02019R0833 — CS — 17.10.2023 — 005.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/833

ze dne 20. května 2019,

kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

(Úř. věst. L 141 28.5.2019, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1231 ze dne 14. července 2021,

  L 274

32

30.7.2021

►M2

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/1281 ze dne 4. března 2022,

  L 195

21

22.7.2022

►M3

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2037 ze dne 19. října 2022,

  L 275

11

25.10.2022

►M4

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (ES) 2023/1090 (2023. gada 24. janvāris),

  L 146

3

6.6.2023

►M5

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2023/2053 ze dne 13. září 2023,

  L 238

1

27.9.2023
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/833

ze dne 20. května 2019,

kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Oblast působnosti

1.  
Není-li stanoveno jinak, vztahuje se toto nařízení na rybářská plavidla Unie používaná nebo určená k použití pro účely obchodních rybolovných činností prováděných v souvislosti s rybolovnými zdroji v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (dále jen „NAFO“), jak je vymezena v příloze I úmluvy, jakož i na činnosti plavidel třetích zemí v rámci úmluvy ve vodách nebo na území Unie.
2.  
Použitím tohoto nařízení nejsou dotčeny povinnosti vyplývající ze stávajících nařízení v odvětví rybolovu, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ( 1 ), a nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ( 2 ) a (ES) č. 1224/2009 ( 3 ).
3.  
Není-li v nařízení stanoveno jinak, činnost výzkumných plavidel Unie není omezena opatřeními pro zachování a řízení, která se týkají lovu ryb, zejména pokud jde o velikost ok, omezení velikosti, uzavřené oblasti a období zákazu rybolovu.

Článek 2

Předmět

1.  
Toto nařízení stanoví pravidla pro uplatňování ochranných a donucovacích opatření NAFO ze strany Unie za účelem jejich jednotného a účinného provádění v rámci Unie.
2.  
Tímto nařízením se mimoto mění některá ustanovení nařízení (EU) 2016/1627.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„úmluvou“ Úmluva o spolupráci při rybolovu v severozápadním Atlantiku z roku 1979, ve znění pozdějších předpisů;

2) 

„oblastí úmluvy“ oblast, na kterou se úmluva vztahuje podle článku IV odst. 1 úmluvy. Oblast úmluvy je rozdělena na vědecké a statistické podoblasti, divize a subdivize uvedené v příloze I úmluvy;

3) 

„oblastí upravenou přepisy“ ta část oblasti úmluvy, která je mimo vnitrostátní jurisdikci;

4) 

„rybolovnými zdroji“ veškeré ryby, měkkýši a korýši v oblasti úmluvy s výjimkou:

a) 

přisedlých druhů, nad nimiž mohou vykonávat svrchovaná práva pobřežní státy v souladu s článkem 77 Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu, a

b) 

jsou-li řízeny v rámci jiných mezinárodních smluv, anadromních a katadromních populací a vysoce stěhovavých druhů uvedených v příloze I Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu;

5) 

„rybolovnými činnostmi“ rybolov nebo zpracování rybolovných zdrojů, vykládka nebo překládka rybolovných zdrojů nebo produktů pocházejících z rybolovných zdrojů nebo jiná přípravná či podpůrná činnost nebo činnost související s odlovem rybolovných zdrojů v oblasti upravené předpisy, včetně:

a) 

skutečného vyhledávání nebo odlovu rybolovných zdrojů či pokusu o ně;

b) 

veškerých činností, u nichž lze důvodně předpokládat, že budou mít za následek lokalizaci, odlov, nebo výlov rybolovných zdrojů za jakýmkoli účelem, a

c) 

všech operací na moři s cílem podpořit nebo připravit jakoukoli činnost popsanou v této definici; nepatří sem však operace v naléhavých případech, kdy se jedná o zdraví nebo bezpečnost posádky nebo o bezpečnost plavidla;

▼M1

6) 

„rybářským plavidlem“ každé plavidlo Unie, které je vybaveno či určeno k provozování rybolovných činností, tyto činnosti provozuje nebo provozovalo, včetně zpracování ryb, překládky nebo jiné činnosti při přípravě na rybolovné činnosti nebo v souvislosti s nimi, a to i v případě experimentálního nebo průzkumného rybolovu.

▼B

7) 

„výzkumným plavidlem“ každé plavidlo trvale využívané k výzkumným účelům nebo plavidlo, které se běžně používá k rybolovným činnostem nebo podpůrným rybolovným činnostem, využívané dočasně pro výzkumné účely v oblasti rybolovu;

8) 

„ochrannými a donucovacími opatřeními“ platná ochranná a donucovací opatření přijatá komisí NAFO;

9) 

„rybolovnými právy“ rybolovné kvóty přidělené členskému státu aktem Unie platným pro oblast upravenou předpisy;

10) 

„EFCA“ Evropská agentura pro kontrolu rybolovu zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473 ( 4 );

11) 

„dnem rybolovu“ kalendářní den nebo část kalendářního dne, ve kterém je rybářské plavidlo přítomno v některé divizi oblasti upravené předpisy;

12) 

„přístavem“ mimo jiné pobřežní terminály a další zařízení pro vykládku, překládku, balení, zpracování, doplňování paliva nebo dodávek;

13) 

„plavidlem nesmluvní strany“ plavidlo plující. pod vlajkou státu, který není smluvní stranou NAFO ani členským státem, nebo plavidlo, u něhož existuje podezření, že nemá žádnou státní příslušnost;

14) 

„překládkou“ přemístění rybolovných zdrojů nebo produktů rybolovu z jednoho rybářského plavidla na druhé;

15) 

„pelagickou vlečnou sítí“ vlečné zařízení, které je určeno k rybolovu pelagických druhů, přičemž žádná z jeho části není určena pro kontakt se dnem, ani se nikdy za tímto účelem nepoužívá. Zařízení nesmí obsahovat kotouče, cívky ani válečky na své šlapnici a ani žádná jiná přídavná zařízení určená pro kontakt se dnem, ale může být k němu připojeno zařízení zabraňující prodření sítě;

16) 

„citlivými mořskými ekosystémy“ citlivé mořské ekosystémy uvedené v bodech 42 a 43 mezinárodních pokynů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (dále jen „FAO“) pro řízení lovu hlubinných druhů na volném moři;

17) 

„stopou“, též známou pod označením „stávající oblasti rybolovu při dně“, část oblasti upravené předpisy, kde se historicky provádí rybolov při dně a která je vymezena souřadnicemi uvedenými v tabulce 4 a znázorněna na obrázku 2 ochranných a donucovacích opatření podle bodů 1 a 2 přílohy tohoto nařízení;

18) 

„rybolovnými činnostmi při dně“ každá činnost, při níž se rybolovné zařízení při běžném průběhu rybolovu dotýká nebo pravděpodobně dotkne mořského dna;

19) 

„zpracovanými rybami“ každý mořský organismus, který byl po odlovu fyzicky změněn, včetně ryb, které byly filetovány, vykuchány, zabaleny, konzervovány, zmrazeny, uzeny, soleny, vařeny, naloženy, sušeny nebo jiným způsobem upraveny pro účely trhu;

20) 

„průzkumnými rybolovnými činnostmi při dně“ rybolovné činnosti při dně prováděné mimo stopu nebo v rámci stopy s významnými změnami způsobu rybolovu nebo technologií používaných při rybolovu;

21) 

„druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém“ druhy, které signalizují výskyt citlivých mořských ekosystémů, jak je uvedeno v části VI přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 3 přílohy tohoto nařízení;

22) 

„číslem IMO“ sedmiciferné číslo, které je přiděleno plavidlu na základě pravomoci Mezinárodní námořní organizace;

23) 

„inspektorem“, pokud není uvedeno jinak, inspektor z útvarů pro kontrolu rybolovu smluvních stran NAFO přidělený do společného inspekčního a dohledového programu podle kapitoly VII;

24) 

„nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem“ činnosti popsané v Mezinárodním akčním plánu pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu přijatém FAO;

25) 

„rybářským výjezdem“ v případě rybářského plavidla doba strávená uvnitř oblasti upravené předpisy od vplutí plavidla do oblasti až do jeho vyplutí z dané oblasti, která trvá tak dlouho, dokud nejsou všechny úlovky na palubě z oblasti upravené předpisy vyloženy nebo přeloženy;

26) 

„střediskem pro sledování rybolovu“ pozemní středisko členského státu vlajky pro sledování rybolovu;

27) 

„seznamem plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov“ seznam vypracovaný v souladu s články 52 a 53 ochranných a donucovacích opatření;

28) 

„významnými nepříznivými dopady“ významné nepříznivé dopady uvedené v bodech 17 až 20 Mezinárodních předpisů FAO pro řízení hlubinného rybolovu na volném moři;

29) 

„prvkem indikujícím citlivý mořský ekosystém“ ukazatel citlivosti mořského ekosystému uvedený v podobě topografických, hydrofyzikálních nebo geologických vlastností, které mohou podporovat citlivé mořské ekosystémy, jak je uvedeno v části VII přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 4 přílohy tohoto nařízení;

30) 

„pozorovatelem“ osoba oprávněná a certifikovaná členským státem nebo smluvní stranou k provádění pozorování, sledování a shromažďování informací na palubě rybářských plavidel;

▼M1

31) 

„internetovými stránkami věnovanými sledování, kontrolám a dohledu“ internetové stránky NAFO věnované sledování, kontrolám a dohledu, které obsahují relevantní informace pro inspekce prováděné na moři a v přístavu.

▼B

KAPITOLA II

OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ A ŘÍZENÍ

Článek 4

Výzkumná plavidla

1.  

Výzkumné plavidlo nesmí:

a) 

provádět rybolovné činnosti v rozporu se svým výzkumným plánem; nebo

b) 

lovit krevetu severní v divizi 3L nad rámec kvót přidělených členskému státu vlajky plavidla;

▼M4

c) 

3M rajonā ar Savienības nozvejām vienā kalendārajā gadā neiegūst vairāk kā 15 tonnu mencas. Ja pētniecības kuģa nozveja šo apjomu pārsniedz, pārsniegumu uzskaita attiecībā pret kvotām, kuras iedalītas kuģa karoga dalībvalstij. Ja dalībvalstij iedalītās mencas kvotas 3M rajonā turklāt ir pilnībā apgūtas, minētā dalībvalsts saviem kuģiem neļauj pētniecības darbības turpināt. Tiklīdz Savienības nozveju apjoms ir sasniedzis 15 tonnas, karoga dalībvalsts pārtrauc visas notiekošās pētniecības darbības; vai

d) 

3M rajonā ar Savienības nozvejām vienā kalendārajā gadā neiegūst vairāk kā 10 tonnu garneļu. Tiklīdz Savienības nozveju apjoms ir sasniedzis 10 tonnas, attiecīgā dalībvalsts ar 3M rajona garnelēm saistītās pētnieciskās darbības pārtrauc.

▼M4 —————

▼B

2.  

Nejméně deset dní před zahájením období výzkumu v oblasti rybolovu musí členský stát vlajky:

a) 

elektronickým přenosem ve formátu předepsaném v příloze II.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 5 přílohy tohoto nařízení oznámit Komisi všechna výzkumná plavidla plující pod jeho vlajkou, kterým povolil provádět výzkumné činnosti v oblasti upravené předpisy, a

b) 

poskytnout Komisi výzkumný plán všech plavidel plujících pod jeho vlajkou, kterým povolil provádět výzkum, včetně účelu, umístění a v případě plavidel dočasně provádějících výzkum dobu, po kterou bude plavidlo využíváno jako výzkumné plavidlo.

3.  
Členský stát vlajky neprodleně oznámí Komisi ukončení výzkumných činností jakýmkoli. plavidlem dočasně využívaným k provádění výzkumu.
4.  
Členský stát vlajky oznámí Komisi veškeré změny výzkumného plánu nejpozději deset dnů před datem nabytí účinnosti těchto změn. Výzkumné plavidlo vede záznamy o všech změnách na palubě.
5.  
Plavidla provádějící výzkum mají vždy na palubě k dispozici kopii výzkumného plánu v anglickém jazyce.
6.  
Komise předá informace oznámené členskými státy vlajky v souladu s odstavci 3, 4 a 5 výkonnému tajemníkovi NAFO nejpozději sedm dnů před zahájením období rybolovu nebo v případě změn výzkumného plánu sedm dní před datem nabytí účinnosti těchto změn.

Článek 5

Omezení odlovů a intenzity rybolovu

1.  
Každý členský stát zajistí, aby se všechna omezení odlovů nebo intenzity rybolovu uplatňovala na populace uvedené v platných rybolovných právech, a pokud není uvedeno jinak, všechny kvóty musí být vyjádřeny jako živá hmotnost v metrických tunách.

▼M1

2.  
Členské státy mohou rybářským plavidlům plujícím pod jejich vlajkou umožnit lovit populace, pro které Unii nebyla přidělena kvóta v souladu s platnými rybolovnými právy (dále jen kvóta pro „ostatní“), pokud taková kvóta existuje a výkonný tajemník NAFO nevydal oznámení o ukončení rybolovu.

▼B

3.  

Každý členský stát vlajky v případě populací uvedených v platných rybolovných právech, které byly uloveny v oblasti upravené předpisy plavidly plujícími pod jeho vlajkou:

a) 

zajistí, aby všechny druhy populací uvedených v platných rybolovných právech, které byly odloveny plavidly plujícími pod jeho vlajkou, byly započteny do kvóty přidělené tomuto členskému státu, včetně vedlejších úlovků okouníka rodu Sebastes v divizi 3M ulovených mezi odhadovaným datem, kdy bylo odloveno 50 % celkového přípustného odlovu (TAC) okouníka rodu Sebastes v divizi 3M, a 1. červencem;

b) 

zajistí, aby se na palubě plavidel plujících pod jeho vlajkou po datu, kdy se předpokládaná, že bude odloveno 100 % TAC okouníka rodu Sebastes v divizi 3M, neuchovávali žádní další okouníci rodu Sebastes ulovení v divizi 3M, s výjimkou okouníků rodu Sebastes ulovených v divizi 3M před ukončením rybolovu;

▼M1

c) 

informuje Komisi a EFCA o názvech plavidel Unie, která hodlají provádět rybolovnou činnost v rámci kvóty pro „ostatní“, nejméně 48 hodin před každým vplutím a poté nejméně 48 hodin po odplutí z oblasti upravené předpisy. K tomuto oznámení se případně přiloží odhad předpokládaného úlovku. Má-li Komise za to, že příslušné podmínky stanovené v ochranných a donucovacích opatřeních jsou splněny, oznámí to výkonnému tajemníkovi NAFO.

▼B

4.  
V případě každého vytažení sítě se druhy, které tvoří největší procento hmotnosti celkového úlovku při vytažení sítě, považují za odlovené v rámci cíleného rybolovu dotčené populace.

Článek 6

Ukončení rybolovu

1.  

Každý členský stát:

a) 

ukončí rybolov populací uvedených v platných rybolovných právech v oblasti upravené předpisy ke dni, kdy dostupné údaje uvádějí, že celková kvóta přidělená danému členskému státu pro dotčené populace bude odlovena, včetně odhadovaného množství, které má být odloveno před ukončením rybolovu, výmětů a odhadovaného nehlášeného odlovu všemi plavidly plujícími. pod vlajkou tohoto členského státu;

b) 

zajistí, aby. plavidla plující pod jeho vlajkou okamžitě zastavila rybolovné činnosti, které mohou vést k odlovu, pokud mu Komise oznámí v souladu s odstavcem 3, že kvóta přidělená tomuto členskému státu byla zcela odlovena. Může-li členský stát prokázat, že má stále k dispozici kvótu pro tuto populaci v souladu s odstavcem 2, mohou plavidla tohoto členského státu opět zahájit rybolov této populace;

c) 

ukončí lov krevety severní v divizi 3M, je-li dosaženo počtu dnů rybolovu přidělených tomuto členskému státu. Počet dnů rybolovu se pro každé plavidlo stanoví pomocí údajů o pozici ze systému sledování plavidel v rámci divize 3M, přičemž každá část dne se považuje za celý den;

▼M1

d) 

ukončí svůj cílený rybolov okouníka rodu Sebastes v divizi 3M od 24:00 UTC dne, kdy souhrnný hlášený odlov dosáhne odhadované hodnoty 50 % TAC okouníka rodu Sebastes v divizi 3M, jak bylo oznámeno v souladu s odstavcem 3, do 1. července;

e) 

ukončí svůj cílený rybolov okouníka rodu Sebastes v divizi 3M ve 24:00 UTC dne, kdy souhrnný hlášený odlov dosáhne odhadované hodnoty 100 % TAC okouníka rodu Sebastes v divizi 3M, jak bylo oznámeno v souladu s odstavcem 3;

▼B

f) 

neprodleně oznámí Komisi datum ukončení rybolovu stanovené v písmenech a) až e);

g) 

zakáže plavidlům plujícím pod jeho vlajkou pokračovat v cíleném rybolovu určité populace v oblasti upravené předpisy v rámci kvóty pro „ostatní“ po uplynutí pěti dnů od oznámení výkonného tajemníka NAFO předaného Komisí o tom, že se odhaduje, že tato kvóta pro „ostatní“ je již pravděpodobně odlovena, v souladu s odstavcem 3;

h) 

zajistí, aby žádné z plavidel plujících pod jeho vlajkou nezahájilo cílený rybolov určité populace v oblasti upravené předpisy v rámci kvóty pro „ostatní“ po oznámení výkonného tajemníka NAFO o tom, že se odhaduje, že tato příslušná kvóta je již pravděpodobně odlovena, v souladu s odstavcem 3;

i) 

po ukončení svého rybolovu v souladu s tímto odstavcem zajistí, aby nebyly na palubě plavidel plujících pod jeho vlajkou uchovávány žádné ryby dotčené populace, nestanoví-li toto nařízení jinak.

2.  

Rybolov, který byl ukončen v souladu s odstavcem 1, může být znovu zahájen do 15 dnů od oznámení ze strany Komise na základě sdělení výkonného tajemníka NAFO:

a) 

pokud výkonný tajemník NAFO potvrdí, že Komise prokázala, že původně přidělená kvóta ještě nebyla zcela vyčerpána, nebo

b) 

pokud převodem kvóty od jiné smluvní strany NAFO v souladu s. rybolovnými právy vznikne dodatečná kvóta pro odlov dané populace, která je předmětem ukončení rybolovu.

3.  
Komise neprodleně oznámí členským státům datum ukončení rybolovu podle odstavce 1.

Článek 7

Vedlejší úlovky uchovávané na palubě

1.  
Velitel plavidla, včetně plavidla pronajatého v souladu s článkem 23, zajistí, aby plavidlo při provádění rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy minimalizovalo vedlejší úlovky druhů z populací vymezených v jeho příslušných platných rybolovných právech.
2.  

Druhy vymezené v platných rybolovných právech se označují jako vedlejší úlovky, pokud jsou odloveny v dané divizi a zároveň:

▼M1

a) 

Unii nebyla pro tuto populaci v této divizi přidělena žádná kvóta v souladu s platnými rybolovnými právy;

b) 

platí zákaz rybolovu této konkrétní populace (moratorium) nebo

▼B

c) 

po oznámení Komise v souladu s článkem 6 byla kvóta pro „ostatní“ pro konkrétní populaci zcela vyčerpána.

3.  

Velitel plavidla, včetně plavidla pronajatého v souladu s článkem 23, zajistí, aby plavidlo v případě druhů označených jako vedlejší úlovky omezilo uchovávání na palubě na tato maximální množství:

a) 

v případě tresky obecné v divizi 3M, okouníka rodu Sebastes v divizi 3LN a platýse protaženého v divizi 3NO: na 1 250  kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší;

b) 

v případě tresky obecné v divizi 3NO: na 1 000  kg nebo 4 %, podle toho, která hodnota je vyšší;

c) 

v případě všech ostatních populací uvedených v rybolovných právech, pro něž nebyla členskému státu přidělena žádná konkrétní kvóta: na 2 500  kg nebo 10 %, podle toho, která hodnota je vyšší;

▼M3

d) 

platí-li zákaz rybolovu (moratorium), nebo byla-li plně vyčerpána kvóta pro „ostatní“ přidělená pro tuto populaci: na 1 250  kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší, pro uvedené smluvní strany poté, co oznámily využití kvóty pro „ostatní“ v souladu s článkem 6;

▼B

e) 

po ukončení cíleného rybolovu okouníka rodu Sebastes v divizi 3M v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. d): na 1 250  kg nebo 5 %, podle toho, která hodnota je vyšší.

f) 

při cíleném rybolovu limandy žlutoocasé v divizích 3LNO: 15 % platýse atlantského; jinak se použije ustanovení o vedlejších úlovcích uvedená v bodě d).

4.  
Limity a procentní podíly uvedené v odstavci 3 se vypočítají podle divize jako procentní podíl hmotnosti pro každou populaci celkového úlovku populací uvedených v platných rybolovných právech a uchovávaných na palubě pro tuto divizi v době inspekce podle údajů v lodním deníku rybolovu.
5.  
Výpočet úrovní vedlejších úlovků hlubinných druhů ryb uvedený v odstavci 3 nezahrnuje v celkovém úlovku uchovávaném na palubě úlovky krevety severní.

Článek 8

Překročení limitů vedlejších úlovků při každém vytažení sítě

1.  

Velitel plavidla zajistí, aby plavidlo:

a) 

neprovádělo cílený rybolov druhů uvedených v čl. 7 odst. 2;

b) 

splňovalo následující požadavky, pokud, s výjimkou cíleného rybolovu krevety severní, hmotnost druhu, na který se vztahují limity vedlejších úlovků, překračuje při každém vytažení sítě větší z limitů uvedených v čl. 7 odst. 3:

i) 

neprodleně se přesunout minimálně 10 námořních mil od místa předchozího vlečení/ponoření sítě během následujícího vlečení/ponoření sítě;

ii) 

opustit divizi a nevracet se do ní po dobu nejméně 60 hodin, pokud jsou po prvním vlečení/ponoření sítě následujícím po přesunu v souladu s bodem i) opětovně překročeny limity vedlejších úlovků uvedené v čl. 7 odst. 3;

iii) 

provádět zkušební vlečení sítě po dobu nejvýše 3 hodin před zahájením nového rybolovu po opuštění divize na dobu nejméně 60 hodin. Pokud populace, na které se vztahují limity vedlejších úlovků, představují největší procentní podíl na hmotnosti celkového výsledného úlovku v daném vytažení sítě, není to považováno za cílený rybolov těchto populací a plavidlo musí neprodleně změnit polohu v souladu s body i) a ii), a

iv) 

identifikovat zkušební vlečení sítě prováděné v souladu s písmenem b) a zaznamenat do lodního deníku pro rybolov souřadnice počátečního a koncového místa provedení zkušebního vlečení sítě.

2.  
Při cíleném rybolovu krevety severní se přemístění uvedené v odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) použije v případě, že je celkové množství populací hlubinných druhů ryb uvedených v platných rybolovných právech při každém vytažení sítě vyšší než 5 % v divizi 3M nebo 2,5 % v divizi 3L.
3.  
Provádí-li však plavidlo cílený rybolov rejnokovitých s povolenou velikostí ok sítě pro tento druh rybolovu, považují. se úlovky druhů, na něž se vztahují limity vedlejších úlovků v souladu s čl. 7 odst. 2, za náhodné v tom případě, představují-li při prvním vytažení sítě poprvé nejvyšší procentní podíl na hmotnosti celkového úlovku. V tomto případě plavidlo okamžitě změní polohu v souladu s odstavcem 1 tohoto článku.
4.  
Procentní podíl vedlejších úlovků při každém vytažení sítě se vypočítá jako procentní podíl na hmotnosti celkového úlovku v rámci daného vytažení sítě pro každou populaci uvedenou v platných rybolovných právech.

Článek 9

Kreveta severní

1.  
Pro účely tohoto článku zahrnuje divize 3M část divize 3L ohraničenou liniemi spojujícími body popsané v tabulce 1 a znázorněné na obrázku 1(1) ochranných a donucovacích opatření podle bodu 6 přílohy tohoto nařízení.
2.  
Plavidlo, které loví krevetu severní a jiné druhy v rámci stejného výjezdu, předá Komisi zprávu oznamující změnu rybolovu. Počet dnů rybolovu se vypočte odpovídajícím způsobem.
3.  
Dny rybolovu uvedené v tomto článku nesmí být mezi smluvními stranami NAFO převoditelné. Dny rybolovu jedné smluvní strany NAFO mohou být využívány plavidlem plujícím pod vlajkou jiné smluvní strany NAFO pouze v souladu s článkem 23.
4.  
Žádné plavidlo nesmí lovit krevetu severní v divizi 3M v období od 1. června 00:01 koordinovaného světového času (UTC) do 31. prosince 24:00 UTC v oblasti popsané v tabulce 2 a znázorněné na obrázku 1(2) ochranných a donucovacích opatření podle bodu 7 přílohy tohoto nařízení.
5.  
Všechny odlovy krevety severní v divizi 3L se provádějí v hloubkách větších než 200 m. Rybolov v oblasti upravené předpisy je omezen na oblast východně od linie určené souřadnicemi popsanými v tabulce 3 a znázorněnými na obrázku 1(3) ochranných a donucovacích opatření podle bodu 8 přílohy tohoto nařízení.
6.  
Každé plavidlo, které lovilo krevetu severní v divizi 3L, nebo jeho zástupce jeho jménem poskytne příslušnému přístavnímu orgánu nejméně 24 hodin předem oznámení o předpokládané době svého příjezdu a odhadovaném množství krevety severní uchovávaném na palubě podle divizí.

▼M1

Článek 9a

Treska obecná v divizi 3M

1.  

Na plavidla s více než 1 250  kg úlovků tresky obecné z divize 3M na palubě se vztahují tato kontrolní opatření:

a) 

plavidla mohou vykládat nebo překládat své úlovky tresky obecné z divize 3M pouze v přístavech určených v souladu s článkem 39;

b) 

nejméně 48 hodin před předpokládaným časem příjezdu do přístavu oznámí plavidlo nebo jeho zástupce jeho jménem příslušnému přístavnímu orgánu svůj předpokládaný čas příjezdu, odhadované množství úlovků tresky obecné z divize 3M uchovávané na palubě a informace o divizi nebo divizích, ve kterých byly odloveny jakékoliv jiné úlovky tresky obecné uchovávané na palubě;

▼M3

c) 

každý členský stát ve svých přístavech zkontroluje alespoň 50 % vykládek nebo překládek úlovků tresky obecné z divize 3M a vypracuje zprávu o inspekci ve formátu, který stanoví příloha IV.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení, a do 12 pracovních dnů ode dne, kdy byla inspekce dokončena, ji zašle výkonnému tajemníkovi NAFO a v kopii Komisi a EFCA. Tato zpráva určí a podrobně popíše každé porušení tohoto nařízení zjištěné v průběhu inspekce v přístavu. Musí obsahovat veškeré dostupné relevantní informace týkající se porušení zjištěných na moři během probíhajícího výjezdu kontrolovaného rybářského plavidla.

▼M4

Biežums, ar kādu notiek izkrāvumu vai pārkrāvumu citā kuģī inspicēšana, ir šāds:

i) 

vismaz 50 %, ja kopējā NAFO kvota, kas iedalīta par 3M rajona mencu, zvejas iespēju izteiksmē ir mazāka par 6 000  tonnām, un

ii) 

vismaz 25 %, ja kopējā NAFO kvota, kas iedalīta par 3M rajona mencu, zvejas iespēju izteiksmē ir robežās starp 6 000 un 12 000  tonnām.

▼M1

2.  
Každý členský stát provede kontrolu plavidel s méně než 1 250  kg úlovků tresky obecné z divize 3M na palubě na základě řízení rizik.
3.  
Komise nebo subjekt, který k tomu určí, zajistí, aby informace uvedené v odst. 1 písm. c) byly neprodleně předány výkonnému tajemníkovi NAFO pro účely zveřejnění na internetových stránkách věnovaných sledování, kontrolám a dohledu.

▼B

Článek 10

Platýs černý

1.  

Na plavidla o celkové délce 24 metrů nebo větší, která provozují rybolov platýse černého v podoblasti 2 a divizích 3KLMNO, se vztahují tato opatření:

a) 

každý členský stát přidělí svou kvótu pro odlov platýse černého svým povoleným plavidlům;

b) 

povolené plavidlo vyloží svůj úlovek platýse černého pouze v určeném přístavu smluvní strany NAFO. Za tímto účelem určí každý členský stát na svém území jeden nebo více přístavů, v nichž mohou povolená plavidla vykládat úlovek platýse černého;

▼M1

c) 

každý členský stát zašle Komisi název každého přístavu, který k tomuto účelu určil, a tento název předá výkonnému tajemníkovi NAFO. Následné změny v seznamu budou zaslány nejpozději 20 dní před vstupem změny v platnost;

▼B

d) 

nejméně 48 hodin před předpokládaným časem příjezdu do přístavu oznámí povolené plavidlo nebo jeho zástupce jeho jménem příslušnému přístavnímu orgánu pro kontrolu rybolovu svůj předpokládaný čas příjezdu, odhadované celkové množství platýse černého uchovávané na palubě a informace o divizi nebo divizích, ve kterých byly úlovky odloveny;

▼M3

e) 

každý členský stát ve svých přístavech zkontroluje každou vykládku platýse černého, pokud množství tohoto druhu na palubě představuje buď více než 5 % celkových úlovků, nebo více než 2 500  kg, a vypracuje zprávu o inspekci ve formátu, který stanoví příloha IV.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení, a do 14 pracovních dnů ode dne, kdy byla inspekce dokončena, ji zašle výkonnému tajemníkovi NAFO a v kopii Komisi a EFCA. Tato zpráva určí a podrobně popíše každé porušení tohoto nařízení zjištěné v průběhu inspekce v přístavu. Musí obsahovat veškeré dostupné relevantní informace týkající se porušení zjištěných na moři během probíhajícího výjezdu kontrolovaného rybářského plavidla.

▼B

2.  

Následující postup se vztahuje na povolená plavidla s celkovým úlovkem větším než 50 tun živé hmotnosti na palubě odloveným mimo oblast upravenou předpisy, která vplouvají do oblasti upravené předpisy za účelem rybolovu platýse černého:

▼M2

a) 

velitel plavidla oznámí výkonnému tajemníkovi NAFO a středisku pro sledování rybolovu svého státu vlajky e-mailem nebo faxem nejpozději 72 hodin před vplutím plavidla do oblasti upravené předpisy množství úlovku uchovávaného na palubě, polohu plavidla podle zeměpisné šířky a délky, ve které má v úmyslu zahájit rybolov, odhadovaný čas připlutí na místo a kontaktní údaje rybářského plavidla (například rádiový, satelitní telefon nebo e-mail);

▼B

b) 

inspekční plavidlo, které má v úmyslu zkontrolovat rybářské plavidlo před zahájením rybolovu platýse černého, oznámí rybářskému plavidlu a výkonnému tajemníkovi NAFO souřadnice určeného místa inspekce, které musí být nejvýše 60 námořních mil od místa, kde podle odhadu velitele plavidla zahájí plavidlo rybolov, a informuje o tom další inspekční plavidla, která se mohou v oblasti upravené předpisy současně pohybovat;

c) 

rybářské plavidlo, kterému bylo zasláno oznámení v souladu s písmenem b):

i) 

se musí přemístit do určeného místa inspekce a

ii) 

musí zajistit, aby rozpis uskladnění úlovku na palubě splňoval při vplutí do oblastí upravených předpisy požadavky čl. 25 odst. 5 a byl na požádání k dispozici inspektorům;

d) 

rybářské plavidlo nesmí zahájit rybolov před provedením inspekce v souladu s tímto článkem, s výjimkou případu, kdy:

▼M1

i) 

neobdrží žádné potvrzení do 72 hodin od oznámení, které odeslalo v souladu s písmenem a), nebo

▼B

ii) 

inspekční plavidlo nezahájí plánovanou inspekci do 3 hodin po připlutí rybářského plavidla do určeného místa inspekce.

3.  
Vykládky platýse černého z plavidel nesmluvní strany, která provozovala rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy, jsou zakázány.

Článek 11

Oliheň

Je zakázáno lovit oliheň v období od 1. ledna 00:01 UTC do 30. června 24:00 UTC v podoblastech 3 a 4.

Článek 12

Zachování a řízení populací žraloků

1.  
Členské státy ohlásí všechny úlovky žraloků, včetně dostupných historických údajů, v souladu s postupy hlášení úlovků a intenzity rybolovu uvedenými v článku 25.
2.  
U všech pozorovaných vytažení sítě, která obsahují světlouna malohlavého, musí pozorovatelé zaznamenat počet, odhadovanou hmotnost a změřenou délku (odhadovanou délku, pokud ji nelze změřit) pro každé vytažení nebo ponoření sítě, pohlaví a stav (živý, mrtvý nebo neznámý) každého jedince světlouna malohlavého.
3.  

Je zakázáno:

a) 

odstraňovat žraločí ploutve na palubě plavidel;

b) 

uchovávat na palubě, překládat či vykládat žraločí ploutve zcela oddělené od těla žraloka.

4.  
Aniž by byl dotčen odstavec 1, mohou být pro usnadnění skladování na palubě žraločí ploutve částečně odříznuty a přiklopeny k tělu žraloka.
5.  
Žádné rybářské plavidlo nesmí uchovávat na palubě, překládat ani vykládat ploutve získané v rozporu s tímto článkem.
6.  
Každý členský stát musí v rámci rybolovu, který není zaměřen na žraloky, podněcovat všechna plavidla plující pod jeho vlajkou k vypouštění živých žraloků, a zejména mladých jedinců, kteří nejsou určeni k použití jako potravina nebo obživa, zpět do moře.
7.  

Členské státy pokud možno:

a) 

provedou výzkum, aby mohly určit způsoby zvýšení selektivity lovných zařízení za účelem ochrany žraloků;

b) 

provedou výzkum klíčových biologických a ekologických parametrů, životního cyklu, rysů chování a migračních zvyklostí, jakož i stanovení případného mapování, rozmnožování a odchovu mláďat klíčových druhů žraloků.

8.  
Členské státy poskytnou výsledky tohoto výzkumu Komisi, aby je zaslala výkonnému tajemníkovi. NAFO.

▼M1

9.  
V oblasti upravené předpisy je zakázáno provádět cílený rybolov žraloka malohlavého (Somniosus microcephalus).
10.  
Rybářská plavidla plující pod vlajkou členského státu vynaloží veškeré přiměřené úsilí k minimalizaci vedlejších úlovků a úmrtnosti a k tomu, aby živí jedinci žraloka malohlavého byli vypouštěni tak, aby jim to způsobovalo nejmenší možnou újmu.

▼B

Článek 13

Velikosti ok

▼M1

1.  
Pro účely tohoto článku se velikost ok měří v souladu s přílohou III.A ochranných a donucovacích opatření podle bodu 10 přílohy tohoto nařízení.

▼B

2.  

Žádné plavidlo nesmí lovit sítí, která má velikost ok menší, než je stanoveno pro každý z těchto druhů:

▼M1

a) 

40 mm v případě garnátů, včetně krevety severní (PRA);

▼B

b) 

60 mm v případě kalmara tryskového (SQI);

c) 

280 mm v kapse zatahovací sítě a 220 mm ve všech ostatních částech vlečné sítě v případě rejnokovitých (SKA);

d) 

130 mm v případě všech ostatních hlubinných druhů ryb uvedených v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 11 přílohy tohoto nařízení;

e) 

100 mm v případě pelagického okouníka bradatého (REB) v podoblasti 2 a divizích 1F a 3K; a

f) 

90 mm v případě okouníka rodu Sebastes (RED) při rybolovu pomocí vlečných sítí ve středně hlubokých vodách v divizi 3O, 3M a 3LN.

3.  
Plavidlo provádějící rybolov druhů uvedených v odstavci 2 tohoto článku, které má na palubě sítě o velikosti ok menší, než je velikost specifikovaná v uvedeném odstavci, zajistí, aby byly tyto sítě bezpečně převázány a uloženy a nebyly k dispozici pro okamžité použití během tohoto rybolovu.
4.  
Plavidlům provádějícím cílený rybolov jiných druhů, než jsou druhy uvedené v odstavci 2 tohoto článku, je však povoleno lovit regulované druhy pomocí sítí o velikosti ok menší, než je stanoveno v uvedeném odstavci, za předpokladu, že dodrží požadavky týkající se vedlejších úlovků uvedené v čl. 7 odst. 3.

Článek 14

Použití přídavných zařízení a označování zařízení

1.  
U vlečných sítí lze použít zpevňující lana, zvedací popruhy a plováky kapes sítě, pokud tato přídavná zařízení nijak neomezují povolené rozměry ok nebo nepřekrývají otvory ok.
2.  
Plavidla nesmí používat žádné prostředky nebo zařízení, které překrývají nebo zmenšují velikost ok. Plavidla však mohou připojit zařízení popsaná v příloze III.B ochranných a donucovacích opatření podle bodu 12 přílohy tohoto nařízení – Povolené přídavné vrchní díly síťoviny/kloubové řetězy na krevety – k horní straně kapsy sítě tak, aby nepřekrývala oka kapsy, včetně prodlužovače (prodlužovačů). Na spodní straně kapsy sítě smí být připevněna plachtovina, síťovina nebo jiný materiál pouze v rozsahu nezbytném pro zabránění nebo minimalizaci poškození kapsy vlečné sítě.
3.  
Plavidla, která loví krevetu severní v divizi 3L nebo 3M, musí používat třídicí rošty nebo mřížky s maximální roztečí 22 mm. Plavidla, která loví krevetu severní v divizi 3L, musí být rovněž vybavena kloubovými řetězy o minimální délce 72 cm měřené v souladu s přílohou III.B ochranných a donucovacích opatření podle bodu 12 přílohy tohoto nařízení.

▼M1

3a.  
Rybářská plavidla lovící vlečnými sítěmi a provádějící cílený rybolov tresky obecné v divizi 3M musí používat třídící rošt za účelem omezení úlovků menších jedinců tresky obecné s minimální roztečí mřížek 55 mm. Třídící mřížka se umístí do horního panelu vlečné sítě před kapsou.

▼B

4.  
Při rybolovu v uzavřených oblastech podmořských hor uvedených v čl. 18 odst. 1 je povoleno pouze vlečné zařízení pro středně hluboké vody.
5.  

Rybářská plavidla nesmí:

a) 

používat zařízení, které není označeno v souladu s obecně uznávanými mezinárodními normami, zejména s Úmluvou o provádění rybolovných činností v severním Atlantiku z roku 1967, nebo

b) 

používat signální bóji nebo podobný předmět plovoucí na hladině určený k označení umístění pevného rybolovného zařízení bez uvedení registračního čísla plavidla.

Článek 15

Ztracené nebo opuštěné rybolovné zařízení, nalezení rybolovných zařízení

1.  

Velitel plavidla lovícího v oblasti upravené předpisy.:

a) 

musí mít na palubě rybářského plavidla vybavení pro nalezení ztraceného zařízení;

b) 

v případě ztráty zařízení nebo jeho části musí učinit veškeré odpovídající kroky, aby bylo nalezeno co nejdříve, a

c) 

nesmí rybolovné zařízení záměrně opustit, pokud se nejedná o bezpečnostní důvody.

2.  

Pokud nelze ztracené rybolovné zařízení nalézt, oznámí velitel plavidla členskému státu vlajky do 24 hodin tyto údaje:

a) 

název a volací značku plavidla,

b) 

druh ztraceného zařízení,

c) 

počet ztracených zařízení,

d) 

dobu ztráty zařízení,

e) 

polohu, kde bylo lovné zařízení ztraceno, a

f) 

opatření přijatá plavidlem k nalezení ztraceného zařízení.

3.  

Po nalezení ztraceného zařízení oznámí velitel plavidla členskému státu vlajky do 24 hodin tyto údaje:

a) 

název a volací značku plavidla, které zařízení nalezlo,

b) 

název a volací značku plavidla, které ztratilo zařízení (je-li známo),

c) 

typ nalezeného zařízení,

d) 

počet nalezených zařízení,

e) 

dobu nalezení zařízení a

f) 

místo nalezení zařízení.

4.  
Členský stát neprodleně oznámí Komisi informace uvedené v odstavcích 2 a 3, aby je zaslala výkonnému tajemníkovi NAFO.

Článek 16

Minimální požadavky na velikost ryb

1.  
Plavidla nesmí uchovávat na palubě žádné ryby menší, než je minimální velikost stanovená v souladu s přílohou I.D ochranných a donucovacích opatření podle bodu 13 přílohy tohoto nařízení, a musí je okamžitě vrátit zpět do moře.
2.  
Zpracované ryby, které nedosahují minimální délky stanovené pro tyto druhy v příloze I.D ochranných a donucovacích opatření podle bodu 13 přílohy tohoto nařízení, se považují za výrobek pocházející z ryb, které nedosahují minimální velikosti ryb stanovené pro tyto druhy.
3.  
Překročí-li množství ulovených ryb, které nedosahují předepsané velikosti, 10 % celkového množství ryb při daném vytažení sítě, musí plavidlo pro další vlečení sítě udržovat minimální vzdálenost pěti námořních mil od polohy při předchozím vlečení sítě.

KAPITOLA III

OCHRANA CITLIVÝCH MOŘSKÝCH EKOSYSTÉMŮ V OBLASTI UPRAVENÉ PŘEDPISY PŘED RYBOLOVNÝMI ČINNOSTMI PŘI DNĚ

Článek 17

Mapa stopy (stávajících oblastí rybolovu při dně)

Mapa stávajících oblastí rybolovu při dně v oblasti upravené předpisy znázorněná na obrázku 2 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 2 přílohy tohoto nařízení je na západní straně vymezena hranicí kanadské výlučné ekonomické zóny a na východní straně souřadnicemi uvedenými v tabulce 4 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 1 přílohy tohoto nařízení.

▼M1

Článek 18

Oblastní omezení rybolovných činností při dně

1.  
►M2  Do 31. prosince 2026 ◄ nesmí žádná plavidla provozovat rybolovné činnosti při dně v žádné z oblastí znázorněných na obrázku 3 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 14 přílohy tohoto nařízení a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 5 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 15 přílohy tohoto nařízení v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.
2.  
►M2  Do 31. prosince 2026 ◄ nesmí žádná plavidla provozovat rybolovné činnosti při dně v oblasti divize 3O znázorněné na obrázku 4 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 16 přílohy tohoto nařízení a definované propojením souřadnic uvedených v tabulce 6 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 17 přílohy tohoto nařízení v jejich číselném pořadí směrem k souřadnici 1.
3.  
►M2  Do 31. prosince 2026 ◄ nesmí žádná plavidla provozovat rybolovné činnosti při dně v oblastech 1–13 znázorněných na obrázku 5 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 18 přílohy tohoto nařízení a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 7 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 19 přílohy tohoto nařízení v číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

▼M2

4.  
Do 31. prosince 2023 nesmí žádné plavidlo provozovat rybolovné činnosti při dně v oblastech znázorněných na obrázku 5 a definovaných propojením souřadnic uvedených v tabulce 7b v číselném pořadí směrem k souřadnici 1 podle bodu 46 přílohy tohoto nařízení.

▼B

Článek 19

Průzkumné rybolovné činnosti při dně

1.  
Průzkumným rybolovným činnostem při dně musí předcházet předchozí průzkum prováděný v souladu s protokolem o průzkumu uvedeným v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 20 přílohy tohoto nařízení.
2.  

Členské státy, jejichž plavidla mají v úmyslu provozovat průzkumné rybolovné činnosti při dně, pro účely posouzení:

a) 

předloží Komisi „oznámení o záměru provádět průzkumný rybolov při dně“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 21 přílohy tohoto nařízení spolu s posouzením požadovaným podle článku 20 odst. 1,

b) 

poskytnou Komisi „zprávu o rybářském výjezdu za účelem průzkumné činnosti při dně“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 22 přílohy tohoto nařízení do dvou měsíců od ukončení průzkumných rybolovných činností při dně.

3.  

Velitel plavidla:

a) 

zahájí průzkumné rybolovné činnosti při dně až poté, co mu tato činnost bude povolena v souladu s ochrannými a donucovacími opatřeními ze strany komise NAFO, jejichž cílem je zabránit významným nepříznivým dopadům průzkumných rybolovných činností na citlivé mořské ekosystémy;

b) 

má po dobu trvání průzkumné rybolovné činnosti při dně na palubě vědeckého pozorovatele.

Článek 20

Předběžné posouzení navrhovaných průzkumných rybolovných činností při dně

1.  
Členský stát, který navrhne svou účast na průzkumných rybolovných činnostech při dně, předloží na podporu svého návrhu předběžné posouzení známých a očekávaných dopadů rybolovné činnosti při dně, kterou budou provádět plavidla plující pod jeho vlajkou, na citlivé mořské ekosystémy.
2.  

Předběžné posouzení uvedené v odstavci 1:

a) 

se předloží Komisi nejméně jeden týden před zahájením červnového zasedání vědecké rady NAFO;

b) 

se zabývá prvky pro posouzení navrhovaných průzkumných rybolovných činností při dně v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 23 přílohy tohoto nařízení.

Článek 21

Kontakt s druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém

1.  
Kontakt s druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém je definován jako úlovek při jednom ponoření rybolovného zařízení (například vlečení vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry nebo tenatové sítě) o více než 7 kg pérovníků nebo 60 kg jiných živých korálů nebo 300 kg mořských hub.
2.  
Každý členský stát od velitelů plavidel plujících pod jeho vlajkou a provádějících rybolovné činnosti při dně v oblasti upravené předpisy požaduje, aby určili množství úlovků druhů citlivých mořských ekosystémů, pokud byl v průběhu rybolovné činnosti zaznamenán kontakt s druhy indikujícími citlivý mořský ekosystém v souladu s částí VI přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 3 přílohy tohoto nařízení.
3.  

Pokud množství druhů indikujících citlivý mořský ekosystém odlovených při rybolovné činnosti uvedené v odstavci 2 (například vlečení vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry nebo tenatové sítě) překračuje prahovou hodnotu stanovenou v odstavci 1, velitel plavidla:

a) 

neprodleně ohlásí takový kontakt příslušnému orgánu členského státu vlajky, včetně polohy, kterou uvádí plavidlo, a to buď konečnou polohu vlečení nebo ponoření sítě, nebo jinou polohu, která je nejblíže přesnému místu kontaktu, druhy indikující citlivý mořský ekosystém, s nimiž plavidlo přišlo do kontaktu, a jejich množství (kg), a

b) 

zastaví rybolov a vzdálí se minimálně 2 námořní míle od konečné polohy vlečení nebo ponoření sítě ve směru, ve kterém bude další kontakt nejméně pravděpodobný. Velitel plavidla se řídí svým nejlepším úsudkem vycházejícím ze všech dostupných zdrojů informací.

4.  

Každý členský stát musí vyžadovat, aby pro oblasti mimo stopu byl přítomen pozorovatel s dostatečnou vědeckou odborností v souladu s čl. 19 odst. 3 písm. b), který:

a) 

určí korály, mořské houby a další organismy až po nejnižší možnou taxonomickou úroveň za použití „formuláře pro sběr údajů o průzkumném rybolovu“ v souladu s přílohou I.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 24 přílohy tohoto nařízení, a

b) 

předloží výsledky tohoto určení veliteli plavidla za účelem usnadnění kvantifikace uvedené v odstavci 2 tohoto článku.

5.  

Každý členský stát:

a) 

předá Komisi neprodleně informace o kontaktu ohlášeném velitelem plavidla, pokud množství druhů indikujících citlivý mořský ekosystém odlovených při rybolovné činnosti (například vlečení vlečné sítě, dlouhé lovné šňůry nebo tenatové sítě) překračuje prahovou hodnotu stanovenou v odstavci 1;

b) 

okamžitě upozorní na kontakt všechna rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou a

c) 

po oznámení Komisí dočasně uzavře, je-li to možné, oblast v okruhu dvou mil kolem ohlášeného místa kontaktu s citlivým mořským ekosystémem mimo stopu.

Komise může na základě oznámení NAFO dočasně uzavřené oblasti znovu otevřít.

KAPITOLA IV

POŽADAVKY NA PLAVIDLA A PRONÁJEM

Článek 22

Požadavky na plavidla

1.  

Každý členský stát oznámí Komisi elektronickou cestou tyto informace:

a) 

seznam svých plavidel plujících pod jeho vlajkou, kterým může povolit provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy (dále jen „oznámená plavidla“) ve formátu stanoveném v příloze II.C1 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 25 přílohy tohoto nařízení;

b) 

každé vyškrtnutí ze seznamu oznámených plavidel zaslané neprodleně ve formátu stanoveném v příloze II.C2 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 26 přílohy tohoto nařízení.

2.  

Rybářské plavidlo smí provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy pouze, pokud:

a) 

je uvedeno jako oznámené plavidlo

b) 

bylo. mu vydáno číslo IMO.

c) 

bylo mu vydáno povolení jeho státem vlajky k provádění takových rybolovných činností (dále jen „povolené plavidlo“).

3.  
Žádný členský stát nesmí povolit rybářskému plavidlu plujícímu pod jeho vlajkou provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy, pokud není ve vztahu k tomuto plavidlu schopen účinně vykonávat své povinnosti státu vlajky.
4.  
Každý členský stát řídí počet povolených plavidel a jejich intenzitu rybolovu způsobem řádně zohledňujícím rybolovná práva, která má tento členský stát k dispozici v dané oblasti upravené předpisy.
5.  

Každý členský stát zašle Komisi elektronickou cestou:

a) 

individuální povolení pro každé plavidlo ze seznamu oznámených plavidel, kterému povolil provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy ve formátu stanoveném v příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 27 přílohy tohoto nařízení nejpozději 40 dnů před zahájením rybolovných činností v rámci daného kalendářního roku.

Každé povolení stanoví zejména první a poslední den platnosti a druhy, pro které je cílený rybolov povolen, pokud se na ně nevztahují výjimky uvedené v příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 27 přílohy tohoto nařízení. Pokud má plavidlo v úmyslu provádět rybolov regulovaných druhů uvedených v platných rybolovných právech, vymezení se týká populací odpovídající regulovaným druhům a dotčené oblasti;

b) 

pozastavení platnosti povolení ve formátu stanoveném v příloze II.C4 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 28 přílohy tohoto nařízení, a to neprodleně, v případě odebrání dotčeného povolení nebo změny jeho obsahu, pokud k jeho odebrání nebo změně dojde během doby platnosti;

c) 

obnovení platnosti pozastaveného povolení zaslané v souladu s postupem stanoveným v písmenu a).

6.  
Každý členský stát zajistí, aby doba platnosti povolení odpovídala době osvědčení týkajícího se osvědčení rozpisu kapacity uvedeného v odstavcích 10 a 11.
7.  
Každé rybářské plavidlo musí být opatřeno označením, které je snadno identifikovatelné v souladu s mezinárodně uznávanými normami, jako jsou normy FAO pro označování a identifikaci rybářských plavidel.
8.  

Žádné rybářské plavidlo nesmí v oblasti upravené předpisy provádět rybolovnou činnost bez platných dokladů na palubě vydaných příslušným orgánem členského státu vlajky, v nichž jsou uvedeny alespoň tyto údaje týkající se plavidla:

a) 

název, je-li k dispozici,

b) 

písmeno (písmena) přístavu nebo okresu, ve kterém je registrováno, je-li k dispozici,

c) 

číslo (čísla), pod kterým je registrováno,

d) 

číslo IMO,

e) 

jeho mezinárodní rádiová volací značka, je-li k dispozici,

f) 

jména a adresy vlastníka (vlastníků) a případných nájemců,

g) 

celková délka,

h) 

výkon motoru,

i) 

rozpis kapacity uvedený v odstavci 10 a

j) 

odhadovaná mrazicí kapacita nebo certifikace chladicího systému.

9.  
Žádné rybářské plavidlo nesmí provádět rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy, aniž by mělo na palubě k dispozici přesný a aktualizovaný rozpis kapacity, potvrzený příslušným orgánem nebo uznaný jeho členským státem vlajky.
10.  

Rozpis kapacity:

a) 

má podobu výkresu nebo popisu místa pro skladování ryb, včetně kapacity každého místa pro skladování ryb v kubických metrech, přičemž výkres se skládá z podélného řezu plavidla, včetně rozpisu pro každou palubu, na níž se nachází místo pro skladování ryb, a umístění mrazniček;

b) 

znázorňuje zejména umístění všech dveří, poklopů a dalších přístupů ke každému místu pro skladování ryb s uvedením přepážek;

c) 

uvádí hlavní rozměry nádrží pro skladování ryb (chladicích nádrží s mořskou vodou) a u každé z nich uvádí kalibraci v kubických metrech v intervalech 10 cm a

d) 

má odpovídající měřítko jasně vyznačené na výkresu.

11.  
Každý členský stát zajistí, aby každé dva roky byl rozpis kapacity jeho povolených plavidel řádně zkontrolován příslušným orgánem.

▼M1

Článek 23

Nájemní dohody

1.  
Pro účely tohoto článku se „pronajímající smluvní stranou“ rozumí smluvní strana, které byly přiděleny kvóty podle přílohy I.A a přílohy I.B ochranných a donucovacích opatření, nebo členský stát, kterému byla přidělena rybolovná práva, a „státem vlajky, který je smluvní stranou“, se rozumí smluvní strana nebo členský stát, kde je pronajaté plavidlo zaregistrováno.
2.  

Přidělenou kvótu pronajímající smluvní strany lze zcela nebo zčásti odlovit za použití pronajatého plavidla s povolením k rybolovu (dále jen „pronajaté plavidlo“) plujícího pod vlajkou jiné smluvní strany za těchto podmínek:

a) 

stát vlajky, který je smluvní stranou, písemně souhlasil s nájemní dohodou;

b) 

nájemní dohoda je v každém kalendářním roce omezena na jedno rybářské plavidlo na každý stát vlajky, který je smluvní stranou;

c) 

doba trvání provádění rybolovných činností v rámci nájemní dohody nepřesahuje souhrnně v žádném kalendářním roce šest měsíců a

d) 

v případě pronajatého plavidla se nejedná o plavidlo, které bylo dříve označeno za plavidlo provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

3.  
Veškeré úlovky a vedlejší úlovky odlovené pronajatým plavidlem v souladu s nájemní dohodou přísluší pronajímající smluvní straně.
4.  
Stát vlajky, který je smluvní stranou, neumožní, aby pronajaté plavidlo při provádění rybolovných činností v rámci nájemní dohody provádělo současně rybolov v rámci jakýchkoli jiných rybolovných práv přidělených tomuto státu vlajky, který je smluvní stranou, nebo jiného pronájmu.
5.  
Překládku na moři nelze provést bez předchozího souhlasu pronajímající smluvní strany, která zajistí, aby byla prováděna pod dohledem pozorovatele přítomného na palubě.
6.  
Stát vlajky, který je smluvní stranou, písemně oznámí výkonnému tajemníkovi NAFO před začátkem uplatňování nájemní dohody svůj souhlas s touto dohodou, a poskytne pronajatému plavidlu kopii oznámení vydaného výkonným tajemníkem NAFO s podrobnými údaji o pronájmu.
6a.  
Je-li pronajatým plavidlem rybářské plavidlo Unie, oznámí to členský stát vlajky Komisi písemně před začátkem uplatňování nájemní dohody. Má-li Komise za to, že příslušné podmínky stanovené v ochranných a donucovacích opatřeních jsou splněny, oznámí výkonnému tajemníkovi NAFO souhlas s nájemní dohodou.
6b.  

Pronajímající smluvní strana před datem účinnosti nájemní dohody poskytne písemně výkonnému tajemníkovi NAFO a pronajatému plavidlu následující informace, přičemž kopie informací musí být na palubě daného plavidla vždy k dispozici:

a) 

název, registraci státu vlajky, číslo IMO a stát vlajky plavidla;

b) 

případně předchozí název (názvy) a stát(y) vlajky plavidla;

c) 

jméno a adresu vlastníka (vlastníků) a provozovatelů plavidla;

d) 

kopii nájemní dohody a oprávnění nebo licenci k rybolovu, kterou pronajímající smluvní strana vydala pronajatému plavidlu, a

e) 

přidělení rybolovných práv danému plavidlu.

6c.  
Je-li pronajímající smluvní stranou Unie, oznámí pronajímající členský stát Komisi písemně před začátkem uplatňování nájemní dohody informace uvedené v odstavci 6b. Má-li Komise za to, že příslušné podmínky stanovené v ochranných a donucovacích opatřeních jsou splněny, předá tyto informace výkonnému tajemníkovi NAFO.
7.  

Je-li pronajatým plavidlem rybářské plavidlo Unie, členský stát vlajky oznámí Komisi tyto události hned po jejich vzniku:

a) 

zahájení rybolovných činností podle nájemní dohody;

b) 

pozastavení rybolovných činností podle nájemní dohody;

c) 

obnovení rybolovných činností podle nájemní dohody, jejíž platnost byla pozastavena;

d) 

ukončení rybolovných činností podle nájemní dohody.

8.  
Stát vlajky, který je smluvní stranou, vede samostatné záznamy o úlovcích a vedlejších úlovcích z rybolovných činností pro každý pronájem plavidla plujícího pod jeho vlajkou a ohlásí je Komisi, která je předá pronajímající smluvní straně a výkonnému tajemníkovi NAFO.

▼B

KAPITOLA V

MONITOROVÁNÍ RYBOLOVU

Článek 24

Požadavky na označování produktů

1.  

Při zpracování musí být všechny druhy odlovené v oblasti upravené předpisy označeny takovým způsobem, aby bylo možné každý druh a kategorii produktu identifikovat. Všechny druhy musí být označeny s použitím následujících údajů:

a) 

název plavidla odlovu,

b) 

třímístný písmenný kód pro každý druh uvedený v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 11 přílohy tohoto nařízení,

c) 

v případě krevety severní datum odlovu,

d) 

oblast upravená předpisy a divize rybolovu a

e) 

kód úpravy produktu uvedený v příloze II.K ochranných a donucovacích opatření podle bodu 29 přílohy tohoto nařízení.

2.  
Označení musí být řádně připevněna, opatřena razítkem nebo nadepsána na obalech v době uskladnění a musí být pro inspektory při běžném plnění jejich povinností dobře čitelná.
3.  
Označení se nadepisují kontrastní barvou vůči pozadí.
4.  

Každý obal musí obsahovat pouze:

a) 

jednu kategorii produktu;

b) 

jednu divizi odlovu;

c) 

jedno datum odlovu (v případě krevety severní) a

d) 

jeden druh.

Článek 25

Monitorování úlovků

1.  
Pro účely monitorování úlovků musí každé rybářské plavidlo používat lodní deník rybolovu, lodní deník produkce a rozpis uskladnění pro zaznamenávání rybolovných činností v oblasti upravené předpisy.
2.  

Každé rybářské plavidlo musí vést lodní deník rybolovu, který musí být uchováván na palubě nejméně po dobu 12 měsíců a v souladu s přílohou II.A ochranných a donucovacích opatření podle bodu 30 přílohy tohoto nařízení, který:

▼M1

a) 

přesně uvádí úlovky při každém zátahu nebo nastražení lovného zařízení podle divize;

▼B

b) 

udává stav úlovku každého vlečení/ponoření sítě, včetně množství (v kg živé hmotnosti) každé populace, která je uchovávána na palubě, vyhozena do moře, vyložena nebo přeložena během daného rybářského výjezdu.

3.  

Každé rybářské plavidlo musí vést lodní deník produkce, který musí být uchováván na palubě nejméně po dobu 12 měsíců, který:

a) 

uvádí denní souhrnnou produkci v případě každého druhu ryb a druhu produktu v kg za uplynulý den od 00:01 UTC do 24:00 UTC;

▼M1

b) 

uvádí produkci každého druhu ryb a druhu produktu podle divize;

▼B

c) 

uvádí vyrovnávací koeficienty použité k přepočtu produkční hmotnosti každého druhu produktu na živou hmotnost při zaznamenávání do lodního deníku rybolovu;

▼M1

d) 

uvádí každý záznam v souladu s článkem 24 a

▼M1

e) 

pochází-li produkce ze dne inspekce, zpřístupní inspektorovi na požádání informace o všech zpracovaných úlovcích za daný den.

▼B

4.  
Každé rybářské plavidlo, s náležitým ohledem na povinnosti velitele plavidla z hlediska bezpečnosti a navigace, uskladní všechny úlovky odlovené v oblasti upravené předpisy odděleně od všech úlovků odlovených mimo tuto oblast a zajistí, aby bylo toto oddělení jasně vyznačeno pomocí plastového materiálu, překližky nebo síťoviny.
5.  

Každé rybářské plavidlo vede plán uskladnění, který:

a) 

jasně udává.:

i) 

umístění a množství každého druhu v rámci každého nákladního prostoru pro ryby vyjádřené jako hmotnost produktu v kg;

ii) 

umístění krevety severní odlovené v divizi 3L a v divizi 3M v každém nákladním prostoru, včetně množství krevety severní v kg podle divize;

iii) 

pohled shora na produkt v každém nákladním prostoru;

b) 

je denně aktualizován za uplynulý den od 00:01 do 24:00 UTC a

c) 

je k dispozici na palubě, dokud nejsou veškeré úlovky z plavidla zcela vyloženy.

6.  

Každé rybářské plavidlo předá elektronicky svému středisku pro sledování rybolovu v souladu s formátem a obsahem stanoveným pro každý typ zprávy v příloze II.D a v příloze II.F ochranných a donucovacích opatření podle bodů 31 a 32 přílohy tohoto nařízení zprávy obsahující tyto údaje:

a) 

úlovky při vplutí (COE): množství úlovků na palubě podle druhů při vplutí do oblasti upravené předpisy předávané nejméně šest hodin před vplutím plavidla;

b) 

úlovky při vyplutí (COX): množství úlovků na palubě podle druhů při vyplutí z oblasti upravené předpisy předávané nejméně šest hodin před vyplutím plavidla;

▼M1

c) 

hlášení o úlovcích (CAT): množství uchovávaných úlovků a množství výmětů podle druhů za uplynulý den podle divize, včetně nulových úlovků, zasílané denně do 12:00 UTC, není-li ve zprávě COX uvedeno jinak; nulové uchovávané úlovky a nulové výměty všech druhů se vykazují za použití třípísmenného kódu MZZ (nespecifikované mořské druhy) a množství jako „0“ jako v následujících příkladech (//CA/MZZ 0//a//RJ/MZZ 0//);

▼B

d) 

úlovky na palubě (COB): v případě každého plavidla provádějícího odlov krevety severní v divizi 3L před vplutím do divize 3L nebo vyplutím z divize 3L, předávané jednu hodinu před přeplutím hranice divize 3L;

e) 

překládku (TRA):

i) 

předávajícím plavidlem oznámenou nejméně dvacet čtyři hodin před překládkou a

ii) 

přijímajícím plavidlem oznámenou nejpozději jednu hodinu po překládce,

f) 

přístav vykládky (POR): plavidlem, které obdrželo překládku nejméně dvacet čtyři hodin před každou vykládkou.

▼M1

Úlovky se ohlašují na úrovni druhů pod jejich odpovídajícím třípísmenným kódem, který je uveden v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 11 přílohy tohoto nařízení, nebo pokud není tento kód v příloze I.C ochranných a donucovacích opatření uveden, použije se seznam druhů ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries Information System) pro účely statistik o rybolovu, který vypracovala FAO. Musí se zaznamenat i odhadovaná hmotnost žraloků ulovených při každém vytažení sítí nebo nastražení lovného zařízení.

▼B

7.  
Zprávy uvedené v odstavci 6 mohou být zrušeny podáním zprávy o zrušení stanovené v příloze II.F bodě 8 ochranných a donucovacích opatření podle bodu 32 přílohy tohoto nařízení. Pokud bude některá z těchto zpráv opravena, zašle se nová zpráva neprodleně po odeslání zprávy o zrušení ve lhůtách stanovených v tomto článku.

Středisko pro sledování rybolovu státu vlajky oznámí neprodleně Komisi, že zprávu o zrušení od plavidel plujících pod jeho vlajkou přijal.

8.  
Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu neprodleně po přijetí elektronicky zaslalo výkonnému tajemníkovi NAFO zprávy uvedené v odstavci 6 ve formátu předepsaném v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření podle bodu 31 přílohy tohoto nařízení, přičemž do kopie zprávy uvede Komisi a EFCA.
9.  

Každý členský stát:

a) 

podává zprávy o svých předběžných měsíčních úlovcích podle druhů a oblasti populace a předběžných dnech rybolovu za měsíc pro lov krevety severní v divizi 3M, a to bez ohledu na to, zda má pro příslušné populace přidělené kvóty nebo intenzitu rybolovu. Tyto zprávy předá Komisi do 20 dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém byly úlovky odloveny,

b) 

zajistí, aby informace obsažené v lodním deníku byly předávány Komisi buď ve formátu XML (Extensible Markup Language), nebo ve formátu souborů Microsoft Excel a aby obsahovaly alespoň informace uvedené v příloze II.N ochranných a donucovacích opatření podle bodu 33 přílohy tohoto nařízení, a to do 60 dnů po ukončení každého rybářského výjezdu.

▼M1

Ustanovení prvního pododstavce písm. a) tohoto odstavce se nepoužije, pokud byly všechny úlovky ohlášeny v souladu s odstavcem 6.

▼B

Článek 26

Systém sledování plavidel (VMS)

1.  

Každé rybářské plavidlo provádějící rybolovnou činnost v oblasti upravené předpisy musí být vybaveno zařízením pro satelitní sledování schopným nepřetržitého automatického přenosu polohy pozemnímu středisku pro sledování rybolovu alespoň jednou za hodinu s uvedením těchto údajů systému sledování plavidel:

a) 

identifikace plavidla;

b) 

poslední poloha plavidla podle zeměpisné šířky a délky s tolerancí nejvýše 500 metrů a intervalem spolehlivosti 99 %;

c) 

datum a čas určení polohy ve formátu UTC a

d) 

kurs/směr plavby a rychlost plavidla.

2.  

Každý členský stát zajistí, aby jeho středisko pro sledování rybolovu:

a) 

obdrželo údaje o poloze uvedené v odstavci 1 a zaznamenalo je pomocí následujících třípísmenných kódů:

i) 

„ENT“, první poloha systému sledování plavidel předávaná každým plavidlem při vplutí do oblasti upravené předpisy;

ii) 

„POS“, každá následující poloha systému sledování plavidel, kterou každé plavidlo předává z oblasti upravené předpisy, a

iii) 

„EXI“, první poloha systému sledování plavidel předávaná každým plavidlem při vyplutí z oblasti upravené předpisy;

b) 

bylo vybaveno počítačovým hardwarem a softwarem pro automatizované zpracovávání a elektronický přenos dat, a aby používalo postupy zálohování a obnovy a zaznamenávalo údaje získané z rybářských plavidel v počítačově čitelném formátu uchovávaném po dobu nejméně tří let a

c) 

neprodleně oznamovalo Komisi a EFCA název, adresu, telefon, dálnopis, e-mail nebo fax střediska pro sledování rybolovu a veškeré následné změny.

3.  
Každý členský stát nese veškeré náklady spojené se svým vlastním systémem sledování plavidel.
4.  
Zaznamená-li inspektor rybářské plavidlo v oblasti upravené předpisy a neobdrží-li údaje podle odstavce 1, 2 nebo 8, uvědomí velitele plavidla a Komisi.
5.  
Členský stát zajistí, aby velitel plavidla nebo vlastník rybářského plavidla plujícího pod jeho vlajkou nebo jeho zástupce byl informován o tom, že se zařízení pro satelitní sledování plavidla jeví jako vadné nebo nefunkční.
6.  
Pokud zařízení pro satelitní sledování selže, musí velitel plavidla zajistit jeho opravu nebo výměnu do jednoho měsíce po jeho selhání, nebo trvá-li rybářský výjezd déle než jeden měsíc, zajistit opravu nebo výměnu při následném vplutí plavidla do přístavu.
7.  
Žádné rybářské plavidlo nesmí zahájit rybářský výjezd s vadným zařízením pro satelitní sledování.
8.  
Každé rybářské plavidlo provádějící rybolovnou činnost s vadným zařízením pro satelitní sledování předá nejméně jednou za 4 hodiny údaje o poloze systému sledování plavidel středisku pro sledování rybolovu svého členského státu vlajky jinými dostupnými komunikačními prostředky, zejména prostřednictvím satelitu, e-mailu, rádia, faxu nebo dálnopisu.
9.  

Členský stát vlajky zajistí, aby:

a) 

jeho středisko pro sledování rybolovu předalo údaje o poloze systému sledování plavidel výkonnému tajemníkovi NAFO, přičemž do kopie zprávy se uvede Komise a EFCA, co nejdříve, nejpozději však do 24 hodin po jejich obdržení, a může povolit rybářským plavidlům plujícím pod jeho vlajkou, aby předávala údaje o poloze systému sledování plavidel prostřednictvím satelitu, e-mailu, rádia, faxu nebo dálnopisu přímo výkonnému tajemníkovi NAFO, a

b) 

údaje o poloze systému sledování plavidel předávané výkonnému tajemníkovi NAFO byly v souladu s formátem pro výměnu údajů stanoveným v příloze II.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 34 přílohy tohoto nařízení a dále popsaných v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření podle bodu 31 přílohy tohoto nařízení.

10.  
Každý členský stát může používat údaje systému sledování plavidel NAFO pro účely vyhledávání a záchrany nebo pro účely námořní bezpečnosti.

KAPITOLA VI

POZOROVATELSKÝ PROGRAM

Článek 27

Pozorovatelský program

1.  
Pozorovatelé musí být nezávislí a nestranní a mít odbornou přípravu, znalosti a schopnosti pro výkon všech úkolů, funkcí a požadavků uvedených v tomto článku. Pozorovatelé plní své povinnosti a funkce nestranným způsobem bez ohledu na svou státní příslušnost a stát vlajky plavidla a nesmí být vystaveni nepatřičnému vlivu či požívat výhod v souvislosti s rybolovnými činnostmi jakéhokoli plavidla lovícího v oblasti upravené předpisy.
2.  
Aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v odstavci 3, má každé rybářské plavidlo při provádění rybolovných činností v oblasti upravené předpisy na palubě vždy alespoň jednoho pozorovatele v souladu s ustanoveními pozorovatelského programu. Rybářské plavidlo nezahájí rybolov dříve, než bude na jeho palubě přítomen pozorovatel. Nepřítomnost pozorovatele, je-li povinná, se považuje za závažné porušení.
3.  

Odchylně od odstavce 2 a za předpokladu, že NAFO nepožádala o vyšší úroveň přítomnosti pozorovatelů, může členský stát povolit, aby rybářská plavidla plující pod jeho vlajkou měla na palubě pozorovatele během méně než 100 %, ale alespoň 25 % rybářských výjezdů prováděných jeho loďstvem nebo dní v roce, kdy jsou rybářská plavidla přítomna v oblasti upravené předpisy, za podmínky, že členský stát vlajky pro plavidla bez pozorovatele:

a) 

zajistí, aby dotčená plavidla lovila cílové druhy v oblastech, kde se předpokládá zanedbatelný vedlejší úlovek jiných druhů;

b) 

zajistí, aby dotčená plavidla dodržovala všechny požadavky na podávání zpráv v reálném čase;

c) 

v návaznosti na posouzení rizika provádí fyzickou kontrolu nebo případně jiné hodnocení každé vykládky z dotčených plavidel ve svých přístavech v souladu s vnitrostátními postupy v oblasti sledování, kontroly a dohledu. V případě zjištění a potvrzení jakéhokoli porušení tohoto nařízení vypracuje inspekční zprávu ve formátu stanoveném v příloze IV.C ochranných a kontrolních opatření (podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení) a předá ji Komisi co nejdříve poté, co bylo porušení potvrzeno;

d) 

co nejdříve před začátkem rybářského výjezdu předá Komisi tyto informace:

i) 

název, číslo IMO a mezinárodní rádiovou volací značku plavidla,

ii) 

skutečnosti, které odůvodňují rozhodnutí udělit odchylku od 100 % přítomnosti pozorovatele;

e) 

každoročně do 15. února předloží Komisi zprávu za předchozí kalendářní rok obsahující srovnání všech relevantních činností rybolovu, z níž bude zřejmý rozdíl mezi výjezdy za přítomnosti pozorovatele na palubě plavidla a výjezdy bez pozorovatele. Komise předá tyto informace výkonnému tajemníkovi do 1. března každého roku.

4.  
Vydá-li inspektor oznámení o porušení právních předpisů rybářskému plavidlu, na kterém v době vydání oznámení není přítomen pozorovatel, s výjimkou případů nepřítomnosti pozorovatele v souladu s odstavcem 3, považuje se toto porušení pro účely čl. 35 odst. 1 za závažné a pokud členský stát vlajky nepožádá rybářské plavidlo, aby neprodleně připlulo do přístavu v souladu s čl. 35 odst. 3, přidělí rybářskému plavidlu neprodleně pozorovatele.
5.  

Každý členský stát:

a) 

každý rok před tím, než plavidla plující pod jeho vlajkou zahájí rybolov v oblasti upravené předpisy, zašle Komisi aktuální seznam pozorovatelů (jméno a případně číslo identifikačního průkazu), které má v úmyslu vyslat na plavidla plující pod jeho vlajkou, jež operují v oblasti upravené předpisy;

b) 

vyžaduje, aby byl na plavidlech plujících pod jeho vlajkou přítomen pozorovatel ze seznamu, uvedeného v písmenu a) v souladu s pozorovatelským programem,

c) 

v maximálním proveditelném rozsahu zajistí, aby jednotliví pozorovatelé nebyli během po sobě následujících výjezdů vysláni na stejné plavidlo,

d) 

zajistí, aby pozorovatelé byli na moři vybaveni zařízením umožňujícím nezávislou obousměrnou komunikaci,

e) 

přijme vhodná opatření týkající se plavidel plujících pod jeho vlajkou s cílem zajistit v souladu s mezinárodními standardy či pokyny bezpečné pracovní podmínky, ochranu, bezpečnost a pohodlí pozorovatelů pro plnění jejich povinností,

f) 

zajistí, aby pozorovatelé se všemi údaji a informacemi ohledně rybolovných činností nashromážděnými během svého umístění na plavidlech, včetně pořízených snímků a videozáznamů, nakládali v souladu s příslušnými požadavky na zachování důvěrnosti,

▼M1

g) 

elektronicky a neprodleně po obdržení předá výkonnému tajemníkovi NAFO každodenní zprávu pozorovatele podle odst. 11 písm. e).

▼B

6.  

Po obdržení zprávy pozorovatele, v níž pozorovatel ohlásí případy nesouladu s ochrannými a donucovacími opatřeními nebo událost, včetně jakýchkoli případů, kdy jsou pozorovateli kladeny překážky, je zastrašován, je zasahováno do jeho činnosti či je mu jinak bráněno v plnění povinností v souvislosti s plavidlem plujícím pod jeho vlajkou, členský stát:

a) 

nakládá se zprávou s mimořádnou citlivostí a diskrétností v souladu s příslušnými požadavky na zachování důvěrnosti,

b) 

posoudí případy nesouladu zjištěné ve zprávě pozorovatele a provede veškerá následná opatření, jež považuje za vhodná,

c) 

vypracuje zprávu o následných opatřeních a předá ji Komisi.

▼M1

7.  

Každý členský stát poskytne:

▼M4 —————

▼M1

b) 

do 20 dnů po příjezdu plavidla do přístavu zprávu pozorovatele o výjezdu podle odstavce 11;

c) 

do 15. února každého roku zprávu za předcházející kalendářní rok o tom, jak plní povinnosti stanovené v tomto článku;

▼B

8.  
Pokud je na rybářském plavidle přítomen pozorovatel z jiného členského státu nebo smluvní strany NAFO, uvedený pozorovatel podá zprávu členskému státu vlajky daného plavidla.
9.  
Pokud na rybářském plavidle, na němž musí být přítomen pozorovatel, není pozorovatel přítomen, členský stát vlajky smí umožnit kterékoli jiné smluvní straně, aby ho na dané plavidlo nasadila.
10.  
Jestliže se během nasazení zjistí, že je pozorovatel vystaven závažnému riziku, členský stát vlajky učiní kroky s cílem zajistit, aby pozorovatel plavidlo opustil, pokud a dokud není dané riziko vyřešeno.
11.  

Pozorovatelé vyslaní na plavidlo plní alespoň tyto povinnosti:

a) 

u každého vytažení/ponoření sítě zaznamenat ve formátu uvedeném v příloze II.M ochranných a donucovacích opatření podle bodu 35 přílohy tohoto nařízení (dále jen „zpráva pozorovatele o výjezdu“):

i) 

množství veškerých úlovků podle druhů, a to i v případě výmětů a indikátorů druhů citlivého mořského ekosystému podle části VI přílohy I.E. ochranných a donucovacích opatření podle bodu 3 přílohy tohoto nařízení:

— 
jak je zaznamenáno v lodním deníku rybolovu a lodním deníku produkce daného plavidla,
— 
podle nezávislého odhadu pozorovatele.
V případě vytažení sítí, u nichž nejsou nezávislé odhady pozorovatelů možné, by příslušné datové buňky měly být ponechány nevyplněné a v oddíle „poznámky“ by měly být uvedeny tyto údaje;
ii) 

záznam ohledně jakýchkoli nesrovnalostí mezi jednotlivými zdroji údajů o úlovcích,

iii) 

typ rybolovného zařízení, velikost ok, přídavná zařízení,

iv) 

údaje o intenzitě rybolovu,

v) 

zeměpisnou šířku a délku, souřadnice, hloubku rybolovu,

vi) 

v případě rybolovu pomocí vlečných sítí dobu od ukončení ponořování rybolovných zařízení až po zahájení jejich vytahování. Ve všech ostatních případech čas zahájení ponořování příslušných zařízení a ukončení jejich vytahování,

b) 

monitorovat rozpis uskladnění podle článku 25 uplatňovaný daným plavidlem a ve zprávě pozorovatele zaznamenat veškeré zjištěné nesrovnalosti,

c) 

zaznamenat veškeré pozorované případy přerušení fungování systému sledování plavidel (VMS) nebo zásahy do tohoto systému,

d) 

nastavit přístroje plavidla pouze se souhlasem velitele plavidla,

e) 

bez ohledu na to, zda plavidlo provádí rybolov, či nikoli, denně do 12:00 UTC zaslat středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky v souladu s přílohou II.G ochranných a donucovacích opatření podle bodu 36 přílohy tohoto nařízení zprávu pozorovatele podle jednotlivých divizí,

f) 

vykonávat práce, o něž NAFO požádá, mimo jiné pro vědecké účely,

g) 

předložit zprávu pozorovatele v počítačově čitelné podobě, pokud možno s přílohou obsahující související snímky, které pozorovatel pořídil:

i) 

co nejdříve po opuštění oblasti upravené předpisy a nejpozději při příjezdu plavidla do přístavu členskému státu vlajky,

ii) 

okamžitě po příjezdu do přístavu místnímu inspekčnímu přístavnímu orgánu, pokud v přístavu probíhá inspekce,

h) 

být po příjezdu plavidla k dispozici inspektorům na moři nebo v přístavu za účelem šetření rybolovných činností plavidla,

i) 

pokud jde o jakékoli případy nesouladu s nařízením:

i) 

za použití zařízení umožňujícího nezávislou obousměrnou komunikaci neprodleně ohlásit příslušnému orgánu členského státu vlajky plavidla jakýkoli nesoulad s nařízením, včetně veškerých případů, kdy jsou pozorovateli kladeny překážky v plnění jeho povinností, je zastrašován, je zasahováno do jeho činnosti či je mu jinak bráněno v plnění jeho povinností, a

ii) 

vést podrobné záznamy, včetně relevantních snímků a videozáznamů, ohledně veškerých okolností a informací týkajících se jakýchkoli případů nesouladu s nařízením s cílem předat je při nejbližší příležitosti a nejpozději při příjezdu plavidla do přístavu středisku pro sledování rybolovu členského státu vlajky.

12.  

Velitelé plavidel plujících pod vlajkou členského státu:

a) 

zajistí spolupráci a pomoc nezbytnou k tomu, aby pozorovatel mohl vykonávat své povinnosti. Tato spolupráce zahrnuje zajištění nezbytného přístupu pozorovatele k úlovkům, včetně úlovků, které plavidlo hodlá vyhodit do moře jako výměty,

b) 

poskytnou pozorovateli stravu a ubytování na minimálně stejné úrovni jako v případě důstojníků na plavidle. Není-li ubytování na úrovni poskytované důstojníkům k dispozici, poskytne se pozorovateli ubytování na úrovni, která se úrovni ubytování poskytované důstojníkům co nejvíce blíží, ale není nižší než úroveň ubytování poskytovaná posádce,

c) 

zajistí pozorovateli přístup ke všem provozním prostorům plavidla nezbytný k plnění jejich povinností, včetně nákladního prostoru (prostor), produkčního prostoru (prostor), můstku, zařízení pro zpracování odpadu a navigačních a komunikačních zařízení,

d) 

nebrání pozorovateli v plnění jeho povinností, nezastrašuje jej, nezasahuje do jeho činnosti, neovlivňuje jej, neuplácí jej ani se o uplácení nepokouší,

e) 

zahrnou pozorovatele do všech nácviků reakce na mimořádné události prováděných na palubě a

f) 

upozorní pozorovatele v případě, že úmysl nalodit se na palubu plavidla oznámí inspekční skupina.

13.  
Není-li s jinou smluvní stranou NAFO nebo jiným členským státem vlajky ujednáno jinak, hradí každý členský stát náklady na odměňování každého pozorovatele, kterého nasadil. Členský stát vlajky může hospodářským subjektům v odvětví rybolovu umožnit, aby přispěly na náklady související s odměňováním pozorovatelů, aniž je dotčen odstavec 14.
14.  
Pozorovatelé nesmí mít žádný finanční zájem na plavidle lovícím v oblasti upravené předpisy ani jiný prospěch z nich a jsou odměňováni způsobem, který dokládá finanční nezávislost na těchto plavidlech.

▼M1

15.  
Informace, které členské státy musí poskytovat podle odst. 3 písm. c) a d), odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. c) a odstavce 7, jsou předány EFCA a v kopii Komisi. EFCA zajistí, aby tyto informace byly neprodleně předány výkonnému tajemníkovi NAFO pro účely zveřejnění na internetových stránkách věnovaných sledování, kontrolám a dohledu.

▼B

KAPITOLA VII

SPOLEČNÉ INSPEKČNÍ A DOHLEDOVÉ PROGRAMY

Článek 28

Obecná ustanovení

1.  
Činnosti inspekce a dohledu v rámci Unie koordinuje EFCA. Za tímto účelem může vypracovat společně s dotčenými členskými státy společné provozní dohledové a inspekční programy dále jen „program“). Členské státy, jejichž plavidla provozují rybolovnou činnost v oblasti upravené předpisy, přijmou nezbytná opatření k usnadnění provádění programu, zejména pokud jde o požadované lidské a materiální zdroje a období a oblasti, v nichž mají být tyto zdroje nasazeny.

▼M1

2.  
Inspekci a dohled provádějí inspektoři určení členskými státy, EFCA a Komisí. Členské státy a Komise oznámí inspektory EFCA prostřednictvím programu.

▼B

3.  
Členské státy mohou ve spolupráci s Komisí a EFCA po vzájemné dohodě nasadit inspektory a koordinátory EFCA, které EFCA přidělila v rámci programu k inspekční platformě jiné smluvní strany NAFO.
4.  

Je-li kdykoli v oblasti upravené předpisy přítomno více než 15 rybářských plavidel členských států, EFCA a členské státy zajistí, aby během této doby:

a) 

byl v oblasti upravené předpisy přítomen inspektor či jiný příslušný orgán nebo

b) 

byl příslušný orgán přítomen na území smluvní strany NAFO sousedícím s oblastí působnosti úmluvy,

c) 

členské státy neprodleně odpovědí na každé oznámení o porušení předpisů v oblasti upravené předpisy, jehož se dopustilo rybářské plavidlo plující pod jejich vlajkou.

5.  
Členské státy zapojené do programu poskytnou každé inspekční platformě po vstupu do oblasti upravené předpisy seznam pozorování a nalodění, která uskutečnila během uplynulých deseti dní, včetně data, souřadnic a všech dalších relevantních informací.
6.  
Každý členský stát zapojený do programu ve spolupráci s Komisí nebo EFCA zajistí, aby každá inspekční platforma plující pod jeho vlajkou, která vykonává činnost v oblasti upravené předpisy, udržovala bezpečný kontakt, pokud možno denně, se všemi dalšími inspekčními platformami vykonávajícími činnost v oblasti upravené předpisy za účelem výměny informací potřebných pro koordinaci jejich činností.

▼M1

7.  
Inspektoři kontrolující výzkumné plavidlo zaznamenají status tohoto plavidla a omezí kontrolní postupy na postupy nezbytné k ověření, zda plavidlo provádí činnosti v souladu se svým výzkumným plánem. Mají-li inspektoři důvodné podezření, že plavidlo provádí činnosti, které nejsou v souladu s jeho výzkumným plánem, je o tom okamžitě informována Komise a EFCA a v plném rozsahu se použijí ochranná a donucovací opatření.

▼B

8.  
Členské státy zajistí, aby jejich inspektoři zacházeli s plavidly provádějícími rybolovnou činnost v oblasti upravené předpisy rovnoměrně a spravedlivě, a to tím že zamezí nepřiměřenému počtu inspekcí na plavidlech plujících pod vlajkou kterékoli smluvní strany NAFO. V průběhu čtvrtletí musí počet inspekcí prováděných inspektory na plavidlech plujících pod vlajkou jiné smluvní strany NAFO, pokud je to možné, odrážet poměr celkové rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy a zohledňovat, mimo jiné, i úroveň úlovků a dny rybolovu. Při stanovování četnosti inspekcí mohou inspektoři vzít v úvahu obvyklé způsoby rybolovu a záznamy o dodržování předpisů všech rybářských plavidel.
9.  

V rámci účasti v programu členský stát zajistí, aby kromě inspekcí rybářského plavidla plujícího pod jeho vlastní vlajkou a v souladu s vnitrostátními právními předpisy inspektoři a praktikanti přidělení do tohoto programu:

a) 

podléhali jeho provozní kontrole,

b) 

uplatňovali ustanovení tohoto programu,

c) 

nebyli při vstupu na palubu plavidla ozbrojeni,

d) 

zdrželi se prosazování právních předpisů týkajících se vod Unie,

e) 

dodržovali obecně uznávané mezinárodní předpisy, postupy a praxi týkající se bezpečnosti kontrolovaného plavidla a jeho posádky,

f) 

nezasahovali do rybolovných činností nebo uskladňování produktů rybolovu a pokud možno se vyhnuli uplatňování opatření, která by mohla mít negativní dopad na kvalitu úlovků na palubě, a

g) 

otevírali kontejnery tak, aby mohly být rychle opětovně uzavřeny, zabaleny a případně přeskladněny.

10.  
Veškeré inspekční zprávy, zprávy o dohledu a šetření uvedené v této kapitole a související snímky nebo důkazy se podle přílohy II.B ochranných a donucovacích opatření podle bodu 37 přílohy tohoto nařízení považují za důvěrné.

Článek 29

Oznamovací povinnost

▼M3

1.  

Každý členský stát nejpozději 1. listopadu každého roku předloží EFCA (a Komisi v kopii) níže uvedené informace; EFCA zajistí, aby tyto informace byly zaslány výkonnému tajemníkovi NAFO:

a) 

kontaktní údaje příslušného orgánu, který slouží jako kontaktní místo pro účely okamžitého oznamování porušení právních předpisů v oblasti upravené předpisy, a veškeré následné změny těchto informací nejméně 15 dnů před vstupem těchto změn v platnost;

b) 

jména inspektorů a praktikantů a název, rádiovou volací značku a kontaktní informace pro komunikaci jednotlivých inspekčních platforem, které zařadil do tohoto programu. Členský stát oznámí změny těchto oznámených údajů nejméně 60 dnů předem, je-li to možné.

▼B

2.  
V rámci účasti v programu členský stát zajistí, aby bylo EFCA předem oznámeno datum, čas zahájení a skončení každé hlídky prováděné inspekční platformou, kterou do programu přidělil.

Článek 30

Postup při dohledu

1.  

Vykonává-li inspektor v oblasti upravené předpisy dohled nad rybářským plavidlem plujícím pod vlajkou smluvní strany NAFO, u něhož existuje důvodné podezření na zjevné porušení tohoto nařízení, a není-li možná okamžitá inspekce, inspektor:

a) 

vyplní formulář zprávy o dohledu v souladu s přílohou IV.A ochranných a donucovacích opatření podle bodu 38 přílohy tohoto nařízení. Vyhodnotí-li inspektor objem nebo složení úlovku při vytažení sítě, musí zpráva o dohledu obsahovat veškeré příslušné informace týkající se složení vlečené sítě a odkazovat na metodu použitou pro vyhodnocení objemu,

b) 

pořídit snímky plavidla a zaznamenat polohu, datum a čas pořízení snímků a

c) 

bezodkladně elektronicky zaslat zprávu o dohledu a pořízené snímky příslušnému orgánu.

2.  

Příslušný orgán členského státu, který obdrží tuto zprávu o dohledu, neprodleně:

▼M1

a) 

předá zprávu o dohledu EFCA, která ji neprodleně předloží výkonnému tajemníkovi NAFO, aby mohla být zaslána státu vlajky plavidla, který je smluvní stranou;

▼B

b) 

zašle kopii pořízených snímků EFCA, která je následně předloží státu vlajky, který je smluvní stranou, a pod jehož vlajkou plavidlo pluje, nebo členskému státu vlajky, pokud inspekci provádí jiný členský stát,

c) 

zabezpečí a zajistí důkazy pro účely následných inspekcí.

3.  
Příslušný orgán každého členského státu po obdržení zprávy o dohledu týkající se plavidla plujícího pod jeho vlajkou provede šetření nezbytné k přijetí příslušných následných opatření.

▼M1

4.  
Každý členský stát zašle zprávu o šetření EFCA, která ji zašle výkonnému tajemníkovi NAFO a Komisi.

▼B

Článek 31

Postupy pro vstup na palubu a inspekci pro smluvní strany

Každý členský stát zajistí, aby jeho inspektoři za účelem provedení inspekce v rámci programu:

a) 

před vstupem na palubu oznámili rybářskému plavidlu rádiem za použití mezinárodního signálního kódu název inspekční platformy,

b) 

vztyčili na inspekčním plavidle a na naloďovacím plavidle praporek vyobrazený v příloze IV.E ochranných a donucovacích opatření podle bodu 39 přílohy tohoto nařízení,

c) 

zajistili, aby inspekční plavidlo během naloďování zůstalo v bezpečné vzdálenosti od rybářských plavidel,

d) 

nevyžadovali, aby rybářské plavidlo zastavilo nebo manévrovalo při vlečení sítě, ponořování lovného zařízení do vody nebo jeho vytahování,

e) 

omezili velikost každého inspekčního týmu na nejvýše čtyři inspektory včetně praktikantů doprovázejících inspekční tým pouze za účelem výcviku. Doprovázejí-li inspektory praktikanti, oznámí jejich funkci inspektoři při vstupu na palubu veliteli plavidla. Praktikanti pouze sledují inspekční činnost prováděnou zmocněnými inspektory a nesmí v žádném případě zasahovat do činnosti rybářského plavidla,

f) 

při vstupu na palubu předložili veliteli plavidla své identifikační dokumenty NAFO vydané výkonným tajemníkem NAFO v souladu s čl. 32 odst. 3 písm. b) ochranných a donucovacích opatření,

g) 

omezili délku trvání inspekcí na čtyři hodiny nebo dobu potřebnou k vytažení sítě a kontrole jak sítě, tak úlovku, podle toho, co trvá déle, což neplatí:

i) 

v případě porušení právních předpisů nebo

ii) 

v případě, že se inspektor domnívá, že množství úlovku na palubě se liší od množství úlovku zaznamenaného v lodním deníku rybolovu; v takovém případě inspektor prodlouží inspekci o další hodinu za účelem ověření výpočtů a postupů a opětovného prověření příslušné dokumentace použité k výpočtu úlovku odloveného v oblasti upravené předpisy a úlovku na palubě plavidla,

h) 

shromáždili veškeré příslušné informace poskytnuté pozorovatelem, které se používají k určení dodržování tohoto nařízení.

Článek 32

Povinnosti velitele plavidla během inspekce

Každý velitel plavidla přijme opatření nezbytná k usnadnění inspekce, a sice že:

a) 

pokud inspekční plavidlo oznámilo, že zahájí inspekci, zajistí, aby každá síť, která má být vytažena, nebyla na palubu vytažena po dobu nejméně 30 minut po oznámení ze strany inspekčního plavidla,

b) 

usnadní na žádost inspekční platformy a v souladu s námořními pravidly vstup inspektorů na palubu plavidla,

c) 

poskytne naloďovací žebřík v souladu s přílohou IV.G ochranných a donucovacích opatření podle bodu 40 přílohy tohoto nařízení,

d) 

zajistí, aby bylo možné bezpečně používat mechanický výtah, včetně bezpečného přístupu na palubu z tohoto výtahu,

e) 

poskytne inspektorům přístup ke všem příslušným prostorám, palubám a místnostem, zpracovaným a nezpracovaným úlovkům, sítím nebo jinému zařízení, vybavení a veškerým relevantním dokumentům nezbytným k ověření dodržování tohoto nařízení,

f) 

zaznamená a na požádání poskytne inspektorům souřadnice polohy při zahájení a ukončení zkušebního vlečení sítě provedeného podle čl. 8 odst. 1 písm. b) bodu iii),

g) 

na požádání inspektora předloží doklady o registraci, nákresy nebo popisy prostor pro ryby, lodní deníky produkce a rozpisy uskladnění a poskytne pomoc, kterou inspektor v rozumné míře vyžaduje, aby se ujistil, zda uskladnění úlovků odpovídá rozpisům uskladnění,

h) 

nezasahuje do kontaktů mezi inspektory a pozorovatelem, mimo jiné respektuje soukromí nezbytné pro plnění povinností inspektorů a pozorovatele;

i) 

usnadňuje odběr vzorků zpracovaných ryb inspektory pro účely identifikace druhů prostřednictvím analýzy DNA;

j) 

přijme kroky nezbytné k zabránění porušení pečeti připevněné inspektory a narušení důkazů zanechaných na palubě, nestanoví-li stát vlajky jinak,

k) 

byly-li připevněny pečeti nebo zajištěny důkazy, podepíše za účelem zajištění důkazů příslušnou část inspekční zprávy potvrzující připevnění pečetí,

l) 

zastaví rybolov, pokud je o to inspektory požádán v souladu s čl. 35 odst. 2 písm. b),

m) 

na požádání umožní používání komunikačního zařízení plavidla s obsluhou, aby inspektoři mohli přijímat a odesílat zprávy,

n) 

na žádost inspektorů odstraní každou část rybolovného zařízení, která zjevně není tímto nařízením povolena,

o) 

v případě, že inspektoři učinili záznamy do lodních deníků, poskytne inspektorovi kopii každé stránky s takovým záznamem, a na žádost inspektorů podepíše každou takovou stránku pro stvrzení, že se jedná o skutečnou kopii, a

p) 

nebude pokračovat v rybolovu, je-li požádán o zastavení rybolovu, dokud:

i) 

inspektoři nedokončí inspekci a nezajistí všechny důkazy a

ii) 

velitel plavidla nepodepíše příslušnou část inspekční zprávy podle písmene k).

Článek 33

Inspekční zpráva a následná opatření

1.  
Každý členský stát zajistí, aby pro každou inspekci jeho inspektoři vypracovali inspekční zprávu v podobě uvedené v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření podle bodu 41 přílohy tohoto nařízení (dále jen „inspekční zpráva“).
2.  

Pro účely inspekční zprávy:

a) 

se rybářský výjezd považuje za probíhající, má-li kontrolované plavidlo na palubě úlovky odlovené během plavby v oblasti upravené předpisy,

b) 

při porovnávání záznamů v lodním deníku produkce s údaji v lodním deníku rybolovu inspektoři přepočítají hmotnost produkce na živou hmotnost za použití přepočítacích koeficientů uvedených v přílohách XIII, XIV a XV prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ( 5 ) na rybářská plavidla Unie u druhů a obchodních úprav, na které se vztahují tyto přílohy, se použijí přepočítací koeficienty, které používá velitel;

c) 

inspektoři:

i) 

shrnou podle záznamů v lodním deníku úlovek plavidla v oblasti upravené předpisy za probíhající rybářský výjezd podle druhů a podle divize,

▼M1

ii) 

do příslušných oddílů inspekční zprávy zaznamenají úhrny a rovněž rozdíly mezi zaznamenaným úlovkem a jimi odhadovaným úlovkem uchovávaným na palubě;

▼B

iii) 

po skončení inspekce podepíší inspekční zprávu a předloží inspekční zprávu k podpisu a připomínkám veliteli plavidla a všem svědkům, kteří chtějí učinit prohlášení,

iv) 

neprodleně informují příslušný orgán a do 24 hodin nebo při nejbližší příležitosti mu předají informace a snímky a

v) 

poskytnou kopii zprávy veliteli plavidla, přičemž v příslušné části inspekční zprávy náležitě vyznačí případné odmítnutí velitele plavidla stvrdit její přijetí.

3.  

Stát provádějící inspekci:

▼M1

a) 

zašle zprávu o inspekci provedené na moři pokud možno do 20 dnů od provedení inspekce EFCA, která ji neprodleně předloží výkonnému tajemníkovi NAFO.

▼B

b) 

postupuje podle čl. 34 odst. 2 poté, co inspektoři vydají oznámení o porušení právních předpisů.

4.  
Každý členský stát zajistí, aby měly inspekční zprávy a zprávy o dohledu připravené inspektory NAFO rovnocenný důkazní status pro zjišťování skutečností jako inspekční zprávy a zprávy o dohledu jeho vlastních inspektorů.
5.  
Členské státy spolupracují za účelem usnadnění soudních nebo jiných řízení zahájených na základě zprávy předložené inspektorem NAFO v souladu s programem.

Článek 34

Postupy týkající se porušení předpisů

1.  

Každý členský stát provádějící inspekci zajistí, aby jeho inspektoři při zjištění porušení tohoto nařízení:

a) 

zaznamenali toto porušení do inspekční zprávy,

b) 

učinili a podepsali zápis v lodním deníku rybolovu nebo jiném příslušném dokumentu kontrolovaného plavidla s uvedením data, zeměpisných souřadnic a povahy porušení, vytvořili kopii každého relevantního záznamu a požádali velitele plavidla, aby každou stránku podepsal a tím stvrdil, že se jedná o skutečné kopie originálu,

c) 

pořídili snímky zařízení, úlovku nebo jiných důkazů, které inspektoři považují za důležité v souvislosti s porušením,

d) 

bezpečně připevnili inspekční pečeť v podobě inspekční pečeti NAFO, která je vyobrazena v příloze IV.F ochranných a donucovacích opatření podle bodu 42 přílohy tohoto nařízení, a aby řádně zaznamenali přijaté opatření a pořadové číslo každé pečeti do inspekční zprávy,

e) 

požádali velitele plavidla, aby:

i) 

za účelem zajištění a zabezpečení důkazů podepsal příslušnou část inspekční zprávy potvrzující připevnění pečetí, a

ii) 

učinil písemné prohlášení v příslušné části inspekční zprávy,

f) 

požádali velitele plavidla, aby odstranil část rybolovného zařízení, která zjevně není v souladu s tímto nařízením, a

▼M1

g) 

informovali každého pozorovatele na palubě o porušení předpisů.

▼B

2.  

Stát provádějící inspekci:

▼M1

a) 

do 24 hodin od zjištění porušení předpisů předá písemné oznámení o porušení oznámené jeho inspektory Komisi a EFCA, které je následně zašlou příslušnému orgánu státu vlajky, který je smluvní stranou, nebo členskému státu, jedná-li se o jiný členský stát, než je stát provádějící inspekci, a výkonnému tajemníkovi NAFO. Písemné oznámení obsahuje informace uvedené v oddíle týkajícím se porušení inspekční zprávy uvedené v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření podle bodu 41 přílohy tohoto nařízení, uvádí příslušná opatření a podrobně popisuje předpoklady pro vydání oznámení o porušení předpisů a důkazy na podporu tohoto oznámení, a pokud je to možné, jsou k němu přiloženy snímky všech lovných zařízení, úlovků nebo jiných důkazů souvisejících s porušením podle odstavce 1 tohoto článku;

▼B

b) 

do pěti dnů po připlutí inspekčního plavidla do přístavu předá inspekční zprávu Komisi a EFCA,

▼M1

EFCA předloží inspekční zprávu výkonnému tajemníkovi NAFO.

▼B

3.  
Následná opatření v návaznosti na porušení předpisů přijme členský stát v souladu s ustanoveními článku 36.

Článek 35

Další postupy v případě závažného porušení předpisů

1.  

Závažné porušení předpisů ve smyslu článku 90 nařízení (ES) č. 1224/2009 představuje:

▼M1

a) 

provádění rybolovu v rámci kvóty pro „ostatní“ bez předchozího oznámení Komisi a EFCA v rozporu s článkem 5;

▼B

b) 

provádění rybolovu v rámci kvóty pro „ostatní“ po dobu delší než pět pracovních dnů po ukončení rybolovu v rozporu s článkem 5,

c) 

provádění cíleného rybolovu v případě populací, na něž se vztahuje moratorium nebo pro něž je rybolov jinak zakázán, v rozporu s článkem 6,

d) 

provádění cíleného rybolovu v případě populací nebo druhů po dni ukončení rybolovu členským státem vlajky oznámeném Komisi v rozporu s článkem 6,

▼M1

e) 

provádění rybolovu v uzavřené oblasti v rozporu s čl. 9 odst. 5 nebo článkem 18;

▼B

f) 

provádění rybolovu s rybolovným zařízením pro rybolov při dně v oblasti uzavřené pro rybolovné činnosti při dně v rozporu s kapitolou III,

▼M3

g) 

provádění rybolovu s nepovolenou velikostí ok, roštem nebo roztečí mřížek či bez použití třídících roštů nebo mřížek v rozporu s článkem 13 nebo článkem 14,

▼B

h) 

provádění rybolovu bez platného povolení,

i) 

chybné zaznamenávání úlovku v rozporu s článkem 25,

j) 

skutečnost, že není k dispozici satelitní sledovací systém nebo je zasahováno do jeho funkčnosti v rozporu s článkem 26,

▼M1

k) 

nezaslání sdělení týkajících se úlovků v rozporu s čl. 12 odst. 1 nebo článkem 25;

▼B

l) 

skutečnost, že jsou inspektorům nebo pozorovatelům kladeny překážky při plnění jejich povinností, jsou zastrašováni, je zasahováno do jejich činnosti či je jim jinak bráněno v plnění jejich povinností nebo je na ně vyvíjena jakákoli jiná forma nepřímého nátlaku,

m) 

dopuštění se porušení předpisů v situaci, kdy se na palubě nenachází žádný pozorovatel,

n) 

zatajování nebo odstraňování důkazů souvisejících s šetřením či manipulace s těmito důkazy, včetně porušování pečetí nebo manipulace s nimi či vstupování do zapečetěných prostor,

o) 

předkládání padělaných dokumentů nebo poskytování nepravdivých informací inspektorovi, které mají zabránit zjištění závažného porušení,

p) 

provádění vykládky, překládky nebo využívání jiných přístavních služeb:

i) 

v přístavu, který k tomu není podle ustanovení čl. 39 odst. 1 určen, nebo

ii) 

bez povolení vydaného státem přístavu uvedeného v čl. 39 odst. 6,

q) 

nedodržení ustanovení čl. 41 odst. 1.

r) 

nepřítomnost pozorovatele, je-li vyžadována.

2.  

Při uvádění, že se plavidlo dopustilo závažného porušení předpisů, inspektor:

a) 

přijme veškerá opatření nezbytná k zajištění a zabezpečení důkazů, včetně případného zapečetění nákladního prostoru plavidla nebo rybolovného zařízení pro účely další inspekce,

b) 

požádá velitele plavidla, aby zastavil veškerou rybolovnou činnost, která zjevně představuje závažné porušení předpisů; a

c) 

neprodleně informuje svůj příslušný orgán a do 24 hodin mu předá informace a případné snímky. Příslušný orgán po obdržení těchto informací informuje stát vlajky, který je smluvní stranou, nebo členský stát, jedná-li se o jiný členský stát než stát provádějící inspekci, v souladu s článkem 34.

3.  

V případě závažného porušení týkajícího se plavidla plujícího pod vlajkou členského státu členský stát vlajky:

a) 

neprodleně potvrdí přijetí souvisejících informací a snímků,

b) 

zajistí, aby kontrolované plavidlo znovu nezahájilo rybolov až do vydání dalšího oznámení,

c) 

pomocí všech dostupných informací a materiálů přezkoumá případ a do 72 hodin vyzve plavidlo, aby neprodleně připlulo do přístavu za účelem úplné inspekce v jeho pravomoci, dopustilo-li se zjevně některého z níže uvedených závažných porušení:

i) 

provádění cíleného rybolovu populací, na které se vztahuje moratorium,

ii) 

provádění cíleného rybolovu populací, na něž se vztahuje zákaz rybolovu podle článku 6,

iii) 

chybné zaznamenávání úlovků v rozporu s článkem 25, nebo

iv) 

dopuštění se stejného závažného porušení předpisů v průběhu 6 měsíců.

4.  
Představuje-li závažné porušení chybné zaznamenávání úlovků, zajistí úplná inspekce fyzickou kontrolu a výpočet celkového úlovku uchovávaného na palubě podle druhů a divizí.

▼M1

5.  
Pro účely odstavců 3 a 4 se „chybným zaznamenáním úlovků“ rozumí rozdíl nejméně 10 tun nebo 20 %, podle toho, která hodnota je větší, mezi odhadem zpracovaného úlovku uchovávaného na palubě podle druhů nebo celkem stanoveným inspektory a údaji zaznamenanými v lodním deníku produkce, vypočítaný jako procentní podíl údajů zaznamenaných v lodním deníku produkce.
6.  
S výhradou souhlasu členského státu vlajky a státu přístavu, který je smluvní stranou, je-li odlišný, se mohou na úplné inspekci a výpočtu úlovku podílet inspektoři jiné smluvní strany nebo členského státu.

▼B

7.  

Nepoužije-li se odst. 3 písm. c), členský stát vlajky buď:

a) 

povolí plavidlu znovu zahájit rybolov. V takovém případě poskytne členský stát vlajky Komisi nejpozději do 2 dnů po obdržení oznámení o porušení předpisů písemné odůvodnění,, proč nebylo plavidlu nařízeno připlout do přístav. Komise toto odůvodnění předá výkonnému tajemníkovi NAFO; nebo

b) 

vyzve plavidlo, aby neprodleně připlulo do přístavu za účelem úplné fyzické inspekce v jeho pravomoci.

8.  
Vyzve-li členský stát vlajky, aby kontrolované plavidlo připlulo do přístavu, mohou inspektoři vstoupit na palubu plavidla nebo zůstat na palubě plavidla během jeho připlutí do přístavu, pokud příslušný členský stát vlajky nepožaduje, aby inspektoři plavidlo opustili.

Článek 36

Následná opatření v návaznosti na porušení předpisů

1.  

V případě porušení předpisů, kterého se dopustilo plavidlo plující pod jeho vlajkou, členský stát vlajky:

a) 

provede při nejbližší příležitosti důkladné šetření, včetně případné fyzické kontroly rybářského plavidla,

b) 

spolupracuje se smluvní stranou NAFO provádějící inspekci nebo členským státem provádějícím inspekci, pokud není členským státem vlajky, za účelem zajištění důkazů a související dokumentace způsobem, který usnadní průběh řízení v souladu s jeho právními předpisy,

c) 

přijme neprodleně soudní nebo správní opatření proti osobám odpovědným za plavidlo v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a

▼M3

d) 

zajistí, aby sankce použitelné v případě porušení předpisů, a nakolik je to podle vnitrostátních právních předpisů možné, v případě opakovaných závažných porušení, zejména těch, která jsou uvedena v čl. 35 odst. 3 písm. c) bodech iii) a iv), byly dostatečně přísné, aby byly účinné při zajišťování dodržování právních předpisů, odrazovaly od dalšího nebo opakovaného porušování a připravovaly pachatele o výhody, které z porušení plynou.

▼B

2.  

Soudní nebo správní opatření a sankce uvedené v odst. 1 písm. c) a d) mohou v závislosti na závažnosti trestné činnosti a v souladu s vnitrostátními právními předpisy zahrnovat, mimo jiné, následující:

a) 

pokuty,

b) 

zabavení plavidla, nepovoleného rybolovného zařízení a úlovků,

c) 

pozastavení nebo odnětí povolení k provádění rybolovných činností, a

d) 

snížení nebo zrušení přidělení kvót pro provádění rybolovných činností,

▼M3

e) 

zvýšené nebo dodatečné požadavky na podávání zpráv, například zvýšenou četnost podávání zpráv nebo dodatečné údaje, které mají být oznamovány, a

f) 

zvýšené nebo dodatečné požadavky na sledování, například nasazení pozorovatele nebo inspektora na palubu nebo zavedení dálkového elektronického sledování prováděného v souladu s příslušnými technickými specifikacemi pro rybářská plavidla působící v oblasti upravené předpisy.

▼B

3.  
Každý členský stát vlajky zajistí, aby bylo se všemi oznámeními o porušení zacházeno tak, jako kdyby porušení oznámili jeho vlastní inspektoři.
4.  

Členský stát vlajky a členský stát přístavu neprodleně předloží Komisi:

a) 

soudní nebo správní opatření a sankce uvedené v odst. 1 písm. c) a d),

b) 

neprodleně, avšak nejpozději čtyři měsíce po výskytu závažného porušení, zprávu o průběhu šetření, včetně podrobností o všech opatřeních, která v souvislosti s porušením přijaly nebo zahájily, a

c) 

po skončení šetření zprávu o výsledku šetření.

Článek 37

Zprávy členských států o inspekci, dohledu a porušení předpisů

1.  

Každý členský stát každoročně do 1. února podá zprávu Komisi a EFCA a v souladu s programem jim předá tyto informace::

a) 

počet inspekcí rybářských plavidel plujících pod vlajkou tohoto členského státu a počet rybářských plavidel plujících pod vlajkou jiných smluvních stran NAFO, které byly provedeny v uplynulém kalendářním roce,

b) 

název každého rybářského plavidla, kterého se týkalo oznámení o porušení předpisů vydané inspektory, včetně data a místa inspekce a povahy porušení,

c) 

počet hodin nalétaných letadlem z důvodu dohledu při hlídkách, počet pozorování provedených tímto letadlem, počet zpráv o dohledu, které předalo, a v případě každé zprávy s uvedením data, času a polohy pozorování,

d) 

opatření, která přijal v průběhu uplynulého roku, včetně popisu konkrétních podmínek všech soudních nebo správních opatření či uložených sankcí (například výše pokut, hodnoty zabavených ryb nebo zařízení, písemných upozornění), týkající se:

i) 

každého porušení uvedeného inspektorem v souvislosti s plavidly plujícími pod vlajkou členského státu, a

ii) 

každé zprávy o dohledu, kterou obdržel.

Každoročně do 1. března Komise předá informace uvedené v prvním pododstavcí výkonnému tajemníkovi NAFO.

2.  
Zprávy uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. d) uvádějí aktuální stav případu. Členský stát toto porušení uvede v každé následující zprávě, dokud nesdělí konečný výsledek tohoto porušení.
3.  
Členský stát poskytne dostatečně podrobné objasnění týkající se každého porušení, u něhož nepodnikl žádné kroky ani neuložil sankce.

KAPITOLA VIII

STÁTNÍ PŘÍSTAVNÍ INSPEKCE PLAVIDEL, KTERÁ PLUJÍ POD VLAJKOU JINÉ SMLUVNÍ STRANY

Článek 38

Oblast působnosti

Tato kapitola se vztahuje na vykládku, překládku nebo použití přístavů členských států rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou jiné smluvní strany NAFO provádějícími rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy. Tato kapitola se vztahuje na plavidla přepravující úlovky v oblasti upravené předpisy nebo na rybí produkty pocházející z těchto úlovků, které dosud nebyly v přístavu vyloženy ani přeloženy.

Článek 39

Povinnosti členského státu přístavu

▼M1

1.  
Členský stát přístavu poskytne Komisi seznam určených přístavů, do kterých může být rybářským plavidlům povoleno vplout za účelem vykládky, překládky nebo poskytnutí přístavních služeb, a v co největší míře zajistí, aby každý určený přístav měl dostatečnou kapacitu k provádění inspekcí podle této kapitoly. Komise oznámí seznam určených přístavů výkonnému tajemníkovi NAFO. Následné změny seznamu budou zveřejněny nahrazením předchozího seznamu nejméně 15 dní před vstupem změny v platnost.
2.  
Členský stát přístavu stanoví minimální lhůtu pro podání předběžné žádosti. Tato lhůta pro podání předběžné žádosti musí být tři pracovní dny před předpokládanou dobou vplutí. Po dohodě s Komisí však může členský stát přístavu stanovit odlišnou lhůtu pro podání předběžné žádosti zohledňující mimo jiné druh odloveného produktu nebo vzdálenost mezi lovišti a přístavem. Členský stát přístavu informuje Komisi o uvedené lhůtě pro podání předběžné žádosti, která ji oznámí výkonnému tajemníkovi NAFO.
3.  
Členský stát přístavu určí příslušný orgán, který slouží jako kontaktní místo pro účely přijímání žádostí v souladu s článkem 41, přijímání potvrzení v souladu s čl. 40 odst. 2 a vydávání povolení v souladu s odstavcem 6 tohoto článku. Členský stát přístavu poskytne název a kontaktní údaje příslušného orgánu Komisi, která je oznámí výkonnému tajemníkovi NAFO.

▼B

4.  
Požadavky uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 se nepoužijí v případě, kdy Unie nepovoluje vykládky, překládky nebo používání přístavů plavidly plujícími pod vlajkou jiné smluvní strany NAFO.
5.  
Členský stát přístavu neprodleně předá kopii formuláře podle čl. 41 odst. 1 a 2 smluvní straně NAFO vlajky příslušného plavidla a smluvní straně NAFO vlajky předávajících plavidel, pokud plavidlo provádělo překládku.
6.  
Rybářská plavidla nesmí vplout do přístavu bez předchozího povolení vydaného příslušnými orgány členského státu přístavu. Povolení k vykládce nebo překládce nebo k využívání jiných přístavních služeb se uděluje až po obdržení potvrzení od smluvní strany NAFO vlajky, jak je uvedeno v čl. 40 odst. 2.
7.  

Odchylně od odstavce 6 může členský stát přístavu povolit celou vykládku nebo její část bez potvrzení uvedeného v daném odstavci za splnění následující podmínky:

a) 

dotčené ryby musí být uskladněny pod dohledem příslušných orgánů,

b) 

ryby mohou být uvolněny za účelem prodeje, převzetí, produkce nebo dopravy pouze tehdy, bylo-li obdrženo potvrzení uvedené v odstavci 6,

c) 

pokud není potvrzení obdrženo do čtrnácti dnů od dokončení vykládky, může členský stát přístavu ryby zabavit a naložit s nimi v souladu s vnitrostátními pravidly.

▼M1

8.  
Členský stát přístavu neprodleně oznámí veliteli plavidla své rozhodnutí, zda vplutí do přístavu povolí nebo zamítne, nebo, nachází-li se plavidlo v přístavu, zda povolí nebo zamítne vykládku, překládku a jiné využití přístavu. Je-li vplutí plavidla povoleno, členský stát přístavu vrátí veliteli plavidla kopii formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci uvedeného v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření podle bodu 43 přílohy tohoto nařízení s náležitě vyplněnou částí C. Tato kopie se rovněž zašle výkonnému tajemníkovi NAFO a v kopii Komisi a EFCA. Je-li vplutí zamítnuto, členský stát přístavu o tom informuje též smluvní stranu NAFO vlajky.
9.  
V případě zrušení předběžné žádosti uvedené v čl. 41 odst. 2 zašle členský stát přístavu kopii zrušeného formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci výkonnému tajemníkovi NAFO a v kopii Komisi a EFCA.

▼B

10.  

Neobsahuje-li plán obnovy jiný požadavek, podrobí členský stát přístavu každý vykazovaný rok inspekci alespoň 15 % všech takovýchto vykládek či překládek. Při určování, které plavidlo má být podrobeno inspekci, členský stát přístavu upřednostní:

a) 

plavidla, kterým bylo dříve odepřeno vplutí do přístavu nebo jeho využití v souladu s touto kapitolou nebo jiným ustanovením tohoto nařízení, a

b) 

žádosti jiných smluvních stran NAFO, států nebo regionálních organizací pro řízení rybolovu (dále jen „RFMO“) o inspekci určitého plavidla.

11.  
Inspekce jsou prováděny v souladu s přílohou IV.H ochranných a donucovacích opatření podle bodu 44 přílohy tohoto nařízení oprávněnými inspektory členského státu přístavu, kteří před zahájením inspekce předloží veliteli plavidla identifikační dokumenty.
12.  
Se souhlasem členského státu přístavu může Komise přizvat inspektory jiných smluvních stran NAFO, aby doprovázeli jejich vlastní inspektory a pozorovali inspekce.
13.  

Inspekce v přístavu spočívají ve sledování celé vykládky nebo překládky rybolovných zdrojů v daném přístavu. Během každé takové inspekce inspektor členského státu přístavu přinejmenším:

a) 

provede ve srovnání s množstvím všech vyložených či přeložených druhů křížovou kontrolu:

i) 

množství jednotlivých druhů zaznamenaných v lodním deníku,

ii) 

zpráv o úlovku a o činnosti a

iii) 

všech informací o úlovcích uvedených v předběžném oznámení v rámci formulářů předběžné žádosti o státní přístavní inspekci podle přílohy II.L ochranných a donucovacích opatření podle bodu 43 přílohy tohoto nařízení,

b) 

ověří a zaznamená množství úlovku podle jednotlivých druhů, která zůstala na palubě po dokončení vykládky či překládky,

c) 

ověří veškeré informace získané při inspekcích provedených v souladu s kapitolou VII,

d) 

zkontroluje všechny sítě na palubě a zaznamená údaje o měření velikostí ok,

e) 

zkontroluje, zda velikost ryb vyhovuje požadavkům na minimální velikost,

f) 

v relevantních případech ověří druhy v zájmu zajištění souladu s prohlášením o úlovcích z hlediska přesnosti.

14.  
Členský stát přístavu pokud možno komunikuje s velitelem plavidla nebo s vedoucími členy posádky plavidla a s pozorovatelem, a je-li to možné a nezbytné, zajistí, aby inspektora doprovázel tlumočník.
15.  
Přístavní členský stát pokud možno zajistí, aby rybářské plavidlo nebylo zbytečně zdržováno, bylo vystaveno minimálním zásahům a komplikacím a aby nedošlo ke zbytečnému snížení jakosti ryb.
16.  

Každá inspekce se zdokumentuje vyplněním formuláře PSC 3 (formulář státní přístavní inspekce), jak je stanoveno v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení. Proces vypracování zprávy o státní přístavní inspekci a nakládání s touto zprávou zahrnuje tyto kroky:

a) 

inspektoři určí a poskytnou podrobné údaje o každém porušení tohoto nařízení zjištěném v průběhu inspekce v přístavu. Tyto podrobné údaje musí obsahovat veškeré relevantní dostupné informace týkající se porušení zjištěných na moři během probíhajícího výjezdu kontrolovaného rybářského plavidla,

b) 

inspektoři mohou uvést připomínky, které považují za důležité,

c) 

veliteli plavidla je umožněno přidat ke zprávě případné připomínky nebo námitky a případně kontaktovat příslušné orgány státu vlajky, zejména má-li velitel plavidla vážné potíže s porozuměním obsahu zprávy,

d) 

inspektoři podepíší zprávu a vyzvou velitele plavidla, aby ji taktéž podepsal. Podpis velitele plavidla ve zprávě slouží pouze jako potvrzení o přijetí kopie této zprávy,

e) 

velitel plavidla obdrží kopii zprávy obsahující výsledek inspekce, včetně možných opatření, která by mohla být přijata.

▼M1

17.  
Členský stát přístavu neprodleně zašle kopii každé inspekční zprávy o státní přístavní inspekci výkonnému tajemníkovi NAFO a v kopii Komisi a EFCA.

▼B

Článek 40

Povinnosti členského státu vlajky

1.  
Členský stát zajistí, aby velitel plavidla plujícího pod jeho vlajkou plnil povinnosti týkající se velitelů plavidel stanovené v článku 41.
2.  

Členský stát rybářského plavidla, které zamýšlí provést vykládku nebo překládku nebo využít jiné přístavní služby, nebo plavidla, které se zapojilo do překládky mimo přístav, potvrdí vrácením kopie formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci stanoveného v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření podle bodu 43 přílohy tohoto nařízení, která mu byla zaslána v souladu s čl. 39 odst. 5 s náležitě vyplněnou částí B, a uvede, že:

a) 

rybářské plavidlo vykazující úlovek ryb mělo pro vykázané druhy dostatečnou kvótu,

b) 

vykázané množství ryb na palubě bylo řádně ohlášeno podle jednotlivých druhů a zohledněno při výpočtu použitelného omezení odlovu nebo intenzity rybolovu,

c) 

rybářské plavidlo vykazující úlovek ryb mělo povolení k rybolovu ve vykázaných oblastech a

d) 

přítomnost plavidla v oblasti, v níž podle hlášení ulovilo daný úlovek, byla ověřena pomocí údajů ze systému sledování plavidel.

▼M3

3.  
Členský stát zašle Komisi kontaktní údaje příslušného orgánu, který slouží jako kontaktní místo k přijímání žádostí v souladu s čl. 39 odst. 5 a k vydávání potvrzení podle čl. 39 odst. 6. Komise tyto údaje zašle výkonnému tajemníkovi NAFO.

▼B

Článek 41

Povinnosti velitele plavidla

1.  

Velitel rybářského plavidla, které má v úmyslu vplout do přístavu, nebo jeho zástupce předá žádost o vplutí příslušným orgánům členského státu přístavu ve lhůtě pro podání žádosti podle čl. 39 odst. 2. K této žádosti se přiloží formulář předběžné žádosti o státní přístavní inspekci stanovený v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření podle bodu 43 přílohy tohoto nařízení náležitě vyplněný takto:

a) 

formulář předběžné žádosti o státní přístavní inspekci PSC 1, uvedený v příloze II.L.A ochranných a donucovacích opatření, se použije, pokud plavidlo veze vlastní úlovky nebo provádí jejich vykládku či překládku, a

b) 

formulář předběžné žádosti o státní přístavní inspekci PSC 2, uvedený v příloze II.L.B ochranných a donucovacích opatření, se použije, pokud již plavidlo provedlo překládku. Pro každé předávající plavidlo se použije samostatný formulář,

c) 

oba formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci PSC 1 a PSC 2 se vyplní v případě, že plavidlo veze, hodlá vyložit či přeložit jak vlastní úlovek, tak úlovek, který převzalo při překládce.

2.  
Velitel plavidla nebo jeho zástupce může předběžnou žádost zrušit tím, že uvědomí příslušné orgány přístavu, který chtěli použít. K žádosti se přiloží kopie původního formuláře předběžné žádosti o státní přístavní inspekci stanoveného v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření podle bodu 43 přílohy tohoto nařízení, přes niž je uvedeno slovo „zrušeno“.
3.  
Velitel plavidla nezahájí vykládku nebo překládku ani nevyužije jiné přístavní služby dříve, než příslušný orgán členského státu vydá povolení, nebo před předpokládaným časem připlutí (ETA) uvedeným v PSC1 nebo PSC2. Vykládka nebo překládka a využívání jiných přístavních služeb však mohou být zahájeny před ETA se souhlasem příslušných orgánů členského státu přístavu.
4.  

Velitel plavidla:

a) 

spolupracuje a pomáhá při inspekci rybářského plavidla prováděné v souladu s těmito postupy a neklade inspektorům státu přístavu překážky při plnění jejich úkolů, nesnaží se je zastrašovat ani jim nezasahuje do výkonu jejich povinností,

b) 

umožní přístup k prostorám, palubám, místnostem, úlovkům, sítím nebo ostatnímu lovnému zařízení či vybavení a poskytne veškeré relevantní informace, o které inspektoři státu přístavu požádají, včetně kopií všech relevantních dokladů.

Článek 42

Porušení předpisů zjištěná během inspekcí v přístavu

Pokud je v průběhu inspekce plavidla v přístavu zjištěno porušení předpisů, použijí se příslušná ustanovení článků 34 až 37.

Článek 43

Důvěrnost

Veškeré inspekční zprávy a zprávy o šetření a související snímky nebo důkazy a formuláře uvedené v této kapitole jsou členskými státy, příslušnými orgány, provozovateli, veliteli plavidel a posádkou považovány za důvěrné v souladu s pravidly pro zachování důvěrností stanovenými v příloze II.B ochranných a donucovacích opatření podle bodu 37 přílohy tohoto nařízení.

KAPITOLA IX

ZEMĚ, KTERÉ NEJSOU SMLUVNÍMI STRANAMI

Článek 44

Předpoklad nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Předpokládá se, že plavidlo zemí, které nejsou smluvními stranami, ohrozilo účinnost tohoto nařízení a provozovalo nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, pokud bylo:

a) 

zpozorováno nebo jinými způsoby identifikováno, že provádí rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy,

b) 

zapojeno do překládky s jiným plavidlem zemí, které nejsou smluvními stranami, které bylo zpozorováno nebo identifikováno, že provádí rybolovné činnosti uvnitř oblasti upravené předpisy nebo mimo ni, nebo

c) 

je uvedeno na seznamu nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolov Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (dále jen „NEAFC“) ( 6 ).

▼M1

Článek 45

Pozorování a inspekce plavidel zemí, které nejsou smluvními stranami, v oblasti upravené předpisy

Každý členský stát, nebo případně EFCA, které mají v oblasti upravené předpisy k dispozici inspekci nebo dohled povolený podle společného inspekčního a dohledového programu a které zpozorují nebo identifikují plavidlo zemí, jež nejsou smluvními stranami, provádějící rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy:

a) 

neprodleně sdělí Komisi tuto informaci ve formě zprávy o dohledu uvedené v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření podle bodu 38 přílohy tohoto nařízení;

b) 

pokusí se informovat velitele plavidla o tom, že existuje předpoklad, že dané plavidlo provozuje nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, a že tato informace bude rozeslána všem smluvním stranám, příslušným regionálním organizacím pro řízení rybolovu a státu vlajky plavidla;

c) 

případně požádají velitele plavidla o souhlas, aby mohl vstoupit na palubu tohoto plavidla za účelem inspekce, a

d) 

souhlasí-li velitel plavidla s inspekcí:

i) 

neprodleně předají zjištění inspektorů Komisi ve formě formuláře inspekční zprávy, který je obsažen v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření podle bodu 41 přílohy tohoto nařízení; a

ii) 

poskytnou kopii inspekční zprávy veliteli plavidla.

▼B

Článek 46

Vplutí do přístavu a inspekce plavidel zemí, které nejsou smluvními stranami

1.  
Každý velitel plavidla zemí, které nejsou smluvními stranami, požádá příslušný orgán členského státu přístavu o povolení k vplutí do přístavu v souladu s ustanoveními článku 41.
2.  

Každý členský stát přístavu:

a) 

neprodleně předá informace, které obdržel podle článku 41, státu vlajky plavidla a Komisi,

b) 

zamítne vplutí do přístavu každému plavidlu zemí, které nejsou smluvními stranami, pokud:

i) 

velitel plavidla nesplnil požadavky stanovené v čl. 41 odst. 1, nebo

ii) 

stát vlajky nepotvrdil rybolovné činnosti plavidla v souladu s čl. 40 odst. 2,

c) 

uvědomí velitele plavidla nebo jeho zástupce, stát vlajky tohoto plavidla a Komisi o svém rozhodnutí zamítnout vplutí do přístavu, provést překládku, vykládku nebo jinak přístav využít plavidlu zemí, které nejsou smluvními stranami,

d) 

zruší odepření vplutí do přístavu pouze v případě, že stát přístavu zjistí, že existují dostatečné důkazy o tom, že důvody, pro které byl vstup odepřen, byly nedostatečné či nesprávné nebo že tyto důvody již pominuly,

e) 

uvědomí velitele plavidla nebo jeho zástupce, stát vlajky tohoto plavidla a Komisi o svém rozhodnutí zrušit odepření vplutí do přístavu, provedení překládky, vykládky nebo jiného využití přístavu plavidlu zemí, které nejsou smluvními stranami,

f) 

povolí-li vplutí, zajistí, aby bylo plavidlo zkontrolováno řádně pověřenými úředníky, kteří jsou obeznámeni s tímto nařízením, a aby inspekce proběhla v souladu s čl. 39 odst. 11 až 17, a

g) 

zašle neprodleně kopii inspekční zprávy a podrobné informace o všech dalších přijatých opatřeních Komisi.

3.  
Každý členský stát zajistí, aby žádné plavidlo zemí, které nejsou smluvními stranami, neprovádělo vykládku nebo překládku ani jinak nevyužívalo jeho přístavů, dokud není podrobeno inspekci jeho řádně pověřenými úředníky obeznámenými s tímto nařízením a dokud velitel plavidla neprokáže, že druhy ryb uchovávané na palubě, na něž se vztahuje úmluva, byly odloveny mimo oblast upravenou předpisy nebo v souladu s tímto nařízením.

Článek 47

Předběžný seznam plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

1.  
Kromě informací předaných členskými státy v souladu s články 42 a 44 může každý členský stát neprodleně předat Komisi veškeré informace, které mohou napomoci při identifikaci plavidel zemí, které nejsou smluvními stranami, které by mohly provozovat nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov v oblasti upravené předpisy.
2.  
Pokud některá smluvní strana vznese námitky vůči zápisu nebo výmazu plavidla uvedeného na seznamu NEAFC obsahujícím plavidla provozující nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov ze seznamu NAFO obsahujícím plavidla provozující nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, zapíše toto plavidlo výkonný tajemník NAFO na předběžný seznam plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov.

Článek 48

Opatření přijímaná proti plavidlům uvedeným na seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Každý členský stát přijme veškerá opatření nezbytná k odrazení od nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a k zabránění a zamezení tomuto rybolovu v případě každého plavidla uvedeného na seznamu plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, včetně:

a) 

zákazu, aby plavidlo plulo pod jeho vlajkou, s výjimkou případů vyšší moci, provádělo rybolovné činnosti s tímto plavidlem, mimo jiné společné rybolovné činnosti,

b) 

zákazu, aby takovému plavidlu byly dodávány zásoby, pohonné hmoty či poskytovány jiné služby,

c) 

zákazu vplutí takového plavidla do jeho přístavů a je-li takové plavidlo v přístavu, zákazu používání přístavu, s výjimkou případů vyšší moci, nouze, za účelem inspekce nebo přijetí příslušných donucovacích opatření,

d) 

zákazu výměny posádky, s výjimkou případů vyšší moci,

e) 

odmítnutí povolit takovému plavidlu lovit ve vodách, na něž se vztahuje vnitrostátní jurisdikce,

f) 

zákazu pronajmutí takového plavidla,

g) 

odmítnutí poskytnout takovým plavidlům povolení plout pod jeho vlajkou,

h) 

zákazu vykládky a dovozu ryb nacházejících se na palubě nebo pocházejících z takového plavidla,

i) 

odrazování dovozců, dopravců a dalších dotčených odvětví od jednání o překládce ryb s těmito plavidly a

j) 

shromažďování a výměny všech vhodných informací týkajících se tohoto plavidla s ostatními smluvními stranami, zeměmi, které nejsou smluvními stranami, a regionálními organizacemi pro řízení rybolovu s cílem odhalit používání falešných dovozních nebo vývozních osvědčení v případě ryb nebo produktů z těchto plavidel a zabránit a předejít používání těchto osvědčení.

KAPITOLA X

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 49

Ochrana důvěrných informací

Kromě povinností stanovených v článcích 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009 zajistí členské státy zachování důvěrnosti v případě elektronických zpráv a oznámení zasílaných organizaci NAFO a obdržených od organizace NAFO podle čl. 4 odst. 2 písm. a), čl. 4 odst. 6, čl. 5 odst. 3 písm. c), čl. 10 odst. 2, čl. 15 odst. 4, čl. 22 odst. 1 5 a 6, čl. 23 odst. 6, čl. 25 odst. 8, čl. 26 odst. 9, čl. 27 odst. 3, 5, 6, 7 a 15, čl. 29 odst. 1 a 2, čl. 34 odst. 2, čl. 36 odst. 4, čl. 37 odst. 1 a čl. 39 odst. 8.

Článek 50

Postup provádění změn

1.  
Do 18. prosince 2019 přijme Komise akt v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51, kterým se toto nařízení doplní o ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření podle přílohy tohoto nařízení. Kromě toho je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51 s cílem uvedený akt v přenesené pravomoci následně pozměnit.
2.  

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 51, kterými se toto nařízení pozměňuje s cílem přizpůsobit je opatřením přijatým organizací NAFO, jež jsou pro Unii a její členské státy závazná a týkají se:

a) 

seznamu činností výzkumných plavidel podle čl. 4 odst. 1,

b) 

opatření stanovených v článku 9 týkajících se oblastí rybolovu krevety severní; nahlašování relevantních informací, změny druhu rybolovu, hloubek rybolovu a odkazů na oblasti s omezením rybolovu nebo uzavřené oblasti,

▼M3

c) 

postupů týkajících se plavidel s více než 50 tunami živé hmotnosti celkového úlovku na palubě, která vplouvají do oblasti upravené předpisy za účelem rybolovu platýse černého, pokud jde o obsah oznámení stanovených v čl. 10 odst. 2 písm. a) a b), o podmínky pro zahájení rybolovu stanovené v čl. 10 odst. 2 písm. d) a o ustanovení o vykládce a inspekci platýse černého obsažené v čl. 10 odst. 1 písm. e),

▼B

d) 

obsahu elektronického přenosu stanovený v čl. 22 odst. 5, seznamu platných dokladů, které mají být k dispozici na palubě plavidel v souladu s čl. 22 odst. 8 a obsahu rozpisu kapacity podle čl. 22 odst. 10,

e) 

dokumentace, která musí být k dispozici na palubě plavidla, týkající se nájemních dohod, v souladu s čl. 23 odst. 9,

f) 

údajů systému sledování plavidel za účelem automatického nepřetržitého přenosu stanoveného v čl. 26 odst. 1, povinností týkajících se střediska sledování lovišť stanovených v čl. 26 odst. 2 a 9,

g) 

procentního vyjádření úrovně přítomnosti pozorovatelů podle čl. 27 odst. 3, hlášení a zpráv podávaných členskými státy podle čl. 27 odst. 7, povinností pozorovatele podle čl. 27 odst. 11 a povinností velitele plavidla podle čl. 27 odst. 12,

h) 

povinností velitele plavidla během inspekce podle článku 32,

▼M1

i) 

velikostí ok stanovených v čl. 13 odst. 2;

j) 

technických specifikací třídících roštů, mřížek a kloubových řetězů při rybolovu krevety severní stanovených v čl. 14 odst. 2, jakož i technických specifikací třídících roštů nebo přídavných zařízení stanovených v čl. 14 odst. 3 či 3a;

k) 

oblastních nebo časových omezení pro rybolovné činnosti při dně stanovených v článku 18;

▼M3

l) 

kontrolních opatření pro tresku obecnou v divizi 3M stanovených v článku 9a.

▼B

3.  
Změny podle odstavce 1 se výhradně omezují na provádění změn ochranných a donucovacích opatření do práva Unie.

Článek 51

Výkon přenesené působnosti

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je Komisi svěřena v souladu s podmínkami stanovenými v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 50 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 17. června 2019. Komise vyhotoví zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 50 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 50 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 52

Zrušení

Nařízení (ES) č. 2115/2005 a nařízení (ES) č. 1386/2007 se zrušují.

▼M5 —————

▼B

Článek 54

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 53 se použije ode dne 21. června 2019.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
PŘÍLOHA

1) 

Tabulka 4 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 3 bodu 17 a článku 17;

2) 

obrázek 2 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 3 bodu 17 článku 17;

3) 

část VI přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 3 bodu 21, čl. 21 odst. 2 a čl. 27 odst. 11 písm. a) bodu i);

4) 

část VII přílohy I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 3 bodu 29;

5) 

formát předepsaný v příloze II.C ochranných a donucovacích opatření podle čl. 4 odst. 2 písm. a);

6) 

tabulka 1 a obrázek 1(1) ochranných a donucovacích opatření podle čl. 9 odst. 1;

7) 

tabulka 2 a obrázek 1(2) ochranných a donucovacích opatření podle čl. 9 odst. 4;

8) 

tabulka 3 a obrázek 1(3) ochranných a donucovacích opatření podle čl. 9 odst. 5;

9) 

formát předepsaný v příloze IV.C ochranných a donucovacích opatření podle čl. 10 odst. 1 písm. e), čl. 27 odst. 3 písm. c) a čl. 39 odst. 16;

10) 

příloha III.A ochranných a donucovacích opatření podle čl. 13 odst. 1;

11) 

příloha I.C ochranných a donucovacích opatření podle čl. 13 odst. 2 písm. d), čl. 24 odst. 1 písm. b) a čl. 25 odst. 6druhého pododstavce;

12) 

příloha III.B ochranných a donucovacích opatření podle čl. 14 odst. 2 a 3;

13) 

příloha I.D ochranných a donucovacích opatření podle čl. 16 odst. 1 a 2;

14) 

obrázek 3 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 1;

15) 

tabulka 5 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 1;

16) 

obrázek 4 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 2;

17) 

tabulka 6 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 2;

18) 

obrázek 5 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 3 a 4;

19) 

tabulka 7 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 18 odst. 3 a 4;

20) 

protokol o průzkumu v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 19 odst. 1;

21) 

„oznámení o záměru provádět průzkumný rybolov při dně“ v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 19 odst. 2 písm. a);

22) 

zpráva o rybářském výjezdu za účelem průzkumné činnosti při dně v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 19 odst. 2 písm. b);

23) 

prvky pro posouzení zamýšlených průzkumných rybolovných činností při dně v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 20 odst. 2 písm. b);

24) 

formulář pro sběr údajů o průzkumném rybolovu v příloze I.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 21 odst. 4 písm. a);

25) 

stanovený formát pro seznam plavidel v příloze II.C1 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 22 odst. 1 písm. a);

26) 

stanovený formát pro vyškrtnutí ze seznamu plavidel v příloze II.C2 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 22 odst. 1 písm. b);

27) 

stanovený formát pro individuální povolení pro každé plavidlo v příloze II.C3 ochranných a donucovacích opatření podle ve čl. 22 odst. 5 písm. a);

28) 

stanovený formát pro pozastavení platnosti povolení v příloze II.C4 ochranných a donucovacích opatření podle čl. 22 odst. 5 písm. b);

29) 

seznam kódů úprav produktů v příloze II.K ochranných a donucovacích opatření podle čl. 24 odst. 1 písm. e);

30) 

vzor lodního deníku rybolovu v příloze II.A ochranných a donucovacích opatření podle čl. 25 odst. 2;

31) 

formát pro zprávu o úlovku v příloze II.D ochranných a donucovacích opatření podle čl. 25 odst. 6 a 8 a čl. 26 odst. 9 písm. b);

32) 

formát pro zrušení zprávy o úlovku v příloze II.F ochranných a donucovacích opatření podle čl. 25 odst. 6 a 7;

33) 

příloha II.N ochranných a donucovacích opatření podle čl. 25 odst. 9 písm. b);

34) 

formát pro výměnu údajů v příloze II.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 26 odst. 9 písm. b);

35) 

zpráva pozorovatele v příloze II.M ochranných a donucovacích opatření podle čl. 27 odst. 11 písm. a);

36) 

zpráva pozorovatele předávaná denně, v příloze II.G ochranných a donucovacích opatření podle čl. 27 odst. 11 písm. e);

37) 

pravidla o zachování důvěrnosti v příloze II.B ochranných a donucovacích opatření podle čl. 28 odst. 10 a článku 43;

38) 

formulář zprávy o dohledu v příloze IV.A ochranných a donucovacích opatření podle čl. 30 odst. 1 písm. a) a čl. 45 písm. a);

39) 

obrázek praporku v příloze IV.E ochranných a donucovacích opatření podle čl. 31 písm. b);

40) 

pravidla o poskytování naloďovacího žebříku v příloze IV.G ochranných a donucovacích opatření podle čl. 32 písm. c);

41) 

inspekční zpráva v příloze IV.B ochranných a donucovacích opatření podle čl. 33 odst. 1 písm. a), čl. 34 odst. 2 písm. a) a čl. 45 písm. d);

42) 

inspekční pečeť NAFO v příloze IV.F ochranných a donucovacích opatření podle čl. 34 odst. 1 písm. d);

43) 

formulář předběžné žádosti o státní přístavní inspekci stanovený v příloze II.L ochranných a donucovacích opatření podle čl. 39 odst. 8, čl. 39 odst. 13 písm. a) bodu iii), čl. 40 odst. 2 a čl. 41 odst. 1 a 2;

▼M1

44) 

příloha IV.H ochranných a donucovacích opatření týkajících se inspekcí podle čl. 39 odst. 11;

▼M1

45) 

příloha II.H ochranných a donucovacích opatření o postupu pro udělení přístupu jednotlivcům ze smluvních stran k internetovým stránkám věnovaným sledování, kontrolám a dohledu.( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 (Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81).

( 2 ) Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

( 3 ) Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

( 4 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473 ze dne 19. března 2019 o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 18).

( 5 ) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

( 6 ) Úmluva o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku podepsaná v Londýně dne 18. listopadu 1980, která vstoupila v platnost dne 17. března 1982, k níž přistoupilo Evropské společenství dne 13. července 1981 (Úř. věst. L 227, 12.8.1981, s. 22).