dovozci chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí nebo jejich zplnomocnění zástupci musí zajistit, aby náhradní díly uvedené v podbodech 1 a 2 bylo možné vyměnit s použitím běžně dostupných nástrojů a bez trvalého poškození spotřebiče.

4) 

Seznam náhradních dílů, jichž se týká podbod 1, a postup pro jejich objednání musí být veřejně dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce nejpozději dva roky poté, co byl první kus daného modelu uveden na trh, až do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů.

5) 

Seznam náhradních dílů, jichž se týká podbod 2, a postup pro jejich objednání a pokyny pro opravy musí být veřejně dostupné na volně přístupných internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce v době, kdy je první kus daného modelu uveden na trh, až do konce doby dostupnosti těchto náhradních dílů.

b) 

Maximální dodací lhůta náhradních dílů

Během období uvedeného v písmeni a) musí výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce zajistit dodání náhradních dílů pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí do patnácti pracovních dní po obdržení objednávky.

V případě náhradních dílů podle písm. a) podbodu 1 může být dostupnost náhradních dílů omezena na odborné opravny registrované v souladu s písm. c) podbodem 1 a 2.

c) 

Přístup k informacím o opravách a údržbě

Po uplynutí dvou let od uvedení prvního kusu daného modelu nebo rovnocenného modelu na trh až do konce období uvedeného v písmeni a) poskytne výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce odborným opravnám přístup k informacím o opravách a údržbě spotřebiče za těchto podmínek:

1) 

na internetových stránkách výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce musí být uveden postup, jak se mohou odborné opravny zaregistrovat pro přístup k informacím; pro přijetí takové žádosti mohou výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci požadovat, aby odborná opravna prokázala, že:

i) 

odborná opravna má technickou způsobilost k opravám chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí a splňuje platné předpisy týkající se opraven elektrických zařízení v členských státech, v nichž působí. Jako důkaz souladu s tímto bodem se přijme odkaz na úřední systém registrace odborných opraven, pokud takový systém v daných členských státech existuje;

ii) 

odborná opravna má sjednáno pojištění odpovědnosti vyplývající z její činnosti, a to bez ohledu na to, zda to požaduje daný členský stát;

2) 

výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci registraci přijmou nebo zamítnou do pěti pracovních dní od data žádosti;

3) 

výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci si mohou za přístup k informacím o opravách a údržbě nebo za pravidelné zasílání aktualizovaných informací účtovat přiměřené poplatky. Poplatek je přiměřený, jestliže neodrazuje od přístupu k informacím tím, že nezohledňuje rozsah, v němž odborná opravna tyto informace využívá.

Po zaregistrování se odborné opravně poskytne do jednoho pracovního dne od žádosti přístup k požadovaným informacím o opravách a údržbě. Informace lze ve vhodných případech poskytnout pro rovnocenný model nebo model ze stejné skupiny.

Dostupné informace o opravách a údržbě zahrnují:

— 
jednoznačnou identifikaci spotřebiče,
— 
schéma pro demontáž výrobku nebo jeho zobrazení v rozloženém stavu,
— 
technickou příručku s instrukcemi k opravám,
— 
seznam nezbytného opravárenského a zkušebního vybavení,
— 
informace o součástech a diagnostické informace (například minimální a maximální teoretické hodnoty pro měření),
— 
schémata vodičů a zapojení,
— 
diagnostické kódy závad a chyb (v příslušných případech včetně specifických kódů výrobce),
— 
pokyny pro instalaci příslušného softwaru a firmwaru včetně softwaru pro obnovení nastavení a
— 
informace, jak získat přístup k datovým záznamům o hlášených poruchách uloženým v chladicím spotřebiči s přímou prodejní funkcí (v příslušných případech).
d) 

Požadavky na demontáž materiálů k využití a recyklaci při současném zabránění znečišťování

1) 

Výrobci, dovozci nebo zplnomocnění zástupci zajistí, aby byly chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí navrženy tak, aby materiály a konstrukční části uvedené v příloze VII směrnice 2012/19/EU mohly být odstraněny za použití běžně dostupných nástrojů.

2) 

Výrobci, dovozci a zplnomocnění zástupci plní povinnosti stanovené v čl. 15 odst. 1 směrnice 2012/19/EU.

3) 

Pokud chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí obsahují vakuový izolační panel (VIP), musí být chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí označen písmeny „VIP“.

3.   Požadavky na informace:

Od 1. března 2021 musí návody k použití určené pro osoby provádějící instalaci a pro konečné uživatele i volně přístupné internetové stránky výrobců, dovozců a zplnomocněných zástupců obsahovat tyto informace:

a) 

doporučené nastavení teploty v každém prostoru pro optimální konzervaci potravin;

b) 

odhad vlivu nastavení teplot na plýtvání potravinami;

c) 

u chladicích skříní na nápoje: „Tento spotřebič je určen k provozu v klimatických oblastech, ve kterých maximální teplota a vlhkost dosahují [doplňte příslušnou nejvyšší teplotu chladicí skříně na nápoje a příslušnou relativní vlhkost chladicí skříně na nápoje uvedené v tabulce 7].“;

d) 

u mrazicích vitrín na zmrzlinu: „Tento spotřebič je určen k provozu v klimatických oblastech, ve kterých se teploty pohybují od [doplňte příslušnou minimální teplotu uvedenou v tabulce 9] do [doplňte příslušnou maximální teplotu uvedenou v tabulce 9] a vlhkost se pohybuje od [doplňte příslušnou minimální relativní vlhkost uvedenou v tabulce 9] do [doplňte příslušnou maximální relativní vlhkost uvedenou v tabulce 9].“;

e) 

pokyny pro správnou instalaci chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí a jeho údržbu prováděnou konečným uživatelem, včetně čištění spotřebiče;

f) 

u integrovaných skříní: „Není-li kondenzační cívka čištěna [doporučená četnost čištění kondenzační cívky, vyjádřená počtem čištění za rok], účinnost zařízení se výrazně sníží.“;

g) 

přístup k odborným opravám, např. internetové stránky, adresy, kontaktní údaje;

h) 

relevantní informace o objednání náhradních dílů, ať již přímo, nebo jinými způsoby zajišťovanými výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem, například internetové stránky, adresy, kontaktní údaje;

i) 

minimální dobu, po kterou jsou k dispozici náhradní díly, které jsou nezbytné k opravě chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí;

j) 

minimální dobu trvání záruky na chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí, kterou poskytuje výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce;

k) 

pokyny, jak v databázi výrobků nalézt informace o modelu stanovené v nařízení (EU) 2019/2018 prostřednictvím internetového odkazu na informace o modelu uložené v databázi výrobků nebo odkazu na databázi výrobků a informace, jak na výrobku nalézt identifikační značku modelu.
PŘÍLOHA III

Metody měření a výpočty

Pro účely souladu a ověření souladu s požadavky tohoto nařízení se provedou měření a výpočty za použití harmonizovaných norem nebo jiných spolehlivých, přesných a opakovatelných metod, které zohledňují všeobecně uznávané nejmodernější metody a jsou v souladu s níže uvedenými ustanoveními. Referenční čísla těchto harmonizovaných norem byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

▼M1

Je-li parametr deklarovaný podle článku 4, je jeho deklarovaná hodnota použita výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem pro výpočty v této příloze.

▼B

1.   Obecné podmínky pro zkoušení:

a) 

okolní podmínky musí odpovídat souboru 1, s výjimkou mrazicích vitrín na zmrzlinu a pultových vitrín pro porcování zmrzliny, které se zkoušejí za okolních podmínek odpovídajících souboru 2, jak je uvedeno v tabulce 3;

b) 

v případě, že lze v prostoru nastavit různé teploty, zkouší se při nejnižší provozní teplotě;

c) 

chlazené výdejní stroje vybavené prostory s nastavitelným objemem se zkoušejí tak, že užitný objem prostoru s nejvyšší provozní teplotou je nastaven na svůj minimální užitný objem;

d) 

u chladicích skříní na nápoje musí stanovená rychlost chlazení odpovídat době potřebné k obnovení teploty po doplnění poloviny nevychlazených produktů.Tabulka 3

Okolní podmínky

 

Teplota suchého teploměru, °C

Relativní vlhkost, %

Rosný bod, °C

Množství vodní páry v suchém vzduchu, g/kg

Nastavení 1

25

60

16,7

12,0

Nastavení 2

30

55

20,0

14,8

2.   Určení EEI:

a) 

U všech chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí je EEI, vyjádřený v % a zaokrouhlený na jedno desetinné místo, poměrem AE (v kWh/rok) a referenční SAE (v kWh/rok) a vypočítá se takto:

EEI = AE: SAE.

b) 

AE, vyjádřený v kWh/rok a zaokrouhlený na dvě desetinná místa, se vypočte takto:

AE = 365 × Edaily ;

kde:

— 
Edaily je spotřeba energie chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí za 24 hodin, vyjádřená v kWh/24h a zaokrouhlená na tři desetinná místa.
c) 

SAE, je vyjádřená v kWh/rok a zaokrouhlená na dvě desetinná místa. U chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž všechny prostory mají stejnou teplotní třídu, a u chlazených výdejních strojů, se SAE vypočítá takto:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

U chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, v nichž jeden či více prostorů mají odlišnou teplotní třídu, kromě chlazených výdejních strojů, se SAE vypočítá takto:

image

;

kde:

1) 

c je číslo typu prostoru od 1 do n, které se uvádí v dolním indexu, přičemž n je celkový počet typů prostorů.

2) 

Hodnoty M a N jsou uvedeny v tabulce 4.Tabulka 4

Hodnoty M a N

Kategorie

Hodnota pro M

Hodnota pro N

Chladicí skříně na nápoje

2,1

0,006

Mrazicí vitríny na zmrzlinu

2,0

0,009

Chlazené výdejní stroje

4,1

0,004

Pultové vitríny pro porcování zmrzliny

25,0

30,400

Svislé a kombinované chladicí skříně pro supermarkety

9,1

9,100

Vodorovné chladicí skříně pro supermarkety

3,7

3,500

Svislé a kombinované mrazicí skříně pro supermarkety

7,5

19,300

Vodorovné mrazicí skříně pro supermarkety

4,0

10,300

Skříně s kontejnerovým regálem (od 1. března 2021)

9,2

11,600

Skříně s kontejnerovým regálem (od 1. září 2023)

9,1

9,100

3) 

Hodnoty teplotního koeficientu C jsou uvedeny v tabulce 5.

Tabulka 5

Teplotní podmínky a odpovídající hodnoty teplotního koeficientu Ca)  Skříně pro supermarkety

Kategorie

Teplotní třída

Nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku (°C)

Nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku (°C)

Nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků (°C)

Hodnota pro C

Svislé a kombinované chladicí skříně pro supermarkety

M2

≤ +7

≥ –1

neuvedeno

1,00

H1 a H2

≤ +10

≥ –1

neuvedeno

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

neuvedeno

1,15

Horizontální chladicí skříně do supermarketů

M2

≤ +7

≥ –1

neuvedeno

1,00

H1 a H2

≤ +10

≥ –1

neuvedeno

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

neuvedeno

1,08

Svislé a kombinované mrazicí skříně pro supermarkety

L1

≤ –15

neuvedeno

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

neuvedeno

≤ –18

0,90

L3

≤ –12

neuvedeno

≤ –15

0,90

Vodorovné mrazicí skříně pro supermarkety

L1

≤ –15

neuvedeno

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

neuvedeno

≤ –18

0,92

L3

≤ –12

neuvedeno

≤ –15

0,92

▼M1

Svislé a kombinované chladicí skříně do supermarketů

M0

≤ +4

≥ –1

neuv.

1,30

Horizontální chladicí skříně do supermarketů

M0

≤ +4

≥ –1

neuv.

1,13

▼Bb)  Pultové vitríny pro porcování zmrzliny

Teplotní třída

Nejvyšší teplota nejteplejšího M-balíčku (°C)

Nejnižší teplota nejchladnějšího M-balíčku (°C)

Nejvyšší minimální teplota všech M-balíčků (°C)

Hodnota pro C

G1

–10

–14

neuvedeno

1,00

G2

–10

–16

neuvedeno

1,00

G3

–10

–18

neuvedeno

1,00

L1

–15

neuvedeno

–18

1,00

L2

–12

neuvedeno

–18

1,00

L3

–12

neuvedeno

–15

1,00

S

zvláštní klasifikace

1,00c)  Chlazené výdejní stroje

Teplotní třída (*2)

Maximální naměřená teplota produktu (TV ) (°C)

Hodnota pro C

Kategorie 1

7

1 + (12 – TV): 25

Kategorie 2

12

Kategorie 3

3

Kategorie 4

(TV1+TV2): 2 (*1)

Kategorie 6

(TV1+TV2): 2 (*1)d)  Ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí

Kategorie

Hodnota pro C

Ostatní spotřebiče

1,00

4) 

Koeficient Y se vypočítá takto:

a) 

u chladicích skříní na nápoje:

Yc je rovnocenný objem prostorů chladicí skříně na nápoje s cílovou teplotou Tc, (Veqc ), a vypočítá se takto:

Yc = Veq c = hrubý objemc × ((25 – Tc): 20) × CC;

kde Tc je průměrná teplota prostoru a CC je faktor třídy klimatu. Hodnoty pro Tc jsou uvedeny v tabulce 6. Hodnoty CC jsou stanoveny v tabulce 7.Tabulka 6

Teplotní třídy a odpovídající průměrné teploty prostorů (Tc) u chladicích skříní na nápoje

Teplotní třída (*)

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0Tabulka 7

Provozní podmínky a odpovídající hodnoty CC pro chladicí skříně na nápoje

Nejvyšší teplota okolí (°C)

Relativní vlhkost okolního vzduchu (%)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

b) 

u mrazicích vitrín na zmrzlinu:

Yc je rovnocenný objem prostorů mrazicí vitríny na zmrzlinu s cílovou teplotou Tc, (Veqc ), a vypočítá se takto:

Yc = Veq c = užitný objemc × ((12 – Tc): 30) × CC;

kde Tc je průměrná teplota prostoru a CC je faktor třídy klimatu. Hodnoty pro Tc jsou uvedeny v tabulce 8. Hodnoty CC jsou stanoveny v tabulce 9.Tabulka 8

Teplotní třídy a odpovídající průměrné teploty prostorů (Tc) u mrazicích vitrín na zmrzlinu

Teplotní třída

Tc (°C)

Teplota nejteplejšího M-balíčku, která bude nižší nebo stejná ve všech zkouškách (kromě zkoušky s otevřením víka) (°C)

Maximální zvýšení teploty nejteplejšího M-balíčku povolené během zkoušky s otevřením víka (°C)

–18

2

–18,0

–7

2

–7,0Tabulka 9

Provozní podmínky a odpovídající hodnoty CC pro mrazící vitríny na zmrzlinu

 

Minimální

Maximální

CC

Teplota okolí (°C)

Relativní vlhkost okolního vzduchu (%)

Teplota okolí (°C)

Relativní vlhkost okolního vzduchu (%)

Mrazicí vitrína na zmrzlinu s průhledným víkem

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Mrazicí vitrína na zmrzlinu s neprůhledným víkem

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

c) 

pro chlazené výdejní stroje:

Y je užitný objem chlazeného výdejního stroje, který je součtem objemů všech prostorů, v nichž jsou umístěny produkty přímo dostupné k prodeji, a objemu prostoru, skrze nějž produkty procházejí během vydávání, vyjádřený v litrech (l) a zaokrouhlený na nejbližší celé číslo.

d) 

u všech ostatních chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí:

Yc je součtem celkové distribuční plochy všech prostorů chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které mají stejnou teplotní třídu, vyjádřené v metrech čtverečních (m2) a zaokrouhlené na dvě desetinná místa.

5) 

Hodnoty P jsou stanoveny v tabulce 10.Tabulka 10

Hodnoty P

Typ skříně

P

Integrované skříně pro supermarkety

1,10

Ostatní chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí

1,00
PŘÍLOHA IV

Postup ověřování pro účely dohledu nad trhem

▼M1

Tolerance pro ověřování stanovené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot ze strany orgánů členského státu a v žádném případě nesmí být použity výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci ani při interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti.

▼B

Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, pokládají se daný model a všechny rovnocenné modely za nevyhovující.

►M1  V rámci ověřování ◄ , zda určitý model výrobku vyhovuje požadavkům stanoveným v tomto nařízení, podle čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/125/ES uplatní orgány členského státu u požadavků uvedených v této příloze následující postup:

1. 

Orgány členského státu provedou ověření na jediném kusu daného modelu.

2. 

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a) 

hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle bodu 2 přílohy IV směrnice 2009/125/ES (deklarované hodnoty) a případně hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce příznivější než výsledky odpovídajících měření provedených podle bodu 2 písm. g) uvedené přílohy a

b) 

deklarované hodnoty splňují veškeré požadavky stanovené v tomto nařízení a žádné požadované informace o výrobku zveřejněné výrobcem, dovozcem nebo zplnomocněným zástupcem neobsahují hodnoty, které jsou pro výrobce, dovozce nebo zplnomocněného zástupce příznivější než deklarované hodnoty, a

c) 

při kontrole předmětného kusu daného modelu orgány členských států zjistí, že výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce zavedl systém, který splňuje požadavky uvedené v čl. 6 druhém pododstavci, a

▼M1

d) 

při kontrole předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členských států tento kus splňuje požadavky uvedené v čl. 6 třetím odstavci, požadavky na účinné využívání zdrojů uvedené v příloze II bodě 2 a požadavky na informace uvedené v příloze II bodě 3 a

▼B

e) 

při zkoušení předmětného kusu daného modelu orgány členského státu zjistí, že zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) jsou v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování stanovenými v tabulce 11.

3. 

Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a), b), c) nebo d), má se za to, že daný model ani žádné rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

4. 

Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. e), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Tyto tři další kusy mohou být případně vybrány od jednoho nebo více rovnocenných modelů.

5. 

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování stanovenými v tabulce 11.

6. 

Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, má se za to, že daný model a všechny rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

▼M1

7. 

Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodů 3, 6 nebo druhého pododstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

▼B

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze III.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 11 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. U parametrů v tabulce 11 nelze použít žádné další tolerance, například tolerance stanovené v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření.Tabulka 11

Tolerance pro ověřování

Parametry

Tolerance pro ověřování

Užitný objem a v příslušných případech užitný objem prostoru

Zjištěná hodnota () nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 litr – podle toho, která hodnota je vyšší.

Hrubý objem a v příslušných případech hrubý objem prostoru

Zjištěná hodnota () nesmí být nižší než deklarovaná hodnota o více než 3 % nebo 1 litr – podle toho, která hodnota je vyšší.

Celková distribuční plocha a v příslušných případech celková distribuční plocha prostoru

Zjištěná hodnota () nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 3 %.

Edaily

Zjištěná hodnota () nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

AE

Zjištěná hodnota () nesmí být vyšší než deklarovaná hodnota o více než 10 %.

(1)   

V případě zkoušení tří dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.
PŘÍLOHA V

Referenční hodnoty

V době vstupu tohoto nařízení v platnost byla identifikována nejlepší dostupná technologie na trhu s chladicími přístroji s přímou prodejní funkcí, pokud jde o jejich index energetické účinnosti (dále jen „EEI“), jak je uvedeno níže. 

Celková distribuční plocha (m2), užitný objem (l) nebo v příslušných případech hrubý objem (l)

T1 nebo TV

AE (kWh/rok)

Skříně pro supermarkety

(Svislé chladničky pro supermarkety)

3,3

 

4526

(= 12,4 kWh/24 h)

Skříně pro supermarkety

(Vodorovné chladničky pro supermarkety)

2,2

 

2044

(= 5,6 kWh/24 h)

Skříně pro supermarkety

(Svislé mrazničky pro supermarkety)

3

 

9709

(= 26,6 kWh/24 h)

Skříně pro supermarkety

(Vodorovné mrazničky pro supermarkety)

1,4

 

1621

(= 4,4 kWh/24 h)

2,76

 

6424

(= 17,6 kWh/24 h)

Chlazené výdejní stroje na plechovky a lahve

548

7 °C

1547

(= 4,24 kWh/24 h)

Chlazené výdejní stroje se spirálou

472

3 °C

2070

(= 5,67 kWh/24 h)

Chladicí vitríny na nápoje

506

 

475

(= 1,3 kWh/24 h)

Mrazicí vitrína na zmrzlinu

302

 

329

(= 0,9 kWh/24 h)

Pultová vitrína pro porcování zmrzliny

1,43

 

10862

(= 29,76 kWh/24 h)( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Úř. věst. L 198, 28.7.2017, s. 1).

►M1  ( *1 ) U výdejních strojů s několika teplotami je TV průměrem TV1 (maximální naměřená teplota výrobku v nejteplejším prostoru) a TV2 (maximální naměřená teplota výrobku v nejchladnějším prostoru), zaokrouhlené na jedno desetinné místo. ◄

( *2 ) kategorie 1 = uzavřené chladicí stroje na plechovky a lahve, kde jsou výrobky drženy ve stozích, kategorie 2 = prosklené chladicí stroje na plechovky a lahve, cukrovinky a občerstvení, kategorie 3 = prosklené chladicí stroje výlučně na potraviny podléhající zkáze, kategorie 4 = prosklené chladicí stroje s více teplotami, kategorie 6 = kombinované stroje sestávající z různých kategorií strojů v témže krytu a využívající jednoho chladiče.