02019R2017 — CS — 01.05.2021 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2017

ze dne 11. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 315 5.12.2019, s. 134)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/340 ze dne 17. prosince 2020,

  L 68

62

26.2.2021
▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/2017

ze dne 11. března 2019,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích myček nádobí pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1059/2010

(Text s významem pro EHP)Článek 1

Předmět a oblast působnosti

1.  
Toto nařízení stanoví požadavky na uvádění spotřeby energie na energetických štítcích a doplňujících informací u myček nádobí pro domácnost napájených z elektrické sítě, včetně vestavných myček nádobí pro domácnost, a myček nádobí pro domácnost napájených z elektrické sítě, které mohou být rovněž napájeny z baterií.
2.  

Toto nařízení se nevztahuje na:

a) 

myčky nádobí v působnosti směrnice 2006/42/ES;

b) 

myčky nádobí pro domácnost napájené z baterií, které mohou být připojeny k síti pomocí samostatně zakoupeného měniče střídavého proudu na stejnosměrný.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„sítí“ nebo „elektrickou sítí“ napájení elektřinou z rozvodné sítě s napětím 230 voltů (±10 %) a střídavým proudem o frekvenci 50 Hz;

2) 

„myčkou nádobí pro domácnost“ stroj, který čistí a oplachuje stolní nádobí a který je výrobcem v prohlášení o shodě deklarován jako výrobek, jenž je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ( 1 ) nebo se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ( 2 );

3) 

„vestavnou myčkou nádobí pro domácnost“ myčka nádobí pro domácnost, která je koncipována, vyzkoušena a uváděna na trh, výlučně aby byla:

a) 

namontována do skříní nebo obložena deskami (shora, zdola a po stranách);

b) 

bezpečně připevněna ke stranám, horní stěně nebo podlaze skříní nebo k deskám a

c) 

dodávána s hotovou čelní stěnou, která je její součástí, nebo aby k ní byla připevněna na zakázku vyrobená přední deska;

4) 

„místem prodeje“ místo, kde jsou myčky nádobí pro domácnost vystaveny nebo nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky.

Další definice pro účely příloh jsou stanoveny v příloze I.

Článek 3

Povinnosti dodavatelů

1.  

Dodavatelé zajistí, aby:

a) 

každá myčka nádobí pro domácnost byla dodána s tištěným štítkem v provedení stanoveném v příloze III;

▼M1

b) 

hodnoty parametrů obsažených v informačním listu výrobku, které jsou uvedeny v příloze V, byly zadány do veřejné části databáze výrobků;

▼B

c) 

pokud o to výslovně požádá obchodník, byl informační list výrobku k dispozici v tištěné podobě;

d) 

obsah technické dokumentace, jak je uveden v příloze VI, byl zadán do databáze výrobků;

e) 

jakákoli vizuální reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohami VII a VIII;

f) 

jakýkoli technický propagační materiál týkající se konkrétního modelu myčky nádobí pro domácnost, včetně materiálu na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na štítku v souladu s přílohou VII;

g) 

pro každý model myčky nádobí pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III;

h) 

pro každý model myčky nádobí pro domácnost byl obchodníkům k dispozici elektronický informační list výrobku podle přílohy V.

2.  
Třída energetické účinnosti a třída emisí hluku šířeného vzduchem jsou stanoveny v příloze II a vypočítají se v souladu s přílohou IV.

Článek 4

Povinnosti obchodníků

Obchodníci zajistí, aby:

a) 

každá myčka nádobí pro domácnost byla v místě prodeje, včetně veletrhů, označena energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 písm. a), přičemž štítek musí být u vestavných myček nádobí pro domácnost umístěn tak, aby byl jasně viditelný, a u všech ostatních myček nádobí pro domácnost tak, aby byl zřetelně viditelný na vnější straně přední nebo horní části myčky nádobí pro domácnost;

b) 

v případě prodeje na dálku byly štítek a informační list výrobku poskytovány v souladu s přílohami VII a VIII;

c) 

jakákoli vizuální reklama na konkrétní model myčky nádobí pro domácnost obsahovala třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na štítku v souladu s přílohou VII;

d) 

jakýkoli technický propagační materiál týkající se konkrétního modelu myčky nádobí pro domácnost, včetně materiálu na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedené na štítku v souladu s přílohou VII.

Článek 5

Povinnosti internetových hostingových platforem

Pokud poskytovatel hostingových služeb podle článku 14 směrnice 2000/31/ES umožní přímý prodej myček nádobí pro domácnost prostřednictvím svých internetových stránek, umožní poskytovatel služeb zobrazení elektronického štítku a elektronického informačního listu výrobku poskytnutého obchodníkem pomocí zobrazovacího mechanismu v souladu s ustanoveními přílohy VIII a musí informovat obchodníka o povinnosti je zobrazit.

Článek 6

Metody měření

Informace, které mají být poskytnuty na základě článků 3 a 4, se získají spolehlivými, přesnými a reprodukovatelnými metodami měření a výpočtů, které zohledňují uznávané nejmodernější metody měření a výpočtů, jak je stanoveno v příloze IV.

Článek 7

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

Při provádění kontrol v rámci dozoru nad trhem uvedených v čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 použijí členské státy postup ověřování stanovený v příloze IX tohoto nařízení.

Článek 8

Přezkum

Komise toto nařízení přezkoumá s ohledem na technický pokrok a výsledky tohoto přezkumu, případně včetně předlohy návrhu na revizi, předloží do 25. prosince 2025 konzultačnímu fóru.

Při přezkumu se posoudí zejména:

a) 

potenciál ke zlepšení, pokud jde o spotřebu energie a funkční a environmentální výkonnost myček nádobí pro domácnost;

b) 

účinnost stávajících opatření při dosahování změn v chování konečných uživatelů při nákupu energeticky účinnějších spotřebičů lépe využívajících zdroje a při využívání energeticky účinnějších programů lépe využívajících zdroje;

c) 

možnost řešit cíle oběhového hospodářství.

Článek 9

Zrušení

Nařízení (EU) č. 1059/2010 se zrušuje s účinkem ode dne 1. března 2021.

Článek 10

Přechodná opatření

Od 25. prosince 2019 do 28. února 2021 lze informační list výrobku vyžadovaný podle čl. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1059/2010 místo v tištěné podobě zpřístupnit prostřednictvím databáze výrobků. V takovém případě dodavatel zajistí, pokud o to výslovně požádá obchodník, aby byl informační list zpřístupněn v tištěné podobě.

Článek 11

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2021. Článek 10 se však použije ode dne 25. prosince 2019 a čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a c) se použije ode dne 1. listopadu 2020.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA I

Definice použitelné pro účely příloh

Následujícími pojmy se rozumí:

1) 

„indexem energetické účinnosti“ (EEI) poměr spotřeby energie v programu „eco“ ke spotřebě energie ve standardním programu;

2) 

„spotřebou energie v programu ‚eco‘“ (EPEC) spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“, vyjádřená v kilowatthodinách na cyklus;

3) 

„spotřebou energie ve standardním programu“ (SPEC) spotřeba energie považovaná za referenční jako funkce jmenovité kapacity myčky nádobí pro domácnost, vyjádřená v kilowatthodinách na cyklus;

4) 

„programem“ řada činností, které jsou předem definovány a jsou podle prohlášení dodavatele vhodné pro specifikované úrovně znečištění nebo typy nádobí či obojí;

5) 

„cyklem“ úplný proces umytí, opláchnutí a usušení definovaný zvoleným programem a sestávající z řady činností až do ukončení veškeré činnosti;

6) 

„kódem rychlé odezvy (kódem QR)“ maticový kód uvedený na energetickém štítku modelu výrobku, který odkazuje na informace o daném modelu ve veřejné části databáze výrobků;

7) 

„sadou nádobí“ (ps) souprava stolního nádobí k použití jednou osobou bez servírovacího náčiní;

8) 

„servírovacím náčiním“ předměty pro přípravu a podávání jídel, jako jsou např. hrnce, servírovací mísy, servírovací příbory a tácy;

9) 

„jmenovitou kapacitou“ maximální počet sad nádobí spolu se servírovacím náčiním, které lze umýt, opláchnout a usušit v myčce nádobí pro domácnost v jednom cyklu při naplnění myčky podle pokynů dodavatele;

10) 

„spotřebou vody v programu ‚eco‘“ (EPWC) spotřeba vody myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“, vyjádřená v litrech na cyklus;

11) 

„indexem čisticí schopnosti“ (IC) poměr čisticí schopnosti myčky nádobí pro domácnost a čisticí schopnosti referenční myčky nádobí pro domácnost;

12) 

„indexem sušicí schopnosti“ (ID) poměr sušicí schopnosti myčky nádobí pro domácnost a sušicí schopnosti referenční myčky nádobí pro domácnost;

13) 

„trváním programu“ (Tt) doba počínající spuštěním zvoleného programu až do okamžiku indikace ukončení programu, kdy má uživatel přístup k nádobí v myčce, kromě případné prodlevy naprogramované uživatelem;

14) 

programem „eco“ název programu myčky nádobí pro domácnost, který je podle prohlášení výrobce vhodný pro mytí běžně znečištěného stolního nádobí a ke kterému se vztahují informace uvedené na energetickém štítku a na informačním listu výrobku;

15) 

„vypnutým stavem“ stav, ve kterém je myčka nádobí pro domácnost připojena k elektrické síti a nezajišťuje žádnou funkci; vypnutým stavem se rozumí rovněž:

a) 

stavy, kdy je pouze zobrazována indikace vypnutého stavu;

b) 

stavy, které zajišťují pouze funkce, jež mají zabezpečit elektromagnetickou kompatibilitu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ( 3 );

16) 

„pohotovostním režimem“ stav, kdy je myčka nádobí pro domácnost připojena k elektrické síti a zajišťuje pouze následující funkce, jež mohou trvat neomezeně dlouho:

a) 

funkci opětovné aktivace, nebo funkci opětovné aktivace a pouhou indikaci zapnuté funkce opětovné aktivace a/nebo

b) 

funkci opětovné aktivace prostřednictvím připojení k síti a/nebo

c) 

zobrazování informací nebo indikaci stavu a/nebo

d) 

detekční funkci pro zajištění nouzových opatření;

17) 

„sítí“ se rozumí komunikační infrastruktura s topologií propojení, architekturou včetně fyzických součástí, organizačními zásadami, komunikačními postupy a formáty (protokoly);

18) 

„odloženým startem“ stav, kdy uživatel zvolil specifikované odložení zahájení cyklu zvoleného programu;

19) 

„zárukou“ závazek maloobchodníka nebo dodavatele vůči spotřebiteli, že:

a) 

vrátí zaplacenou cenu, nebo

b) 

myčky nádobí pro domácnost vymění, opraví či nějakým způsobem vypořádá, pokud neodpovídají specifikacím uvedeným v záručním listě nebo v příslušné reklamě;

20) 

„zobrazovacím mechanismem“ jakákoliv obrazovka, včetně dotykové obrazovky, nebo jiné použité technologie vizualizace, která uživateli zobrazí obsah internetu;

21) 

„vnořeným zobrazením“ jakékoli vizuální rozhraní, v němž se k obrázku či sadě údajů přistupuje kliknutím pomocí myši nebo ukázáním myší na jiný obrázek či sadu údajů nebo roztažením jiného obrázku či sady údajů na dotykovém displeji;

22) 

„dotykovou obrazovkou“ obrazovka reagující na dotyk, např. v zařízeních, jako je tablet, počítač typu slate nebo chytrý telefon;

23) 

„alternativním textem“ text poskytnutý jako alternativa grafiky, který umožňuje poskytnout informace v jiné než grafické podobě v případě, že zobrazovací jednotky nejsou schopny grafiku zobrazit, nebo jako pomůcka pro usnadnění přístupu, například jako vstup do aplikací pro syntézu řeči;

▼M1

24) 

„deklarovanými hodnotami“ hodnoty poskytnuté dodavatelem pro stanovené, vypočítané nebo naměřené technické parametry podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. d) a přílohou VI tohoto nařízení, pro ověřování souladu orgány členského státu.

▼B
PŘÍLOHA II

A.    ►M1  Třídy energetické účinnosti myček nádobí pro domácnost  ◄

Třída energetické účinnosti myčky nádobí pro domácnost se určí podle jejího indexu energetické účinnosti (EEI), jak je uvedeno v tabulce 1.

EEI myčky nádobí pro domácnost se vypočítá v souladu s přílohou IV.Tabulka 1

Třídy energetické účinnosti

Třída energetické účinnosti

Index energetické účinnosti

A

EEI < 32

B

32 ≤ EEI < 38

C

38 ≤ EEI < 44

D

44 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 56

F

56 ≤ EEI < 62

G

EEI ≥ 62

B.    Třídy emisí hluku šířeného vzduchem

Třída emisí hluku šířeného vzduchem myčky nádobí pro domácnost se určí podle emisí hluku šířeného vzduchem, jak je uvedeno v tabulce 2.Tabulka 2

Třídy emisí hluku šířeného vzduchem

Třída emisí hluku šířeného vzduchem

Hluk (dB(A)

A

n < 39

B

39 ≤ n < 45

C

45 ≤ n < 51

D

51 ≤ n
PŘÍLOHA III

Štítek

1.   ŠTÍTEK

image

Na štítku musí být uvedeny tyto informace:

I. 

kód QR;

II. 

název nebo ochranná známka dodavatele;

III. 

identifikační značka modelu používaná dodavatelem;

IV. 

stupnice tříd energetické účinnosti od A do G;

V. 

třída energetické účinnosti stanovená v souladu s přílohou II částí A;

VI. 

spotřeba energie v programu „eco“ (EPEC) v kWh na 100 cyklů, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo;

VII. 

jmenovitá kapacita v počtu standardních sad nádobí v programu „eco“;

VIII. 

spotřeba vody v programu „eco“ (EPWC) v litrech na cyklus, zaokrouhlená na jedno desetinné místo;

IX. 

trvání programu „eco“ v h:min, zaokrouhlené na nejbližší minutu;

X. 

úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) vztažená na 1 pW, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo, a třída emisí hluku šířeného vzduchem, stanovená v souladu s přílohou II částí B;

XI. 

číslo tohoto nařízení, tj. „2019/2017“.

2.   PROVEDENÍ ENERGETICKÉHO ŠTÍTKU

Provedení energetického štítku musí být v souladu s níže uvedeným vyobrazením.

image

Přičemž:

a) 

štítek musí mít minimální šířku 96 mm a výšku 192 mm. Pokud je vytištěn ve větším formátu, musí být jeho obsah nicméně zachován proporcionálně k výše uvedeným specifikacím;

b) 

pozadí štítku je 100 % bílé;

c) 

použijí se typy písma Verdana a Calibri;

d) 

rozměry a specifikace prvků na štítku musí odpovídat uvedenému provedení štítků pro myčky nádobí pro domácnost;

e) 

barevné provedení je CMYK – azurová, purpurová, žlutá a černá, podle tohoto vzoru: 0,70,100,0: 0 % azurová, 70 % purpurová, 100 % žlutá, 0 % černá;

f) 

štítek musí splňovat všechny tyto požadavky (čísla odpovídají výše uvedenému obrázku):

image

barva loga EU je:

— 
pozadí: 100,80,0,0;
— 
hvězdy: 0,0,100,0;

image

barva loga znázorňujícího energii je: 100,80,0,0;

image

kód QR je 100 % černý;

image

název dodavatele je 100 % černý, použije se tučné písmo Verdana o velikosti 9 bodů;

image

identifikační značka modelu je 100 % černá, použije se normální písmo Verdana o velikosti 9 bodů;

image

stupnice A až G vypadá takto:

— 
písmena stupnice energetické účinnosti jsou 100 % bílá, použije se tučné písmo Calibri o velikosti 19 bodů; písmena se vystředí na ose ve vzdálenosti 4,5 mm od levé strany šipek;
— 
barevné provedení šipek stupnice A až G je toto:
— 
třída A: 100,0,100,0;
— 
třída B: 70,0,100,0;
— 
třída C: 30,0,100,0;
— 
třída D: 0,0,100,0;
— 
třída E: 0,30,100,0;
— 
třída F: 0,70,100,0;
— 
třída G: 0100100,0;

image

vnitřní dělicí čáry mají tloušťku 0,5 bodu a barva je 100 % černá;

image

písmeno označující třídu energetické účinnosti je 100 % bílé, použije se tučné písmo Calibri o velikosti 33 bodů. Šipka třídy energetické účinnosti a příslušná šipka stupnice A až G musí být umístěny tak, aby jejich hroty byly zarovnány. Písmeno v šipce třídy energetické účinnosti musí být ve středu obdélníkové části šipky, která je 100 % černá;

image

hodnota spotřeby energie v programu „eco“ na 100 cyklů je provedena tučným písmem Verdana o velikosti 28 bodů; výraz „kWh“ je proveden normálním písmem Verdana o velikosti 18 bodů; číslo „100“ v piktogramu představující 100 cyklů je provedeno normálním písmem Verdana o velikosti 14 bodů. Hodnota a jednotka jsou vystředěny a 100 % černé;

image

piktogramy musí odpovídat vyobrazeným provedením štítků a splňovat tyto požadavky:

— 
linie piktogramů mají tloušťku 1,2 bodu a jsou stejně jako texty (čísla a jednotky) 100 % černé;
— 
texty pod piktogramy jsou provedeny tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů, u jednotek se použije normální písmo Verdana o velikosti 12 bodů a texty jsou vystředěny pod piktogramy;
— 
piktogram hluku šířeného vzduchem: počet decibelů v reproduktoru je proveden tučným písmem Verdana o velikosti 12 bodů a jednotka „dB“ je provedena normálním písmem Verdana o velikosti 9 bodů; rozpětí tříd hluku (A až D) se vystředí pod piktogramem, přičemž písmeno příslušné třídy hluku je provedeno tučným písmem Verdana o velikosti 16 bodů a ostatní písmena tříd hluku jsou provedena normálním písmem Verdana o velikosti 10 bodů;

image

číslo nařízení je 100 % černé, použije se normální písmo Verdana o velikosti 6 bodů;
PŘÍLOHA IV

Metody měření a výpočty

Pro účely souladu a ověření souladu s požadavky tohoto nařízení se měření a výpočty provedou za použití harmonizovaných norem, jejichž referenční čísla byla za tímto účelem zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie, nebo jiných spolehlivých, přesných a reprodukovatelných metod, které zohledňují obecně uznávané nejmodernější poznatky, a v souladu s níže uvedenými ustanoveními.

▼M1

Je-li parametr deklarován podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 a v souladu s přílohou VI tabulkou 4, použije dodavatel jeho deklarovanou hodnotu pro výpočty v této příloze.

▼B

Pro měření a/nebo výpočet spotřeby energie, EEI, spotřeby vody, trvání programu, čisticí schopnosti a sušicí schopnosti a emisí hluku šířeného vzduchem modelu myčky nádobí pro domácnost se použije program „eco“ při naplnění myčky nádobí pro domácnost na jmenovitou kapacitu. Spotřeba energie, spotřeba vody, trvání programu a čisticí a sušicí schopnost se měří současně.

Spotřeba EPWC je vyjádřena v litrech na cyklus a zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

Trvání programu „eco“ (Tt) je vyjádřeno v hodinách a minutách a zaokrouhleno na nejbližší minutu.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem se měří v dB(A) vzhledem k 1 pW a zaokrouhlí se na nejbližší celé číslo.

1.   INDEX ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

Při výpočtu indexu EEI modelu myčky nádobí pro domácnost se porovnává hodnota EPEC s hodnotou SPEC.

a) 

EEI se vypočte následujícím způsobem a zaokrouhlí na jedno desetinné místo:

EEI = (EPEC/SPEC) × 100

kde:

EPEC je spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“ měřená v kWh/cyklus a zaokrouhlená na tři desetinná místa;

SPEC je spotřeba energie myčky nádobí pro domácnost ve standardním programu.

b) 

SPEC se vypočítá v kWh/cyklus a zaokrouhlí na tři desetinná místa takto:

1) 

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≥ 10 a šířce > 50 cm:

SPEC = 0,025 × ps + 1,350

2) 

u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě ps ≤ 9 nebo šířce ≤ 50 cm:

SPEC = 0,090 × ps + 0,450

kde ps je počet sad nádobí.

▼M1

2.   INDEX ČISTICÍ SCHOPNOSTI

Při výpočtu indexu čisticí schopnosti (IC) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se čisticí schopnost v programu „eco“ porovná s čisticí schopností referenční myčky nádobí.

Index IC se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

IC = exp (ln IC)

a dále

ln IC = (1/n) × Σn i = 1 ln (CT,i/CR,i)

kde

CT,i je čisticí schopnost testované myčky nádobí pro domácnost v programu „eco“ při zkoušce jednoho zkušebního chodu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

CR,i je čisticí schopnost referenční myčky při jednom zkušebním cyklu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

n je počet zkušebních cyklů.

3.   INDEX SUŠICÍ SCHOPNOSTI

Při výpočtu indexu sušicí schopnosti (ID) určitého modelu myčky nádobí pro domácnost se sušicí schopnost v programu „eco“ porovná se sušicí schopností referenční myčky nádobí.

Index ID se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

ID = exp (ln ID)

a dále

ln ID = (1/n) × Σn i = 1 ln(ID,i)

kde

ID,i je index sušicí schopnosti programu „eco“ testované myčky nádobí pro domácnost při jednom zkušebním cyklu (i);

n je počet kombinovaných zkušebních cyklů mytí a sušení.

Index ID,i se vypočítá následujícím způsobem a zaokrouhlí na tři desetinná místa:

ln ID,i = ln (DT,i/DR,t)

kde

DT,i je průměrná hodnota sušicí schopnosti programu „eco“ testované myčky nádobí pro domácnost při jednom zkušebním cyklu (i), zaokrouhlená na tři desetinná místa;

Dr,t je cílový výkon sušení referenční myčky nádobí zaokrouhlený na tři desetinná místa.

4.   REŽIMY S NÍZKOU SPOTŘEBOU ENERGIE

V příslušných případech se měří příkon ve vypnutém stavu (Po), pohotovostním režimu (Psm) a v režimu pozdějšího spuštění (Pds) vyjádřený ve wattech a zaokrouhlený na dvě desetinná místa.

Během měření spotřeby energie v režimech s nízkou spotřebou energie se ověřuje a zaznamenává:

— 
zda se zobrazují informace, či nikoli,
— 
zda došlo, či nedošlo k aktivaci síťového připojení.

▼B
PŘÍLOHA V

Informační list výrobku

Informační část informačního listu myčky nádobí pro domácnost podle čl.3 odst. 1 písm. b) vloží dodavatel do databáze výrobků podle tabulky 3.

Uživatelská příručka nebo jiná dokumentace poskytovaná s výrobkem jasně uvede odkaz na model v databázi výrobků jako okem čitelný jednotný lokátor zdroje (URL) nebo jako kód QR nebo poskytne registrační číslo výrobku.

▼M1Tabulka 3

Obsah, pořadí a formát informačního listu výrobku

Název nebo ochranná známka dodavatele ()() :

Adresa dodavatele ()() :

Identifikační značka modelu () :

Obecné parametry výrobku:

Parametr

Hodnota

Parametr

Hodnota

Jmenovitá kapacita () (ps)

x

Rozměry v cm ()()

Výška

x

Šířka

x

Hloubka

x

EEI ()

x,x

Třída energetické účinnosti ()

[A/B/C/D/E/F/G] ()

Index čisticí schopnosti ()

x,xxx

Index sušicí schopnosti ()

x,xxx

Spotřeba energie v kWH [na cyklus], na základě programu „eco“ při použití napuštěné studené vody. Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.

x,xxx

Spotřeba vody v litrech [na cyklus], na základě programu „eco“. Skutečná spotřeba vody bude záviset na tom, jak je spotřebič používán, a na tvrdosti vody.

x,x

Trvání programu () (h:min)

x:xx

Typ

[vestavná/volně stojící]

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem () (v dB(A) re 1 pW)

x

Třída emisí hluku šířeného vzduchem ()

[A/B/C/D] ()

Vypnutý stav (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pozdější spuštění (W) (v příslušných případech)

x,xx

Pohotovostní režim při připojení na síť (W) (v příslušných případech)

x,xx

Minimální doba trvání záruky nabízená dodavatelem ()() :

Další informace ()() :

Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 6 nařízení Komise (EU) 2019/2022 (5):

(1)   

Tato položka se nepovažuje za relevantní pro účely čl. 2 odst. 6 nařízení (EU) 2017/1369.

(2)   

pro program „eco“.

(3)   

změny této položky se nepovažují za relevantní pro účely čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2017/1369.

(4)   

jestliže databáze výrobků automaticky generuje konečný obsah této buňky, dodavatel tyto údaje nezadává.

(5)   

Nařízení Komise (EU) 2019/2022 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign myček nádobí pro domácnost podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, mění nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1016/2009 (viz strana 267 v tomto čísle Úředního věstníku).

▼B
PŘÍLOHA VI

Technická dokumentace

▼M1

1. Technická dokumentace podle čl. 3 odst. 1 písm. d) musí obsahovat následující základní údaje:

a) 

obecný popis modelu umožňující jeho jednoznačnou a snadnou identifikaci;

b) 

odkazy na použité harmonizované normy nebo jiné použité normy měření;

c) 

zvláštní opatření, která je nutno přijmout při sestavování, instalaci, údržbě či zkoušení modelu;

d) 

hodnoty pro technické parametry stanovené v tabulce 4; tyto hodnoty se považují za deklarované hodnoty pro účely postupu ověřování podle přílohy IX;

e) 

podrobnosti a výsledky výpočtů provedených podle přílohy IV;

f) 

zkušební podmínky, nejsou-li dostatečně popsány v písmenu b);

g) 

rovnocenné modely, včetně identifikačních značek modelů;

Tyto prvky také představují povinné specifické části technické dokumentace, kterou dodavatel vloží do databáze, podle čl. 12 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1369.Tabulka 4

Technické parametry modelů a jejich deklarované hodnoty pro myčky nádobí pro domácnost

PARAMETR

DEKLAROVANÁ HODNOTA

JEDNOTKA

Jmenovitá kapacita v sadách nádobí

X

Spotřeba energie v programu „eco“ (EPEC), zaokrouhlená na tři desetinná místa

X,XXX

kWh/cyklus

Spotřeba energie ve standardním programu (SPEC), zaokrouhlená na tři desetinná místa

X,XXX

kWh/cyklus

Index energetické účinnosti (EEI)

X,X

Spotřeba vody v programu „eco“ (EPWC), zaokrouhlená na jedno desetinné místo

X,X

l/cyklus

Index čisticí schopnosti (IC)

X,XXX

Index sušicí schopnosti (ID)

X,XXX

Trvání programu „eco“ (Tt), zaokrouhlené na nejbližší minutu

X:XX

h:min

Spotřeba energie ve vypnutém stavu (Po), zaokrouhlená na dvě desetinná místa (v příslušných případech)

X,XX

W

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm), zaokrouhlená na dvě desetinná místa (v příslušných případech)

X,XX

W

Zahrnuje pohotovostní režim zobrazování informací?

Ano/Ne

Spotřeba energie v pohotovostním režimu (Psm) při připojení na síť (v příslušných případech), zaokrouhlená na dvě desetinná místa

X,XX

W

Spotřeba energie v režimu pozdějšího spuštění (Pds) (v příslušných případech), zaokrouhlená na dvě desetinná místa

X,XX

W

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

X

dB(A) re 1 pW

▼B

2. Jestliže byly informace uvedené v technické dokumentaci pro určitý model myčky nádobí pro domácnost získány některou z těchto metod nebo oběma:

— 
z modelu, který má stejné technické vlastnosti relevantní pro technické informace, které mají být poskytnuty, ale který je vyráběn jiným dodavatelem,
— 
výpočtem na základě konstrukčního návrhu nebo extrapolace z jiného modelu téhož nebo jiného dodavatele,

musí technická dokumentace obsahovat podrobnosti o takovém výpočtu, posouzení provedené výrobci za účelem ověření správnosti výpočtu a v příslušných případech prohlášení o rovnocennosti mezi modely různých dodavatelů.
PŘÍLOHA VII

Informace, které mají být poskytnuty ve vizuálních reklamách, v technických propagačních materiálech při prodeji na dálku a při telemarketingu, kromě prodeje na dálku po internetu

1. Ve vizuálních reklamách musí být pro účely zajištění souladu s požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 1 písm. e) a čl. 4 písm. c) uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

2. V technických propagačních materiálech musí být pro účely zajištění souladu s požadavky stanovenými v čl. 3 odst. 1 písm. f) a čl. 4 písm. d) uvedena třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

3. Každý prodej na dálku založený na písemných dokumentech musí uvádět třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku, jak je stanoveno v bodě 4 této přílohy.

4. Třída energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti musí být uvedeny, jak je znázorněno na obrázku 1:

a) 

se šipkou s písmenem udávajícím třídu energetické účinnosti, provedeným 100 % bílou barvou tučným písmem Calibri o velikosti alespoň shodné s písmem, kterým je případně uvedena cena;

b) 

barva šipky musí odpovídat barvě třídy energetické účinnosti;

c) 

rozpětí dostupných tříd energetické účinnosti je ve 100 % černé barvě a

d) 

velikost musí být taková, aby byla šipka zřetelně viditelná a čitelná. Písmeno uvnitř šipky udávající třídu energetické účinnosti se musí nacházet ve středu pravoúhlé části šipky s okrajem o tloušťce 0,5 bodu ve 100 % černé kolem šipky a písmene udávajícího třídu energetické účinnosti.

Odchylně, pokud jsou vizuální reklama, technické propagační materiály nebo materiály k prodeji na dálku založenému na listinných dokladech vytištěny jednobarevně, může být šipka v této vizuální reklamě, technických propagačních materiálech nebo v materiálech k prodeji na dálku založenému na listinných dokladech jednobarevná.

Obrázek 1
Barevná/jednobarevná levá/pravá šipka s uvedeným rozpětím tříd energetické účinnosti image

5. Prodej na dálku založený na telemarketingu musí zákazníky konkrétně informovat o třídě energetické účinnosti výrobku a o rozpětí tříd energetické účinnosti uvedených na štítku a o tom, že zákazník může získat přístup ke štítku a informačnímu listu výrobku prostřednictvím internetových stánek obsahujících databázi výrobků nebo vyžádáním si tištěné kopie.

6. Ve všech situacích uvedených v bodech 1 až 3 a v bodě 5 musí mít zákazník možnost na vyžádání obdržet tištěnou kopii štítku a informačního listu výrobku.
PŘÍLOHA VIII

Informace, které mají být poskytnuty v případě prodeje na dálku prostřednictvím internetu

1. Na zobrazovacím mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí elektronický štítek poskytnutý dodavateli v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. g). Pokud jde o velikost, musí být štítek zřetelně viditelný a čitelný a proporcionální k velikosti stanovené v příloze III bodě 2. Štítek může být zobrazen s využitím vnořeného zobrazení; v takovém případě musí obrázek použitý pro přístup ke štítku splňovat specifikace stanovené v bodě 2 této přílohy. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se štítek po prvním kliknutí myší nebo ukázání myší na obrázek nebo roztažení obrázku na dotykovém displeji.

2. Obrázek použitý pro přístup ke štítku v případě vnořeného zobrazení znázorněný na obrázku 2 musí splňovat tyto požadavky:

a) 

má podobu šipky v barvě odpovídající třídě energetické účinnosti výrobku na štítku;

b) 

uvádí v šipce třídu energetické účinnosti výrobku 100 % bílou barvou a tučným písmem Calibri o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena;

c) 

rozpětí dostupných tříd energetické účinnosti je ve 100 % černé barvě a

d) 

má jeden ze dvou následujících formátů a jeho velikost musí být taková, aby šipka byla zřetelně viditelná a čitelná. Písmeno uvnitř šipky udávající třídu energetické účinnosti se musí nacházet ve středu pravoúhlé části šipky s viditelným okrajem ve 100 % černé kolem šipky a písmene udávajícího třídu energetické účinnosti.

Obrázek 2
Barevná levá/pravá šipka s uvedeným rozpětím tříd energetické účinnosti image

3. V případě vnořeného zobrazení je posloupnost zobrazení štítku tato:

a) 

na zobrazovacím mechanismu v blízkosti ceny výrobku se zobrazí obrázek uvedený v bodě 2 této přílohy;

b) 

obrázek odkazuje na štítek podle přílohy III;

c) 

štítek se zobrazí po kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na obrázek nebo po roztažení obrázku na dotykovém displeji;

d) 

štítek se zobrazí v okně místní nabídky, na nové kartě, na nové stránce nebo na vsazené stránce;

e) 

pro zvětšení štítku na dotykových obrazovkách se použijí konvence zařízení pro zvětšení na dotykové obrazovce;

f) 

zobrazení štítku se zruší pomocí možnosti určené k zavření zobrazení nebo jiného standardního mechanismu pro zavření zobrazení;

g) 

alternativním textem ke grafice, který se má zobrazit, pokud se nepodaří zobrazit štítek, je třída energetické účinnosti výrobku provedená písmem o velikosti shodné s písmem, kterým je uvedena cena.

4. Na zobrazovacím mechanismu se v blízkosti ceny výrobku zobrazí elektronický informační list výrobku poskytnutý dodavatelem v souladu s čl. 3 odst. 1 písm. h). Velikost musí být taková, aby byl informační list výrobku zřetelně viditelný a čitelný. Informační list výrobku může být zobrazen za použití vnořeného zobrazení nebo odkazem na databázi výrobků, v takovém případě musí odkaz použitý pro přístup k informačnímu listu výrobku jasně a čitelně uvádět text „Informační list výrobku“. Pokud je použito vnořené zobrazení, zobrazí se informační list výrobku po prvním kliknutí pomocí myši nebo ukázání myší na odkaz nebo roztažení odkazu na dotykovém displeji.
PŘÍLOHA IX

Postup ověřování pro účely dozoru nad trhem

▼M1

Tolerance pro ověřování vymezené v této příloze se vztahují pouze na ověřování deklarovaných hodnot orgány členského státu a v žádném případě nesmí být použity dodavatelem jako přípustné tolerance ke stanovení hodnot v technické dokumentaci nebo k interpretaci těchto hodnot za účelem dosažení souladu s tímto nařízením nebo za účelem deklarování lepší výkonnosti. Hodnoty a třídy vydané na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nesmí být pro dodavatele příznivější než hodnoty deklarované v technické dokumentaci.

▼B

Pokud byl model navržen tak, aby byl schopen zjistit, že je zkoušen (např. rozpoznáním zkušebních podmínek nebo zkušebního cyklu), a specificky reagovat tak, že během zkoušky automaticky změní svou výkonnost s cílem dosáhnout příznivější hodnoty u kteréhokoli z parametrů uvedených v tomto nařízení nebo obsažených v technické dokumentaci či v jakékoli poskytnuté dokumentaci, pokládají se daný model a všechny rovnocenné modely za nevyhovující.

►M1  V rámci ověřování ◄ , zda model výrobku splňuje požadavky stanovené v tomto nařízení, použijí orgány členských států tento postup:

1) 

Orgány členského státu provedou ověření na jediném kusu daného modelu.

2) 

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže:

a) 

hodnoty uvedené v technické dokumentaci podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) 2017/1369 (deklarované hodnoty) a v příslušných případech hodnoty použité k jejich výpočtu nejsou pro dodavatele příznivější než příslušné hodnoty uvedené v protokolech o zkouškách a

b) 

hodnoty zveřejněné na štítku a v informačním listu výrobku nejsou pro dodavatele příznivější než deklarované hodnoty a vyznačená třída energetické účinnosti a třída emisí hluku šířeného vzduchem nejsou pro dodavatele příznivější než třída určená deklarovanými hodnotami a

c) 

při zkoušení předmětného kusu daného modelu ze strany orgánů členského státu jsou zjištěné hodnoty (hodnoty příslušných parametrů naměřené při zkoušení a hodnoty vypočítané z těchto měření) v souladu s příslušnými tolerancemi pro ověřování stanovenými v tabulce 5.

3) 

Nedosáhne-li se výsledků podle bodu 2 písm. a) nebo b), má se za to, že daný model ani žádné rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

4) 

Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 2 písm. c), vyberou orgány členského státu ke zkoušení tři další kusy téhož modelu. Alternativně mohou tyto tři další vybrané kusy představovat jeden nebo více rovnocenných modelů.

5) 

Model se považuje za vyhovující příslušným požadavkům, jestliže je u těchto tří kusů aritmetický průměr zjištěných hodnot v souladu s příslušnými tolerancemi uvedenými v tabulce 5.

6) 

Nedosáhne-li se výsledku podle bodu 5, pak daný model ani žádné rovnocenné modely nejsou v souladu s tímto nařízením.

▼M1

7) 

Neprodleně po přijetí rozhodnutí o tom, že podle bodu 3, 6 nebo druhého odstavce této přílohy daný model požadavkům nevyhovuje, poskytnou orgány členského státu všechny relevantní informace orgánům ostatních členských států a Komisi.

▼B

Orgány členského státu použijí metody měření a výpočtů stanovené v příloze IV.

U požadavků uvedených v této příloze použijí orgány členského státu pouze tolerance pro ověřování stanovené v tabulce 5 a pouze postup popsaný v bodech 1 až 7. U parametrů v tabulce 5 nelze použít žádné další tolerance, například tolerance stanovené v harmonizovaných normách nebo v jiných metodách měření.Tabulka 5

Tolerance pro ověřování

Parametr

Tolerance pro ověřování

Spotřeba energie v programu „eco“ (EPEC)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EPEC o více než 5 %.

Spotřeba vody v programu „eco“ (EPWC)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu EPWC o více než 5 %.

Index čisticí schopnosti (IC)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota IC o více než 14 %.

Index sušicí schopnosti (ID)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí být nižší než deklarovaná hodnota ID o více než 12 %.

Trvání programu (Tt)

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarované hodnoty Tt o více než 5 %, nebo o více než 10 minut, přičemž se použije delší z obou hodnot.

Spotřeba elektrické energie ve vypnutém stavu (Po)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Po nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 0,10 W.

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu (Psm)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Psm nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.

Spotřeba elektrické energie v režimu odloženého startu (Pds)

Zjištěná hodnota (*1) spotřeby energie Pds nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 10 %, jestliže deklarovaná hodnota je vyšší než 1,00 W, nebo o více než 0,10 W, jestliže deklarovaná hodnota je nejvýše 1,00 W.

Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem

Zjištěná hodnota (*1) nesmí překročit deklarovanou hodnotu o více než 2 dB(A) re 1pW.

(*1)   

V případě zkoušení tří dalších kusů podle bodu 4 se zjištěnou hodnotou rozumí aritmetický průměr hodnot zjištěných u těchto tří dalších kusů.( 1 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).

( 2 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES (Úř. věst. L 153, 22.5.2014, s. 62).

( 3 ) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility, Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 79.