02019R0816 — CS — 03.08.2021 — 002.001


Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/816

ze dne 17. dubna 2019,

kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726

(Úř. věst. L 135 22.5.2019, s. 1)

Ve znění:

 

 

Úřední věstník

  Č.

Strana

Datum

►M1

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019,

  L 135

85

22.5.2019

►M2

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2021/1151, ze dne 7. července 2021,

  L 249

7

14.7.2021
▼B

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/816

ze dne 17. dubna 2019,

kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Tímto nařízením se:

a) 

zřizuje systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí (ECRIS-TCN);

b) 

stanovují podmínky, za nichž ústřední orgány používají ECRIS-TCN, aby získaly informace o takových předchozích odsouzeních prostřednictvím Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS), který byl zřízen rozhodnutím 2009/316/SVV, jakož i podmínky, za kterých ECRIS-TCN používají Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce;

▼M1

c) 

stanovují podmínky, za nichž ECRIS-TCN přispívá k usnadnění a podpoře správného zjištění totožnosti osob registrovaných v ECRIS-TCN za podmínek a pro účely článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ( 1 ) tím, že ukládá údaje o totožnosti, údaje o cestovních dokladech a biometrické údaje v CIR;

▼M2

e) 

stanovují podmínky, za nichž mohou být údaje v ECRIS-TCN používány ústřední jednotkou ETIAS, zřízenou v rámci Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž v souladu s článkem 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ( 2 ), pro účely podpory cíle ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti zajišťováním důkladného posouzení bezpečnostních rizik u žadatelů před jejich příjezdem na hraniční přechody na vnějších hranicích s cílem určit, zda existují skutkové poznatky nebo rozumné důvody založené na skutkových poznatcích vedoucí k závěru, že přítomnost dané osoby na území členských států představuje bezpečnostní riziko.

▼M2

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se uplatňuje na zpracovávání informací o totožnosti státních příslušníků třetích zemí, kteří byli odsouzeni v členských státech, za účelem zjištění členských států, v nichž byla taková odsouzení vydána. S výjimkou čl. 5 odst. 1 písm. b) bodu ii) se ustanovení tohoto nařízení, která se vztahují na státní příslušníky třetích zemí, vztahují rovněž na občany Unie, kteří jsou zároveň státními příslušníky třetí země a kteří byli odsouzeni v členských státech.

Toto nařízení:

a) 

podporuje cíl VIS spočívající v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008;

b) 

podporuje cíl ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti v souladu s nařízením (EU) 2018/1240;

c) 

usnadňuje a podporuje správné zjištění totožnosti osob v souladu s tímto nařízením a s nařízením (EU) 2019/818.

▼B

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1) 

„odsouzením“ jakékoli konečné rozhodnutí trestního soudu proti fyzické osobě v souvislosti s trestným činem, jestliže se toto rozhodnutí zaznamenává do rejstříku trestů odsuzujícího členského státu;

2) 

„trestním řízením“ přípravné řízení, řízení před soudem a výkon odsouzení;

3) 

„rejstříkem trestů“ vnitrostátní rejstřík nebo rejstříky, do nichž se podle vnitrostátního práva zaznamenávají odsouzení;

4) 

„odsuzujícím členským státem“ členský stát, v němž je vydáno odsouzení;

5) 

„ústředním orgánem“ orgán určený v souladu s čl. 3 odst. 1 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV;

▼M2

6) 

„příslušnými orgány“ ústřední orgány, Eurojust, Europol, Úřad evropského veřejného žalobce, orgány určené pro VIS podle článku 9d a čl. 22b odst. 13 nařízení (ES) č. 767/2008 a ústřední jednotka ETIAS, které jsou příslušné k přístupu do ECRIS-TCN nebo k vyhledávání v něm v souladu s tímto nařízením;

▼B

7) 

„státním příslušníkem třetí země“ osoba, jež není občanem Unie ve smyslu čl. 20 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, osoba bez státní příslušnosti nebo osoba, jejíž státní příslušnost není známa;

▼M1 —————

▼B

9) 

„softwarem rozhraní“ software používaný příslušnými orgány, který jim umožňuje přístup do centrálního systému prostřednictvím komunikační infrastruktury uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d);

10) 

„informacemi o totožnosti“ alfanumerické údaje, údaje o otiscích prstů a zobrazení obličeje, které jsou použity ke zjištění spojitosti mezi těmito údaji a fyzickou osobou;

11) 

„alfanumerickými údaji“ údaje vyjádřené písmeny, číslicemi, zvláštními znaky, mezerami a interpunkčními znaménky;

12) 

„údaji o otiscích prstů“ údaje o plochých a valených otiscích každého prstu dané osoby;

13) 

„zobrazením obličeje“ digitální zobrazení obličeje dané osoby;

14) 

„pozitivním nálezem“ shoda nebo shody zjištěné srovnáním informací o totožnosti zaznamenaných v centrálním systému s informacemi o totožnosti použitými pro vyhledávání;

15) 

„vnitrostátním ústředním přístupovým místem“ vnitrostátní místo připojení ke komunikační infrastruktuře uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d);

16) 

„referenčním provedením ECRIS“ software vyvinutý Komisí a zpřístupněný členským státům pro výměnu informací z rejstříku trestů prostřednictvím ECRIS;

17) 

„vnitrostátním dozorovým orgánem“ nezávislý orgán veřejné moci zřízený ve členském státě podle použitelných pravidel Unie pro ochranu údajů;

18) 

„dozorovými orgány“ evropský inspektor ochrany údajů a vnitrostátní dozorové orgány;

▼M1

19) 

„CIR“ společné úložiště údajů o totožnosti zřízené čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818;

20) 

„údaji ECRIS-TCN“ všechny údaje uložené v centrálním systému a v CIR v souladu s článkem 5;

21) 

Evropský vyhledávací portál zřízený čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2019/818.

▼B

Článek 4

Technická architektura ECRIS-TCN

1.  

ECRIS-TCN se skládá z:

▼M1

a) 

centrálního systému;

▼M1

aa) 

CIR;

▼B

b) 

vnitrostátního ústředního přístupového místa v každém členském státě;

c) 

softwaru rozhraní umožňujícího připojení příslušných orgánů k centrálnímu systému přes vnitrostátní ústřední přístupová místa a komunikační infrastrukturu uvedenou v písmeni d);

d) 

komunikační infrastruktury mezi centrálním systémem a vnitrostátními ústředními přístupovými místy;

▼M1

e) 

komunikační infrastruktury mezi centrálním systémem a centrálními infrastrukturami ESP a CIR.

▼B

2.  
Centrální systém je provozován v technických prostorách agentury eu-LISA.
3.  
Software rozhraní je začleněn do referenčního provedení ECRIS. Členské státy používají referenční provedení ECRIS, nebo v situaci a za podmínek stanovených v odstavcích 4 až 8 vnitrostátní software pro provedení ECRIS, k vyhledávání v ECRIS-TCN a k zasílání následných žádostí o informace z rejstříku trestů.
4.  
Členské státy, které používají svůj vnitrostátní software pro provedení ECRIS, odpovídají za zajištění toho, aby jejich vnitrostátní software pro provedení ECRIS umožňoval jejich vnitrostátním orgánům, které vedou rejstříky trestů, používat ECRIS-TCN, s výjimkou softwaru rozhraní, v souladu s tímto nařízením. Přede dnem zahájení provozu ECRIS-TCN v souladu s čl. 35 odst. 4 tyto členské státy za tímto účelem zajistí, aby jejich vnitrostátní software pro provedení ECRIS fungoval v souladu s protokoly a technickými specifikacemi stanovenými v prováděcích aktech podle článku 10 a v souladu s veškerými dalšími technickými požadavky stanovenými agenturou eu-LISA podle tohoto nařízení založenými na uvedených prováděcích aktech.
5.  
Pokud nepoužívají referenční provedení ECRIS, zajistí členské státy, které používají svůj vnitrostátní software pro provedení ECRIS, rovněž bez zbytečného odkladu provedení veškerých dalších technických úprav svého vnitrostátního softwaru provedení ECRIS nezbytných v důsledku jakýchkoliv změn technických specifikací stanovených prováděcími akty uvedenými v článku 10 nebo v důsledku změn jakýchkoli dalších technických požadavků stanovených agenturou eu-LISA podle tohoto nařízení založenými na uvedených prováděcích aktech.
6.  
Členské státy, které používají svůj vnitrostátní software pro provedení ECRIS, nesou veškeré náklady spojené s prováděním, údržbou a dalším vývojem tohoto softwaru a jeho propojení s ECRIS-TCN, s výjimkou softwaru rozhraní.
7.  
Pokud členský stát používající svůj vnitrostátní software pro provedení ECRIS není schopen plnit své povinnosti podle tohoto článku, je k využívání ECRIS-TCN povinen používat referenční provedení ECRIS, včetně integrovaného softwaru rozhraní.
8.  
Pro účely posouzení, které má být provedeno Komisí podle čl. 36 odst. 10 písm. b), poskytnou dotčené členské státy Komisi veškeré nezbytné informace.KAPITOLA II

Vkládání a používání údajů ústředními orgány

Článek 5

Vkládání údajů do ECRIS-TCN

▼M1

1.  

V případě každého odsouzeného státního příslušníka třetí země ústřední orgán odsuzujícího členského státu pořídí datový záznam v ECRIS-TCN. Datový záznam musí zahrnovat:

▼B

a) 

pokud jde o alfanumerické údaje:

i) 

informace, které je třeba vložit s výjimkou jednotlivých případů, kdy tyto informace nejsou ústřednímu orgánu známy (povinné informace):

— 
příjmení,
— 
jméno (jména),
— 
datum narození,
— 
místo narození (obec a země),
— 
státní příslušnost (příslušnosti),
— 
pohlaví,
— 
případná předchozí jméno (jména) nebo příjmení,
— 
kód odsuzujícího členského státu;
ii) 

informace, které je třeba vložit, pokud jsou uvedeny v rejstříku trestů (nepovinné informace):

— 
jména rodičů;
iii) 

informace, které je třeba vložit, pokud je má ústřední orgán k dispozici (další informace):

▼M2

— 
identifikační číslo, nebo druh a číslo dokladů totožnosti dané osoby, včetně cestovních dokladů, jakož i název vydávajícího orgánu,

▼B

— 
pseudonymy nebo přezdívky;
b) 

pokud jde o údaje o otiscích prstů:

i) 

údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty v souladu s vnitrostátním právem v rámci trestního řízení;

ii) 

alespoň údaje o otiscích prstů, které byly sejmuty na základě jednoho z těchto kritérií:

— 
pokud byl státnímu příslušníku třetí země uložen trest odnětí svobody v délce nejméně šest měsíců,
nebo
— 
pokud byl státní příslušník třetí země odsouzen za trestný čin, za který lze podle práva členského státu uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby nejméně dvanáct měsíců;

▼M2

c) 

označení pro účely nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) 2018/1240 uvádějící, že dotčený státní příslušník třetí země byl v předchozích 25 letech odsouzen za teroristický trestný čin nebo v předchozích 15 letech za jakýkoli jiný trestný čin uvedený v příloze nařízení (EU) 2018/1240, za který lze podle vnitrostátního práva uložit trest odnětí svobody s horní hranicí sazby v délce nejméně tři roky nebo ochranné opatření spojené s omezením svobody ve stejné délce, včetně kódu odsuzujícího členského státu.

▼M1

1a.  
CIR obsahuje údaje uvedené v odst. 1 písm. b) a následující údaje uvedené v odst. 1 písm. a): příjmení, jméno (jména); datum narození, místo narození (obec a země), státní příslušnost (příslušnosti), pohlaví, případné předchozí jméno (jména) nebo příjmení, pseudonymy nebo přezdívky, existují-li, a případně druh a číslo cestovního dokladu nebo dokladů dané osoby, jakož i název vydávajícího orgánu tohoto dokladu. CIR může rovněž obsahovat údaje uvedené v odstavci 3. Ostatní údaje ECRIS-TCN se uchovávají v centrálním systému.

▼B

2.  
Údaje o otiscích prstů uvedené v odst. 1 písm. b) tohoto článku musí splňovat technické specifikace týkající se kvality, rozlišení a zpracování údajů o otiscích prstů stanovené v prováděcím aktu uvedeném v čl. 10 odst. 1 písm. b). Referenční číslo údajů o otiscích prstů odsouzeného zahrnuje kód odsuzujícího členského státu.
3.  
Datový záznam může obsahovat také zobrazení obličeje odsouzeného státního příslušníka třetí země, pokud právo odsuzujícího členského státu umožňuje shromažďovat a uchovávat zobrazení obličeje odsouzených.
4.  
Odsuzující členský stát pořídí datový záznam automaticky, pokud je to možné, a bez zbytečného odkladu po zaznamenání odsouzení do rejstříku trestů.
5.  
Odsuzující členský stát pořídí datové záznamy i o odsouzeních vydaných přede dnem zahájení vkládání údajů v souladu s čl. 35 odst. 1 v takovém rozsahu, v jakém se tyto údaje týkající se odsouzených uchovávají v jejich vnitrostátních databázích. V těchto případech by údaje o otiscích prstů měly být zahrnuty, pouze pokud byly sejmuty v rámci trestního řízení v souladu s vnitrostátním právem a pokud je lze jednoznačně přiřadit k jiným informacím o totožnosti uvedeným v rejstříku trestů.
6.  
Za účelem splnění povinností stanovených v odst. 1 písm. b) bodech i) a ii) a v odstavci 5 mohou členské státy použít údaje o otiscích prstů sejmutých pro jiné účely, než je trestní řízení, pokud je toto použití povoleno podle vnitrostátního práva.

▼M2

7.  

Označení a kódy odsuzujících členských států uvedené v odst. 1 písm. c) tohoto článku jsou přístupné a vyhledatelné pouze prostřednictvím:

a) 

ústředního systému VIS zřízeného podle čl. 2a odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 767/2008 pro účely ověření podle článku 7a tohoto nařízení ve spojení s čl. 9a odst. 4 písm. e) nebo čl. 22b odst. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 767/2008;

b) 

ústředního systému ETIAS ve smyslu čl. 3 odst. 1 bodu 25 nařízení (EU) 2018/1240 pro účely ověření podle článku 7b tohoto nařízení ve spojení s čl. 20 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) 2018/1240, pokud jsou na základě automatizovaného ověření podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení zjištěny pozitivní nálezy.

Aniž je dotčen první pododstavec tohoto odstavce, nejsou označení a kód odsuzujícího členského státu uvedené v odst. 1 písm. c) viditelné pro žádný jiný orgán než ústřední orgán odsuzujícího členského státu, který označený datový záznam pořídil.

▼B

Článek 6

Zobrazení obličeje

1.  
Dokud nevstoupí v platnost akt v přenesené pravomoci podle odstavce 2, lze zobrazení obličeje používat pouze k potvrzení totožnosti státního příslušníka třetí země, jehož totožnost byla zjištěna pomocí alfanumerického vyhledávání nebo vyhledávání s použitím údajů o otiscích prstů.
2.  
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 37 doplňující toto nařízení, pokud jde o používání zobrazení obličeje ke zjištění totožnosti státních příslušníků třetích zemí za účelem identifikace členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních těchto osob, až to bude technicky možné. Před výkonem této pravomoci Komise s přihlédnutím k nezbytnosti a proporcionalitě, jakož i k technickému vývoji v oblasti softwaru pro rozpoznávání obličeje, posoudí dostupnost a připravenost potřebné technologie.

Článek 7

Používání ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež mají informace z rejstříku trestů

1.  

Ústřední orgány používají ECRIS-TCN pro identifikaci členských států, jež mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, s cílem získat informace o předchozích odsouzeních prostřednictvím ECRIS, pokud jsou informace o této osobě z rejstříku trestů v dotčeném členském státě požadovány pro účely trestního řízení vedeného proti této osobě, nebo za některým z následujících účelů, je-li stanoven vnitrostátním právem a je s ním v souladu:

— 
kontrola záznamů v rejstříku trestů týkajících se určité osoby na její žádost,
— 
bezpečnostní prověrka,
— 
získání licence nebo povolení,
— 
prověření pro potřeby zaměstnavatele,
— 
prověření pro účely dobrovolných činností, jejichž součástí jsou přímé a pravidelné kontakty s dětmi nebo zranitelnými osobami,
— 
postupy související s vízy, získáním občanství a migrací, včetně azylových řízení, a
— 
kontroly související s veřejnými zakázkami a veřejným výběrovým řízením.

Nicméně v určitých případech jiných než těch, kdy státní příslušník třetí země žádá ústřední orgán o informace o svých vlastních záznamech v rejstříku trestů, nebo kdy je žádost podána za účelem získání informací z rejstříku trestů podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2011/93/EU, může orgán žádající o informace z rejstříku trestů rozhodnout, že takové použití ECRIS-TCN není vhodné.

2.  
Kterýkoliv členský stát, který se rozhodne, pokud je to stanoveno vnitrostátním právem a je to s ním v souladu, používat ECRIS-TCN pro jiné účely, než které jsou stanoveny v odstavci 1, k získání informací o předchozích odsouzeních prostřednictvím ECRIS, oznámí tyto jiné účely a veškeré jejich změny Komisi do dne zahájení provozu podle čl. 35 odst. 4, nebo kdykoliv poté. Komise tato oznámení zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 30 dnů od jejich obdržení.
3.  
Eurojust, Europol, a Úřad evropského veřejného žalobce mají právo vyhledávat v ECRIS-TCN za účelem identifikace členských států, jež mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, v souladu s články 14 až 18. Nevkládají však do ECRIS-TCN žádné údaje ani je neopravují ani nevymazávají.
4.  
Pro účely uvedené v odstavcích 1, 2 a 3 mohou příslušné orgány rovněž vyhledávat v ECRIS-TCN s cílem ověřit, zda má o určité osobě, která je občanem Unie, kterýkoli členský stát informace z rejstříku trestů týkající se této osoby jako státního příslušníka třetí země.
5.  
Při vyhledávání v ECRIS-TCN mohou příslušné orgány využít všechny údaje uvedené v čl. 5 odst. 1 nebo pouze některé z nich. Minimální soubor údajů nezbytných pro vyhledávání v systému se stanoví v prováděcím aktu přijatém podle čl. 10 odst. 1 písm. g).
6.  
Příslušné orgány mohou v ECRIS-TCN vyhledávat rovněž s použitím zobrazení obličeje, pokud byla tato funkce zavedena v souladu s čl. 6 odst. 2.

▼M2

7.  

V případě pozitivního nálezu poskytne centrální systém nebo CIR příslušnému orgánu automaticky informace o členských státech, které mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníkovi třetí země, spolu se souvisejícími referenčními čísly uvedenými v čl. 5 odst. 1 a veškerými odpovídajícími informacemi o totožnosti. Tyto informace o totožnosti se použijí pouze za účelem ověření totožnosti dotyčného státního příslušníka třetí země. Výsledek vyhledávání v ústředním systému lze využít pouze pro účely:

a) 

podání žádosti podle článku 6 rámcového rozhodnutí 2009/315/SVV;

b) 

podání žádosti uvedené v čl. 17 odst. 3 tohoto nařízení;

c) 

podpory cíle VIS spočívajícího v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008, nebo

d) 

podpory cíle ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti, v souladu s nařízením (EU) 2018/1240.

▼B

8.  
Nevyskytne-li se pozitivní nález, centrální systém o tom automaticky informuje příslušný orgán.

▼M2

Článek 7b

Používání ECRIS-TCN pro ověřování v ETIAS

1.  
Pro účely plnění úkolů podle nařízení (EU) 2018/1240 má ústřední jednotka ETIAS právo na přístup k údajům ECRIS-TCN a právo v těchto údajích vyhledávat. Ústřední jednotka ETIAS má však v souladu s čl. 11 odst. 8 uvedeného nařízení přístup pouze k datovým záznamům opatřeným označením podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení.

Údaje uvedené v prvním pododstavci lze využít pouze pro účely ověření:

a) 

ústřední jednotkou ETIAS podle článku 22 nařízení (EU) 2018/1240, nebo

b) 

národními jednotkami ETIAS podle čl. 25a odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 pro účely nahlížení do vnitrostátních rejstříků trestů; do vnitrostátních rejstříků trestů se nahlíží před provedením posouzení a přijetím rozhodnutí podle článku 26 uvedeného nařízení a případně před provedením posouzení vydáním stanovisek podle článku 28 uvedeného nařízení.

2.  
CIR je propojeno s ESP, aby bylo možné automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1240.
3.  
Aniž je dotčen článek 24 nařízení (EU) 2018/1240, automatizované ověřování podle článku 20, čl. 24 odst. 6 písm. c) bodu ii) a čl. 54 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení umožní následná ověření podle článků 22 a 26 uvedeného nařízení.

Za účelem provedení ověření podle čl. 20 odst. 2 písm. n) nařízení (EU) 2018/1240 použije ústřední systém ETIAS ESP k porovnání údajů v ETIAS s údaji ECRIS-TCN, k nimž bylo doplněno označení podle čl. 5 odst. 1 písm. c) tohoto nařízení a čl. 11 odst. 8 nařízení (EU) 2018/1240, a to za pomoci korelací uvedených ve srovnávací tabulce obsažené v příloze II tohoto nařízení.

▼BKAPITOLA III

Uchovávání a pozměňování údajů

Článek 8

Doba uchování uložených údajů

▼M1

1.  
Každý datový záznam se uchovává v centrálním systému a CIR, dokud jsou údaje o odsouzeních dotyčné osoby uloženy v rejstříku trestů.
2.  
Po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavci 1 ústřední orgán odsuzujícího členského státu vymaže datový záznam z centrálního systému a CIR, včetně případných údajů o otiscích prstů nebo zobrazení obličeje. Výmaz se provádí pokud možno automaticky a v každém případě nejpozději jeden měsíc po uplynutí doby uchovávání.

▼M2

3.  
Označení uvedená v čl. 5 odst. 1 písm. c) se automaticky vymažou po uplynutí doby uchovávání uvedené v odstavci 1 tohoto článku nebo 25 let po vytvoření označení, pokud jde o odsouzení týkající se teroristických trestných činů, nebo 15 let po vytvoření označení, pokud jde o odsouzení týkající se jiných trestných činů, podle toho, co nastane dříve.

▼B

Článek 9

Pozměňování a výmaz údajů

1.  
Členské státy mohou změnit nebo vymazat údaje, které ►M1  do centrálního systému a CIR ◄ vložily.
2.  
Jakákoli změna informací v rejstříku trestů, které vedly k pořízení datového záznamu v souladu s článkem 5, zahrnuje stejnou změnu informací uložených v tomto datovém záznamu v  ►M1  centrální systém a CIR ◄ , již odsuzující členský stát provede bez zbytečného odkladu.
3.  

Má-li odsuzující členský stát důvod se domnívat, že údaje, které zaznamenal do ►M1  centrální systém a CIR ◄ , nejsou přesné nebo že byly v  ►M1  centrální systém a CIR ◄ zpracovány v rozporu s tímto nařízením:

a) 

okamžitě zahájí kontrolu přesnosti dotyčných údajů nebo zákonnosti jejich zpracování;

b) 

v případě potřeby tyto údaje bez zbytečného odkladu opraví nebo vymaže z  ►M1  centrální systém a CIR ◄ .

4.  
Pokud má členský stát jiný než odsuzující členský stát, který údaje vložil, důvod se domnívat, že údaje zaznamenané v  ►M1  centrální systém a CIR ◄ nejsou přesné nebo že byly v  ►M1  centrální systém a CIR ◄ zpracovány v rozporu s tímto nařízením, bez zbytečného odkladu kontaktuje ústřední orgán odsuzujícího členského státu.

Odsuzující členský stát:

a) 

okamžitě zahájí kontrolu přesnosti dotčených údajů nebo zákonnosti jejich zpracování;

b) 

v případě potřeby tyto údaje bez zbytečného odkladu opraví nebo vymaže z  ►M1  centrálního systému a CIR ◄ ;

c) 

bez zbytečného odkladu informuje dotyčný jiný členský stát, že údaje byly opraveny nebo vymazány, nebo mu sdělí důvody, proč se tak nestalo.KAPITOLA IV

Vývoj, provoz a povinnosti

Článek 10

Prováděcí akty přijaté Komisí

1.  

Komise co nejdříve přijme prováděcí akty nezbytné pro technický vývoj a provedení ECRIS-TCN, a zejména akty týkající se:

a) 

technických specifikací pro zpracování alfanumerických údajů;

b) 

technických specifikací pro kvalitu, rozlišení a zpracování údajů o otiscích prstů;

c) 

technických specifikací softwaru rozhraní;

d) 

technických specifikací pro kvalitu, rozlišení a zpracování zobrazení obličeje pro účely uvedené v článku 6 a v souladu s podmínkami stanovenými v uvedeném článku;

e) 

kvality údajů, včetně mechanismu a postupů pro provádění kontrol kvality údajů;

f) 

vkládání údajů podle článku 5;

g) 

přístupu k ECRIS-TCN a vyhledávání v tomto systému podle článku 7;

h) 

pozměňování a výmazu údajů podle článků 8 a 9;

i) 

vedení protokolů a přístupu k nim podle článku 31;

▼M1 —————

▼B

k) 

poskytování statistik podle článku 32;

l) 

požadavků na výkonnost a dostupnost ECRIS-TCN, včetně minimálních specifikací a požadavků týkajících se biometrického ověřování v ECRIS-TCN, zejména pokud jde o požadovanou míru falešných pozitivních identifikací a míru falešných negativních identifikací.

2.  
Prováděcí akty uvedené v odstavci 1 se přijímají přezkumným postupem podle čl. 38 odst. 2.

Článek 11

Vývoj a provozní řízení ECRIS-TCN

1.  
Za vývoj ECRIS-TCN odpovídá agentura eu-LISA v souladu se zásadou záměrné a standardní ochrany údajů. Agentura eu-LISA kromě toho odpovídá za provozní řízení ECRIS-TCN. Vývoj sestává z vypracování a provedení technických specifikací, testování a celkové projektové koordinace.
2.  
Agentura eu-LISA odpovídá i za další vývoj a údržbu referenčního provedení ECRIS.
3.  
Agentura eu-LISA navrhne fyzickou architekturu ECRIS-TCN, včetně jeho technických specifikací a vývoje, pokud jde o centrální systém, vnitrostátní ústřední přístupové místo a software rozhraní. Tento návrh přijme správní rada s výhradou příznivého stanoviska Komise.
4.  
Agentura eu-LISA vyvine a zavede ECRIS-TCN co nejdříve po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté, co Komise přijme prováděcí akty uvedené v článku 10.
5.  
Správní rada agentury eu-LISA ustaví před fází návrhu a vývoje ECRIS-TCN radu pro řízení programu složenou z deseti členů.

Tato rada pro řízení programu se skládá z osmi členů jmenovaných správní radou, předsedy poradní skupiny uvedené v článku 39 a jednoho člena jmenovaného Komisí. Členové jmenovaní správní radou se volí pouze z těch členských států, které jsou plně vázány právními nástroji podle práva Unie upravujícími ECRIS a které budou zapojeny do ECRIS-TCN. Správní rada zajistí, aby členové, jež jmenuje do rady pro řízení programu, měli potřebné zkušenosti a odborné znalosti v oblasti vývoje a řízení informačních systémů využívaných justičními orgány a orgány, jež vedou rejstříky trestů.

Agentura eu-LISA se podílí na činnosti rady pro řízení programu. Za tím účelem se její zástupci účastní zasedání rady pro řízení programu s cílem podávat zprávy o práci související s návrhem a vývojem ECRIS-TCN a o jakékoliv další související práci a činnostech.

Rada pro řízení programu se schází nejméně jednou za tři měsíce a v případě potřeby častěji. Zajišťuje přiměřené řízení fáze návrhu a vývoje ECRIS-TCN a soudržnost mezi centrálními a vnitrostátními projekty ECRIS-TCN a s vnitrostátním softwarem pro provedení ECRIS. Rada pro řízení programu předkládá pravidelně, a pokud možno každý měsíc, správní radě eu-LISA písemné zprávy o pokroku projektu. Rada pro řízení programu nemá rozhodovací pravomoc ani není zmocněna zastupovat členy správní rady.

6.  

Rada pro řízení programu stanoví svůj jednací řád, který zahrnuje zejména pravidla pro:

a) 

předsednictví;

b) 

místa zasedání;

c) 

přípravu jednání;

d) 

přizvání odborníků na zasedání;

e) 

komunikační plány zajišťující plné informování nezúčastněných členů správní rady.

7.  
Radě pro řízení programu předsedá některý z členských států, který je podle práva Unie v plné míře vázán legislativními nástroji upravujícími ECRIS a legislativními nástroji upravujícími vývoj, zřízení, provoz a používání všech rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou eu-LISA.
8.  
Všechny cestovní výdaje a výdaje na pobyt, které vzniknou členům rady pro řízení programu, hradí agentura eu-LISA. Článek 10 jednacího řádu agentury eu-LISA se použije obdobně. Sekretariát rady pro řízení programu zajišťuje agentura eu-LISA.
9.  
Poradní skupina uvedená v článku 39 se během fáze návrhu a vývoje skládá z národních projektových manažerů ECRIS-TCN a předsedá jí agentura eu-LISA. V průběhu fáze návrhu a vývoje se schází pravidelně, pokud možno alespoň jednou za měsíc, až do zahájení provozu ECRIS-TCN. Po každém zasedání podává zprávu radě pro řízení programu. Poskytuje odborné znalosti na podporu úkolů rady pro řízení programu a podniká kroky v návaznosti na stav připravenosti členských států.
10.  
Za účelem nepřetržitého zajištění důvěrnosti a integrity údajů uchovávaných v ECRIS-TCN zajišťuje agentura eu-LISA ve spolupráci s členskými státy vhodná technická a organizační opatření se zohledněním aktuálního stavu techniky, nákladů na provedení a rizik spojených se zpracováním.
11.  

Agentura eu-LISA odpovídá za tyto úkoly týkající se komunikační infrastruktury uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d):

a) 

dozor;

b) 

bezpečnost;

c) 

koordinaci vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem komunikační infrastruktury.

12.  

Komise odpovídá za všechny ostatní úkoly týkající se komunikační infrastruktury uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d), zejména za:

a) 

úkoly související s plněním rozpočtu;

b) 

pořizování a obnovu;

c) 

smluvní záležitosti.

13.  
Agentura eu-LISA vyvine a spravuje mechanismus a postupy pro provádění kontrol kvality údajů uchovávaných v ECRIS-TCN a pravidelně předkládá zprávy členským státům. Agentura eu-LISA pravidelně předkládá Komisi zprávy o zjištěných problémech a o tom, kterých členských států se týkají.
14.  
Provozní řízení ECRIS-TCN sestává ze všech úkolů nezbytných pro zachování jeho funkčnosti v souladu s tímto nařízením, zejména z údržby a technického rozvoje, potřebných k tomu, aby ECRIS-TCN fungoval na uspokojivé úrovni v souladu s technickými specifikacemi.
15.  
Agentura eu-LISA plní úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání ECRIS-TCN a referenční provedení ECRIS.
16.  
Aniž je dotčen článek 17 služebního řádu úředníků Evropské unie, stanovený nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 ( 3 ), uplatňuje agentura eu-LISA na všechny své pracovníky, kteří musí pracovat s údaji uloženými v centrálním systému, vhodná pravidla týkající se služebního tajemství nebo jiných srovnatelných povinností zachovávání důvěrnosti. Tato povinnost trvá i poté, co dotyčné osoby opustí svou funkci nebo zaměstnanecký poměr, nebo poté, co ukončí svou činnost.

Článek 12

Povinnosti členských států

1.  

Každý členský stát odpovídá za:

a) 

zajištění bezpečného spojení mezi svými vnitrostátními rejstříky trestů a databázemi otisků prstů a vnitrostátním ústředním přístupovým místem;

b) 

vývoj, provoz a údržbu spojení uvedeného v písmeni a);

c) 

zajištění spojení mezi svými vnitrostátními systémy a referenčním provedením ECRIS;

d) 

řízení a pravidla přístupu pro řádně zmocněné pracovníky ústředních orgánů do ECRIS-TCN v souladu s tímto nařízením a vypracování a pravidelnou aktualizaci seznamu těchto pracovníků a profilů uvedených v čl. 19 odst. 3 písm. g).

2.  
Každý členský stát poskytne pracovníkům svého ústředního orgánu, kteří mají právo na přístup do ECRIS-TCN, předtím, než jim udělí oprávnění zpracovávat údaje uchovávané ►M1  v centrálním systému a CIR ◄ , vhodnou odbornou přípravu týkající se zejména zabezpečení údajů, pravidel pro ochranu údajů a souvisejících základních práv.

Článek 13

Odpovědnost za používání údajů

1.  

V souladu s platnými pravidly Unie pro ochranu údajů každý členský stát zajistí, aby se údaje zaznamenané v ECRIS-TCN zpracovávaly zákonným způsobem, a zejména aby:

a) 

přístup k údajům měli pouze řádně zmocnění pracovníci za účelem plnění svých úkolů;

b) 

se údaje shromažďovaly zákonným způsobem, který plně respektuje lidskou důstojnost a základní práva státního příslušníka třetí země;

c) 

se údaje vkládaly do ECRIS-TCN zákonným způsobem;

d) 

byly údaje při vkládání do ECRIS-TCN přesné a aktuální.

2.  
Agentura eu-LISA zajistí, aby se ECRIS-TCN provozoval v souladu s tímto nařízením, aktem v přenesené pravomoci uvedeným v čl. 6 odst. 2 a prováděcími akty uvedenými v článku 10, jakož i v souladu s nařízením (EU) 2018/1725. Agentura eu-LISA zejména přijme nezbytná opatření k zajištění zabezpečení ►M1  centrálního systému a CIR ◄ a komunikační infrastruktury uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d), aniž jsou dotčeny povinnosti jednotlivých členských států.
3.  
Agentura eu-LISA informuje Evropský parlament, Radu, Komisi a evropského inspektora ochrany údajů co nejdříve o opatřeních, jež přijala podle odstavce 2 za účelem zahájení provozu ECRIS-TCN.
4.  
Komise poskytuje informace uvedené v odstavci 3 členským státům a veřejnosti prostřednictvím pravidelně aktualizovaných veřejných internetových stránek.

Článek 14

Přístup Eurojustu, Europolu a Úřadu evropského veřejného žalobce

1.  
Eurojust má přímý přístup do ECRIS-TCN za účelem uplatňování článku 17 a plnění svých úkolů podle článku 2 nařízení (EU) 2018/1727 pro identifikaci členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí.
2.  
Europol má přímý přístup do ECRIS-TCN za účelem plnění svých úkolů podle čl. 4 odst. 1 písm. a) až e) a h) nařízení (EU) 2016/794 pro identifikaci členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí.
3.  
Úřad evropského veřejného žalobce má přímý přístup do ECRIS-TCN za účelem plnění svých úkolů podle článku 4 nařízení (EU) 2017/1939 pro identifikaci členských států, jež mají informace o předchozích odsouzeních státních příslušníků třetích zemí.
4.  
Vyskytne-li se pozitivní nález poukazující na členské státy, jež mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, mohou Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce využít své kontakty s vnitrostátními orgány těchto členských států a získat od nich způsobem stanoveným jejich zřizovacím aktem informace z rejstříku trestů.

Článek 15

Přístup oprávněných pracovníků Eurojustu, Europolu a Úřadu evropského veřejného žalobce

Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce odpovídají za řízení a pravidla přístupu řádně zmocněných pracovníků do ECRIS-TCN v souladu s tímto nařízením a za vypracování a pravidelnou aktualizaci seznamu těchto pracovníků a jejich profilů.

Článek 16

Povinnosti Eurojustu, Europolu a Úřadu evropského veřejného žalobce

Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce:

a) 

zajišťují technické prostředky pro připojení k ECRIS-TCN a odpovídají za údržbu tohoto připojení;

b) 

poskytují svým pracovníkům, kteří mají právo na přístup do ECRIS-TCN, předtím, než jim udělí oprávnění zpracovávat údaje uchovávané v centrálním systému, odbornou přípravu týkající se zejména pravidel pro zabezpečení a ochranu údajů a souvisejících základních práv;

c) 

zajišťují, aby osobní údaje, které zpracovávají podle tohoto nařízení, byly chráněny v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů.

Článek 17

Kontaktní místo pro třetí země a mezinárodní organizace

1.  
Třetí země a mezinárodní organizace mohou pro účely trestního řízení své žádosti o informaci o tom, které případné členské státy mají informace z rejstříku trestů o státním příslušníku třetí země, podat Eurojustu. Použijí k tomu standardní formulář, který je obsažen v příloze tohoto nařízení.
2.  
Obdrží-li Eurojust žádost uvedenou v odstavci 1, použije ECRIS-TCN pro identifikaci případných členských států, jež mají informace z rejstříku trestů o dotyčném státním příslušníku třetí země.
3.  
Vyskytne-li se pozitivní nález, Eurojust se dotáže členského státu, který má o dotčeném státním příslušníku třetí země informace z rejstříku trestů, zda souhlasí s tím, aby Eurojust informoval třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, o který dotčený členský stát se jedná. Pokud s tím tento členský stát souhlasí, informuje Eurojust třetí zemi nebo mezinárodní organizaci o tomto členském státě a o způsobu, jak mohou v tomto členském státě podat v souladu s platnými postupy žádost o výpisy z rejstříků trestů.
4.  
Pokud se pozitivní nález nevyskytne nebo Eurojust nemůže žádosti podané podle tohoto článku zodpovědět způsobem uvedeným v odstavci 3, informuje dotčenou třetí zemi nebo mezinárodní organizaci, že vyřizování žádosti ukončil, aniž by jakkoliv naznačil, zda má některý členský stát informace z rejstříku trestů týkající se dotčené osoby.

Článek 18

Poskytování informací třetí zemi, mezinárodní organizaci nebo soukromému subjektu

Eurojust, Europol, Úřad evropského veřejného žalobce ani žádný ústřední orgán nesmí třetí zemi, mezinárodní organizaci nebo soukromému subjektu předat nebo zpřístupnit informace získané z ECRIS-TCN a týkající se státního příslušníka třetí země. Tímto článkem není dotčen čl. 17 odst. 3.

Článek 19

Zabezpečení údajů

1.  
Agentura eu-LISA přijme nezbytná opatření, aby zajistila zabezpečení ECRIS-TCN, aniž jsou dotčeny povinnosti každého členského státu, přičemž zohlední bezpečnostní opatření uvedená v odstavci 3.
2.  
Pokud jde o provoz ECRIS-TCN, přijme agentura eu-LISA opatření nezbytná k dosažení cílů stanovených v odstavci 3, včetně přijetí bezpečnostního plánu, plánu kontinuity provozu a plánu pro obnovení provozu po havárii, a k zajištění toho, aby instalované systémy mohly být v případě výpadku obnoveny.
3.  

Členské státy zajistí bezpečnost údajů před jejich přenosem do a z vnitrostátního ústředního přístupového místa a během něj. Každý členský stát je povinen zejména:

a) 

údaje fyzicky chránit, mimo jiné vypracováním plánů pro nepředvídané situace, za účelem ochrany infrastruktury;

b) 

odepřít neoprávněným osobám přístup do vnitrostátních zařízení, v nichž členský stát vykonává činnosti související s ECRIS-TCN;

c) 

zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování či odstraňování nosičů údajů;

d) 

zabránit neoprávněnému vkládání údajů a neoprávněnému prohlížení, pozměňování nebo výmazu uložených osobních údajů;

e) 

zabránit neoprávněnému zpracovávání údajů v ECRIS-TCN a jakémukoli neoprávněnému pozměňování nebo výmazu údajů zpracovávaných v ECRIS-TCN;

f) 

zajistit, aby osoby oprávněné k přístupu do ECRIS-TCN měly přístup pouze k údajům, na které se vztahuje jejich oprávnění k přístupu, a pouze prostřednictvím individuálního uživatelského hesla a chráněných režimů přístupu k informacím;

g) 

zajistit, aby všechny orgány s právem přístupu do ECRIS-TCN vytvořily profily popisující funkce a povinnosti osob, jež jsou oprávněny údaje vkládat, opravovat, vymazávat, prohlížet nebo vyhledávat, a aby tyto profily bez zbytečného odkladu zpřístupnily vnitrostátním dozorovým orgánům, pokud o ně požádají;

h) 

zajistit, aby bylo možné ověřit a zjistit, kterým institucím a jiným subjektům Unie lze osobní údaje předávat prostřednictvím zařízení pro přenos údajů;

i) 

zajistit, aby bylo možné ověřit a zjistit, které údaje byly zpracovány v ECRIS-TCN, kdy, kým a pro jaký účel;

j) 

zabránit neoprávněnému čtení, kopírování, pozměňování nebo výmazu osobních údajů při jejich přenosu do ECRIS-TCN a z něj nebo při přepravě nosičů údajů, zejména prostřednictvím vhodných technik šifrování;

k) 

sledovat účinnost bezpečnostních opatření uvedených v tomto odstavci a přijímat nezbytná organizační opatření související s vlastní kontrolou a dozorem s cílem zajistit soulad s tímto nařízením.

4.  
Agentura eu-LISA a členské státy spolupracují s cílem zajistit soudržný přístup k zabezpečení údajů založený na postupu řízení bezpečnostních rizik, který zahrnuje celý ECRIS-TCN.

Článek 20

Odpovědnost

1.  

Každá osoba nebo členský stát, jimž vznikla hmotná či nehmotná újma v důsledku nezákonného zpracování nebo jiného činu neslučitelného s tímto nařízením, má nárok na náhradu vzniklé újmy od:

a) 

členského státu, který za ni odpovídá, nebo

b) 

agentury eu-LISA v případě, že nesplnila povinnosti stanovené tímto nařízením nebo nařízením (EU) 2018/1725.

Členský stát odpovědný za vzniklou újmu nebo případně agentura eu-LISA jsou zcela nebo zčásti zproštěny odpovědnosti, pokud prokáží, že za událost vedoucí ke vzniku újmy nenesou odpovědnost.

2.  
Pokud jakékoli nesplnění povinností členského státu, Eurojustu, Europolu nebo Úřadu evropského veřejného žalobce podle tohoto nařízení způsobí ECRIS-TCN újmu, odpovídají za ni tento členský stát, Eurojust, Europol nebo Úřad evropského veřejného žalobce, ledaže by agentura eu-LISA nebo jiný členský stát účastnící se ECRIS-TCN opomenuly přijmout přiměřená opatření pro zabránění vzniku újmy nebo zmírnění jejích následků.
3.  
Uplatnění nároku vůči členskému státu na náhradu újmy uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí právem žalovaného členského státu. Uplatnění nároku vůči agentuře eu-LISA, Eurojustu, Europolu nebo Úřadu evropského veřejného žalobce na náhradu újmy uvedenou v odstavcích 1 a 2 se řídí podmínkami stanovenými v jejich zřizovacích aktech.

Článek 21

Vlastní kontrola

Členské státy zajistí, aby každý ústřední orgán přijal opatření nezbytná pro dodržování tohoto nařízení a v případě potřeby spolupracoval s dozorovými orgány.

Článek 22

Sankce

Za jakékoli zneužití údajů vložených do ECRIS-TCN se v souladu s vnitrostátním právem nebo právem Unie uloží účinné, přiměřené a odrazující sankce nebo disciplinární opatření.KAPITOLA V

Práva a dozor v oblasti ochrany údajů

Článek 23

Správci a zpracovatelé údajů

1.  
Každý ústřední orgán je považován za správce v souladu s platnými pravidly Unie pro ochranu údajů, pokud jde o zpracovávání osobních údajů členským státem daného ústředního orgánu podle tohoto nařízení.
2.  
Agentura eu-LISA je považována za zpracovatele údajů v souladu s nařízením (EU) 2018/1725, pokud jde o osobní údaje, které členské státy vložily ►M1  do centrálního systému a CIR ◄ .

Článek 24

Účel zpracování osobních údajů

▼M2

1.  

Údaje vložené do centrálního systému a CIR se zpracovávají pouze za účelem:

a) 

identifikace členských států, jež mají informace z rejstříku trestů o státních příslušnících třetích zemí;

b) 

podpory cíle VIS spočívajícího v posouzení, zda by žadatel o vízum, dlouhodobé vízum nebo povolení k pobytu mohl představovat hrozbu pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost v souladu s nařízením (ES) č. 767/2008, nebo

c) 

podpory cíle ETIAS, kterým je přispívat k vysoké úrovni bezpečnosti, v souladu s nařízením (EU) 2018/1240.

Údaje vložené do CIR se rovněž zpracovávají v souladu s nařízením (EU) 2019/818 pro usnadnění a podporu správného zjištění totožnosti osob registrovaných v ECRIS-TCN v souladu s tímto nařízením.

▼B

2.  
S výjimkou řádně zmocněných pracovníků Eurojustu, Europolu nebo Úřadu evropského veřejného žalobce, kteří mají přístup do ECRIS-TCN pro účely tohoto nařízení, je přístup do ECRIS-TCN výlučně vyhrazen řádně zmocněným pracovníkům ústředních orgánů. Přístup je omezen na rozsah nezbytný pro plnění úkolů v souladu s účelem uvedeným v odstavci 1 a na to, co je nezbytné a přiměřené s ohledem na sledované cíle.

▼M1

3.  
Aniž je dotčen odstavec 2, je přístup k údajům uloženým v CIR rovněž vyhrazen řádně zmocněným pracovníkům vnitrostátních orgánů každého členského státu a řádně zmocněným pracovníkům agentur Unie příslušných pro účely stanovené v článcích 20 a 21 nařízení (EU) 2019/818. Takový přístup je omezen na rozsah, ve kterém jsou tyto údaje potřebné pro plnění jejich úkolů za uvedenými účely a který je přiměřený sledovaným cílům.

▼B

Článek 25

Právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a vymazání a omezení jejich zpracování

1.  
Žádosti státních příslušníků třetích zemí týkající se práv na přístup k osobním údajům, na jejich opravu a vymazání a na omezení jejich zpracování, jež jsou stanovena v platných pravidlech Unie pro ochranu údajů, mohou být podány ústřednímu orgánu kteréhokoli členského státu.
2.  

Je-li žádost podána jinému než odsuzujícímu členskému státu, postoupí ji tento členský stát bez zbytečného odkladu a v každém případě do deseti pracovních dnů od obdržení odsuzujícímu členskému státu. Po obdržení žádosti odsuzující členský stát:

a) 

okamžitě zahájí postup kontroly přesnosti dotčených údajů nebo zákonnosti jejich zpracování v ECRIS-TCN a

b) 

bez zbytečného odkladu odpoví členskému státu, který mu žádost postoupil.

3.  
V případě, že údaje zaznamenané v ECRIS-TCN jsou nepřesné, nebo byly zpracovány nezákonným způsobem, odsuzující členský stát je v souladu s článkem 9 opraví nebo vymaže. Odsuzující členský stát nebo případně členský stát, kterému byla žádost podána, dotčené osobě bez zbytečného odkladu písemně potvrdí, že byla přijata opatření za účelem opravy nebo vymazání údajů, které se jí týkají. Odsuzující členský stát rovněž bez zbytečného odkladu informuje o přijatých opatřeních všechny další členské státy, které obdržely informace o odsouzení získané na základě vyhledávání v ECRIS-TCN.
4.  
Pokud odsuzující členský stát nesouhlasí s tím, že údaje zaznamenané v ECRIS-TCN jsou nepřesné, nebo že byly zpracovány nezákonným způsobem, přijme správní nebo soudní rozhodnutí a písemně informuje dotčenou osobu, proč nehodlá opravit nebo vymazat údaje, které se jí týkají. Je-li to vhodné, může být o těchto případech informován vnitrostátní dozorový orgán.
5.  
Členský stát, který přijal rozhodnutí podle odstavce 4, také dotčenou osobu informuje o krocích, které může učinit, pokud pro ni odůvodnění poskytnuté podle odstavce 4 není přijatelné. To zahrnuje informace o postupu podání žaloby nebo stížnosti příslušným orgánům nebo soudům daného členského státu a o veškeré pomoci dostupné v souladu s vnitrostátním právem daného členského státu, včetně pomoci vnitrostátních dozorových orgánů.
6.  
Jakákoli žádost podaná podle odstavce 1 musí obsahovat informace nezbytné pro zjištění totožnosti dotčené osoby. Tyto informace se použijí výhradně za účelem umožnění výkonu práv uvedených v odstavci 1 a ihned poté se vymaží.
7.  
Pokud se použije odstavec 2, ústřední orgán, kterému byla žádost podána, uchová písemný záznam o jejím podání, o způsobu jejího řešení a o orgánu, kterému byla postoupena. Ústřední orgán tento záznam neprodleně zpřístupní vnitrostátnímu dozorovému orgánu, pokud o to požádá. Ústřední orgán a vnitrostátní dozorový orgán tyto záznamy vymaží po uplynutí tří let od jejich pořízení.

Článek 26

Spolupráce k zajištění dodržování práv v oblasti ochrany údajů

1.  
Ústřední orgány vzájemně spolupracují za účelem zajištění dodržování práv stanovených v článku 25.
2.  
Vnitrostátní dozorový orgán v každém členském státě na požádání informuje dotčenou osobu o tom, jak má uplatnit své právo na opravu nebo výmaz údajů, které se jí týkají, v souladu s platnými pravidly Unie pro ochranu údajů.
3.  
Vnitrostátní dozorový orgán členského státu, který údaje předal, a vnitrostátní dozorové orgán členského státu, kterému byla žádost podána, vzájemně spolupracují pro účely tohoto článku.

Článek 27

Právní ochrana

Každá osoba má právo podat stížnost a právo na právní ochranu v odsuzujícím členském státě, který odepřel právo na přístup k údajům, které se jí týkají, uvedeným v článku 25, nebo právo na jejich opravu nebo výmaz, v souladu s vnitrostátním právem či právem Unie.

Článek 28

Dozor vykonávaný vnitrostátními dozorovými orgány

1.  
Každý členský stát zajistí, aby vnitrostátní dozorové orgány určené podle platných pravidel Unie pro ochranu údajů dohlížely na zákonnost zpracování osobních údajů podle článků 5 a 6 dotčeným členským státem, včetně jejich přenosu do ECRIS-TCN a z něj.
2.  
Vnitrostátní dozorový orgán zajistí, aby byl alespoň jednou za tři roky ode dne zahájení provozu ECRIS-TCN proveden podle příslušných mezinárodních auditorských standardů audit operací zpracování údajů ve vnitrostátním rejstříku trestů a databázích otisků prstů týkajících se výměny údajů mezi těmito systémy a ECRIS-TCN.
3.  
Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní dozorové orgány měly dostatek zdrojů k plnění úkolů, které jim toto nařízení ukládá.
4.  
Každý členský stát poskytne veškeré informace, které si jeho vnitrostátní dozorové orgány vyžádají, a zejména informace o činnostech prováděných v souladu s články 12, 13 a 19. Každý členský stát poskytne svým vnitrostátním dozorovým orgánům přístup ke svým záznamům podle čl. 25 odst. 7 a ke svým protokolům podle čl. 31 odst. 6 a umožní jim kdykoliv přístup do všech prostor souvisejících s jeho ECRIS-TCN.

Článek 29

Dozor vykonávaný evropským inspektorem ochrany údajů

1.  
Evropský inspektor ochrany údajů sleduje, zda jsou činnosti agentury eu-LISA související se zpracováním osobních údajů v ECRIS-TCN prováděny v souladu s tímto nařízením.
2.  
Evropský inspektor ochrany údajů zajistí, aby byl alespoň jednou za tři roky v souladu s příslušnými mezinárodními auditorskými standardy proveden audit činností agentury eu-LISA souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Zpráva o tomto auditu se zasílá Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, agentuře eu-LISA a dozorovým orgánům. Agentura eu-LISA má možnost se ke zprávě před jejím přijetím vyjádřit.
3.  
Agentura eu-LISA poskytuje evropskému inspektorovi ochrany údajů informace, o které požádá, a poskytuje mu přístup ke všem dokumentům a ke svým protokolům pořízeným podle článku 31 a nepřetržitý přístup do všech svých prostor.

Článek 30

Spolupráce vnitrostátních dozorových orgánů s evropským inspektorem ochrany údajů

Koordinovaný dozor nad ECRIS-TCN je zajišťován v souladu s článkem 62 nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 31

Vedení protokolů

1.  
Agentura eu-LISA a příslušné orgány, každý ve své působnosti, zajistí, aby všechny operace zpracování údajů v ECRIS-TCN byly zaprotokolovány v souladu s odstavcem 2 pro účely kontroly přípustnosti žádosti, sledování integrity a zabezpečení údajů a zákonnosti zpracování údajů, jakož i pro účely vlastní kontroly.
2.  

Protokol musí obsahovat:

a) 

účel žádosti o přístup k údajům ECRIS-TCN;

b) 

předané údaje podle článku 5;

c) 

odkaz na vnitrostátní spis;

d) 

datum a přesný čas operace;

e) 

údaje použité pro dotaz;

f) 

identifikační značku úředníka, který vyhledávání provedl.

3.  
Protokol o operacích nahlížení do systému a poskytování údajů umožní určit důvody těchto operací.
4.  
Protokoly se použijí pouze pro sledování zákonnosti zpracování údajů a pro zajištění integrity a zabezpečení údajů. Pro sledování a hodnocení uvedené v článku 36 smějí být použity pouze protokoly obsahující jiné než osobní údaje. Tyto protokoly musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu a vymazány po uplynutí tří let, pokud nejsou nezbytné pro již zahájené kontrolní postupy.
5.  
Na požádání zpřístupní agentura eu-LISA protokoly o svých operacích zpracování údajů bez zbytečného odkladu ústředním orgánům.
6.  
Příslušné vnitrostátní dozorové orgány odpovědné za kontrolu přípustnosti žádosti a sledování zákonnosti zpracování údajů a integrity a zabezpečení údajů mají na požádání přístup k protokolům za účelem plnění svých povinností. Ústřední orgány na požádání zpřístupní příslušným vnitrostátním dozorovým orgánům bez zbytečného odkladu protokoly o svých operacích zpracování údajů.

▼M2

Článek 31b

Vedení a uchovávání protokolů pro účely interoperability s ETIAS

Pro účely nahlížení do údajů podle v článku 7b tohoto nařízení se v souladu s článkem 69 nařízení (EU) 2018/1240 vedou a uchovávají protokoly o všech operacích zpracování údajů ECRIS-TCN prováděných v CIR a ETIAS.

▼BKAPITOLA VI

Vizávěrečná ustanovení

Článek 32

Používání údajů pro účely hlášení a statistik

1.  
Řádně zmocnění pracovníci agentury eu-LISA, příslušných orgánů a Komise mají přístup k údajům zpracovávaným v rámci ECRIS-TCN výlučně pro účely hlášení a statistik bez možnosti zjistit totožnost jednotlivých osob.

▼M1

2.  
Pro účely odstavce 1 tohoto článku uchovává agentura eu-LISA údaje uvedené v uvedeném odstavci v centrálním úložišti pro podávání zpráv a statistiky uvedeném v článku 39 nařízení (EU) 2019/818.

▼B

3.  
Postupy zavedené agenturou eu-LISA ke sledování fungování ECRIS-TCN uvedené v článku 36, jakož i referenčního provedení ECRIS zahrnují možnost vydávat pravidelné statistiky za účelem tohoto sledování.

▼M2

Agentura eu-LISA předkládá Komisi každý měsíc statistiky, které se týkají zaznamenávání, ukládání a výměny informací získaných z rejstříku trestů prostřednictvím ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS, včetně statistik o datových záznamech zahrnujících označení, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1 písm. c). Agentura eu-LISA zajistí, aby na základě těchto statistik nebylo možné identifikovat jednotlivce. Na žádost Komise poskytne agentura eu-LISA statistiky o konkrétních aspektech týkajících se provádění tohoto nařízení.

▼B

4.  
Členské státy poskytnou agentuře eu-LISA statistiky, které potřebuje k plnění svých povinností uvedených v tomto článku. Komisi poskytnou statistiky o počtu odsouzených státních příslušníků třetích zemí na jejich území, jakož i o počtu odsouzení státních příslušníků třetích zemí vydaných na jejich území.

Článek 33

Náklady

1.  
Náklady spojené se zřízením a provozem ►M1  centrálního systému, CIR ◄ , komunikační infrastruktury uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. d), softwaru rozhraní a referenčního provedení ECRIS jsou hrazeny ze souhrnného rozpočtu Unie.
2.  
Náklady připojení Eurojustu, Europolu a Úřadu evropského veřejného žalobce k ECRIS-TCN jsou hrazeny z jejich rozpočtů.
3.  
Ostatní náklady hradí členské státy, zejména náklady vzniklé připojením stávajících vnitrostátních rejstříků trestů, databází otisků prstů a ústředních orgánů k ECRIS-TCN, jakož i náklady na umístění referenčního provedení ECRIS.

Článek 34

Oznámení

1.  
Každý členský stát oznámí agentuře eu-LISA svůj ústřední orgán nebo orgány, které jsou oprávněny vkládat, opravovat, vymazávat, prohlížet či vyhledávat údaje, jakož i veškeré změny, k nimž v tomto ohledu dojde.
2.  
Agentura eu-LISA zajistí zveřejnění seznamu ústředních orgánů oznámených členskými státy v Úředním věstníku Evropské unie i na svých internetových stránkách. Když agentura eu-LISA obdrží oznámení o změně ústředního orgánu členského státu, bez zbytečného odkladu seznam aktualizuje.

Článek 35

Vkládání údajů a zahájení činnosti

1.  

Komise stanoví den, od kterého členské státy začnou do ECRIS-TCN vkládat údaje uvedené v článku 5, jakmile se ujistí, že jsou splněny tyto podmínky:

a) 

byly přijaty relevantní prováděcí akty uvedené v článku 10;

b) 

členské státy potvrdily, že byla provedena nezbytná technická a právní opatření pro shromažďování údajů uvedených v článku 5 a jejich předávání do ECRIS-TCN, a oznámily tato opatření Komisi;

c) 

agentura eu-LISA ve spolupráci s členskými státy provedla souhrnný test ECRIS-TCN s použitím anonymních testovacích údajů.

2.  
Jakmile Komise stanoví den zahájení vkládání údajů v souladu s odstavcem 1, sdělí jej členským státům. Do dvou měsíců od tohoto dne členské státy vloží do ECRIS-TCN údaje uvedené v článku 5, přičemž zohlední čl. 41 odst. 2.
3.  
Po uplynutí doby uvedené v odstavci 2 provede agentura eu-LISA ve spolupráci s členskými státy závěrečný test ECRIS-TCN.
4.  
Pokud bude test uvedený v odstavci 3 úspěšně dokončen a agentura eu-LISA se domnívá, že ECRIS-TCN je připraven na zahájení provozu, oznámí to Komisi. Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledcích testu a rozhodne o dni zahájení provozu ECRIS-TCN.
5.  
Rozhodnutí Komise o dni zahájení provozu ECRIS-TCN podle odstavce 4 se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.
6.  
Členské státy začnou používat ECRIS-TCN ode dne stanoveného Komisí v souladu s odstavcem 4.
7.  
Při přijímání rozhodnutí podle tohoto článku může Komise stanovit různé dny pro zahájení vkládání alfanumerických údajů a údajů o otiscích prstů, které jsou uvedeny v článku 5, do ECRIS-TCN a pro zahájení provozu v souvislosti s těmito různými kategoriemi údajů.

Článek 36

Sledování a hodnocení

1.  
Agentura eu-LISA zajistí zavedení postupů, které budou sledovat vývoj ECRIS-TCN, pokud jde o cíle v oblasti plánování a nákladů, a dále budou sledovat fungování ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS, pokud jde o cíle v oblasti technických výstupů, nákladové efektivnosti, zabezpečení a kvality služeb.
2.  
S cílem sledovat fungování ECRIS-TCN a jeho technickou údržbu má agentura eu-LISA přístup k potřebným informacím týkajícím se operací zpracování údajů prováděných v ECRIS-TCN a v referenčním provedení ECRIS.
3.  
Do 12. prosince 2019 a poté každých šest měsíců během fáze návrhu a vývoje předloží agentura eu-LISA zprávu Evropskému parlamentu a Radě o aktuálním stavu návrhu a vývoje ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS.
4.  
Zpráva uvedená v odstavci 3 obsahuje přehled aktuálních nákladů a průběhu projektu, posouzení finančních dopadů a informace o jakýchkoli technických problémech a rizicích, které by mohly ovlivnit celkové náklady na ECRIS-TCN hrazené ze souhrnného rozpočtu Unie podle článku 33.
5.  
V případě podstatných prodlev v procesu vývoje informuje agentura eu-LISA Evropský parlament a Radu co nejdříve o důvodech těchto prodlev a jejich časových a finančních dopadech.
6.  
Po ukončení vývoje ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS předloží agentura eu-LISA Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v níž vysvětlí, jak byly splněny cíle, zejména cíle v oblasti plánování a nákladů, a odůvodní případné odchylky.
7.  
V případě technické aktualizace ECRIS-TCN, jež by mohla znamenat podstatné náklady, o tom agentura eu-LISA informuje Evropský parlament a Radu.
8.  
Dva roky po zahájení provozu ECRIS-TCN a poté každé dva roky předloží agentura eu-LISA Komisi zprávu o technickém fungování ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS, včetně jejich zabezpečení, vycházející především ze statistik o fungování a používání ECRIS-TCN a o výměně informací, které byly získány z rejstříku trestů, prostřednictvím referenčního provedení ECRIS.
9.  
Čtyři roky po zahájení provozu ECRIS-TCN a poté každé čtyři roky provede Komise celkové hodnocení ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS. Zpráva o celkovém hodnocení vypracovaná na tomto základě zahrne posouzení uplatňování tohoto nařízení, přezkum dosažených výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a posouzení dopadu na základní práva. Zpráva rovněž zahrne posouzení skutečnosti, zda je výchozí princip fungování ECRIS-TCN nadále platný, posouzení přiměřenosti používání biometrických údajů pro účely ECRIS-TCN a posouzení zabezpečení ECRIS-TCN a všech bezpečnostních faktorů, jež mohou mít dopad na budoucí operace. Hodnocení zahrnuje veškerá nezbytná doporučení. Komise uvedenou zprávu předloží Evropskému parlamentu, Radě, evropskému inspektorovi ochrany údajů a Agentuře Evropské unie pro základní práva.
10.  

První celkové hodnocení podle odstavce 9 kromě toho obsahuje posouzení:

a) 

míry, v jaké zahrnutí informací o totožnosti občanů Unie, kteří jsou zároveň státními příslušníky třetí země, do ECRIS-TCN přispělo k dosažení cílů tohoto nařízení, a to na základě relevantních statistických údajů a dalších informací od členských států;

b) 

možnosti, aby některé členské státy nadále používaly vnitrostátní software pro provedení ECRIS v souladu s článkem 4;

c) 

vložení údajů o otiscích prstů do ECRIS-TCN, a zejména pak použití minimálních kritérií uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. b) bodě ii);

d) 

dopadu ECRIS a ECRIS-TCN na ochranu osobních údajů.

K posouzení lze v případě potřeby připojit legislativní návrhy. Následná celková hodnocení mohou obsahovat posouzení kteréhokoli či všech těchto aspektů.

11.  
Členské státy, Eurojust a Europol a Úřad evropského veřejného žalobce poskytnou agentuře eu-LISA a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavcích 3, 8 a 9 v souladu s kvantitativními ukazateli předem stanovenými Komisí, agenturou eu-LISA nebo oběma. Tyto informace nesmějí ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, pracovníky nebo vyšetřování určených orgánů.
12.  
V relevantních případech poskytnou dozorové orgány agentuře eu-LISA a Komisi informace nezbytné pro vypracování zpráv uvedených v odstavci 9 v souladu s kvantitativními ukazateli předem stanovenými Komisí, agenturou eu-LISA nebo oběma. Tyto informace nesmějí ohrozit pracovní metody ani obsahovat informace, které prozrazují zdroje, pracovníky nebo vyšetřování.
13.  
Agentura eu-LISA poskytne Komisi informace nezbytné k vypracování celkových hodnocení podle odstavce 9.

Článek 37

Výkon přenesené pravomoci

1.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2.  
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou od 11. června 2019.
3.  
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6 odst. 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4.  
Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
5.  
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
6.  
Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6 odst. 2 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se uvedená lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 38

Postup projednávání ve výboru

1.  
Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.  
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Pokud výbor nevydá žádné stanovisko, Komise návrh prováděcího aktu nepřijme a použije se čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 39

Poradní skupina

Agentura eu-LISA zřídí poradní skupinu, aby získala odborné poznatky související se ECRIS-TCN a referenčním provedením ECRIS, zejména v souvislosti s přípravou svého ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti. Během fáze návrhu a vývoje se použije čl. 11 odst. 9.

Článek 40

Změny nařízení (EU) 2018/1726

Nařízení (EU) 2018/1726 se mění takto:

1) 

V článku 1 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.  
Agentura odpovídá za přípravu, vývoj nebo provozní řízení systému vstupu/výstupu (EES), sítě DubliNet, evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS.“
2) 

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

Úkoly související se ECRIS-TCN a referenčním provedením ECRIS

V souvislosti se ECRIS-TCN a referenčním provedením ECRIS agentura plní:

a) 

úkoly, kterými ji pověřuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ( *1 )

b) 

úkoly související s odbornou přípravou zaměřenou na technické aspekty používání ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS.

3) 

V článku 14 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.  
Agentura sleduje vývoj v oblasti výzkumu, který je důležitý pro provozní řízení SIS II, VIS, Eurodacu, EES, ETIAS, sítě DubliNet, ECRIS-TCN a jiných rozsáhlých informačních systémů uvedených v čl. 1 odst. 5.“
4) 

V článku 19 se odstavec 1 mění takto:

a) 

písmeno ee) se nahrazuje tímto:

„ee) přijímá zprávy o vývoji EES podle čl. 72 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, o vývoji ETIAS podle čl. 92 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 a zprávy o vývoji ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS podle čl. 36 odst. 3 nařízení (EU) 2019/816;“

b) 

písmeno ff) se nahrazuje tímto:

„ff) přijímá zprávy o technickém fungování SIS II podle čl. 50 odst. 4 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 66 odst. 4 rozhodnutí 2007/533/SVV, o technickém fungování VIS podle čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 767/2008 a čl. 17 odst. 3 rozhodnutí 2008/633/SVV, o technickém fungování EES podle čl. 72 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226, o technickém fungování ETIAS podle čl. 92 odst. 4 nařízení (EU) 2018/1240 a o technickém fungování ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS podle čl. 36 odst. 8 nařízení (EU) 2019/816;“

c) 

písmeno hh) se nahrazuje tímto:

„hh) přijímá oficiální připomínky ke zprávám evropského inspektora ochrany údajů o auditech provedených podle čl. 45 odst. 2 nařízení (ES) č. 1987/2006, čl. 42 odst. 2 nařízení (ES) č. 767/2008, čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) č. 603/2013 a čl. 56 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, článku 67 nařízení (EU) 2018/1240 a čl. 29 odst. 2 nařízení (EU) 2019/816 a zajišťuje patřičná opatření v návaznosti na tyto audity;“

d) 

vkládá se nové písmeno, které zní:

„lla) předkládá Komisi statistiky týkající se ECRIS-TCN a referenčního provedení ECRIS podle čl. 32 odst. 3 druhého pododstavce nařízení (EU) 2019/816;“

e) 

písmeno mm) se nahrazuje tímto:

„mm) zajišťuje každoroční zveřejnění seznamu příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat v údajích obsažených v SIS II podle čl. 31 odst. 8 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 46 odst. 8 rozhodnutí 2007/533/SVV, spolu se seznamem úřadů vnitrostátních systémů SIS II (úřady N.SIS II) a centrál SIRENE podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 7 odst. 3 rozhodnutí 2007/533/SVV, jakož i se seznamem příslušných orgánů podle čl. 65 odst. 2 nařízení (EU) 2017/2226, seznamem příslušných orgánů podle čl. 87 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 a seznamem ústředních orgánů podle čl. 34 odst. 2 nařízení (EU) 2019/816;“.

5) 

V čl. 22 odst. 4 se za třetí pododstavec vkládá nový pododstavec, který zní:

„Eurojust, Europol a Úřad evropského veřejného žalobce se mohou také účastnit zasedání správní rady jako pozorovatelé, jsou-li na pořadu jednání otázky týkající se ECRIS-TCN ve vztahu k uplatňování nařízení (EU) 2019/816.“

6) 

V čl. 24 odst. 3 se písmeno p) nahrazuje tímto:

„p) aniž je dotčen článek 17 služebního řádu, stanovení požadavků na důvěrnost údajů k zajištění souladu s článkem 17 nařízení (ES) č. 1987/2006, článkem 17 rozhodnutí 2007/533/SVV, čl. 26 odst. 9 nařízení (ES) č. 767/2008, čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) č. 603/2013, čl. 37 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2226, čl. 74 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 a čl. 11 odst. 16 nařízení (EU) 2019/816;“.

7) 

V čl. 27 odst. 1 se vkládá nové písmeno, které zní:

„da) poradní skupina pro ECRIS-TCN;“.

Článek 41

Provádění a přechodná ustanovení

1.  
Členské státy přijmou co nejdříve opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením s cílem zajistit řádné fungování ECRIS-TCN.

▼M1

2.  

U odsouzení vydaných přede dnem zahájení vkládání údajů určeným podle čl. 35 odst. 1 pořídí ústřední orgány jednotlivé datové záznamy v centrálním systému takto:

a) 

alfanumerické údaje vloží do centrálního systému a CIR do konce období uvedeného v čl. 35 odst. 2;

b) 

údaje o otiscích prstů vloží do CIR do dvou let po zahájení provozu v souladu s čl. 35 odst. 4.

▼B

Článek 42

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvami.
PŘÍLOHA

STANDARDNÍ FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O INFORMACE PODLE ČL. 17 ODST. 1 NAŘÍZENÍ (EU) 2019/816 S CÍLEM ZÍSKAT INFORMACE, KTERÝ ČLENSKÝ STÁT PŘÍPADNĚ MÁ INFORMACE Z REJSTŘÍKU TRESTŮ O STÁTNÍM PŘÍSLUŠNÍKU TŘETÍ ZEMĚ

image

▼M2
Příloha II

Srovnávací tabulkaÚdaje uvedené v čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) 2018/1240 zasílané ústředním systémem ETIAS

Odpovídající údaje ECRIS-TCN uvedené v čl. 5 odst. 1 tohoto nařízení, s nimiž se mají údaje ETIAS porovnávat

příjmení

příjmení

rodné příjmení

předchozí jméno (jména) nebo příjmení

jméno (jména)

jméno (jména)

další jména (přezdívky, umělecká jména, obvyklá jména)

pseudonymy nebo přezdívky

datum narození

datum narození

místo narození

místo narození (obec a země)

země narození

místo narození (obec a země)

pohlaví

pohlaví

současná státní příslušnost

státní příslušnost (příslušnosti)

případné další státní příslušnosti

státní příslušnost (příslušnosti)

druh cestovního dokladu

druh cestovních dokladů

číslo cestovního dokladu

číslo cestovních dokladů

země vydání cestovního dokladu

název vydávajícího orgánu( 1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 85).

( 2 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226 (Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1).

( 3 ) Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.

( *1 ) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/816 ze dne 17. dubna 2019, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1).“